EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000"

Transkript

1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 Oppsummering EDB Business Partners resultat målt på den underliggende drift, ligger på linje med første kvartal i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger, men før arbeidsgiveravgift på opsjoner, er 32,3 mill. kr. som er en forbedring i forhold til fjoråret på 3,3 mill. kr. Den gode kursutviklingen for EDB-aksjen siden nyttår medfører at arbeidsgiveravgiften knyttet til opsjonsordningen blir svært høy i første kvartal, og er på 41,2 mill. kr. mot 1,9 mill. kr. i første kvartal i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger viser således et negativt tall. Selskapet har fra og med dette kvartalet skilt Drift og Infrastruktur fra hverandre rappoteringsmessig, og viser nå 3 virksomhetsområder i tillegg til administrasjon. Sammenlignbare tall er omarbeidet tilsvarende. Fellesdata blir konsolidert inn i regnskapet fra og med 2. kvartal Proforma resultat og balanse er imidlertid vedlagt, og viser regnskapet som om oppkjøpet fant sted Stradec er konsolidert inn i regnskapet fra 1. mars i år. Salg av konsulenttjenester og løsninger har som forventet hatt en treg oppstart på året, og er dessuten preget kostnader forbundet med at et større system innen telekom konverteres til ny teknologiplattform. Drift har vist en meget god start på året grunnet høyt produksjonsvolum kombinert med kostnadsbesparelser. Infrastruktur har hatt en treg oppstart, og salg av hardware med tilhørende tjenester har vist svikt i første kvartal. Restruktureringen i Telesciences, som ble oppkjøpt den 7. desember 1999, går i henhold til planen. Utviklingen er positiv, og selskapet viste sogar et positivt driftsresultat i årets tre første måneder. Netto finansposter ble 27,1 mill. kr. hvorav 1,1 mill. kr. gjelder resultatandel for tilknyttede selskaper og 27,6 mill. kr. kan tilskrives gevinst ved salg av aksjer i Unique. Finanspostene er også preget av at netto provenyet fra den rettede emisjonen den , 922 mill. kr., gir avkastning i påvente av oppgjør til aksjonærene i Fellesdata. Beregnede skatter var 6,2 mill. kr. som gir et resultat etter skatt på 9,3 mill. kr. sammenlignet med 3,9 i første kvartal Resultat etter skatt og før goodwillavskrivninger ble 11,5 mill. kr. og utgjør kr. 0,16 pr. aksje mot 1,91 for hele Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 12 mill. kr. utgjør kr. 0,16 pr. aksje mot 4,89 for hele Tallet i første kvartal var lavt, og skyldes høye forskuddsbetalte leie- og leasingavgifter ved inngangen til året, men kontantstrømmen påvirkes også negativt av at deler av kundeinnbetalingene er forskjøvet til neste kvartal. Netto egenfinansierte investeringer utgjør 69 mill. kr. hvorav 59 mill. kr. er kjøp av virksomheter og 33 mill. kr. er salgssum for aksjer i Unique. Hovedtyngden av øvrige investeringer på 43 mill. kr. er knyttet til driftssenteret.

2 2 Konsulenttjenester og løsninger Virksomheten omfatter tjenester i forbindelse med prosjektledelse, rådgivning, utvikling av systemer og systemforvaltning samt utvikling og salg av programvare. Sistnevnte er spesielt rettet mot bank, finans, helse, telekom og offentlig forvaltning. I tillegg inngår konsernets kursvirksomhet i området. De juridiske enhetene som dekker vårt tilbud er de heleide datterselskapene EDB 4tel, Telesciences, EDB Fundator, EDB Maxware, EDB InfoMedica, EDB Stradec og EDB Dolphin, samt deler av virksomheten i EDB Novit. I tillegg kommer det 50% eide Ephorma. Virksomhetsområdet hadde en omsetning på 436 mill. kr. som er 17 mill. kr. bedre enn første kvartal i fjor. I forhold til fjoråret utgjør oppkjøpt virksomhet 40 mill. kr., slik at omsetningen viser en nedgang på sammenlignbar basis. Som forutsett hadde leveranse av konsulenttjenester og løsninger generelt sett en treg oppstart på året. Prosjekter som startet opp senere enn planlagt innen telekom preger forøvrig omsetningsbildet i årets to første måneder. Innen bank og finans er utviklingen imidlertid bedre enn forventet, også bedre enn første kvartal i fjor. Det amerikanske selskapet Telesciences utvikler seg positivt. Driftsresultat før goodwillavskrivninger er 0,7 mill. kr. som er 14,7 mill. kr. svakere enn forrige år. Resultatet preges av lavere aktivitetsnivå i markedet. I tillegg ble det belastet 13,2 mill. kr. i kostnader forbundet med at et større system innen telekom konverteres til ny teknologiplattform. Dette er en viktig satsning for å gi produktet et bredere nedslagsfelt i markedet. Konverteringsprosjektet startet opp i 1999, og er planlagt avsluttet 1. halvår i år. Drift Virksomheten består av sentral drift av datasystemer, fjerndrift, datakommunikasjon og tjenester knyttet til backup og print. De juridiske enhetene som dekker området er EDB Teamco i sin helhet, samt deler av virksomheten i EDB Novit. Virksomhetsområder har utviklet seg svært positivt i første kvartal. Omsetningen på 309 mill. kr. viser en vekst på 9 mill. kr. i forhold til første kvartal i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger viser 45,7 mill. kr. som er mer enn dobling av fjorårstallene. Hovedårsaken til den kraftige resultatforbedringen, er en kombinasjon av volumvekst og kostnadseffektivitet. Kostnadsbildet har utviklet seg meget positivt og er spesielt knyttet opp mot uttak av synergigevinster som følge av konsolidering av driftssentralene i EDB Fundator og EDB Teamco. Samtidig ble første kvartal i fjor belastet med kostnader knyttet til årtusen sikringen. Infrastruktur Virksomheten består av salg av utstyr og tjenester i tilknytning til PC- og nettverksleveranser. Virksomheten har tidligere vært drevet fra flere av våre juridiske enheter. Fra og med 1. januar i år er virksomheten rendyrket i EDB Intech. Salg av PC-utstyr med tilhørende tjenester har hatt en treg oppstart på året. Spesielt var salget svakt i årets to første måneder, mens aktiviteten har økt mot slutten av kvartalet. Resultatet er til en viss grad preget av kostnader forbundet med restruktureringen.

3 3 Driftsresultat før goodwillavskrivninger var 6,3 mill. kr. som er 2,9 mill. kr. svakere enn første kvartal i fjor. Avviket skyldes først og fremst den sviktende utstyrsomsetningen i årets to første måneder, men er også påvirket av at andel tjenestesalg ikke har vært oppe på et akseptabelt nivå. Andre forhold Morselskapet EDB Business Partner ASA rapporterer som eget område under betegnelsen administrasjon. Morselskapet hadde ingen driftsinntekter. Driftskostnadene for første kvartal 2000 utgjør 6,2 mill. kr. Økningen fra fjorårets første kvartal har sammenheng med at bemanningen er øket fra 2 til 6 personer i forbindelse med fusjonen mellom EDB og Telenor Programvare. Ved utløpet av første kvartal var det ansatte i de 100%-eiede selskapene. Dette representerer en vekst på 13% i forhold til første kvartal i fjor. Inkludert Fellesdata, er antall ansatte Konsernet har en opsjonsordning som omfatter alle ansatte. Pr var det tildelt 9,4 mill. opsjoner hvorav 2,8 mill. opsjoner kan komme til utøvelse i mai Arbeidsgiveravgift knyttet til opsjonene er kostnadsført med 41,2 mill. kr. hittil i år. Utsiktene fremover Godt inne i 2. kvartal 2000 ser det ut til at markedet for konsulenttjenester begynner å ta seg opp igjen, selv om forbedringen nok for alvor ventes å bære frukter først i 2. halvår. Vi venter at den gode aktiviteten innen bank og finans vil fortsette, og miljøene både i Novit og Fellesdata ser positivt på utviklingen. Spesielt har selskapene forventninger til at mobile- og internett-banktjenester står foran en interessant utvikling i inneværende år. Innen telekom er leveransene oppe på et akseptabelt nivå ved utgangen av kvartalet, og vi forventer at farten vil fortsette inn i andre kvartal. Styret ser meget positivt på utviklingen i Telesciences som allerede nå viser positive resultater. Vi ser positivt på markedet for driftstjenester, og forventer ingen volumnedgang hos eksisterende kunder. Innenfor salg av utstyr, har kundenes investeringsvilje vært lavere enn normalt i årets første kvartal, og har nok sammenheng med at mange bedrifter gjennomførte nødvendige utskiftninger og oppgraderinger i forkant av tusenårsskiftet. Det observeres tegn på en øket aktivitet inn i 2. kvartal, men vi tror at det svake første kvartalet vil prege året under ett. Planlegging av integrasjonen med Fellesdata er i full gang. Konsulent- og løsningssiden i Novit og Fellesdata skal slås sammen, mens Fellesdatas driftsoperasjon skal overføres til Teamco. Det er stipulert et fremtidig årlig synergiuttak som følge av integrasjonen på mill. kr. Vellykket integrasjon er avgjørende for å kunne ta ut disse synergiene, og arbeidet har høy fokus. Hovedsakelig er synergiene knyttet til driftsoperasjonen, men det vil også være besparelser knyttet til produktutvikling etter at produktporteføljene i Novit og Fellesdata er samordnet. Oslo, 27. januar 2000 Styret i EDB Business Partner

4 4 Driftsinntekter: Q1'00 Q1'99 Avvik Hele '99 Konsulenttjenester og løsninger 436,1 419,1 17, ,8 Drift 308,8 300,3 8,5 1305,9 Infrastruktur 105,4 68,0 37,4 434,1 Elimineringer -49,1-12,0-37,1-88,2 EDB-KONSERNET 801,3 775,5 25, ,7 Driftsresultat før goodwillavskr: Q1'00 Q1'99 Avvik Hele '99 Konsulenttjenester og løsninger -0,7 14,0-14,7 80,6 Drift 45,7 21,2 24,5 144,9 Infrastruktur -6,3-3,4-2,9 4,2 Administrasjon -6,2-2,2-4,0-20,0 Elimineringer -0,2-0,7 0,5-3,0 SUM 32,3 28,9 3,3 206,8 AGA opsjoner -41,2-1,9-39,3-14,4 Driftsresultat før goodwillavskr. -8,9 27,0-36,0 192,4 Driftsmargin Q1'00 Q1'99 Avvik Hele '99 Konsulenttjenester og løsninger -0,2 % 3,4 % -3,5 4,6 % Drift 14,8 % 7,3 % 7,5 11,1 % Infrastruktur -6,0 % -4,4 % -1,6 1,0 % EDB-KONSERNET -1,1 % 3,5 % -4,6 5,6 %

5 5 R E S U L T A T 1.kv kv.99 Hele 1999 DRIFTSINNTEKTER 801,3 775, ,7 Varekostnader 228,3 242, ,7 Arbeidsgiveravgift opsjoner 41,2 1,9 14,4 Andre driftskostnader 491,8 465, ,2 DRIFTSRES. FØR AVSKR. (EBITDA) 40,0 66,1 349,4 Ordinære avskrivninger 48,9 39,1 156,9 DRIFTSRES. FØR GOODWILLAVSKR. -8,9 27,0 192,5 Goodwillavskrivninger 20,8 16,8 73,9 DRIFTSRES. ETTER GOODWILLAVSKR. -29,7 10,3 118,5 Netto finansposter 27,1-2,1-13,2 RESULTAT FØR SKATT OG MIN. -2,6 8,1 105,3 Skatter -6,2-3,7-45,8 Minoritetsinteresser -0,6-0,5-1,3 RESULTAT ETTER SKATT -9,3 3,9 58,1 B A L A N S E Goodwill 826,7 737,8 790,3 Andre driftsmidler 577,6 388,3 533,3 SUM ANLEGGSMIDLER 1 404, , ,3 Kortsiktige fordringer 797,8 637,6 804,0 Likvider 1 067,7 340,3 410,5 SUM OMLØPSMIDLER 1 865,5 977, ,5 SUM EIENDELER 3 269, , ,8 Selskapskapital 133,9 119,6 121,8 Annen egenkapital 1 922,5 924, ,9 Resultat hitil i år -9,3 3,9 SUM EGENKAPITAL 2 047, , ,7 Rentefri gjeld 123,6 75,2 106,0 Rentebærende gjeld 254,0 300,1 468,5 SUM LANGSIKTIG GJELD 377,7 375,4 574,5 Rentefri gjeld 838,2 646,0 838,5 Rentebærende gjeld 6,9 34,2 1,3 SUM KORTSIKTIG GJELD 845,1 680,2 839,8 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 269, , ,8

6 6 N Ø K K E L T A L L Resultat pr. aksje (etter skatt, før gw.avsk) 0,16 0,30 1,91 EBITDA pr. aksje 0,55 0,97 5,06 Kontantstrøm fra operasjonelle akt. pr. aksje 0,16 1,14 4,89 EK% inkl. goodwill 62,6 % 49,8 % 44,3 % EK% eks. goodwill 50,0 % 22,7 % 19,1 % Bokført EK pr. aksje inkl. goodwill 28,3 15,3 16,3 Bokført EK pr. aksje eks. goodwill 16,9 4,5 4,8 Likviditetsgrad 2,2 1,4 1,4 Driftsmargin før goodwillavskrivninger -1,1 % 3,5 % 5,6 % Gjennomsnittlig antall aksjer KONTANTSTRØMANALYSE Nto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 11,9 78,0 337,3 Nto kontantstrøm fra investeringer -68,9-80,2-359,0 Nto kontantstrøm fra finansiering 714,2-96,0-6,3 Nto endring i betalingsmidler 657,2-98,2-28,0 Betalingsmidler ,5 438,5 438,5 Betalingsmidler ved utgangen av perioden 1 067,7 340,3 410,5

7 7 PROFORMATALL FOR EDB OG FELLESDATA Tallene er utarbeidet som om oppkjøpet av Fellesdata fant sted den I proformaregnskapet er det tatt hensyn til proforma avskrivninger på merverdi knyttet til eiendommer på 2,3 mill. kr. pr. kvartal og tilsvarende goodwillavskrivninger på 25,4 mill. kr. pr. kvartal. Økte rentekostnader som følge av finansieringen av oppkjøpet er lagt inn med 12 mill. kr. pr. kvartal, og redusert skatt som følge av dette er hensyntatt. Fellesdata viser en omsetning på 279,2 mill. kr., et driftsresultat på 14,2 mill. kr. og et resultat før skatt på 11,2 mill. kr. Selskapet har hatt god fart inn i året. Spesielt er det gode resultatet knyttet til driftstjenester, som i tillegg til volum har hatt kostnadsbesparelser. Programvaresalget svinger tradisjonelt sett noe gjennom året, men selskapet har hatt besparelser knyttet til produktutvikling. Driftsinntekter: Q1'00 Q1'99 Avvik Hele '99 Konsulenttjenester og løsninger 531,0 520,1 10, ,9 Drift 493,1 473,3 19, ,4 Infrastruktur 105,4 68,0 37,4 434,1 Elimineringer -49,6-12,0-37,6-88,2 EDB-KONSERNET 1080, ,5 30, ,3 Driftsresultat før goodwillavskr: Q1'00 Q1'99 Avvik Hele '99 Konsulenttjenester og løsninger -0,8 15,7-16,5 129,9 Drift 57,9 24,5 33,5 165,3 Infrastruktur -6,3-3,4-2,9 4,2 Administrasjon -6,2-2,2-4,0-20,0 Elimineringer -0,2-0,7 0,5-3,0 SUM 44,3 33,8 10,5 276,5 AGA opsjoner -41,2-1,9-39,3-14,4 Driftsresultat før goodwillavskr. 3,1 31,9-28,8 262,1 Driftsmargin Q1'00 Q1'99 Avvik Hele '99 Konsulenttjenester og løsninger -0,1 % 3,0 % -3,2 5,9 % Drift 11,7 % 5,2 % 6,6 8,1 % Infrastruktur -6,0 % -4,4 % -1,6 1,0 % EDB-KONSERNET 0,3 % 3,0 % -2,8 5,7 %

8 8 EDB ASA - KONSERNREGNSKAP PR Presentert på proforma sammenlignbar basis, EDB og Fellesdata R E S U L T A T 1.kv.00 Hele 1999 DRIFTSINNTEKTER 1 080, ,3 Varekostnader 262, ,0 Arbeidsgiveravgift opsjoner 41,2 14,4 Andre driftskostnader 710, ,9 DRIFTSRES. FØR AVSKR. (EBITDA) 65,6 476,0 Ordinære avskrivninger 62,5 213,9 DRIFTSRES. FØR GOODWILLAVSKR. 3,1 262,1 Goodwillavskrivninger 46,3 176,2 DRIFTSRES. ETTER GOODWILLAVSKR. -43,2 85,9 Andre poster - -20,8 Netto finansposter 12,0-74,1 RESULTAT FØR SKATT OG MIN. -31,1-8,9 Skatter -6,2-44,2 Minoritetsinteresser -0,6-1,3 RESULTAT ETTER SKATT -37,9-54,4

9 9 EDB ASA - KONSERNREGNSKAP PR Presentert på proforma sammenlignbar basis, EDB og Fellesdata B A L A N S E Goodwill 2 871, ,3 Andre driftsmidler 1 165, ,8 SUM ANLEGGSMIDLER 4 036, ,2 Kortsiktige fordringer 1 055, ,4 Likvider 339,6 335,3 SUM OMLØPSMIDLER 1 394, ,8 SUM EIENDELER 5 431, ,0 SUM EGENKAPITAL 3 018, ,8 Rentefri gjeld 134,1 116,2 Ansvarlig lån 450,0 450,0 Rentebærende gjeld 794,0 858,5 SUM LANGSIKTIG GJELD 1 378, ,7 Rentefri gjeld 1 028, ,2 Rentebærende gjeld 6,9 1,3 SUM KORTSIKTIG GJELD 1 035, ,5 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 431, ,0 KONTANTSTRØMANALYSE Nto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -4,5 460,0 Nto kontantstrøm fra investeringer -74,7-392,0 Nto kontantstrøm fra finansiering 83,5-59,0 Nto endring i betalingsmidler 4,3 9,0 Betalingsmidler ,3 327,0 Betalingsmidler ved utgangen av perioden 339,7 335,3

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2000 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2000 Økende lønnsomhet, solid vekst og sterk kontantstrøm EDB Business Partner fortsetter sin fremgang og kan vise til et kvartal med solid resultatfremgang

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001 Omsetning på NOK 1.155 mill. gir vekst på 44% EBITA på NOK 104 mill. er en forbedring på NOK 113 mill. Driftsmargin på 9,0% innebærer kraftig forbedring fra

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 1 Oppsummering Resultatmargin 7,1% for konsernet ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 Kraftig bedring i EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase har lagt grunnlag for marginvekst Ingen

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2001 1 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2001 Omsetningsvekst på 14% i forhold til proforma sammenlignbare tall Driftsmargin i kvartalet på 11,2% er all time high EBITA 1. halvår på 239 MNOK, forbedring

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q2 2001 Driftsinntekter EBITDA EBITA NOK 1 205 mill. (+ 14 % mot proforma) 182 (+ 37 MNOK) 135 (+ 53 MNOK) Resultat før skatt -10 (-

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 1. kvartal i fjor Betydelig lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor Meget bra lønnsomhetsutvikling innenfor

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2001 1 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2001 Omsetningsvekst på 15% i forhold til proforma sammenlignbare tall Kvartalsregnskapet preges av avsetninger innen Drift og nedskrivninger av goodwill Tilfredsstillende

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 1 ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 Oppsummering Bedre underliggende EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase legger grunnlaget for marginvekst Operasjonell kontantstrøm på 234 MNOK

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002 1 ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002 Oppsummering Resultatmargin på 5,4% innen Driftsområdet Operasjonell kontantstrøm på 48 MNOK i kvartalet Uendrede markedsforhold siden forrige kvartal Redusert kostnadsbase

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 2. kvartal i fjor Lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor God lønnsomhetsutvikling innenfor Driftsområdet

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002 1 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002 Resultatmarginer innen Driftsområdet i henhold til plan God utvikling innen Telekom internasjonalt Utfordrende markedsforhold innen Konsulent og Telekom hjemmemarked

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2001 1 ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2001 Oppsummering Sterk operasjonell kontantstrøm for 2001 (542 MNOK) Resultatutvikling i Q4 i tråd med eller bedre enn planer og forventninger etter Q3 Meget bra lønnsomhet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 22% omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog ÅRSREGNSKAP 96 13. februar 97 96 I HOVEDTREKK Godt resultat for konsernet i 96: Driftsmargin 15,1% (før omstrukturering) (95:,9%) Fortjeneste pr. aksje kr 4,38 (52,39 i 95) Kontantstrøm pr. aksje kr 8,2

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

EDB Business Partner. 1. kvartal 2003

EDB Business Partner. 1. kvartal 2003 EDB Business Partner 1. kvartal 2003 Hovedpunkter Resultatforbedring fra Q1 i fjor Betydelig lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor Meget bra lønnsomhetsutvikling innen Drift Svak lønnsomhet i Bank&Finans.

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera-gruppens fokus på løsninger som gir kundene resultater og effekt på kortere sikt, utført av erfaren spisskompetanse, gjør at konsernet opplever

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL Solutions through technology

TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL Solutions through technology TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL 2006 Solutions through technology HOVEDPUNKTER (tall for 1. kvartal 2004 og 2005 er eksklusiv Simrad Optronics) Beste 1. kvartal i selskapets historie. Driftsresultatet ble på

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer