Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2015"

Transkript

1 Mens vi venter Høsten 2015 Kjære alle dere som venter! Vi vet ventetiden kan være lang, og noen ganger føles vanskelig. Vi vet også at det er viktig å bruke denne tiden. Tenk på at dere adopterer ikke bare et barn, men også et land med språk, kultur og historie. Ta kontakt med lokalavdelingen. Bli kjent med andre adoptivfamilier. Lær barnets hjemland å kjenne. Deres barn kommer til å ha spørsmål om sitt opprinnelsesland. Den ventetiden dere nå har er en del av barnets historie. Trenger nye søkere Verdens Barn trenger nye søkere som kan tenke seg å adoptere barn fra Korea. Vi håper derfor at søkere registrert på andre land enn Korea vil vurdere å bytte land, såfremt man kvalifiserer for retningslinjene der. For mer informasjon, se eget avsnitt om Korea. Ta også gjerne kontakt med saksbehandler. Vi trenger også nye søkere på Thailand, da spesielt søkere som vil sende sin søknad via sentralmyndighetene der. Antallet søknader vi har fått lov å sende per år, har gradvis økt, fra 3 søknader i 2011, til 9 søknader i Med unntak av det første året, har vi hittil ikke klart å oppfylle kvoten vi har blitt gitt. Nordisk stormøte om adopsjon De tre adopsjonsforeningene i Norge var i slutten av september vertskap for en felles konferanse for adopsjonsforeningene i alle de nordiske landene. Dette er en del av et formelt samarbeid som heter Nordic Adoption Council (NAC). Konferansen og generalforsamling i NAC ble avholdt på Gardermoen. I forbindelse med konferansen ble det også arrangert egne fagdager. Tema i år var adopsjon av barn med spesielle behov, som en konsekvens av at andelen barn med spesielle behov som trenger en ny familie har økt i de fleste land. I tillegg til innlegg fra foreningene ble det innlegg fra fagpersoner og familier som har adoptert barn med spesielle behov, og det ble også en egen paneldebatt. Mer informasjon om konferansen vil du finne i neste nummer av medlemsbladet.

2 THAILAND Hittil i år har 12 barn kommet hjem til Norge fra Thailand. To av disse er via Department of Children and Youth (DCY), de øvrige via Holt Sahathai Foundation (HSF). Ytterligere fem familier drar innen årets utgang til Thailand for å hente hjem barnet de har ventet lenge på. En av disse er via DCY, resten er via HSF. Så langt i 2015 har vi mottatt én tildeling via sentralmyndighetene i Thailand. Vi kan også nå med glede annonsere at vi har mottatt fire tildelinger fra HSF. Disse familiene ventet måneder fra godkjenning til tildeling. Søknader via HSF Vi får vanligvis tildelinger med 3-6 måneders mellomrom fra HSF. Men det kan også ta kortere eller lengre tid. Denne gangen tok det ett år, det er noe vi sjelden opplever. Som nevnt i forrige ventebrev, sier HSF at årsaken er at de i det siste har hatt relativt få barn som er frigitt for adopsjon, og frigivningsprosessen for enkelte av barna de har, har tatt lengre tid enn forventet. Vi håper selvfølgelig på flere tildelinger før vi skriver 2016, men vi kan dessverre ikke gi noen garanti for at det skjer. Som nevnt tidligere, har de fleste barna tildelt fra HSF de siste årene vært mellom 1,5-2 år ved tildeling. I denne runden var imidlertid de fleste barna rundt ett år gamle. Dette er noe som kan variere fra gang til gang, men det er godt å se at det også kan ta kortere tid før barna blir frigitt og tildelt en familie. 15 familier har sin søknad hos HSF per dags dato. Ytterligere fire familier er godkjent og jobber med å samle dokumentene som skal sendes dit. Antatt ventetid fra godkjenning til tildeling fremover vil for de fleste være måneder. Det vil fortsatt forekomme individuelle forskjeller. Vi antar at de aller fleste vil få tildeling etter ca. 2-2,5 år. Det kan skje at noen venter kortere, og andre litt lengre. De fem familiene i «ventekøen» som har ventet lengst, har p.t. ventet i måneder fra godkjenning. Tiden fra tildeling fram til hentereise lå frem til på mellom 6-11 måneder. Deretter økte denne betraktelig grunnet høy arbeidsmengde hos DCY, og politisk beleiring i et halvt år av blant annet deres kontorer. I 2014 var ventetiden måneder fra tildeling til hentereise, med et gjennomsnitt på 16 måneder. HSF og DCY har jobbet med å få ned ventetiden til maksimalt 12 måneder. Det kan fortsatt ta litt tid før det gjelder alle, men de er på god vei. De som fikk tildeling høsten 2014, reiser måneder etter tildeling, med et gjennomsnitt på 12 måneder. Vi håper dette er starten på en positiv utvikling for å få ventetiden ned, og gjerne tilbake til de ventetidene vi så før Vi ber likevel de fleste innstille seg på at det fortsatt kan ta lengre tid til hentereise. De fleste får reisebeskjed 4-12 uker før de må befinne seg i Thailand. Søknader via sentralmyndighetene (DCY) Som nevnt på første side i ventebrevet, ønsker vi flere søkere som ønsker å sende sin søknad til sentralmyndighetene i Thailand. I år har vi lov til å sende inntil 9 søknader. Så langt har vi ikke sendt noen, men det er to familier som er godkjent og arbeider med å samle inn dokumenter før sending. Total ventetid for adopsjon via HSF og DCY er omtrent den samme. Hos DCY får man vite hvem barnet er noe senere enn for adopsjoner hos HSF, men reiser mye raskere deretter for å hente barnet.

3 HSF samarbeider i hovedsak med USA og Norge (Verdens Barn) når det gjelder adopsjoner. De har ikke noe øvre tak for antall søknader som kan mottas, men antall barn som frigis hvert år har vært relativt stabilt i det siste, med litt variasjon fra år til år. Vi prøver derfor å regulere antall søknader som sendes HSF ut i fra dette, for å unngå for lang ventetid for den enkelte søker. Men det er mange ukjente faktorer som gjør at vi ikke kan regulere dette fullt ut. Får vi mange søkere på HSF, eller mange som er godkjent omtrent samtidig, vil ventetiden for den enkelte gå opp. Det samme skjer i perioder (som nå) hvor det er færre barn som frigis. DCY samarbeider med mange land om adopsjon. Antall søknader som kan sendes hvert år fra hver adopsjonsorganisasjon reguleres ut fra behovet. Ventetid på ca. tre år har vært stabilt i lengre tid. Her tildeles barna mellom søkere fra ulike land i et rotasjonssystem, blant de søkerne som har ventet lengst. Når vi sender færre søknader enn det vi har mulighet for har det liten betydning for tildelingstempoet, ettersom DCY også har mange søknader fra andre land. Sentralmyndighetene signaliserer at det fortsatt i de fleste tilfeller tar ca. tre år fra de har mottatt søknaden, til tildeling foreligger. Deretter tar det vanligvis 2-4 måneder til hentereise. Det er inntil tre familier fra Verdens Barn som kan få tildeling fra DCY i år. Noen av disse søknadene ble sendt Thailand helt på tampen av 2012, så tildelingen for disse kan også komme neste år. Som hos HSF, blir barna forberedt på sin nye familie gjennom et album som dere forbereder for barnet. I albumet skal det være bilder av dere, viktige personer rundt dere, og alle rom i huset der dere bor. Ettersom tiden er kort fra tildeling til hentereise, anbefaler vi at alle som bikker 2,5 år etter søknad ble sendt, begynner å forberede et slikt album. Da det er relativt kort tid fra tildeling til hentereise for adopsjoner via DCY, er det viktig at albumet er klart senest kort tid etter tildeling, slik det kan mottas av barnet raskest mulig. Dette for at barnet skal være best mulig forberedt på det som skal skje når selve hentereisen starter. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere beskrivelse av hva albumet skal inneholde. Fra Pakkred Babies Home, et av barnehjemmene som drives av DCY

4 SØR-AFRIKA Så langt i år har det kommet syv barn hjem fra Sør-Afrika. En familie er nå på hentereise, og ytterligere ett barn er tildelt. Vi forventer flere tildelinger utover høsten. Vi ser at flere enn tidligere av barna som har blitt tildelt fra Sør-Afrika har helsemerknader. Dette kan være premature barn, eller andre medisinske eller sosiale utfordringer som kan kreve noe ekstra av foreldrene. Vanligvis er det ikke alvorlige diagnoser, men opplysninger om forsinket utvikling, barn som er født for tidlig, eller som av andre årsaker kan kreve ekstra oppfølging. Selv om det vanligvis er mindre alvorlige helseanmerkninger, så må en del av disse sakene behandles i faglig utvalg. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater. Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De vurderer om familien har de nødvendige ressursene til å adoptere barnet. Om det er flere familier som søker (inntil 3), så velger faglig utvalg den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet. Dette er en trend vi ser også i andre land. Årsakene er nok flere. En årsak er at det er flere barn som blir adoptert innenlands. Da er det som regel de små friske barna som blir adoptert. Resultatet et at for utenlandsadopsjon blir andelen barn som har ekstra utfordringer høyere. En annen årsak kan være at man i enkelte av våre samarbeidsland har blitt mer bevisste på at også barn med mindre helseanmerkninger kan få en ny familie. Barn med spesielle behov er like forskjellige som alle andre. Hvert barn har sin unike historie og sine utfordringer. Det de har til felles, er at de har behov for en familie som kan gi dem det ekstra omsorgsbehovet som de så sårt trenger. Det er ikke mulig å lage en komplett oversikt over alle typer spesielle behov. For noen kan det være medisinske årsaker til at vi leter etter den rette familien. I andre tilfeller kan de være barnets alder ved adopsjonen som gjør at familien kan få noen andre utfordringer. Av medisinske utfordringer, så kan det være alt fra syns- eller hørselsproblemer, premature barn, mindre hjerteproblemer, osv. Noen kan også ha en spesielt vanskelig bakgrunnshistorie. Når det gjelder barn med spesielle behov, så blir de vanligvis ikke tildelt på vanlig måte. I disse sakene sender vi ut en forespørsel til alle godkjente søkere, eventuelt også søkere på andre land, og så kan de som er interessert melde seg. Imidlertid hender det at barn med mindre helseanmerkninger blir matchet til en konkret familie. Sånn har det alltid vært i alle våre samarbeidsland, men det har tidligere vært få slike saker i Sør-Afrika. I disse sakene tar vi kontakt med den aktuelle familien og spør om de er interessert. Familien kan da velge om de vil vite mer, eller om dette ikke er aktuelt. Om familien velger å vente på en ny tildeling, så er dette noe ABBA har stor forståelse for. Det er ikke til barnets beste at familien påtar seg større omsorgsoppgaver enn de har kapasitet til.

5 SØR-KOREA Vi har hatt en god start på høsten hva tildelinger angår, med 3 tildelinger i september og 1 så langt i oktober. Vi er med dette oppe i 14 tildelinger i år, mot totalt 12 i fjor. Med kun 10 godkjente søkerpar på Korea, hvorav halvparten oppfyller kriteriene først i 2016/2017, er det en prekær mangel på godkjente søkere. Vi håper derfor at søkere registrert på våre øvrige samarbeidsland vil vurdere å bytte til Korea. Ta kontakt med saksbehandler Una Sveen dersom dere ønsker å drøfte denne muligheten. Det er per i dag i overkant av 50 søkere registrert Korea. 24 av disse venter på å få hente hjem barnet de skal bli foreldre til. Blant dem som ikke har fått tildeling er altså 10 ferdig godkjent, mens de resterende er under utredning. Over halvparten av disse har blitt registrert som søkere etter august. Vi er veldig glade for denne positive utviklingen, og håper den fortsetter! Med det lave søkertallet, og fortsatt positive signaler fra vår samarbeidspartner i Korea, vil vi beholde estimatet på ca måneder fra godkjenning til tildeling også fremover. Ventetiden etter tildeling estimeres til ca måneder. Mer om årsakene til den lange ventetiden, og noen tanker rundt tiden framover, lenger ned. Lang ventetid etter tildeling vises i få barn hjem. Fem barn har kommet hjem hittil, og ett ventes hjem i november. Bakgrunnen for få søkere på Korea Dagens situasjon med for få søkere skyldes hovedsakelig to forhold. Søkermassen ble betydelig redusert i perioden , da Verdens Barn etter eget ønske tok inn kun et begrenset antall søkere. I samme periode var det en betraktelig økning i ventetid etter tildeling, som har økt ytterligere etter at ny adopsjonslov ble iverksatt i Denne utviklingen har gjort det vanskelig å rekruttere nye søkere. Ettersom antall tildelinger har vært i tråd med positive signaler fra Korea, har behovet vokst seg gradvis større. Årsaken til at Verdens Barn i flere år hadde et begrenset inntak av søkere, var at koreanske myndigheter i 2008 antydet en mulig stans i adopsjoner til utlandet innen 5-6 år. Verdens Barn ønsket, da dette ble kjent, å redusere søkermassen for å unngå at noen gikk inn i en prosess som kanskje ikke hadde et barn i andre enden. I perioden til ble antall søkere redusert fra 130 til drøyt 50, som altså tilsvarer dagens nivå. Ønsket om å få ned antall utenlandsadopsjoner har vært tilstede hos koreanske myndigheter siden slutten av 70-tallet, og med økonomisk vekst har det vært en betydelig nedgang. I 2007 kom mer konkrete tiltak. Det ble innført en regel som pålegger adopsjonsforeningene i Korea å søke etter en løsning innenlands i minst 5 måneder etter at biologisk mor/foreldre har frasagt seg foreldreansvaret. Økonomiske støtteordninger ble også innført for å bistå koreanske familier som velger å adoptere. Til tross for disse tiltakene har det kun vært en marginal økning i innenlandsadopsjoner. Betydningen av blodsbånd står fortsatt sterkt i Korea, og et flertall velger bort adopsjon som en måte å få barn på. Det er også et stort stigma knyttet til å være enslig mor, og mange vil oppleve å støtes bort og stå uten nettverk dersom de velger å beholde barnet. I tillegg er det vanskelig å klare seg økonomisk, og abortlovgivningen er også svært streng. Således er det fortsatt mange barn som har behov for en familie i utlandet. I forbindelse med iverksettelsen av ny adopsjonslov i 2012, valgte Verdens Barn å fjerne begrensingene for inntak av nye søkere. For selv om loven viderefører ønsket om å redusere antall

6 utenlandsadopsjoner ved å videreføre 5-månedersregelen, så snakkes det ikke lenger om en stans i adopsjoner til utlandet. Opphevelsen av begrensningen førte til imidlertid ikke til økt inntak slik det var ønske om og behov for. I perioden med begrenset inntak hadde ventetiden etter tildeling økt fra 3-4 måneder, som den hadde ligget på i mange år, til nærmere 12 måneder. Økningen var en konsekvens av innføring av et kvotesystem i 2007 for utstedelse av utreisetillatelser til barna som skal reise til utlandet. Måten kvotesystemet praktiseres på er at antall utreisetillatelser reguleres opp mot antall gjennomførte innenlandsadopsjoner. Ser man på statistikken fra 2007 og frem til nå ligger antall utenlandsadopsjoner under antall innenlandsadopsjoner. Til eksempel ble det gjennomført totalt 1172 adopsjoner i Korea i 2014, der 637 var innenlands og 535 utenlands. Den største utfordringen det første året da loven ble iverksatt var treg saksbehandling hos domstolen, som førte til at ventetiden var oppe i måneder for enkelte fra tildeling til hentereise. Hyppigere behandling av saker etter dette har gjort at ventetiden har gått noe ned. Den er imidlertid fortsatt svært lang, og det vi opplever som den største flaskehalsen nå er behandlingen av og utstedelse av utreisetillatelser, som gjøres av Ministry of Health and Welfare (MoHW). Status i saker hos MoHW og Seoul Family Court Store deler av ventetiden består i å vente på at saken skal bli sendt inn til MoHW, og som nevnt over er det altså sprik mellom antall tildelte barn og antall utreisetillatelser som gis. Det er per i dag 18 par som venter på innsendelse til MoHW. De som har ventet lengst fikk tildeling i august Siste innsendelse var 21. september. Det ble da sendt inn 1 sak. Etter at det er utstedt utreisetillatelse, sendes saken til Seoul Family Court, som etter gjennomgang av saken innkaller til rettsmøte der begge adoptivforeldrene må stille. Fem saker ligger hos domstolen. Ett av parene hadde rettsmøte 18. september og venter på reisebeskjed. Et annet par skal møte i retten 29. oktober. De resterende tre venter på å få tildelt rettsdato. EP i disse sakene ble utstedt hhv. 7 og 18. september. De ble sendt videre til domstolen samme dag, som er normal praksis. Saksbehandlingstiden hos MoHW har for et flertall hittil ligget på mellom ca måneder. Ett unntak har vært en sak tidligere i år der det tok 5 måneder. Det har hittil i år vært 8 innsendelser til MoHW (2 i januar, 5 i juni og 1 i september). Ventetiden fra tildeling til innsendelse i disse sakene har variert fra 6 til 14 måneder. Som vi skriver om lenger nede er det ikke mulig å si noe om når de neste innsendelsene vil komme, ei heller hvor mange det vil bli. I fjor ble det sendt inn 12 saker. Slik situasjonen er per i dag, med mange som venter og en lang periode med lite aktivitet hos MoHW, vil nedre sjiktet i estimatet på ca måneder gjelde saker som gis prioritet. Det gjelder i all hovedsak barn med spesielle behov eller litt eldre barn. Det er imidlertid et håp om at vi på lengre sikt kan sette ned estimatet litt. Vi økte det fra til for noen måneder siden pga. lite aktivitet hos MoHW. Det er viktig å merke seg at prioritet ikke gis automatisk i saker der barna har spesielle behov/er litt eldre. Det vil avhenge helt av det enkelte barns behov og mulighet for oppfølging i Korea. Videre er det også av betydning hvor mange barn med helseutfordringer som venter på å få reise. I følge Holt er det mange barn i denne gruppen nå. Den største andelen av disse barna adopteres til USA. Når det gjelder saksbehandlingstid hos domstolen så har den for et flertall hittil vært på ca måneder fra innsendelse til hjemkomst. Men i et par saker, som vi håper vil forblir et unntak, tok det ca. 6 måneder. I de siste tre sakene har det tatt ca. 2 måneder fra innsendelse til rettsmøte. Vi håper dette er en trend som fortsetter. Dette vil i så fall være i tråd med domstolens intensjon med omorganiseringen i fjor. Det var da en reduksjon i antall dommere, men med en spesialisering innen

7 adopsjon. Etter rettsmøtet vil det ta ca. 4-8 uker før man kan overta omsorgen for barnet, der det for et flertall tar mellom 4 og 5 uker. Av de som har gjennomført rettsmøte hittil i år vil ventetiden fra tildeling til hjemkomst variere fra 23 til 12 måneder, med 12 måneder som et unntak og 21 måneder som gjennomsnitt i de øvrige. Beregning av ventetid etter tildeling og tanker rundt tiden fremover Når vi skal forsøke å estimere ventetiden fra innsendelse til hentereise gjøres det på bakgrunn av en rekke faktorer: Antall tildelte barn per i dag og i tiden fremover Forventet antall utreisetillatelser som kan gis til barn som skal reise til Norge Forventet saksbehandlingstid hos Ministry of Health and Welfare Forventet saksbehandlingstid hos Seoul Family Court Det som er vanskeligst å si noe om, er hvordan situasjonen vil være framover med hensyn til innsendelser til MoHW. Vi er forsiktige optimister på dette området, og at ventetiden kan gå noe ned på sikt. Bakgrunnen er at Korea jobber mot å ratifisere Haagkonvensjonen, som de signerte i Mye er lagt til rette for ratifisering gjennom iverksettingen av ny adopsjonslov og de strukturelle endringene som har blitt gjort. Kvotesystemet strider med konvensjonen og dens prinsipp om «expedience» i adopssaker. Artikkel 35 angir: «the competent authorities of the contracting states shall act expeditiously in the process of adoption». Dette anses å være i barnets beste, og nettopp barnets beste er det eneste hensynet som skal tillegges vekt i adopsjonssaker. Hittil har myndighetene i Korea valgt en taus linje, og har ikke ønsket å kommentere de lange ventetidene etter tildeling som det også nå skrives om i media. Men de har et press på seg både nasjonalt og internasjonalt. I denne sammenheng kan vi ta med at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)skal reise på tilsynsreise til Korea i november. Dette er noe Verdens Barn har ønsket og jobbet for siden 2012 da loven ble iverksatt. Holt i Korea er i likhet med Verdens Barn glad for dette, og håper norske myndigheter kan bidra til å øve press på myndighetene. Praktisering av kvotesystemet er den saken vi har satt høyest på listen over saker vi ønsker at Bufdir skal ta opp med koreanske myndigheter. Et annet viktig tema som vi har bedt Bufdir ta opp med myndighetene er kravet som kom med den nye adopsjonsloven om at de biologiske mødrene selv må registrere barnet i et familieregister. Tidligere ble dette gjort av adopsjonsforeningen. Ettersom dette er et offentlig register det er enkelt å søke i, som for eksempel en potensiell arbeidsgiver eller svigerfamilie, har mange biologiske mødre sett seg nødt til å levere barnet i en «drop box» fremfor å velge adopsjon. Nesten 500 barn har blitt forlatt etter lovendringen i Disse barna kan ikke adopteres bort ettersom loven krever at mødrene skal ha kjent identitet, og mange flere barn enn tidligere må vokse opp på institusjon. Barnas helsetilstand I likhet med barn som adopteres fra våre øvrige samarbeidsland, kan barn som anses som friske ha mindre helsemessige problemstillinger. Dette kan være f.eks. hyppige luftveisinfeksjoner, at barna er premature eller det er en bakgrunnshistorie med rusmidler. Vi gjør også oppmerksom på at det har vært noen få tilfeller der søkerpar har blitt matchet med et barn som her i Norge blir vurdert som en sak som må opp i Faglig utvalg. I disse sakene vil det aktuelle søkerparet få en forespørsel om de kan tenke seg å se igjennom barnets dokumenter anonymisert, eller om de ønsker å beholde sin plass på ventelisten.

8 KINA CCCWA har nå tildelt barn til alle søkere med LID til og med 31. desember Dette betyr at ventetiden for våre søkere i dag ligger på 8 år og 9 måneder fra man har sendt ned søknaden og til man får en tildeling. Så langt i år har det kun kommet hjem ett barn fra Kina gjennom Verdens Barn. Dessverre er ventetiden stadig økende på Kina, og vi får ingen annen indikasjon fra CCCWA enn at det fremdeles ikke er nok barn som blir frigitt i forhold til antall søkere. Norge har fortsatt et anstrengt forhold til Kina, og norske myndigheter har ikke fått mulighet til å reise til Kina for å møte CCCWA. Selve tempoet for tildeling er imidlertid likt over hele verden. Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke uten videre kan plassere hos våre søkere. Dette gjelder blant annet barn som er eldre enn den aldersrammen søkerne på det aktuelle landet er godkjent for. Vi vet at enkelte søkere på Kina kan være aktuelle for å adoptere disse barna. På grunn av den lange ventetiden i Kina har flere av søkerne blitt eldre i løpet av prosessen. Noen av søkerne er derfor åpne for å adoptere litt eldre barn, slik at aldersforskjellen mellom barn og foreldre ikke blir så stor. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er aktuelt for dere å adoptere et eldre barn fra et av våre samarbeidsland. Det samme gjelder også barn med mindre helseutfordringer, som ikke kan komme inn under en «vanlig tildeling». Vi har informative og oppdatert helseopplysninger på de barna det gjelder, så det er bare å be om informasjon. Les for øvrig det som står om dette temaet under Sør-Korea. Det er fremdeles viktig at alle søkere passer på at deres godkjenning er gyldig. Er dere usikker på når den går ut, eller har noen spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med oss. Har dere andre ting dere lurer på, eller bare vil snakke om saken deres, vær så snill å ringe oss. I disse dager har kinesere over hele verden feiret månefesten, eller midthøst-festival som noen også kaller det. Etter kinesisk nyttår, er dette regnet som den viktigste høytiden. Festivalen er en høstfest som markerte slutten av innhøstingstiden og begynnelsen av det mørke halvåret, men den er også en familiehøytid, der fullmånen symboliserer familiens enhet og samhold. Månekaker spises ofte til denne festivalen, og gjerne i tilknytning til en familiemiddag. Det er vanlig at man sammen med venner begir seg til et høytliggende sted for å beundre fullmånen. Store lokale variasjoner i feiringene gjelder ellers ikke bare i Kina, men også i andre deler av Østen der festen feires. Tradisjonelle månekaker

9 INDIA August 2015 ble det innført nye retningslinjer for adopsjon fra sentralmyndighetene i India. Alle søknader, uavhengig av om de er fra nasjonale eller utenlandske søkere, skal nå gå via sentralmyndighetene (CARA). Søknadene må registreres i deres intranettsted CARINGS, og tildelingene gjøres av CARA. CARA vil fremover ha to ventelister, som begge tar utgangspunkt i når søknaden ble registrert i CARINGS. Den første ventelisten gjelder nasjonale søkere, altså indiske statsborgere (minimum en må være indisk statsborger), bosatt i India eller i utlandet. Den andre ventelisten er en kombinert liste, hvor alle nasjonale og utenlandske søkere står oppført etter registreringsdato i CARINGS. Barnehjemmene/organisasjonene i India som har tillatelse til å formidle adopsjon skal fra nå av umiddelbart registrere alle barn som er frigitt til adopsjon i CARINGS, med tilhørende bakgrunnsinformasjon, bilder og medisinsk informasjon. Søkere på den første ventelisten (indiske statsborgere) får prioritet mot matching av barn som er frigitt for adopsjon. Om man ikke har funnet en familie nasjonalt, som takker ja til å adoptere barnet innen dager etter barnet er frigitt for adopsjon, (litt ulike frister avhengig av barnets alder, helsetilstand og om det er søsken), blir barnet matchet mot søkere på den andre ventelisten (som består av nasjonale og internasjonale søkere). Vi vet foreløpig ikke om de nye retningslinjene vil påvirke ventetiden i India, eller gi mer forutsigbarhet for søkerne. To av våre familier har saken sin registrert i India. De siste årene har det vært svært vanskelig å få registrert nye saker i det indiske adopsjonssystemet. Grunnet den usikre situasjonen i India, samt stor usikkerhet mht. hvordan de nye retningslinjene for adopsjon vil fungere, er Verdens Barn fortsatt svært forsiktige med å anbefale nye søkere på dette landet. Diwali er en lysfest som feires i hinduismen i måneden kartikka (oktober-november). I 2015 skjer feiringen i november. Festen er til ære for gudinnen Lakshmi, som velsigner hjemmet og skal bringe lykke i året som kommer. Hjemmet gjøres rent og hinduene pynter med lys før gudinnen skal komme på besøk. Høytiden varer i fem dager i mange deler av India, og kan fortsette mye lengre enkelte steder.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Våren 2016 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene.

Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene. Mens vi venter Desember 2015 Kjære alle dere som venter! Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene. Julaften og

Detaljer

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet!

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet! Mens vi venter Juni 2016 Kjære alle dere som venter! Det er juni og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sommerferien vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle

Detaljer

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Våren 2014 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter!

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Mens vi venter September 2017 Kjære alle dere som venter! Verdens Barn flytter inn i nye lokaler! Vår nye adresse vil fra 5. oktober vil være Frognerveien 10, 0257 Oslo. Våre telefonnumre vil være de samme.

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Påsken 2017 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland.

Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Mens vi venter Julen 2016 Kjære alle dere som venter! Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Selv om bemanningen på kontoret vil være redusert i julen, vil vi sørge

Detaljer

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet!

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet! Mens vi venter Juli 2017 Kjære alle dere som venter! Det er juli og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sommerferien vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2016

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2016 Mens vi venter Høsten 2016 Kjære alle dere som venter! Vi vet mange adoptivsøkere er opptatt av tid. Naturlig nok. En har ventet så lenge, en har ventet på så mye. Mange har ventet på utredning og behandling

Detaljer

årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap... side 11 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/63373-13 Arkivkode: 008 Dato: 05.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim ÅRSBERETNING 2014 Virksomhet og lokalisering Foreningen arbeider med adopsjonsformidling som hovedformål. Foreningen har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid. Foreningen

Detaljer

Høringssvar: NOU 2014:9 - Ny adopsjonslov

Høringssvar: NOU 2014:9 - Ny adopsjonslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 14/3734 1 Høringssvar: NOU 2014:9 - Ny adopsjonslov Verdens Barn takker for høringsbrev datert 04.12.2014 med

Detaljer

Verdens Barn støtter forslaget om godkjenning i 3 faser. Alle adoptivsøkere bør gjennomgå obligatorisk adopsjonsforberedende kurs

Verdens Barn støtter forslaget om godkjenning i 3 faser. Alle adoptivsøkere bør gjennomgå obligatorisk adopsjonsforberedende kurs Hovedkonklusjoner Det er svært viktig at Norge som seriøs aktør tilstreber å få flere land til å arbeide etter prinsippene i Haag-konvensjonen Norske myndigheter bør bistå opprinnelseslandene med å utvikle

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Rundskriv 2. februar 2015 Rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet 1 Innledning I mars 2013 vedtok Stortinget endringer i adopsjonsloven, jf. Prop 171 (2012-2013)

Detaljer

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011)

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011) Innst. 214 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:6 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

RUNDSKRIV OM UTENLANDSADOPSJON MED RETNINGSLINJER FOR UNDERSØKELSE OG GODKJENNING AV ADOPTIVHJEM

RUNDSKRIV OM UTENLANDSADOPSJON MED RETNINGSLINJER FOR UNDERSØKELSE OG GODKJENNING AV ADOPTIVHJEM Barne- og familiedepartementet september 1998, revidert i mars 2009 av Barneog likestillingsdepartementet (Q-0972) RUNDSKRIV OM UTENLANDSADOPSJON MED RETNINGSLINJER FOR UNDERSØKELSE OG GODKJENNING AV ADOPTIVHJEM

Detaljer

Høringsuttalelse fra Faglig Utvalg om NOU 2009:21 Adopsjon til barnets beste

Høringsuttalelse fra Faglig Utvalg om NOU 2009:21 Adopsjon til barnets beste Faglig utvalg for adopsjoner Leder Karen Hassel Rosenborggaten 22 0356 Oslo BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Arkivkode: 92(). Dato: 2Los:/a Saksnr: 2-0/D D/3/7-0 ( Barne -og Likestillingsdepartementet

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Det er snart jul og nyttår, og vi vil informere dere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland.

Det er snart jul og nyttår, og vi vil informere dere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland. Mens vi venter Kjære alle dere som venter! Oslo, 11. desember 2015 Det er snart jul og nyttår, og vi vil informere dere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland.

Detaljer

RÅD OG VEILEDNING. i adopsjonsprosessen

RÅD OG VEILEDNING. i adopsjonsprosessen RÅD OG VEILEDNING i adopsjonsprosessen Adopsjonsprosessen: 1. 2. 3. 4. 5. Samtale med Adopsjonsforum Kontakt med Bufetat i regionen man bor i. Bufetat godkjenner søkere for adopsjon fra et bestemt land.

Detaljer

Høringssvar. Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Høringssvar. Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet rern InorAdopt,4,f,Tsion et fel'ende aftentatic Barne likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep NO-0030 Oslo Kristiansand, 26.11.14 Høringssvar. Forslag til forskrift om adopsjon av

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug 27.11.217 Sammendrag Fedrekvotens lengde

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon

Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon 1 Retningslinjer gitt av Barne- og familiedepartementet desember 2002, revidert i mars 2016 av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Q-1045) Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon

Detaljer

En datter fra Kina. Trude Jakobsen

En datter fra Kina. Trude Jakobsen En datter fra Kina Familien Pedersen har en datter. Hun er tre år og ble adoptert fra Kina i 1999. I alt var det 1 familier som gjorde som familien Pedersen, mens det totalt var litt i overkant av 5 familier

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/548-15.03.2016 Informasjon om lovendringer om barnebortføring Internasjonal barnebortføring omfatter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MKO-14/20383-2 2707/15 14.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 24.02.2015 Stavanger

Detaljer

Antall som samtidig søker om søskengodkjenning Øst Sør Vest Midt-Norge Nord Totalt Sum 11 9 5 4 2 31

Antall som samtidig søker om søskengodkjenning Øst Sør Vest Midt-Norge Nord Totalt Sum 11 9 5 4 2 31 2014 Alle regioner 1 Oversikt over nye søknader om adopsjon Tabell 1.1 Antall nye søknader om forhåndssamtykke (alle) Sakstype Antall nye søknader gifte søkere 116 30 45 26 22 239 Antall nye søknader enslige

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør?

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? ? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Mange foreldre er usikre på hva som kommer til å skje med barna deres dersom de selv dør. Dette gjelder

Detaljer

Det er snart sommertid, og vi ønsker å informere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland.

Det er snart sommertid, og vi ønsker å informere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland. Mens vi venter Kjære alle dere som venter! Oslo, 12. juni 2015 Det er snart sommertid, og vi ønsker å informere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland. Åpningstid

Detaljer

Uttalelse fra Ønskebarn

Uttalelse fra Ønskebarn 1 Oslo, 3. januar 2013 Høring forslag til endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 (adopsjonsloven) Innledning Uttalelse fra Ønskebarn Vi i foreningen Ønskebarn norsk forening for fertilitet og barnløshet

Detaljer

NOU 2009:21 Adopsjon til barnets beste HØRINGSSVAR

NOU 2009:21 Adopsjon til barnets beste HØRINGSSVAR InorAdopt Adopsjon - et levende alternativ BARNE, LIKESTILUNGS- OG INKWDERINGSDEPARTENTET Arkykode: Dato: 2675- _( 0 I 5-3 tsaksnr: 2ô ô ô Barne likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040 Barn og brudd Familievernkontoret Moss Askim: Anne Berit Kjølberg klinisk sosionom/ fam.terapeut Line Helledal psykologspesialist barn og unge Lena Holm Berndtsson leder/ klinisk sosionom/ fam.terapeut

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... side 10 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern Når journalisten ringer tips for deg som jobber med barnevern Vårt perspektiv: Barnets beste Barnevernet skal arbeide for barnets beste Vær aktiv med å gå ut med fakta om barn og unges oppvekstsituasjon

Detaljer

Diakonhjemmet Høgskole

Diakonhjemmet Høgskole Diakonhjemmet Høgskole Avdeling for sosialt arbeid Diakonhjemmet University College, Department of Social work P.O. Box 184 Vinderen NO-0319 Oslo Tel +47 22 45 19 41/45 Fax +47 22 45 19 75 diasos@diakonhjemmet.no

Detaljer

SØKNAD OM ADOPSJON (Lov om adopsjon av 28. februar 1986 nr 8)

SØKNAD OM ADOPSJON (Lov om adopsjon av 28. februar 1986 nr 8) SØKNAD OM ADOPSJON (Lov om adopsjon av 28. februar 1986 nr 8) OPPLYSNINGER OM SØKERNE/SØKER Kvinnelig søker Stilling Telefon arbeid Trossamfunn Mannlig søker Stilling Telefon arbeid Trossamfunn Søkerens

Detaljer

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig.

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Fagdag- barn som pårørende Nordre Aasen 25.09.2014 Natasha Pedersen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no

Detaljer

Trisomi 13 og 18! for Større Barn!

Trisomi 13 og 18! for Større Barn! 13 18 Trisomi 13 og 18 for Større Barn For foreldre Side 2 Kromosomer Side 3 Trisomi 13 og 18 Side 4 Før babyen er født Side 5 En baby med trisomi Side 6 Hjemme med babyen Side 7 Et barn med trisomi Side

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Høringsnotat. Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Innhold Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet... 1 Høringsnotat. Forskrift om adopsjon

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800261 : E: A10 &00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 3/09 ENDRING AV OPPTAKSREGLENE

Detaljer

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Om dokumentet Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597 Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget 24.05.2017 / Kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2017 20013/2017 2017/7226 H12 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 Bodø eldreråd 06.06.2017 Komite

Detaljer

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Lov om adopsjon [adopsjonsloven]. Jf. tidligere lov 2 apr 1917 nr. 1. Jf. konvensjon 6 feb 1931 mellom Norge, Danmark, Finland,

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Navn: Adresse: Postnummer: Tlf. hjem: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato: Sted: Mobil: Alder: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Hvordan fungerer godkjenningssystemet for enslige adoptanter i Norge? Masteroppgave i pedagogikk. Laila Larsen Høst2007

Hvordan fungerer godkjenningssystemet for enslige adoptanter i Norge? Masteroppgave i pedagogikk. Laila Larsen Høst2007 Hvordan fungerer godkjenningssystemet for enslige adoptanter i? Masteroppgave i pedagogikk Laila Larsen Høst2007 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 10.01.2014 Høring - Gjennomføring av

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

Arbeid på et barnehjem i Romania

Arbeid på et barnehjem i Romania Arbeid på et barnehjem i Romania Tekst og foto: Andra Spatariu Oversettelse fra engelsk: Nora Ford Hver gang en av våre ansatte kommer på jobb føler de stor arbeidsglede. Jeg ser hvordan hvert øyeblikk

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 48 Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

Detaljer

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14829 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Kapittel 1: Lover og regler og presentasjon av de tre norske adopsjonsorganisasjonene.

Kapittel 1: Lover og regler og presentasjon av de tre norske adopsjonsorganisasjonene. Kapittel 1: Lover og regler og presentasjon av de tre norske adopsjonsorganisasjonene. Adopsjon Formålet med adopsjon er å gi et godt og varig hjem til et barn som ikke kan bli tatt hånd om av sine biologiske

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET E-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Barneombudets

Detaljer

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 15.12.15 Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Pleiepenger er

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

TIME SAMME DAG. Jakten på det perfekte timebestillingssystem. Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, 2007-2014

TIME SAMME DAG. Jakten på det perfekte timebestillingssystem. Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, 2007-2014 TIME SAMME DAG Jakten på det perfekte timebestillingssystem Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, 2007-2014 Legekontoret Fem Faste Oppstart nytt legekontor mai 2004, med sammenslåing av 3 eksisterende

Detaljer