Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto"

Transkript

1 Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer det studentene har levert inn. Besvarelsene har i varierende grad feil og mangler, i både oppsett og innhold. OBS!! Denne besvarelsen har ingen kommentar. OBS!! Denne besvarelsen inneholder ingen sider scannet tekst. Faktor takker - alle som har tilbudt sine besvarelser - alle som har lagt arbeid ned i å få dette gitt ut Innhold: Oppgave Besvarelse

2 V-2002 EKSAMENSOPPGAVE I SV SØ 002 INNFØRING I UTVIKLINGSØKONOMI Tre oppgaver som alle skal besvares. Oppgave 1 Nyklassisk handelsteori, basert på læren om komparative fortrinn, predikerer at internasjonal frihandel vil gi fordeler for alle deltakende land og føre til en inntektsutjevning mellom landene. a) Gi en framstilling av Raul Prebisch sin teori om handel mellom sentrum og periferi og drøft hvordan konklusjonene i denne teorien skiller seg fra den nyklassiske handelsteorien. b) Drøft Prebisch sine forslag til hvordan periferien kan oppnå økonomisk utvikling. Oppgave 2 Drøft de viktigste komponentene i programmene for strukturtilpasning som støttes av Det internasjonale valutafondet (IMF) og Verdensbanken. Drøft også de praktiske resultatene av disse programmene. Oppgave 3 Definer/forklar følgende begreper: a) Investerings-sparegap b) Valutagap c) Bilateral bistand d) Multilateral bistand e) Prosjektbistand f) Programbistand g) Bundet bistand Merk! Studentene må primært gjøre seg kjent med sensur ved å oppsøke sensuroppslagene. Evt telefoner om sensur må rettes til instituttet eller sensurtelefonen. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

3 Eksamensbesvarelse vår 2002 SVSØ 002 Besvarelsen fikk A Oppgave 1.a Raul Prebisch og ECLA-skolen prøvde å forklare forskjellen mellom industrialiserte land og utviklingsland gjennom produksjonsmønsteret til disse, og konsekvensene av dette gjennom handel. Prebisch ble senere leder for UNCTAD, en organisasjon under FN som hadde som mål å være GATTs motvekt og jobbet for en mer rettferdig handel. I dag er UNCTAD minimalisert, og er hovedsakelig en organisasjon som innhenter statistikk, uten politisk innflytelse. Prebisch delte verden inn i to regioner : 1. sentrum; som kan identifiseres med industrialiserte land som produserer industrivarer, og eksporterer disse. 2. periferien; som kan identifiseres med utviklingsland, som er primærprodusenter, dvs. hovedsakelig jordbruk. Denne sektoren er preget av lav produktivitet. Prebisch hadde to teorier om forholdet mellom sentrum og periferi. Den ene er tekniske fremskritt, hvordan en teknologisk utvikling vil slå ut i de to regionene, og en teori om forskjellig inntektselastisitet for industrivarer og jordbruksvarer. Jeg vil først forklare hvordan tekniske framskritt vil påvirke produksjon og priser i de to regionene og sektorene. Med tekniske fremskritt betyr det innovasjoner som øker produksjonen. Og hvis prisene er knyttet til kostnader, som de vil i en konkurransesituasjon, er det naturlig at prisene netto øker. En nyvinning i produksjonen vil skifte tilbudskurven utover. For sentrum er både tilbudskurven og etterspørselskurven relativt elastisk, kort forklart vil det si at en økning i produksjonen og tilbudt kvantum, ikke får store konsekvenser for pris. I periferien derimot er både etterspørselskurven og tilbudskurven (ikke kurvene direkte, men tilbudet og etterspørselen!) relativt uelastisk, som betyr at en økning i produksjonen får store konsekvenser for pris. Pris på industrivarer S s S s S s D s P i tilbudskurve, sentrum etterspørsel, sentrum pris på industrivarer P i P i D s D s Tilbudt og etterspurt mengde - 1 -

4 Pris på jordbruksvarer S p S p S p D p P j tilbudskurve, periferi etterspørsel, periferi pris på jordbruksvarer P j P j D p D p Tilbudt og etterspurt mengde Tilbudssiden: I sentrum fører tekniske fremskritt til er netto skift innover for tilbudskurven S s til S s. Dette fordi et teknisk fremskritt først fører tilbudskurven utover, på et høyere produksjonsnivå, men som en konsekvens av dette vil lønningene øke. I sentrum har man ikke overskuddsarbeidskraft, dvs. at forhandlingskraften til arbeiderne er stor, og pga den økte lønnskostnaden vil tilbudskurven skifte netto innover til S s. I periferien derimot vil tilbudskurven skifte utover, fra S p til S p. I periferien antar man stor befolkningstetthet og stor overskuddsarbeidskraft. Arbeiderne har derfor lav forhandlingsmakt, og lønna forblir slik den er. Som en ser fra grafene, øker prisene pga skiftet i tilbudskurven i sentrum, mens prisene reduseres i periferien. Kort oppsummert: Mens faktorinntektene øker med produktiviteten i sentrum, øker faktorinntektene saktere enn i periferien. Etterspørselssiden: I sentrum fører dette tekniske fremskrittet til en stor økning i etterspørselen etter industrivarer, etter inntektsøkningen og Prebisch antar også en elastisk etterspørsel etter industrivarer. Skiftet vises fra D s til D s. I periferien øker også etterspørselen, fra D p til D p. Men denne øker ikke relativt like mye som for sentrum. Prebisch mener at primærvarer, jordbruksvarer, har en uelastisk inntektsøkning. Dvs. at - 2 -

5 en prosentvis økning i inntekt ikke fører til en like stor prosentvis økning i etterspørsel men en lavere økning. At etterspørselen er relativt uelastisk forklarer Prebisch bl.a. med at jordbruksvarer er nødvendighetsgoder, og når behovet er dekket for disse avtar elastisiteten. Prebisch mener også at mange jordbruksvarer blir erstattet med syntetiske produserte substitutt, for eksempel syntetisk gummi. Disse to effektene, den uelastiske etterspørselen og de syntetiske erstatningene, fører til en lavere etterspørselseffekt for jordbruksvarer enn industrivarer. Man ser ut ifra grafene og forklaringen til skiftene at prisene endres. I sentrum øker prisen for industrivarer fra P i til P i, og i periferien reduseres prisen for jordbruksvarer fra P j til P j. Altså får et teknisk fremskritt i sentrum og periferi to motsatte konsekvenser, og det er lett å se at handel mellom disse to regionene vil bli skjev, siden P i /P j > 1 da P i > P j, dvs. at sentrum betaler lite for jordbruksvarer og selger dyrt industrivarer, og vice versa for periferien. Prebischs teori om ulike elastisiteter for industri- og jordbruksvarer er allerede delvis forklart, men jeg vil gå nærmere inn på implikasjonene. Når elastisitetene er ulike, dvs. når man har en elastisk etterspørsel etter industrivarer både i sentrum og periferi, men en uelastisk etterspørsel etter jordbruksvarer, vil dette få konsekvenser for handelsbalansen og den økonomiske veksten i de to regionene. Anta at begge ønsker en vekst på 3 % i BNP pr år. Elastisiteten for industrivarer er 1,3 og elastisiteten til jordbruksvarene er 0,8. Dette fører til en eksportøkning i sentrum på 3,9 %, mens kun en økning på 2,4 % i periferien. Og dermed en importøkning i sentrum på 2,4 %, og 3,9 % i periferien. Dette vil i seg selv ha store konsekvenser for handelsbalansen, og blir forsterket når terms of trade er i sentrums favør, altså P i /P j > 1. Den klassiske tradisjonen (nyklassiske) sier at mellom to regioner med forskjellig økonomisk situasjon, vil det bli konvergens. Kort fortalt fordi i sentrum, for å bruke Prebischs utgangspunkt, er det mye kapital pr arbeider, og lav arbeidsledighet. Dvs. at gevinsten med nye investeringer vil avta. I periferien derimot har man lite kapital pr arbeider og stor overskuddsarbeidskraft. Den nyklassiske teorien sier da at kapitalbevegelsene vil gå til periferien, og man får konvergens over tid. Ricardos komparative fortrinn viser at gjennom full spesialisering (hjørneløsning) vil to land som handler med hverandre komme bedre ut, enn om de produserte hver for seg. Prebisch antar at de to regionene produserer / har spesialisert seg i to ulike varer eller sektorer. Dette vil i følge Ricardo føre til et høyere nyttenivå for begge land. Ricardo antar for det første at alle ressurser blir utnyttet også arbeidskraft. Prebisch viser at dette stemmer for sentrum, men i periferien har man mye ledig arbeidskraft. Ricardo antar også at handelen er balansert mellom de to landene. Prebisch viser at handelen på ingen måte er balansert, fordi elastisitetene er forskjellig for de to varene, og - 3 -

6 fordi terms of trade er til fordel for sentrum. Dette fører til en forverring for periferi, men en forbedring for sentrum, relativt sett. Altså, der den nyklassiske teorien predikerer konvergens og bedret velferd for begge land / regioner, forklarer Prebisch det motsatte; en relativ forværring i periferi i forhold til sentrum. Prebisch ble kritisert for modellen sin, da han mente at han så en langsiktig nedgang i terms of trade for jordbruksvarer. Kritikken ble rettet mot ham, fordi mange var uenig i dette. De mente blant annet at prisene på jordbruksvarer ikke hadde gått ned, og en nedgang i transportkostnader. Thirlwall viser derimot at prisene på jordbruksvarer har gått ned relativt til industrivarer, spesielt etter 1970-tallet. Det er også verdt å merke seg at verden ikke er så svart-hvitt som Prebisch viser i sin modell, at sentrum produserer industrivarer og periferien produserer jordbruksvarer. Vesten produserer faktisk 50 % av verdens matproduksjon, og u-landene produserer 30 % av industrivarene i verden. Men så er jo også dette bare en modell, altså en forenkling, men som belyser et problem. Oppgave 1.b På grunn av den forverringen av handelsbalansen og terms of trade som jeg har vist i oppgave a), mente Prebisch at u-landene, altså periferien, måtte industrialisere seg. Dette ville han gjennomføre med såkalt importsubstitusjon (ISI) med proteksjonisme. Med importsubstitusjon mente han at i stedet for å importere visse varer, skulle landet selv produsere disse, så fremt de var i stand til det (mht ressurser). En ISI-industri ville trekke til seg arbeidskraft fra eksportsektoren (dvs. jordbruket) og dermed redusere arbeidsledigheten. En importsubstitusjon vil også bedre handelsbalansen da men ikke lengre trenger å kjøpe varene eksternt, men kan produsere de selv. På sikt vil man muligens også være i stand til å eksportere varene, og konkurrere med andre aktører på det eksterne markedet. For å kinne gjøre dette mente Prebisch man måtte verne sin egen nye industri mot konkurranse fra eksterne produsenter. Dette kan gjøres blant annet med toll, kvoter, eller trolig mest effektivt gjennom subsidier av egen industri. Men Prebisch mente man måtte også passe seg for en veldig proteksjonistisk politikk, da man på sikt ønsker å konkurrere. Proteksjonisme kan avle inneffektivitet fordi man legger seg på et kunstig høyt kostnadsnivå, som vil straffe seg. Man trenger en dynamisk industri som er tilpassningsdyktig og konkurransedyktig. De fleste av de Øst-Asiatiske landene som har industrialisert seg har brukt denne metoden. For en bedret situasjon i jordbruket, ønsket man økt samarbeid mellom de forskjellige produsentene. Gjennom store (internasjonale) kartell, kunne man samarbeide, og dermed få større kontroll over produksjon og pris. Gjennom kartellene kan man regulere produksjon og ha større kontroll ever markedskreftene, for eksempel gjennom samordning av produksjon. OPEC er et godt eksempel på et slikt kartell, som fungerer godt i hvert fall fra produsentsiden! Faren med kartell - 4 -

7 er at gevinsten, den kortsiktige sådan, kan være stor ved å bryte samarbeidet. Det har vært forsøkt på flere primærnæringskartell, men de fleste har brutt sammen. Oppgave 2 IMF og Verdensbanken er to organisasjoner som springer ut fra Bretton Woods-avtalen, som ble vedtatt på 40-tallet (1944 hvis jeg ikke husker feil). Denne avtalen gikk ut på et valutasamarbeid mellom USA og de Vest-Europeiske landene, hvor valutaen skulle bindes opp mot gull, og dermed en fast kurs for dollaren. En dollar kostet en fast sum i norske kroner. Da USA involverte seg i Vietnamkrigen, hadde de et stort behov for penger, og løste dette problemet med å trykke dollar. De europeiske bankene akkumulerte denne dollaren, og ønsket den ikke, i stedet ba de USA om å få bytte den inn i gull. USA hadde ingen gull å bytte mot, og i 1973 proklamerte president Nixon at gullstandarden var over og at dollaren fløt. Oljekrisen(e) på 1970-tallet gjorde at USA fortsatte å trykke dollar, og oljeprodusentene plasserte denne dollaren i europeiske private banker. For å gjøre en lang historie kort endte dette i en stor overflod av dollar i europeiske banker, som de lånte ut til negativ (!) realrente til u-land, som trengte valuta for å betale import. I 1979 solgte USA statsobligasjoner, for å få dollaren tilbake, og dette førte selvfølgelig til økt etterspørsel etter dollar, med økende kurser og renter. U-landene satt nå med dyre lån og høy rente, lån de ikke kunne betjene. Dette kalles gjeldskrisen, og som en hjelpende hånd skulle IMF hjelpe disse til å betjene lånene. IMF har etter Mexico-krisen, som jeg mener var i 1984, hatt en dominerende rolle i innenrikspolitikk for land med gjeldsproblem. For å få hjelp av IMF må man signere en såkalt kondisjonalitet, som er en rekke betingelser for den økonomiske politikken innenriks, og tilbake får man hjelp. Kondisjonaliteten signeres hemmelig, og skal ikke være offentlig kjent. Denne inneholder blant annet: o Ressurser skal brukes til å bedre handelsbalansen, og få overskudd på denne, for å kunne tilbakebetale lån fra private banker. o Skattetrykket skal ned i landet, for å oppfordre til investeringer. o Offentlige budsjett skal reduseres, dvs. å bruke minst mulig midler til offentlige oppgaver. Dette kan gjøres ved å selge offentlige bedrifter, eksempelvis privatisere helsetjeneste, jernbane, telekommunikasjon, energiverk osv. Tacherism, så å si. o Valutaen skal devalueres, dvs. settes ned i verdi i forhold til andre valutaer, eksempelvis dollar. IMFs oppgave er å se at lånene kan bli tilbakebetalt, de ble en slags vakthund for private kommersielle banker. Mot å undertegne og følge politikken, fikk landene nye lån for å finansiere utgiftene. Kondisjonaliteten ble eneste utvei for å få ny, etterlengtet kapital. Gjelden ble - 5 -

8 reforhandlet, og gav landene tid til å utvikle seg. Disse betingelsene fungerte en god stund, og de fleste land, spesielt i Latin-Amerika, fikk overskudd på handelsbalansen. Slutten på 80-tallet og videre 90-tallet, pekte pilen en annen vei, og handelsbalansen til de fleste fikk igjen underskudd, og gjelden var større enn noen sinne. Det er vanskelig å vite akkurat hvorfor det er gått slik, men en nærliggende tanke er at kondisjonaliteten ikke fører til langsiktig vekst. Keynes tommelfingerregel er at men må øke etterspørselen for igjen få vekst. Ved å redusere offentlige budsjetter, og minimalisere statens rolle til å investere og øke etterspørsel, blir markedet friere, og dette kan føre til en langsiktig nedgang, hvis markedet er skeptisk. IMF har heller ikke stilt noen humanitære krav til landene, som for eksempel omfordeling og bedret helsesektor. Ved å redusere offentlige budsjetter, går det som oftest ut over ed svakeste, altså de som ikke har penger til å betale for seg. Verdensbanken ble også opprettet under Bretton Woods, først og fremst for å hjelpe et krigsherjet Europa etter 2. verdenskrig. Nå er Verdensbanken først og fremst en institusjon som hjelper utviklingslandene ved å gi lån og kunnskap. Før 1970-tallet gikk mesteparten av Verdensbankens lån til staten, men etter midt på 1970-tallet viste det seg at pengene ikke rakk ned til de som trengte det mest, de fattigste. Man ønsket da heller å låne til investeringer til infrastruktur, og spesielt jordbruksutvikling. 2/3 av lånene fra Verdensbanken brukes til utvikling av jordbruk og nærliggende områder. Verdensbanken gir stort sett lån, med en billigere rente enn markedsrenta. Spesielt får de 15 fattigste landene gode betingelser. Verdensbanken finansieres gjennom obligasjonsmarkedet, i motsetning til IMF, hvor medlemslandene betaler og får tilbake stemmerett som andel av betalingen. SAP, dvs. Structural Adjustment Program går i første rekke ut på en forbedring i jordbrukssektoren og industri basert på frihandel. Markedstilpasning er det vesentligste for utvikling, og proteksjonisme er banning i kirka. U-landene skal integreres i verdensmarkedet, og det skal de få til gjennom å være konkurransedyktige. IMF og Verdensbankens politikk er spesielt i det siste blitt kritisert for sin politikk, da det ikke ser ut til at programmene har nådd frem. Spesielt er vekten på frihandelsom eneste vekstmulighet satt i tvil. Bortsett fra England, som var den første til å industrialisere seg og hadde derfor ingen konkurranse, har alle såkalte i-land brukt proteksjonisme for å beskytte egen industri til den er konkurransedyktig. I-land bruker fortsatt proteksjonisme som virkemiddel (USA økte for et par måneder siden sin ståltoll) for beskytte egen produksjon og sysselsetting mot lav-pris konkurranse. Spørsmålet er da: hvis empirien har vist at proteksjonisme er eneste måte å industrialisere seg, hvorfor skal IMF, Verdensbanken og WTO kreve frihandel og mene dette er den beste løsning? Det er vanskelig å forstå, og et politisk ladet spørsmål

9 Jeg vil oppsummere ved å si at IMF og Verdensbankens politikk har blandede resultater, og man vil muligens se en oppmykning i fremtiden? De er begge viktige internasjonale organisasjoner, og viktige finansielle kilder til utviklingsland. Men siden u-gjelden er så stor som aldri før, er det på sin plass å sette spørsmålstegn ved politikken. Oppgave 3.a Investerings-sparegap kommer fra dualgap-modellen, som er en makroøkonomisk planleggingsmodell. Poenget med modellen er å vise at man kan planlegge en økonomisk vekst med et finansielt gap, om det er innenlandsk valuta eller utenlandsk (eller begge deler). Ut ifra en enkel modell over en økonomi, kan man lettere se hvor det finansielle behovet ligger: Y = I + C + (X M) I = S + M X I S = M - X Y = innenlandsk inntekt I = innenlandsk investering C = konsum X = eksport M = import S = sparing Investerings-sparegapet ses fra I S, som er total investering minus total sparing. Gapet er når I > S, dvs. at investeringene trenger mer ressurser enn hva kun den innenlandske sparingen kan gi. Fra Damars vekstteori vet vi at man legger / finner nødvendig investeringsnivå for å få en ønsket vekst. Når man planlegger økonomisk vekst må man muligens planlegge høyere investering enn sparing, som man må fylle opp ex post, altså i regnskapet eller i den faktiske verden, med opplåning eller kanskje bistand. Investerings-sparegapet er altså gapet mellom investeringsnivå og sparerate i en planleggingsmodell. Oppgave 3.b Denne [Valutagap] har også med oppgave 3.a) og gjøre, men her er det gapet mellom eksport og import. Husk at dualgapet vises i: I S = M X M X er import minus eksport, og i en planleggingsfase trenger ikke disse å være lik hverandre, men man opplever et importoverskudd. Et slikt gap kan fylles ex post gjennom lån fra utlandet, så man får den nødvendige valutaen, siden man mangler dette. Gapene kan ikke legges sammen, og fyller man det største, fyller man også det minste. Man må bestandig fylle det største. For eksempel hvis investerings-sparegapet er det største, låner man utenlandsk valuta som man veksler - 7 -

10 inn i egen valuta, slik at man kan betale tilbake investeringene så I = S, og valuta som man kan betale tilbake importen, så X = M. I regnskapet må disse alltid være fylt. Oppgave 3.c Bistand er rett og slett gaver man gir til et annet land. For at noe skal regnes som bistand, må 25 % av summen være gave. Bilateral bistand er når pengene går fra ett land til ett annet, altså mellom to land. Vestlige land har en andel av BNP de gir til u-hjelp. FN ønsker at denne andelen skal være 0,7 % av BNP. Bilateral bistand kan ha forskjellig motiv. For eksempel vil gamle kolonialmakter, som England, gi bistand til eller prioritere land de tidligere hadde som kolonier, for eksempel India. Man kan også ha politiske grunner for utvelgelse av land, for eksempel USAs kamp mot kommunisme, eller deres store andel av bistanden (ca 40 %) som går til Israel, populært grunnet jødenes sterke politiske makt i USA. Man kan også ha militære grunner for bistand, som har noe av samme argumentasjon som for de politiske grunnene. Dette kan føre til en skjev fordeling av bistandsmidlene, da noen blir mer prioritert av andre grunner enn de økonomiske. I Norge er det NORAD, en del av utenriksdepartementet, som står for fordelingen av bistandsmidlene. NORAD har spesielle utvalgte land de arbeider i, og de gir en stor andel videre til frivillige organisasjoner som videre bruker midlene, for eksempel Norsk Folkehjelp. En slik organisasjon vil i mindre grad være knyttet til norske interesser, og er i grenseland til multilateral bistand. Oppgave 3.d Multilateral bistand er også bistand, men i stedet for at midlene går direkte fra et land til et annet, er det en internasjonal organisasjon som får inntekter gjennom for eksempel en medlemskontingent, og fordeler midlene videre. Det beste eksempelet på en slik organisasjon er nok FN. Styrken med multilateral bistand er at egeninteressene til hvert bidragsland ikke vil gjelde, da en internasjonal organisasjon ikke har tilknytning til en enkelt stat. Midlene vil derfor ideelt sett bli jevnere fordelt enn med bilateral bistand. Oppgave 3.e Prosjektbistand er når bistanden er knyttet til et spesifikt prosjekt, og når dette prosjektet er fullført, er også bistanden over. Eksempel på dette kan for eksempel være byggingen av et sykehus, en vei, en bedrift, osv. NORAD har, som nevnt i oppgave 3.c, tidligere brukt mye prosjektbistand. Ordet NORAD-prosjekt har i Norge fått en negativ klang, da det har vært fokus på misslykkede prosjekt NORAD har engasjert seg i. Om dette stemmer empirisk, vet ikke jeg, men NORAD har i større grad gått fra prosjekt- til programbistand

11 Oppgave 3.f Til forskjell fra prosjektbistand, som er spesifikt rettet mot et bestemt prosjekt, er programbistand i større grad langsiktig, og rettet mot en langsiktig utvikling av et bestemt felt. Dette krever i større grad de lokale myndigheters engasjement og bevissthet på problemet. Myndighetene er sterkere engasjert og samarbeid mellom de to nasjonene er sentralt hvis pengene skal brukes på best mulig måte. Programbistand er gjerne noe som går over lengre tid, og binder giverland / -organisasjon til engasjement og finansiell hjelp over tid. Oppgave 3.g Bundet bistand er når midlene er øremerket til et bestemt formål. I stedet for en åpen tilførsel av penger til en stat, betyr bundet bistand at pengene er bestemt hva skal brukes til. Eksempel kan være bygging av et sykehus eller tilbakebetaling av utenlandsgjeld. Fordelen med bundet bistand er at det er mindre risiko for at pengene havner på avveie eller i feil hender. I stedet for å bruke bistandspengene til bedring av infrastruktur eller bygging av et sykehus, så bygger presidenten seg et feiende flott bolighus, for å sette det på spissen. Man vil ha bedre kontroll ved bundet bistand, men ulempen er at mottakeren selv får mindre kontroll over hvor pengene brukes, og områder kan bli nedprioritert

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk:

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Økonomisk vekst og handelspolitikk Velferd og bytteforhold

Detaljer

Økonomisk vekst November 2014, Steinar Holden

Økonomisk vekst November 2014, Steinar Holden Økonomisk vekst November 2014, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland. 2 av 3 oppgaver skal besvares

EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland. 2 av 3 oppgaver skal besvares Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosialøkonomi EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland 2 av 3 oppgaver skal besvares V-1991 1. Mange utviklingsland

Detaljer

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Oversikt Ulike typer stordriftsfordeler Ulike typer ufullkommen konkurranse

Detaljer

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Sensorveiledning /løsningsforslag ECON 1310, våren 2014

Sensorveiledning /løsningsforslag ECON 1310, våren 2014 Sensorveiledning /løsningsforslag ECON 1310, våren 2014 Ved sensuren vil oppgave 1 telle 30 prosent, oppgave 2 telle 40 prosent, og oppgave 3 telle 30 prosent. Alle oppgaver skal besvares. Oppgave 1 I

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 30, H Ved sensuren tillegges oppgave vekt /4, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /4. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst

Detaljer

Økonomisk vekst - oktober 2008, Steinar Holden

Økonomisk vekst - oktober 2008, Steinar Holden Økonomisk vekst - oktober 2008, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Handel, produksjon, konsum & velferd

ECON1410 Internasjonal økonomi Handel, produksjon, konsum & velferd 1 / 29 ECON1410 Internasjonal økonomi Handel, produksjon, konsum & velferd Karen Helene Ulltveit-Moe 10. mars 2015 0 / 29 Ricardo: komparative fortrinn skyldes produktivitetsforskjeller - Kun én innsatsfaktor

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H13

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H13 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 131, H13 Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt,, oppgave vekt,5, og oppgave 3 vekt,3. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: Ha nesten

Detaljer

Gevinster ved handel. Karen Helene Ulltveit-Moe. Økonomisk institutt, UiO

Gevinster ved handel. Karen Helene Ulltveit-Moe. Økonomisk institutt, UiO Gevinster ved handel Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Kilder til gevinster ved handel Effektiv ressursbruk: Handel tillater

Detaljer

Publisering 5 Uke 7. Innleveringsdato: 21. 02. 2010. Anvendt Makroøkonomi. Side 0

Publisering 5 Uke 7. Innleveringsdato: 21. 02. 2010. Anvendt Makroøkonomi. Side 0 Publisering 5 Uke 7 Innleveringsdato: 21. 02. 2010 Anvendt Makroøkonomi Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Ukens oppgave:...2 1. Fast/flytende valutakurs...3 Fastvalutakurs:...3 Flytende

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

ANVENDT INTERNASJONAL HANDEL: HANDELSPOLITIKK. Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410

ANVENDT INTERNASJONAL HANDEL: HANDELSPOLITIKK. Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410 ANVENDT INTERNASJONAL HANDEL: ØKONOMISK VEKST OG HANDELSPOLITIKK Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410 Økonomisk vekst og handelspolitikk Velferd og bytteforhold (terms of trade) Effekter av økonomisk vekst

Detaljer

Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto aktor - En eksamensavis utgitt av Pareto SØK 2001 Offentlig økonomi og økonomisk politikk Eksamensbesvarelse Høst 2003 Dette dokumentet er en eksamensbesvarelse, og kan inneholde feil og mangler. Det er

Detaljer

Gevinster ved handel. Karen Helene Ulltveit-Moe. Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO

Gevinster ved handel. Karen Helene Ulltveit-Moe. Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Gevinster ved handel Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Kilder til gevinster ved handel Effektiv ressursbruk: Handel tillater spesialisering i den type produksjon

Detaljer

Publisering 5 Uke 7. Innleveringsdato: 21. 02. 2010. Anvendt Makroøkonomi. Side 0

Publisering 5 Uke 7. Innleveringsdato: 21. 02. 2010. Anvendt Makroøkonomi. Side 0 Publisering 5 Uke 7 Innleveringsdato: 21. 02. 2010 Anvendt Makroøkonomi Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Studer caset Rikets tilstand. Publiser dine svar på oppgavene knyttet til caset...

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Våren 2009 Hvis ikke annet avtales med seminarleder, er det ikke seminar i uke 8, 10 og 13. 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVER SV SØ 002 Innføring i utviklingsøkonomi

EKSAMENSOPPGAVER SV SØ 002 Innføring i utviklingsøkonomi Vår 2001 Alle tre oppgaver skal besvares EKSAMENSOPPGAVER SV SØ 002 Innføring i utviklingsøkonomi Gi en framstilling og drøfting av W. A. Lewis s dualismemodell. Begrunn hva du mener er sterke og svake

Detaljer

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 20. januar Rentekutt til tross for gamle planer Riksbanken: renteprognose

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2011 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er de

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Våren 2011 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er de

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

BNP per innbygger 1960

BNP per innbygger 1960 Forelesningsnotat nr 12, oktober 2005, Steinar Holden Økonomisk vekst Noen grove trekk:... 1 Måling av økonomisk vekst... 2 Faktorer bak økonomisk vekst... 2 Teorier for økonomisk vekst... 3 Klassisk (malthusiansk)

Detaljer

EØS TISA TTIP. Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar Gunnar Rutle

EØS TISA TTIP. Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar Gunnar Rutle EØS TISA TTIP Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar 21.11.2016 Gunnar Rutle Er det egentlig handelsavtaler? I den offentlige debatten fremstilles disse avtalene som (fri)handelsavtaler, og av stor

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk oppgave H12 ECON 1310

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk oppgave H12 ECON 1310 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk oppgave H12 ECON 131 Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 1/6, oppgave 2 vekt ½, og oppgave 3 vekt 1/3. For å bestå eksamen, må besvarelsen

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel 1 / 42 ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel Andreas Moxnes 7.april 2015 0 / 42 Introduksjon til ny handelsteori Så langt har vi sett på handel med ulike

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

ECON3730, Løsningsforslag deler av seminar 5

ECON3730, Løsningsforslag deler av seminar 5 ECON3730, Løsningsforslag deler av seminar 5 Eva Kløve eva.klove@esop.uio.no 24.april B Konsum i to perioder 2) Budsjettbetingelse og helning Budsjettlinjen er c 1 + c 2 1+r = y. Helningen er (1 + r).

Detaljer

OPPGAVE 1: a. Hva menes med begrepet et lands bytteforhold (terms of trade)?

OPPGAVE 1: a. Hva menes med begrepet et lands bytteforhold (terms of trade)? Eksamen Econ 1410 Vår 2007 Sensurveiledning OPPGAVE 1: a. Hva menes med begrepet et lands bytteforhold (terms of trade)? Svar: Med et lands bytteforhold forstår vi prisen på eksport relativt til prisen

Detaljer

Valuta og valutamarked. ECON 1310 2. november 2015

Valuta og valutamarked. ECON 1310 2. november 2015 Valuta og valutamarked ECON 1310 2. november 2015 Hvorfor bry seg? Endringer i valutakursen påvirker hvor mye vi betaler i butikken Hvorfor bry seg? Og hvor vidt dere har jobb etter studiene Disposisjon

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi ECON1410 Fernanda.w.eggen@gmail.com 24.01.2018 1 Oversikt Forrige uke lærte vi at komparative fortrinn kan brukes til å forklare handelsmønstre Et land har komparativt fortrinn i

Detaljer

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet?

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet? Effektivitet Når et land fjerner handelshindre er det noe som tjener og noen som taper på endringene i markedene. Hvordan kan vi vite om det er en samlet gevinst slik at vinnerne i prinsippet kan kompensere

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 10

Løsningsforslag kapittel 10 Løsningsforslag kapittel 10 Oppgave 1 a) Valutakursen angir hvor mye vi må betale i vår valuta for en enhet av utenlands valuta. 108 NOK / 100 DKK = 1, 08 NOK/DKK b) Kronekursen angir hvor mange enheter

Detaljer

Fra finanskrise til gjeldskrise

Fra finanskrise til gjeldskrise Fra finanskrise til gjeldskrise Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Faglig pedagogisk dag 27. oktober 12.0 Offentlig gjeld og budsjettbalanse Budsjettbalanse i prosent av

Detaljer

Ricardos modell (1817)

Ricardos modell (1817) Ricardos modell (1817) Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Ricardo med èn faktor: Modellskisse To land: Hjemland og Utland Kun to varer produseres og konsumeres:

Detaljer

ECON 2915 forelesning 9. Fredag 18. oktober

ECON 2915 forelesning 9. Fredag 18. oktober ECON 2915 Fredag 18. oktober Vi skiller mellom: Handel med varer Flyt av innsatsfaktorer Flyt av innsatsfaktorer Innsatsfaktorer flyter ikke like fritt mellom land som varer Fysisk kapital flyter friere

Detaljer

Produksjon og etterspørsel

Produksjon og etterspørsel Produksjon og etterspørsel Forelesning 2, ECON 1310: Anders Grøn Kjelsrud 29.8.2014 Oversikt 1. Tilbud 2. Etterspørsel 3. Den nøytrale realrenten Produksjon Hva kreves for å produsere en vare eller tjenester?

Detaljer

SENSURVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE ECON 1410 VÅR 2006

SENSURVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE ECON 1410 VÅR 2006 SENSURVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE ECON 1410 VÅR 2006 GENERELL INFORMASJON OM PENSUM. PENSUM ER ANGITT I FORELESNINGSPLANEN FOR KURSET. SE http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ1410/v06/. SVÆRT

Detaljer

Økende ledighet i Europa - hva kan politikerne gjøre?

Økende ledighet i Europa - hva kan politikerne gjøre? Økende ledighet i Europa - hva kan politikerne gjøre? Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Faglig-pedagogisk dag 31. oktober 2012 Høy ledighet har både konjunkturelle og

Detaljer

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren.

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. ECON 30 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. Oppgave Veiledning I denne oppgaven er det ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgaven. Oppgave:

Detaljer

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN BA-Kompetanse 2010 Son, juni 2010 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN 1. NOEN FAKTA 2. KINA I FARTA 3. INDIA KOMMER ETTER 4. HVA SKJER I HELLAS?

Detaljer

ECON3730, Løsningsforslag seminar 5

ECON3730, Løsningsforslag seminar 5 ECON3730, Løsningsforslag seminar 5 Eva Kløve eva.klove@esop.uio.no 8.mai Oppgave 5 Ta utgangspunkt i en økonomi med full sysselsetting og drøft mulige virkninger av innvandring på lønnsnivået for ulike

Detaljer

Sensorveiledning ECON 1310 Høsten 2005

Sensorveiledning ECON 1310 Høsten 2005 Sensorveiledning ECON 3 Høsten 25 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. Oppgave Veiledning I denne oppgaven er det ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om

Detaljer

Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto SØK 2001 Offentlig økonomi og økonomisk politikk Eksamensbesvarelse Vår 2004 Dette dokumentet er en eksamensbesvarelse, og kan inneholde feil og mangler. Det er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT oppgave 1310, V12

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT oppgave 1310, V12 UNIVERSIEE I OSLO ØKONOMISK INSIU oppgave 30, V Ved sensuren tillegges oppgave vekt /6, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /3. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst tre nesten riktige

Detaljer

Forelesning # 2 i ECON 1310:

Forelesning # 2 i ECON 1310: Forelesning # 2 i ECON 1310: Konjunkturer 25. august 2012 Den økonomiske sirkulasjonen i et samfunn Temaer for forelesning om konjunkturer og arbeidsmarked 1 Arbeidsmarkedet Noen definisjoner To mål på

Detaljer

Fasit til øvelsesoppgave 1 ECON 1310 høsten 2014

Fasit til øvelsesoppgave 1 ECON 1310 høsten 2014 Fasit til øvelsesoppgave EON 30 høsten 204 Keynes-modell i en åpen økonomi (i) Ta utgangspunkt i følgende modell for en åpen økonomi () Y = + + G + X - Q (2) = z + c( Y T) cr 2, der 0 < c < og c 2 > 0,

Detaljer

Keynes-modeller. Forelesning 3, ECON 1310: Anders Grøn Kjelsrud 5.9.2014

Keynes-modeller. Forelesning 3, ECON 1310: Anders Grøn Kjelsrud 5.9.2014 Keynes-modeller Forelesning 3, ECON 1310: Anders Grøn Kjelsrud 5.9.2014 Oversikt over dagens forelesning 1. Konsumfunksjonen, den nøytrale realrenten (fra forrige uke) 2. Konjunkturer vs. vekst 3. Start

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Fasit - Obligatorisk øvelsesoppgave ECON 30, H09 Ved sensuren tillegges oppgave vekt 0,, oppgave vekt 0,45, og oppgave 3 vekt 0,45. Oppgave (i) Forklar kort begrepene

Detaljer

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Lastet opp på www.oadm.no Oppgave 1 i) Industrisektoren inngår som konsum i BNP. Man regner kun med såkalte sluttleveringer til de endelige forbrukerne. Verdiskapningen

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 1 BNP fra etterspørselssiden Generalbudsjettligningen for en lukket økonomi er gitt ved BNP = privat konsum + private

Detaljer

Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 0,1, oppgave 2 vekt 0,5, og oppgave 3 vekt 0,4.

Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 0,1, oppgave 2 vekt 0,5, og oppgave 3 vekt 0,4. ECON3 Sensorveiledning eksamen H6 Ved sensuren tillegges oppgave vekt,, oppgave vekt,5, og oppgave 3 vekt,4. Oppgave Hvilke av følgende aktiviteter inngår i BNP i Norge, og med hvilket beløp? a) du måker

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi ECON1410 Fernanda.w.eggen@gmail.com 16.01.2018 1 Introduksjon Praktisk informasjon Forelesninger Onsdager kl. 8.15-10 på ES i Aud. 1 To avvik: 9.2 kl. 8.15-10 på ES i Aud. 1 og 27.2

Detaljer

ECON 1310: Forelesning nr 9 (27. mars 2008)

ECON 1310: Forelesning nr 9 (27. mars 2008) ECON 1310: Forelesning nr 9 (27. mars 2008) Ragnar Nymoen Økonomisk institutt. Universitetet i Oslo. 25. mars 2008 1 1 Innledning Vi ser fortsatt på selve grunnmodellen for valutamarkedet. Det er to hovedmotiver

Detaljer

Publisering #3 i Finansiell endring

Publisering #3 i Finansiell endring Publisering #3 i Finansiell endring Oppgave 1: Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? Innledning Hovedårsakene til den norske bankkrisen på 1920-tallet var blant annet den voldsomme kredittdrevne

Detaljer

Oppgave 1 (vekt 20 %) Oppgave 2 (vekt 50 %)

Oppgave 1 (vekt 20 %) Oppgave 2 (vekt 50 %) Oppgave 1 (vekt 20 %) Forklar følgende begreper (1/2-1 side): a) Etterspørselselastisitet: I tillegg til definisjonen (Prosentvis endring i etterspurt kvantum etter en vare når prisen på varen øker med

Detaljer

Tips og kommentarer til løsning av repetisjonsoppgaver (altså ikke fullstendige løsningsforslag som ville egne seg i en eksamensbesvarelse)

Tips og kommentarer til løsning av repetisjonsoppgaver (altså ikke fullstendige løsningsforslag som ville egne seg i en eksamensbesvarelse) Tips og kommentarer til løsning av repetisjonsoppgaver (altså ikke fullstendige løsningsforslag som ville egne seg i en eksamensbesvarelse) Oppgave 1 Når prisen på medisinen ZZ økte med 20% gikk etterspørselen

Detaljer

UTVIKLINGEN I INTERNASJONAL ØKONOMI

UTVIKLINGEN I INTERNASJONAL ØKONOMI UTVIKLINGEN I INTERNASJONAL ØKONOMI Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI 12/10/ 1 Diskutere de store linjer i internasjonal politikk og internasjonal økonomi, med særlig vekt på forholdene i USA og Kina

Detaljer

Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO

Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO Fra finanskrise til gjeldskrise Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ / h ld / Faglig pedagogisk dag 27. oktober 12.0 Offentlig gjeld og budsjettbalanse Budsje ettbalanse

Detaljer

Fasit til oppgavesett våren 2015

Fasit til oppgavesett våren 2015 Fasit til oppgavesett våren 2015 Oppgave 1 (a) Setter inn x = 900 og løser mhp P. Da får vi P=10. (b) Stigningstallet til etterspørselskurven er gitt ved: XX PP = 10 (c) P=10 gir X=900 PX=9000 P=20 gir

Detaljer

Samfunnsøkonomi eksamen

Samfunnsøkonomi eksamen - 1 - eksamen Oppgave: 1) a) Ettersom databergingsselskapet IBAS har nærmest monopol på sitt marked, har de også muligheten til å sette prisen på sine tjenester høyere enn ved ellers fullkommen konkurranse.

Detaljer

Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur

Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur Forelesning 15, ECON 1310 9. november 2015 Litt fakta: sysselsetting, verdiskaping (bruttoprodukt), 2014 2 30 25 20 15 10 5 0 Sysselsetting, årsverk Produksjon Bruttoprodukt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning ECON1310, h16

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning ECON1310, h16 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning ECON1310, h16 Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 20%, oppgave 2 vekt 60% og oppgave 3 vekt 20%. For å få godkjent besvarelsen, må den i hvert

Detaljer

Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk. 1. Forelesning ECON Introduksjon

Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk. 1. Forelesning ECON Introduksjon Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk 1. Forelesning ECON1310 23.08.10 Introduksjon Del 1: 1. forelesning Det økonomiske kretsløpet Vekst og konjunkturer Konjunkturbevegelser Konjunkturer og arbeidsledighet

Detaljer

Oppgave uke 48 Makroøkonomi. Innledning

Oppgave uke 48 Makroøkonomi. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 48 Makroøkonomi Innledning Professor Robert A. Mundells forskning på 60-tallet har vært av de viktigste bidragene innen økonomisk forskning

Detaljer

KONKURRANSEEVNE. Status for norsk økonomi

KONKURRANSEEVNE. Status for norsk økonomi KONKURRANSEEVNE Status for norsk økonomi Betydningen av god konkurranseevne er svært viktig i dagens globale marked. En stat som klarer seg bra på verdensmarkedet, vil ofte være en stat som sitter igjen

Detaljer

Obligatorisk øvelsesoppgave

Obligatorisk øvelsesoppgave Obligatorisk øvelsesoppgave 1i) Inngår offentlige tjenester som ikke omsettes i et marked i BNP? Hvordan måles i så fall verdien på disse tjenestene? Ja, offentlige tjenester som ikke omsettes i et marked

Detaljer

Universitetet i Oslo, Økonomisk Institutt Sensorveiledning 1310, V13

Universitetet i Oslo, Økonomisk Institutt Sensorveiledning 1310, V13 Universitetet i Oslo, Økonomisk Institutt Sensorveiledning 30, V3 May 9, 203 Oppgave skal vektlegges med 25%, oppgave 2 med 50%, og oppgave 3 med 25%. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall:

Detaljer

Vi starter med et lite kontroversielt krav til fornuftig disponering og organisering av økonomien:

Vi starter med et lite kontroversielt krav til fornuftig disponering og organisering av økonomien: Leseveiledning til 22.09.14 Tema: Effektivitet Læreboka kap.7 og 9 Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? Det vi produserer bør produseres med minst mulig bruk av ressurser (kostnadseffektivitet)

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

og økonomisk politikk 1. Forelesning ECON Introduksjon Finanskrisen rammet hardt

og økonomisk politikk 1. Forelesning ECON Introduksjon Finanskrisen rammet hardt Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk 1. Forelesning ECON1310 23.08.11 Introduksjon Finanskrisen rammet hardt 1 Del 1: 1. forelesning Det økonomiske kretsløpet Vekst og konjunkturer Konjunkturbevegelser

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2004 Næringsøkonomi Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 29 SØK2004 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Økonomi. mandag 29. april 13

Økonomi. mandag 29. april 13 Økonomi Penger erstatter tidligere byttehandel Skiller mellom privatøkonomi og offentlig økonomi Økonomi består av inntekter, utgifter og prioriteringer Inntekter I 2004 var 76% av arbeidsstokken ansatt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, h15

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, h15 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 30, h5 Ved sensuren tillegges oppgave vekt 20%, oppgave 2 vekt 60%, og oppgave 3 vekt 20%. For å få godkjent besvarelsen,

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet?

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet? Effektivitet og fordeling Når et land fjerner handelshindre er det noe som tjener og noen som taper på endringene i markedene. Hvordan kan vi vite om det er en samlet gevinst slik at vinnerne i prinsippet

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Gjennomgang av Obligatorisk Øvelsesoppgave. ECON oktober 2015

Gjennomgang av Obligatorisk Øvelsesoppgave. ECON oktober 2015 Gjennomgang av Obligatorisk Øvelsesoppgave ECON 1310 26. oktober 2015 Oppgave 1 Fremgangsmåte: Forklare med ord, men holde det kort Forholde seg til den virkelige verden mer enn modellene Vise at man kan

Detaljer

Om betydningen av en avansert sektor for gevinster av handel

Om betydningen av en avansert sektor for gevinster av handel Master thesis for the Master of Philosophy in Economics degree Om betydningen av en avansert sektor for gevinster av handel Kirsti Mellbye 31.01.2008 II Økonomisk institutt Universitetet i Oslo i Forord

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Ved sensuren tillegges oppgave og 2 lik vekt. Oppgave (a) De finanspolitiske virkemidlene i denne modellen er knyttet til det offentlige konsumet (G) og skattesatsen

Detaljer

Aktuell kommentar. Utviklingen i konsumprisene siden Nr Av Kjetil Martinsen og Njål Stensland, Pengepolitikk*

Aktuell kommentar. Utviklingen i konsumprisene siden Nr Av Kjetil Martinsen og Njål Stensland, Pengepolitikk* Nr. Aktuell kommentar Utviklingen i konsumprisene siden 9 Av Kjetil Martinsen og Njål Stensland, Pengepolitikk* *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis

Detaljer

(1) Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende tilpasning ( S & W kapittel 8, RH 3.

(1) Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende tilpasning ( S & W kapittel 8, RH 3. Økonomisk Institutt, september 2005 Robert G. Hansen, rom 208 Oppsummering av forelesningen 09.09 Hovedtemaer: () Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende

Detaljer

Begrensninger - eldre handelsteori Vansker med å få ressurser inn til industrien logistikk / infrastruktur

Begrensninger - eldre handelsteori Vansker med å få ressurser inn til industrien logistikk / infrastruktur Samling 7-3: Handelsteori og handelsfeller Formål - kort intro om moderne handelsteori s Hecksher-Ohlin hovedelement i teorien "handelsfeller" WTO Eirik Romstad Handelshøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Sensorveiledning til eksamen i ECON

Sensorveiledning til eksamen i ECON Sensorveiledning til eksamen i ECON 0 0..003 Oppgave (vekt 40%) (a) Markedslikevekten under fri konkurranse: Tilbud = Etterspørsel 00 + = 400 = 300 = 50 p = 50. (b) Forurensningen som oppstår ved produksjonen

Detaljer

Introduksjon: Litteraturreferanser

Introduksjon: Litteraturreferanser Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk 1. Forelesning ECON1310 22.01.10 Introduksjon Kjernepensum: Introduksjon: Litteraturreferanser Forelesningsnotat 1 (H) Kapittel 1 (B) Øvrig pensum Statistisk Sentralbyrås

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse. Makroøkonomi. Bokmål. Dato: Torsdag 22. mai 2014. Tid: 4 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse. Makroøkonomi. Bokmål. Dato: Torsdag 22. mai 2014. Tid: 4 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse Makroøkonomi Bokmål Dato: Torsdag 22. mai 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 6 Antall oppgaver: 3 Kandidaten besvarer alle

Detaljer

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises:

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises: Oppgave uke 46 Nasjonalregnskap Innledning Nasjonalregnskapet er en oversikt over hovedstørrelsene i norsk økonomi som legges fram av regjeringen hver vår. Det tallfester blant annet privat og offentlig

Detaljer

Teorien om komparative fortrinn

Teorien om komparative fortrinn Teorien om komparative fortrinn Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Handelsteorier forklarer og predikerer handelsmønster forklarer hvorfor handel gir gevinster

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN Seminar for Elektroforeningen, torsdag 3. desember 2009 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN 1. Finanskrisen 2. Globale ubalanser 3. Vil det likevel gå bra

Detaljer

Arne Jon Isachsen Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 MAKROPERSPEKTIVER. arne jon isachsen 2015

Arne Jon Isachsen Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 MAKROPERSPEKTIVER. arne jon isachsen 2015 Arne Jon Isachsen Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 MAKROPERSPEKTIVER arne jon isachsen 2015 2 Verden har gått inn i en periode preget av systemic disorder. (William Hague, Storbritannias utenriksminister)

Detaljer

Næringsstruktur 5. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. ECON2915 Høsten 2008

Næringsstruktur 5. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. ECON2915 Høsten 2008 , og næringsstruktur. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo ECON291 Høsten 2008 av resultater fra to-sektor-modellen Vi har studert en liten åpen økonomi med 2 sektorer, som hver produserer en ferdigvare

Detaljer

GLOBALE UBALANSER HVA HAR NORGE I VENTE?

GLOBALE UBALANSER HVA HAR NORGE I VENTE? Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI GLOBALE UBALANSER HVA HAR NORGE I VENTE? I. BAKGRUNN II. HVA SKJER I FREMVOKSENDE ØKONOMIER? III. HVA ER VITSEN MED GJELD MELLOM LAND? IV. NÆRMERE OM FORHOLDENE I

Detaljer

HVA ER INTERNASJONAL ØKONOMI? Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410

HVA ER INTERNASJONAL ØKONOMI? Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410 HVA ER INTERNASJONAL ØKONOMI? Karen Helene Ulltveit-Moe Finanskrise og handelskollaps En gjentakelse av 30-årene? Finanskrise og kollaps i Flernasjonale foretaks investeringer Hva skal dere lære i? 5 Hva

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver EON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2014 1) Måling av økonomiske variable. Holden forelesningsnotat 2, Blanchard kap 1, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet,

Detaljer

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang ...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang på, varenes innhold, hvordan de produseres, samt om de

Detaljer

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8 Side 1 av 8 Dette dokument er skrevet for bruk i seminarene arrangert av FinanceCube. Dokumentet må ikke kopieres uten godkjennelse av FinanceCube. CopyRight FinanceCube 2004. Innnhold. Makro Økonomi...2

Detaljer