Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd Sted: Rådhuset 515,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd Sted: Rådhuset 515,"

Transkript

1 Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd Sted: Rådhuset 515, Fremmøtte: Per Bersås, Iver Marius Kleiva, Terje Bjerkeli, Bente Alnæs, Ann- Kjersti Hernæs, Håvar Berild, Erling Nevland, Lars Olav Hustad Ruth Brennhaug Staurseth (kirkeverge/sekr) : Forfall : Astrid Åsgård, Møtende vara: Nils Valde Ord for dagen v/ Per Bersås Sakliste Sak 8/17 Godkjenning av innkalling Sak 9/17 Godkjenning av sakliste Sak 10/17 Godkjenning av møteprotokoll Sak 11/17 Orienteringssaker -Ny vigselsliturgi /ansatte i Rauma kirkelige fellesråd - Kunstgressbane mellom Isfjorden skole og Hen kirkegård - Personalsak, Endring stillingsprosent unntatt off - Maling Holm kyrkje Sak 12/17 Kontorlokale/Kirkekontor unntatt off Sak 13/17 Årsmelding / Årsrapporter Sak 14/17 Årsregnskap 2016 Sak 15/17 Bruk av overskudd på drift 2016 Sak 16/17 Handlingsplan Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

2 Rauma kirkelige fellesråd /17 rbs GODKJENNING AV INNKALLING Innstilling: Innkalling godkjent Vedtak: Innkalling godkjent RAUMA KIRKELIGE FELLESRÅD Rauma kirkelige fellesråd /17 rbs GODKJENNING AV SAKLISTE Innstilling: Sakliste godkjent Vedtak: Sakliste godkjent RAUMA KIRKELIGE FELLESRÅD Rauma kirkelige fellesråd /17 rbs Godkjenning av møteprotokoll Innstilling: Møteprotokoll fra godkjennes Vedtak: Møteprotokoll fra godkjent

3 Rauma kirkelige fellesråd /17 rbs Innstilling: Orienteringssakene taes til orientering Vedtak: Fellesrådet ber om et møte med Rauma kommune og Hen menighetsråd for drøfte saken «Kunstgressbane mellom Isfjorden skole og Hen kirkegård» De øvrige orienteringssakene taes til orientering. -Ny vigselsliturgi /ansatte i Rauma kirkelige fellesråd - Kunstgressbane mellom Isfjorden skole og Hen kirkegård - Personalsak, Endring stillingsprosent - Maling Holm kyrkje - Borgund AS, fordelte utgifter m.m. I møtet: I orienteringssak «Kunstgressbane mellom Isfjorden skole og Hen kirkegård» fratrådte kommunens representant, Ordfører Lars Olav Hustad. Følgende forslag ble fremmet til orienteringssaken om Kunstgressbanen: Fellesrådet ber om et møte med Rauma kommune og Hen menighetsråd for drøfte saken «Kunstgressbane mellom Isfjorden skole og Hen kirkegård» Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4 Rauma kirkelige fellesråd /17 rbs KONTORLOKALE / KIRKEKONTOR Innstilling framlagt i møtet: Rauma kirkelige fellesråd har to alternativer mht kontorlokale for Kirkekontoret: 1: Lokalene i Vollan 6 v/borgund as - med utvidelse som omfatter 1 etg. i bygget. 2: Lokaler i 1. etg på Vangstun v/rauma kommune. Begge alternativene vil -etter nødvendige utbedringer- tilfredsstille kravene som stilles for bl.a. god tilgjengelighet og for å kunne ha et godt arbeidsmiljø. Utbedringene for Vollan 6 kan gjennomføres slik at lokalene er innflyttingsklare sommeren Nødvendige utbedringer på Vangstun betinger avklaringer i Rauma kommunestyre, og lokalene kan neppe stå ferdig før Etter en totalvurdering legges følgende prioriteringer til grunn for å kunne realitetsbehandle en leieavtale for Vollan 6, eller, en intensjonsavtale for Vangstun: Som prioritet nr. 1: Lokaler på Vangstun, forutsatt at en tilfredsstillende intensjonsavtale kan inngås innen 20. mai Som prioritet nr. 2: Lokalene i Vollan 6 utvides til å omfatte 1 etg. Det forutsettes at huseier bekoster avtalt renovering av lokalene i 1etg., og at ny husleieavtale kan inngås innen 10. juni Kirkelig fellesråd gir lederen og kirkevergen fullmakt til å forhandle fram den aktuelle avtalen. Tillitsvalgte og verneombud skal ha uttalerett. Endelig avtaletekst framlegges for Kirkelig fellesråd før avtale inngås.

5 VEDTAK Rauma kirkelige fellesråd har to alternativer mht kontorlokale for Kirkekontoret: 1: Lokalene i Vollan 6 v/borgund as - med utvidelse som omfatter 1 etg. i bygget. 2: Lokaler i 1. etg på Vangstun v/rauma kommune. Begge alternativene vil -etter nødvendige utbedringer- tilfredsstille kravene som stilles for bl.a. god tilgjengelighet og for å kunne ha et godt arbeidsmiljø. Utbedringene for Vollan 6 kan gjennomføres slik at lokalene er innflyttingsklare sommeren Nødvendige utbedringer på Vangstun betinger avklaringer i Rauma kommunestyre, og lokalene kan neppe stå ferdig før Etter en totalvurdering legges følgende prioriteringer til grunn for å kunne realitetsbehandle en leieavtale for Vollan 6, eller, en intensjonsavtale for Vangstun: Som prioritet nr. 1: Lokaler på Vangstun, forutsatt at en tilfredsstillende intensjonsavtale kan inngås innen 20. mai Som prioritet nr. 2: Lokalene i Vollan 6 utvides til å omfatte 1 etg. Det forutsettes at huseier bekoster avtalt renovering av lokalene i 1etg., og at ny husleieavtale kan inngås innen 10. juni Kirkelig fellesråd gir lederen og kirkevergen fullmakt til å forhandle fram den aktuelle avtalen. Tillitsvalgte og verneombud skal ha uttalerett. Endelig avtaletekst framlegges for Kirkelig fellesråd før avtale inngås. Enstemmig vedtat SAKSOPPLYSNING I sak 5/17 gjorde fellesrådet følgende vedtak: «Arbeidsgruppa får fullmakt til å videreforhandle med huseier om leie av 1. etg. i Vollan 6. Før inngåelse av ny leieavtale må en drøfte saken med kommunen og få garanti for inndekking av økte kostnader.» Ørnulf Rasmussen, Borgund AS har i samtale tilbudt å bekoste ombyggingen/renoveringen av 1. etg. Dette er stipulert til kr ,- Dvs en husleiereduksjon på ca. kr pr mnd. hvis 10 års nedbetaling. Ørnulf Rasmussen, Huseier Vollan 6 er orientert om at vi må avvente eventuelle videre drøftinger til kommunens tilbud er avklart. (vedlegg)

6 Etter møtet i fellesrådet kontaktet leder i FR, Per Bersås, rådmann Oddbjørn Vassli og ba om et møte vedr. behovet for økte økonomiske rammer dersom vi skulle inn i utvidet leie av Vollan 6. Mandag 6. februar møtte Per Bersås og Ruth Brennhaug Staurseth til et møte på Rådhuset. Det ble orientert om arbeidet som så langt har vært gjort for å finne /få på plass kontorlokaler som tilfredsstiller kravet til universell utforming på offentlige kontor. Vi orienterte også om at det både for inneværende år og for årene som kommer ville bli økt husleie og behov for økte budsjettrammer dersom vi går inn for å leie 1.etg i Vollan 6.i tillegg til de lokalene vi nå har. Rådmann og økonomileder ønsket at vi vurderte tilbudet de ville gi oss; nemlig å flytte kirkekontoret til Vangstun, før en evt sak om økte økonomiske rammer blir lagt fram for kommunestyret. Rådmann ba om en oversikt over våre behov for kontorlokaler /møterom m.m. og ville forelegge for oss en romløsning på Vangstun. Før evt. videre arbeid med Vangstun som nytt lokale, ønsket vi å se om dette kunne være aktuelt som kirkekontor. En befaring ble bestemt Med på denne befaringen deltok i tillegg til arbeidsgruppa Magny Landre (ny kirkeverge) Hans Oskar Gaustadnes (driftsleder fellesrådet), Paul Magne Venås (tillitsvalgt for ansatte i Rauma kirkelige fellesråd), Jo Unhjem Formålsbygg / Rauma kommune Befaring på Vangstun ( referat vedlegg) VANGSTUN Kommunen oversendte fem (5) alternativ til romløsning ved Vangstun.(vedlegg) Disse forslagene viser at det er mulig å få til tilfredsstillende antall kontor og andre rom en har bruk for på arealet som tilbys. Den ble det avholdt et møte på Rådhuset der følgende deltok: Rådmann Oddbjørn Vassli, Stig Malones og Jo Unhjem fra kommunen. Fra kirken: Per Bersås (leder i FR), Erling Nevland (prost/ med i arbeidsgruppa), Ruth Brennhaug Staurseth (kirkeverge) og Magny Landre (påtroppende kirkeverge) Følgende tema ble drøftet: Riktig areal er ganske nøyaktig 300 m² i første etasje, heisen medregnet. I kjelleren er planen foreløpig på 90 m² uten korridorer, men den løsningen må det jobbes noe mer med. Arealene kan bli noe justert ettersom hvor man legger skillet mellom areal til Kirkekontor og «høyblokka». lys og ventilasjonsforhold i kontorlokalene vil bli ut ført i h.h.t bygningsmessige forskrifter og krav og skal godkjennes av arbeidstilsynet ved bruksendring oppvarming av lokalet vil bli ved vannbåren varm Renovering vil skje etter at nåværende bruker er kommet i annet lokale, innflytting for kirken anslås til Husleie anslås til pr m2

7 Renovering av Vangstun vil bli en investering på 3-5 mill,saken må opp i kommunestyret. Rådmann legger opp til behandling i Formannskap 24.april og kommunestyret 9. mai Fra kirken ble det presisert at høyere husleie i nåværende lokaler i Vollan 6,1.+2. etg eller evt husleiei Vangstun, ikke må redusere bevilgningene til øvrig drift i kirken. Dersom Rauma kommunestyre sier ja til Kirkekontor i Vangstun, vil intensjonsavtale inngås og utforming av kontorlokale vedtas. Fellesrådet må i møtet avklare to alternativ: 1. Rauma kirkelige fellesråd fortsetter drøftingene med Borgund as om et forlenget leieforhold i Vollan 6 som også inkluderer 1. etg. 2. Rauma kirkelige fellesråd avventer vedtak i Rauma kommunestyret 9. mai 2017 angående et leieforhold på Vangstun. Velger fellesrådet å avvente kommunestyrevedtak i mai 2017, må huseier i Vollan 6 orienteres, og en må få en forsikring om at vi evt har et leieforhold fram til Skulle kommunestyret si nei til kirkekontor i Vangstun, må en gå videre med planene for 1.etg i Vollan 6. Vollan 6 En løsning med leie av 1.etg Vollan 6 er ikke en fullverdig løsning med tanke på universell utforming. Selv om det vil bli tilgang til 1.etg for alle, så vil kontorene forbli i 2.etg slik planene er nå. Mange års bruk har medført slitasje og behov for opp-pussing i 2.etg, så kostnader til vedlikehold på påreknes. Vangstun Et positivt vedtak i kommunestyret vedr. Vangstun som kontorlokaler for kirken, vil gi både kontorer, samtalerom og møterom og et «samlet» kontorfellesskap. Utenfor Vangstun er det gode parkeringsmuligheter både for ansatte og besøkende I møtet: Lars Olav Hustad orienterte om at han hadde blitt kontaktet av Kirkekomitéen «Kirke på Åndalsnes». De ønsker å få fortgang i bygging av ny kirke på Åndalsnes. I den nye kirken er det også tenkt kontorlokaler for Kirkelig fellesråd. FR oppfordret Grytten menighetsrådet og Kirkekomitéen til å gjøre de nødvendige vedtak i menighetsmøte før saken legges fram for fellesrådet. Menigheten må også fremlegge sitt vedtak om status til Grytten kirke dersom en ny kirke blir tatt i bruk i soknet.

8 Rauma kirkelige fellesråd /17 rbs ÅRSMELDING / ÅRSRAPPORTER 2016 ÅRSMELDING 2016 Rauma kirkelige fellesråd Vedlegg: Årsmelding Rauma kirkelige fellesråd 2016 Årsrapporter (driftsleder, diakon, organist, trosopplæring) Årsmeldinger og regnskapssammendrag fra menighetsrådene Innstilling: 1. Årsmelding for Rauma kirkelige fellesråd 2016 godkjennes. 2. Årsrapporter 2016 fra driftsleder, diakon, organist og trosopplæring taes til orientering. 3. Årsmeldinger og regnskapsrapporter 2016 fra menighetsrådene taes til orientering. Vedtak: 1. Årsmelding for Rauma kirkelige fellesråd 2016 godkjennes. 2. Årsrapporter 2016 fra driftsleder, diakon, organist og trosopplæring taes til orientering. 3. Årsmeldinger 2016 fra menighetsrådene taes til orientering. Regnskapsrapportene fra menighetsrådene sendes ut til fellesrådet senere. Kirkevergen legger fram vedlagte forslag til årsmelding for 2016 for virksomheten. Sammen med årsmeldingen følger rapporter fra driftsleder, diakon og organist, rapport fra trosopplæringa i Årsmeldinger og regnskapssammendrag fra menighetsrådene i alle sokna ligger også ved som orientering. I møtet ble det orientert om at kirkekontoret ikke hadde fått inn alle regnskapssammendragene signert av revisor fra menighetsrådene, de vil derfor bli utsendt senere.

9 Rauma kirkelige fellesråd /17 rbs ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlegg: Regnskap 2016 Innstilling: Regnskapet for 2016 godkjennes Vedtak: Regnskapet for 2016 godkjennes Kommentarer Driftsregnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) på kr , har vært et normalt driftsår med nøktern drift. Menighetsrådene har betalt utgifter i forbindelse med trosopplæring i 2016 Alt utestående av fordelte utgifter vedr. kontorlokalet Vollan 6 for er betalt. Investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet på kr ,- er ført som kjøp av aksjer og andeler (KLP) og er finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Alt er finansiert i investeringsregnskapet. Minne-lund på Grytten kirkegård er vedtatt finansiert av disposisjonsfondet, faktura er ikke kommet.

10 Rauma kirkelige fellesråd /17 rbs BRUK AV OVERSKUDD PÅ DRIFT 2016 Innstilling: Overskudd for 2016 kr ,61 settes på disposisjonsfond VEDTAK: Overskudd for 2016 kr ,61 settes på disposisjonsfond Saksopplysning Regnskapet for 2016 viser et overskudd ,61,-. Regnskapet viser en nøktern drift, i tillegg til noen vakanser (ikke fast ansatt klokker, kirketjener Holm og Rødven). Det kan være mye en ønsker å bruke overskuddet til, men en foreslår i første omgang å sette dette på disposisjonsfond. En buffer for kommende år er godt å ha, da en ser at det kan bli økte kostnader ved nytilsettinger, nye kontorlokaler m.m. Dataverktøy blir fort en kostnad ved behov for utskifting.

11 Rauma kirkelige fellesråd /17 rbs HANDLINGSPLAN Innstilling: Rauma kirkelige fellesråd vedtar følgende Handlingsplan for : 2017 Maling av Holm kyrkje, tilstandsrapport Grytten kirke 2018 Maling Grytten kirke 2019 Maling Vågstranda kirke I planperioden arbeides det videre med parkeringsplass ved Sandnes gravsted. I planperioden utarbeides plan og iverksettes arbeid med oppgradering av HC-toalett ved kirkene i Rauma, forutsatt bevilgninger til arbeidet. Vedtak: Rauma kirkelige fellesråd vedtar følgende Handlingsplan for : 2017 Maling av Holm kyrkje, tilstandsrapport Grytten kirke 2018 Maling Grytten kirke 2019 Maling Vågstranda kirke I planperioden arbeides det videre med parkeringsplass ved Sandnes gravsted. I planperioden utarbeides plan og iverksettes arbeid med oppgradering av HC-toalett ved kirkene i Rauma, forutsatt bevilgninger til arbeidet. Saksbakgrunn ØKONOMIPLAN- HANDLINGSPLAN Kirkelig fellesråd skal hvert år vedta en rullerende økonomiplan. Planen skal gjelde for de neste 4 år. Planen skal gi en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. DRIFT Inntekter drift: Kommunalt tilskudd drift Kommunalt tilskudd- tjenesteyting Andre inntekter Festeavgift Refusjon lønn diakon fra Møre bispedømme (50 %) Tilskudd trosopplæring fra Møre bispedømme Refusjon lønn prostesekretær fra Møre bispedømme Konfirmantavgift- opphold leir /andre fellesarrangement Menighetsrådene materiell trosopplæringa

12 Det kommunale tilskuddet til drift og tjenesteyting for 2017 er på kr For perioden er det i kommunens økonomiplan lagt inn kr Dette beløpet vil justeres i forhold til lønns- og prisvekst, men det ser ikke ut til at det vil gi oss noe særlig større handlingsrom i perioden. Festeavgiftene varierer fra år til år, det er stor variasjon i antall festeavtaler som skal fornyes fra år til år, det er også stor variasjon når det gjelder hvor mange som ønsker å forlenge avtaler. F Tilskuddet til trosopplæring har vært forutsigbart med en årlig oppjustering i forhold til lønns og prisvekst. Konfirmantavgiften var i 2016/2017 kr 1500,-. Dette dekker utgiftene i forbindelse med leir og andre arrangement i konfirmanttida Konfirmantavgiften bør ikke bli noe høyere. Kommunen/ Kirkelig fellesråd skal dekke utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæringen (KL 14 og 15) Menighetsrådene- materiell trosopplæring; dette varierer også etter hvor mange som deltar ved de ulike tiltak Refusjon av lønn diakon er fast 50 % av inntil 100 % stilling. Refusjon lønn prostesekretær er fast i forhold til utbetalt lønn. DRIFT Den norske kirke Drift kommunalt kommentar økonomiplan tilskudd Trosopplæring ? 590? Tildeling i 2017 vil bli som 2016, men fremtiden er nok mer usikker Konfirmantavgift Refusjon diakon Refusjon prostesekretær Refusjon menighetsråd Festeavgift % lønn dekkes av BDR Hele lønna dekkes av BDR Materiell trosopplæring, INVESTERING Tiltakene som ligger inne er prioritert for perioden og en vil fraråde å endre på prioriteringene. En vet hva en kan forvente å få i investeringsmidler hvert år, men konstaterer at behovene er mye større en det en får midler til. Det må derfor søkes om ekstra bevilgning før nye tiltak evt. kan iverksettes i perioden. Kirker 2017 Holm kirke: Maling/vedlikehold av kirka. Kirka er malingsslitt og har mye sopp angrep. Tilbudsrunde er gjennomført og laveste anbud er noe lavere enn forventet, men en vet ikke hvor mye trevirke som må skiftes før en starter vasking og skraping.

13 Det er kanskje mulig at investeringsmidler for 2017 kan rekke til en tilstandsrapport på Grytten kirke. Menighetsrådet i Øverdalen vedtok å starte maling av kirka på dugnad i 2016, arbeidet ble ikke fullført, men en har som mål å få avsluttet dette i Fellesrådet dekker kostnaden av maling. Kirker 2018 Grytten kirke Maling utvendig av kirka. Hele kirka er veldig falmet og nedslitt, mye malingsflassing. Kirker 2019 Vågstranda kirke Maling utvendig på deler av kirke Kirkegårder 2017 Sandnes gravplass: Det er ikke parkeringsplasser ved Sandnes gravsted. Med den trafikken som er på fylkesveien er det veldig viktig at vi får på plass en parkeringsplass. Planen var oppstart i 2015, men på grunn av uavklarte eierforhold, ble dette utsatt og pengene ble brukt til renovering sanitærbygget ved Kors kirke. Grunnkjøp står ufinansiert også i 2017, det er ikke midler til videre arbeid med dette uten tilleggsbevilgninger. UTFORDRINGEN I kommunens økonomiplan ligger det i perioden inne årlige tilskudd på investering kr kirkebygg kr kirkegårder (NB! Kirkelig fellesråd disponerer fritt de tildelte kr ) INVESTERINGSBEHOV De nærmeste årene er det maling av kirker som står på planen, og videre vil det alltid være behov for maling og annet vedlikehold. Men det er et forsømt område som en må ta tak i, det er en plan for oppgradering av toalett i /ved kirkene. Dette bør en starte med i denne planperioden. Det er tilfredstillende HC-toalett i Grytten kirke, ved Kors kirke og i Innfjorden. bedehuskapell. Ved Øverdalen kirke er det mulig å bruke HC- toalett i forsamlingshuset ved kirken.. I de andre kirkene (Voll, Vågstranda, Hen, Eid, Holm og Rødven) må det enten bygges om eller bygges nytt. Dersom det er mulig å få ekstrabevilgninger burde en fått satt i gang dette arbeidet så snart som mulig.

Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd

Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd 14.04.2016 Rom 515 i Rådhuset, 15.00-18.00 Bente Alnæs (Øverdalen), Per Bersås (Kors), Iver Marius Kleiva (Grytten), Terje Bjerkeli (Hen) Astrid Åsgård (Eid

Detaljer

Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd Rådhussalen, Befaring Åndalsnes gravlund, Grytten kirkegård, Grytten kirke,

Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd Rådhussalen, Befaring Åndalsnes gravlund, Grytten kirkegård, Grytten kirke, Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd 02.06.2016 Rådhussalen, 15.00-16.30 Befaring Åndalsnes gravlund, Grytten kirkegård, Grytten kirke,16.45-17.30 Fremmøtte: Per Bersås, Iver Marius Kleiva, Terje Bjerkeli,

Detaljer

Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd

Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd 02.06.2016 Rådhussalen fra kl.15.00-18.00 Befaring Åndalsnes gravlund, Grytten kirke/ kirkegård, Kors kirke(?) Bente Alnæs (Øverdalen), Per Bersås (Kors),

Detaljer

Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd

Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd Rådhussalen, 15.00-17.30 Møteprotokoll Rauma kirkelige fellesråd 06.10.2016 Fremmøtte: Per Bersås, Iver Marius Kleiva, Terje Bjerkeli, Astrid Åsgård, Bente Alnæs, Håvar Berild, Ann- Kjersti HernæsErling

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth Anders B.

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth Anders B. DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 11.02.2016 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Fremmøtte: Nils Inge Haus Vardåsen Irene Egset Holmen Jan Erik Wilhelmsen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Møtebok Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Møtebok Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Møtebok Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Onsdag 5. april 2017 kl 15:15 17:25 Sted: Kommunestyresalen, rådhuset, Levanger Saker behandlet: SIKF 6/17 Godkjenning av innkalling og saksliste SIKF

Detaljer

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtedato: 18.10.2017 Møtetid: kl. 13:00-16:00 Møtested: Kirkesenteret i Mandal Tilstede: Christoffer Westermoen, Per Ragnar Haraldstad, Roger Greibesland, Marry

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Ole Johnny Yggeseth DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 07.04.2016 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker, Fremmøtte: Nils Inge Haus Vardåsen Jan Erik Wilhelmsen Østenstad

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : 22.januar 2013 kl 18:00-20:15 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder JØRN ALEKSANDERSEN Medlem NILS RUNE WENNEVOLD Medlem

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19.Jjuni 2012 kl 18:00-20:50 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 20. oktober 2011 kl 18:00 20:45 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus Fremmøtte: NILS RUNE WENNEVOLD Leder METTE KORSRUD Nestleder HÅKON REM Medlem

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 10. desember 2009 kl 10:00-12:30 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder METTE

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 26.02.2015 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom Fremmøtte: Nils Inge Haus Leder Ingrid Torild Raustøl Tellsgård Nestleder Aud Stønjum Vara medlem Per Øystein Funderud

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom. Anders Mikelsen Ole Johnny Yggeseth Jan Erik Wilhelmsen

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom. Anders Mikelsen Ole Johnny Yggeseth Jan Erik Wilhelmsen DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 16.06.2016 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom Fremmøtte: Nils Inge Haus Leder Irene Egset Nestleder Anders Mikelsen

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen Til Rådmann i Frosta kommune Rådmann i Verdal kommune Rådmann i Levanger kommune Kopi: Medlemmer Sør-Innherad kirkelige fellesråd Deres ref.:

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 18.mai 2010 kl 18:00-21:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder METTE KORSRUD

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Randi Lillegård Tunstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.02.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Torsdag 1. oktober 2015 klokka 17:00 Sted: Kjerkstuggu, Vuku Tilstede: Magne Nydal (Alstadhaug MR), leder Gunn Bodil Tvete (Ytterøy MR) Gunnar

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 14.06.16 Kl. 19.30 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 09.09.11 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:15 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann,

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 22.9.15 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 04/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (leder) Repr. Rb. Menighetsråd

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset 3. etg. Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset 3. etg. Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset 3. etg. Dato: 24.05.2017 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500 eller

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit (meldt forfall) Martha Samuelsen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 18. april 2017 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: mandag 24. april kl 10.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte i menighetsrådet

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Rennebu kirkelige fellesråd Tid: 24.01.2017 kl. 10:00-12:00 Sted: Menighetshuset Berkåk Fremmøtte: Arvid Tverdal Ingrid Meslo Nestleder Anette

Detaljer

MØTEDATO SAKNR. SAKSBEHANDLER Mona Halsvik

MØTEDATO SAKNR. SAKSBEHANDLER Mona Halsvik MØTEBOK FOR NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD ORGAN: Protokoll fra møte 06.01.2016. Fellesrådet Opprinnelig møte var satt til 16.12.2015. Møtet ble utsatt til 06.01.2016. MØTEDATO SAKNR. SAKSBEHANDLER 06.01.2016

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 07/2016 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Torsdag 24. november kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 24.11.2016 Møtetid kl.

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 20.09.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 04/2016 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 14. september 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 39/2011

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 20. april 2010 kl 19:00-21:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder METTE KORSRUD

Detaljer

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS Sak 01-4 / 2016 Møtested : Rådhuset Nord Aurdal Møtedato : 29.mars 2016 Møtetidspunkt : kl 12.00-15.45 Følgende deltok i møtet : Frantz A Mietle Leder Hol kommune Ottar Martinsen Nestleder Øystre Slidre

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 06. mars 2008 Møtetid: Kl. 09.00 kl. 12.45 Møtested: Overhalla kommune, møterom i 4. etasje Saker: Sak 001/08 sak 007/08 Av 3 medlemmer møtte

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd. Tid: kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom DEN NORSKE KIRKE Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 10.03.2016 kl. 19:00 Sted: Kirkelia 5, Møterom Fremmøtte: Nils Inge Haus Leder Ole Johnny Yggeseth Medlem Anders B.

Detaljer

Leka kommune Møteprotokoll

Leka kommune Møteprotokoll Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 29.06.2017 Tidspunkt: 10:30 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Ole Kristian

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/1420-23 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen SALG AV BYGNINGENE PÅ FJERDUM SETER PÅ SKEI. Vedlegg: 1. Brev fra Gausdal Røde Kors mottatt 5. januar 2017.

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen (møtte ikke)

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Onsdag 16.12.15 Kl. 20.00 Arkiv FR Møte nr. 07/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Folldal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd

DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 11.09.2013 kl. 19:30 Sted: Rådhuset, Åfjord, Fremmøtte: Einar Lian Tove Mette Guttelvik Egil Nittemark

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.04.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Møtebok for Møtedato: 11.05.2017 Møtetid: kl. 15:00 Møtested: Rådhuset 342 Neste møte: 8.juni kl 1500 Tilstede: Arild Berg, Solveig Seem, Stein Frøysang, Sjur Skjævesland, Leif Jørn Hvidsten, Daniel Flugstad.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 18. mai 2010 Møtetid: kl Møtested: Formannskapssalen Saker: 007/10 013/10

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 18. mai 2010 Møtetid: kl Møtested: Formannskapssalen Saker: 007/10 013/10 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 18. mai 2010 Møtetid: kl 13.00 15.10 Møtested: Formannskapssalen Saker: 007/10 013/10 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Roger Lundin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Erik Ringstad, Mats Petter Sydengen, Willy Biman Varamedlemmer:

Detaljer

Møtedato Torsdag Møte nr. 03/2016

Møtedato Torsdag Møte nr. 03/2016 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd side 1 Møtedato Torsdag 19.05.2016 Møte nr. 03/2016 Tidsrom 19:30-21:30 Sted Lyngdal kirkekontor Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Sak 16/14. Sak 17/14

Sak 16/14. Sak 17/14 Side 2 Sak 16/14 ÅRSMELDING 2013 FOR SKAUN KOMMUNE Årsmeldinga for 2013 tas til orientering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Årsmeldinga for 2013 tatt til orientering. Sak 17/14 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 07/13 Dato: 03.12.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Møterom 2 FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder fra kl.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 12:00 13:30

Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 12:00 13:30 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 12:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Edith

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Den norske kirke Hinna Menighet Postboks 201 4001 Stavanger Telefon:51 90 57 72 / 99 63 22 00 e-post: hinna.menighet@stavanger.kommune.no Møteprotokoll Gruppe: Hinna menighetsråd Møtested: Hinna kirke,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 05/2016 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 12. september kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 12.09.2016 Møtetid kl.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom Værnes Møtedato: Fredag 11. april 2008 Møtetid: 09:00-13:15 Saker: 010/08-017/08 Av kontrollkomiteens medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPRTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 13.12.16 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 05/2016 Tilstede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Røros kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Rådhuset Møtedato: Tirsdag 7. februar 2017 Tid: Kl.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 03/2017 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 21. mars kl 18.00 i Jernbanegata 3 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 21.03.2017 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 15.06.2017 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 0.02.3 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.4 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. TID: kl STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 19.12.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles etter avtale)

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.04.2011 Fra kl: 10.30 Til kl: 15.00 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 05/16 Dato: 09.11.16 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Grønne salong FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Martin Reinertsen, medlem Osmund Viken, møtte for Eik

Detaljer

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtedato: 13.09.2017 Møtetid: kl. 13 16 Møtested: Vigeland, kirkekontorene og KFUK/KFUM-bygget Tilstede: Roger Greibesland, Per Ragnar Haraldstad, Marry Kleiven,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtested: Herredshuset møterom 3. etg. Møtedato: Tirsdag 5. juni 2012 Møtetid: 09:00-14:15 Saker: 013-21/12 Av 5 medlemmer/varamedlemmer møtte 5. Følgende

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ole Willy Sandbekk, leder, Erling Bergsaker, nestleder, Kirsti Kierulf, William Norset, Petter Berntsen,

Ole Willy Sandbekk, leder, Erling Bergsaker, nestleder, Kirsti Kierulf, William Norset, Petter Berntsen, MØTEPROTOKOLL Asker kontrollutvalg Dato: 22.05.2017 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen, Asker rådhus Arkivsak: 15/00036 Tilstede: Ole Willy Sandbekk, leder, Erling Bergsaker, nestleder, Kirsti Kierulf,

Detaljer

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Arendal kirkelige fellesråd Tid: 02. mai 2012 kl. 19:30 Sted: HØGEDAL GÅRD, Fremmøtte: ANNE-GRETE TOFT ALF-EIVIND LJØSTAD KARI-METTE KIHLE JOMAAS SISSEL HASLEHOLM ANNE HANSEN VARTDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Tirsdag 27. januar 2015 klokka 14:00 Sted: Kommunestyresalen Levanger rådhus Tilstede: Audny Merethe Mehammer (Frosta MR), nestleder Magne

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 22.01.13 kl. 16.00 18.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre Edita Schultz, medlem Henny Heskestad, medlem Nils

Detaljer