Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet!"

Transkript

1 Mens vi venter Juni 2016 Kjære alle dere som venter! Det er juni og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sommerferien vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. For å sikre at vi har tid til å håndtere de prioriterte sakene, vil vi ha begrenset åpningstid på telefonen. På grunn av ferieavvikling blir telefontiden endret fra kl. 10:00 til kl. 14:00 mellom 27. juni og 29. juli. Vi vil gjøre oppmerksom på at henvendelser som ikke haster, kan ta litt tid før blir besvart. Saksbehandleren som er på jobb i juli vil prioritere tildelinger og reisebeskjeder. Spørsmål om for eksempel ventetider, oppfølgingsrapporter, adresseendringer, o.l. kan man ikke regne med å få svar på umiddelbart i ferietiden. Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet! Trenger nye søkere Verdens Barn trenger nye søkere som kan tenke seg å adoptere barn fra Sør-Korea. Vi har de siste årene tatt imot få nye søkere på Sør-Korea, og ventetiden frem til tildeling har derfor blitt vesentlig kortere. Vi trenger også nye søkere på Thailand. Dette gjelder både for søknader til Holt Sahatai Foundation (HSF) og via Sentralmyndighetene (Department of Children and Youth - DCY). Vi har langt færre søkere i den norske delen av prosessen, enn det vi har kapasitet til å ta imot. Dette gjelder spesielt søkere som er åpne for å sende søknaden til DCY. Vi ønsker dere en riktig fin sommer! Hilsen alle oss i Verdens Barn.

2 Politidirektoratet snur om nye passregler Nye retningslinjer for utstedelse av pass har de siste ukene ført til at adopterte har opplevd problemer med å få registrert fødested ved utstedelse av nytt pass. Med fødested menes byen vedkommende er født i. Endringen som ble gjort innebærer at personer som er født i land hvor opplysninger om fødested ikke kan verifiseres, ikke lenger vil få fødestedet opplyst i passet. I stedet for opplysninger om fødestedet, ble det påført «Ukjent». Adopsjonsforeningene i Norge har tatt opp problemstillingen med Bufdir, Politidirektoratet (POD) og Skattedirektoratet. Også media har blitt aktivt brukt for å sette fokus på problemet. POD har i ettertid sett at endringen kan ha uheldige konsekvenser, og direktoratet iverksetter strakstiltak for å unngå at adopterte - og andre - får oppført «fødested ukjent» i passene sine. For adopterte vil politiet nå likevel kunne bruke det fødestedet som er oppgitt i adopsjonsmeldingen. I tilfeller hvor folkeregisteret ikke har registeret opplysning om fødested i folkeregisteret, skal passmyndigheten akseptere bekreftet kopi av adopsjonsmeldingen fra Bufdir som dokumentasjon på fødested. Passmyndigheten skal i forbindelse med utstedelse av passet ta kontakt med personregisteret, som legger opplysningen om fødested inn i folkeregisteret. Dette er ment som en midlertidig løsning hvor det haster med pass. I andre saker der det ikke er mulig å dokumentere hvilken by man er født i, vil man i stedet føre opp fødelandet som både fødested og fødeland. Som en midlertidig løsning - i de tilfellene hvor det er mindre enn to måneder til du trenger nytt pass - kan Bufdir sende deg en kopi av adopsjonsmeldingen. Les mer på Bufdir sine nettsider. Dersom du ikke trenger pass nå eller innen kort tid, anbefaler Bufdir at du venter til tidspunktet for reisen nærmer seg. Det vil da være større sannsynlighet for at opplysningene om fødested i folkeregisteret er riktige. Barn søker foreldre Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere hos søkere de allerede har dokumenter fra. For øyeblikket leter vi etter en familie til ei jente på 5 år fra Thailand. Hun har aldersadekvat utvikling og er ved god helse. Jenta har bodd to perioder hos biologisk familie, og to perioder i fosterhjem hos vår samarbeidspartner HSF. HSF vurderer at jenta har etablert god tilknytning til fostermor, som hun nå har bodd hos i 2,5 år. Grunnet jentas historie med flere relasjonsbrudd, er det fra Faglig utvalgs side ønskelig at potensielle søkere har relevant formalkompetanse og/eller erfaring (utdanning/fagkompetanse innenfor helse-, sosial- eller pedagogikk). Også søkere på andre land enn Thailand kan søke, såfremt man kvalifiserer for de krav thailandske myndigheter stiller. Eventuelle andre barn i familien bør være minst to år eldre enn jenta. Ta kontakt med saksbehandler Janita Skjortnes på telefon eller e-post om dere ønsker mer informasjon.

3 SØR-KOREA Hittil i år har 7 par fått den gledelige nyheten om hvilket barn de skal bli foreldre til, hvorav de siste 2 nå i juni. De som per i dag har ventet lengst på tildeling ble godkjent i februar i år. På grunn av flere nye søkere har vi valgt å justere ventetiden fra godkjenning til tildeling noe opp, fra 3-12 til 5-12 måneder. Med fortsatt få godkjente søkere vil opprinnelig estimat fortsatt kunne være aktuelt for noen, og flere som har fått tildeling den siste tiden har ventet i kun 3 måneder. For det enkelte søkerpar vil ventetiden avhenge av antall tildelinger i perioden etter godkjenning, hvordan de fordeler seg på månedene, og i hvilken rekkefølge tildelingene skjer i. Vi har fremdeles gode signaler fra vår samarbeidspartner Holt når det gjelder tildelingssituasjonen fremover, og vi har fortsatt god kapasitet for inntak av nye søkere. Per i dag er det i overkant av 50 søkere registrert på Korea. 18 av disse har fått tildelt et barn som de venter på å få hente hjem til seg. 13 er ferdig utredet og godkjent. Blant disse er også saker der søkerne først oppfyller kravene koreanske myndigheter stiller i De resterende er under utredning. Så langt i år har 14 par fått hente hjem barnet sitt. Siste barn kom hjem i april. Som vi skrev i forrige ventebrev er gjennomsnittlig ventetid etter tildeling blant ankomstbarn i år drøyt 15 måneder. Estimatet vi opererer med per i dag er på måneder. Vi gjør oppmerksom på at det alltid vil være noen som kan vente både lengre og kortere enn dette. Korteste ventetid i år er 9 måneder og lengste 19 måneder. Vi kan forsikre om at det både i Korea, og hos de ulike samarbeidslandene, jobbes for at ventetiden skal bli kortere. Praktiseringen av kvoter for utstedelse av utreisetillatelser (EP-emigration permit), samt saksbehandlingstiden i disse sakene, var blant de viktigste sakene som Bufdir tok opp med Ministry of Health and Welfare (MoHW) på tilsynsreisen i mars. Det er lite trolig at det skal skje en rask endring på dette området, men det er et håp om at en ratifisering av Haag-konvensjonen vil legge ekstra press på myndighetene. Den lange ventetiden etter tildeling kan ikke sies å være i tråd med Haagkonvensjonens krav om barnets beste i adopsjonssaker, som blant annet skal sikres ved at adopsjonene skal gjennomføres så raskt som mulig etter at barnet er tildelt en familie i utlandet. Selv om ventetiden etter tildeling er lang, så vil Holt ha dokumentsamlingen tilsendt kort tid etter tildeling. Alt må oversettes til koreansk, og en rask oversendelse er viktig også fordi Holt forsøker å legge et press på myndighetene. Alle blir derfor bedt om å starte med innhenting av dokumenter rett etter godkjenning i Bufetat. Det eneste som sendes til Holt etter godkjenning, og som danner grunnlaget for matching med et barn, er sosialrapporten og en bildepresentasjon på bilder. Holt ønsker bilder av søkerne sammen og hver for seg, samt noen bilder av huset innvendig og utvendig. Status hos Ministry of Health and Welfare (MoHW) og Seoul Family Court Hittil i år har det blitt sendt inn 6 saker til MoHW for behandling av barnets utreisetillatelse. Som nevnt i forrige ventebrev ble det sendt inn 3 saker i slutten av januar. Det ble utstedt EP i disse sakene 11. mars, og det ble avholdt rettsmøte i 2 av sakene 19. mai. Disse to familiene venter nå på reisebeskjed. Det har foreløpig ikke blitt tildelt rettsdato i den siste saken, som viser at det fortsatt kan være store individuelle forskjeller. Dette har som regel med måten dommerne jobber på, men det kan i noen tilfeller også skyldes forhold i den enkelte sak. I dette tilfellet har søkerparet som fortsatt venter fått tildelt en annen dommer enn de to øvrige. Vi håper det ikke blir store forskjeller fremover. De siste 4 årene har ventetiden fra EP til reisebeskjed vært nokså stabil, og har for et flertall ligget på ca måneder.

4 De siste innsendelsene til MoHW var 22. mars, da 3 saker ble sendt inn. EP i disse sakene ble utstedt 20. mai, og sakene ligger nå hos domstolen i påvente at tildeling av rettsdato. En saksbehandlingstid på hhv. 6 og 8 uker hittil i år er en økning fra i fjor høst/vinter, da sakene ble behandlet på rundt 4 uker. Det er likevel i nedre sjikt av hva saksbehandlingstiden lå på frem til høsten 2015, som for et flertall var på måneder. Vi vet ikke når de neste innsendelsene vil bli, men Holt håper på flere innsendelser i løpet av sommeren. I fjor var det totalt 18 innsendelser mot 13 året før. Blant de 18 som venter på å få hente hjem barnet sitt er det 12 som venter på innsendelse til MoHW. De som har ventet lengst fikk tildeling i september Oppfølgingsrapporter etter hjemkomst Koreanske myndigheter har endret kravene til oppfølgingsrapporter etter hjemkomst. Det skal nå skrives 4 rapporter første år etter hjemkomst mot 6 tidligere. Rapportene skal skrives etter hhv. 1, 4, 8 og 12 måneder etter overtagelse. I tillegg ber myndighetene om at det foretas hjemmebesøk i forbindelse med utarbeidelse av rapport 1, og så enten nummer 3 eller 4. Her i Norge vil det være helsestasjonen som er en den instansen som best kan utføre denne oppgaven. Vi har god erfaring med oppfølging fra helsestasjonen når det gjelder oppfølgingsrapporter på andre land. Barn med spesielle behov Vi tar med at det i likhet med våre øvrige samarbeidsland er behov for foreldre som kan adoptere barn med spesielle behov. De fleste av disse barna adopteres via amerikanske adopsjonsforeninger, men Holt ønsker også at noen av disse barna får mulighet til å vokse opp i Norge. Det er barn med ulike former for spesielle behov, og med ulik alvorlighetsgrad. Når vi mottar slike forespørsler fra Holt sender vi først ut en fellesmail til våre Koreasøkere. Hvis vi ikke får noen respons der, sendes det ut en mail til alle våre søkere samt legges ut informasjon på vår hjemmeside. Holts legeklinikk, der barna går til regelmessige kontroller Et av de om lag 500 fosterhjemmene i Holts fosterhjemsprogram

5 THAILAND Hittil i år har tre barn kommet hjem til Norge fra Thailand. To via sentralmyndighetene (DCY) og ett via Holt Sahathai Foundation (HSF). En familie som adopterer via HSF har fått reisebeskjed. Denne familien drar til Thailand for å hente sitt barn i slutten av juli måned. Vi har hittil i år mottatt tre tildelinger fra Thailand. To via HSF og en via DCY. Søknader via sentralmyndighetene (DCY) En familie fikk tildeling i januar i år. Ut fra anslått ventetid til tildeling fra mottak av søknad hos DCY, er det forventet at ytterligere en familie kan få tildeling fra DCY i år. Ni familier har sin søknad via DCY. Ytterligere to familier er godkjent og samler dokumenter før sending til Thailand. Vedrørende den ordinære ventelisten (relativt friske barn i alderen 0- inntil fylte 5 år) kan vi sende inntil 9 søknader per år. Hittil i år har vi sendt to. Vi har svært få søkere i den norske delen av godkjenningsprosessen. Det er slik meget god kapasitet til å ta imot nye søkere som ønsker å sende sin søknad via sentralmyndighetene. Ettersom sentralmyndighetene regulerer inntak av søknader, er det gode muligheter for at ventetidene mot tildeling er relativt stabile (ikke økende) også i årene som kommer. DCY har i tillegg en egen venteliste for søkere som er åpne for å adoptere barn fra fylte fem år, og/eller barn med spesielle behov, eller spesiell bakgrunn. Ventetiden her er individuell, men i de fleste tilfeller betraktelig kortere enn for den ordinære ventelisten. Det er ingen begrensninger for hvor mange søkere fra hver adopsjonsorganisasjon som kan settes på denne ventelisten hvert år. Man kan selv indikere hvilke typer spesielle behov man er åpen for. Gjennomføring av adopsjon av det konkrete barnet man blir tildelt, forutsetter her at man i etterkant blir godkjent av Faglig utvalg for adopsjonssaker. Faglig utvalg vurderer om man har den forståelsen og de ressursene man tenker er nødvendig for å ivareta akkurat det spesielle barnet. Som vi informerte i et skriv til våre DCY-søkere tidligere i år, har vi en forsiktig gladnyhet for noen av dere når det gjelder ventetid frem til tildeling for søkere på den ordinære ventelisten. Forventet ventetid til tildeling er fortsatt ca. 3 år etter søknaden er mottatt av DCY for søknader mottatt til og med Men for søknader mottatt hos DCY fra og med 2016 er forventet ventetid 2-3 år. Vi ber fortsatt alle innstille seg på ca. 3 år men dere som faller under siste kategori, har slik en mulighet for at ventetiden også kan bli noe kortere. Fra søknaden blir sendt herfra via HSF, til den blir overlevert til DCY, tar det vanligvis 1-3 måneder. Denne tiden bruker HSF til å forberede søknaden (oversette, skrive sammendrag osv.). Ventetid bør derfor regnes fra noen måneder etter søknaden ble sendt herfra. Minner om at anslaget er et estimat og ikke en garanti Det vil også kunne forekomme individuelle forskjeller. Ettersom ventetid regnes ut fra søknad mottatt hos DCY, er det viktig å få sendt ned søknaden så raskt som mulig etter godkjenning. Ber derfor søkere som skal sende søknad til DCY om å kontakte oss når sosialrapport er klar for oversending til adopsjonsseksjonen hos Bufetat for godkjenning. Dere vil da få liste fra oss over hvilke dokumenter som må innhentes for den thailandske delen av prosessen. Antatt tid fra tildeling til hentereise er 2-4 måneder. Selve oppholdet tar vanligvis 10 dager. I noen tilfeller kan oppholdet ta 17 dager.

6 Søknader via HSF 17 familier har sin søknad hos HSF per dags dato. En familie er godkjent og arbeider med å samle de dokumenter som må på plass før søknad sendes HSF. Litt om tildelinger og ventetid Erfaringsmessig kan tildelingene fra HSF komme med jevne og ujevne mellomrom, avhengig av hvor mange barn de har i sitt system som trenger ny familie, og som har dokumenter klare for frigivelse til dette. På det jevne har tildelingene opp gjennom årene som regel kommet med 3-6 måneders mellomrom. Noen ganger har det tatt kortere tid, andre ganger lengre tid imellom. Sist tildelingsrunde var i mars Den gangen tok det fem måneder fra forrige tildelingsrunde. De to tildelingsrundene før dette var det henholdsvis 12 og 9 måneder i mellom. Vanligvis er det mellom 3-6 barn som tildeles i hver runde. Noen ganger flere, noen ganger færre. I sist tildelingsrunde ble to barn tildelt. HSF er i utgangspunktet forsiktige med å si noe om kommende tildelingsrunder, da det av ulike årsaker kan være stor variasjon i hvor lang tid det tar før det er avklart at et barn skal frigis til adopsjon, og til og alle dokumenter rundt dette er klare slik at barnet kan matches mot ny familie. Ofte vet ikke HSF det sikkert heller, før nær det aktuelle tildelingstidspunktet. Tidligere har vi i stille perioder spurt og gravd og noen ganger fått svar fra HSF. Så har det ofte i etterkant vist seg at uforutsette forsinkelser av ulike slag har inntruffet, og tildelingene har ankommet senere enn det HSF trodde i utgangspunktet. I noen tilfeller har det vært snakk om små forsinkelser, andre tilfeller, meget store forsinkelser. Siden informasjonen er såpass usikker, har vi kommet frem til at det er bedre å la være. Tildelingene kommer ikke raskere selv om vi spør, og vi ønsker ikke å gå ut med informasjon til ventende søkere, som de egentlig ikke kan forholde seg til likevel. Det gagner ingen. Det er vanskelig nok å vente i uvisse i forhold til når en tildeling kan komme. Det er enda vanskeligere, og sårere, å få en indikasjon om at tildelinger er forventet å ankomme innen en viss tidsperiode og så tar det likevel mange måneder etter dette opp til et år i enkelte tilfeller, før de faktisk dukker opp. Vi håper at tildelingshyppigheten snart er tilbake i «normalen». Men vi har ingen garanti for at dette skjer enda. Selv om sist tildeling fra HSF kom innenfor normalaspektet tidsmessig, er ikke det nødvendigvis et tegn på at neste tildeling også vil gjøre det. I løpet av de 37 årene vi har arbeidet med HSF har vi hatt flere perioder hvor det har vært færre - eller flere - barn tildelt enn det som er mest vanlig om man ser på det jevne. Dette er ikke unikt for HSF - men gjeldende for alle adopsjonsland. Det vil alltid kunne variere fra tid til annen hvor mange barn som trenger en ny familie, samt alder og helse på disse. Politiske prosesser, arbeidskapasitet hos de ulike instansene og andre uforutsette variabler kan også spille inn fra tid til annen. Det er ekstra vanskelig å si noe om antatt ventetid fra godkjenning til tildeling for tiden. Vi regner med at tildelingsfrekvens og antall vil som tidligere gå seg til igjen etter hvert. Anslaget om forventet ventetid skal romme alt fra helt nye søkere de som enda ikke har startet adopsjonsprosessen, til de som står øverst på ventelisten hos HSF. Vi holder derfor fast på anslaget om at de fleste mest sannsynlig vil vente måneder fra godkjenning til tildeling. Minner om at dette er et anslag det vil alltid kunne være noen som venter litt kortere eller lengre. De ti familiene i «ventekøen» nå som har ventet lengst, har p.t. ventet i måneder fra godkjenning. Øvrige syv søkere på ventelisten har ventet 8-16 måneder. Siden så mange av våre søkere allerede har ventet såpass lenge, ber vi alle våre søkere som er godkjent, om å innstille seg på

7 at de fleste av dere vil havne i den øvre del av ventetidssjiktet. Noen av dere vil også oppleve å vente lengre enn anslaget. Vi vet at dette er nedslående å høre. Alle håper naturlig nok å kunne være de som er i den nedre del av anslaget eller aller helst blant de få som også får kortere ventetid. Det er veldig forståelig. Men slik er dessverre ikke realiteten. Minner om at informasjonen ovenfor ikke er så annerledes enn det vi har sagt de siste årene at de aller fleste må forvente å vente 2-2,5 år på tildeling fra HSF. Nye søkere, og søkere som foreløpig er i den norske delen av prosessen, må også innstille seg på at det kan ta opp mot øvre del av ventetidssjiktet. Men for disse er det fortsatt muligheter for at ventetiden også kan bli i nedre del av estimatet, eller mindre. Vi forstår at denne situasjonen er vanskelig, spesielt for dere som er og har vært en god stund øverst på ventelisten. Det kan være tungt å leve i usikkerhet over tid når man venter på det største i livet. Har dere behov for å få ut frustrasjon eller bare prate ta gjerne kontakt med saksbehandler. Litt om ventetid til hentereise En familie har fått reisebeskjed i år. Denne familien vil ha ventet ca. 9,5 måneder fra tildeling til de er i Thailand på hentereise. Dette er veldig hyggelige nyheter. Etter noen år hvor ventetiden fra tildeling til hentereise har vært minimum måneder, ser vi nå endelig at ventetiden igjen kan være innenfor det som var normalen før dette (8-11 måneder). Antatt ventetid fra tildeling til hentereise fremover anslås til 9-12 måneder. Minner om at unntaksvis kan det fortsatt ta kortere- eller lengre tid. Et par familier har fått individuell beskjed om at det har vært forsinkelser i saken deres som innebærer at man må forvente ventetid innenfor øvre estimat, eller mer. Denne beskjeden gjelder fortsatt i disse sakene. De fleste får reisebeskjed 4-12 uker før de må befinne seg i Thailand. Selve oppholdet rundt overtakelsen tar ca. 10 dager. Sosialarbeidere hos HSF som jobber med å følge opp fosterhjemmene

8 SØR-AFRIKA Hittil i år har vi fått 7 tildelinger fra Sør-Afrika. Så langt har 4 barn kommet hjem, mens 3 familier er på hentereise. Dette er en litt bedre start på året enn de to foregående årene. Forhåpentligvis fortsetter utviklingen på samme måte, slik at det blir gjennomført litt flere adopsjoner i Litt om hentereisen Alle familiene som reiser til Sør-Afrika må nå være forberedt på å være der i fire uker, mot tidligere tre. Årsaken er at den norske ambassaden i Pretoria har lagt om sine rutiner for å utstede norsk pass til barna. Familiene kan eventuelt ha fleksible billetter, slik at de kan reise hjem en uke tidligere dersom papirarbeidet går raskt. Sosialarbeideren/ representanten fra Abba tar familiene med til ambassaden og hjelper til med søknaden om pass. Alle familiene ankommer Cape Town senest fredag formiddag. Etter å ha funnet seg til rette på gjestehuset, vil familien få besøk av sosialarbeideren fra ABBA. Hun gjennomgår programmet for de neste ukene. Dette er for å gi dere en oversikt over hva dere kan forvente og for å besvare eventuelle spørsmål dere måtte ha før overtakelsen. Man overtar vanligvis omsorgen for barnet den påfølgende mandagen. I Cape Town samarbeider vi med Louis og Marriette du Preez, som driver reisebyrået Roundabout Tours. De hjelper familiene med å bestille gjestehus i Cape Town, og de tilbyr også ulike opplegg man kan være med på. Det er også disse som henter familiene på flyplassen. Vi anbefaler at dere benytter tiden dere er i Sør-Afrika til å bli bedre kjent med landet. Det kan være fornuftig å bruke den første lørdagen og søndagen etter ankomst til dette. Det er enklere å bli med på f.eks. safari før man overtar omsorgen for barnet, og det kan være lurt å ha noe å fylle dagene med frem mot møtet med det nye familiemedlemmet. Les gjerne mer om hva de tilbyr på Roundabout Tours sin webside: Vær oppmerksom på at transport til og fra flyplassen, samt eventuelle andre turer, må dere selv betale for. Sør-Afrika er ganske avslappet når det gjelder hvordan man kler seg. Nyt været, og man kan gjerne gå i hverdagsklær hele tiden. De eneste tilfellene der vi anbefaler at dere kler dere litt penere er under overtakelsen av barnet, på rettsmøtet og dersom dere går i kirken. Vennligst ikke gå i olabukser under rettsmøtet. Sammenliknet med Europa har Sør-Afrika en ganske mild værtype. De har fire årstider. Våren starter i september, sommeren i oktober, høsten i april og vinter i mai. Den sørafrikanske sommeren kan være veldig varm, mens vinteren (som er når vi har sommer i Norge) kan være kald. Sørafrikanske bygninger er vanligvis ikke utstyrt med sentralfyring, så noen ganger kan det bli ganske kaldt også inne om vinteren. Det anbefales derfor at dere har med varme klær på denne årstiden, ettersom gjestehusene kan bli ganske kjølige etter at solen har gått ned om kvelden. Ullundertøy, både til barn og foreldre, kan være lurt.

9 KINA Det er lite nytt å meddele om adopsjoner fra Kina. Så langt i år er det ikke kommet hjem noen barn fra dette landet. Sist tildeling var i desember Kina tildelte da barn til alle med LID til og med 9. januar Vår neste familie har LID 19. januar Deres søknad ble sendt til Kina i desember Vi har nå kun 12 søkere igjen i prosessen. Dessverre er det også slik at selv om det nå er færre i køen, betyr det ikke at tildelingene skjer raskere. CCCWA opererte tidligere med månedlige tildelingsrunder. Dette er ikke tilfelle lenger. CCCWA ønsker ikke uttale seg om hvordan fremtiden vil bli. Er det noen som ønsker å snakke med oss om denne utviklingen er det bare å ta en telefon til oss. Barn med spesielle behov Det er ingen av våre godkjente søkere som har meldt sin interesse for å adoptere barn med spesielle behov fra Kina. Som informert om tidligere må prosessen i de fleste tilfeller gå raskt etter en familie har meldt seg for et aktuelt barn. For å få dette til, og kunne låse barn for konkrete familier, er vi avhengig av at de familier som er åpne for dette, har samlet inn diverse dokumenter på forhånd. Det er derfor viktig at søkere som tenker dette er aktuelt tar kontakt med saksbehandler, og signaliserer dette. Det vil da bli gitt mer informasjon. Minner for øvrig om at det er anledning til å søke om å adoptere barn med spesielle behov fra våre andre samarbeidsland, så lenge man tilfredsstiller kravene i det gjeldende landet. Følg med under «Barn søker foreldre», om dette er aktuelt for dere. Gyldig forhåndssamtykke Det er fremdeles viktig at alle søkere passer på at deres godkjenning er gyldig til enhver tid. Er dere usikker på når den går ut, eller har noen spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med oss. Har dere andre ting dere lurer på, eller bare vil snakke om saken deres, er det bare å ringe oss. Nye søkere Verdens Barn tar i utgangspunktet ikke imot flere søkere på Kina. Så lenge ventetiden er så lang som den er nå sier det seg selv at det ikke er søkere som ønsker å stå i en slik usikker venteprosess. Verdens Barn ønsker heller ikke å sette nye familier i en slik situasjon.

10 INDIA De er lite nytt å meddele om India. Det har ikke kommet hjem noen barn fra India så langt i år. Ett barn ble tildelt i fjor og familien venter på reisebeskjed. Vi samarbeider som de fleste vet nå direkte med indiske adopsjonsmyndigheter (CARA) om adopsjon. En familie er registrert i indiske myndigheters intranett CARING, og venter på tildeling. Grunnet den usikre situasjonen i India er Verdens Barn svært forsiktige med å anbefale nye søkere på dette landet. Et unntak så langt har vært indere som er bosatt i Norge, da disse vil bli gitt prioritet i India. Ventetid frem til tildeling er uviss. Dette vil variere mye fra sak til sak og fra organisasjon til organisasjon. Generelt kan vi si at vi hittil har fått lite informasjon fra de barnehjemmene vi har samarbeidet med etter at det indiske adopsjonssystemet ble lagt om. Signalene vi har fått tilsier at utenlandske søkere, uten tilknytning til India, vanligvis vil få tildelt et barn med en eller annen form for spesielle behov, og/eller et eldre barn.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Våren 2016 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene.

Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene. Mens vi venter Desember 2015 Kjære alle dere som venter! Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene. Julaften og

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2015

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2015 Mens vi venter Høsten 2015 Kjære alle dere som venter! Vi vet ventetiden kan være lang, og noen ganger føles vanskelig. Vi vet også at det er viktig å bruke denne tiden. Tenk på at dere adopterer ikke

Detaljer

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet!

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet! Mens vi venter Juli 2017 Kjære alle dere som venter! Det er juli og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sommerferien vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter!

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Mens vi venter September 2017 Kjære alle dere som venter! Verdens Barn flytter inn i nye lokaler! Vår nye adresse vil fra 5. oktober vil være Frognerveien 10, 0257 Oslo. Våre telefonnumre vil være de samme.

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Påsken 2017 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Våren 2014 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland.

Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Mens vi venter Julen 2016 Kjære alle dere som venter! Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Selv om bemanningen på kontoret vil være redusert i julen, vil vi sørge

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2016

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2016 Mens vi venter Høsten 2016 Kjære alle dere som venter! Vi vet mange adoptivsøkere er opptatt av tid. Naturlig nok. En har ventet så lenge, en har ventet på så mye. Mange har ventet på utredning og behandling

Detaljer

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015.

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Sak 1: Presentasjon av de ansatte Sak 2: Oppstart på 1. trinn Sissel fortalte litt om hvordan dagene har vært på 1. trinn-sfo nå i oppstarten. Dagene

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

TIME SAMME DAG. Jakten på det perfekte timebestillingssystem. Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, 2007-2014

TIME SAMME DAG. Jakten på det perfekte timebestillingssystem. Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, 2007-2014 TIME SAMME DAG Jakten på det perfekte timebestillingssystem Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, 2007-2014 Legekontoret Fem Faste Oppstart nytt legekontor mai 2004, med sammenslåing av 3 eksisterende

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap... side 11 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Til deg som ikke får sove

Til deg som ikke får sove Til deg som ikke får sove Mange flyktninger opplever perioder med søvnproblemer. Noen plages hver natt, andre av og til. Problemene kan arte seg som vansker med å sovne, stadig avbrutt søvn, tidlig oppvåkning

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen

RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen 1. Prioritering av saken rutiner etter hvor søkeren er i saksforløpet 1.1 Når en person søker beskyttelse ved pågripelse 1.2 Søkeren

Detaljer

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen 1. Presentasjon av personalet 2. Presentasjon av foreldrene 3. Presentasjon av primærbarn 4. Valg av SU/ AU 5. Dagsrytmen på avdelingen 6. Ukesplan for Lifjell 7. Løveungene 8. Trollungene 9. Månedsplanen/

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Dagene på Vipene er fylt med glede, latter, vennskap, gråt og sang. Opplevelsene er mange og det fylles på med nye inntrykk hver dag. Barnegruppen virker å "sette" seg og fellesskapet

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2012 2013

BARNEHAGEÅRET 2012 2013 SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I LARDAL KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2012 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013 1. GENERELL INFORMASJON Det foretas samlet opptak for alle barnehagene i kommunen ut fra felles opptakskriterier.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET MARS 2014 Enda en måned er over og vi har hatt en litt annerledes måned inne på Skjoldet. Den 17 mars fikk vi en ny medarbeider inne hos oss, Mike. Han jobber hos oss mandager,

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 13.06.14 Referat fra FS04 Møtedato Møtetid Møtested 12.06.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Floristen mai og juni2013

Floristen mai og juni2013 Floristen mai og juni2013 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MAI OG JUNI En ganske så forsinket Florist, men nå kommer den. Så da blir det mai og juni i ett og en sommerplan på slutten.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige.

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Hjertelig velkommen 70-års fest for Rolf Lørdag 16. juli 2016 Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Vi gleder oss til å se dere der! Kjære familie og venner.så kom det altså så

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE STOKKE KOMMUNE Kommunalteknikk PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Hvordan fungerer ordningen med parkeringskort for forflytningshemmede? Hvordan søker jeg om parkeringskort for forflytningshemmede? Hvordan

Detaljer

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016 Viktige datoer for høsten 2015: Januar 4. Planleggingsdag Uke 3-7 Skiskole 29. Ta med dag Februar 5. Karneval 8. Markering av Kinesisk nyttår 10. Markering av Samefolkets dag (er den 6.) 12. Markering

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans februar 2015.

Arbeidsplan for Tyrihans februar 2015. Arbeidsplan for Tyrihans februar 2015. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 5 6 Vi feirer Tuva som blir 2 år Fiskepinner m/ potetstappe og grønnsaker 9 10 11 12 13 16 Ingen kulturskole grunnet vinterferie.

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc!

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc! STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Hawaii Pacific University BY: Honolulu LAND: USA UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Master økonomi og administrasjon, Anvendt Finans HVILKET

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da går vi inn i sommern med regn, snø, sludd og haggel om en annen. Så fortsatt godt å ha litt varme klær i barnehagen Men vi satser på at sommeren kommer etter hvert. Den er

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Skjoldet August 2014 Hei alle sammen! Velkommen til et nytt barnehageår Nå er vi nesten ferdig med tilvenninger og så langt har det gått veldig fint. Dette er et pedagogisk tilbakeblikk

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215 DRIFTSTILSKUDDENE I ETS - MIDLERTIDIG REVIDERING AV ANTALL DRIFTSTILSKUDD Rådmannens innstilling: 1. Det vises til kommunestyrevedtak

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.12.2014 Ref. nr.: 14/89739 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 56/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 Tusselussene samling kl. En liten gruppe Edderkopper går på tur. 02.11 Tusselussene realfag 03.11 04.11 Tusselussene realfag 05.11 Tusselussene samling

Detaljer

Arbeid på et barnehjem i Romania

Arbeid på et barnehjem i Romania Arbeid på et barnehjem i Romania Tekst og foto: Andra Spatariu Oversettelse fra engelsk: Nora Ford Hver gang en av våre ansatte kommer på jobb føler de stor arbeidsglede. Jeg ser hvordan hvert øyeblikk

Detaljer

RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015

RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015 RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015 FØR MØTET: 1. Møteinnkalling: Når møteinnkalling / sakliste er godkjent av ordfører / utvalgsleder er den klar til utlegging på

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2013.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2013. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 29 30 1 2 Aksjon vår-rydding 1. Mai Theodor 3 år! Hurra 3 6 7 8 Vegard begynner å jobbe hos oss. 9 10 Kristihimmelfartsdag Planleggingsdag

Detaljer

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG /AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 Vi har avdelingsmøte, Grashoppa passer SV: Karen TIRSDAG 05/11 ONSDAG 06/11 TM: Nina SM: Vikar? SV: Rita TORSDAG 07/11 SSV: Lene FREDAG 08/11

Detaljer

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Forslag om at 4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller oppheves. 1 Forslag om at 4 andre ledd i forskrift

Detaljer