Rice cooker Riskokare / Riskoker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rice cooker Riskokare / Riskoker"

Transkript

1 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Rice cooker Riskokare / Riskoker ENG SE NO Item. No

2 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use! Rice cooker SAFETY INSTRUCTIONS Read the assembly and use brochure closely and save it for future reference. Do not touch the hot surfaces of the rice cooker use handle. Protect yourself from electric shocks. Never immerse the power cord, plug or rice cooker into water or any other liquid. Only cook the rice in the cooking container provided. Be particularly careful if using the rice cooker near children. Remove the plug from the electrical outlet when the rice cooker is not in use and before cleaning. Let the rice cooker cool down before cleaning it. Do not use the rice cooker if the power cord or plug are damaged or if the rice cooker is not working as it should. Send the damaged rice cooker to an authorised workshop for repair. Important! Due to risk of personal injury, a grounded electrical cord must be replaced by an authorised electrician. Accessories not recommended by the manufacturer can cause personal injury. Do not use the rice cooker outdoors. Do not let the power cord hang over table edges or lie on hot surfaces. Do not place the rice cooker on or near hot gas stoves or electric stoves. Be especially careful when moving the hot rice cooker. Only use the rice cooker for its intended purpose, i.e. cooking rice. The rice cooker is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or who have limited experience and knowledge, unless they are supervised or 2

3 instructed on using the rice cooker by someone responsible for their safety. Children must be supervised to ensure they do not play with the rice cooker. Keep children supervised so that they don t play with the rice cooker. The rice cooker is intended for household use. The rice cooker does not need to be heated up in advance. BEFORE USE Remove the cooking container and the lid from the rice cooker and wash them in hot water with detergent. Rinse thoroughly and then dry with a soft, clean towel. Before using, check that the voltage of the electrical outlet is the same as specified on the rice cooker s nameplate. The rice cooker must not be connected to power if the cooking container is not in the cooking unit or if the rice cooker is not in use. Put the cooking container in the cooking unit and turn it slightly to the right and left. Do not press too hard on the on/off switch if it is difficult to press. The switch may be hard to press when the cooking container is in the heating unit or after cooking is done. The cover must be on during cooking. Leave the cover on after cooking so that the rice does not dry out or become discoloured. 3

4 ENG 4 MAINTENANCE Clean the cooking unit with a clean damp cloth or sponge and a mild detergent. Do not use any abrasive detergents. No part of the cooking unit may be immersed in water or any other liquid. Clean the heating plate and temperature control plate with steel wool and then wipe with a damp cloth. Let these parts dry completely before using the rice cooker. These parts must always be clean, otherwise the rice cooker will not work as it should. Unpleasant odours may occur if the rice cooker is not cleaned properly. Residual vinegar or salt may cause rust. Make sure that the rice cooker works properly keep the cooking container and heating plate clean. USE Measure the rice into the cooking container using the measuring cup that is provided. Add water using the measuring cup; the different amounts are shown below: Rice, measuring cups Water, measuring cups , , , , ,5 IMPORTANT! The maximum amount of water that you can use is 70% of the volume of the cooking container. 1. Check that the cooking container and the heating plate are clean. Measuring cup 2. Put the cooking container into the cooking unit. Fill the cooking container with rice and water. Turn the cooking container slightly to the right and left. IMPORTANT! If you do not put the cooking container correctly On/off into the cooking unit, the cooking will not start and this may switch break the rice cooker. Use the steaming grill if you are cooking fish or vegetables, for example. 3. Put the lid on. 4. Make sure the power cord is attached securely to the rice cooker and is properly plugged into the socket. 5. Turn the switch on beside the power cord, then turn on the on/off switch on the front off the rice cooker, the COOK indicator lamp turns on when the cooking has started. IMPORTANT! Never switch the rice cooker on before filling the cooking container with water (and rice). 6. The rice cooker turns off automatically when the rice is done. The COOK indicator lamp turns off and the WARM lamp comes on. Leave the lid on for at least 15 minutes to give the rice time to steam. 7. Pull the plug out of the socket after each time you use it. Hold the plug, do not pull on the power cord. IMPORTANT! Do not touch the ventilation opening on the lid as this may cause burns. Lid Steaming grill Cooking container WARM COOK Power switch Cooking unit

5 TECHNICAL DATA Voltage Power Capacity 230V~50Hz 700W 1,8 litres (10 measuring cups) 5

6 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Riskokare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Rör inte vid de heta ytorna på riskokaren använd handtag. Undvik elektrisk stöt. Sänk aldrig elkabel, stickpropp eller riskokaren i vatten eller annan vätska. Koka endast i medföljande kokkärl. Var särskilt uppmärksam om riskokaren används i närheten av barn. Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget när riskokaren inte används eller innan du rengör den. Låt riskokaren svalna innan du rengör den. Använd inte riskokaren om elkabeln eller stickproppen är skadad eller om riskokaren inte fungerar som den ska. Lämna en skadad riskokare till en auktoriserad verkstad för reparation. Viktigt! På grund av risk för personskada måste en skadad elkabel bytas ut av en auktoriserad elektriker. Tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka personskada. Använd inte riskokaren utomhus. Låt inte elkabeln hänga över bordskanter eller ligga på heta ytor. Placera inte riskokaren på eller nära varm gas- eller elspis. Var särskilt uppmärksam när den varma riskokaren flyttas. Använd riskokaren endast till ändamål den är avsedd för, dvs kokning av ris. Riskokaren är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående hur riskokaren ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med riskokaren. Håll uppsikt över barn så att de inte leker med riskokaren. Riskokaren är avsedd för användning i hushåll. Riskokaren behöver inte värmas upp i förväg. 6

7 FÖRE ANVÄNDNING Ta bort kokkärlet och locket från riskokaren och diska dem i hett vatten med diskmedel. Skölj ordentligt, torka sedan med mjuk, ren handduk. Kontrollera före användning att spänningen i eluttaget är samma som den som anges på riskokarens märkskylt. Riskokaren får inte anslutas till ström om kokkärlet inte sitter i kokenheten eller när riskokaren inte används. Ställ kokkärlet i kokenheten och vrid det lätt till höger och vänster. Tryck inte för hårt på På/Av-knappen om den är svår att trycka ner. På/Av-knappen kan vara svår att trycka ned när kokkärlet sitter i uppvärmningsenheten eller efter avslutad kokning. Locket ska vara på under kokningen. Låt locket ligga kvar efter serveringen så att riset inte torkar ut eller missfärgas. 7

8 SE UNDERHÅLL Kokenheten rengörs med en ren fuktig trasa eller tvättsvamp och ett milt rengöringsmedel. Använd inga frätande rengöringsmedel. Ingen del av kokenheten får sänkas i vatten eller annan vätska. Värmeplattan och temperaturkontrollplattan rengörs med stålull och eftertorkas med en fuktig trasa. Låt dessa delar torka helt innan riskokaren används. Dessa delar måste alltid vara rena, annars fungerar inte riskokaren som den ska. Obehaglig lukt kan uppstå om riskokaren inte rengörs på rätt sätt. Rester av vinäger eller salt kan orsaka rostangrepp. Se till att riskokaren fungerar som den ska håll kokkärlet och värmeplattan rena. ANVÄNDNING Mät rismängden i kokkärlet med den medföljande måttkoppen. Tillsätt vatten med hjälp av måttkoppen enlig nedan: Ris, antal måttkoppar Vatten, antal måttkoppar , , , , ,5 VIKTIGT! Kokkärlet får inte fyllas med mer vatten än till 70 procent av kokkärlets volym. Måttkopp 5. Slå på strömbrytaren brevid elkabeln, slå sedan på På/Av knappen på framsidan av riskokaren, indikeringslampan COOK talar om att kokningen har börjat. VIKTIGT! Sätt aldrig på strömmen till riskokaren innan du fyllt kokkärlet med vatten (och ris). 6. Riskokaren stängs av automatiskt när riset är klart, indikeringslampan COOK slocknar och WARM börjar lysa. Låt locket ligga på i minst 15 minuter så att riset ångas. 7. Dra ur stickproppen ur eluttaget efter varje användning. Håll i stickproppen, dra inte i elkabeln. VIKTIGT! På grund av risk för brännskador, rör inte vid ventilationsöppningen i locket. Lock Ångkokningsgaller Kokenhet Kokkärl WARM COOK 1. Kontrollera att kokkärlet och värmeplattan är rena. 2. Placera kokkärlet i kokenheten. Fyll kokkärlet med ris och vatten. Vrid kokkärlet lätt till höger och vänster. På/Avknapp VIKTIGT! Om kokkärlet inte placeras rätt i kokenheten, startar inte kokningen och riskokaren kan gå sönder. Ångkokningsgallret används vid tillagning av ex. fisk och grönsaker. 3. Lägg på locket. 4. Se till att elkabeln sitter ordenligt i både riskokaren och eluttaget. Strömbrytare 8

9 TEKNISK DATA Spänning Effekt Kapacitet 230 V~50 Hz 700W 1,8 liter (10 måttkoppar) 9

10 NO Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta! Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk! 10 Riskoker SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig bruk. Ikke ta på den varme yttersiden på riskokeren bruk håndtak. Unngå elektrisk støt. Ikke senk kabelen, støpselet eller produktet i vann eller annen væske. Kok bare i det medfølgende kokekaret. Vær spesielt oppmerksom når riskokeren brukes i nærheten av barn. Trekk ut støpselet av stikkontakten når riskokeren ikke er i bruk eller før du rengjør den. La riskokeren kjøles ned før du rengjør den. Ikke bruk riskokeren dersom strømledningen eller støpselet er skadet eller hvis riskokeren ikke fungerer som den skal. Lever skadet riskoker inn til et autorisert verksted for reparasjon. Viktig! På grunn av fare for personskade må skadet strømledning byttes ut av en autorisert elektriker. Tilbehør som ikke anbefales av produsenten kan forårsake personskade. Ikke bruk riskokeren utendørs. La ikke strømledningen henge over bordkanter eller ligge på varme flater. Ikke sett riskokeren på eller i nærheten av varm gass eller elektrisk komfyr. Var spesielt oppmerksom når den varma riskokeren flyttes. Bruk riskokeren utelukkende til de formål den er beregnet for, dvs. koking av ris. Riskokeren er ikke beregnet på å bli brukt av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaper eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de overvåkes eller får instruksjoner om hvordan riskokeren skal brukes av en person som har ansvaret for deres sikkerhet. Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med riskokeren.

11 Ha tilsyn med barn slik at de ikke leker med riskokeren. Riskokeren er kun beregnet på bruk i husholdninger. Riskokeren behøver ikke varmes opp på forhånd. FØR BRUK Fjern kokekaret og lokket fra riskokeren og vask dem i varmt såpevann. Skyll grundig, tørk med en ren myk klut. Kontroller før bruk at nettspenningen i stikkontakten er den samme som angitt på merkeskiltet på riskokeren. Riskokeren må ikke kobles til strøm dersom gryten ikke sitter i kokeenheten eller når riskokeren ikke er i bruk. Sett gryten i kokeenheten og vri den lett til høyre og venstre. Ikke trykk for hardt på På/Av-knappen hvis den er vanskelig å trykke inn. På/Av-knappen kan være vanskelig å trykke inn når gryten sitter i oppvarmingsenheten eller etter avsluttet koking. Lokket skal være på under kokingen. La lokket ligge på etter serveringen slik at risen ikke tørker ut eller misfarges. 11

12 NO VEDLIKEHOLD Kokeenheten rengjøres med en ren fuktig klut eller svamp og mild såpe. Ikke bruk skuremidler. Ikke senk noen del av kokeenheten i vann eller annen væske. Varmeplaten og temperaturkontrollplaten rengjøres med stålull og tørkes av med en fuktig klut. La disse delene tørke helt før riskokeren brukes. Disse delene bør alltid være rene, ellers vil ikke riskokeren fungere som den skal. Ubehagelig lukt kan oppstå hvis riskokeren ikke er skikkelig rengjort. Rester av eddik eller salt kan føre til rustangrep. Kontroller at riskokeren fungerer som den skal - hold kokekaret og varmeplaten ren. Sørg for at riskokeren fungerer som den skal hold gryten og varmeplaten rene. BRUK Mål rismengden i kokekaret med det medfølgende målebegeret. Tilsett vann ved hjelp av målebegeret i henhold til nedenstående: Ris, antall målebeger Vann, antall målebeger Målebeger , ,5 Lokk 6 7 7,5 Damp ,5 kokeristen 2 3 3,5 Kokekar VIKTIG! Kokekaret må ikke fylles med mer vann enn WARM 70 prosent av kokekarets volum. COOK 1. Kontroller at kokekaret og varmeplaten er ren. 2. Plasser kokekaret i kokeenheten. Fyll kokekaret Bryter Kokeenhet med ris og vann. Vri kokekaret lett til høyre og venstre. På/Avknapp VIKTIG! Hvis kokekaret ikke er korrekt plassert i kokeenheten, starter ikke kokingen og riskokeren kan gå i stykker. Dampkokeristen brukes for eksempel ved tilberedning av grønnsaker. 3. Sett på lokket. 4. Kontroller at strømkabelen sitter ordentlig fast i både riskokeren og strømuttaket. 5. Trykk på bryteren ved strømledningen, og slå på På/Av-knappen på forsiden av riskokeren, indikatorlampen COOK forteller at matlagingen har begynt. VIKTIG! Ikke skru på strømmen til riskokeren før du har fylt kokekaret med vann. (og ris). 6. Riskokeren skrus automatisk av når risen er klar, indikatorlampen COOK slukker og WARM lyser. La lokket være på i minst 15 minutter, slik at risen blir dampet. 7. Trekk støpslet ut av stikkontakten etter hver bruk. Hold i støpselet, ikke trekk i strømledningen. VIKTIG! På grunn av fare for brannskader, ikke berør ventilasjonsåpningen i lokket. 12

13 TEKNISKE DATA Spenning Effekt Kapasitet 230V~50Hz 700W 1,8 liter (10 målebeger) 13

14 14 Notes / Anteckningar / Notater

15 Notes / Anteckningar / Notater 15

16 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning ENG SE NO Customer Service Rusta: Tel (0) Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, Upplands Väsby, SWEDEN Website: Rustas kundtjänst: Tel Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Hemsida: Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0) Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Site: Item. No

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA ENG SE NO Item. No. 626013670101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Detaljer

Kettle Vattenkokare / Vannkoker

Kettle Vattenkokare / Vannkoker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Kettle Vattenkokare / Vannkoker ENG SE NO 1 Item. No. 9020-1105 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Table Bord / Bord Bologna

Table Bord / Bord Bologna Manual/ruksanvisning/ruksanvisning Table ord / ord ologna ENG SE NO Item. No. 601012860101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL)

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL) MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr 421240 og 421250 (SH1685FAL - SH1265EL) NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 No. Part Name No. Part Name 1 Skrue

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Water kettle. Vattenkokare / Vannkoker. Item. No

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Water kettle. Vattenkokare / Vannkoker. Item. No Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Water kettle Vattenkokare / Vannkoker ENG SE NO Item. No 9020-1118 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Blender. Item. No. 9095-1444, -1445, -1446, -1463

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Blender. Item. No. 9095-1444, -1445, -1446, -1463 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Blender ENG SE NO Item. No. 9095-1444, -1445, -1446, -1463 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Transformer Transformator / Transformator ENG SE NO Item. No 9130-1181 ENG Thank you for choosing to purchase a

Detaljer

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD NO Nedfellbar koketopp Brukermanual Importør: Sunwind Gylling AS postboks 4, 1309 RUD Kjære kunde Takk for ditt kjøp av denne koketoppen som er testet grundig i ulike kvalitetskontroller og er produsert

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Kaffebryggare KE-201

Kaffebryggare KE-201 EN - Instructions SE - Instruktioner NO - Instruksjon Kaffebryggare KE-201 1 VIKTIG INFORMATION 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Låt inte sladden komma i kontakt med heta ytor. 3. Sätt inte på

Detaljer

Christmas tree with lights

Christmas tree with lights Manual/Bruksanvisning Christmas tree with lights Julgran med belysning / Juletre med lys LED ENG SV NO Item. No 772311680101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Glass lantern Glaslykta / Glasslykt ENG SE NO Item. No 9135-0075 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: VE-300

BRUKSANVISNING MODELL: VE-300 BRUKSANVISNING MODELL: VE-300 VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användning. Låt inte sladden komma i kontakt med heta ytor. Sätt inte på kokaren när den är tom. Se till att vattenkokaren står på

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference. Important instructions Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference. Danger Never immerse the appliance in water or any other liquid. Warning

Detaljer

ÄGGKOKARE EGG COOKER EGGKOKER

ÄGGKOKARE EGG COOKER EGGKOKER ÄGGKOKARE EGG COOKER EGGKOKER CEK1070X off on SE GB NO Bruksanvisning ÄGGKOKARE... 2 User manual EGG COOKER... 6 Bruksanvisning EGGKOKER... 10 Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara

Detaljer

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Car vacuum cleaner. Bildammsugare / Bilstøvsuger. Item. No 3080-1503-0101

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Car vacuum cleaner. Bildammsugare / Bilstøvsuger. Item. No 3080-1503-0101 Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Car vacuum cleaner Bildammsugare / Bilstøvsuger ENG SE NO Item. No 3080-1503-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T HÅNDBOK MANUAL BEHA Miljøovn / Portable heater Kjære kunde! Vi gratulerer med nytt produkt fra Beha. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell ny eier.

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Original instructions. Infrared heater IRCF

Original instructions. Infrared heater IRCF Original instructions Infrared heater SE...7 NO...9 GB...11 DE...13 FR...15 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 3 Technical specifications Infrared heater 3 Type Heat output (1) [W] Voltage (2) Amperage (3) Dimensions

Detaljer

VATTENKOKARE KETTLE VANNKOKER

VATTENKOKARE KETTLE VANNKOKER MAX VATTENKOKARE KETTLE VANNKOKER CVK2102X 1.0L 0.8L 0.5L MIN SE GB NO Bruksanvisning VATTENKOKARE... 2 User manual KETTLE... 6 Bruksanvisning VANNKOKER... 10 Läs bruksanvisningen noga innan du använder

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk Infravarmer for utendørs bruk Art nr 421275

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk Infravarmer for utendørs bruk Art nr 421275 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk Infravarmer for utendørs bruk Art nr 421275 NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 Dele beskrivelse: No. Dele navn No. Dele navn 1 Skrue M4*18 11 Skrue

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

NO Isvaffeljern... 2 UK Cone maker... 7. www.adexi.eu

NO Isvaffeljern... 2 UK Cone maker... 7. www.adexi.eu 11310022 NO Isvaffeljern... 2 UK Cone maker... 7 www.adexi.eu INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før første gangs bruk.

Detaljer

Rotorrem Rotor belt replacement

Rotorrem Rotor belt replacement 110710-02 2013-12 Rotorrem Rotor belt replacement Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: 110708 110897 Byte av rotorrem!! Viktige sikkerhetsinstruksjoner: Trekk ut

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Cylinderklippare Sylinderklipper

Cylinderklippare Sylinderklipper Bruksanvisning / Bruksanvisning Cylinderklippare Sylinderklipper SE NO Item. No. 3190-1050 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Detaljer