GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)"

Transkript

1 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert ) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt Banzai") og fysisk eller juridisk person (heretter kalt Kunde ) for levering av mobile kommunikasjonstjenester som telefonitjenester, datakommunikasjon og andre tjenester (også kalt "tjenesten"). Ved motstrid mellom disse vilkårene og spesifikke avtalevilkår, skal de spesifikke avtalevilkårene gjelde så langt det er motstrid. 2. INNGÅELSE AV AVTALE a. Bestilling av abonnement samt andre tjenester og produkter via web, skriftlig eller muntlig er å betrakte som en aksept av nærværende betingelser. Avtale er inngått når Banzai har mottatt og godkjent Kundens bestilling. b. Banzai forutsetter at Kunden til enhver tid er betalingsdyktig og kan foreta kredittvurdering av Kunden før avtalen eventuelt aksepteres samt under avtalen. c. Avtalen forutsetter forskuddsbetaling, med mindre annet er avtalt. d. Dersom kredittvurderingsvilkårene ikke oppfylles, kan Banzai avslå å inngå avtale, eventuelt si opp avtalen, eller kreve forskuddsbetaling, depositum eller garanti for å inngå eller fortsette avtalen. e. Banzai kan fastsette kredittgrenser for Kunden. f. Det er Kundens ansvar at brukeren er kjent med abonnementsvilkårene dersom brukeren er en annen enn Kunden. For å benytte tjenesten forutsettes det at Kunden selv anskaffer nødvendig typegodkjent terminalutstyr. Kunden er selv ansvarlig for tap eller skade på utstyret. 3. ANGRERETT a. Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg (for eksempel ved telefonsalg eller gjennom internett) eller salg utenfor Banzais faste utsalgssted, og Kunden er forbruker, har Kunden rett til å gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at Banzai har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til bestemmelsene i lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). b. Dersom Banzai ikke oppfyller sin opplysningsplikt utvides fristen til 3 måneder regnet fra inngåelse av avtalen eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt. c. Kunden må gi melding til Banzai dersom angreretten skal benyttes. d. Dersom Kunden har inngått avtalen ved uanmodet oppringning eller annen henvendelse fra Banzai ( telefonsalg ) bæres returkostnaden av Banzai. e. Dersom Kunden har inngått avtalen over internett ( annet fjernsalg enn telefonsalg ) plikter Kunden selv å bære returkostnadene. f. Dersom Kunden tar i bruk abonnementet før angrerettens utløp, må Kunden ved benyttelse av angreretten betale for den del av tjenesten som er påløpt, samt for eventuelle medgåtte materialer.

2 4. SIM-kort a. SIM-kort tildeles Kunden ved bestilling av abonnement og aktiveres når abonnementet er godkjent. SIM-kortet er Banzais eiendom. b. Kundeinformasjon lagres på SIM-kortet, og Kunden skal sikre at andre ikke uberettiget får SIM-kortet i hende og at det ikke gjøres inngrep i SIM-kortet. Til SIM-kortet hører to personlige koder; PIN og PUK. PIN-koden er knyttet til bruk av abonnementet, og skal beskytte Kunden mot misbruk av SIM-kortet. PIN- og PUK-koden er personlige og hemmelige, og skal oppbevares atskilt fra SIM-kortet. Utkopling/deaktivering av PIN-koden øker faren for misbruk ved tyveri, tap e.l. av SIM-kortet og anbefales ikke da dette øker faren for misbruk ved tyveri, tap eller lignende av SIM-kortet. c. Ved kjennskap til, eller mistanke om, at SIM-kortet eller de personlige kodene har kommet på avveie, skal Kunden umiddelbart underrette Banzai kundeservice, som vil sperre abonnementet. Kunden er ansvarlig for tap som følge av misbruk av SIM-kortet før meldingstidspunktet. Kundens ansvar er i utgangspunktet begrenset til kr d. Dersom tapet imidlertid skyldes grov uaktsomhet er kunden ansvarlig for inntil kr e. Dersom kunden har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding innen rimelig tid etter tap av SIM-kort, er ansvaret ubegrenset. f. Banzai er ansvarlig for misbruk av SIM-kortet som finner sted etter at Banzia har mottatt sperremelding fra Kunden, med mindre Kunden har muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet eller forsett. Å notere PIN-koden på SIM-kortet, mobiltelefonen eller lignende, å koble ut bruk av PIN-koden eller å forlate mobiltelefonen etter at PIN-koden er tastet inn kan etter forholdene anses som grovt uaktsomt. g. Abonnementet vil forbli sperret til Kunden gir melding om gjenåpning. h. Selv om abonnementet er sperret, vil det påløpe avtalt abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt og/eller det foreligger bindingstid. Dersom Kunden ønsker det, kan Kunden få nytt SIM-kort med nye personlige koder mot et gebyr i henhold til prisliste. 5. Telefonnummer og nummerportering a. Ved inngåelse av avtalen med Banzai velger Kunden om han vil bli tildelt et nytt telefonnummer eller beholde sitt eksisterende mobilnummer. b. Dersom Kunden vil beholde sitt eksisterende nummer, gir Kunden Banzai fullmakt til å si opp abonnementet hos Kundens tidligere leverandør av mobilabonnement og til å innhente nødvendig informasjon fra denne leverandøren for at leverandørbyttet (nummerporteringen) kan gjennomføres. c. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre opp eventuelt utestående med sin tidligere leverandør av mobilabonnement. d. Dato for portering vil normalt være 2-6 virkedager etter avtaleinngåelse. Kunden vil bli informert om porteringstidspunkt. e. Nummerportering som blir forsinket eller ikke lar seg gjennomføre på grunn av forhold som Banzai ikke har kontroll over, kan Banzai ikke holdes ansvarlig for. Det samme gjelder dersom nummerporteringen fører til at Kunden bryter en avtale med tidligere leverandør av mobilabonnement.

3 6. KUNDENS ANSVAR OG RISIKO a. Dekningsområde. Tjenesten gir Kunden mulighet for oppkobling til avtalte tjenester innenfor de geografiske dekningsområder som til enhver tid gjelder for tjenesten. b. Tilkoblet utstyr Kunden er ansvarlig for at SIM-kortet bare benyttes i typegodkjent terminalutstyr som Kunden svarer for og som oppfyller relevante offentligrettslige og tekniske krav. Oppgradering eller endring av tjenesten eller telenettet kan medføre at de tekniske kravene som stilles til Kundens utstyr forandres. c. Videresalg og utvidet benyttelse Tjenesten er personlig og kan kun benyttes av Kunden og Kundens ansatte, eventuelt husstand til privat bruk. Tjenesten kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis. I de tilfeller der Kunden har trådløs internt nett, er Kunden ansvarlig for å stenge slikt nett for uvedkommende. d. Skikk og bruk Kunden plikter å følge alminnelig vedtatte regler for skikk og bruk for bruk av Internett. Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte tjenesten til e-postbombing, reklame e-post eller annen form for e-post der man sender til flere brukere man ikke kjenner, eller lignende. Det er heller ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse eller å benytte Internett til straffbare forhold. e. Bruk av tjenesten Kunden kan ikke benytte tjenesten i strid med avtalen, lover og regler og på en måte som kan medføre ansvar for Banzai eller tredjemann. I slike tilfeller kan Banzai stenge tjenesten umiddelbart uten varsel. Kunden svarer for all bruk av tjenesten og for det som kommuniseres og publiseres via tjenesten. 7. INNHOLDSTJENESTER LEVERT AV TREDJEPART (FELLESFAKTURERTE TJENESTER) a. Med innholdstjeneste levert av tredjepart (fellesfakturert tjeneste) forstås forhåndsbetalt og etterskuddsbetalt tjeneste som tilbys over Banzais elektroniske kommunikasjonsnett og som faktureres på fakturaen fra Banzai. b. Kunden kan sperre for all tilgang til innholdstjenester levert av tredjepart eller et predefinert utvalg av numre ved å henvende seg til Banzai Kundesenter. c. Kunden kan tilsvarende sperre for bruk av innholdstjenester levert av tredjepart i Norge over et gitt beløp per måned, minimum kr. 100,-. d. Dersom det er fastsatt en beløpsgrense for innholdstjeneste levert av tredjepart, vil Kunden bli informert når denne er nådd. Banzai vil da, så langt det er mulig, sikre at videre bruk av innholdstjenester levert av tredjepart blir sperret. e. En klage på innholdstjenester levert av tredjepart (fellesfakturert tjeneste) kan rettes til Banzai eller direkte til tredjepart. f. Ved tvist kan Kunden bringe klagen inn for Brukerklagenemnda så fremt forholdet omfattes av ordningen.

4 8. BANZAIS ANSVAR a. Forbehold om hastighet og dekning i. Hastighet oppgis som maksimalhastighet og vil variere med deknings- og signalforhold. ii. Noe av bredbåndskapasiteten vil benyttes til nødvendig kontrollinformasjon som vil medføre at effektiv hastighet vil kunne være lavere enn angitt. iii. I perioder med stor belastning på nettet kan hastigheten være lavere enn den oppgitte hastighet. Banzai tar forbehold om at angitt hastighet ikke alltid vil kunne oppnås pga. ovennevnte forhold. iv. Overføringshastigheten videre ut på internett er utenfor Banzais kontroll, og Kunden må påregne lavere hastighet. Den enkelte avtale kan gi begrensninger i overføringshastighet og dekningsområde. b. Vedlikehold av nettverk i. Banzai har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenesten som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. ii. Banzai er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. iii. Planlagt vedlikehold vil bli varslet i god tid på Banzais hjemmesider, unntaksvis informeres Kunden direkte. iv. Banzais nett kan forandres hva gjelder dets dekningsområde, struktur og føringsvei. Banzai forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer. c. Tekniske avbrudd Banzai garanterer ikke at Kundens bruk av tjenesten skjer uten avbrudd og er ikke ansvarlig for brudd i eksternt nett eller for å utbedre feil utenfor Banzais kontroll. d. Begrensninger i ansvaret i. Ved mangler ved tjenesten er Banzai ansvarlig for direkte tap som påføres Kunden. Ved ansvar for direkte tap er Banzais ansvar begrenset oppad til 3 måneders fastavgift/månedsavgift med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Banzais side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som er påført Kunden som følge av mangelen. ii. Banzai er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tap som måtte oppstå som følge av feil ved leveransen, med mindre dette skyldes grov uaktsomhet fra Banzais side. Dette gjelder uavhengig av hva som er årsak til feilen. Som indirekte tap regnes (i) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), (ii) Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), (iii) tapt fortjeneste som følge av et en kontrakt med tredje mann faller bort eller ikke blir oppfylt og (iv) skade eller tap knyttet til alt annet enn det utstyret som er levert av Banzai, herunder skade eller tap på Kundens PC, software, lagret informasjon og andre eiendeler. iii. Banzai er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil eller mangler som skyldes

5 forhold utenfor Banzais kontroll som Banzai ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgende av. Ansvarsfriheten gjelder inntil hindringen bortfaller. iv. Banzai er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap eller tapte inntekter ved at Kunden ikke kan delta i spill eller lignende på internett som følge av feil eller mangler ved tjenesten. 9. PRISER, FAKTURERING, BETALING a. Priser og betalingsvilkår for blant annet etableringskostnad og løpende forbruksog abonnementsavgift (forskudds- og etterskuddsvis) følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Banzais nettsted. b. Om ikke annet er avtalt, er alle Banzai sine abonnementstjenester forskuddsbetalt. c. Kunden godkjenner trekk på gyldig betalingskort eller autogiro ordning for å kunne benytte Banzai sine tjenester som er etterskuddsfakturert. Tjenestene inkluderer samtaler til spesialnummer, overtakserte meldingstjenester, trafikk i utlandet og bruk i utlandet (roaming). Listen er ikke uttømmende. Banzai vil fakturere alle slike tjenester fortløpende, men kun når samlet forbruk per abonnent overstiger NOK 100. Dette beløpet vil Banzai kunne justere senere (for eksempel til NOK 250 eller 500). d. Det betalingskort som kunden har registrert vil Banzai trekke slike beløp fra (abonnementsavgifter samt løpende variabelt forbruk som overstiger NOK 100). e. Om løpende variabelt forbruk ikke overstiger NOK 100 vil beløpet trekkes fra kundens registrerte kort sammen med hovedforfall for abonnementet. f. Normalt vil det varsles hver gang kunden kort belastes utover det avtalte beløp på abonnementet (hovedforfall). g. Om kunden benytter seg av tjenesten i utlandet, eller Banzai av annen grunn får bruk- og takseringsdata i hende med tidsforskyvelser, gir Kunden Banzai en rett til å trekke beløpet tilsvarende overforbruket på det oppgitte betalingskort eller autogiro ordning. h. Om kunden tidligere har forhåndsbetalt tjenester og det finnes et ubrukt restbeløp, vil dette beløpet krediteres kunden og avregnes mot fremtidig forbruk. i. Om kunden sier opp abonnementet tilbakeføres ikke eventuelle forhåndsbetalte restbeløp. j. Om betalingskortet eller konto for betaling mangler dekning, vil Banzai etterfakturere utestående beløp. k. Alle spesifikasjoner vedr. leverte tjenester finnes på "Min Side". Det blir ikke utsendt faktura eller ytterligere spesifikasjoner for tjenesten. l. Ved avtale om etterskuddsvis betaling starter fakturering normalt fra det tidspunkt tjenesten leveres Kunden. Kunden faktureres periodisk med 14 dagers forfall med mindre annet er avtalt. Banzai har rett til å belaste Kunden med et fakturagebyr på kr. 45,-. Kunden er ansvarlig for betaling av tjenesten i henhold til avtalen. m. Prisendringer skal varsles med minimum 1 måneds varsel, enten ved publisering på Banzais nettsted eller ved direkte henvendelse, normalt sammen med faktura eller annen henvendelse fra Banzai. n. Dersom Kunden mener at beløpet på fakturaen er feil, må han klage til Banzai innen betalingsforfall, eller dersom dette ikke er mulig, så snart som mulig deretter.

6 o. Ved betalingsmislighold vil Banzai sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr, og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Banzai vil ved vesentlig betalingsmislighold stenge abonnementet og forbeholder seg retten til å belaste kunden med gjenåpningsgebyr på kr. 200, AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE a. Avtaleperioden er løpende eller følger av den enkelte avtale. Avtaler med avtaletid regnes fra den dato tjenesten ble levert til Kunden. b. Etter utløpet av avtaletiden kan avtalen sies opp av Kunden eller av Banzai med én måneds skriftlig varsel, løpende fra 1. dag i påfølgende måned. Det er kun den person som er registrert som Kunde som kan foreta oppsigelse eller endring av avtalen på vegne av Kunden. c. Dersom kunden velger å avbestille tjenesten i avtaletiden faktureres Kunden et forholdsmessig avbruddsgebyr som tilsvarer det beløp tjenesten er subsidiert med. Avbruddsgebyret reduseres månedlig i løpet av avtaletiden. d. Dersom Kunden ikke har meddelt Leverandøren at levering av tjenesten ikke ønskes forlenget senest 1 måned før avtaletidens utløp, forlenges leveransen av tjenesten automatisk inntil den sies opp av en av partene med 1 måneds skriftlig varsel, med mindre annet er avtalt. 11. REKLAMASJON, MISLIGHOLD a. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Banzai melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den. b. Avtalen kan heves ved vesentlig mislighold. Betalingsmislighold anses alltid som vesentlig mislighold. Ved heving vil den part som har begått et vesentlig mislighold kunne bli erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsregler. c. Banzai vil ved vesentlig mislighold hos Kunden stenge abonnementet. Kunden vil bli belastet med et gebyr på kr 200,- for eventuell gjenåpning. 12. ENDRING AV AVTALEN a. Banzai har rett til å foreta endringer av priser og andre avtalevilkår. Slike endringer vil enten bli varslet ved (i) publisering på nettsiden til Banzai eller ved (ii) direkte henvendelse til Kunden, normalt sammen med faktura eller annen informasjon fra Banzai. b. Endringer til ugunst for Kunden trer i kraft tidligst 1 måned etter slik melding. c. Slike endringer anses automatisk som en del av avtalen mellom partene fra det tidspunkt det fremgår at endringen skal tre i kraft, med mindre avtalen blir brakt til opphør av en av partene før dette tidspunktet. d. Vesentlige endringer i pris- og avtalevilkårene til ugunst for Kunden, gir Kunden rett til å si opp avtalen med virkning fra ikrafttredelsestidspunktet.

7 13. ANDRE FORHOLD a. Behandling av informasjon Banzai har gjennom sin konsesjon fra Datatilsynet rett til å innhente visse personopplysninger i tilknytning til avtaleforholdet. Banzai er ansvarlig for at opplysningene behandles i tråd med personopplysningsloven. Banzai har rett til å utlevere personopplysninger til andre som bistår Banzai i forbindelse med oppfyllelse av avtalen, herunder knyttet til kundeservice, installasjon og fakturering. Banzai skal ikke utlevere personopplysninger til utenforstående, unntatt når dette skjer (i) med samtykke fra den opplysningen gjelder, (ii) med hjemmel i lov eller forskrift eller (iii) som ledd i eventuell betalingsinndrivelse. Kunden har rett til innsyn i Banzais behandling av personopplysninger og kan videre kreve retting av mangelfulle personopplysninger, jf. personopplysningsloven 18, 27 og 28. Eventuelle endringer i Kundens forhold som er av betydning for abonnementsforholdet, herunder adresseendringer (post og e-post), må straks meldes til Banzai. b. Taushetsplikt Banzai plikter i henhold til telekommunikasjonsloven 9-3 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av tjenester fra Banzai og om innholdet av kundens bruk av tjenesten. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller til offentlige myndigheter, domstolene og påtalemyndigheten når Banzai er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon. c. Kundeservice Ved eventuelle feilsituasjoner, tekniske eller abonnementsspesifikke spørsmål, kan Kunden henvende seg til Banzai. Banzai sine åpningstider og kontaktinformasjon finnes på d. Brukernavn og passord Kunden kan få tildelt brukernavn og passord som må benyttes for å få tilgang til enkelte tjenester. Ved tap av passord kan Kunden henvende seg til kundeservice eller følge instrukser for innlogging til Din Side for tildeling av nytt passord. e. Overdragelse Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen uten etter skriftlig samtykke fra Banzai. Banzai kan overdra avtalen til tredjepart. 14. Tvister Tvister mellom Kunden og Banzai skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Partene løser tvisten etter norsk rett.

8 PRODUKTSPESIFIKKE VILKÅR 1. «Banzai mobilt bredbånd» a. Mobilt bredbånd abonnementene «1GB», «5GB», «10GB», «20GB» og «100GB» er forskuddsbetalte abonnement som gir Kunden inkludert bruk av mobildata i Norge oppad begrenset til henholdsvis 1GB, 5GB, 10GB, 20GB og 100GB per måned. b. Abonnementene har et fast angitt maksimalt datatrafikkvolum (opplasting og nedlasting) inkludert per måned. Ved overskridelse av det inkluderte datatrafikkvolum vil overføringshastigheten bli begrenset til maksimum 64 kb/s eller abonnementet bli sperret for bruk for resterende tid av måneden. Ved konsumert inkludert datatrafikkvolum kan man kjøpe ekstra datavolum eller oppgradere abonnementet for tilgang på ekstra datapakke i inneværende måned. Ønsker man kun denne måneden med oppgradert abonnement, må kunden selv nedgradere sitt abonnement fra neste måned. Hvis ikke løper det oppgraderte abonnementet videre. c. Overføringshastigheten i nettet kan variere. Tjenesten forutsetter normalt privatforbruk. Dersom det etter Banzais vurdering er sannsynlig at misbruk pågår, kan Banzai stenge eller redusere overføringshastigheten på tjenesten. d. Kunden betaler en fast abonnementsavgift forskuddsvis per måned for bruk i Norge. Eventuell restsaldo bortfaller ved utløpet av hver måned og ved oppsigelse av abonnementet. e. For tjenester som etterskuddsfaktureres til variable priser, gjelder de vilkår som er beskrevet i punkt 9 i Generelle vilkår. f. Tjenesten vil fungere i hele verden gitt at det finner mobile nett som muliggjør Roaming. 2. «Banzai Variabel» a. Banzai Variabel er et mobilt bredbåndsprodukt med telefoni. Tjenesten inneholder både Banzai Mobilt Bredbånd og Telefoni til variable priser. Hele beskrivelse av Banzai Mobilt Bredbånd gjelder derfor også for denne tjenesten. b. For tjenester som etterskuddsfaktureres til variable priser, gjelder de vilkår som er beskrevet i punkt 9 i Generelle vilkår. c. Tjenesten vil fungere i hele verden gitt at det finner mobile nett som muliggjør Roaming. 3. «Banzai Total» a. Banzai Total «1GB», «3GB», «5GB», «15GB» og «100GB» er forskuddsbetalte abonnement som gir Kunden inkludert bruk av mobildata i Norge oppad begrenset til henholdsvis 1GB, 3GB, 5GB, 15GB og 100GB per måned. b. Abonnementene har et fast angitt maksimalt datatrafikkvolum (opplasting og nedlasting) inkludert per måned. Ved overskridelse av det inkluderte datatrafikkvolum vil overføringshastigheten bli begrenset til maksimum 64 kb/s eller abonnementet bli sperret for bruk for resterende tid av måneden. Ved konsumert inkludert datatrafikkvolum kan man kjøpe ekstra datavolum eller oppgradere abonnementet for tilgang på ekstra datavolum i inneværende måned. Ønsker man kun denne måneden med oppgradert abonnement, må kunden selv

9 nedgradere sitt abonnement fra neste måned. Hvis ikke løper det oppgraderte abonnementet videre. c. Overføringshastigheten i nettet kan variere. Tjenesten forutsetter normalt privatforbruk. Dersom det etter Banzais vurdering er sannsynlig at misbruk pågår, kan Banzai stenge eller redusere overføringshastigheten på tjenesten. d. For «1GB», «3GB», «5GB» pakkene, gjelder hastighetsbegrensning beskrevet på banzai.no. Abonnentene kan mot tillegg få full hastighet (best effort). e. For «15GB» og «100GB» er full hastighet (best effort) inkludert. f. Telefonidelen av produktet inkluderer fri bruk av ringeminutter, SMS og MMS, oppad begrenset til ringeminutter, SMS og MMS pr fakturaperiode. g. Ringeminutter/SMS/MMS kan kun brukes til normalt privatforbruk, fra mobiltelefon i Norge, til annen mobil- eller fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet. h. Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte, som en serie av identiske meldinger, og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring. i. Tjenestene kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis. j. Kunden betaler en fast abonnementsavgift forskuddsvis per måned for bruk i Norge. Eventuell restsaldo bortfaller ved utløpet av hver måned og ved oppsigelse av abonnementet. k. For tjenester som etterskuddsfaktureres til variable priser, gjelder de vilkår som er beskrevet i punkt 9 i Generelle vilkår. l. Tjenesten vil fungere i hele verden gitt at det finner mobile nett som muliggjør Roaming. 4. «Banzai Total 150» a. Banzai Total 150 er et forskuddsbetalt abonnement som gir Kunden inkludert bruk av mobildata i Norge oppad begrenset til 150 MB per måned. b. Abonnementet har et fast angitt maksimalt datatrafikkvolum (opplasting og nedlasting) inkludert per måned. Ved overskridelse av det inkluderte datatrafikkvolum vil overføringshastigheten bli begrenset til maksimum 64 kb/s eller abonnementet bli sperret for bruk for resterende tid av måneden. Ved konsumert inkludert datatrafikkvolum kan man oppgradere abonnementet for tilgang på ekstra datavolum i inneværende måned. Ønsker man kun denne måneden med oppgradert abonnement, må kunden selv nedgradere sitt abonnement fra neste måned. Hvis ikke løper det oppgraderte abonnementet videre. c. Overføringshastigheten i nettet kan variere. Tjenesten forutsetter normalt privatforbruk. Dersom det etter Banzais vurdering er sannsynlig at misbruk pågår, kan Banzai stenge eller redusere overføringshastigheten på tjenesten. d. For Banzai 150, gjelder hastighetsbegrensning beskrevet på banzai.no. e. Telefonidelen av produktet inkluderer fri bruk av 150 ringeminutter, 150 SMS og 150 MMS.

10 f. Ringeminutter/SMS/MMS kan kun brukes til normalt privatforbruk, fra mobiltelefon i Norge, til annen mobil- eller fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet. g. Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte, som en serie av identiske meldinger, og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring. h. Tjenestene kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis. i. Kunden betaler en fast abonnementsavgift forskuddsvis per måned for bruk i Norge. Eventuell restsaldo bortfaller ved utløpet av hver måned og ved oppsigelse av abonnementet. j. For tjenester som etterskuddsfaktureres til variable priser, gjelder de vilkår som er beskrevet i punkt 9 i Generelle vilkår. k. Tjenesten vil fungere i hele verden gitt at det finner mobile nett som muliggjør Roaming.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer