Arkivsak: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015"

Transkript

1 Arkivsak: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Behandling sak nr.: 68/11 i Kommunestyret den Behandling: Uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede, behandlet i møte , sak 3/11, ble referert. Som styreleder i Leirfjord Boligstiftelse ba Magnar Johnsen om vurdering av sin habilitet i forhold til punkt 8 i formannskapets innstilling. Magnar Johnsen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i FVL 6, 1. ledd e). Varaordfører overtok møteledelsen. Ved votering av punkt 8 i formannskapets innstilling ble dette enstemmig vedtatt. Ordfører trådte tilbake som møteleder. Ivan Haugland, på vegne av AP, fremmet rådmannens innstilling med følgende endringer: Redusert utgift /økt inntekt Reduksjon 100 % stilling ved Leirfjord barne - og ungdomsskole. Tiltaket er ikke er aktivisert i rådmannens budsjettforslag. Reduksjon må sees i sammenheng med at skolen har fått tilført miljøarbeider. Reduksjon i stilling Tverlandet skole som følge av redusert elevtall. Tiltaket er ikke aktivisert i rådmannens budsjettforslag. Foreslåtte stillingsøkninger på 50 % sentralbord utgår. På grunn av store uforutsette utgifter til pensjon er det ikke rom for denne stillingsutvidelsen i år. Tiltaket tas opp til ny vurdering ved neste års budsjett. Foreslåtte stilling 100 % som næringssjef utgår. Ressurs og utviklingssjef utfører i dag alle førstelinjeoppgaver og forbereder disse sakene til politisk behandling. Næringsfondet foreslås mer aktivt brukt til kjøp av eksterne konsulenter i forbindelse med næringsoppdrag. Det er den siste tiden solgt mange tomter, samt at flere leiligheter er under oppføring. Det forutsettes at dette gir økt tilflytting og økt skatteinngang. Skatteanslaget økes derfor med 2 %. Økte utgifter. I Rådmannens forslag er det ikke foreslått økning i tilskudd til kirkelig fellesråd. Økte lønnsutgifter og generell prisstigning vil også gjelde for fellesrådet. Posten økes med Den foreslåtte reduksjon i bemanningen ved sykehjemmet 100 % stilling og 75 %stilling ved sentralkjøkkenet gjennomføres ikke. Administrasjon bes å utrede muligheten for å benytte sentralkjøkkenet til innføring av varmt skolemåltid. I tråd med den positive utviklingen på Leines foreslås det å utvide barnehagen til 2 avdelinger fra høst Vedtatt reduksjon i uønsket deltid skulle gjennomføres ved bruk av vikarpost, noe endret turnus(helgearbeid), samt friske midler. Det forutsettes at reduksjon tas over 2 år. Det inngås forhandling med fylkeskommunen om innføring av distriktsmobilen. Tilbudet bør gjelde Fagervika, Bardal og Sundøy. Iverksettes fra 2013

2 Økonomiplan. Forprosjekt oppgradering Leland barnehage forutsettes utført av egne ressurser. Tiltak tas ut. Lån til renovering av kirken forutsetter at den statlige ordningen med rentekompensasjon benyttes og 50 års nedbetaling. Leirfjord fiber til utredning og 1mill til egenkapital. Administrasjon og politisk ledelse må kontakte Nordland fylkeskommune for mulig fylkeskommunalt bidrag. Det bør også utredes mulighet for offentlig /privat samarbeid for større tilførsel av egenkapital. Selskapet målsetting er å få fremført fiber til alle husstander i Leirfjord innen Etter at ny arealplan på Leines er ferdig utarbeidet vil det være nødvendig å gjennomføre flere infrastrukturtiltak i området. Det foreslås derfor å benytte 3 millioner til formålet fordelt over 2 år. Samt øvrige tiltak som skissert i regneark. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere rammeområdene, investeringsbudsjett og økonomiplan i tråd med foreslåtte endringer. Udisponerte midler disponeres til reduksjon i bruk av ubundne fond Redusert utgift/ økt inntekt Stilling LBU 100% Stilling Tverlandet skole 30 % (2012) 80% (2013) NY Stilling servicekontor 50% NY Stilling næringssjef Skatteanslag økes med 2% Totale reduksjoner Økt utgift / redusert intekt Leirfjord sokn ( prisstigning 3,5%) Sykehjemmet 100% stilling Leirfjord sentralkjøkken(75% stilling) Leines barnehage Reduksjon uønsket deltid ( helse) Rente og avdrag nye tiltak Distriktsmobilen Totale økninger Økonomiplan Forprosjekt Leland barnehage Leirfjord kirke renovering Uteanlegg LBU

3 Infrastrukturtilltak Leines Leirfjord fiber Pendlertilskudd Leines barnehage Økte investeringer Sigvald Meisfjord, på vegne av SP, FrP og SV, fremmet rådmannens innstilling med følgende endringer: BUDSJETTKOMMENTARER Posisjonens budsjettframlegg (partiene SP, FRP og SV) er ekspansivt, det være seg budsjettet for 2012 og økonomiplanen Leirfjord ligger i toppsjiktet på Helgeland i negativ utvikling så langt i år, det være seg befolkningsmengde (minus 47 innbyggere pr. tredje kvartal) eller arbeidsledighet målt i prosent av arbeidsstyrken (3,4 % pr. september). Avvikling av en rekke bedrifter i løpet av året, er med å gjøre situasjonen bekymringsfull. Leirfjords største private bedrift og arbeidsplass Salmus as er eksportrettet. Det er heldigvis ingen mørke skyer i horisonten til denne bedriften knyttet til deres eksportrettet virksomhet. Euroen kan imidlertid påvirke den virksomheten i fremtiden. Derav haster det med å styrke kommunens tiltaksarbeid bl.a. med ansettelse av næringssjef. På grunnlag av den politiske plattform posisjonspartiene har enes om, og i forhold til rådmannens budsjettframlegg, fremmes følgende endringer: Drift Reduserte utgifter Stilling servicekontoret: Foreslått økning på 50 % stilling utgår. Det skal ansettes næringssjef, og det må forventes at vedkommende kan avhjelpe arbeidsmengden på kommunehuset. Bl.a. kan det søkes etter en næringssjef som kan fungere som kommunens informasjonsansvarlig. Stilling LBU: Reduksjon i stilling LBU jf. tiltak som ble lagt fram, men ikke er valgt i rådmannens budsjettversjon. Reduksjon i elevtallet må få konsekvenser for antall lærerstillinger. Stilling Tverlandet skole: Reduksjon i lærerstilling jf. tiltak som ble lagt fram, men ikke valgt i rådmannens budsjettversjon. Begrunnes med redusert elevtall. Skyss/reiseutgifter: Det foretas en reduksjon i budsjetterte midler til skyss/reiseutgifter til kommunalt ansatte. Kuttet fordeles jevn over alle etater. Vikarer hele kommunen: Redusere poster for vikarbruk i kommunen. Fordeles jevn over alle etater etter behov. Kurs ansatte: Redusere post for kursing av ansatte. Fordele kuttet over alle etater. Rammekutt alle etater:

4 Det foretas et rammekutt på alle etater tilsvarende 1 % av netto driftsutgifter. Rådmann bes fordele kuttet jevn på alle avdelinger. Inventar/Utstyr treningsrom: Budsjettpost til utstyr/inventar treningsrom hall reduseres med kr årlig. Økte utgifter: Tverlandet barnehage: Driften av Tverlandet barnehage forlenges til Det foretas en ny vurdering neste år av grunnlaget for videre drift. Red. eiendomsskatt: Eiendomsskatten reduseres i tråd med vedtatte økonomiplan. Stilling sykeheimen: Den foreslåtte reduksjonen i bemanningen på sykeheimen gjennomføres ikke. Distriktsmobil: Det utredes en ordning med distriktsmobil basert på innspill i budsjettdebatten. Tilbudet etableres fra 1.juni Forslag til ordning legges fram til politisk behandling før den settes ut i live. Økning lysforeninger: Posten til private lysforeninger økes med kr. Leines barnehage: Leines barnehage utvides til to fulle avdelinger fra høsten Det er beregnet kr i investeringsmidler til dette formålet i tillegg til tilskudd på kr. I tillegg kommer økte driftsutgifter fra høsten Omstillingsprosjekt skole/kultur: Det etableres et prosjekt som skal se på mulighetene til omstilling av skole og kulturadministrasjonen. Det hyres inn et eksternt konsulentfirma som får i oppdrag å se på mulighetene til en omorganisering og effektivisering av etaten. Skogrydding: Det settes av kr til skogrydding i 2012 i tillegg til de kr som er avsatt til formålet i Andre tiltak Budsjettpost kulturprosjekt: Budsjettpost på kr til kulturtiltak omgjøres til nærmiljøtiltak. Budsjettposten skal være en bevilgningspost til nærmiljøtiltak som grendeutvalgene skal ha fullmakt til å søke på. Dette skal styrke grendeutvalgenes rolle i lokalsamfunnene. Alle grendeutvalg tilskrives om denne muligheten, og fordeling av midler foretas av nærings og forvaltningsutvalget etter innstilling fra kulturetaten. Innkjøp av kaffemaskin til venterom helsesenter. En meget billig investering som kan tas fra formannskapets konto. Driften av maskinen kan være selvfinansierende gjennom inntekt på kaffesalg (automatordning). Det må avklares hvem som får ansvaret med å drifte maskinen (innkjøp av kaffe/påfyll).

5 Strategi for forbedret mobildekning Kommunen bør ha en klar strategi for å forbedre mobildekningen i kommunen. Finne løsninger i samarbeid med Telenor. Det bør avdekkes om kommunen kan fremskynde bedre nettdekning gjennom medfinansiering, og hvorvidt dette ansees hensiktsmessig. Bolyst-prosjekt Kommunen bør etablere et bolyst prosjekt. Prosjektet bør generelt fokusere på tiltak som vil heve bolysten i kommunen, og øke mulighetene for tilflytning. Prosjektet kan blant annet identifisere attraktive tomter i hele kommunen, i tråd med vår satsning på dette. Ellers bør det fokuseres på tiltak som kan gjøre den enkelte krets og kommunen som helhet til en mer attraktiv boplass. VI ønsker at dette prosjektet skal være styrt politisk med for eksempel en deltager fra hvert parti. Administrasjon kan bistå etter behov. Investeringer Økte utgifter: Leines barnehage: Det settes av kr i investeringsmidler til å utvide Leines barnehage til to avdelinger fra høsten Ekstraordinært vedlikehold av veier: I tillegg til det som er satt av i økonomiplanen økes budsjettposten til vedlikehold av veier med kr i 2013 og kr i Leines: I forbindelse med reguleringsplanen på Leines settes det av kr til infrastrukturtiltak og andre nødvendige tiltak. Det bør blant annen anlegges ny vei til industriområdet for skille anleggstrafikk fra boligområder. Renovering Leirfjord kirke: Det settes av midler til renovering av Leirfjord kirke. Fellesråde bør utarbeide en plan for vedlikehold tilpasset bevilgede midler og midler lagt inn i økonomiplanen. Leirfjord fiber: Det settes av kr til utredning i 2012 og kr til drift i Leirfjord fiber etableres i 2012 med tanke på å utvikle fibernett i hele kommunen. Kommunal tomteutvikling: Nytt tiltak som skal sikre kommunale tomter i hele kommunen. Prosjektet følges opp politisk gjennom etablering av bolyst-prosjekt. Crossbane Tiltaket bør ansees å være et finansieringstilskudd til etablering av crossbane i kommunen jf. Etablert klubb. Det forutsettes at dette blir en allmen crossklubb og at utgiftene kan dokumenteres brukt til formålet. Finansieres med kr tatt fra sentrumsutvikling i 2012 og kr med låneopptak i Reduserte utgifter Stilling Servicekontor Stilling LBU Stilling Tverlandet

6 Skyss/reiseutg Vikarer hele kommunen Kurs ansatte Rammekuttt 1% alle etater Reservert lønnsoppgjør Inventar/utstyr hall Toalt reduksjon utgifer Økte utgifter Tverlandet barnehage Red. Eiendomsskatt Stilling sykeheim Distriktsmobil Økning lysforeninger Leines barnehage omstillingsprosjekt skole og kultur Hjertestarter/kurs og vedlikehold Studiestipender for ungdom Tilskudd kirkelig fellesråd Skogrydding Renter / avdrag Totalt økte utgifter Investeringer (nye tiltak) Leines barnehage Ekstraord. Veier Leines (vei/evt.) Ren. Kirke Leirfjord fiber Komm. Tomteutv Crossbane Investeringer som utgår Sentrumsutvikling Årlig overskudd som følge av endringene overføres til disposisjonsfond. Det tas også hensyn til endringer i K-sak 62/11 Budsjettregulering investering og opptak av lån 2011; kr i økt utgifter til investering. Martin Jøsevold fremmet følgende verbalforslag: Leirfjord kommunestyre vil med dette, i tråd med kommuneplanen, gi uttrykk for en prinsipiell vilje til å etablere en kommunal barnehage i området Levang/Bardal når antallet barn i kretsen i aktuell alder gjør et sånt tilbud naturlig. Det vil være naturlig at man drøfter oppretting av barnehage med utgangspunkt i samme antall barn som man drøfter nedlegging av barnehager. Det ble først votert over Ivan Hauglands forslag og Sigvald Meisfjords forslag. Sigvald Meisfjords forslag ble vedtatt med 12 mot 7 stemmer. Mindretallet stemte for Ivan Hauglands forslag.

7 Deretter ble Martin Jøsevolds forslag satt under votering. Forslaget ble vedtatt med 12 mot 7 stemmer. Innstilling/vedtak: Rådmannens innstilling med følgende endringer: Posisjonens budsjettframlegg (partiene SP, FRP og SV) er ekspansivt, det være seg budsjettet for 2012 og økonomiplanen Leirfjord ligger i toppsjiktet på Helgeland i negativ utvikling så langt i år, det være seg befolkningsmengde (minus 47 innbyggere pr. tredje kvartal) eller arbeidsledighet målt i prosent av arbeidsstyrken (3,4 % pr. september). Avvikling av en rekke bedrifter i løpet av året, er med å gjøre situasjonen bekymringsfull. Leirfjords største private bedrift og arbeidsplass Salmus as er eksportrettet. Det er heldigvis ingen mørke skyer i horisonten til denne bedriften knyttet til deres eksportrettet virksomhet. Euroen kan imidlertid påvirke den virksomheten i fremtiden. Derav haster det med å styrke kommunens tiltaksarbeid bl.a. med ansettelse av næringssjef. På grunnlag av den politiske plattform posisjonspartiene har enes om, og i forhold til rådmannens budsjettframlegg, fremmes følgende endringer: Drift Reduserte utgifter Stilling servicekontoret: Foreslått økning på 50 % stilling utgår. Det skal ansettes næringssjef, og det må forventes at vedkommende kan avhjelpe arbeidsmengden på kommunehuset. Bl.a. kan det søkes etter en næringssjef som kan fungere som kommunens informasjonsansvarlig. Stilling LBU: Reduksjon i stilling LBU jf. tiltak som ble lagt fram, men ikke er valgt i rådmannens budsjettversjon. Reduksjon i elevtallet må få konsekvenser for antall lærerstillinger. Stilling Tverlandet skole: Reduksjon i lærerstilling jf. tiltak som ble lagt fram, men ikke valgt i rådmannens budsjettversjon. Begrunnes med redusert elevtall. Skyss/reiseutgifter: Det foretas en reduksjon i budsjetterte midler til skyss/reiseutgifter til kommunalt ansatte. Kuttet fordeles jevn over alle etater. Vikarer hele kommunen: Redusere poster for vikarbruk i kommunen. Fordeles jevn over alle etater etter behov. Kurs ansatte: Redusere post for kursing av ansatte. Fordele kuttet over alle etater. Rammekutt alle etater: Det foretas et rammekutt på alle etater tilsvarende 1 % av netto driftsutgifter. Rådmann bes fordele kuttet jevn på alle avdelinger.

8 Inventar/Utstyr treningsrom: Budsjettpost til utstyr/inventar treningsrom hall reduseres med kr årlig. Økte utgifter: Tverlandet barnehage: Driften av Tverlandet barnehage forlenges til Det foretas en ny vurdering neste år av grunnlaget for videre drift. Red. eiendomsskatt: Eiendomsskatten reduseres i tråd med vedtatte økonomiplan. Stilling sykeheimen: Den foreslåtte reduksjonen i bemanningen på sykeheimen gjennomføres ikke. Distriktsmobil: Det utredes en ordning med distriktsmobil basert på innspill i budsjettdebatten. Tilbudet etableres fra 1.juni Forslag til ordning legges fram til politisk behandling før den settes ut i live. Økning lysforeninger: Posten til private lysforeninger økes med kr. Leines barnehage: Leines barnehage utvides til to fulle avdelinger fra høsten Det er beregnet kr i investeringsmidler til dette formålet i tillegg til tilskudd på kr. I tillegg kommer økte driftsutgifter fra høsten Omstillingsprosjekt skole/kultur: Det etableres et prosjekt som skal se på mulighetene til omstilling av skole og kulturadministrasjonen. Det hyres inn et eksternt konsulentfirma som får i oppdrag å se på mulighetene til en omorganisering og effektivisering av etaten. Skogrydding: Det settes av kr til skogrydding i 2012 i tillegg til de kr som er avsatt til formålet i Andre tiltak Budsjettpost kulturprosjekt: Budsjettpost på kr til kulturtiltak omgjøres til nærmiljøtiltak. Budsjettposten skal være en bevilgningspost til nærmiljøtiltak som grendeutvalgene skal ha fullmakt til å søke på. Dette skal styrke grendeutvalgenes rolle i lokalsamfunnene. Alle grendeutvalg tilskrives om denne muligheten, og fordeling av midler foretas av nærings og forvaltningsutvalget etter innstilling fra kulturetaten. Innkjøp av kaffemaskin til venterom helsesenter. En meget billig investering som kan tas fra formannskapets konto. Driften av maskinen kan være selvfinansierende gjennom inntekt på kaffesalg (automatordning). Det må avklares hvem som får ansvaret med å drifte maskinen (innkjøp av kaffe/påfyll). Strategi for forbedret mobildekning

9 Kommunen bør ha en klar strategi for å forbedre mobildekningen i kommunen. Finne løsninger i samarbeid med Telenor. Det bør avdekkes om kommunen kan fremskynde bedre nettdekning gjennom medfinansiering, og hvorvidt dette ansees hensiktsmessig. Bolyst-prosjekt Kommunen bør etablere et bolyst prosjekt. Prosjektet bør generelt fokusere på tiltak som vil heve bolysten i kommunen, og øke mulighetene for tilflytning. Prosjektet kan blant annet identifisere attraktive tomter i hele kommunen, i tråd med vår satsning på dette. Ellers bør det fokuseres på tiltak som kan gjøre den enkelte krets og kommunen som helhet til en mer attraktiv boplass. VI ønsker at dette prosjektet skal være styrt politisk med for eksempel en deltager fra hvert parti. Administrasjon kan bistå etter behov. Investeringer Økte utgifter: Leines barnehage: Det settes av kr i investeringsmidler til å utvide Leines barnehage til to avdelinger fra høsten Ekstraordinært vedlikehold av veier: I tillegg til det som er satt av i økonomiplanen økes budsjettposten til vedlikehold av veier med kr i 2013 og kr i Leines: I forbindelse med reguleringsplanen på Leines settes det av kr til infrastrukturtiltak og andre nødvendige tiltak. Det bør blant annen anlegges ny vei til industriområdet for skille anleggstrafikk fra boligområder. Renovering Leirfjord kirke: Det settes av midler til renovering av Leirfjord kirke. Fellesråde bør utarbeide en plan for vedlikehold tilpasset bevilgede midler og midler lagt inn i økonomiplanen. Leirfjord fiber: Det settes av kr til utredning i 2012 og kr til drift i Leirfjord fiber etableres i 2012 med tanke på å utvikle fibernett i hele kommunen. Kommunal tomteutvikling: Nytt tiltak som skal sikre kommunale tomter i hele kommunen. Prosjektet følges opp politisk gjennom etablering av bolyst-prosjekt. Crossbane Tiltaket bør ansees å være et finansieringstilskudd til etablering av crossbane i kommunen jf. Etablert klubb. Det forutsettes at dette blir en allmenn crossklubb og at utgiftene kan dokumenteres brukt til formålet. Finansieres med kr tatt fra sentrumsutvikling i 2012 og kr med låneopptak i Reduserte utgifter Stilling Servicekontor Stilling LBU Stilling Tverlandet Skyss/reiseutg

10 Vikarer hele kommunen Kurs ansatte Rammekuttt 1% alle etater Reservert lønnsoppgjør Inventar/utstyr hall Toalt reduksjon utgifer Økte utgifter Tverlandet barnehage Red. Eiendomsskatt Stilling sykeheim Distriktsmobil Økning lysforeninger Leines barnehage omstillingsprosjekt skole og kultur Hjertestarter/kurs og vedlikehold Studiestipender for ungdom Tilskudd kirkelig fellesråd Skogrydding Renter / avdrag Totalt økte utgifter Investeringer (nye tiltak) Leines barnehage Ekstraord. Veier Leines (vei/evt.) Ren. Kirke Leirfjord fiber Komm. Tomteutv Crossbane Investeringer som utgår Sentrumsutvikling Årlig overskudd som følge av endringene overføres til disposisjonsfond. Det tas også hensyn til endringer i K-sak 62/11 Budsjettregulering investering og opptak av lån 2011; kr i økt utgifter til investering.

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd:

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.12.2010 Sak: PS 98/10 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkivsak: 10/3964 Tittel: SP: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Kommunestyrets behandling: Behandling:

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer