STRATEGIPLAN. perioden Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN for.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for."

Transkript

1 STRATEGIPLAN for perioden Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte rykninger, muskelkramper og feilstillinger. Tilstanden kan forekomme i a) En begrenset del av kroppen, som for eksempel øyelokkene, hals (fokal dystoni) b) Et større område, som for eksempel armer eller ben (segmentell dystoni) c) Flere deler av kroppen (multifokal dystoni) d) Arm og ben på samme side av kroppen (hemidystoni) e) Hele kroppen (generell dystoni). 1 Vedtatt av Styret

2 Innholdsoversikt 2 Punkt Beskrivelse Side 1 Innledning Hvor står NDF i dag? 3 2 Utfordringer og muligheter 4 3 Overordnede mål 5 4 Fra plan til handling 6

3 1. Innledning - Hvor står NDF i dag? 3 Medlemmer Norsk dystoniforening (NDF) har innrapportert 370 medlemmer pr Fordelingen viser 181 familiemedlemskap og 189 enkeltmedlemmer. I tillegg er det innmeldt 21 støttemedlemmer. Det faktiske antall totale medlemmer er høyere enn det som fremkommer av innrapporteringen til direktoratet. Årsaken til dette er at betalingstidspunktet for medlemskap påvirker innrapporterte medlemmer. Hvis medlemmer betaler kontingent for 2011 i 2010, vil disse ikke bli registrert i Direktoratet i Denne ordningen ønsker styret å endre, slik at medlemstallet til en hver tid viser det faktiske totale antall medlemmer ved utgangen av hvert år. Dette er også av stor betydning med tanke på tilskuddet NDF får fra direktoratet for hvert enkelt medlem. Økonomi Foreningen har en relativt sunn økonomi, men kostnadsnivået på avholdelse av for eksempel medlemsmøter og årsmøter har økt de siste årene. Dette påvirker naturlig nok foreningens økonomi. Styret i NDF har gjort og vil gjøre ulike tiltak i forhold til dette. Blant annet er det søkt om et høyere tilskudd fra direktoratet til dekning av medlemsmøtet høsten Det er også ønskelig at medlemsbladet og invitasjon/innkalling til medlems- og årsmøter kan sendes ut pr e-post, for de som ønsker og har mulighet til det. Dette vil styret komme tilbake til. Aktiviteter Medlemsmøter avholdes 2 ganger i året, hvor medlemsmøtet på våren også inkluderer årsmøte. Nye websider er publisert, og styret er svært fornøyd med informasjonen, oppdateringen og designet på nettsidene. Styret oppfordrer medlemmene til å delta aktivt med både besøk og innspill til nettsidene. NDF har i 2011 deltatt på Lederkonferansen for helsepersonell i Oslo. Formålet med deltagelse på slike konferanser er å spre informasjon og kunnskap om dystoni. Brosjyren Hva er dystoni samt brosjyrene om de ulike dystoniformene ble delt ut til deltagerne på konferansen. Informasjonsfilmen om dystoni har i flere år blitt sendt på TV2 i julen, påsken og pinsen. NDF har blitt tildelt midler fra ExtraStiftelsen til å lage ny infofilm. Prosjektet er i startfasen og målet er at den nye filmen skal være ferdig NDF har hatt en rekke andre aktiviteter som kan leses i sin helhet i Styrets årsberetning.

4 2. Utfordringer og muligheter 4 Utfordringer Norsk dystoniforening ser det som en utfordring å rekruttere medlemmer til å påta seg styreverv eller andre oppgaver i foreningen. Styret ønsker å gjøre tiltak for å engasjere og involvere medlemmene i sterkere grad. Styret har gjennomført et nettbasert kurs i styrearbeid og vil nå utvide tilbudet slik at også andre medlemmer av foreningen kan gjennomføre kurset. Et slikt kurs vil kunne gjøre til at kursdeltagerne/medlemmene føler seg tryggere på å kunne påta seg verv eller oppgaver i foreningen. Kurset kan også tas av på pårørende. Som allerede nevnt vil den økonomiske situasjonen bli en utfordring i inneværende år. Kostnadsnivået har steget betraktelig og dette merkes på foreningens økonomi. Økning av medlemstallet vil være en viktig oppgave for styret i årene som kommer. Styret legger derfor frem flere tiltak, som kan føre til at medlemstallet øker. Muligheter Med nye nettsider håper vi på et enda større engasjement blant medlemmene. Dette kan være innspill til stoff eller artikler, samt aktivt bruk av Brukerforum. Med tilbud om gratis kurs i styrearbeid håper styret på at det skal bli lettere å rekruttere medlemmer til engasjement i styresammenheng, eller å kunne ta på seg oppgaver for foreningen, men allikevel uten nødvendigvis måtte være medlem av styret. Veiledende retningslinjer for behandling av dystoni er utarbeidet. I tillegg er det også utarbeidet en Handlingsplan. Retningslinjer og Handlingsplan utgjør det som omtales som Behandlingsplan. Planen er nå helt i sluttfasen. Behandlingsplanen er utarbeidet av Nasjonalt Kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB), i samarbeid med erfarne klinikere samt Norsk dystoniforening. Så snart behandlingsplanen er klar vil den være tilgjengelig på våre nettsider og En behandlingsplan har til hensikt å formulere hvilke behandlingsstandarder helsetjenesten i Norge skal tilby. Behandlingsanbefalingene bygger på erfarne klinikeres anbefalinger og anerkjent forskning innenfor behandling av dystoni. Videre samarbeid med søsterorganisasjonene i Sverige, Finland og Danmark. Være representert i European Dystonia Federation (EDF)

5 3. Overordnede strategimål 5 Norsk dystoniforening ble stiftet i Foreningen har som formålsparagraf nedtegnet i foreningens vedtekter: - Å arbeide for en sammenslutning av alle som har diagnosen dystoni og deres nærmeste pårørende, og fremme personlig kontakt medlemmer imellom, for eksempel ved medlemsmøter - Å arbeide for å gi medlemmene informasjon om behandlingstilbud og medisinske fremskritt - Å arbeide for å spre kunnskap om dystoni i samfunnet - Å arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land - Å bidra til å stimulere forskning som kan bli til nytte for vår pasientgruppe. I den kommende 2 års perioden ( ) ser styret det som sin viktigste oppgave å jobbe aktivt og strategisk innefor de ovennevnte 5 hovedformålene. Styret har i denne strategiplanen tatt utgangspunkt i strategimodellen FRAM: (Forstått, Realistisk, Akseptert, Målbart). Styret har ikke lagt opp til store ambisiøse mål i perioden, men vil ha fokus på at de målene som settes skal spesielt være nettopp Forstått, Realistiske, Aksepterte og Målbare. Styrets oppfatning av den utarbeidede strategiplanen for er at strategimodellen er oppfylt med de tiltakene som foreslås for årsmøtet. Styret er også av den oppfattning at med de foreslåtte tiltak vil medlemmenes rettigheter og interesser som medlem i Norsk dystoniforening bli godt ivaretatt. Styrets tiltak innenfor de ovennevnte hoved- strategimålene kan leses under pkt 4: Fra Plan til Handling.

6 4. Fra plan til handling Satsingsområder: 6 Å arbeide for en sammenslutning av alle som har diagnosen dystoni og deres nærmeste pårørende, og fremme personlig kontakt medlemmer imellom, for eksempel ved medlemsmøter Tiltak: - Videreføre og styrke avholdelse av ett medlems- og årsmøte på våren og ett medlemsmøte på høsten - Videreføre gruppesamlinger som en del av møtene. Dette for å styrke samholdet mellom medlemmer, samtidig som medlemmene får mulighet til å utveksle erfaringer, kunnskap, utfordringer og muligheter. Gruppesamlingene bør legges opp slik at også nye medlemmer føler stor nytteverdi ved å delta - Hente inn faglige foredragsholdere, eventuelt andre eksterne som kan ha nytteverdi for foreningens medlemmer - Hente inn medlemmer for presentasjon av likemannsinnlegg på høstmøtene - Videreføre arbeidet med dannelse av nye lokallag Å arbeide for å gi medlemmene informasjon om behandlingstilbud og medisinske fremskritt Tiltak: - Innhente informasjon om fysioterapeuter og tilsvarende relevante behandlingsalternativer, med spesialkunnskap/kompetanse/erfaring innenfor nevrologi og dystoni. Slik informasjon skal være tilgjengelig for medlemmer og andre interesserte på foreningens nettsider samt informasjon gjennom medlemsbladet - Videreføre PIF- utvalget (Prioritet, Informasjon, Forskning), som skal arbeide aktivt med å søke informasjon om behandlingstilbud og medisinske fremskritt. Informasjonen skal formidles videre til styret, legges ut på nettsidene samt informasjon gjennom medlemsbladet. Styret vil jobbe aktivt for å involvere NKB og faglig helsepersonell i PIF- utvalget. Styrets mål er at utvalget skal være operativt høsten 2011

7 - Delta på internasjonale dystonikonferanser. Deltagelse på The 5th International Dystonia Symposium, Barcelona i oktober 2011 er allerede bestemt Representant i European Dystonia federation (EDF) skal informere styret og medlemmene om saker som har betydning for foreningens medlemmer, herunder eventuelle nye behandlingsmetoder, eventuelle medisinske fremskritt og informasjon om internasjonale forskningsorganisasjoner. Relevant informasjon om ovennevnte skal også formidles gjennom foreningens nettsider samt i foreningens medlemsblad - Representere ved ulike konferanser eller tilsvarende for helsepersonell. Representant skal informere styret om aktiviteter/informasjon som er relevant med tanke på for eksempel eventuell nye behandlingstilbud, økt kunnskap om dystoni og eventuelle medisinske fremskritt. Relevant informasjon om ovennevnte skal også formidles gjennom foreningens nettsider samt i foreningens medlemsblad - Styret vil vurdere medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Styret vil allikevel se på kostnaden før en endelig avgjørelse tas. Styret mener uansett at et slikt medlemskap vil kunne bidra til at medlemmenes pasientrettigheter vil bli ytterligere ivaretatt utover det som NDF kan bistå med. Ved et medlemskap kan henvendelser gå gjennom kontaktpersoner i NDF, som tar dette videre til FFO. Medlemmer kan også henvende seg direkte til FFO om ønskelig. Styret mener at et medlemskap vil styrke NDF og ikke minst medlemmers rettigheter. Det kan for eksempel være rettigheter vedrørende tannbehandling, fysioterapi og generelle rettigheter. - Informere medlemmene om behandlingsreiser til utlandet - Videreføre samarbeidet med søsterorganisasjonene i Sverige, Finland og Danmark Å arbeide for å spre kunnskap om dystoni i samfunnet Tiltak: - Gjennomføre prosjektet: Ny Informasjonsfilm om Dystoni. Prosjektet er støttet med midler fra ExtraStiftelsen og Styrets mål er at prosjektet sluttføres innen desember Ny informasjonsfilm skal etter planen vises på ulike TV kanaler og første gang senest Påske 2012

8 - Delta på konferanser i Norge hvor helsepersonell samles der hensikten er å dele ut brosjyrer og spre informasjon og kunnskap om dystoni. Deltagelse med egen stand skal vurderes i hvert enkelt tilfelle 8 - Jobbe aktivt for muligheten til å vise 7 minutters dystoniinformasjon (PPT) for deltagerne på konferanser der NDF er representert - Trykke brosjyrer som medlemmene kan legge igjen på avdelingen ved botoxbehandling samt på legekontor og liknende Å arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land - Videreføre samarbeidet med søsterorganisasjonene i Sverige, Finland og Danmark. Gjennom det Skandinaviske prosjektet Kartlegging av Barn og Unge med Dystoni (BUD), er det etablert et meget godt forhold til både styrene i de ulike landene, i tillegg til fagpersoner i de samme landene. NDF ønsker å videreføre dette gode samarbeidet gjennom nye prosjekter. Styret ønsker også et tett samarbeid for utveksling av informasjon og kunnskap om behandlingstilbud og medisinske fremskritt - Representere i European Dystonia Federation (EDF) Å bidra til å stimulere forskning som kan bli til nytte for vår pasientgruppe - Videreføre PIF- utvalget (Prioritet, Informasjon, Forskning), som skal arbeide aktivt med å søke informasjon om behandlingstilbud og medisinske fremskritt. Informasjonen skal formidles videre til styret, legges ut på nettsidene samt informasjon gjennom medlemsbladet. Styret vil jobbe aktivt for å involvere NKB og faglig helsepersonell i PIF- utvalget. Styrets mål er at utvalget skal være operativt høsten 2011 Utarbeidet på vegne og i samarbeid med styret i Norsk Dystoniforening av Sølvi Engeland Vedtatt av styret 5. mars 2011

DYSTO-NYTT Medlemsblad for Norsk Dystoniforening

DYSTO-NYTT Medlemsblad for Norsk Dystoniforening DYSTO-NYTT Medlemsblad for Norsk Dystoniforening Nr 1/2009 Årgang nr 12 Lederens og redaktørens hjørner side 2-3 Nytt om dystoni og BUD side 4 Besøk hos våre svenske venner side 6 Helsekonferansen side

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Håkon Lorentzen. Statstilskudd til frivillige, familie- og likestillingspolitiske organisasjoner. Institutt for samfunnsforskning.

Håkon Lorentzen. Statstilskudd til frivillige, familie- og likestillingspolitiske organisasjoner. Institutt for samfunnsforskning. Håkon Lorentzen Statstilskudd til frivillige, familie- og likestillingspolitiske organisasjoner En evaluering Institutt for samfunnsforskning Oslo 2011 ISF 2011 Rapport 2011:5 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder

Habitat Norge. Årsrapport 2011. Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder Habitat Norge Årsrapport 2011 Utarbeidet av Synne Bergby, styreleder 9. mai 2012 Introduksjon Habitat Norges aktiviteter i 2011 dreide seg i hovedsak rundt arrangeringen av Habitatdagen, med både heldagskonferanse

Detaljer

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse L M s a k 3 Å R S B E R E T N I N G I n k l r e g n s k a p, r e v i s j o n s b e r e t n i n g o g k o n t r o l l u t v a l g e t s b e r e t n i n g 2 0 1 1 2 0 1 2 Landsforeningen for Pårørende innen

Detaljer

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede

Detaljer