Kaffebryggare KE-201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kaffebryggare KE-201"

Transkript

1 EN - Instructions SE - Instruktioner NO - Instruksjon Kaffebryggare KE-201 1

2 VIKTIG INFORMATION 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Låt inte sladden komma i kontakt med heta ytor. 3. Sätt inte på kokaren när den är tom. 4. Se till att kaffekokaren står på en stabil och plan yta utom räckhåll för barn. 5. Doppa inte sladden, stickkontakten eller kaffekokaren i vatten eller andra vätskor. 6. Se upp för het ånga som kommer från kaffekokaren. 7. Var försiktig om du fyller på kaffekokaren när den är het. 8. Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) som saknar kunskap om och erfarenhet av hur den används, annat än under uppsikt av någon som kan ge instruktioner och ansvarar för säkerheten. 9. Kaffekokaren blir mycket varm under och efter användning. 10. Kaffekokaren är endast till för användning i hemmet. 11. Dra ut stickkontakten när kaffekokaren inte används och före rengöring. 12. Ställ alla reglage i läge off innan du drar ut stickkontakten ur vägguttaget. 13. Om sladden är skadad, måste den lagas av tillverkaren eller behörig servicepersonal. 14. Denna apparat har jordad stickkontakt. Kontrollera att vägguttaget du använder är jordat. TEKNISK INFORMATION Model: KE-201 Strömförsörjning: V AC 50HZ Effekt: 800W Kapacitet: 1.2 L 2

3 DELAR Studera bilden noggrant: 1.Lock till vattenbehållare 2.Vattenmunstycke 3.Vattenmätare 4.Huvudenhet 5.Brytare 6.Stickkontakt 7.Lock till tratt 8.Filtertratt 9.Filter 10. Kanna INNAN DU ANVÄNDER BRYGGAREN Kör kaffebryggaren en gång med bara vatten (utan kaffe och melittafilter) innan du börjar brygga kaffe. Ta ut sladden ur vattenbehållaren. Fyll på kallt vatten i kannan, lyft locket och häll vattnet i vattenbehållaren. Stäng locket igen. Ställ kannan på plats. Observera att locket bör sitta fast ordentligt. Anslut stickkontakten till uttaget. Tryck på brytaren (på/av) för att börja brygga kaffe. BRUKSANVISNING 1. Häll lagom mängd kaffe (ca 7g per kopp) eller te i ett melittafilter av standardstorlek (1 x 4) i filtret. Vrid filterenheten till stängt läge. 2. Öppna vattenbehållarens lock, fyll på lagom mängd vatten, sätt på locket igen och ställ kannan på plats. 3. Anslut stickkontakten i vägguttaget och slå på brytaren. Nu tänds kontrollampan och kaffebryggaren börjar arbeta. 4. När bryggningen är klar kan du lyfta av kannan och hälla upp kaffe. 5. Stäng alltid av kaffebryggaren och dra ut stickkontakten när du inte använder apparaten. 3

4 Obs! Du kan lyfta av kannan och hälla upp kaffe när som helst, eftersom bryggaren slutar droppa automatiskt. Ställ tillbaka kannan inom 20 sekunder. FUNKTIONSBESKRIVNING 1. Droppskydd: Du kan lyfta av kannan medan bryggningen pågår, eftersom det finns en ventil som stoppar droppet automatiskt. Kaffebryggaren fortsätter att brygga kaffe så fort kannan ställs tillbaka på värmeplattan. Ställ alltid tillbaka kannan inom 20 sekunder, annars kan filtret svämma över. Stäng vid behov av bryggaren när du har lyft bort kannan. 2. Automatisk varmhållning: Strömmen bryts automatiskt när bryggningen är klar och kannan håller vätskan varm. 3. Temperaturkontroll: Om man sätter på bryggaren utan vatten, stiger temperaturen och temperaturkontrollen bryter automatiskt strömmen vid begärd temperatur. Samma sak sker när bryggningen är klar. 4. Säkring: Bryggaren har ett andra temperaturskydd. Om temperaturkontrollen skulle fungera dåligt, bryts strömmen av en skyddssäkring. Dra i så fall ut stickkontakten genast. 5. Automatisk avstängning. Temperaturkontrollen aktiveras och stänger av strömmen när bryggningen är klar. Kontrollampan släcks. Om du vill avbryta pågående bryggning, trycker du på 0 -knappen och kontrollampan släcks. Tryck på I och bryggaren fortsätter att brygga och kontrollampan tänds. ANVÄNDA KANNAN Tryck in knappen och häll upp vätskan. Se bild nedan. RENGÖRING VAR FÖRSIKTIG: Se till att dra ut stickkontakten och låt bryggaren svalna innan du rengör den. Doppa aldrig ned sladden, stickkontakten eller bryggaren i vatten eller annan vätska. Risk för elektrisk stöt! Dra alltid ut stickkontakten när du har använt bryggaren. 1. Rengör bryggaren efter varje användning. 2. Glöm inte att dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du rengör kaffebryggaren. 3. Torka utsidan med en mjuk, torr trasa när kaffebryggaren har svalnat. Använd aldrig puts eller poleringsmedel. 4. De avtagbara delarna kan diskas i varmt vatten med diskmedel. Skölj dem innan du sätter tillbaks dem. 4

5 5. Diska filtret och kannan. 6. Kalka av bryggaren ungefär var 5 månad så att den fungerar effektivt. Om kranvattnet är hårt, måste bryggaren kalkas av oftare. 7. Ställ kaffebryggaren på en torr och inte alltför varm plats. Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information. 5

6 NORWEGIAN insructions IMPORTANT INFORMATIONVIKTIG INFORMASJON 1. Les hele veiledningen før bruk. 2. Ikke la strømledningen komme i kontakt med varme overflater. 3. Må ikke brukes når den er tom. 4. Sørg for at kjelen brukes på en fast og jevn overflate og at den ikke er tilgjengelig for barn 5. Ikke legg ledningen, støpselet eller kjelen i vann eller andre væsker. 6. Vær forsiktig med varm damp som kommer fra kjelen 7. Vær forsiktig med etterfylling mens kjelen er varm. 8. Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental evne, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått opplæring eller veiledning vedrørende bruk av apparater av en person som er ansvarlig for sikkerheten. 9. Kjelen blir veldig varm under og etter bruk. 10. Kjelen er kun beregnet på husholdningsbruk. 11. Ta ut ledningen når kjelen ikke er i bruk eller før rengjøring. 12. Når du vil koble fra, vrir du alle kontroller til "off" (av) og trekker støpselet ut av veggkontakten. 13. Dersom strømledningen er skadet, må den byttes av produsenten eller kvalifisert servicepersonell. 14. Dette apparatet har et jordet støpsel. Kontroller at veggkontakten i huset også er jordet. TEKNISK INFOMASJON Model: KE-201 Strømforsyning: V ~ AC 50HZ Effekt: 800W Kapasitet: 1.2 l 6

7 OPPBYGNING Få en oversikt over delene i konstruksjonstegningen: 1.Lokk for vannbeholder 2.Vannspreder 3.Nivåmåler 4.Hoveddel 5.Bryter 6. Støpsel 7.Traktdeksel 8.Trakt 9.Filter 10. Vakuumkolbe FØR FØRSTEGANGS BRUK Før du trakter kaffe, må du kjøre gjennom kaffetrakteren med kun vann (uten kaffe og filterpapir). Først tar du strømledningen ut fra vannbeholderen. Fyl kolben med kaldt vann, vipp opp lokket, hell vannet fra kolben over i vannbeholderen og vipp ned lokket igjen. Sett kolben tilbake på plass. Legg merke til at lokket må sitte ordentlig på. Sett støpselet i veggkontakten. Start traktingen ved å trykke på av/på-bryteren. BRUKERVEILEDNING 1. Ha i passende mengde kaffe (ca. 7 gram per kopp) eller te i et vanlig 1X4- filterpapir eller i filteret. Drei filterenheten til lukket stilling. 2. Åpne lokket på vannbeholderen, fyll opp med ønsket mengde vann, sett på lokket og sett kolben på plass. 3. Sett støpselet i veggkontakten, slå på bryteren, indikatorlampen tennes og trakteren begynner å trakte. 4. Du kan ta ut vakuumkolben, helle og servere det ferdige brygget. 5. Slå alltid av kaffetrakteren og ta ut strømledningen når den ikke er i bruk. Merk: Du kan ta ut vakuumkolben, helle og servere det ferdige brygget når du selv vil. Trakteren stanser automatisk dryppingen, men ikke i mer enn 20 sekunder 7

8 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1. Antidryppefunksjon: Brukeren kan ta ut vakuumkolben under trakting. Antidryppeventilen aktiveres og hindrer at det drypper ut kaffe eller te. Dryppingen starter igjen etter at du har satt kolben på plass igjen på varmeelementet. For å hindre overflom fra filteret, må du aldri ta ut kolben i mer enn 20 sekunder om gangen. Ved behov, kan du slå av trakteren etter at du har tatt ut kolben. 2. Automatisk vedlikeholdsvarme: Trakteren slås av automatisk etter at traktingen er ferdig og kolben kan holde innholdet varmt. 3. Temperaturkontroll: Dersom du slår på trakteren uten vann eller etter at den er ferdig med å trakte vann, økes temperaturen og temperaturkontrollen slår automatisk av strømmen ved en innstilt temperatur. 4. Sikring: Denne trakteren er utstyrt med et ekstra temperaturvern. Dersom temperaturkontrollen ikke skulle fungere, vil sikringen kutte strømmen. I slike tilfeller må du ta ut strømledningen umiddelbart. 5. Automatisk avsteningsfunksjon: Temperaturkontrollen slår strømmen automatisk av og på etter at trakteren er ferdig med å trakte for å holde kolben og innholdet varmt. Da slås indikatoren av. Dersom du vil ta ut kolben mens trakteren trakter, trykker du ned 0 -knappen. Da slukkes indikatoren. Trykk ned I -knappen. Trakteren starter igjen og indikatoren tennes. SLIK BRUKER DU VAKUUMKOLBEN Trykk ned knappen for å helle kaffe/te. Se bildet nedenfor. RENGJØRINGSVEILEDNING: FORSIKTIG: Sørg for at du har tatt ut strømledningen fra veggkontakten og la trakteren avkjøle seg før rengjøring. For å beskytte deg selv mot elektrisk støt, må du ikke legge ledningen, støpselet eller trakteren i vann eller annen væske. Ta alltid ut strømledningen etter hver gangs bruk. 1. Rengjør trakteren etter hver gangs bruk. 2. Ikke glem å ta støpselet ut av veggkontakten før du rengjør trakteren. 3. Tørk av den utvendig med en myk, tørr klut når trakteren er kald. Ikke bruk metallpolish på trakteren. 4. Avtakbare deler skal vaskes i varmt såpevann. Skyll delene før du setter dem på igjen. 5. Vask filter og kolbe. 8

9 6. Fjern kjelestein fra trakteren ca. hver 5. måned for at ikke effekten skal forringes. Dersom vannet der du bor er hardt, kan det hende at det må være kortere tid mellom intervallene. 7. Sett trakteren på et tørt sted som ikke er for varmt. Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet ved endt levetid. I EU-landene finnes det separate innsamlingssystemer til resirkulering. Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet av for ytterligere informasjon. 9

10 English instructions IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following: 1. Read all instructions. 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. 3. To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not place cord, plugs, or appliance in water or other liquid. 4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. 5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an authorized service facility for examination, repair or adjustment. 6. The use of an accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries. 7. Do not use outdoors. Household use only. 8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. 9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. 10. To disconnect, turn any control to off, then remove plug from wall outlet. 11. Do not use appliance for other than intended use. 12. Do not open the lid when operating. Scalding may occur if the lid is opened or removed during the brewing cycles. 13. Any other servicing should be performed by an authorized services representative. 14. This appliance is not intenced for use by persons(including children)wtie reduced physical,sensory or mental capabihtes or lack of experience and konwledge,unless they have been given supervision or instruction concening use of the appliance by a person responsible for their safety. 15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance 16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard TECHNICAL INFORMATION Model: KE-201 input voltage: V AC 50HZ power: 800W capacity: 1.2 L 10

11 CONSTRUCTION Please check the construction drawing as follow: 1.Water Tank Cover 2.Water Spout 3.Water Gauge 4.main body 5.Switch 6.Power Plug 7.Vacuum Flask 8.Funnel 9.Filter 10. Funnel cover 11.Water Tank BEFORE FIRST USE: Before making coffee you should use the coffee maker once with water only (without coffee or filter paper). First, take the power cord from the water tank. Fill the flask with cold water, tip up the lid, pour water from the flask into the water tank, tip down the lid in original position. Place the flask in original position. Note that the lid should be tightened correctly. Insert the plug into the socket. Start the brewing process by pressing the on/off switch. OPEARUION INSTRUCTION 1. Add necessary amount of coffee(approx 7g per cup) or Tea into a standard 1X4 Filter Paper or into the Filter. Turn the Filter Assembly to close position. 2. Open the water tank cover of coffee maker, Fill up the Water Container with required quantity of water, put on the Lid and place Vacuum flask into position. 3. Plug the power plug into the outlet, turn on the switch, the indicator lights, the appliance start working. 4. You can take out Vacuum flask, pour and serve when finish brewing (about later after the coffee stops dripping out.) 5. Always turn the coffee maker off and unplug the power cord from the outlet when the coffee maker is not in use. 11

12 Note: You can take out Vacuum flask, pour and serve at any time. The appliance will stop dripping automatically, but the time can not exceed 20 seconds FUNCTIONAL DESCRIPTION 1. Anti-drip function: Consumer can take out the Vacuum flask during cooking and the Anti-drip Valve will function and no Coffee or Tea will drip out. Dripping will start again after located the Vacuum flask in position on the Heat insulate board. To prevent overflow from Filter, never take Vacuum flask away over 20 seconds. If needed, turn off the appliance after take off the Vacuum flask. 2. Auto Keep Warm: The power will be cut off automatically after the brewing complete and the Vacuum flask can keep the inside liquid warm availably. 3. Temperature Control device: When turn on the appliance without water or after it finish brewing water, the temperature will increase and the Temperature Control device will cut off the power automatically at the required temperature. 4. Fuse device: This appliance equipped with a second temperature protection. In case the Temperature Control device malfunction, the Fuse device will cut off the power. In this case, unplug the appliance at once. 5. Automatic cut off function: The Temperature Control device will startup and cut off the power thoroughly When the brewing finish. And then the indicator off. If you want to break out when brewing, just press down the 0 button and the indicator off. Press down the I button, the appliance will resume working and the indicator lights. HOW TO USE THE VACUUM FLASK Press down the button so that the liquid inside will pour out. See the picture below. 12

13 CLEANING INSTRUCTION CAUTION: Be sure to unplug this appliance and cool down before cleaning.to proted aguinst elcctrical shock,do not immerse cord,plug or unit in water or liquid.affer each use,always make sure plug is first removed from wall outler. 1. Clean the appliance after every time use. 2. Do not forget to remove the plug from the socket before cleaning the appliance. 3. Wipe outside with soft dry cloth when coffee maker is cold, never use metal polish. 4. The removable items should be washed in hot soapy water. Rinse them before fixing. 5. Wash the filter and jugs. 6. De-scaling the appliance about every 5 months so as to keep high efficiency. If the water in your living area is hard, the intervals must be shorter. 7. Put the coffee maker in a dry and not in hot place. This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product. 13

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference. Important instructions Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference. Danger Never immerse the appliance in water or any other liquid. Warning

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: VE-300

BRUKSANVISNING MODELL: VE-300 BRUKSANVISNING MODELL: VE-300 VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användning. Låt inte sladden komma i kontakt med heta ytor. Sätt inte på kokaren när den är tom. Se till att vattenkokaren står på

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL)

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL) MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr 421240 og 421250 (SH1685FAL - SH1265EL) NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 No. Part Name No. Part Name 1 Skrue

Detaljer

Rice cooker Riskokare / Riskoker

Rice cooker Riskokare / Riskoker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Rice cooker Riskokare / Riskoker ENG SE NO Item. No. 9095-1386 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Water kettle. Vattenkokare / Vannkoker. Item. No

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Water kettle. Vattenkokare / Vannkoker. Item. No Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Water kettle Vattenkokare / Vannkoker ENG SE NO Item. No 9020-1118 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha oljeovn ORC 1015

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha oljeovn ORC 1015 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha oljeovn ORC 1015 ORC Kjære kunde Denne håndboken gjelder for oljeovnen ORC 1015. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha oljeovn ORC 1015

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha oljeovn ORC 1015 1015-说明书 2种语言.pdf 1 2015/6/23 11:04:03 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha oljeovn 1015 1015-说明书 2种语言.pdf 2 2015/6/23 11:04:03 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha oljeovn. Du har kjøpt et moderne produkt

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha oljeovner ORC 1517 og ORC 2019

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha oljeovner ORC 1517 og ORC 2019 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha oljeovner ORC 1517 og ORC 2019 ORC Kjære kunde Denne håndboken gjelder for oljeovnene ORC 1517 og 2019. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

NO Isvaffeljern... 2 UK Cone maker... 7. www.adexi.eu

NO Isvaffeljern... 2 UK Cone maker... 7. www.adexi.eu 11310022 NO Isvaffeljern... 2 UK Cone maker... 7 www.adexi.eu INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før første gangs bruk.

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Kettle Vattenkokare / Vannkoker

Kettle Vattenkokare / Vannkoker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Kettle Vattenkokare / Vannkoker ENG SE NO 1 Item. No. 9020-1105 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T HÅNDBOK MANUAL BEHA Miljøovn / Portable heater Kjære kunde! Vi gratulerer med nytt produkt fra Beha. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell ny eier.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk Infravarmer for utendørs bruk Art nr 421275

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk Infravarmer for utendørs bruk Art nr 421275 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk Infravarmer for utendørs bruk Art nr 421275 NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 Dele beskrivelse: No. Dele navn No. Dele navn 1 Skrue M4*18 11 Skrue

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP C, De, F and Sl modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP C, De, F and Sl modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD NO Nedfellbar koketopp Brukermanual Importør: Sunwind Gylling AS postboks 4, 1309 RUD Kjære kunde Takk for ditt kjøp av denne koketoppen som er testet grundig i ulike kvalitetskontroller og er produsert

Detaljer

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Car vacuum cleaner. Bildammsugare / Bilstøvsuger. Item. No 3080-1503-0101

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Car vacuum cleaner. Bildammsugare / Bilstøvsuger. Item. No 3080-1503-0101 Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Car vacuum cleaner Bildammsugare / Bilstøvsuger ENG SE NO Item. No 3080-1503-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T HÅNDBOK MANUAL BEHA Miljøovn / Portable heater Kjære kunde! Vi gratulerer med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og opp bevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Instruction for use Dymista Nasal Spray 137 micrograms /

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA ENG SE NO Item. No. 626013670101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Detaljer

VATTENKOKARE KETTLE VANNKOKER

VATTENKOKARE KETTLE VANNKOKER MAX VATTENKOKARE KETTLE VANNKOKER CVK2102X 1.0L 0.8L 0.5L MIN SE GB NO Bruksanvisning VATTENKOKARE... 2 User manual KETTLE... 6 Bruksanvisning VANNKOKER... 10 Läs bruksanvisningen noga innan du använder

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Støvsuger oppladbar 12V/230V Art nr NO Bruksanvisning 1-6 EN Instruction Manual 7-13

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Støvsuger oppladbar 12V/230V Art nr NO Bruksanvisning 1-6 EN Instruction Manual 7-13 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Støvsuger oppladbar 12V/230V Art nr 541385 NO Bruksanvisning 1-6 EN Instruction Manual 7-13 Brukerveiledning Vennligst les instruksjonene nøye før apparatet tas i bruk. 1)

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

TANA L-1 QUICK START GUIDE

TANA L-1 QUICK START GUIDE TANA L-1 QUICK START GUIDE EN NO ENGLISH SET UP PROCEDURE: PAIRING THE SPEAKERS To complete this procedure you will need a streamer, for example (TANA SL-1 Speaker & Streamer). Check if the streamer is

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VINSKAP 12 og 28 FLASKER EA31EC-43-T / EA31EC-75-T

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VINSKAP 12 og 28 FLASKER EA31EC-43-T / EA31EC-75-T MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VINSKAP 12 og 28 FLASKER EA31EC-43-T / EA31EC-75-T ART NR 254060 og 254070 NO EN Bruksanvisning Instruction Manual VIKTIG! 1) Les alle instruksjonene før du tar apparatet

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer