BUDSJETT & ÅRSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT & ÅRSPLAN 2015"

Transkript

1 BUDSJETT & ÅRSPLAN 2015 OSCARSGATA MOTTAK VADSØ Thor-Arne Dallavara Oscarsgata mottak åpen og relasjonsskapende

2 Innholdsfortegnelse Kostnader Kostnad Månedsverk side Regnskapsarbeid Revisjon RS ,50 RS Administrasjon Bemanning ISS Kompetanseutvikling Ekstern veiledning RS ,00 RS Disp.hus Andre kostnader Vaskemidler Oppgradering av innbo Vedlikehold maskiner Vedlikehold TV lisens/internett Branngruppe RS ,00 RS Tolker RS Generelt lokalsamfunn Bibliotek Tr.kort Svømmekort Barneaktiviteter RS ,00 Resepsjonsgruppe Samarbeidsråd Sportsgruppe Cafe Oscar IT Gruppe Gartnergruppe RS ,00 Digitalt utstyr RS ,00 28 RS ,50 RS ,00 Busskort Barnebasen Utstyr RS ,00 RS RS ,00 Ungdomsrådet RS ,00 Tilrettelegging/Egenandel ,00 40 RS RS xxxx/ RS Sum ,00

3

4 RS V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak Skjema for plan X og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: 2015 Oscarsgata mottak Innhold RS Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak... 2 RS Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak... 4 RS Krav til bemanning og kompetanse i statlige mottak... 4 RS Krav til databehandling og taushetsplikt i statlige mottak... 8 RS Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak RS Krav til etiske retningslinjer for statlige mottak RS Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlige mottak RS Krav til mottakenes samarbeid med lokale instanser (lokalsamfunnsarbeid) RS Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak RS Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak RS Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak RS Krav til returarbeid i mottak RS Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak RS Krav til forebygging og håndtering av grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom i statlige mottak RS Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak RS Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak... 36

5 RS Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak: kvinner, eldre og personer med helseproblemer/funksjonshemninger RS Krav til mottakenes arbeid mot menneskehandel og oppfølgingen av mulige ofre xxxx / definert av mottaket RS Krav til oppfølging av beboere på tilrettelagt avdeling RS Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak Krav Tiltak, metode og ressursbruk Tidspunkt Ansvarlig Kostnad Rapportering m/begrunnelse for eventuelle avvik 1. Planlegging. Årsplan. På første personalmøte i hvert kvartal skal det settes av tid til å gjennomgå årsplanen for inneværende år og en evaluering av situasjonen pr. dato. 1.onsdag i jan., april, juli og okt.- 15 Per Yngve/ alle Etter at UDIs satsningsområder er kommet, fastsettes et arbeidsmøte hvor planarbeidet for 2015 igangsettes. På første påfølgende møte i Samarbeidsrådet skal satsningsområdene presenteres. Samarbeidsrådet oppfordres til å komme med innspill til årsplanen innen Rapportering Årsrapport. All mottaksaktivitet skal rapporteres på mottakets rapporteringsskjema. Samles i Rapportperm for 2015 hos Per Yngve. Innen skal alle ansatte ha levert inn sin årsrapport for 2014 til Per Yngve. November- 15 November/ desember- 15 Innen Per Yngve Hilde Per Yngve/ alle Alle/Per Yngve 3. Budsjettarbeid Budsjettet utarbeides i samarbeid med eiere og ansatte. I Okt.-des.- Per Yngve/ 2

6 budsjettet forsøker man å gjenspeile aktiviteten i mottaket. 15 Kari 4. Regnskapsarbeid Regnskapet føres kontinuerlig gjennom hele året. Mottaket benytter regnskapsbyrå til selve føringen, men har avstemming og oppfølging selv. Kari Refusjonskrav Refusjonskravene utarbeides av mottaket og legges inn i Sesam fortløpende. Refusjonskravet avstemmes mot regnskapet hver måned før godkjenning fra Revisor. Godkjent og dokumentert refusjonskrav sendes inn til UDI innen frist. Kari 6. Revisjon Mottaket har avtale med revisor Berg som utfører revisjon av regnskap m/balanse samt refusjonskrav. Revisor setter også opp årsregnskap med noter. 7. Innsyn Mottaket skanner alle originalbilag slik at disse kan fremlegges til UDI eller riksrevisjonen ved behov. Kari Kari 8. Håndtering av person- og beboermapper Personmapper: Mottaket kontrollerer og supplerer personmappe som oversendes fra transitt. Mappene holdes innelåst. Ved avreise sendes mappene videre til tilflytnings-mottak/udi innen to uker etter avreise. Kari Beboermapper: Andre papirer som beboer ønsker å lagre ved mottaket arkiveres i beboermapper som også lagres innelåst. Mappene leveres beboeren ved avreise fra mottaket. 9. Veiledning 2 timer pr. måned skal hele personalgruppa delta på intern faglig gruppeveiledning. Hvert kvartal skal hele personalgruppa delta på veiledning med ekstern veileder. Alle ansatte skal få tilbud om individuell veiledning ved behov, av intern eller ekstern veileder. Mottaket skal benytte seg av RVTS i Tromsø, 1 gang (2 hele dager) i året. Hilde ½ mv. (N) 3

7 RS Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak Krav Tiltak, metode og ressursbruk Tidspunkt Ansvarlig Kostnad Rapportering m/begrunnelse for eventuelle avvik 1. Rutiner og satser for økonomisk ytelser til beboere i statlige mottak pengereglementet 2. Egenerklæring om inntekt og formue Mottaket benytter Sesam til utbetaling til beboere og benytter dermed satsene fra pengereglementet. Alle beboerne ved mottaket skal signere egenerklæring om inntekt og formue allerede på transittmottak. Vi skal kontrollere at dette er gjort ved ankomst mottaket. Skjemaet benyttes også ved søknad ved diverse refusjoner fra UDI. Kari Kari 3. Skjema for kontroll av beboeres inntekts- og formueforhold 4. Skjema for transporterklæring Mottaket har en rutine for kontroll av beboernes inntekt og formue. Denne rutinen gjennomføres to ganger pr. år på alle beboere (over 18 år) som bor ved mottaket ved kontrolltidspunkt. Kontrollen legges inn på personkortet i Sesam Skjema fylles ut ved fødsler på mottaket Etter fødsler Kari Kari RS Krav til bemanning og kompetanse i statlige mottak Krav Tiltak, metode og ressursbruk Tidspunkt Ansvarlig Kostnad Rapportering m/begrunnelse for eventuelle avvik 4

8 Bemanning a) Politiattest Alle som eventuelt ansettes på mottaket i løpet av året må framlegge en politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. Hvis attesten har merknader skal vedkommende ikke ansettes. Per Yngve/ Kari b) Taushetserklæring Alle som eventuelt ansettes på mottaket i løpet av året skal underskrive taushetserklæring. Kari c) Plan for bemanning Personelloversikt: - 100% - Daglig leder (L) - Per Yngve - 100% - Nestleder/Info.ansvarlig (N) - Hilde - 100% - Økonomiansvarlig (Ø) - Kari - 100% - Barne- og ungdomsansv. (BU) - Torbjørn - 100% - Miljøarbeider I (M1) - Sermed - 100% - Miljøarbeider II (M2) - Farid - 100% - Miljøarbeider III (M3) - Beate - 100% - Helsesøster (H1) - Ellen - 50% - Helsesøster (H2) - Anita - 100% - Brann/bygningsarbeider (BB) - Thor-Arne - 100% - Bygningsansvarlig (B) - Helge 1050% tilsammen 10 mv. (L) 10 mv. (Ø) * Vikar i 6 mnd. for Hilde/Farid, «Veien videre» * Vi kjøper inn tjeneste fra ISS ift. vask på adm-bygget vårt Sofie Klemetzen Beate/Kari * Være åpne for å ha praksisplasser via NAV. * Vi skal ta inn ungdom på praksisplass under arbeids-ukene ved ungdomsskolen og videregåendeskole samt Operasjon dagsverk. * Vi skal ta inn student(er) fra høgskoler/universitetet i Nord- Norge. Høsten (?) Høsten-15 Per Y./Hilde Hilde Personalarkiv: Personalarkivet med kompetanseoversikt over alle ansatte ved mottaket, skal oppdateres og videreutvikles. Spesielt skal alle ansattes uformelle kompetanse (hobbyer, Kontinuerlig Per Yngve/ Kari 5

9 interesser etc.) også registreres. Medarbeidersamtaler: Det skal foretas årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte. November/desember Per Yngve d) Arbeid utenfor ordinær arbeidstid Hvis nødvendig skal ansatte beordres til arbeid utenfor ordinær arbeidstid. Per Yngve e) Vakttelefon: Denne skal være betjent døgnkontinuerlig hele året. Alle ansatte bytter på å ha vakt en uke pr. gang Kontinuerlig Thor Arne Kompetanse a) Rekruttering. UDI s krav skal følges. Per Yngve b) Utlysning innvandrerbakgrunn. Ved evt. utlysninger skal innvandrerbakgrunn framheves. Per Yngve c) Leder høyere utdanning og ledererfaring. UDI s krav skal følges. Per Yngve d) 2-årig barnefaglig utdannelse barne- og ungdomsansvarlig. UDI s krav skal følges. Per Yngve e) Pedagogisk utdanning - info-ansvarlig. UDI s krav skal følges. Per Yngve f) Ansvarlig for beboerøkonomi min. 1årig utdanning innen økonomi/regnskap. UDI s krav skal følges. Per Yngve g) Barnefaglig utdannelse høyskolenivå - Enslige mindreårige UDI s krav skal følges. Per Yngve h) Skriftlige stillingsbeskrivelser Per Yngve 6

10 Stillingsbeskrivelsene skal oppdateres fortløpende så godt det lar seg gjøre. i) Kompetanseutvikling. Per Yngve mottaksledermøter i hhv. Narvik og Tromsø, ca. april og november a 2 dager i regi av UDI-Nord. Skadedyrsdagene, Oslo Retur/«Veien videre»-seminar, UDI-Nord Hospitering på et annet asylmottak Utdanning i kognitiv terapi Kurs i risikoanalyse Kurs om menneskehandel og vold/traumer April/ november 1.halvår-15 (?) 1.halvår I løpet av året I løpet av året Per Yngve/Hilde/ Odd/Inger Helge Hilde/Farid Torbjørn/Beate Kari Hilde og Farid Thor Arne Beate Oppfriskningskurs i MI Tolkekurs Barne- og ungdomskurs, UDI-Nord 1 kreativ veiledning med RVTS her i Vadsø I løpet av året I løpet av året I løpet av året Mars/april-15 Alle ansatte Sermed Torbjørn Alle ansatte Alle ansatte deltar på personaltur m/årsplanlegging. Mulige reisemål er Dublin/Munchen/Athen (!). November-15 Alle ansatte j) Regelmessig ekstern veiledning. 1. torsdag i måneden skal hele personalet delta på intern faglig gruppeveiledning. Hvert kvartal skal alle ansatte delta på ekstern veiledning med gestalt-terapeut Kristin S.Ittelin e.l. Alle ansatte skal få tilbud om individuell veiledning ved behov, av intern eller ekstern veileder. En gang i året skal vi ha veiledning 1.gang pr. mnd. hele året Hilde

11 med RVTS-Tromsø. k) Ved behov søke rådgivning hos relevante faginstanser. UDI s krav skal følges. Alle ansatte RS Krav til databehandling og taushetsplikt i statlige mottak Krav Tiltak, metode og ressursbruk Tidspunkt Ansvarlig Kostnad Rapportering m/begrunnelse for eventuelle avvik Databehandling Mottaket planlegger databehandling som regulert i Personopplysningsloven 13 og 15 samt personopplysningsforskriften Dette gjelder for enhver bruk av personopplysninger. Kari Taushetsplikt Mottaket og dets ansatte planlegger å følge forvaltningslovens krav til taushetsplikt, men gjør gjeldende at denne ikke gjelder ovenfor UDI. Kari Div. krav a) Relevante personopplysninger Mottaket skal etterstreber og bare oppbevare opplysninger som er relevante og nødvendige i det daglige arbeidet ved mottaket. Kari b) Forskriftsmessing oppbevaring Mappene til beboerne skal oppbevares i tre forskjellige mapper. Alle mappene skal ligge i låste skap, hvor mappene med helseinformasjon bare er tilgjengelig for helsepersonellet ved mottaket. Kari c) Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Mottaket planlegger at kravene for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ivaretas. Kari d) Skriftlige rutiner for avviksbehandling Kari 8

12 Mottaket har egne rutiner for avviksbehandling. Avvik noteres og gjennomgås fortløpende. e) Årlig sikkerhetsrevisjon Mottaket planlegger å gjennomføre en sikkerhets-revisjon pr. år. Innen Kari f) Gjennomgang av ledelsen av sikkerhetsarbeidet Mottaket planlegger rutiner for ledelsens gjennom-gang av relevant sikkerhetsarbeid. Innen Per Yngve/ Kari g) Innholdet i UDI s konsesjon for registrering Mottaket planlegger rutiner for gjennomgang av innholdet i UDIs konsesjon for registrering av personopplysninger. h) Taushetserklæring ved tiltredelse Alle som skal jobbe ved mottaket må underskrive egen taushetserklæring. Dersom vedkommende skal ha tilgang til Sesam underskrives egen taushetserklæring før bruk. i) Anonymisere journalføring/registrering Mottaket benytter journal i Sesam ved journalføring om den enkelte beboer. Andre journaler anonymiseres. Innen Per Yngve/ Kari Kari Alle ansatte j) Ikke oppbevare personopplysninger til ex-beboere makulering Ved flytting/forsvinning oversendes all informasjon, bortsett fra helse om beboeren til UDI. Ved bosetting sendes informasjon både til kommunen og UDI. Resterende personopplysninger overleveres beboer eller makuleres etter at beboeren er bosatt i kommunen. Kari k) Regelmessig gjennomgang av elektroniske registre sletting Vi skal gjennomgå våre elektroniske registre jevnlig jfr. egen rutine for sletting av info som vedrører tidligere beboere. l) Henvise begjæringer om innsyn, retting eller sletting. Alle begjæringer om f.eks. innsyn, retting eller sletting av personopplysninger skal rettes til UDI-Nord eller UDI sentralt. Kari Alle ansatte 9

13 RS Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak Krav Tiltak, metode og ressursbruk Tidspunkt Ansvarlig Kostnad Rapportering m/begrunnelse for eventuelle avvik 1. Boforhold. a) Alle beboere skal ha: - en seng å sove i, tilgang til låsbare bad og toalett, samt til fellesarealer for sosialt samvær tilpasset kjønn og alder. - tilfredsstillende hygieniske boforhold og gratis tilgang til vaskemaskin og tørk av klær. - mulighet til å lage egen mat eller ha tilbud om næringsrik, variert og tilstrekkelig bespisning. b) Beboere med særskilte behov skal så langt som mulig ha en tilpasset boløsning. Enslige kvinner skal tilbys et botilbud fysisk skjermet fra menn. c) Husreglene skal utdeles til alle nye beboere samt til enhver tid være oppslått i alle husene våre Innledning: Oscarsgata mottak AS har husregler som ivaretar beboernes sikkerhet og avklarer praktiske og økonomiske ansvarsforhold knyttet til boforholdet. Reglene skal oversettes til flere språk, og gjøres synlig for samtlige beboere Ro og orden: Samtlige beboere og besøkende på mottaket skal rette seg etter husreglene. Det skal være stille på mottaket mellom kl 23:00-06:00. Alkohol skal ikke nytes i fellesareal. Per Yngve 10

14 Tv, radio, musikkanlegg og liknende skal avpasses slik at det ikke sjenerer naboene. Straffbare forhold som bruk, oppbevaring eller salg av narkotiske stoffer, heleri, tyveri, oppbevaring av tyvgods, alvorlige trusler eller vold, sabotasje av brannslokkeutstyr, hærverk/sabotasje av brannalarmanlegg, vil bli politianmeldt og rapportert til UDI-Nord Bruk av fellesareal og utstyr: Fellesrom og utearealer skal holdes ryddig. Barnevogner, sykler, etc. skal ikke stå i veien for andre beboere. Nødutganger skal holdes ryddig. Søppel og avfall legges på anviste plasser. Innendørs fellesarealer skal vaskes hver dag. Inspeksjon kl 12:00. Vaskelistene viser når hver enkel beboer har sine vaskedager. Beboere skal sette seg inn i bruk av vaskemaskin, tørketrommel, komfyrer, komfyrvakter og annet fellesutstyr. Det er ikke tillatt å sette inn komfyrer på beboerrom uten ventilator. Røyking i fellesareal er ikke tillat Utflytting: Rommet/leiligheten skal ryddes og vaskes før utflytting. Nøkler skal leveres inn før avreise. Beboer er økonomisk ansvarlig for tap av nøkler Brudd på husregler: Ved brudd på husreglenes krav til vask og vedlikehold skal utbetaling av basis ytelser reduseres med kr. 100 pr. overtredelse i.h.h.t. RS V1: Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak. Tap av internettilgang kan også gjennomføres. Beboere er økonomisk ansvarlig for hærverk og skade på 11

15 inventar og bygninger, jfr. RS V1 pkt. 7.5 Disponible hus/bygninger: Oscarsgata mottak AS skal disponere følgende hus/bygninger til mottaksdriften i 2015: Helge/Thor- Arne Adresse Eiet/ Antall rom/ Max.antall leid leiligheter beboere Oscarsgata 29 Eiet Damsveien 23 Eiet 4 32 Nyborgveien 35 Eiet Waraveien 14 Eiet 2 12 Methiveien 4 Eiet 2 16 Havnegt. 7 Eiet 4 26 Fjellveien 2 Eiet 2 14 Sallinensgt. 2 Eiet 2 14 Sallinensgt. 4 Eiet 2 14 Hvistendahlsgt. 20 Eiet Amtmannsgt. 28 A Leid Til sammen: mv (B) På Oscarsgata 29, Hvistendalsgate og Nyborgveien skal det være/opprettes følgende i 2015: - Vaskeansvarlige i korridorer som har ansvar for vaskemidler og lignende. Det skal til enhver tid være vaskelister som følges opp daglig. - Det skal avholdes minimum fire korridormøter på hver enhet med tema om renhold og husregler, eventuelt opplæring. - Det skal gjennom hele året følges opp at husene er i god stand. - Alle tre-hus skal sjekkes daglig om morgenen i forhold til forebygging av renhold, hærverk og lignende. - Det skal gjennom hele 2015 jobbes med rundvask av alle de tre enhetene. Alle leiligheter, korridorer, kjøkken o.l. skal ha en rundvask i løpet av Det skal være kontinuerlig oppgradering/vedlikehold i form av rundvask, utbedring av mangler, utskifting av møbler og diverse Kontinuerlig Sermad/Sofie/ Helge 6 mv (M2)

16 utstyr. Alle senger skal byttes til stålsenger. Madrasser byttes til brannhemmende madrasser. Skap + øvrig møbler blir vurdert tilpasset beboere til enhver tid. Det kjøpes fortrinnsvis inn stålsenger og skap p.g.a. holdbarhet og skadedyr. Hvistendalsog Oscarsgate prioriteres. Skap 3000 kr./stk. Besørge vedlikehold evt. utskifting av defekte vaskemaskiner/tørketromler/komfyrer Leiligheter skal kontinuerlig vedlikeholdes etter behov. Utvendig vedlikehold: Delvis maling av Methiveien Prioriterte rekkefølge: 1. Skifte ut kjøkken og bad i Sall.gt.4 (begge leiligheter) samt Sall.gt. 2, 2.etg. 2. Skifte ut 2 felleskjøkken i Nyborgveien. 3. Oppgradere alle dusjrom (3 stk.) i Oscarsgt.29 med varmekabler. 4. Utskiftning av korridorgulv (nord) i Oscarsgt Automatsikringer i Nyborgveien Ansvaret for de ulike boenhetene skal være fordelt mellom miljøarbeiderne og bygningsansvarlige. Bygningsansvarlig har dog hovedansvaret for alle våre bygninger, inkl. skadedyrsanering, samt utearealer. Sarmad og Sofie: Nyborgveien, Hvistendalsgate og Oscarsgate 29. Helge og Thor Arne: Havnegata 7, Damsveien 23, Methiveien 4, Sallinensgt. 2 og 4, Fjellveien 2 og Waraveien 14. Beate: Amtmannsgt. 28 og kvinnekorridoren i O.29. Helge Sarmad/Sofie/ Torbjørn Helge/Thor- Arne mv (M1) 2 mv (M2) 2 mv (B) 2 mv (BB) 2 mv (M3) Beate 2. Fellesarealer. a) Mottaket skal ha et tilstrekkelig antall kjøkken, bad og toaletter, og det skal være atskilte bad og toaletter for kvinner og Per Yngve/ Helge/Thor 13

17 menn. Arne Felleskjøkken alle kjøkken skal kontinuerlig vedlikeholdes, byttes til stålbenkeplater. Fellesbad vedlikeholdes fortløpende. Følgende fellesrom skal ellers være tilgjengelige: b) Informasjonsrommet. c) Barnebasen. d) Fellesarealer for kvinner og menn: H.h.v. kvinnerommet samt Cafe Oscar. e) Kontemplasjonsrommet. f) Lekearealer for barn inne og ute: I Oscarsgt.29 og utenfor alle satelittene g) Lekserom på barnebasen 3. Trygghet. a) Trygg hverdag. b) Skjerme mot uønsket oppmerksomhet. c) Egne boløsninger for kvinner. d) Tilgang til telefon. e) Bistand til å anmelde forhold. f) Skjerme beboerne mot uønsket eksponering i media. Punktene a) f) skal tas hensyn til og ivaretas så godt det lar seg gjøre. 4. Sikkerhet. a) Skriftlige rutiner for brannberedskap. b) Branninstrukser oversatt til aktuelle språk. Per Yngve/ Alle ansatte 14

18 c) Branninformasjon til ansatte. Mottaket har skriftlige rutiner for brannberedskapen i egen brannperm. Alle ansatte kvitterer for gjennomgått instruks. Alle ansatte skal følge årsplanen for brannvernberedskap. d) Grunnleggende brannopplæring for ansatte. e) Kvartalsvise brannøvelser både for ansatte og beboere. f) Skriftlige rutiner for krisehåndtering. g) Skriftlige rutiner for håndtering og melding til politiet. h) Oppdaterte beboerlister. Punktene a) h) skal tas hensyn til og ivaretas så godt det lar seg gjøre. Per Yngve HMS: Det skal tas hensyn til beboeren med spesielle behov. Alle ansatte Trygghet/sikkerhet for beboerne - Fokus på menneskehandel (se også kap./rs ) Ellen/Per Yngve/alle ansatte - Kvinner: Kvinner generelt, skal prioriteres ift. boligtilbud på mottaket. Spesielt skal kvinne-gangen i 1.etg.-nord i Oscarsgt. 29 samt «Søsterhjemmet», holdes av til bruk for single kvinner samt enslige mødre m/barn. Kontinuerlig Per Yngve - Syke: Syke beboere skal også prioriteres ift. singelrom på mottaket (spesielt Oscarsgt. 29). - Eldre: Eldre beboere skal også prioriteres ift. singelrom på mottaket (spesielt Oscarsgt. 29). - Familier: Familier generelt skal prioriteres ift. Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Per Yngve Per Yngve Per Yngve 15

19 lelighetene vi disponerer. Spesielt skal leilighetene utenom Oscarsgt.29 holdes av til familier m/barn. - Vakttelefon: Denne skal være betjent døgnet Kontinuerlig Thor Arne rundt hele året. 12 ansatte bytter på å ha vakt 1 uke pr. gang. Trygghet/sikkerhet for ansatte: - Døra fra resepsjonen og til kontorgangen skal som hovedregel holdes stengt. Kontinuerlig Alle - Personalinngangen (mot vest i kontorfløyen) skal holdes låst til enhver tid. Kontinuerlig Alle - Mottakets resepsjon skal til enhver tid være operativ og drevet av beboerne. Kontinuerlig Hilde/Ellen/ Alle - Alle ansatte som vil, skal få muligheten til å bære en mobil alarm. Kontinuerlig Hilde/Per Yngve - Mottakets HMS-hjul fra 2013 skal gjennomgås og evt. revideres. Innen Thor-Arne/Per Yngve - HMS-erklæring fylles ut og sendes UDI-Nord. Innen Thor-Arne/ Per Yngve Brannsikkerhet Brannvernleder har ansvaret for: -at brannverngruppa fungerer, og at minimum 3 personer fra gruppa stiller ved brannalarm. - Brannvernopplæring/oppdatering av ansatte. 2 kurs teoretisk/praktisk holdes hvert år - Oppdatere brannteknisk dokumentasjon. - Egen kontroll av røykvarslere, slokkeutstyr, el anlegg i Oscarsgate 29 og alle satellitter. - Sørge for ekstern kontroll av branntekniske installasjoner og el anlegg blir utført ihht til avtale - Brannalarmanlegget i Oscarsgate 29, Nyborgveien 35 fungerer Innen og Thor Arne 8 mv (BB) 16

20 etter hensikten samt ettersyn av anlegget i Amtmannsgate 28. Anlegget i Hvistendahlsgate 20 er av eldre type, og vi sliter med reservedeler. Det virker, men må skiftes ut på sikt. - Oppdatert Brannvern og el sikkerhets info på aktuelt språk og at det er synlig for beboere i alle bygg. - Påse at branninstrukser, rømningsplaner og orienteringspla-ner er intakte, oppdaterte og gjort kjent for alle i brannobjektet. - Drive jevnlig ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner, teknisk utstyr med mer - Oppdatere den branntekniske dokumentasjon og fremlegge denne ved tilsyn - Tilsyn med UltraFog automatisk slukkesystem. Service-avtale etableres med Rørguttan AS. - Tilsyn/sjekk/vedlikehold av Q1 mobile vanntåkeanlegg i eksterne boliger I løpet av året Brannvarslingsanlegg Oscarsgate 29: Brannvarslingsanlegget i Oscarsgate 29 fungerer veldig bra. Internett tilkoblingen og kabel-tv er koblet opp mot brannvarslingsanlegget, slik at når alarmen er utløst, kobles både TV og internett ut. Dette kommer automatisk i gang igjen når alarmen er avklart og nullstilt. Brannverninfo: Brannvern og el sikkerhetsinfo på aktuelle språk settes opp i hall 1.etg. Brannverninfo. legges ut på intern TV-kanal. Dette leveres også ut ved ankomst til nye beboere. Branngruppe Oscarsgate 29: Branngruppa i Oscarsgate 29 skal til enhver tid bestå av minst 10 beboere. Medlemmene i branngruppa får kurs i brannvern 40 timer: Generell brannvern (brannfysikk/kjemi) Brannspredning Branncelleindeling Brannvern i større bygg Branninstruks 17

21 Opptreden ved brann Evakuering Samleplass Praktiske øvelser Etter endt kurs blir det utdelt diplom, og medlemmene oppdateres 4 timer i mnd. Minimum 3 personer fra gruppa skal møte ved brannalarm oppmøtested brannvarslingsentral. Branngruppa skal kunne opptre korrekt ved branntilløp, evakuering og slokking Navn, romnummer og telefonnummer til gruppa skal være tilgjengelig på branninfo-tavle i kontoravdeling. Ved falsk alarmer skal det kvitteres i bok som henger ved brannvarslingsentral (klokkeslett, sted, og sign) Brannøvelser: Brannøvelser gjennomføres kvartalsvis. En gang pr år gjennomføres denne øvelsen i lag med Vadsø brannvesen. I Oscarsgate 29 skal alle ansatte delta på denne øvelsen. Branngruppa deltar på alle øvelsene. I resten av byggene gjennomføres det brannøvelser og brann- møter vekselvis. Info og brannvideo til beboere. Egenkontroll brann: Egenkontroll brannrunde /brannvarslingssentral utføres hver morgen. Hver måned utføres en utvidet brannrunde i alle bygninger som inkluderer el-sjekk. Hvert kvartal utføres en grundig brannvernsjekk og el-sjekk i alle rom i samtlige bygninger (kontroll og vedlikeholds-skjema) Ekstern kontroll: Årskontroll av slokkeutstyr utføres i desember av Vadsø brannvesen Årskontroll av brannvarslingsanlegg utføres i desember av Des.-15 Des

22 Siemens AS Årskontroll elektrisk anlegg utføres i desember av Saxi installasjon Des.-15 El anlegg Oscarsgata 29 Utskifting av stikkontakter i noen beboerrom. For få uttak i rommene, dermed stor bruk av skjøte-ledninger. Brannteknisk Lage nye branntekniske tegninger til alle boliger. I løpet av året RS Krav til etiske retningslinjer for statlige mottak Krav Tiltak, metode og ressursbruk Tidspunkt Ansvarlig Kostnad Rapportering m/begrunnelse for eventuelle avvik Mottakets etiske retningslinjer skal gjennomgås og evt. revideres 1 gang pr. år. Retningslinjene omfatter følgende: - retningslinjer for relasjonen ansatte UDI. - retningslinjer for relasjonen ansatte beboere. - retningslinjer for relasjonen ansatte lokalsamfunn. Innen Per Yngve RS Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlige mottak Krav Tiltak, metode og ressursbruk Tidspunkt Ansvarlig Kostnad Rapportering m/begrunnelse for eventuelle avvik 19

23 Mottaket skal ha god oversikt over tilgjengelige profesjonelle tolker. Disse skal brukes når det er nødvendig. I tillegg kan mottaket bruke språkassistenter på informasjonsmøter og under enklere samtaler. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Mottaket skal gi tolker en enkel innføring i bruk av MI- metoden. Mottaket har en avtale med Vadsø kommune om at mottaket betaler helsesøsters lønn, mot at kommunen betaler for alle tolketjenester i forbindelse med helsesamtaler. Kontinuerlig Hilde RS Krav til mottakenes samarbeid med lokale instanser (lokalsamfunnsarbeid) Krav Tiltak, metode og ressursbruk Tidspunkt Ansvarlig Kostnad Rapportering m/begrunnelse for eventuelle avvik 1. Samarbeid med og informasjon til offentlige instanser a) Helsetjeneste, barnevern, skole og voksenopplæring. b) Politi. c) Brannvesenet. d) Biblioteket. e) Andre og alle offentlige samarbeidspartnere. Ift. punktene a) e) så ivaretas disse i stor grad av vårt faste forum Samarbeidsgruppa for flyktninger hvor det avholdes faste møter ca. hver 6 uke hele året i gjennom: 16.01, 27.02, 10.04, 05.06, 21.08, og f) Melding til UDI. Mottaket skal melde fra til UDI hvis aktuelle sektormyndigheter ikke utfører de oppgaver de har ansvar for. Per Yngve/ Alle ansatte 2. Kontakt med og informasjon til nærmiljøet a) Informasjon til nærmiljøet. b) Media; Finnmarken, NRK, facebook, twitter og vår egen hjemmeside. c) Naboer, næringslivet etc. d) Holdningsskapende arbeid ift. skoler, frivillige lag, organisasjoner etc. Hilde/ Per Yngve 20

24 e) Beboere som premissleverandører ift. info. og kontakt med lokalmiljøet. Ift. punktene a) e) så skal disse ivaretas så godt det lar seg gjøre. Mottakets egne mediarutine skal følges og vårt årlige invitasjonsbrev til alle grunnskolene skal sendes ut. Innen Hilde 3. Samarbeid med politiet i spesielle situasjoner a) Uttransportering. b) Bistand ved etterforskning. c) Bistand ved uttrykninger. Vi skal samarbeide tett med poltiet ift. alle punktene a) c). Våre skriftlige rutiner ift. politisamarbeid skal følges. Per Yngve/ alle ansatte 4.Generelt lokalsamfunnsarbeid Mottakets lokalsamfunnsarbeid skal sikre god kommunikasjon og samhandling mellom mottakets personale, beboere og lokale aktører for å fremme prinsippene om ikke-diskriminering, brukertilpasning og annerledeshet. Oscarsgata mottak ønsker i samarbeid med Samarbeidsrådet å fremme dette arbeidet med følgende aktiviteter/metoder: 1) Møte hver 6. uke med Samarbeidsgruppa (skoler, banehager, politi, NAV, biblioteket, ungdommens hus, kirken, Pedagogisk senter, osv) 2) Nært samarbeid med Vadsø Røde Kors (leksehjelp, førstehjelpskurs, turer etc) 3) Møte med BUP/Psykolog/PPT hver 6. uke 4) Invitere skoleklasser og barnehager til mottaket 5) Møter med PST og politi ved behov 6) Kvinnegruppe sammen med norske damer annenhver tirsdag på menighetshuset 7) Kvinnefest sammen med norske damer 2 gg. pr. år 8) Økonomisk støtte til biblioteket slik at de kan kjøpe inn nødvendig ekstrautstyr/bøker for å gjøre det mest mulig attraktivt å benytte seg av tilbudet. 9) Økonomisk støtte til ungdommens hus, da de daglig gir et formiddags tilbud til våre beboere med internett, biljard og lignende. Kontinuerlig Hilde 1 mv (N)

RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige

RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044

Detaljer

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid

Detaljer

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-

Detaljer

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-

Detaljer

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid

Detaljer

BUDSJETT & ÅRSPLAN 2010

BUDSJETT & ÅRSPLAN 2010 BUDSJETT & ÅRSPLAN 2010 OSCARSGATA MOTTAK VADSØ Oscarsgata mottak åpen og relasjonsskapende INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN 2010: 1. BOLIGTILBUD s. 1 1.1. Boforhold s. 1 1.1.1. Disponible boliger s. 1 1.1.2.

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av RS 2012-018V2 INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER/ FLYKTNING NAVN: DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

Til etablering av mottak i Jølster kommune søker vi medarbeidere til følgende stillinger

Til etablering av mottak i Jølster kommune søker vi medarbeidere til følgende stillinger Norsk Mottaksdrift AS drifter Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Lunner og Høyanger asylmottak etter oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Våre mottak omfatter 860 beboere, 62 ansatte. Jølster statlig

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Til etablering av mottak for enslige mindreårige asylsøkere i kommunene Hyllestad, Radøy og Lindås, søker vi medarbeidere til følgende stillinger

Til etablering av mottak for enslige mindreårige asylsøkere i kommunene Hyllestad, Radøy og Lindås, søker vi medarbeidere til følgende stillinger Norsk Mottaksdrift AS har avtale for drift av asylmottak i Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Rendalen, Lunner, Høyanger, Stryn, Jølster og Hitra kommune. Asylmottakene drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Detaljer

Tilbud på drift av mottak for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år i Lillehammer kommune.

Tilbud på drift av mottak for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år i Lillehammer kommune. Tilbud på drift av mottak for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år i Lillehammer kommune. Tilbyder : Lillehammer Ung og Aktiv AS Holsjordet 41 2613 Lillehammer. Tlf. Daglig leder. 958781 69 Organisasjons

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

Mottaksleder 100 % stilling

Mottaksleder 100 % stilling Norsk Mottaksdrift AS drifter Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal og Lunner asylmottak etter oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Våre mottak omfatter 706 beboere, 55 ansatte med hovedkontor på Lillehammer

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Fagligleder Informasjonsansvarlig Miljøterapeuter Miljøarbeidere Økonomiansvarlig Nattevakter

Fagligleder Informasjonsansvarlig Miljøterapeuter Miljøarbeidere Økonomiansvarlig Nattevakter Norsk Mottaksdrift AS avtale for drift av asylmottak i Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Rendalen, Lunner, Høyanger, Stryn, Jølster og Hitra kommune. Asylmottakene drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK

INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK Leira mottak Heidi Rygg EM MOTTAK Har felles Ingen institusjon: lovverk, økonomi, bemanning osv., men på mange måter lik i jobbinga med

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innledning Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag Norsk

Detaljer

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Møte hos Fylkesmannen i Aust-Agder 07.10.15 Regiondirektør Tormod Stavenes UDI i beredskap Årsak: Ekstraordinær tilstrømning av asylsøkere Region og mottaksavdelingen

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA.

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA. REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA. Tid: Fredag 22.01.10, kl. 09.30 11.00. Sted: Vadsø bibliotek, 2. etg. Neste møte: Se siste side for møtekalender. Tilstede: Hilde Melhus Lorentzen, Vadsø bibliotek

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Kontaktinformasjon Samtale mellom representanter og beboere Flytting Rutine ved forsvinninger Samtykkeerklæring Aldersvurderinger

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 8 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER. NAV Molde Flyktningtjenesten Miljøarbeider presentasjon NAV Molde flyktning tjenesten

BOSETTING AV FLYKTNINGER. NAV Molde Flyktningtjenesten Miljøarbeider presentasjon NAV Molde flyktning tjenesten BOSETTING AV FLYKTNINGER NAV Molde Flyktningtjenesten Miljøarbeider presentasjon NAV Molde flyktning tjenesten Miljøarbeideren Miljøarbeideren er en viktig kontaktperson for hver enkelt flyktning - har

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Integreringsplan for Flyktninger

Integreringsplan for Flyktninger HVALER KOMMUNE Integreringsplan for Flyktninger Hvaler Kommune 2 Integreringsplan for Flyktninger i Hvaler kommune Det er tre faktorer som mer enn andre definerer integrering: at man snakker og forstår

Detaljer

Søknad om Internatplass

Søknad om Internatplass Søknad om Internatplass ID UTS.SO.KLE.4.2.1 Versjon 0.00 Gyldig fra 27.05.2016 Forfatter Verifisert Godkjent Side 1 av5 Sendes til: Sortland videregående skole - Kleiva, 8404 SORTLAND Elev

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Barn- og ungeneheten ved koordinerende enhet EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN - èn port inn - Dette er ment som et nyttig verktøy for alle som skal være personlig koordinator for en individuell

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015 Til aktuelle søkere Bymiljø og utbygging Idrett Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 19 Telefon: 04005. Faks: 51507008 E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2016/ 2017

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2016/ 2017 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2016/ 2017 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut søknadsskjema/ kontrakt som er å finne på hjemmesiden til Melsom

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE ~ FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar Johansen(lauske.kommune.no

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Barnehagen beholder sitt opprinnelige navn Fredsvoll, som bygningen fikk da den ble satt opp i ca. 1860.

Barnehagen beholder sitt opprinnelige navn Fredsvoll, som bygningen fikk da den ble satt opp i ca. 1860. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagen beholder sitt opprinnelige navn Fredsvoll, som bygningen fikk da den ble satt opp i ca. 1860. Barnehagen drives av en foreldreforening i privat regi. Foreningen leier hus

Detaljer

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift.

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

UD1. Driftsavtaler Leira statlig mottak. Levanger kommune. Deres ref: Vår ref: 11/3723-2/MMMB TRONDHEIM, 01.11.2011

UD1. Driftsavtaler Leira statlig mottak. Levanger kommune. Deres ref: Vår ref: 11/3723-2/MMMB TRONDHEIM, 01.11.2011 UD1 Utlendingsdirektoratet Levanger kommune Deres ref: Vår ref: 11/3723-2/MMMB TRONDHEIM, 01.11.2011 Driftsavtaler Leira statlig mottak Vi sender over signerte avtaler for drift av Leira mottak. Vi ser

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester for levering til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Informasjons- og veiledningsprogrammet Anbudsfrist: 16. juni 2014 Norsk organisasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptakskrets 4- Opptaksperiode 5- oppsigelse av plass. 6- Opptakskriterier s.

Innholdsfortegnelse. 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptakskrets 4- Opptaksperiode 5- oppsigelse av plass. 6- Opptakskriterier s. 21.02.11 LMO 1 Innholdsfortegnelse 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptakskrets 4- Opptaksperiode 5- oppsigelse av plass 6- Opptakskriterier s.4-5 7- FAU og SU 8- Åpningstid s.5 9- Foreldrebetaling 10-

Detaljer

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke.

Saksfremlegg. Utleie til forretningsmessig virksomhet og til enkeltpersoner tillates ikke. Saksfremlegg Saksnr.: 10 /3504-1 Arkiv:. A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: REGLEMENT FOR UTLEIE AV SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Vertskommune for statlige mottak

Vertskommune for statlige mottak Vertskommune for statlige mottak 111 I 1 UDI Utiendingsdirektoratet Innhold Statsrådens kommentar Statsrådens kommentar Hvorfor statlige mottak? Om mottaksapparatet Etablering av nye mottak Å vere vertskommune

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Leietaker: forening Kasaveien 1, 0890 Oslo Navn: Adresse: Telefon: Mobil Utleieformål Leieforholdets varighet: Fra dato: Kl. Til dato: Kl. Arrangement dato Utleiearea

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Praktisk bosettingsarbeid. Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Praktisk bosettingsarbeid. Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Praktisk bosettingsarbeid Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Litt om kommunene Gran og Lunner: I overkant av 22 500 innbyggere til sammen Pendlerkommuner Lite industri

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Utleiereglement for Samfunnssalen

Utleiereglement for Samfunnssalen Utleiereglement Samfunnssalen Utleiereglementet omhandler kun selve salen, anretningskjøkken i salen (ikke oppvaskmuligheter) og foajeen i kommunehuset. Kjøkkenet i kommunehuset leies av sikkerhetsmessige

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Aktivitetshuset - formål

Aktivitetshuset - formål Aktivitetshuset Aktivitetshuset - formål Aktivitetshusets formål er å bistå enkeltmennesker i alderen 18-24 år på vei mot ordinært eller tilrettelagt arbeid. Det skal være et tilbud med aktivitetskrav

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET DESEMBER 2010 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT? (Se særreglement) F 4 UTLEIETIDER OG -SATSER

Detaljer

BOTILBUDET PÅ HOLT OG ÅMLI

BOTILBUDET PÅ HOLT OG ÅMLI BOTILBUDET PÅ HOLT OG ÅMLI INTERNAT OG HYBELHUS På Holt er det en internatbygning sentralt på skoleområdet med ca. 25 enkeltrom og 3 hybelbygg med 8 enkeltrom i hvert bygg. På internatet kan en bl. a.

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader?

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader? MOTTATT 29 JAN 2016 EGEN EHAGE 2015 l fifåf-etszriflfi Barnehagens navn: Fosnaheim Naturbarnehage Saksnr í _. T Kommune: Rissa Kommune TILSYN (Jmf Barnehageloven 8) Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB

Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB Brannvesenkonferansen 2013 1 2 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer