GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)"

Transkript

1 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert ) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt Banzai") og fysisk eller juridisk person (heretter kalt Kunde ) for levering av mobile kommunikasjonstjenester som telefonitjenester, datakommunikasjon og andre tjenester (også kalt "tjenesten"). Ved motstrid mellom disse vilkårene og spesifikke avtalevilkår, skal de spesifikke avtalevilkårene gjelde så langt det er motstrid. 2. INNGÅELSE AV AVTALE a. Bestilling av abonnement samt andre tjenester og produkter via web, skriftlig eller muntlig er å betrakte som en aksept av nærværende betingelser. Avtale er inngått når Banzai har mottatt og godkjent Kundens bestilling. b. Banzai forutsetter at Kunden til enhver tid er betalingsdyktig og kan foreta kredittvurdering av Kunden før avtalen eventuelt aksepteres samt under avtalen. c. Avtalen forutsetter forskuddsbetaling, med mindre annet er avtalt. d. Dersom kredittvurderingsvilkårene ikke oppfylles, kan Banzai avslå å inngå avtale, eventuelt si opp avtalen, eller kreve forskuddsbetaling, depositum eller garanti for å inngå eller fortsette avtalen. e. Banzai kan fastsette kredittgrenser for Kunden. f. Det er Kundens ansvar at brukeren er kjent med abonnementsvilkårene dersom brukeren er en annen enn Kunden. For å benytte tjenesten forutsettes det at Kunden selv anskaffer nødvendig typegodkjent terminalutstyr. Kunden er selv ansvarlig for tap eller skade på utstyret. 3. ANGRERETT a. Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg (for eksempel ved telefonsalg eller gjennom internett) eller salg utenfor Banzais faste utsalgssted, og Kunden er forbruker, har Kunden rett til å gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at Banzai har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til bestemmelsene i lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). b. Dersom Banzai ikke oppfyller sin opplysningsplikt utvides fristen til 3 måneder regnet fra inngåelse av avtalen eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt. c. Kunden må gi melding til Banzai dersom angreretten skal benyttes. d. Dersom Kunden har inngått avtalen ved uanmodet oppringning eller annen henvendelse fra Banzai ( telefonsalg ) bæres returkostnaden av Banzai. e. Dersom Kunden har inngått avtalen over internett ( annet fjernsalg enn telefonsalg ) plikter Kunden selv å bære returkostnadene. f. Dersom Kunden tar i bruk abonnementet før angrerettens utløp, må Kunden ved benyttelse av angreretten betale for den del av tjenesten som er påløpt, samt for eventuelle medgåtte materialer.

2 4. SIM-kort a. SIM-kort tildeles Kunden ved bestilling av abonnement og aktiveres når abonnementet er godkjent. SIM-kortet er Banzais eiendom. b. Kundeinformasjon lagres på SIM-kortet, og Kunden skal sikre at andre ikke uberettiget får SIM-kortet i hende og at det ikke gjøres inngrep i SIM-kortet. Til SIM-kortet hører to personlige koder; PIN og PUK. PIN-koden er knyttet til bruk av abonnementet, og skal beskytte Kunden mot misbruk av SIM-kortet. PIN- og PUK-koden er personlige og hemmelige, og skal oppbevares atskilt fra SIM-kortet. Utkopling/deaktivering av PIN-koden øker faren for misbruk ved tyveri, tap e.l. av SIM-kortet og anbefales ikke da dette øker faren for misbruk ved tyveri, tap eller lignende av SIM-kortet. c. Ved kjennskap til, eller mistanke om, at SIM-kortet eller de personlige kodene har kommet på avveie, skal Kunden umiddelbart underrette Banzai kundeservice, som vil sperre abonnementet. Kunden er ansvarlig for tap som følge av misbruk av SIM-kortet før meldingstidspunktet. Kundens ansvar er i utgangspunktet begrenset til kr d. Dersom tapet imidlertid skyldes grov uaktsomhet er kunden ansvarlig for inntil kr e. Dersom kunden har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding innen rimelig tid etter tap av SIM-kort, er ansvaret ubegrenset. f. Banzai er ansvarlig for misbruk av SIM-kortet som finner sted etter at Banzia har mottatt sperremelding fra Kunden, med mindre Kunden har muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet eller forsett. Å notere PIN-koden på SIM-kortet, mobiltelefonen eller lignende, å koble ut bruk av PIN-koden eller å forlate mobiltelefonen etter at PIN-koden er tastet inn kan etter forholdene anses som grovt uaktsomt. g. Abonnementet vil forbli sperret til Kunden gir melding om gjenåpning. h. Selv om abonnementet er sperret, vil det påløpe avtalt abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt og/eller det foreligger bindingstid. Dersom Kunden ønsker det, kan Kunden få nytt SIM-kort med nye personlige koder mot et gebyr i henhold til prisliste. 5. Telefonnummer og nummerportering a. Ved inngåelse av avtalen med Banzai velger Kunden om han vil bli tildelt et nytt telefonnummer eller beholde sitt eksisterende mobilnummer. b. Dersom Kunden vil beholde sitt eksisterende nummer, gir Kunden Banzai fullmakt til å si opp abonnementet hos Kundens tidligere leverandør av mobilabonnement og til å innhente nødvendig informasjon fra denne leverandøren for at leverandørbyttet (nummerporteringen) kan gjennomføres. c. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre opp eventuelt utestående med sin tidligere leverandør av mobilabonnement. d. Dato for portering vil normalt være 2-6 virkedager etter avtaleinngåelse. Kunden vil bli informert om porteringstidspunkt. e. Nummerportering som blir forsinket eller ikke lar seg gjennomføre på grunn av forhold som Banzai ikke har kontroll over, kan Banzai ikke holdes ansvarlig for. Det samme gjelder dersom nummerporteringen fører til at Kunden bryter en avtale med tidligere leverandør av mobilabonnement.

3 6. KUNDENS ANSVAR OG RISIKO a. Dekningsområde. Tjenesten gir Kunden mulighet for oppkobling til avtalte tjenester innenfor de geografiske dekningsområder som til enhver tid gjelder for tjenesten. b. Tilkoblet utstyr Kunden er ansvarlig for at SIM-kortet bare benyttes i typegodkjent terminalutstyr som Kunden svarer for og som oppfyller relevante offentligrettslige og tekniske krav. Oppgradering eller endring av tjenesten eller telenettet kan medføre at de tekniske kravene som stilles til Kundens utstyr forandres. c. Videresalg og utvidet benyttelse Tjenesten er personlig og kan kun benyttes av Kunden og Kundens ansatte, eventuelt husstand til privat bruk. Tjenesten kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis. I de tilfeller der Kunden har trådløs internt nett, er Kunden ansvarlig for å stenge slikt nett for uvedkommende. d. Skikk og bruk Kunden plikter å følge alminnelig vedtatte regler for skikk og bruk for bruk av Internett. Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte tjenesten til e-postbombing, reklame e-post eller annen form for e-post der man sender til flere brukere man ikke kjenner, eller lignende. Det er heller ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse eller å benytte Internett til straffbare forhold. e. Bruk av tjenesten Kunden kan ikke benytte tjenesten i strid med avtalen, lover og regler og på en måte som kan medføre ansvar for Banzai eller tredjemann. I slike tilfeller kan Banzai stenge tjenesten umiddelbart uten varsel. Kunden svarer for all bruk av tjenesten og for det som kommuniseres og publiseres via tjenesten. 7. INNHOLDSTJENESTER LEVERT AV TREDJEPART (FELLESFAKTURERTE TJENESTER) a. Med innholdstjeneste levert av tredjepart (fellesfakturert tjeneste) forstås forhåndsbetalt og etterskuddsbetalt tjeneste som tilbys over Banzais elektroniske kommunikasjonsnett og som faktureres på fakturaen fra Banzai. b. Kunden kan sperre for all tilgang til innholdstjenester levert av tredjepart eller et predefinert utvalg av numre ved å henvende seg til Banzai Kundesenter. c. Kunden kan tilsvarende sperre for bruk av innholdstjenester levert av tredjepart i Norge over et gitt beløp per måned, minimum kr. 100,-. d. Dersom det er fastsatt en beløpsgrense for innholdstjeneste levert av tredjepart, vil Kunden bli informert når denne er nådd. Banzai vil da, så langt det er mulig, sikre at videre bruk av innholdstjenester levert av tredjepart blir sperret. e. En klage på innholdstjenester levert av tredjepart (fellesfakturert tjeneste) kan rettes til Banzai eller direkte til tredjepart. f. Ved tvist kan Kunden bringe klagen inn for Brukerklagenemnda så fremt forholdet omfattes av ordningen.

4 8. BANZAIS ANSVAR a. Forbehold om hastighet og dekning i. Hastighet oppgis som maksimalhastighet og vil variere med deknings- og signalforhold. ii. Noe av bredbåndskapasiteten vil benyttes til nødvendig kontrollinformasjon som vil medføre at effektiv hastighet vil kunne være lavere enn angitt. iii. I perioder med stor belastning på nettet kan hastigheten være lavere enn den oppgitte hastighet. Banzai tar forbehold om at angitt hastighet ikke alltid vil kunne oppnås pga. ovennevnte forhold. iv. Overføringshastigheten videre ut på internett er utenfor Banzais kontroll, og Kunden må påregne lavere hastighet. Den enkelte avtale kan gi begrensninger i overføringshastighet og dekningsområde. b. Vedlikehold av nettverk i. Banzai har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenesten som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. ii. Banzai er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. iii. Planlagt vedlikehold vil bli varslet i god tid på Banzais hjemmesider, unntaksvis informeres Kunden direkte. iv. Banzais nett kan forandres hva gjelder dets dekningsområde, struktur og føringsvei. Banzai forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer. c. Tekniske avbrudd Banzai garanterer ikke at Kundens bruk av tjenesten skjer uten avbrudd og er ikke ansvarlig for brudd i eksternt nett eller for å utbedre feil utenfor Banzais kontroll. d. Begrensninger i ansvaret i. Ved mangler ved tjenesten er Banzai ansvarlig for direkte tap som påføres Kunden. Ved ansvar for direkte tap er Banzais ansvar begrenset oppad til 3 måneders fastavgift/månedsavgift med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Banzais side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som er påført Kunden som følge av mangelen. ii. Banzai er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tap som måtte oppstå som følge av feil ved leveransen, med mindre dette skyldes grov uaktsomhet fra Banzais side. Dette gjelder uavhengig av hva som er årsak til feilen. Som indirekte tap regnes (i) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), (ii) Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), (iii) tapt fortjeneste som følge av et en kontrakt med tredje mann faller bort eller ikke blir oppfylt og (iv) skade eller tap knyttet til alt annet enn det utstyret som er levert av Banzai, herunder skade eller tap på Kundens PC, software, lagret informasjon og andre eiendeler. iii. Banzai er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil eller mangler som skyldes

5 forhold utenfor Banzais kontroll som Banzai ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgende av. Ansvarsfriheten gjelder inntil hindringen bortfaller. iv. Banzai er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap eller tapte inntekter ved at Kunden ikke kan delta i spill eller lignende på internett som følge av feil eller mangler ved tjenesten. 9. PRISER, FAKTURERING, BETALING a. Priser og betalingsvilkår for blant annet etableringskostnad og løpende forbruksog abonnementsavgift (forskudds- og etterskuddsvis) følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Banzais nettsted. b. Om ikke annet er avtalt, er alle Banzai sine abonnementstjenester forskuddsbetalt. c. Kunden godkjenner trekk på gyldig betalingskort eller autogiro ordning for å kunne benytte Banzai sine tjenester som er etterskuddsfakturert. Tjenestene inkluderer samtaler til spesialnummer, overtakserte meldingstjenester, trafikk i utlandet og bruk i utlandet (roaming). Listen er ikke uttømmende. Banzai vil fakturere alle slike tjenester fortløpende, men kun når samlet forbruk per abonnent overstiger NOK 100. Dette beløpet vil Banzai kunne justere senere (for eksempel til NOK 250 eller 500). d. Det betalingskort som kunden har registrert vil Banzai trekke slike beløp fra (abonnementsavgifter samt løpende variabelt forbruk som overstiger NOK 100). e. Om løpende variabelt forbruk ikke overstiger NOK 100 vil beløpet trekkes fra kundens registrerte kort sammen med hovedforfall for abonnementet. f. Normalt vil det varsles hver gang kunden kort belastes utover det avtalte beløp på abonnementet (hovedforfall). g. Om kunden benytter seg av tjenesten i utlandet, eller Banzai av annen grunn får bruk- og takseringsdata i hende med tidsforskyvelser, gir Kunden Banzai en rett til å trekke beløpet tilsvarende overforbruket på det oppgitte betalingskort eller autogiro ordning. h. Om kunden tidligere har forhåndsbetalt tjenester og det finnes et ubrukt restbeløp, vil dette beløpet krediteres kunden og avregnes mot fremtidig forbruk. i. Om kunden sier opp abonnementet tilbakeføres ikke eventuelle forhåndsbetalte restbeløp. j. Om betalingskortet eller konto for betaling mangler dekning, vil Banzai etterfakturere utestående beløp. k. Alle spesifikasjoner vedr. leverte tjenester finnes på "Min Side". Det blir ikke utsendt faktura eller ytterligere spesifikasjoner for tjenesten. l. Ved avtale om etterskuddsvis betaling starter fakturering normalt fra det tidspunkt tjenesten leveres Kunden. Kunden faktureres periodisk med 14 dagers forfall med mindre annet er avtalt. Banzai har rett til å belaste Kunden med et fakturagebyr på kr. 45,-. Kunden er ansvarlig for betaling av tjenesten i henhold til avtalen. m. Prisendringer skal varsles med minimum 1 måneds varsel, enten ved publisering på Banzais nettsted eller ved direkte henvendelse, normalt sammen med faktura eller annen henvendelse fra Banzai. n. Dersom Kunden mener at beløpet på fakturaen er feil, må han klage til Banzai innen betalingsforfall, eller dersom dette ikke er mulig, så snart som mulig deretter.

6 o. Ved betalingsmislighold vil Banzai sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr, og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Banzai vil ved vesentlig betalingsmislighold stenge abonnementet og forbeholder seg retten til å belaste kunden med gjenåpningsgebyr på kr. 200, AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE a. Avtaleperioden er løpende eller følger av den enkelte avtale. Avtaler med avtaletid regnes fra den dato tjenesten ble levert til Kunden. b. Etter utløpet av avtaletiden kan avtalen sies opp av Kunden eller av Banzai med én måneds skriftlig varsel, løpende fra 1. dag i påfølgende måned. Det er kun den person som er registrert som Kunde som kan foreta oppsigelse eller endring av avtalen på vegne av Kunden. c. Dersom kunden velger å avbestille tjenesten i avtaletiden faktureres Kunden et forholdsmessig avbruddsgebyr som tilsvarer det beløp tjenesten er subsidiert med. Avbruddsgebyret reduseres månedlig i løpet av avtaletiden. d. Dersom Kunden ikke har meddelt Leverandøren at levering av tjenesten ikke ønskes forlenget senest 1 måned før avtaletidens utløp, forlenges leveransen av tjenesten automatisk inntil den sies opp av en av partene med 1 måneds skriftlig varsel, med mindre annet er avtalt. 11. REKLAMASJON, MISLIGHOLD a. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Banzai melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den. b. Avtalen kan heves ved vesentlig mislighold. Betalingsmislighold anses alltid som vesentlig mislighold. Ved heving vil den part som har begått et vesentlig mislighold kunne bli erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsregler. c. Banzai vil ved vesentlig mislighold hos Kunden stenge abonnementet. Kunden vil bli belastet med et gebyr på kr 200,- for eventuell gjenåpning. 12. ENDRING AV AVTALEN a. Banzai har rett til å foreta endringer av priser og andre avtalevilkår. Slike endringer vil enten bli varslet ved (i) publisering på nettsiden til Banzai eller ved (ii) direkte henvendelse til Kunden, normalt sammen med faktura eller annen informasjon fra Banzai. b. Endringer til ugunst for Kunden trer i kraft tidligst 1 måned etter slik melding. c. Slike endringer anses automatisk som en del av avtalen mellom partene fra det tidspunkt det fremgår at endringen skal tre i kraft, med mindre avtalen blir brakt til opphør av en av partene før dette tidspunktet. d. Vesentlige endringer i pris- og avtalevilkårene til ugunst for Kunden, gir Kunden rett til å si opp avtalen med virkning fra ikrafttredelsestidspunktet.

7 13. ANDRE FORHOLD a. Behandling av informasjon Banzai har gjennom sin konsesjon fra Datatilsynet rett til å innhente visse personopplysninger i tilknytning til avtaleforholdet. Banzai er ansvarlig for at opplysningene behandles i tråd med personopplysningsloven. Banzai har rett til å utlevere personopplysninger til andre som bistår Banzai i forbindelse med oppfyllelse av avtalen, herunder knyttet til kundeservice, installasjon og fakturering. Banzai skal ikke utlevere personopplysninger til utenforstående, unntatt når dette skjer (i) med samtykke fra den opplysningen gjelder, (ii) med hjemmel i lov eller forskrift eller (iii) som ledd i eventuell betalingsinndrivelse. Kunden har rett til innsyn i Banzais behandling av personopplysninger og kan videre kreve retting av mangelfulle personopplysninger, jf. personopplysningsloven 18, 27 og 28. Eventuelle endringer i Kundens forhold som er av betydning for abonnementsforholdet, herunder adresseendringer (post og e-post), må straks meldes til Banzai. b. Taushetsplikt Banzai plikter i henhold til telekommunikasjonsloven 9-3 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av tjenester fra Banzai og om innholdet av kundens bruk av tjenesten. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller til offentlige myndigheter, domstolene og påtalemyndigheten når Banzai er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon. c. Kundeservice Ved eventuelle feilsituasjoner, tekniske eller abonnementsspesifikke spørsmål, kan Kunden henvende seg til Banzai. Banzai sine åpningstider og kontaktinformasjon finnes på d. Brukernavn og passord Kunden kan få tildelt brukernavn og passord som må benyttes for å få tilgang til enkelte tjenester. Ved tap av passord kan Kunden henvende seg til kundeservice eller følge instrukser for innlogging til Din Side for tildeling av nytt passord. e. Overdragelse Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen uten etter skriftlig samtykke fra Banzai. Banzai kan overdra avtalen til tredjepart. 14. Tvister Tvister mellom Kunden og Banzai skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Partene løser tvisten etter norsk rett.

8 PRODUKTSPESIFIKKE VILKÅR 1. «Banzai mobilt bredbånd» a. Mobilt bredbånd abonnementene «1GB», «5GB», «10GB», «20GB» og «100GB» er forskuddsbetalte abonnement som gir Kunden inkludert bruk av mobildata i Norge oppad begrenset til henholdsvis 1GB, 5GB, 10GB, 20GB og 100GB per måned. b. Abonnementene har et fast angitt maksimalt datatrafikkvolum (opplasting og nedlasting) inkludert per måned. Ved overskridelse av det inkluderte datatrafikkvolum vil overføringshastigheten bli begrenset til maksimum 64 kb/s eller abonnementet bli sperret for bruk for resterende tid av måneden. Ved konsumert inkludert datatrafikkvolum kan man kjøpe ekstra datavolum eller oppgradere abonnementet for tilgang på ekstra datapakke i inneværende måned. Ønsker man kun denne måneden med oppgradert abonnement, må kunden selv nedgradere sitt abonnement fra neste måned. Hvis ikke løper det oppgraderte abonnementet videre. c. Overføringshastigheten i nettet kan variere. Tjenesten forutsetter normalt privatforbruk. Dersom det etter Banzais vurdering er sannsynlig at misbruk pågår, kan Banzai stenge eller redusere overføringshastigheten på tjenesten. d. Kunden betaler en fast abonnementsavgift forskuddsvis per måned for bruk i Norge. Eventuell restsaldo bortfaller ved utløpet av hver måned og ved oppsigelse av abonnementet. e. For tjenester som etterskuddsfaktureres til variable priser, gjelder de vilkår som er beskrevet i punkt 9 i Generelle vilkår. f. Tjenesten vil fungere i hele verden gitt at det finner mobile nett som muliggjør Roaming. 2. «Banzai Variabel» a. Banzai Variabel er et mobilt bredbåndsprodukt med telefoni. Tjenesten inneholder både Banzai Mobilt Bredbånd og Telefoni til variable priser. Hele beskrivelse av Banzai Mobilt Bredbånd gjelder derfor også for denne tjenesten. b. For tjenester som etterskuddsfaktureres til variable priser, gjelder de vilkår som er beskrevet i punkt 9 i Generelle vilkår. c. Tjenesten vil fungere i hele verden gitt at det finner mobile nett som muliggjør Roaming. 3. «Banzai Total» a. Banzai Total «1GB», «3GB», «5GB», «15GB» og «100GB» er forskuddsbetalte abonnement som gir Kunden inkludert bruk av mobildata i Norge oppad begrenset til henholdsvis 1GB, 3GB, 5GB, 15GB og 100GB per måned. b. Abonnementene har et fast angitt maksimalt datatrafikkvolum (opplasting og nedlasting) inkludert per måned. Ved overskridelse av det inkluderte datatrafikkvolum vil overføringshastigheten bli begrenset til maksimum 64 kb/s eller abonnementet bli sperret for bruk for resterende tid av måneden. Ved konsumert inkludert datatrafikkvolum kan man kjøpe ekstra datavolum eller oppgradere abonnementet for tilgang på ekstra datavolum i inneværende måned. Ønsker man kun denne måneden med oppgradert abonnement, må kunden selv

9 nedgradere sitt abonnement fra neste måned. Hvis ikke løper det oppgraderte abonnementet videre. c. Overføringshastigheten i nettet kan variere. Tjenesten forutsetter normalt privatforbruk. Dersom det etter Banzais vurdering er sannsynlig at misbruk pågår, kan Banzai stenge eller redusere overføringshastigheten på tjenesten. d. For «1GB», «3GB», «5GB» pakkene, gjelder hastighetsbegrensning beskrevet på banzai.no. Abonnentene kan mot tillegg få full hastighet (best effort). e. For «15GB» og «100GB» er full hastighet (best effort) inkludert. f. Telefonidelen av produktet inkluderer fri bruk av ringeminutter, SMS og MMS, oppad begrenset til ringeminutter, SMS og MMS pr fakturaperiode. g. Ringeminutter/SMS/MMS kan kun brukes til normalt privatforbruk, fra mobiltelefon i Norge, til annen mobil- eller fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet. h. Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte, som en serie av identiske meldinger, og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring. i. Tjenestene kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis. j. Kunden betaler en fast abonnementsavgift forskuddsvis per måned for bruk i Norge. Eventuell restsaldo bortfaller ved utløpet av hver måned og ved oppsigelse av abonnementet. k. For tjenester som etterskuddsfaktureres til variable priser, gjelder de vilkår som er beskrevet i punkt 9 i Generelle vilkår. l. Tjenesten vil fungere i hele verden gitt at det finner mobile nett som muliggjør Roaming. 4. «Banzai Total 150» a. Banzai Total 150 er et forskuddsbetalt abonnement som gir Kunden inkludert bruk av mobildata i Norge oppad begrenset til 150 MB per måned. b. Abonnementet har et fast angitt maksimalt datatrafikkvolum (opplasting og nedlasting) inkludert per måned. Ved overskridelse av det inkluderte datatrafikkvolum vil overføringshastigheten bli begrenset til maksimum 64 kb/s eller abonnementet bli sperret for bruk for resterende tid av måneden. Ved konsumert inkludert datatrafikkvolum kan man oppgradere abonnementet for tilgang på ekstra datavolum i inneværende måned. Ønsker man kun denne måneden med oppgradert abonnement, må kunden selv nedgradere sitt abonnement fra neste måned. Hvis ikke løper det oppgraderte abonnementet videre. c. Overføringshastigheten i nettet kan variere. Tjenesten forutsetter normalt privatforbruk. Dersom det etter Banzais vurdering er sannsynlig at misbruk pågår, kan Banzai stenge eller redusere overføringshastigheten på tjenesten. d. For Banzai 150, gjelder hastighetsbegrensning beskrevet på banzai.no. e. Telefonidelen av produktet inkluderer fri bruk av 150 ringeminutter, 150 SMS og 150 MMS.

10 f. Ringeminutter/SMS/MMS kan kun brukes til normalt privatforbruk, fra mobiltelefon i Norge, til annen mobil- eller fasttelefon i Norge, eller norsk mobiltelefon i utlandet. g. Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte, som en serie av identiske meldinger, og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring. h. Tjenestene kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis. i. Kunden betaler en fast abonnementsavgift forskuddsvis per måned for bruk i Norge. Eventuell restsaldo bortfaller ved utløpet av hver måned og ved oppsigelse av abonnementet. j. For tjenester som etterskuddsfaktureres til variable priser, gjelder de vilkår som er beskrevet i punkt 9 i Generelle vilkår. k. Tjenesten vil fungere i hele verden gitt at det finner mobile nett som muliggjør Roaming.

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Generelle abonnementsvilkår (per 01. mai 2016) 1. Definisjoner

Generelle abonnementsvilkår (per 01. mai 2016) 1. Definisjoner Generelle abonnementsvilkår (per 01. mai 2016) 1. Definisjoner Denne abonnementsavtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Kunden og Chili Mobil AS (heretter "Chili Mobil") og gir Kunden tilgang til Chili

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.0 20.04.2009 09/161 Kontoradresse: Postadresse: Telefon

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Brukeravtale. Vilkårene gjelder fra januar 2017 og inntil de blir avløst av nye. Se punkt 23.

Brukeravtale. Vilkårene gjelder fra januar 2017 og inntil de blir avløst av nye. Se punkt 23. Brukeravtale 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene, heretter Brukeravtalen gjelder for avtale om leveranse av elektrisk kraft, service, drift og administrasjon av ladesystemer

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4:

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4: Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO For Com4: Web Og: Kunde: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Avtalen Avtaletype: Pris: Type abonnement Vedlegg

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013)

ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013) ABONNEMENTSVILKÅR FOR AS DISTRIKTSNETT: (gjeldende fra 25. mars 2013) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnementsvilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Ved motstrid mellom de generelle vilkårene og de spesielle, vil de spesielle vilkårene ha forrang.

Ved motstrid mellom de generelle vilkårene og de spesielle, vil de spesielle vilkårene ha forrang. VILKÅR PHONECT AS 1. DEL 1 - GENERELLE VILKÅR (gjeldende fra 1. oktober 2017) 1.1 Avtaleforholdet Disse vilkårene ( Vilkårene ) gjelder mellom bedriften som er registrert som kunde/juridisk eier ( Kunden

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS 1. Generelt Nærværende vilkår gjelder mellom Agder Breiband AS (her etter kalt Agder Breiband) og den som er registrert som kunde

Detaljer

Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: Faks: E-post: NO MVA

Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: Faks: E-post: NO MVA Postboks 9197 Grønland, 0134 Oslo Telefon: 21 05 24 00 Faks: 21 05 24 10 E-post: support@primafon.no NO 993 826 197 MVA www.primafon.no Abonnementsvilkår for Primafon AS (gjeldende fra 1. april 2017) DEL

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement.

Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement. Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement. (gyldig f.o.m. 1. Januar 2011) 1. Generelt a. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer kundens ( Kunden )

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Forord Vilkårene som angitt under, gjelder for abonnenter som er tilknyttet Modum Kabel- TV's infrastruktur som Modum Kabel-TV

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

3.4.2 Overdragelse fra Nordix 1 GYLDIGHETSOMRÅDE

3.4.2 Overdragelse fra Nordix 1 GYLDIGHETSOMRÅDE 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnementsvilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt Bedriftskunder)

Detaljer

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS

Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS Avtale og abonnementsvilkår for bredbåndstjenester fra Agder Breiband AS Abonnement xdsl: 384/384Kbit/s, 1 IP adresse 704/704Kbit/s, 1 IP adresse 1024/1024Kbit/s, 1 IP adresse 2048/2048Kbit/s, 1 IP adresse

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc Side 1 DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc 1 Generelt om avtalen 1.1 Avtalens parter Disse vilkår er gjeldende som avtale mellom kunden, heretter kalt Kunden, og DuKan AS, Jon Lilletuns vei

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Innholdsfortegnelse 1. PARTER... 1 2. MEDLEMSAVTALEN... 1 3. MEDLEMSKAP I VICI TRENINGSSENTER AS... 1 4. VEDERLAG... 2 5. KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE... 2 6. MEDLEMMETS

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1 Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Generelle vilkår for privatkunder Oppdatert per 05.01.2016 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Partene og definisjoner... 3 2. Inngåelse av abonnement... 3 3. Kjøp

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Disse generelle vilkår ( Vilkårene ) gjelder for medlemskap i SATS ELIXIA fra og med 25.08.2014. 1. Generelt 1.1 Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Priser for de enkelte tjenestene og eventuelle gebyrer følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Telenors nettsted, telenor.no.

Priser for de enkelte tjenestene og eventuelle gebyrer følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Telenors nettsted, telenor.no. Generelle forretningsvilkår for Telenor (gjeldende fra 1.7.2007) NB: Telenors forretningsvilkår av 1.7.2007 blir erstattet av nye vilkår fra 1.3. 2015. A Generelle bestemmelser 1 Gyldighetsområde Disse

Detaljer

Avtalevilkår for mobil. 1. Generelt:

Avtalevilkår for mobil. 1. Generelt: Avtalevilkår for mobil Oppdatert 22. november 2017 1. Generelt: a. Vilkår Abonnementsavtalen består av Fjordkrafts «Generelle vilkår» og «Vilkår for bestilling». Ved motstrid går «Vilkår for bestilling»

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer