Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014."

Transkript

1 Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen. Når det gjelder gjennomføring av adopsjoner, så har ikke sommerferien noen innvirkning. Barn kommer til sine nye foreldre, også i fellesferien! Selv om bemanningen på kontoret vil være redusert i ferien, vil vi sørge for å ha en bemanning som sikrer saksgangen på alle land. Så selv om den vanlige saksbehandleren ikke nødvendigvis er til stede, kan dere være trygge på at det alltid er noen som vil ivareta deres sak. Også oversetterne trenger ferie, så det kan ta noe lengre tid med oversettelser på sommeren. Verdens Barn flyttet 1. juni inn i nye lokaler. Vår nye adresse er Briskebyveien 48, 0259 Oslo. Telefonnummeret til sentralbordet er det samme. Noen av saksbehandlerne har fått nye direktenumre. Sjekk våre hjemmesider for oppdatert informasjon. Trenger nye søkere Verdens Barn trenger nye søkere som kan tenke seg å adoptere barn fra Korea. Vi håper derfor at søkere registrert på andre land enn Korea vil vurdere å bytte land, såfremt man kvalifiserer for retningslinjene der. For mer informasjon, se eget avsnitt om Korea. Ta også gjerne kontakt med saksbehandler. Vi trenger også nye søkere på Thailand, da spesielt søkere som vil sende sin søknad via sentralmyndighetene der. Antallet søknader vi har fått lov å sende per år, har gradvis økt, fra 3 søknader i 2011, til 9 søknader i Med unntak av det første året, har vi hittil ikke klart å oppfylle kvoten vi har blitt gitt. De tar i mot alle søkerkategorier. Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august Alle søkere som har en godkjenning i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), og som tilfredsstiller kravene koreanske myndigheter stiller, kan søke om å adoptere disse barna. For informasjon vedrørende krav, se vår hjemmeside under kriterier og ventetider.

2 Gutten er diagnostisert med hurtig hjerterytme (PSVT). Han er medisinert for dette. Jenta er født i uke 34, og MR har avdekket periventrikulær leukomalasi (PVL). Jenta har blitt fulgt opp blant annet pga. spastisitet i bena. Av hensyn til barna og deres integritet er vi sparsomme med opplysningene. Søkere som kan tenke seg å vurdere å adoptere ett av disse barna bes derfor ta direkte kontakt med oss for flere opplysninger. Interesserte kan kontakte Una Sveen for mer informasjon. Telefon eller epost Dersom man ønsker å adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for Faglig utvalg for adopsjonssaker. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater. Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De velger da den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet. Gyldig godkjenning? Vi vil igjen minne alle søkere om at dere selv er ansvarlige for at dere har gyldig godkjenning. Godkjenningen fra Bufetat må være gyldig til barnet har ankommet Norge. Vi ber derfor alle dobbeltsjekke dette, at godkjenningen dere har fortsatt er gyldig minimum 3-6 måneder frem i tid. Stemmer ikke dette, ta kontakt med oss umiddelbart. Godkjenningen er gyldig i 3 år. Fra 1. februar 2015 kan den forlenges med to år (mot tidligere ett år). Frist fra Bufetat for å søke om forlengelse eller nytt forhåndssamtykke er senest tre måneder før forhåndssamtykket utløper. Alle påkrevde vedlegg må være vedlagt søknaden når den sendes Bufetat. Da det kan ta tid å innhente noen av disse, anbefaler vi at man starter innsamlingen av disse minimum fire måneder før søknaden skal være Bufetat i hende. Sjekk Bufetat sine hjemmesider for å finne søknadsskjema og hvilke dokumenter man må innhente. Familier som har fått ett års forlengelse før 1. februar 2015 må fremme ny søknad innen tre måneder før det fjerde året er ute. Dere kan med andre ord ikke søke om enda et ekstra års forlengelse. Vi ønsker alle våre søkere en riktig god sommer! Hilsen alle oss i Verdens Barn.

3 THAILAND Hittil i år har 12 barn kommet hjem til Norge fra Thailand. To av disse er via Department of Children and Youth (DCY), de øvrige via Holt Sahathai Foundation (HSF). Så langt i 2015 har vi mottatt én tildeling via sentralmyndighetene i Thailand. Hittil i år har vi ikke mottatt noen tildeling fra HSF. Søknader via HSF Litt om tildelinger: Som sagt tidligere, har vi opp gjennom årene oftest fått tildelinger med 3-6 måneders mellomrom fra HSF. Men det kan også ta kortere, eller lengre tid. Den største faktoren er hvor mange barn som til enhver tid trenger ny familie, og man har fått ordnet alt det formelle rundt frigivning til adopsjon. Hvor mange dette gjelder til en hver tid, og hvor lang tid det tar å få avklart at et barn blir frigitt til adopsjon, kan som beskrevet nedenfor variere stort. Det siste drøye året har det stort sett vært lengre tid mellom tildelingene enn det som er mest vanlig. 17 familier har sin søknad hos HSF per dags dato. Ytterligere to familier er godkjent og jobber med å samle dokumentene som skal sendes dit etter godkjenning. HSF arbeider fortsatt med de tildelingene de signaliserte skulle sendes like før eller like etter nyttår. Vi håper vi mottar dem snart. Vi vet ikke hvor mange det er, eller hvem det gjelder. Som de fleste kanskje har fått med seg, fikk vi i 2014 åtte tildelinger via HSF. Dette er færre enn det vi ble forespeilet for 2014, og litt færre enn det som har vært vanlig de siste årene. HSF har nå signalisert at det er lite sannsynlig at antallet tildelinger i år blir særlig høyere enn i fjor. Årsaken til dette er at de i det siste har hatt relativt få barn som er frigitt for adopsjon, og frigivningsprosessen for enkelte av barna de har, har tatt lengre tid enn forventet. Litt om forventet ventetid fremover: I slutten av 2014, reduserte Verdens Barn antatt ventetid fra godkjenning til tildeling for nye søkere, fra den gang anslått ventetid måneder, til måneder. Dette blant annet ut fra forventet antall tildelinger fremover, og godkjenningstidspunkt/antatt godkjenningstidspunkt for våre søkere. Den nye informasjonen vi nå har fått fra HSF innebærer dessverre at det mest sannsynlig likevel ikke vil bli en såpass stor reduksjon i ventetid. Antatt ventetid fra godkjenning til tildeling fremover er derfor måneder. Det vil fortsatt forekomme individuelle forskjeller. De fleste som har fått tildeling de siste årene fra HSF, har fått tildeling etter måneder, med et gjennomsnitt på to år. Vi antar at dette gjennomsnittet også vil være gjeldende for de fleste av våre nåværende søkere. De fem familiene i «ventekøen» som har ventet lengst, har nå ventet i 20 til 30 måneder fra godkjenning. Litt om ventetid til hentereise Da vi ikke har fått flere reisebeskjeder siden forrige ventebrev, har vi heller ikke ny informasjon om ventetiden til hentereise siden den gang. Det jobbes fortsatt med å få ned ventetid fra tildeling til hentereise. De fleste som fikk tildeling i løpet av 2013, dro på hentereise måneder etter tildeling. Gjennomsnittet var på 16 måneder. De som fikk tildeling i 2014, og har fått reisebeskjed, har reist etter måneder. Gjennomsnittlig 14 måneder. Vi håper dette er

4 starten på en positiv utvikling for å få ventetiden ned til maksimalt 12 måneder etter tildeling. Vi ber likevel de fleste innstille seg på at det fortsatt kan ta lengre tid til hentereise. De fleste får reisebeskjed 4-12 uker før de må befinne seg i Thailand. Litt om HSFs arbeid Holt Sahathai Foundations (HSF) hovedvirke er å bistå vanskeligstilte barn og deres familier. Hovedmålet er å styrke familier slik at de kan ivareta barna sine, og støtte barn og unge til en god oppvekst. Dette gjøres blant annet gjennom veiledning, foreldre/besteforeldregrupper med opplæring og rådgivning, økonomisk støtte, matleveringer til vanskeligstilte familier og tilbud i forhold til helse- og ernæring. Veiledning for barn og ungdom, utdanningsstipend, arbeidstrening, barne- og ungdomsklubber, ekskursjoner og overnattingsturer tilbys også. Flere hundre familier, og over tusen barn og unge, mottar slik bistand via HSF hvert år. HSF bistår også myndighetene på mange områder innenfor sosialt arbeid, opplæring og gjennomføring av dette. HSF bistår også med utviklingsstimulerende aktiviteter for barn på offentlige barnehjem, og til barn som er innlagt på sykehus over lenge tid. For gravide har HSF blant annet tilbud om veiledning, bosted, yrkesopplæring og medisinsk oppfølging, både under og etter graviditet. Flere hundre gravide kvinner får bistand fra HSF årlig. De fleste av disse er enslige mødre. I noen tilfeller blir barn forlatt, eller de som har omsorgen for barnet ser seg ikke i stand til å ivareta barnet for en kortere eller lengre periode. Disse barna blir da ivaretatt av fosterfamilier. Dette gjelder ca. 350 barn årlig. For de aller fleste finner man løsninger hvor mor, far eller storfamilien på sikt blir i stand til å ta barnet tilbake. I noen tilfeller blir adopsjon den permanente løsningen for barnets omsorgssituasjon. Antall innenlandsadopsjoner i Thailand har vært stabilt lavt. De fleste barn som adopteres fra Thailand adopteres derfor til familier i utlandet. I noen tilfeller har mor allerede i første kontakt med HSF, enten under graviditet eller etter at barnet er født, kommet frem til at adopsjon er den beste løsningen for barnet. Etter veiledning og oppfølging, skriver mor da under på frigivelsespapirer for barnet. Er mor gift, må mors ektemann også oppspores og signere frigivningspapirer før man kan starte prosessen mot å finne ny familie til barnet. Selv i tilfeller hvor dette er avklart tidlig, er det sjelden barna er under ett år ved matching, grunnet lovverk, prosedyrer og rutiner som skal følges etter foreldre har samtykket til adopsjon. I en del tilfeller tar det lengre tid å avklare barnets fremtidige oppvekstsituasjon. Dette kan være fordi mor, far eller andre slektninger i utgangspunktet jobber mot å sette seg i stand til å kunne ivareta barnet, eller man bruker tid på å finne, oppsøke og avklare om det er slektninger som ønsker å oppfostre barnet. Andre ganger tar avklaringen tid fordi den som har foreldreansvar for barnet, forsvinner sporløst. Mye tid brukes da på å finne disse, for å få avklart barnets situasjon og fremtid. Søknader via sentralmyndighetene Thailandske adopsjonsmyndigheter forventer fortsatt at det i de fleste saker vil ta ca. 3 år fra søknaden er registrert hos Department for Children and Youth (DCY), til tildeling foreligger. Tidsanslag fra tildeling til hentereise er 2-4 måneder. Ettersom de første tildelingene fra DCY i denne runden først kom siste del av fjoråret, har det hittil vært for få tildelinger til å danne et statistisk grunnlag. Men vi kan likevel nevne at så langt

5 har det vært like mange som hovedsakelig har vært ivaretatt i fosterhjem, som på institusjon. Alle har så langt har bodd i samme provins i Nord-Thailand. De fleste som hittil har sendt søknaden sin via DCY, har vært åpne for eldre barn, og/eller søsken. Det er derfor ikke hensiktsmessig å si noe om alderen på de barna som er tildelt, annet enn at det har vært i tråd med aldersrammen den aktuelle familien har vært godkjent for. Som nevnt i sist ventebrev, kan det i noen tilfeller skje at barnets alder kan være litt høyere enn aldersrammen man er godkjent for, fordi tidsperioden fra matching til tildeling har tatt lengre tid enn forventet, eller i tilfeller hvor man ikke har søkere med den aldersrammen barnet er i. Dette gjelder spesielt søskenadopsjon, hvor det ene barnet kan være litt eldre enn det andre barnet. Sende søknaden til DCY eller HSF? Verdens Barn samarbeidet for mange år siden både med HSF og sentralmyndighetene i Thailand om adopsjon. Etter hvert ble behovet for flere søkere stor hos HSF, samtidig som den totale ventetiden hos sentralmyndighetene ble betraktelig høyere, kontra ventetiden hos HSF. I mange år ble derfor alle Verdens Barns søknader til Thailand sendt bare til HSF. Det siste drøye tiåret har adopsjonsverdenen endret seg betraktelig på mange områder. Generelt sett har antall adopsjoner verden over gått ned, samtidig som hver adopsjonsprosess har tatt betraktelig lengre tid. Ventetiden hos sentralmyndighetene i Thailand har holdt seg relativt stabil, mens ventetiden før tildeling hos HSF har økt. I 2010 ble det derfor igjen aktuelt å forespørre sentralmyndighetene om Verdens Barn kunne sende søknader dit. Dette ble innvilget. Vi startet derfor opp igjen et direkte samarbeid med sentralmyndighetene i Thailand i 2011, og de første tildelingene kom i Antallet søknader vi har fått lov å sende via sentralmyndighetene per år, har gradvis økt, fra 3 søknader i 2011, til 9 søknader i Med unntak av det første året, har vi hittil ikke klart å oppfylle kvoten vi har blitt gitt (ikke nok søkere som ønsker å sende sin søknad via DCY). Hos sentralmyndighetene har de behov for søkere som kan ta imot små barn, større barn, søsken og søkere som er åpne for barn med spesielle behov. Alle som har et forhåndssamtykke for adopsjon av et barn fra Thailand, har slik anledning til å sende sin søknad dit. Som nevnt i innledende del av ventebrevet, håper vi at flere av våre søkere velger å sende sin søknad til sentralmyndighetene, og at vi slik får oppnådd kvotene våre der. En ting er at vi i fremtiden kan få redusert våre kvoter dersom disse over tid ikke fylles. Et viktigere forhold er at dersom de fleste velger å sende sin søknad til HSF, vil dette bidra til å vedlikeholde, eller øke ventetider før tildeling der. Grunnet tildelingssystemet hos sentralmyndighetene, vil ikke færre søkere fra Verdens Barn forkorte ventetiden for de av våre søkere som har sendt søknaden sin til sentralmyndighetene i særlig grad. I stedet vil barn som kunne ha kommet til norske familier, bli tildelt søkere i andre land som har sendt sin søknad det aktuelle året (ca. tre år før). Total ventetid for søknader via HSF og sentralmyndighetene er for tiden relativt likt, med litt større individuelle forskjeller hos HSF enn hos DCY. Hos HSF er det kortere tid til man får vite hvem barnet er, men relativt lang tid deretter til man kan hente barnet. For søknader via sentralmyndigheter er det lengre tid til tildeling, men deretter relativt kort tid til hentereise. Ønsker dere å snakke med oss om hvor søknaden deres skal sendes, vennligst ta kontakt med saksbehandler.

6 SØR-AFRIKA Så langt i år har det kommet 4 barn hjem fra Sør-Afrika. At vi ikke har fått så mange tildelinger de første månedene i år er helt normalt. Vanligvis blir de aller fleste adopsjonene gjennomført i løpet av siste halvår, og vi forventer flere tildelinger i løpet av sommeren og høsten. Vi ser at flere av barna som tildeles har helsemerknader enn tidligere. Dette kan være premature barn, eller andre medisinske eller sosiale utfordringer som kan kreve noe ekstra av foreldrene. Noen av sakene må behandles av Faglig utvalg for adopsjonssaker. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater. De skal sikre at familien har de nødvendige ressursene, og den nødvendige forståelsen av problemstillingen, til å adoptere barnet. Som de fleste vet, så har det kommet en løsning på den nye Immigrasjonsloven. Samme dag som vi fikk bekreftet at dette lar seg løse i Norge med utstedelse av fødselsattester, fikk vi kontrabeskjed fra Sør-Afrika. Sørafrikanske myndigheter har gitt et unntak for barn som skal adopteres til utlandet, slik at familiene kan forlate Sør-Afrika med de rettsdokumentene som blir utstedt av domstolen. Det betyr at familiene kan reise på samme måte som før. Etter alt å dømme blir det ikke lengre oppholdstid for familiene enn i dag, men de første familiene som reiser i sommer vil nok bli bedt om å ha fleksible billetter. Nå når vi går inn i sommersesongen her i Norge, har vi lyst til å minne om at det motsatte er tilfelle i Sør-Afrika. På vinteren kan det være ganske kaldt og vått med temperaturer ned mot null grader, særlig i perioden juni - august. Flere av familiene som har hentet barn fra Sør-Afrika i denne perioden har blitt overrasket over hvor kjølig det kan være, særlig om kvelden. Mange bygninger er heller ikke isolert. Det er derfor viktig å ta med varme klær dersom man reiser på denne årstiden! Stor arbeidsledighet har ført til en ny bølge av voldshandlinger mot utlendinger i Sør-Afrika, lik den landet opplevde i Raseriet blir først og fremst rettet mot innvandrere fra andre afrikanske land, som det er mange av i Sør-Afrika. Sør-Afrika er et av landene i verden som tar imot flest flyktninger. I 2013 var det registrerte asylsøkere i landet som venter på vedtak, men mørketallene er langt større. Millioner av mennesker har sneket seg over Sør-Afrikas grenser. Afrikas største økonomi har lenge vært som en magnet for mennesker uten en fremtid i sitt hjemland. Urolighetene i Sør-Afrika er et trist utslag av de mange utfordringene dette landet står overfor, ikke minst arbeidsledighet hos enkelte grupper av befolkningen. 20 år etter at demokratiet ble innført i Sør-Afrika ligger arbeidsledigheten offisielt på om lag 25 prosent, men anslås uformelt til å være hele 40 prosent. Over halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Dette dreier seg i overveiende grad om svarte sørafrikanere. De er frustrerte og opplever en sinne og bitterhet fordi forventningene til det nye demokratiet som begynte for 20 år siden, ikke har blitt oppfylt. Uroen i landet vil nok ikke påvirke adopsjonsprosessen, men er en sørgelig påminnelse om at Sør- Afrika fortsatt har en lang vei å gå i oppbyggingen av sitt land.

7 SØR-KOREA Tre par har fått hentet hjem barnet sitt i år. De siste kom hjem i midten av juni, ca. 5 uker etter at de deltok på rettsmøte i Seoul. Færre barn hjem enn forventet er et resultat av mange måneder med svært liten aktivitet hos Ministry of Health and Welfare (MoHW), som behandler barnas utreisetillatelser (EP). Mer om dette under. Hittil i år har åtte familier fått vite hvilket barn de skal bli foreldre til, hvorav de siste tre i juni. Vi har opplevd større grad av tildelinger utenom godkjentrekkefølgen, som kan gi større individuelle variasjoner i ventetid enn tidligere. Det har også vært flere barn med spesielle behov enn på lenge, som Holt ønsker at vi skal finne en familie til, og litt mindre bevegelse på ventelisten enn vi hadde trodd ved inngangen av året. Vi velger likevel å beholde estimatet på ca måneder for nye søkere, for vi har svært få godkjente søkere som venter tildeling, og også få par under utredning. Vi gjør oppmerksom på at det alltid vil være vanskelig å estimere ventetid, og at det vil kunne være de som kan vente lengre. Når det gjelder barna vi søker etter foreldre til, vennligst se informasjon tidligere i brevet. Per i dag er det 17 godkjente par som venter tildeling. Flere av disse oppfyller kravene Korea stiller først i løpet av 2016/2017. Det har vært et mindre tilsig av nye søkere enn vi hadde håpet på, og behovet for nye søkere er like stort. Årsaken til få nye søkere er hovedsakelig den lange ventetiden etter tildeling. Dette er svært forståelig, og det er den delen av ventetiden som for mange fortoner seg som den vanskeligste. Vi håper likevel at omsorgen barna får i ventetiden frem til hentereise appellerer til flere, og gjør Korea til et reelt alternativ. Alle barna bor i fosterhjem helt fra inntak til de kan reise til sin nye familie. De får også en tett helsemessig oppfølging. Som nevnt innledningsvis har det vært en lang periode med lite aktivitet hos MoHW. Det kom 5 etterlengtede innsendelser 16. juni, etter en periode på 10 måneder med kun 5 innsendelser. De som hadde ventet lengst blant innsendelsene 16. juni fikk tildeling i april De som nå venter på innsendelse, som har ventet lengst, fikk tildeling i august Ettersom vi nå har erfart tregere saksbehandlingstid enn tidligere hos MoHW, velger vi å sette opp ventetiden for nye søkere til ca måneder etter tildeling. Tregheten har ikke kun vært med hensyn til innsendelser, men også selve saksbehandlingstiden for behandlingen av utreisetillatelser. I fjor lå saksbehandlingstiden på ca. 2-3 måneder, det samme for to saker som ble utstedt i hhv. januar og mars i år. Men så ble det utstedt EP først i forrige uke for de som fikk saken sendt inn i slutten av januar i år. Vi håper inderlig at dette ikke blir representativt for tiden fremover, men akkurat nå er dette en realitet alle må forholde seg til. En lengre periode med stillstand vil ikke påvirke alle som venter likt, forutsatt at tempoet tar seg opp igjen. Vi ønsker likevel at alle har worst case i bakhodet, og det er også viktig å huske at innsendelsene ikke skjer kronologisk etter tildelingstidspunkt. De vanligste årsakene til prioritet er at barna har en eller annen helseutfordring, eller at det er litt eldre barn. Det er også slik at saker kan få prioritet i form av raskere saksbehandling for MoHW. Dette vet man ikke på forhånd, og det er heller ikke slik at alle eldre barn/barn med spesielle behov vil få prioritet. Etter utstedelse av EP venter dessverre flere måneder hos domstolen. Paret som kom hjem i slutten av juni fikk saken sendt til domstolen i slutten av januar. Det lengste hittil har vært et par saker der det tok i overkant av 6 måneder hos domstolen, mens det for flere andre har tatt ca. 3-4 måneder.

8 Flere spør hva vi tror om tiden fremover, og hvor lang resterende ventetid kan tenkes å bli for dem. Her er svaret at vi ikke vet, og vi ønsker heller ikke å spekulere. Det eneste vi kan gjøre er å vise til hvordan det har vært, men også hva vi håper på. Når det gjelder sistnevnte er håpet at Ministry kan gi etter for press fra media, adopsjonsorganisasjonene i Korea, organisasjonene som samarbeider med Korea og deres lands myndigheter. Det er også håp om at ratifisering av Haagkonvensjonen også kan legge press på myndighetene, for det er åpenbart ikke i barnets beste at det er så lang ventetid. Barna har det veldig bra i fosterhjemmene, men bør få starte sitt nye liv med sin nye familie så raskt som mulig. Videre håper vi at omorganisering hos domstolen etter hvert vil gi effekt. Når det gjelder den lange ventetiden etter tildeling, tar vi med at de av dere som ønsker det gjerne kan sende flere gaver i denne perioden. Tidligere har signalene gått på at det kan være greit å begrense litt pga. merarbeid for Holt, men de har forståelse for at dette kan være godt for mange. Send også gjerne flere bilder av dere selv underveis. Disse brukes flittig For de av dere som har behov for å holde litt avstand i ventetiden, og derfor begrense gaver, er det også helt greit og fullt forståelig. Til de av dere som har fått tildeling, minner vi avslutningsvis om at dere i tillegg til gyldighet på godkjenningen må holde øye med at aldersrammen er korrekt sett opp mot alder på barnet dere venter på.

9 KINA Så langt i år har det kommet hjem 1 barn fra Kina. Kinesiske adopsjonsmyndigheter har tildelt barn til alle familier som er logget inn (LID) til og med 30. desember Det går fortsatt svært lang tid for hver gang CCCWA annonserer nye LID datoer, og vi får ingen nye beskjeder fra Kina om hvordan prognosene for tildelinger fremover vil se ut. Per i dag er det 8 år og 6 måneders ventetid fra man har sendt ned søknaden til CCCWA og til man får en tildeling. Det ser dessverre ut til at ventetiden vil fortsette å øke fremover. Vi er i kontakt med CCCWA med jevne mellomrom, men får den samme beskjed hver gang. Ingen kan si noe om ventetiden, bortsett fra at det er færre barn som blir frigitt for adopsjon til utlandet og flere innenlandsadopsjoner. Special Focus og 72-timersprogrammet baserer seg på at kinesiske adopsjonsmyndigheter legger ut informasjon om aktuelle barn med spesielle behov på sin intranettside. Denne er åpen for adopsjonsorganisasjoner i hele verden som er godkjent for å formidle barn med spesielle behov fra Kina. De fleste medisinske problemstillinger og aldersgrupper kan forekomme i begge programmene. Verdens Barn jobber fremdeles med disse programmene, og vil legge ut informasjon om barn vi mener kan være aktuelle for våre søkere. Dessverre er det slik at det er mange barn med svært store helseutfordringer. Verdens Barn har imidlertid andre land som vi samarbeider med, som fra tid til annen spør oss om vi kan finne forelde til barn med spesielle behov. Dette er ofte barn med helseanmerkninger. Men det kan også være barn som er eldre enn den aldersrammen søkerne på det aktuelle landet er godkjent for. Vi vet at enkelte søkere på Kina kan være aktuelle for å adoptere disse barna. På grunn av den lange ventetiden i Kina har flere av kinasøkerne blitt eldre i løpet av prosessen. Noen av søkerne er derfor åpne for å adoptere litt eldre barn, slik at aldersforskjellen mellom barn og foreldre ikke blir så stor. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er aktuelt for dere å adoptere et eldre barn fra et av våre andre samarbeidsland. Følg også med på vår hjemmeside under «barn søker foreldre». Det er fremdeles viktig at alle søkere passer på at deres godkjenning er gyldig. Er dere usikker på når den går ut, eller har noen spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med oss. Har dere andre ting dere lurer på, eller bare vil snakke om saken deres, er det bare å ringe oss.

10 INDIA Det har ikke kommet noen barn fra India så langt i år, og heller ingen barn er tildelt. Grunnet den vanskelige situasjonen i India er Verdens Barn svært forsiktige med å anbefale nye søkere på dette landet. Et unntak er indere som er bosatt i Norge, da disse vil bli gitt prioritet i India. Vi samarbeider som de fleste vet nå direkte med indiske adopsjonsmyndigheter (CARA) om adopsjon. To familier er logget inn i indiske myndigheters intranettsted CARING. Disse har fått godkjent sin søknad av CARA og fått beskjed om hvilket barnehjem søknaden er sendt til. Ventetid frem til tildeling er uviss. Dette vil variere mye fra sak til sak og fra organisasjon til organisasjon. Generelt kan vi si at vi hittil har fått lite informasjon fra de organisasjonene våre søkere nå har fått sin søknad sendt til. Signalene vi så langt har fått tilsier imidlertid at utenlandske søkere uten tilknytning til India normalt vil få tildelt et barn med en eller annen form for spesielle behov, og/eller et eldre barn. Man må derfor forvente at en tildeling først må godkjennes av Faglig utvalg i Norge. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne- og familiedepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater. Utvalget vurderer alle saker som angår barn med spesielle behov, og skal ta stilling til om den aktuelle familien har de nødvendige ressursene til å ivareta behovene til det konkrete barnet. Som nevnt tidligere, er det av den grunn viktig at alle våre Indiasøkere har gjennomført adopsjonsforberedende kurs. I tillegg til at kurset er nyttig, er også vår erfaring at Faglig utvalg legger stor, og i noen saker avgjørende, vekt på om søkerne har gjennomført adopsjonsforberedende kurs. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at de av dere som ikke alt har deltatt på dettemelder seg på adopsjonsforberedende kurs. Fortløpende påmelding kan gjøres på Bufetat sine hjemmesider:

Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene.

Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene. Mens vi venter Desember 2015 Kjære alle dere som venter! Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene. Julaften og

Detaljer

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet!

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet! Mens vi venter Juni 2016 Kjære alle dere som venter! Det er juni og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sommerferien vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2015

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2015 Mens vi venter Høsten 2015 Kjære alle dere som venter! Vi vet ventetiden kan være lang, og noen ganger føles vanskelig. Vi vet også at det er viktig å bruke denne tiden. Tenk på at dere adopterer ikke

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Våren 2016 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Våren 2014 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter!

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Mens vi venter September 2017 Kjære alle dere som venter! Verdens Barn flytter inn i nye lokaler! Vår nye adresse vil fra 5. oktober vil være Frognerveien 10, 0257 Oslo. Våre telefonnumre vil være de samme.

Detaljer

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet!

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet! Mens vi venter Juli 2017 Kjære alle dere som venter! Det er juli og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sommerferien vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland.

Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Mens vi venter Julen 2016 Kjære alle dere som venter! Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Selv om bemanningen på kontoret vil være redusert i julen, vil vi sørge

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Påsken 2017 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2016

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2016 Mens vi venter Høsten 2016 Kjære alle dere som venter! Vi vet mange adoptivsøkere er opptatt av tid. Naturlig nok. En har ventet så lenge, en har ventet på så mye. Mange har ventet på utredning og behandling

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Verdens Barn støtter forslaget om godkjenning i 3 faser. Alle adoptivsøkere bør gjennomgå obligatorisk adopsjonsforberedende kurs

Verdens Barn støtter forslaget om godkjenning i 3 faser. Alle adoptivsøkere bør gjennomgå obligatorisk adopsjonsforberedende kurs Hovedkonklusjoner Det er svært viktig at Norge som seriøs aktør tilstreber å få flere land til å arbeide etter prinsippene i Haag-konvensjonen Norske myndigheter bør bistå opprinnelseslandene med å utvikle

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Rundskriv 2. februar 2015 Rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet 1 Innledning I mars 2013 vedtok Stortinget endringer i adopsjonsloven, jf. Prop 171 (2012-2013)

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/63373-13 Arkivkode: 008 Dato: 05.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av

Detaljer

Høringssvar: NOU 2014:9 - Ny adopsjonslov

Høringssvar: NOU 2014:9 - Ny adopsjonslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 14/3734 1 Høringssvar: NOU 2014:9 - Ny adopsjonslov Verdens Barn takker for høringsbrev datert 04.12.2014 med

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Vergemålsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Vergemålsavdelingen Vergemålsavdelingen Adressat etter liste Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/11098-4 FM-V Mona Choon Rasmussen 19.06.2013 Representant- og vergeerklæringsskjema: kartlegging av

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MKO-14/20383-2 2707/15 14.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 24.02.2015 Stavanger

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 13/4481 Vår ref: 16/05604-3 Dato: 21.12.2016 Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Utlendingsdirektoratet

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 48 Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for barn med to hjem. Vi vet at disse barna ikke nødvendigvis har større problemer enn andre barn, men at noen har det vanskelig

Detaljer

Høringssvar. Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Høringssvar. Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet rern InorAdopt,4,f,Tsion et fel'ende aftentatic Barne likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep NO-0030 Oslo Kristiansand, 26.11.14 Høringssvar. Forslag til forskrift om adopsjon av

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800261 : E: A10 &00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 3/09 ENDRING AV OPPTAKSREGLENE

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Implementering av Haag-konvensjonen av I kraft

Implementering av Haag-konvensjonen av I kraft Implementering av Haag-konvensjonen av 1996 I kraft 01.07.16 En del av konvensjonen innført allerede gjennom barnebortføringsloven. Implementert fullt ut med virkning fra 01.07.2016. Handler om valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. august 2010 Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm

VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. august 2010 Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.08.2010 Ref. nr.: 10/12183 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap... side 11 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Nå innføres. fastlegeordningen I denne brosjyren finner du svar på de vanligste spørsmålene om fastlegeordningen. Hvis du fortsatt lurer på noe,

Nå innføres. fastlegeordningen I denne brosjyren finner du svar på de vanligste spørsmålene om fastlegeordningen. Hvis du fortsatt lurer på noe, Svarfrist: 1. mars Nå innføres fastlegeordningen I denne brosjyren finner du svar på de vanligste spørsmålene om fastlegeordningen. Hvis du fortsatt lurer på noe, får du mer informasjon på internett: www.fastlegeordningen.dep.no

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

RUNDSKRIV OM UTENLANDSADOPSJON MED RETNINGSLINJER FOR UNDERSØKELSE OG GODKJENNING AV ADOPTIVHJEM

RUNDSKRIV OM UTENLANDSADOPSJON MED RETNINGSLINJER FOR UNDERSØKELSE OG GODKJENNING AV ADOPTIVHJEM Barne- og familiedepartementet september 1998, revidert i mars 2009 av Barneog likestillingsdepartementet (Q-0972) RUNDSKRIV OM UTENLANDSADOPSJON MED RETNINGSLINJER FOR UNDERSØKELSE OG GODKJENNING AV ADOPTIVHJEM

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 10.01.2014 Høring - Gjennomføring av

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

En datter fra Kina. Trude Jakobsen

En datter fra Kina. Trude Jakobsen En datter fra Kina Familien Pedersen har en datter. Hun er tre år og ble adoptert fra Kina i 1999. I alt var det 1 familier som gjorde som familien Pedersen, mens det totalt var litt i overkant av 5 familier

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

InorAdopt Adopsjon et leventkalternativ

InorAdopt Adopsjon et leventkalternativ InorAdopt Adopsjon et leventkalternativ Barne likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Kristiansand 04.01.13 Høringssvar -forslag til endringer i adopsjonsloven Vi viser

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

BRAIN Bipolar Research And Innovation Network

BRAIN Bipolar Research And Innovation Network Autobiographical Memory Interview-Short Form McElhiney et al. Columbia University, Norsk oversettelse: H. Schøyen og U. Kessler DEL 1: FAMILIEMEDLEM Til intervjueren: Begynn denne delen av intervjuet ved

Detaljer

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole.

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole. TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for ungdommer med to hjem. Disse ungdommene har ikke nødvendigvis større problemer enn andre, men vi vet at noen har det vanskelig

Detaljer

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug 27.11.217 Sammendrag Fedrekvotens lengde

Detaljer

SKRIVEØVELSER Skriveøvelser for «Skriv til oss» i NAV Kontaktsenter

SKRIVEØVELSER Skriveøvelser for «Skriv til oss» i NAV Kontaktsenter SKRIVEØVELSER Skriveøvelser for «Skriv til oss» i NAV Kontaktsenter NAV, 02.09.2016 Side 1 Øvelse 1 innledning Hvilke andre innledninger kan vi ha? Takk for at du skriver til oss Hei og takk for at du

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 NOTAT Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 06/809-12/LDO-//MSOE 23.04.2008 UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings-

Detaljer

HVA ER ET FOSTERHJEM?

HVA ER ET FOSTERHJEM? FOSTERHJEM Her kan du lese litt om hva et fosterhjem er, hvordan man kan bli et, hva som kreves av fosterforeldre og hvordan det økonomisk kan gå opp i en familie som har åpnet opp for å bli en fosterfamilie.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse 1 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 1999 AVTALE mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse (jf lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 4-12 og 4-8 og forskrift av 21.

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedtekter Vedtatt på styremøte 19.10.2009 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Orrestien Barnehage AS 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land?

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Familie fra Eritrea som har vært i Norge i tre år, bosatte flyktninger. De har en jente på 5 mnd. og en gutt på 3 år. Far snakker

Detaljer

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.11.2015 2015/1826-39360/2015 / A40 Saksbehandler: Karen Eva Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

IM Vedlegg 2

IM Vedlegg 2 IM 2013-011 Vedlegg 2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse Til intervjueren Informasjon du gir skal være tilpasset den enkeltes søkers behov og evne til å forstå. I åpenbare

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V4 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år Til deg som bor i fosterhjem 0-12 år VIKTIGE TELEFONNUMRE: Tilsynsfører: Saksbehandler: Forord til de voksne Denne brosjyren er laget for barn i aldersgruppen 0-12 år som bor i fosterhjem. Teksten er utformet

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...3 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4 6. FORELDREBETALING/MODERASJON/FRIPLASSER...4

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim ÅRSBERETNING 2014 Virksomhet og lokalisering Foreningen arbeider med adopsjonsformidling som hovedformål. Foreningen har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid. Foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

Det er snart jul og nyttår, og vi vil informere dere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland.

Det er snart jul og nyttår, og vi vil informere dere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland. Mens vi venter Kjære alle dere som venter! Oslo, 11. desember 2015 Det er snart jul og nyttår, og vi vil informere dere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer