Dette er Andebu Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er Andebu Sparebank"

Transkript

1 Årsrapport

2 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet og trygghet for våre kunder. Som kunde kan du forholde deg til én rådgiver for alle disse tjenestene. Banken er hovedaksjonær i Andebu Sparebank Eiendomsmegling AS som har meglerkontor i bankens lokaler. Andebu Sparebank er også deleier i Terra Gruppen, og kan gjennom dette tilby spesialkompetanse når det er behov for det. Våre verdier Trivelig Hjelpsom Klok Besøksadresser Hovedkontor: Bankbakken 2, 3158 ANDEBU Filial: Sagmyra, 3243 KODAL Rådgivningskontor: Kirkegata 4, 3211 SANDEFJORD Postadresse: Postboks 10, 3162 ANDEBU Tlf: Faks: Våre kundeløfter 1. Vi har tid til deg 2. Vi lytter og tilbyr løsninger tilpasset deg 3. Vi gir raske svar og tar raske beslutninger 4. Du kan stole på oss 2

3 Innholdsfortegnelse Andebu Sparebank Årsrapport 2011 Innhold Virksomheten og lokalisering...4 Bankens rammebetingelser...5 Virksomheten i Strategisk samarbeide...7 Resultatutvikling...8 Balansen...10 Risikoforhold Interkontroll...12 Arbeidsmiljø og personale...12 Miljørapportering...12 Fortsatt drift...12 Fremtidsutsikter...13 Takk...13 NØKKELTALL...14 KONTANTSTRØMANALYSE...15 REGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET...20 Note 1. Generelle regnskapsprinsipper...20 Note 2. Utlån / garantier...23 Note 3. Overtatte eiendeler...31 Note 4. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer...32 (med fast avkastning)...33 Note 5. Aksjer og eierinteresser...30 Note 6. Datterselskaper og tilknyttede selskaper...34 Note 7. Varige driftsmidler og eiendeler...35 Note 8. Finansielle derivater...36 Note 9. Innskudd fordelt etter næring, geografi og sektor...36 Note 10. Obligasjonsgjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer...37 Note 11. Egenkapital...38 Note 12. Likviditetsforhold - finansiering...40 Note 13. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn...43 Note 14. Diverse andre tilleggsopplysninger...48 ERKLÆRING FRA STYRETS MEDLEMMER OG DAGLIG LEDER...51 REVISJONSBERETNING...52 BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN...53 TILLITSVALGTE...54 Bildet til venstre: Banken sponser Andebu Skolers Musikkorps. 3

4 Lokalisering og rammebetingelser Andebu Sparebank Årsrapport 2011 Virksomheten og lokalisering Andebu Sparebank ble etablert i 1863, med forretningsadresse Andebu. Banken har sitt hovedkontor i Andebu, med en filial i Kodal og et rådgivningskontor i Sandefjord. Andebu Sparebank skal være en selvstendig lokal sparebank, og forretningsområdet er definert til å være Andebu kommune med nærområder innen Vestfold. Andebu Sparebank er en totalleverandør av finansielle tjenester innen sparing, lån, betalingsformidling, skade- og livsforsikring og innskuddsbasert tjenestepensjon. Målgruppen er personkunder, mindre og mellomstore foretak, samt offentlig sektor. Banken skal kjennetegnes som en trivelig bank med kloke løsninger og god service. Andebu Sparebank er stolt hovedsponsor av idrettslagene i både Andebu, Høyjord og Kodal. 4

5 Bankens rammebetingelser 2011 var et normalår for norsk økonomi. Veksten i kjøpekraften var god fordi vi nok en gang bevilget oss selv normal lønnsvekst samtidig som prisveksten ble uventet svak. Litt overraskende var veksten i privat konsum moderat gjennom hele fjoråret fordi folk satte til side en vesentlig større andel av sin inntekt til sparing enn de gjorde året før. Spareraten økte til tross for at nordmenn ble klart rikere gjennom fjoråret. Husholdningene som eide sin egen bolig ved inngangen til året kunne også glede seg over en uventet sterk prisvekst på det som tross alt er deres viktigste formuesobjekt. Ved inngangen til året var det stor byggeaktivitet i Norge, men skal en tro de siste igangsettingstallene var det en klar utflating mot slutten av fjoråret. Oljeinvesteringene steg imidlertid til nye rekorder godt hjulpet av stigende oljepriser. Ved årets utgang var oljenæringene preget av stor optimisme, ikke minst takket være nye oljefunn. Arbeidsmarkedet viste en gradvis bedring gjennom året. Sysselsettingen i offentlig sektor fortsatte å øke for tredje året på rad, men gledelig nok steg også den private sysselsettingen. Tilgangen på arbeidskraft var imidlertid også god og ledigheten holdt seg noenlunde stabil. Norges Bank lovet nordmenn en serie rentehevinger etter at de satte opp sin signalrente på forsommeren. Uroen ute fikk Norges Bank til å endre holdningen og kuttet signalrenten med så mye som et halvt prosentpoeng ved årets siste rentemøte. Kredittveksten i Norge var moderat gjennom For Oslo Børs ble dessverre fjoråret en nedtur, til tross for både lavere renter og stigende oljepris. Dette skyldes først og fremst nedgangstider i Europa og USA. Omsatt til lokale forhold har næringsdrivende i Andebu hatt en generelt tilfredsstillende inntjening, med moderat til god aktivitet. Flere av våre kunder kan også rapportere om tilfredsstillende ordrereserver ved inngangen til I en kåring gjort av NHO, NæringsNM, kom Andebu kommune på første plass i kategorien andel foretak med omsetningsvekst. Dette tyder på at det lokale næringslivet i Andebu har klart seg godt. Ved utgangen av 2011 hadde Andebu kommune innbyggere. Kommunen er fortsatt i vekst og det er god byggeaktivitet. Utbyggerne kan rapportere om godt salg av nye privatboliger i I Andebu er det planlagt, under utvikling og ferdigstilt flere boligprosjekter. Pr er det igangsatt bygging av 34 nye boliger i Andebu kommune. Innenfor næringslivssektoren har etterspørselen vesentlig vært til finansiering av næringsbygg og investeringer til landbruksproduksjon. Alt tyder på at det lokale næringslivet i Andebu har klart seg godt i F.v: Bedriftsrådgiver Jon-Henrik Grindlia og Jørn Skjelbred ved Stålerød Bilteknikk. 5

6 Virksomheten og samarbeide Andebu Sparebank Årsrapport 2011 Virksomheten i 2011 Andebu Sparebank oppnådde et resultat av ordinær drift på kr 17,3 millioner. Innskudd fra kunder økte med kr 131,5 millioner slik at bankens innskuddsdekning er nå på hele 98%. Med dette har banken en svært god likviditetssituasjon. Dette, sammen med en kapitaldekning på 20,48%, er banken godt rustet for å møte strengere myndighetskrav til banker. Utlån til kunder økte mindre enn budsjettert og endte også noe under den generelle kredittveksten i samfunnet. Bankens rentenetto er av den grunn noe lavere enn i Banken har netto inntektsført kr 2,0 millioner knyttet til tapsføringer på utlån. Dette skyldes at banken tidligere år har avsatt mer enn hva konstatert tap til slutt ble, enkeltengasjement som gradvis friskmeldes samt mindre mislighold. Bankens forvaltningskapital er på kr millioner. I tillegg er lån overført til Terra Boligkreditt på nær kr 496 millioner. Samlet utlånsvekst, inkludert lån overført til Terra Boligkreditt, har imidlertid en beskjeden vekst og endte på 3,85%. Innskudd fra kunder økte med hele 8,99%. I forhold til budsjett oppnådde vi en lavere rentenetto enn forventet, men dette ble veid opp av utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis samt lavere kostnader enn budsjettert. Veksten i innskudd ble som forventet. Bankens soliditet ble opprettholdt på et høyt nivå i Vår kredittvekst innenfor privatmarkedet har vesentlig bestått av finansiering av boligkjøp, refinansiering fra andre banker, restaurering og nybygg. Bankens utlåns - og innskuddsvekst målt etter kommuner viser en høyere vekst i Andebu kommune og en svakere utvikling i Sandefjord og Tønsberg i Dette gjelder spesielt for utlån, mens bankens innskuddsvekst er mer balansert mellom disse markedene. Vårt rådgivningskontor i Sandefjord betjener et viktig marked utenfor Andebu og det er betydningsfullt for banken å være fysisk til stede i dette markedet. internsertifisering. Autoriseringene sikrer kompetanse og utvikler vår organisasjon, hvor målet er å gi våre kunder god rådgivning med god kvalitet. Et vedvarende og unormalt lavt rentenivå øker risikoen for at kunders appetitt på å ta opp lån kan bli for stor. I forbindelse med kunderådgivning har banken fokus på å synliggjøre effekten av en stigning i markedsrenten og hvordan dette kan påvirke kunders betalingsevne. Banken legger vekt på at vår finansielle rådgivning utføres på en etisk god måte og at vi følger retningslinjer gitt av Finanstilsynet om forsvarlig utlånspraksis. Etterspørsel etter rammelån til privatkunder er svært liten. I 2011 ble Andebu Sparebank Eiendomsmegling AS etablert sammen med daglig leder i selskapet. Andebu Sparebank eier 51% av aksjene og daglig leder eier 49%. Selskapet har franchiseavtale med Terra Aktiv Eiendomsmegling og markedsføres under Terra Eiendomsmegling. Selskapet har fått en meget god start, og har allerede oppnådd en god markedsandel i Andebu. Bankens gode utvikling og posisjon er et resultat av en langsiktig strategi om å være en god lokalbank med vekt på personlig service. Vi har i de senere år bygget opp en salgs- og serviceorganisasjon med fokus på helhetlig rådgivning. Dette innebærer en tettere oppfølging av våre kunder. Hensikten er å opprettholde en høy kundetilfredshet og utvikle vårt forretningspotensiale. I en kundetilfredshets undersøkelse gjennomført av BI Norsk kundebarometer scorer vi 81 poeng, som gir oss en plass 11 plass sammenlignet med det flertall av norske banker. De digitale flatene blir stadig viktigere for våre kunder. For å møte dette behovet er det lagt en offensiv strategi fra Terra-alliansen med utvikling av nye digitale tjenester og verktøy. Også lokalt har vi styrket satsingen på digitale kanaler, ved å ansette en egen kommunikasjons- og markedssjef som blant annet har ansvar for web, e-post-kommunikasjon og sosiale medier. Banken har tre autoriserte finansielle rådgivere (AFR) og flere er under utdanning. Dette er medarbeider som kan dokumentere både teoretiske og praktiske ferdigheter på et høyt nivå innenfor finansiell rådgivning. Tilsvarende har rådgivere som selger forsikring gjennomført obligatorisk sertifisering, og våre bedriftsrådgivere er i gang med 6

7 Strategisk samarbeide Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS deriblant Andebu Sparebank. Terra-Gruppen arbeider for at Andebu Sparebank og de andre Terrabankene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får våre kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel fra Terra Markets samt debet- og kreditkort, leasing og salgspantelån fra Terra Finans og Kredittbank. Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen bidrar til at Andebu Sparebank og de andre bankene oppnår gode vilkår for effektiv drift og strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom Terra Alliansen får Andebu Sparebank levert fellestjenester innen IT, betalingsformidling og kompetanseutvikling gjennom Terra-Skolen. Terra-Gruppen er største aksjonær i SDC (Skandinavisk Date Center AS) som leverer bankenes IT-systemer og Terra Alliansen utøver et tett samarbeid med SDC innen drift og utvikling. Med et profesjonalisert prosjekt - og utviklingsmiljø leverer Terra Alliansen også nye digitale verktøy som kundetjenester på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde- og saksbehandlersystemene i bankene. I tillegg arbeider Terra-Gruppen med å fremme bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. I Sandefjord er samarbeidet mellom bank og eiendomsmegling godt synlig. 7

8 Resultatutvikling Andebu Sparebank Årsrapport 2011 Resultatutvikling Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Et fortsatt lavt rentenivå og noe fallende rentemargin har gitt en svakere rentenetto i% sammenlignet med I kroner utgjør rentenettoen kr 36,2 mill, en nedgang på kr 1,0 mill. I% av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentenettoen 1,79%, mot 1,93% i Kr 56,2 mill av bankens overskuddslikviditet er plassert i rentefond. Avkastningen fra rentefond utgjør kr 1,0 mill og føres under linje netto kursgevinst valuta / verdipapirer. Korrigert for avkastningen ville netto rente og kredittprovisjonsinntekter vært uendret i kroner eller 1,84%, ned 0,09%-poeng fra Kredittetterspørselen i kroner og antall saker er litt høyere enn sammenlignet med Tilfanget av helt nye kunder har også økt i 2011, men samtidig har konkurransen om bankkundene vært økende. Dette har påvirket bankens rentemargin negativt. Rentemarginen, forskjellen mellom gjennomsnittlige innskudds - og utlånsrente har falt med 0,08%-poeng til 2,02%. Hovedårsaken til dette er at kunder som er totalkunder gis en lavere rente. Finansiering av boliglån i Terra Boligkreditt og en høy innskuddsvekst har styrket bankens likviditet betydelig. Samtidig har bankens markedsfinansiering blitt redusert med kr 150 millioner, men netto økning i bankens overskuddslikviditet er på ca kr 95,4 mill. Inntjening fra denne likviditeten er marginal, ettersom midlene er plassert i verdipapirer med lav risiko. Bankens Sikringsfond har i 2011 ikke krevd avgift mot kr 0,9 millioner i Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter utgjorde kr 9,0 millioner eller 0,44%. Dette er kr 0,2 millioner høyere sammenlignet med I 2010 bokførte vi en gevinst etter salg av aksjene i Nordito (tdligere BBS) for til sammen kr 1,4 millioner. Korrigert for gevinsten, er andre driftsinntekter kr 1,6 millioner høyere enn i Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjør kr 7,0 millioner eller 0,35%. Dette er kr 0,7 millioner høyere sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak høyere provisjonsutbetalinger fra lån overført til Terra Boligkreditt som økte med kr 0,5 millioner. Inntekter fra betalingsformilding har økt med til sammen kr 0,2 millioner. Økende økonomiske problemer i Europa har gitt fallende børskurser og økende priser på kreditt finansiert i markedet. Netto verdiendringer på rentebærende verdipapirer, aksjer, andeler og egenkapitalbevis, samt valuta utgjør kr 0,3 millioner i 2011 mot kr 1,3 millioner i Det gjøres oppmerksom på at avkastning fra rentefond utgjør kr 1,0 millioner, og er registrert som kursgevinst på andeler i verdipapirfond. Gruppert fordeler gevinstene og tapene seg slik: Kurstap på rentebærende obligasjoner og ansvarlige lån, utstedt av norske banker, kommuner, kraftselskap og norske industriselskaper utgjør kr 0,5 millioner i Kursgevinst på bankens beholding av aksjer, andeler og egenkapitalbevis utgjør kr 0,5 millioner, mens valuta samlet har oppnådd en gevinst på kr 0,3 millioner. Utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis utgjorde kr 1,5 millioner mot kr 1,1 millioner i Vår beholdning av verdipapirer er bokført til laveste verdi av bokført verdi og markedsverdi. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi er på kr 1,8 millioner Bankens avkastning på egne verdipapirer utgjør -0,99% for egenkapitalinstrumenter og 3,16% for rentebærende instrumenter. Driftskostnader Samlede driftskostnader for 2011 utgjorde kr 29,9 millioner. Dette er en økning på kr 5,6 mill, eller + 22,93% sammenlignet med Korrigert for uvanlige inntektsføringer av kostnader i 2010, beskrevet i de to neste avsnittende på hhv kr 3,1 og 0,5 millioner, utgjør kostnadsveksten kr 2,0 millioner eller + 7,11%. Personal - og administrasjonskostnader utenom EDB kostnader utgjorde kr 19,8 millioner. Korrigert for en ekstraordinær inntektsføring av AFP-ordningen på kr 3,1 millioner i 2010, utgjør det en kostnadsvekst på kr 1,7 millioner, eller + 11,12%. Bankens EDB kostnader utgjør kr 4,1 mill, eller 0,21%. Dette er en økning på kr 0,9 millioner sammenlignet med I 2010 inntektsført vi en tilbakebetaling av et omtvistet mva krav knyttet til kjøp av EDB tjenester fra Danmark, slik at den reelle kostnadsveksten er på kr 0,4 millioner. Andre kostnader utgjør kr 5,3 millioner, eller 0,26%. 8

9 Dette er uendret sammenlignet med I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene for ,44% (1,26). Tap og nedskrivninger på utlån og garantier Netto inntektsført på tap i 2011 er kr 2,0 millioner, som tilsvarer 0,12% av utlån. I 2010 ble det bokført en netto tapskostnad på kr 1,7 millioner. Årets tapskostnad fordeler seg slik: Netto konstaterte tap utgjør kr 1,8 millioner. Gruppevise nedskrivninger er økt med kr 0,3 millioner. Individuelle nedskrivninger har i år redusert med kr 3,9 millioner mot økning på kr 1,9 millioner i Inntektsføringen fordeler seg med henholdsvis 0,08% knyttet til næringslivskunder og 0,03% for personkunder mål i% av brutto utlån. Totale balanseførte nedskrivninger på utlån utgjør kr 7,3 mill, eller 0,48% av brutto utlån. Balanseførte gruppevise nedskrivninger er ved årsskiftet 2,8 mill (2,5). Dette utgjør 0,17% av brutto utlån. Samlede balanseførte individuelle nedskrivninger er ved årsskifte kr 4,9 mill. Banken anser risikoen i utlånsporteføljen som fortsatt svært lav. Misligholdte engasjementer har blitt betydelig redusert i 2011 og er etter våre vurderinger tilfredsstillende og godt sikret. Tapsavsetning er foretatt på de engasjementer hvor det er oppstått hendelser som kan medføre tap. Bedrifter i konjunkturutsatte næringer, med en svak egenkapitalsituasjon, er fortsatt sårbare og følges tett opp av banken. I forbindelse med årsoppgjøret er det foretatt en systematisk gjennomgang av alle engasjement over en viss størrelse, tapsutsatte bedriftsengasjementer med bakgrunn i inntjenings - og egenkapitalforhold, samt privatengasjement som vi vet kan være utsatte. Næringslivsandelene er på 22,6% av utlånsporteføljen og misligholdsprosenten er fortsatt lav med 0,44% av utlån (1,30%). Banken opplever tapssituasjonen som tilfredsstillende og har et ubetydelig antall engasjementer som er misligholdt. Styret kjenner ikke til lån eller garantier hvor det foreligger objektive indikasjoner på verdifall utover det som fremkommer i regnskapet. Videre vurderer styret risikoen for tap på bankens utlån, kreditter og garantiansvar som moderat det nærmeste året, men her vil de langsiktige ringvirkninger av den krevende økonomiske situasjonen i Europa være avgjørende for fremtidig utvikling. Resultat av ordinær drift Resultat av ordinær drift, utgjør kr 17,3 millioner, eller 0,85%. Tilsvarende var resultat i 2010 kr 21,4 millioner eller 1,11% i prosent av forvaltningskapitalen. Resultat er kr 4,1 millioner lavere enn i Hovedårsaken til at banken hadde et bedre resultat i 2010 er, som tidligere nevnt, inntektsføring av AFP forpliktelser, mva refusjon samt gevinst fra anleggsaksjer (salg av BBS) for til sammen kr 5,6 millioner i Korrigert for dette, gir den underliggende bankdriften for 2011 et resultat som er kr 1,2 millioner bedre enn i Kostnader i forhold til inntekter utgjør 66,12 (52,76). Korrigert for verdipapirgevinst er forholdet 66,52 (54,33). Det er avsatt kr 5,4 millioner til skatt. Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør kr 11,9 millioner, eller 0,62%. Disponering av årets resultat Årets resultat på kr ,- disponeres slik: Gaver til allmennyttige formål Kr ,- Overført til gavefond Kr ,- Overført til sparebankens fond Kr ,- Sum disponert Kr ,- 9

10 Balanse og risikovurdering Andebu Sparebank Årsrapport 2011 Balansen Forvaltningskapitalen Ved utgangen av 2011 var forvaltningskapitalen kr millioner, dvs. en økning på kr 45 millioner, eller 2,25%. I tillegg kommer boliglån overført til Terra Boligkreditt som utgjør kr 496 millioner. Innskudd Innskudd fra kunder utgjør kr millioner pr , mot kr millioner 12 måneder tilbake. Innskuddsveksten i 2011 utgjør 8,99%, mot 6,48% i Innskudd fra personkunder har en økning på 7,5%, mens innskudd fra næringskunder, offentlige og andre utgjør 12,5%. Andelen av innskudd fra personmarkedet utgjør 69,5% mot 70,5% i Andel av innskudd fra næringslivssektoren utgjør 24,1%, og øvrige sektorer 6,4%. Totalt kommer 96,0% av innskuddene fra Vestfold, herav 50,2% fra Andebu. Den gjennomsnittlige innskuddsrenten i 2011 var 2,63%, mot 2,33% i Utlån Utlån til kunder utgjør kr millioner pr mot kr millioner på samme tid i fjor. Utlånsveksten i 2011 utgjør -2,04% mot tilsvarende 3,00% i Lån formidlet til Terra Boligkreditt har hatt en vekst på kr 112 millioner. Samlet utlånsvekst inkludert lån formidlet til Terra Boligkreditt utgjør 3,85% mot 8,11% i Andelen av utlån til personmarkedet utgjør 78,4%, mot 79,4% i Andel av utlån til næringslivssektoren utgjør 21,6%. Totalt kommer 93,5% av utlånene fra Vestfold, hvorav 50,1% fra Andebu. Den gjennomsnittlige utlånsrenten, inklusive kredittprovisjoner, var 4,68% i 2011 mot 4,46% i Bankens utlån fordelt på sektor, næring og geografiske områder fremkommer i note 2.a. Garantier Avgitte garantier på vegne av kunder utgjorde kr 14,2 millioner, hvorav garanti stilt til Terra Boligkreditt utgjør 69,6 millioner. Samlet har banken stilt garantier for til sammen kr 83,8 millioner i Verdipapirer Pr var det plassert kr 89 millioner i aksjer, grunnfondsbevis, andeler i aksjefond og andeler obligasjonsfond. Av disse er kr 56,2 plassert i rentefond med god likviditet. I gjennomsnitt har banken hatt kr 67,8 millioner investert i slike papirer. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi er på kr 2,7 millioner. Samlet bokført verdi av rentebærende papirer utgjorde kr 193,0 millioner, en oppgang på kr 59,6 millioner sammenlignet med Porteføljen hadde i 2011 en gjennomsnittlig rente på 3,52%, mens samlet avkastning ble 3,16%. Likviditet Andebu Sparebank har en innskuddsdekning på 98,0%, mot 88,1% i Kundeinnskudd og egenkapital finansierer 112,2% av samlede utlån. Styret legger vekt på en balansert utvikling av innskudd fra - og utlån til - kunder. Dette sammen med en tilfredsstillende inntjening og soliditet, er en viktig forutsetning for opplån i pengemarkedet ved likviditetsbehov. Egenkapital og soliditet Samlet egenkapital utgjør kr 228,8 millioner, mot kr 217,6 millioner i Inntjening i forhold til veksten har vært tilfredsstillende i Grunnlaget for beregning av kapitaldekning er kr 220,3 millioner mot et risikovektet beregningsgrunnlag på kr 1.075,8 millioner. Dette gir en kapitaldekning på 20,48%. Minstekravet er 8%. Bankens interne krav til kjernekapitaldekning er 12%.Styret anser bankens soliditet for å være meget god. Styret er ikke kjent med forhold av betydning som ikke fremgår av årsoppgjøret. Etter flere år med høyere utlåns- enn innskuddsvekst har banken de tre siste årene hatt en høyere innskuddsvekst. Dette har styrket bankens likviditet med kr 165 millioner i 2011, mot kr 41 millioner i Boliglån finansiert gjennom Terra Boligkreditt i 2011 utgjør netto kr 112 millioner, mot kr 104 millioner i

11 Risikoforhold Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring gjennom bankens regler for intern kontroll, andre instrukser og etablerte nøkkelkontroller. Styret holdes løpende orientert gjennom periodiske rapporter. Bankens finansielle risiko består i hovedsak av kredittrisiko, rente- og kursrisiko og likviditetsrisiko. Kredittrisiko Bankens kredittrisiko er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. stats- og statsgaranterte papirer. Utlånsporteføljen er fordelt med ca 78,4% til personmarkedet og 21,6% til næringsliv inkludert landbruk. 93,5% av utlånene er gitt til kunder innen Vestfold fylke. Banken har få store engasjementer. Det benyttes et eget saksgangsystem med innlagte fullmaktsbegrensninger på den enkelte saksbehandler. Ved vurdering av lånesaker legges det stor vekt på betalingsevne og sikkerhet. Banken har et risikoklassifiseringssystem for engasjement over kr Hensikten med et slikt system er å overvåke bankens kredittrisiko, og systemet er bygd opp rundt 3 elementer. Disse er økonomi, sikkerhet og forretningsmessige faktorer. Kundene klassifiseres i 5 forskjellige risikogrupper. Brutto utlån som er misligholdt lengre enn 90 dager er på til sammen kr 7,3 millioner, tilsvarende 0,44% av brutto utlån. Banken har til sammen individuelle og gruppevise nedskrivninger på kr 7,7 mill. Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje med lån, og utgjør samlet kr 83,8millioner. Plasseringer i verdipapirer skjer i henhold til styrets retningslinjer, og har lav eller moderat risikoprofil. Styret vurderer kredittrisikoen til å være liten til moderat for utlån/garantier, og moderat for verdipapirer. For å redusere risikoen for utlån/garanier har vi etablert en tettere oppfølging av næringslivsengasjementer. Renterisiko Bankens renterisiko er knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Ved endringer i markedsrenten justeres både innskudd- og utlånsrenten, slik at renterisikoen er minimal for utlån og innskudd med flytende betingelser. Utlån til kunder som har bundet renten utgjør kun kr 42,1 millioner. Innskudd fra kunder som har bundet renten var ved årets utgang kr 57,1 millioner. Bankens beholdning av obligasjoner/sertifikater beløper seg til kr 193,0 millioner, med en gjennomsnittlig gjenstående løpetid på 0,22 år. Renterisikoen for verdipapirer vurderes som lav. Banken har kr 89,0 millioner plassert i aksjer, andeler og grunnfondsbevis. Samlet investert beløp var ved årsskiftet 1,36% av forvaltningskapitalen. Styret anser kursrisikoen for denne porteføljen som lav. Likviditetsrisiko Innskudd fra kunder er bankenes viktigste finansieringskilde. Endringer i kundenes spareadferd, og en relativ høy etterspørsel etter lån, gjør at bankenes generelle behov for nye kapitalkilder økte frem til høsten Overføring av lån til Terra Boligkreditt har vært en vesentlig finansieringskilde de tre siste år. Bruk av boligkredittselskaper, rammer for D-lån og F-lån i Norges Bank, fall i utlånsetterspørselen og økt sparing, gjør at bankene samlet har større likviditetsreserve. Likviditetsrisikoen er ytterligere redusert gjennom en god spredning på kundeinnskudd (få store innskudd, både i antall og kundegrupper). Banken oppnådde 8,99% innskuddsvekst i Andebu Sparebank finansierer utlån til kunder med innskudd fra kunder, egenkapital og overføring av boliglån til Terra Boligkreditt. De siste to årene har innskuddsveksten samlet vært kr 187 millioner høyere enn utlånsveksten. I tillegg har banken i samme periode overført netto kr 496 millioner til Terra Boligkreditt. Banken har i løpet av 2011 styrket innskuddsdekningen. Pr er innskuddsdekningen på 98,04% (88,13%). Rentebærende verdipapirer, inklusive rentefond, utgjør ca 5,58% av samlede innskudd fra kunder. Rentebærende verdipapirer for til sammen kr 80,8 millioner er pantsatt for eventuelle nye låneopptak i Norges Bank. Banken har etablert en likviditetsstrategi som sikrer god rapportering av sannsynlig likviditetsrisiko. Styret oppfatter likviditetssituasjonen nå som relativt god, og anser likviditetsrisikoen som lav til moderat. 11

12 Internkontroll/arbeidsmiljø/fortsatt drift/fremtidsutsikter Andebu Sparebank Årsrapport 2011 Internkontroll Banken har etablert en internkontroll i henhold til gjeldende retningslinjer for finansinstitusjoner. Banksjef og ekstern revisor fremlegger årlig hver sin rapport for styret, hvor det gis en vurdering av bankens risikoer, rutiner og internkontrollens gjennomføring. For 2011 framkom ingen vesentlige merknader til rapportene. Banken har implementert et nytt rammeverk for risikostyring i henhold til Basel II-forskriften. Arbeidsmiljø og personale Ved årets slutt hadde banken i alt 22,54 årsverk fordelt på 25 ansatte. Det er ansatt 3 nye medarbeidere i I tillegg kommer deltidsansatte innen gruppen vaktmester og rengjøringspersonale. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Andebu Sparebanks virksomhet drives innenfor lovgivningens krav med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Andebu Sparebank er en IA bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Sykefraværet var på 5,7 % mot 5,6 % forrige år. De ansatte har ikke vært involvert i skader eller ulykker i forbindelse med arbeid. Ved årsskiftet var kvinneandelen i styret 2 av 5, i forstanderskapet 8 av 20 og i bankens ledergruppe 0 av 3. Av bankens 25 ansatte er 12 kvinner, herav 4 på redusert tid. Miljørapportering Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø. Fortsatt drift Etter styrets vurdering gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskifte. Det er etter styrets vurdering heller ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for banken etter regnskapsårets utgang. I samsvar med regnskapslovens 3 3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Av bankens 25 ansatte er 12 kvinner. 12

13 Fremtidsutsikter Styret budsjetterer med et resultat i 2012 på linje med oppnådd resultat i Bankens rentenetto forventes å få en beskjeden økning i kroner og i prosent. Dette skyldes en fortsatt moderat vekst i utlån samtidig som vi fortsatt vil få et lavt rentenivå. Effekten av strengere myndighetskrav mht til bankers likviditet kan resultere i en svekket rentenetto for bankene generelt, men også at aktørene i markedet tar ut høyere kundemarginer. Banken møter 2011 med en god likviditetssituasjon. Inntekter fra banktjenester forventes å styrkes som følge av økning av lån overført til Terra Boligkreditt. Bankens inntekter fra salg av fondsandeler og alternativ sparing samt fra salg av forsikring forventes å øke noe i Budsjettert kostnadsvekst er på 10,6%. Halvparten kostnadsveksten er knyttet til planlagt vedlikehold av bankens bygg samt kostnader til forberedelsene til bankens 150 års jubileum i I en tid med forventet lavere vekst og moderat vekst i inntekter er det fortsatt fokus på å holde kostnadene lave. Styret vil følge tapsrisikoen på kreditt nøye, men netto tapskostnad forventes fortsatt å bli lav. Kompetanseutvikling vil fortsatt være et prioritert område. Det er viktig at vi tilpasser oss myndighetskrav, er en attraktiv arbeidsplass og at vi utvikler banken for fremtiden slik at vi opprettholder vår posisjon som en attraktiv leverandør av finansielle tjenester til vårt lokalmarked. Takk Styret vil rette en takk til alle ansatte for en aktiv og dyktig innsats i regnskapsåret. Takket være ansvarsbevisste og målrettede ansatte har vi lykkes på mange områder og taklet utfordringer godt. En takk også til bankens valgte medlemmer av forstanderskap og andre utvalg, samt alle våre kunder og forbindelser som støtter opp om banken. Andebu, 14. februar STYRET I ANDEBU SPAREBANK 13

14 Nøkkeltall og kontantstrømanalyse Andebu Sparebank Årsrapport 2011 Nøkkeltall Fra resultatregnskapet (hele tusen) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat for regnskapsåret Fra balansen (hele tusen) Brutto utlån Tapsavsetninger Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Egenkapital Nøkkeltall Rentenetto 1,79 % 1,93 % 1,97% 2,34% 2,40% Kostnader i % av inntekter ekskl. kursgevinster 66,52 % 54,33 % 65,82% 63.98% 71,73% Kostnadsvekst 22,93 % -13,35 % -4,78% -0,11% 7,41% Tapsprosent utlån -0,12 % 0,10 % 0,03% 0,43% -0,04% Misligholdsprosent 0,45 % 1,30 % 0,78% 0,40% 0,28% Egenkapitalavkastning 5,34 % 7,35 % 6,25% 1,96% 3,78% Kapitaldekning 20,48 % 20,48 % 20,52% 20,59% 20,95% Egenkapital i prosent av forvaltningskapital 11,22 % 10,87 % 10,95% 10,72% 12,45% Utlånsvekst -2,4 3,0 3,85% 10,41% 16,77% Innskuddsvekst 8,99 % 6,48 % 7,55% 9,87% 16,08% Innskudd i % av utlån 98,04 % 88,13 % 85,25% 82,31% 82,71% Økning i forvaltningskapitalen 2,22 % 7,94 % 3,50% 17,91% 14,88% Antall årsverk 22,54 22,34 22,12 22,75 23,04 14

15 Kontantstrømanalyse Resultat for regnskapsåret Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 Ordinære avskrivninger Gaver Endring utsatt skatt Endring pensjonskostnader / forpliktelser Tilført fra årets drift Endring netto utlån Endring utlån til finansinstitusjoner Overtatte eiendeler Endring kortsiktige verdipapirer Endring i diverse fordringer Endring i diverse gjeld A: Netto kontantstrøm fra virksomheten Investering i datterselskaper -209 Investering i varige driftsmidler Investering i immaterielle eiendeler 0 0 Salg av varige driftsmidler 0 0 Endring langsiktige verdipapirer B: Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Endring gjeld til kredittinstitusjoner C: Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode Likviditetsbeholdningen består av kontanter og fordringer på sentralbanker. 15

16 Regnskap Andebu Sparebank Årsrapport 2011 Regnskap 2011 Resultatregnskap (Tall i hele tusen) note Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 9 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte Verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader 14 e Sum rentekostnader og lignende kostnader L NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum ubytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Prov inntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon 14 d Andre gebyrer og provisjonsinntekter 14.d Sum prov. inntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum prov. kostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst /-tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter 7 8 Sum Andre driftsinntekter Ll NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lll SUM DRIFTSINNTEKTER

17 Resultatregnskap (Tall i hele tusen) note Lønn og generelle administrasjonskostnader 13.a 8.1 Lønn m.v.: Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle admin.kostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger 7.a Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader 14.c Sum Andre driftskostnader lv SUM DRIFTSKOSTNADER V RESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån 2d Tap på garantier 2d 0 0 Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering og gevinst/ tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.2 Gevinst Sum Gevinst på verdipapirer som er anleggsmiddel Skatt på ordinært resultat 14.a Vl RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT/RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer 17.2 Disponering Overført til Sparebankens fond 11.a Overført til gaver og/eller overført til gavefond 11.a Sum overføringer og disponeringer

18 Balanse Andebu Sparebank Årsrapport 2011 Balanse 2011 EIENDELER (Tall i hele tusen) note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 0 0 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordr. på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle og gruppe nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rente- 4 bærende verdipapirer med fast avkastning Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater,obl. og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning) 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer og andre verdip. med var. Avkastning Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i Andre konsernselskaper Sum immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel 14.a Andre immaterielle eiendeler 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 7.a.b Bygninger og andre faste eiendommer 7.a.b Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.1 Finansielle derivater 12.2 Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke pål. kostn Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

19 GJELD OG EGENKAPITAL (Tall i hele tusen) Note Gjeld til finansinstitusjoner Lån fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 14 g Sum annen gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder 9, Innskudd fra og gj. til kunder u/avtalt løpetid Innskudd fra og gj. til kunder m/avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedels av verdipapirer 16.3 Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 17.1 Finansielle derivater Annen gjeld 14.b Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelse 13.c Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: 22 Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond 11.a,b Gavefond 11.a,b Sum egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN 23 Betingede forpliktelser 23.1 Garantier 2.a Garanti til Sparebankenes sikringsfond 2.a Forpliktelser 24.1 Pantstillelser 4,14.g Rentebytteavtaler

20 Noter til regnskapet Andebu Sparebank Årsrapport 2011 Noter til regnskapet Note 1. Generelle regnskapsprinsipper Bankens selskapsregnskap for 2011 er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk. Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Utarbeidelse av konsernregnskap Andebu Sparebank eier 51 % av datterselskapet Andebu Sparebank eiendomsmegling AS. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap. Unnlatt konsolidering av Andebu Sparebank eiendomsmegling AS begrunnes med at unnlatelsen ikke har betydning for å bedømme bankes stilling og resultat. Se note 6. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Dette gjelder særlig poster som nedskrivning på tap på utlån, verdi av verdipapirer samt beregning av pensjonsforpliktelser. Framtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og underliggende forutsetninger blir revurdert løpende. Endringen i regnskapsmessig estimat blir regnskapsført i den perioden endringen oppstår. Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. Utlån og tap på utlån Andebu Sparebank vurderer sine utlån etter utlånsforskriften av 21. desember Utlån vurderes til virkelig verdi. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. Utlån skal i senere perioder etter etableringstidspunktet vurderes til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalte avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall gitt en inntruffet tapshendelse. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte fremtidige kontante inn- eller utbetalinger over utlånets forventede løpetid. Nedskrivninger for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet: Vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningene beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert på forventninger om tap. Hendelsen som medfører eventuell nedskrivning skal være inntrådt på balanse dagen. Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet: Vesentlige finansielle problemer med debitor, betalingsmislighold, eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert på forventninger om tap. Hendelsene som medfører eventuell nedskrivning skal være inntrådt på balanse dagen. Individuell nedskrivning foretas på enkelt engasjementer med bakgrunn i tapshendelse som gir estimerte reduksjoner i utlånets fremtidige kontantstrømmer. Gruppevise nedskrivninger Gruppenedskrivninger foretas med tilsvarende bakgrunn, men hvor tapshendelsene ikke kan identifiseres på enkeltengasjementer. En egen modell basert på historiske tap og konkurs sannsynlighet legges til grunn for beregningene. 20

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer