ÅRSBERETNING Marianne Engh Stig Solheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 Virksomhet og lokalisering Foreningen arbeider med adopsjonsformidling som hovedformål. Foreningen har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid. Foreningen er lokalisert i Kristiansand. Styret har bestått av: Leder Nestleder mer Varamedlemmer Regnskapsbyrå Revisjonsbyrå Helge Noraas Nils Klevset Rita Ellefsen Marianne Engh Stig Solheim Inger Ødegård Siren Høgtun Regnskapskompaniet Deloitte A/S Pr. 31/ hadde InorAdopt 434 medlemmer. Generalforsamlingen ble avholdt 27. april på Comfort hotell, Kristiansand. Styret har avholdt 5 møter og behandlet 54 saker. Et av møtene ble avholdt i forbindelse med en helg hvor også personalet var til stede. Styresaker Økonomi er en av de viktigste sakene styret har arbeidet med og fokus har vært på stram økonomistyring. Det jobbes kontinuerlig med å holde kostnadene så lave som mulig. I 2014 opplevde InorAdopt en liten nedgang i antall adopterte barn, noe som samsvarer med tendensen man ellers ser i Norge og verden for øvrig. På grunn av uforutsette hendelser i flere av våre samarbeidsland, samt færre godkjenninger enn beregnet i Bufetat ble det et økonomisk underskudd i 2014 på kr ,-. Det har i tillegg vært et stort fokus på å jobbe med utvikling av nye samarbeidsland. Styret har også arbeidet for å fremme informasjon om internasjonal adopsjon i media. InorAdopt har et stabilt antall nye søkere. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Rettvisende bilde Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av utviklingen og resultatet av virksomheten og stillingen pr. 31. desember. I budsjettet for 2015 har vi lagt inn følgende forutsetninger: Antall betalende medlemmer 350 Antall innmeldinger 30 Antall registreringer 30 Antall Adopsjonsbeløp 1 32 Antall Translatør oppfølgingsrapporter 84 Antall Adopsjonsbeløp 2 Ungarn 11 Antall Adopsjonsbeløp 2 Kina 8

2 Antall Adopsjonsbeløp 2 Bulgaria 3 Antall Adopsjonsbeløp 2 Kenya 2 Antall Adopsjonsbeløp 2 Taiwan 5 Adopsjonsbeløp 2 = antall adopsjoner totalt 29 Videre er det i budsjettet lagt inn en dollarkurs på 8,0. Disse forutsetningene er basert på nøkterne anslag og vi mener at det ut i fra dagens situasjon vil være realistisk å oppnå disse målsettingene. Vi har ut i fra forutsetningene budsjettert med et overskudd i 2015 på kr ,- Vi mener på bakgrunn av fremstillingen ovenfor at den økonomiske situasjonen i InorAdopt er tilfredsstillende. Utviklingen tilsier imidlertid at vi også i tiden fremover vil ha sterkt fokus på økonomistyring. Andre styresaker: Utarbeidelse av strategiplan for Det har vært stort fokus på å utvikle samarbeid med nye land som har behov for utenlands adopsjon. Burkina Faso ble besøkt september 2014 og Georgia november På bakgrunn av dette ble det søkt Bufdir om tillatelse til å formidle adopsjoner fra Burkina Faso, og søknad om Georgia vil bli sendt så snart kontaktperson i landet er avklart. Styreleder har deltatt på møter i Norsk Adopsjonsråd, samt møter med Bufdir. Styreleder deltok på reise til Georgia. Det har vært et godt samarbeid med de to andre adopsjonsforeningene, Adopsjonsforum og Verdens Barn. Samarbeidet skjer gjennom Norsk Adopsjonsråd (NAR) og et felles Adopsjonsfaglig Utvalg (AU). NAR består av styreledere og daglig ledere i foreningene. Målet om at adopsjonsstøtten økes til 1 G ble i år oppnådd. Likestilling InorAdopt er opptatt av å fremme likestilling mellom kjønnene i samsvar med norsk lov. Kontaktpersoner InorAdopt har en kontaktperson i hver av de fem regionene. Kontaktpersonordningen ble besluttet nedlagt f.o.m og erstattes med ressurspersoner. Kontaktpersonsamlingen ble avholdt 27. april på Comfort hotell i Kristiansand med deltakelse av kontaktpersoner, administrasjon og styre. Lokallag Nord og Sør Trøndelag lokallag ble nedlagt InorAdopt har for tiden ingen aktive lokallag. Administrasjonen Personalet i Norge Hanne Olsen (daglig leder frem til 01.8) 100 %, 50% fra Hilde Salamonsen Gorola 100 % Bente Sæth Berntsen 100 %, Kristin Ugland Damsgaard 80 %, 90% fra Anita Frydenlund Austdal (daglig leder fra 01.08) 100 % Marianne Knudsen Skjæveland 80 % ansatt fra Hild Haages 20%

3 All adopsjonsformidling og saksbehandling blir ivaretatt av våre medarbeidere som alle har bred faglig kompetanse, oppnådd ved utdannelse og lang erfaring. Sykefraværet blant ansatte har vært på 2,3 % i InorAdopt har et godt samarbeid med utenlandske myndigheter i de landene vi samarbeider med. InorAdopt har også et godt samarbeid med Bufdir, som er foreningens tilsynsmyndighet. Daglig leder Hanne Olsen mottok Kongens Fortjenestemedalje den 23 mai. Overleveringen av hedersbevilgningen ble foretatt av Ordfører i Kristiansand, Harald Grundetjønn. Hanne Olsen gikk av med pensjon Anita Frydenlund Austdal overtok som daglig leder etter Hanne Olsen den 1 august Marianne Knudsen Skjæveland ble ansatt som saksbehandler Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i år. Vi mener at den generelle trivsel på arbeidsplassen er svært god, men at inneklima på arbeidsplassen og vedlikehold av bygningsmasse ikke er tilfredsstillende. Vi ønsker derfor å vurdere muligheten for å flytte inn i bedre egnede lokaler. Påvirkninger ytre miljø Organisasjonens virksomhet kan etter vår oppfatning ikke forurense det ytre miljø i betydelig grad. Møter / kurs / aktiviteter Flere ansatte har deltatt på kontaktmøter i Bufdir. To ansatte deltok på EurAdopt konferansen i Stockholm med påfølgende NAC-møte for styreledere. Adopsjonsfaglig utvalg (AU), som består av ansatte fra de tre foreningene, har hatt 4 møter. Daglig leder deltok på møter i Norsk Adopsjonsråd. Ingen ansatte deltok på kurs i løpet av året med unntak av medlem i AU som deltok på to temamøter i henholdsvis Oslo og Bergen. Samarbeidsland og formidling Ungarn Antall adopsjoner fra Ungarn gikk ned i 2014 i forhold til året før. 11 barn kom til Norge og i tillegg ble 1 barn tildelt. De gjennomførte adopsjonene forløp uten problemer. Gjennomsnittlig ventetid i 2014 var på 17,9 måneder, noe som utgjorde en liten økning. Tre ansatte besøkte Ungarn i november i Kina I løpet av 2014 kom totalt 3 barn til Norge. Alle ble tildelt gjennom CCCWA`s 72- timersprogram. De gjennomførte adopsjonene forløp uten problemer. Ventetiden for ordinære tildelinger har fortsatt å øke og var på cirka åtte år ved utgangen av året. På grunn av denne situasjonen har det vært ett frafall av registrerte søkere. InorAdopt har hatt samtaler med alle søkere om situasjonen og informert om alternativer som finnes. De søkere som har ventet lengst på Kina, og som ønsker å fortsette prosessen, må nå søke om godkjenning fra norske myndigheter for tredje gang.

4 InorAdopt har mottatt noen nye søkere på Kina i Dette er søkere som primært ønsker å adoptere gjennom 72-timersprogrammet. CCCWA innførte noen endringer i regelverket som gjelder krav til søkere og i forhold til oppfølgingsrapporter fra 1. januar Bulgaria Ett barn ble tildelt norske søkere i 2014, men barnet kommer først hjem i Ingen barn kom derfor til Norge fra Bulgaria i I Bulgaria har det vært politiske endringer, som igjen har medført forsinkelser i adopsjonsarbeidet. InorAdopt besluttet i juli 2013 å innføre midlertidig inntaksstopp av nye søkere grunnet forsinkelsene i adopsjonsarbeidet, samt ett allerede høyt antall søkere på Bulgaria. Vi åpnet opp igjen for nye søkere i mai 2014 da situasjonen ble vurdert som stabil. Gjennomsnittlig ventetid for barn uten helseutfordringer er i overkant av fire år. Den økte ventetiden medfører at søkerne ikke rekker å fullføre adopsjonsprosessen innen de fire årene de får godkjenning fra Bufetat (3+1), og må søke om helt ny godkjenning. På grunn av innsparinger vedtok styret i november 2014 å avslutte avtalen med Ludmila Stoyanova (Lucy) i Bulgaria. Hun jobber ut februar 2015 og vil så gå over til å arbeide for Happy Child. Kenya Adopsjonsarbeidet i Kenya viste seg å være ustabilt i The National Adoption Committee (NAC) skiftet ut medlemmer høsten 2013, og det nye NAC startet opp sitt arbeid igjen i januar Utskiftningen medførte forsinkelser i antall godkjenninger og ventetiden økte. I slutten av november innførte presidenten i landet moratorium, som innebærer en foreløpig stans i både innenlands og utenlands adopsjon, på ubestemt tid. Det kom 11 barn fra Kenya til Norge i Oppholdstiden for familiene som oppholdt seg i landet varierte fra 6 mnd. til 10 mnd. Det ble tildelt til sammen 6 barn i 2014, og alle disse familiene oppholder seg fremdeles i Kenya. Taiwan To barn ble tildelt via Christian Salvation Service (CSS) i 2014, og begge kom til Norge cirka 4 måneder etter tildeling. Ventetiden har vært i underkant av seks måneder fra søkerdokumentene ble godkjent i Taiwan og til tildeling. InorAdopt har ved utgangen av 2014 flere godkjente familier for adopsjon fra CSS og flere familier som er i prosess. InorAdopt startet opp samarbeidet med ytterligere en adopsjonsforening i Taiwan, Child Welfare League Foundation (CWLF), i april Flere familier er i prosess for godkjenning med foreningen. Forventet ventetid fra man er godkjent og til tildeling forventes å være cirka ett år. Det har vært stor interesse for å adoptere via CWLF. CWLF har satt en kvote på antall søkere InorAdopt kan ha registrert hos dem før tildeling, og på grunnlag av dette innførte InorAdopt venteliste på anbefaling fra denne foreningen i oktober 2014.

5 Hjelpearbeid InorAdopt har hjelpearbeid i noen av de landene vi samarbeider med. I Ungarn har vi to aktive prosjekter. Norbert, 28, år lider av en progressiv muskelsykdom. Han blir stadig svakere og er nå helt sengeliggende. Hjelpen går til nødvendig terapi og hjelpemidler. Attila, 23 år har flere helseplager og utviklingsfeil i armer og ben. Bor hos funksjonshemmede fosterforeldre. Hjelpen går til nødvendige hjelpemidler. I Bulgaria har vi videreført støtten til bestemødre prosjektet Grannies Care, ved Burgas Baby Home. Barnehjemmet har få ansatte og det blir liten tid til en til en kontakt mellom barn og voksne. Barn trenger fysisk nærhet og et godt samspill med nære omsorgspersoner for utviklingen av trygghet, selvfølelse og god psykisk helse. InorAdopt bidrar derfor til at to pensjonerte bestemødre kan følge tettere opp noen av barna på barnehjemmet. Kristiansand, Helge Noraas Styreleder Anita Frydenlund Austdal Daglig leder Nils Klevset Nestleder Marianne Engh Rita Ellefsen Stig Solheim

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer