Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014."

Transkript

1 Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen. Når det gjelder gjennomføring av adopsjoner, så har ikke sommerferien noen innvirkning. Barn kommer til sine nye foreldre, også i fellesferien! Selv om bemanningen på kontoret vil være redusert i ferien, vil vi sørge for å ha en bemanning som sikrer saksgangen på alle land. Så selv om den vanlige saksbehandleren ikke nødvendigvis er til stede, kan dere være trygge på at det alltid er noen som vil ivareta deres sak. Også oversetterne trenger ferie, så det kan ta noe lengre tid med oversettelser på sommeren. Verdens Barn flyttet 1. juni inn i nye lokaler. Vår nye adresse er Briskebyveien 48, 0259 Oslo. Telefonnummeret til sentralbordet er det samme. Noen av saksbehandlerne har fått nye direktenumre. Sjekk våre hjemmesider for oppdatert informasjon. Trenger nye søkere Verdens Barn trenger nye søkere som kan tenke seg å adoptere barn fra Korea. Vi håper derfor at søkere registrert på andre land enn Korea vil vurdere å bytte land, såfremt man kvalifiserer for retningslinjene der. For mer informasjon, se eget avsnitt om Korea. Ta også gjerne kontakt med saksbehandler. Vi trenger også nye søkere på Thailand, da spesielt søkere som vil sende sin søknad via sentralmyndighetene der. Antallet søknader vi har fått lov å sende per år, har gradvis økt, fra 3 søknader i 2011, til 9 søknader i Med unntak av det første året, har vi hittil ikke klart å oppfylle kvoten vi har blitt gitt. De tar i mot alle søkerkategorier. Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august Alle søkere som har en godkjenning i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), og som tilfredsstiller kravene koreanske myndigheter stiller, kan søke om å adoptere disse barna. For informasjon vedrørende krav, se vår hjemmeside under kriterier og ventetider.

2 Gutten er diagnostisert med hurtig hjerterytme (PSVT). Han er medisinert for dette. Jenta er født i uke 34, og MR har avdekket periventrikulær leukomalasi (PVL). Jenta har blitt fulgt opp blant annet pga. spastisitet i bena. Av hensyn til barna og deres integritet er vi sparsomme med opplysningene. Søkere som kan tenke seg å vurdere å adoptere ett av disse barna bes derfor ta direkte kontakt med oss for flere opplysninger. Interesserte kan kontakte Una Sveen for mer informasjon. Telefon eller epost Dersom man ønsker å adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for Faglig utvalg for adopsjonssaker. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater. Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De velger da den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet. Gyldig godkjenning? Vi vil igjen minne alle søkere om at dere selv er ansvarlige for at dere har gyldig godkjenning. Godkjenningen fra Bufetat må være gyldig til barnet har ankommet Norge. Vi ber derfor alle dobbeltsjekke dette, at godkjenningen dere har fortsatt er gyldig minimum 3-6 måneder frem i tid. Stemmer ikke dette, ta kontakt med oss umiddelbart. Godkjenningen er gyldig i 3 år. Fra 1. februar 2015 kan den forlenges med to år (mot tidligere ett år). Frist fra Bufetat for å søke om forlengelse eller nytt forhåndssamtykke er senest tre måneder før forhåndssamtykket utløper. Alle påkrevde vedlegg må være vedlagt søknaden når den sendes Bufetat. Da det kan ta tid å innhente noen av disse, anbefaler vi at man starter innsamlingen av disse minimum fire måneder før søknaden skal være Bufetat i hende. Sjekk Bufetat sine hjemmesider for å finne søknadsskjema og hvilke dokumenter man må innhente. Familier som har fått ett års forlengelse før 1. februar 2015 må fremme ny søknad innen tre måneder før det fjerde året er ute. Dere kan med andre ord ikke søke om enda et ekstra års forlengelse. Vi ønsker alle våre søkere en riktig god sommer! Hilsen alle oss i Verdens Barn.

3 THAILAND Hittil i år har 12 barn kommet hjem til Norge fra Thailand. To av disse er via Department of Children and Youth (DCY), de øvrige via Holt Sahathai Foundation (HSF). Så langt i 2015 har vi mottatt én tildeling via sentralmyndighetene i Thailand. Hittil i år har vi ikke mottatt noen tildeling fra HSF. Søknader via HSF Litt om tildelinger: Som sagt tidligere, har vi opp gjennom årene oftest fått tildelinger med 3-6 måneders mellomrom fra HSF. Men det kan også ta kortere, eller lengre tid. Den største faktoren er hvor mange barn som til enhver tid trenger ny familie, og man har fått ordnet alt det formelle rundt frigivning til adopsjon. Hvor mange dette gjelder til en hver tid, og hvor lang tid det tar å få avklart at et barn blir frigitt til adopsjon, kan som beskrevet nedenfor variere stort. Det siste drøye året har det stort sett vært lengre tid mellom tildelingene enn det som er mest vanlig. 17 familier har sin søknad hos HSF per dags dato. Ytterligere to familier er godkjent og jobber med å samle dokumentene som skal sendes dit etter godkjenning. HSF arbeider fortsatt med de tildelingene de signaliserte skulle sendes like før eller like etter nyttår. Vi håper vi mottar dem snart. Vi vet ikke hvor mange det er, eller hvem det gjelder. Som de fleste kanskje har fått med seg, fikk vi i 2014 åtte tildelinger via HSF. Dette er færre enn det vi ble forespeilet for 2014, og litt færre enn det som har vært vanlig de siste årene. HSF har nå signalisert at det er lite sannsynlig at antallet tildelinger i år blir særlig høyere enn i fjor. Årsaken til dette er at de i det siste har hatt relativt få barn som er frigitt for adopsjon, og frigivningsprosessen for enkelte av barna de har, har tatt lengre tid enn forventet. Litt om forventet ventetid fremover: I slutten av 2014, reduserte Verdens Barn antatt ventetid fra godkjenning til tildeling for nye søkere, fra den gang anslått ventetid måneder, til måneder. Dette blant annet ut fra forventet antall tildelinger fremover, og godkjenningstidspunkt/antatt godkjenningstidspunkt for våre søkere. Den nye informasjonen vi nå har fått fra HSF innebærer dessverre at det mest sannsynlig likevel ikke vil bli en såpass stor reduksjon i ventetid. Antatt ventetid fra godkjenning til tildeling fremover er derfor måneder. Det vil fortsatt forekomme individuelle forskjeller. De fleste som har fått tildeling de siste årene fra HSF, har fått tildeling etter måneder, med et gjennomsnitt på to år. Vi antar at dette gjennomsnittet også vil være gjeldende for de fleste av våre nåværende søkere. De fem familiene i «ventekøen» som har ventet lengst, har nå ventet i 20 til 30 måneder fra godkjenning. Litt om ventetid til hentereise Da vi ikke har fått flere reisebeskjeder siden forrige ventebrev, har vi heller ikke ny informasjon om ventetiden til hentereise siden den gang. Det jobbes fortsatt med å få ned ventetid fra tildeling til hentereise. De fleste som fikk tildeling i løpet av 2013, dro på hentereise måneder etter tildeling. Gjennomsnittet var på 16 måneder. De som fikk tildeling i 2014, og har fått reisebeskjed, har reist etter måneder. Gjennomsnittlig 14 måneder. Vi håper dette er

4 starten på en positiv utvikling for å få ventetiden ned til maksimalt 12 måneder etter tildeling. Vi ber likevel de fleste innstille seg på at det fortsatt kan ta lengre tid til hentereise. De fleste får reisebeskjed 4-12 uker før de må befinne seg i Thailand. Litt om HSFs arbeid Holt Sahathai Foundations (HSF) hovedvirke er å bistå vanskeligstilte barn og deres familier. Hovedmålet er å styrke familier slik at de kan ivareta barna sine, og støtte barn og unge til en god oppvekst. Dette gjøres blant annet gjennom veiledning, foreldre/besteforeldregrupper med opplæring og rådgivning, økonomisk støtte, matleveringer til vanskeligstilte familier og tilbud i forhold til helse- og ernæring. Veiledning for barn og ungdom, utdanningsstipend, arbeidstrening, barne- og ungdomsklubber, ekskursjoner og overnattingsturer tilbys også. Flere hundre familier, og over tusen barn og unge, mottar slik bistand via HSF hvert år. HSF bistår også myndighetene på mange områder innenfor sosialt arbeid, opplæring og gjennomføring av dette. HSF bistår også med utviklingsstimulerende aktiviteter for barn på offentlige barnehjem, og til barn som er innlagt på sykehus over lenge tid. For gravide har HSF blant annet tilbud om veiledning, bosted, yrkesopplæring og medisinsk oppfølging, både under og etter graviditet. Flere hundre gravide kvinner får bistand fra HSF årlig. De fleste av disse er enslige mødre. I noen tilfeller blir barn forlatt, eller de som har omsorgen for barnet ser seg ikke i stand til å ivareta barnet for en kortere eller lengre periode. Disse barna blir da ivaretatt av fosterfamilier. Dette gjelder ca. 350 barn årlig. For de aller fleste finner man løsninger hvor mor, far eller storfamilien på sikt blir i stand til å ta barnet tilbake. I noen tilfeller blir adopsjon den permanente løsningen for barnets omsorgssituasjon. Antall innenlandsadopsjoner i Thailand har vært stabilt lavt. De fleste barn som adopteres fra Thailand adopteres derfor til familier i utlandet. I noen tilfeller har mor allerede i første kontakt med HSF, enten under graviditet eller etter at barnet er født, kommet frem til at adopsjon er den beste løsningen for barnet. Etter veiledning og oppfølging, skriver mor da under på frigivelsespapirer for barnet. Er mor gift, må mors ektemann også oppspores og signere frigivningspapirer før man kan starte prosessen mot å finne ny familie til barnet. Selv i tilfeller hvor dette er avklart tidlig, er det sjelden barna er under ett år ved matching, grunnet lovverk, prosedyrer og rutiner som skal følges etter foreldre har samtykket til adopsjon. I en del tilfeller tar det lengre tid å avklare barnets fremtidige oppvekstsituasjon. Dette kan være fordi mor, far eller andre slektninger i utgangspunktet jobber mot å sette seg i stand til å kunne ivareta barnet, eller man bruker tid på å finne, oppsøke og avklare om det er slektninger som ønsker å oppfostre barnet. Andre ganger tar avklaringen tid fordi den som har foreldreansvar for barnet, forsvinner sporløst. Mye tid brukes da på å finne disse, for å få avklart barnets situasjon og fremtid. Søknader via sentralmyndighetene Thailandske adopsjonsmyndigheter forventer fortsatt at det i de fleste saker vil ta ca. 3 år fra søknaden er registrert hos Department for Children and Youth (DCY), til tildeling foreligger. Tidsanslag fra tildeling til hentereise er 2-4 måneder. Ettersom de første tildelingene fra DCY i denne runden først kom siste del av fjoråret, har det hittil vært for få tildelinger til å danne et statistisk grunnlag. Men vi kan likevel nevne at så langt

5 har det vært like mange som hovedsakelig har vært ivaretatt i fosterhjem, som på institusjon. Alle har så langt har bodd i samme provins i Nord-Thailand. De fleste som hittil har sendt søknaden sin via DCY, har vært åpne for eldre barn, og/eller søsken. Det er derfor ikke hensiktsmessig å si noe om alderen på de barna som er tildelt, annet enn at det har vært i tråd med aldersrammen den aktuelle familien har vært godkjent for. Som nevnt i sist ventebrev, kan det i noen tilfeller skje at barnets alder kan være litt høyere enn aldersrammen man er godkjent for, fordi tidsperioden fra matching til tildeling har tatt lengre tid enn forventet, eller i tilfeller hvor man ikke har søkere med den aldersrammen barnet er i. Dette gjelder spesielt søskenadopsjon, hvor det ene barnet kan være litt eldre enn det andre barnet. Sende søknaden til DCY eller HSF? Verdens Barn samarbeidet for mange år siden både med HSF og sentralmyndighetene i Thailand om adopsjon. Etter hvert ble behovet for flere søkere stor hos HSF, samtidig som den totale ventetiden hos sentralmyndighetene ble betraktelig høyere, kontra ventetiden hos HSF. I mange år ble derfor alle Verdens Barns søknader til Thailand sendt bare til HSF. Det siste drøye tiåret har adopsjonsverdenen endret seg betraktelig på mange områder. Generelt sett har antall adopsjoner verden over gått ned, samtidig som hver adopsjonsprosess har tatt betraktelig lengre tid. Ventetiden hos sentralmyndighetene i Thailand har holdt seg relativt stabil, mens ventetiden før tildeling hos HSF har økt. I 2010 ble det derfor igjen aktuelt å forespørre sentralmyndighetene om Verdens Barn kunne sende søknader dit. Dette ble innvilget. Vi startet derfor opp igjen et direkte samarbeid med sentralmyndighetene i Thailand i 2011, og de første tildelingene kom i Antallet søknader vi har fått lov å sende via sentralmyndighetene per år, har gradvis økt, fra 3 søknader i 2011, til 9 søknader i Med unntak av det første året, har vi hittil ikke klart å oppfylle kvoten vi har blitt gitt (ikke nok søkere som ønsker å sende sin søknad via DCY). Hos sentralmyndighetene har de behov for søkere som kan ta imot små barn, større barn, søsken og søkere som er åpne for barn med spesielle behov. Alle som har et forhåndssamtykke for adopsjon av et barn fra Thailand, har slik anledning til å sende sin søknad dit. Som nevnt i innledende del av ventebrevet, håper vi at flere av våre søkere velger å sende sin søknad til sentralmyndighetene, og at vi slik får oppnådd kvotene våre der. En ting er at vi i fremtiden kan få redusert våre kvoter dersom disse over tid ikke fylles. Et viktigere forhold er at dersom de fleste velger å sende sin søknad til HSF, vil dette bidra til å vedlikeholde, eller øke ventetider før tildeling der. Grunnet tildelingssystemet hos sentralmyndighetene, vil ikke færre søkere fra Verdens Barn forkorte ventetiden for de av våre søkere som har sendt søknaden sin til sentralmyndighetene i særlig grad. I stedet vil barn som kunne ha kommet til norske familier, bli tildelt søkere i andre land som har sendt sin søknad det aktuelle året (ca. tre år før). Total ventetid for søknader via HSF og sentralmyndighetene er for tiden relativt likt, med litt større individuelle forskjeller hos HSF enn hos DCY. Hos HSF er det kortere tid til man får vite hvem barnet er, men relativt lang tid deretter til man kan hente barnet. For søknader via sentralmyndigheter er det lengre tid til tildeling, men deretter relativt kort tid til hentereise. Ønsker dere å snakke med oss om hvor søknaden deres skal sendes, vennligst ta kontakt med saksbehandler.

6 SØR-AFRIKA Så langt i år har det kommet 4 barn hjem fra Sør-Afrika. At vi ikke har fått så mange tildelinger de første månedene i år er helt normalt. Vanligvis blir de aller fleste adopsjonene gjennomført i løpet av siste halvår, og vi forventer flere tildelinger i løpet av sommeren og høsten. Vi ser at flere av barna som tildeles har helsemerknader enn tidligere. Dette kan være premature barn, eller andre medisinske eller sosiale utfordringer som kan kreve noe ekstra av foreldrene. Noen av sakene må behandles av Faglig utvalg for adopsjonssaker. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater. De skal sikre at familien har de nødvendige ressursene, og den nødvendige forståelsen av problemstillingen, til å adoptere barnet. Som de fleste vet, så har det kommet en løsning på den nye Immigrasjonsloven. Samme dag som vi fikk bekreftet at dette lar seg løse i Norge med utstedelse av fødselsattester, fikk vi kontrabeskjed fra Sør-Afrika. Sørafrikanske myndigheter har gitt et unntak for barn som skal adopteres til utlandet, slik at familiene kan forlate Sør-Afrika med de rettsdokumentene som blir utstedt av domstolen. Det betyr at familiene kan reise på samme måte som før. Etter alt å dømme blir det ikke lengre oppholdstid for familiene enn i dag, men de første familiene som reiser i sommer vil nok bli bedt om å ha fleksible billetter. Nå når vi går inn i sommersesongen her i Norge, har vi lyst til å minne om at det motsatte er tilfelle i Sør-Afrika. På vinteren kan det være ganske kaldt og vått med temperaturer ned mot null grader, særlig i perioden juni - august. Flere av familiene som har hentet barn fra Sør-Afrika i denne perioden har blitt overrasket over hvor kjølig det kan være, særlig om kvelden. Mange bygninger er heller ikke isolert. Det er derfor viktig å ta med varme klær dersom man reiser på denne årstiden! Stor arbeidsledighet har ført til en ny bølge av voldshandlinger mot utlendinger i Sør-Afrika, lik den landet opplevde i Raseriet blir først og fremst rettet mot innvandrere fra andre afrikanske land, som det er mange av i Sør-Afrika. Sør-Afrika er et av landene i verden som tar imot flest flyktninger. I 2013 var det registrerte asylsøkere i landet som venter på vedtak, men mørketallene er langt større. Millioner av mennesker har sneket seg over Sør-Afrikas grenser. Afrikas største økonomi har lenge vært som en magnet for mennesker uten en fremtid i sitt hjemland. Urolighetene i Sør-Afrika er et trist utslag av de mange utfordringene dette landet står overfor, ikke minst arbeidsledighet hos enkelte grupper av befolkningen. 20 år etter at demokratiet ble innført i Sør-Afrika ligger arbeidsledigheten offisielt på om lag 25 prosent, men anslås uformelt til å være hele 40 prosent. Over halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Dette dreier seg i overveiende grad om svarte sørafrikanere. De er frustrerte og opplever en sinne og bitterhet fordi forventningene til det nye demokratiet som begynte for 20 år siden, ikke har blitt oppfylt. Uroen i landet vil nok ikke påvirke adopsjonsprosessen, men er en sørgelig påminnelse om at Sør- Afrika fortsatt har en lang vei å gå i oppbyggingen av sitt land.

7 SØR-KOREA Tre par har fått hentet hjem barnet sitt i år. De siste kom hjem i midten av juni, ca. 5 uker etter at de deltok på rettsmøte i Seoul. Færre barn hjem enn forventet er et resultat av mange måneder med svært liten aktivitet hos Ministry of Health and Welfare (MoHW), som behandler barnas utreisetillatelser (EP). Mer om dette under. Hittil i år har åtte familier fått vite hvilket barn de skal bli foreldre til, hvorav de siste tre i juni. Vi har opplevd større grad av tildelinger utenom godkjentrekkefølgen, som kan gi større individuelle variasjoner i ventetid enn tidligere. Det har også vært flere barn med spesielle behov enn på lenge, som Holt ønsker at vi skal finne en familie til, og litt mindre bevegelse på ventelisten enn vi hadde trodd ved inngangen av året. Vi velger likevel å beholde estimatet på ca måneder for nye søkere, for vi har svært få godkjente søkere som venter tildeling, og også få par under utredning. Vi gjør oppmerksom på at det alltid vil være vanskelig å estimere ventetid, og at det vil kunne være de som kan vente lengre. Når det gjelder barna vi søker etter foreldre til, vennligst se informasjon tidligere i brevet. Per i dag er det 17 godkjente par som venter tildeling. Flere av disse oppfyller kravene Korea stiller først i løpet av 2016/2017. Det har vært et mindre tilsig av nye søkere enn vi hadde håpet på, og behovet for nye søkere er like stort. Årsaken til få nye søkere er hovedsakelig den lange ventetiden etter tildeling. Dette er svært forståelig, og det er den delen av ventetiden som for mange fortoner seg som den vanskeligste. Vi håper likevel at omsorgen barna får i ventetiden frem til hentereise appellerer til flere, og gjør Korea til et reelt alternativ. Alle barna bor i fosterhjem helt fra inntak til de kan reise til sin nye familie. De får også en tett helsemessig oppfølging. Som nevnt innledningsvis har det vært en lang periode med lite aktivitet hos MoHW. Det kom 5 etterlengtede innsendelser 16. juni, etter en periode på 10 måneder med kun 5 innsendelser. De som hadde ventet lengst blant innsendelsene 16. juni fikk tildeling i april De som nå venter på innsendelse, som har ventet lengst, fikk tildeling i august Ettersom vi nå har erfart tregere saksbehandlingstid enn tidligere hos MoHW, velger vi å sette opp ventetiden for nye søkere til ca måneder etter tildeling. Tregheten har ikke kun vært med hensyn til innsendelser, men også selve saksbehandlingstiden for behandlingen av utreisetillatelser. I fjor lå saksbehandlingstiden på ca. 2-3 måneder, det samme for to saker som ble utstedt i hhv. januar og mars i år. Men så ble det utstedt EP først i forrige uke for de som fikk saken sendt inn i slutten av januar i år. Vi håper inderlig at dette ikke blir representativt for tiden fremover, men akkurat nå er dette en realitet alle må forholde seg til. En lengre periode med stillstand vil ikke påvirke alle som venter likt, forutsatt at tempoet tar seg opp igjen. Vi ønsker likevel at alle har worst case i bakhodet, og det er også viktig å huske at innsendelsene ikke skjer kronologisk etter tildelingstidspunkt. De vanligste årsakene til prioritet er at barna har en eller annen helseutfordring, eller at det er litt eldre barn. Det er også slik at saker kan få prioritet i form av raskere saksbehandling for MoHW. Dette vet man ikke på forhånd, og det er heller ikke slik at alle eldre barn/barn med spesielle behov vil få prioritet. Etter utstedelse av EP venter dessverre flere måneder hos domstolen. Paret som kom hjem i slutten av juni fikk saken sendt til domstolen i slutten av januar. Det lengste hittil har vært et par saker der det tok i overkant av 6 måneder hos domstolen, mens det for flere andre har tatt ca. 3-4 måneder.

8 Flere spør hva vi tror om tiden fremover, og hvor lang resterende ventetid kan tenkes å bli for dem. Her er svaret at vi ikke vet, og vi ønsker heller ikke å spekulere. Det eneste vi kan gjøre er å vise til hvordan det har vært, men også hva vi håper på. Når det gjelder sistnevnte er håpet at Ministry kan gi etter for press fra media, adopsjonsorganisasjonene i Korea, organisasjonene som samarbeider med Korea og deres lands myndigheter. Det er også håp om at ratifisering av Haagkonvensjonen også kan legge press på myndighetene, for det er åpenbart ikke i barnets beste at det er så lang ventetid. Barna har det veldig bra i fosterhjemmene, men bør få starte sitt nye liv med sin nye familie så raskt som mulig. Videre håper vi at omorganisering hos domstolen etter hvert vil gi effekt. Når det gjelder den lange ventetiden etter tildeling, tar vi med at de av dere som ønsker det gjerne kan sende flere gaver i denne perioden. Tidligere har signalene gått på at det kan være greit å begrense litt pga. merarbeid for Holt, men de har forståelse for at dette kan være godt for mange. Send også gjerne flere bilder av dere selv underveis. Disse brukes flittig For de av dere som har behov for å holde litt avstand i ventetiden, og derfor begrense gaver, er det også helt greit og fullt forståelig. Til de av dere som har fått tildeling, minner vi avslutningsvis om at dere i tillegg til gyldighet på godkjenningen må holde øye med at aldersrammen er korrekt sett opp mot alder på barnet dere venter på.

9 KINA Så langt i år har det kommet hjem 1 barn fra Kina. Kinesiske adopsjonsmyndigheter har tildelt barn til alle familier som er logget inn (LID) til og med 30. desember Det går fortsatt svært lang tid for hver gang CCCWA annonserer nye LID datoer, og vi får ingen nye beskjeder fra Kina om hvordan prognosene for tildelinger fremover vil se ut. Per i dag er det 8 år og 6 måneders ventetid fra man har sendt ned søknaden til CCCWA og til man får en tildeling. Det ser dessverre ut til at ventetiden vil fortsette å øke fremover. Vi er i kontakt med CCCWA med jevne mellomrom, men får den samme beskjed hver gang. Ingen kan si noe om ventetiden, bortsett fra at det er færre barn som blir frigitt for adopsjon til utlandet og flere innenlandsadopsjoner. Special Focus og 72-timersprogrammet baserer seg på at kinesiske adopsjonsmyndigheter legger ut informasjon om aktuelle barn med spesielle behov på sin intranettside. Denne er åpen for adopsjonsorganisasjoner i hele verden som er godkjent for å formidle barn med spesielle behov fra Kina. De fleste medisinske problemstillinger og aldersgrupper kan forekomme i begge programmene. Verdens Barn jobber fremdeles med disse programmene, og vil legge ut informasjon om barn vi mener kan være aktuelle for våre søkere. Dessverre er det slik at det er mange barn med svært store helseutfordringer. Verdens Barn har imidlertid andre land som vi samarbeider med, som fra tid til annen spør oss om vi kan finne forelde til barn med spesielle behov. Dette er ofte barn med helseanmerkninger. Men det kan også være barn som er eldre enn den aldersrammen søkerne på det aktuelle landet er godkjent for. Vi vet at enkelte søkere på Kina kan være aktuelle for å adoptere disse barna. På grunn av den lange ventetiden i Kina har flere av kinasøkerne blitt eldre i løpet av prosessen. Noen av søkerne er derfor åpne for å adoptere litt eldre barn, slik at aldersforskjellen mellom barn og foreldre ikke blir så stor. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er aktuelt for dere å adoptere et eldre barn fra et av våre andre samarbeidsland. Følg også med på vår hjemmeside under «barn søker foreldre». Det er fremdeles viktig at alle søkere passer på at deres godkjenning er gyldig. Er dere usikker på når den går ut, eller har noen spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med oss. Har dere andre ting dere lurer på, eller bare vil snakke om saken deres, er det bare å ringe oss.

10 INDIA Det har ikke kommet noen barn fra India så langt i år, og heller ingen barn er tildelt. Grunnet den vanskelige situasjonen i India er Verdens Barn svært forsiktige med å anbefale nye søkere på dette landet. Et unntak er indere som er bosatt i Norge, da disse vil bli gitt prioritet i India. Vi samarbeider som de fleste vet nå direkte med indiske adopsjonsmyndigheter (CARA) om adopsjon. To familier er logget inn i indiske myndigheters intranettsted CARING. Disse har fått godkjent sin søknad av CARA og fått beskjed om hvilket barnehjem søknaden er sendt til. Ventetid frem til tildeling er uviss. Dette vil variere mye fra sak til sak og fra organisasjon til organisasjon. Generelt kan vi si at vi hittil har fått lite informasjon fra de organisasjonene våre søkere nå har fått sin søknad sendt til. Signalene vi så langt har fått tilsier imidlertid at utenlandske søkere uten tilknytning til India normalt vil få tildelt et barn med en eller annen form for spesielle behov, og/eller et eldre barn. Man må derfor forvente at en tildeling først må godkjennes av Faglig utvalg i Norge. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne- og familiedepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater. Utvalget vurderer alle saker som angår barn med spesielle behov, og skal ta stilling til om den aktuelle familien har de nødvendige ressursene til å ivareta behovene til det konkrete barnet. Som nevnt tidligere, er det av den grunn viktig at alle våre Indiasøkere har gjennomført adopsjonsforberedende kurs. I tillegg til at kurset er nyttig, er også vår erfaring at Faglig utvalg legger stor, og i noen saker avgjørende, vekt på om søkerne har gjennomført adopsjonsforberedende kurs. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at de av dere som ikke alt har deltatt på dettemelder seg på adopsjonsforberedende kurs. Fortløpende påmelding kan gjøres på Bufetat sine hjemmesider:

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad FoU-rapport nr. 6/2009 Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad Nina Jentoft og Torunn Skåltveit Olsen Tittel Forfattere Ikke av vond vilje. En evaluering av ordningen

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-812-2 ISSN 0801-6143 2 Innhold

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Tilbakevending fra Norge

Tilbakevending fra Norge Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:2 Tilbakevending fra Norge Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013 Jan-Paul Brekke Institutt for samfunnsforskning 2014 Rapport 2014:2 Institutt for

Detaljer