EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003"

Transkript

1 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 2. kvartal i fjor Lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor God lønnsomhetsutvikling innenfor Driftsområdet Bedre driftsresultat innen Bank&Finans, men fortsatt betydelig forbedringspotensial Kontantstrømmen er ikke tilfredsstillende Uendrede markedsforhold siden forrige kvartal Hovedtall for konsernet (NOK mill.) Q Q Driftsinntekter Driftskostnader EBITA EBITA-margin 5,5 % 2,0 % 4,8 % 1,4 % 2,7 % Resultat etter skatt Operasjonell CF CAPEX Gearing 0,45 0,31 0,45 0,31 0,21 Antall ansatte Omsetningen i 2. kvartal 2003 ble MNOK. Justert for salgsgevinst er omsetningen på nivå med andre kvartal i fjor. Utviklingen gjenspeiler en relativt flat markedsutvikling. Det har vært vekst innen salg av outsourcingstjenester, men noe nedgang innen salg av programvare og konsulenttjenester. Driftsresultatet (EBITA) i 2. kvartal ble 61 MNOK, en økning på 39 MNOK fra 2. kvartal I driftsresultatet ligger engangsposter på 20 MNOK mot 21 MNOK i 2. kvartal i fjor. Konsernet viser dermed også bedring i underliggende resultat. Bemanningsreduksjoner, lønnsreduksjoner og andre tiltak for å redusere kostnadene har bidratt til at konsernet som helhet har bedret sin underliggende driftsmargin fra 3,7 prosent i 2. kvartal i fjor til 7,4 prosent i årets andre kvartal. I årets første kvartal var underliggende driftsmarginen 4 prosent. Marginutviklingen viser at kostnadstiltakene har effekt. Siste 18 måneder er konsernets bemanning redusert med 496 personer. Nedbemanning som følge av avvikling av Konsulentområdet vil redusere antall ansatte med ytterligere 57 personer. Goodwillavskrivningene i kvartalet er på 38 MNOK. Reduksjonen på 3 MNOK fra andre kvartal i fjor skyldes nedskrivninger gjennomført i Det er nedskrevet goodwill med 6 MNOK i årets 2. kvartal knyttet til Konsulentområdet, mot 1 MNOK i andre kvartal i fjor. Aksjerelaterte finansposter belaster regnskapet med 22 MNOK, hvorav 16 MNOK er relatert til aksjene i reklamebyrået TIBE. Øvrige nedskrivninger er knyttet til eierandeler i Logan Orviss og Industream. I andre kvartal i fjor ble det nedskrevet aksjer med 26 MNOK. Etter dette er EDBs totale eksponering i balansen 7 MNOK relatert til mindre aksjeposter. Netto finansposter på -21 MNOK inneholder 3 MNOK i netto valutatap mens 2. kvartal i fjor hadde en gevinst på 2 MNOK. Hovedsakelig er dette knyttet til netto gjeld i utenlandsk valuta.

2 Resultat etter skatt på 19 MNOK gir et resultat pr. aksje på NOK 0,21 mot NOK 0,62 i samme kvartal i fjor. 2 Kontantstrøm og likviditet Konsernets operasjonelle kontantstrøm er forbedret i forhold til 1. kvartal, men er ikke tilfredsstillende. Årets 2. kvartal viser en operasjonell kontantstrøm på 45 MNOK mot 49 MNOK samme kvartal i fjor som gir NOK 0,50 pr. aksje mot NOK 0,54 samme periode i fjor. Netto rentebærende gjeld pr er 734 MNOK som er en økning på 119 MNOK fra samme kvartal i fjor. Økningen fra årsskiftet på 391 MNOK skyldes den negative kontantstrømutviklingen hittil i år, i tillegg til egenfinansiering av investeringer og kjøp av Incatel på til sammen 169 MNOK. Som et ledd i konsernets kostnadsbesparelser, er trekkfasiliteten redusert med 200 MNOK, fra 850 MNOK til 650 MNOK. Dette gir konsernet noe lavere finansieringskostnader, og ny trekkramme er mer i tråd med konsernets behov. Ubenyttede trekkrettigheter er 250 MNOK pr Konsernets virksomhetsområder Drift Virksomheten består av sentral og desentral drift av datasystemer, datakommunikasjon og tjenester knyttet til backup og publishing. Driftsområdet er rettet mot alle bransjer, og er lokalisert i Norge og Sverige. DRIFT Q2'03 Q2' Omsetning Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader EBITA EBITA % 8,6 % 5,4 % 7,9 % 4,2 % 6,6 % CAPEX Antall ansatte Driftsområdet viser en omsetningsvekst på 10 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Veksten skyldes delvis desentral drift for DnB som er inkludert i omsetningen fra 1.oktober i fjor. I tillegg har det vært god underliggende volumvekst og et godt tilfang av mindre oppdrag. Dette mer enn kompenserer for fall i enhetsprisene. For øvrig har det vært 2 renteendringer i perioden, hvilket driver opp volumet innenfor publishing-området. Driftsresultatet for forretningsområdet (EBITA) viser en kraftig forbedring fra samme kvartal i 2002 grunnet omsetningsvekst uten tilsvarende kostnadsøkning. Dette er et resultat av den effektivisering som kontinuerlig gjennomføres innen virksomhetsområdet for å ta ut skalafordeler. Alle prisavtaler for 2003 er nå ferdigforhandlet og inkludert i tallene fra 1. april. Økningen i lønnskostnadene fra andre kvartal i fjor, sett opp mot antall ansatte, har sammenheng med at underleverandør i fjor refunderte lønnskostnader for 50 av våre ansatte i forbindelse med DnB desentral drift. Dette avtaleforholdet varte ut 3. kvartal 2002, hvoretter EDB overtok leveransen til DnB selv. I forhold til 1. kvartal i år har det vært en økning i omsetningen grunnet et noe atypisk høyt volum hos eksisterende kunder samt stort tilfang av mindre oppdrag. Vi har derfor grunn til å tro at omsetningen i

3 årets 2. halvår blir noe flatere i forhold til 1. halvår enn det man sesongmessig har sett innen Driftsområdet tidligere. Den svenske virksomheten viser fortsatt en god økonomisk utvikling. Pr. 1. juli blir det overført 37 ansatte fra Business Consulting innen applikasjonsdrift- og vedlikehold for kunder innen handel, industri og offentlig. Tilhørende årlig omsetning er anslått til 40 MNOK. 3 Bank&Finans Virksomheten omfatter salg av programvare, løsninger og konsulenttjenester til bank- og finanssektoren. Virksomheten er lokalisert i Norge, Sverige, UK, Nederland og Polen. BANK/FINANS Q2'03 Q2' Omsetning Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader EBITA (3) (25) EBITA % 7,6 % 4,3 % 0,5 % -0,7 % -2,8 % CAPEX Antall ansatte Omsetningsnedgangen fra samme kvartal i fjor er et resultat av noe svakere programvaresalg i det norske markedet. Det er fremdeles en trend i retning av lengre beslutningsprosesser hos våre kunder enn det vi så på samme tid i fjor. Dette gjelder også i det svenske markedet. Driftsresultatet (EBITA) er øket med 7 MNOK fra 2. kvartal i fjor. Justert for engangsposter på 7 MNOK i fjorårets 2. kvartal, er det underliggende resultatet opprettholdt tross omsetningsnedgang på 12 MNOK. Årets omsetning hadde noe lavere innslag av 3. parts programvare enn 2. kvartal i fjor, noe som bidrar til å bedre marginen. I tillegg er det gjennomført kostnadsbesparelser, hovedsakelig gjennom nedbemanning og lønnsreduksjoner, som kompenserer for omsetningsfallet. Målt mot første kvartal er omsetningsøkningen 13 prosent. Normalt tar omsetningen seg opp mot slutten av 1. halvår, og denne effekten vurderes dermed som en normal sesongsvingning. Omsetningsveksten har gitt en klar bedring i driftsresultatet fra foregående kvartal. På tross av nedgang i antall ansatte, viser lønnskostnadene en flat utvikling fra 2. kvartal i fjor. Dette har sammenheng med endret profil på ferieuttak i bedriften, som vil gi en bedret effekt i årets 2. halvår. I tillegg har det vært noe økning i pensjonskostnadene. Den svenske virksomheten viser noe bedre resultater gjennom øket omsetning og redusert kostnadsbase. Virksomheten går imidlertid fremdeles ikke med overskudd. I hele 2002 belastet denne virksomheten resultatet med 20 MNOK. Nedbebanningsprosessen på ca. 90 årsverk som ble besluttet i 4. kvartal 2002, er fullført. Lønnsreduksjonen som ble annonsert i forrige kvartal er gjennomført, og gir en månedlig kostnadsbesparelse på 3,5 MNOK fra mai og ut året. I løpet av andre kvartal er det inngått nye kontrakter for totalt 283 MNOK. Kontraktene bekrefter konsernets konkurranseevne i dette markedet. Nye kontrakter i Sverige gir et gradvis sterkere fotfeste i dette markedet.

4 4 Telekom Virksomheten omfatter salg av programvare, løsninger og konsulenttjenester til telekomsektoren med spesiell fokus på produktområdene innenfor Revenue Assurance, med hovedvekt på Mediation og Network Inventory Management Systems. Virksomhetsområdet er lokalisert i Norge, USA, Sveits, Spania og Storbritannia. TELEKOM Q2'03 Q2' Omsetning Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader EBITA 18 (11) EBITA % 11,5 % -6,8 % 9,8 % 2,6 % 4,5 % CAPEX Antall ansatte Omsetningen i 2. kvartal 2003 er noe svakere i forhold til samme periode i fjor. Omsetningen i Norge viser en flat utvikling, slik at omsetningsfallet i sin helhet er relatert til internasjonal omsetning. Incatel er inkludert i tallene fra og med 1. april Omsetningen for Telekom-området fordeler seg med omtrent halvparten programvaresalg og halvparten konsulenttjenester. Store kostnadsbesparelser bidrar til å opprettholde et tilfredsstillende resultat i kvartalet, og gir en kraftig forbedring fra fjoråret. Resultatet i fjorårets andre kvartal inneholdt engangskostnader på 14 MNOK, slik at den underliggende marginen var 1,7 prosent. Aktivitetsnivået både i hjemmemarkedet og internasjonalt er uforandret siden 1. kvartal 2003, men omsetningen viser likevel økning på grunn av normale sesongmessige svingninger. I tillegg er Incatel inkludert fra og med andre kvartal. Prosessen som er gjennomført for å redusere kostnadene legger grunnlaget for å opprettholde tilfredsstillende marginer i hjemmemarkedet dersom aktiviteten og prisene holder seg på dagens nivå. Pr. 1. juli blir det overført 35 ansatte fra Business Consulting for å styrke kjernekompetansen for sentrale teknologier innenfor Telekom-området. Tilhørende årlig omsetning er anslått til 40 MNOK.

5 Konsulent Virksomheten omfatter tjenester i forbindelse med prosjektledelse, rådgivning, utvikling av systemer og systemforvaltning. Virksomheten er rettet inn mot alle bransjer og er utelukkende lokalisert i Norge. Virksomhetsområdet avvikles per 1. juli KONSULENT Q2'03 Q2' Omsetning Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader EBITA (10) (5) (11) (11) (29) EBITA % -15,3 % -6,3 % -8,6 % -6,7 % -9,6 % CAPEX Antall ansatte Omsetningen i årets andre kvartal på 67 MNOK inneholder gevinst ved salg av Dolphin på 19 MNOK. Den reelle omsetningsnedgangen er dermed 39 prosent hvorav 18 prosent er forårsaket av virksomhet som er solgt til eksterne eller overført til andre forretningsområder i EDB. Driftsresultatet inneholder en netto engangskostnad på 8 MNOK (restruktureringskostnad på 27 og salgsgevinst på 19). Restruktureringskostnaden er noe høyere enn tidligere annonsert, og skyldes bl.a. at det i tillegg til nedbemanning i EDB Business Consulting er besluttet nedbemanning i Stradec. Konsulent er besluttet avviklet som eget forretningsområde med virkning fra 1. juli. Dette gjennomføres ved at kompetanse av strategisk viktighet for EDB Business Partner overføres til øvrige forretningsområder i konsernet, og resterende personell nedbemannes. Dolphin er solgt for 30 MNOK med regnskapsmessig gevinst på 19 MNOK. Endelig løsning for Stradec søkes gjennomført i løpet av 2. halvår. Andre forhold Kostnader forbundet med drift av morselskapet rapporteres som eget område under betegnelsen administrasjon. Driftskostnadene for andre kvartal utgjør 25 MNOK mot 9 MNOK samme kvartal i fjor. Det har vært unormalt høye kostnader i årets andre kvartal, da det er avsatt for restlønn/pensjoner som følge av fristilling av tidligere konsernsjef med 12 MNOK. Videre har det vært spesielt høye kostnader i forbindelse med den pågående endringsprosessen i konsernet, samt gjennomført flytting av konsernledelsen fra Oslo sentrum til Nydalen, og disse kostnadene utgjør til sammen 4 MNOK. Konsernet har en opsjonsordning som omfatter alle ansatte. Per var det utestående 9,6 mill. opsjoner. Opsjonene er tildelt i perioden november 1999 til februar 2002 til børskurs tillagt 1 % pr. påbegynt måned frem til utøvelse. Neste, og siste, mulige utøvelsestidspunkt er mai 2004 med følgende utøvelseskurser: NOK 62,00 (3,9 mill. aksjer), NOK 182,93 (4,5 mill. aksjer), NOK 137,60 (0,4 mill. aksjer), NOK 106,33 (0,6 mill. aksjer) og NOK 67,01 (0,2 mill. aksjer).

6 6 Utsiktene fremover Innen Driftsområdet har konsernet ved tilførsel av nye, store outsourcingskontrakter det siste året, og gjennom utvidelser og forlengelser av eksisterende kundeforhold, sikret kritisk masse for opprettholdelse av stordriftsfordeler på sikt. Dette vil gi tilfredsstillende marginer og evne til å levere konkurransedyktige priser. Den svenske virksomheten utvikler seg positivt, og den videre bearbeidingen av det svenske driftsmarkedet har stor fokus. Vi har grunn til å tro at omsetningen i 2. halvår blir noe flatere i forhold til 1. halvår enn det man sesongmessig har sett innen Driftsområdet. Driftsområdets EBITA-margin forventes å bli mellom 7 og 9 prosent i 2003 i tråd med hva som tidligere er kommunisert. Telekom har hatt en jevn markedsutvikling fra foregående kvartal, både hjemme og internasjonalt. Vi forventer ingen oppgang i det internasjonale salget på kort sikt. I hjemmemarkedet har aktivitetsnivået vært noenlunde flatt siden siste halvår 2002, og det forventes heller ikke her vekst på kort sikt. Det er gjennomført store kostnadstilpasninger innen forretningsområdet i 2001 og 2002 for å møte utviklingen i hjemmemarkedet. Under forutsetning om videreføring av dagens aktivitets- og prisnivå, vil de gjennomførte tiltak gi grunnlag for fortsatt tilfredstillende marginer. I markedet for Bank&Finans er bankene fortsatt tilbakeholdne med IT-investeringer. Vi ser ingen tegn som tyder på at denne trenden vil snu på kort sikt. De kostnadstiltak som er gjennomført i 2002 og 2003 er basert på at det ikke forventes umiddelbar markedsvekst. Forretningsplanen prioriterer fokus på å forbedre lønnsomheten på kort og lang sikt. Dette skal realiseres blant annet gjennom endret markedsorientering, men også gjennom å effektivisere virksomheten. Denne prosessen ferdigstilles i løpet av 3. kvartal i år. Konsulent er avviklet som eget forretningsområde pr. 1. juli, og konsernet er ikke lenger representert som tilbyder av generelle konsulenttjenester. Strategisk viktig kompetanse er overført til andre forretningsområder i konsernet. Den 1. juli er det overført personell for å styrke kjernekompetansen innen Telekom-området (40 MNOK årlig omsetning og 35 ansatte). Samme dato er tjenester knyttet til applikasjonsdrift- og forvaltning innen handel, industri og offentlig overført til Driftsområdet (40 MNOK årlig omsetning og 37 ansatte). Oslo, 17. juli 2003 Styret i EDB Business Partner ASA

7 7 EDB Business Partner Rapport pr. virksomhetsområde (NOK mill.) Driftsinntekter: Q2'03 Q2' Q1'03 Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 TELEKOM BANK/FINANS KONSULENT DRIFT ADMINISTRASJON ELIMINERINGER EDB-KONSERNET Driftsresultat før goodwillavskr (EBITA): Q2'03 Q2' Q1'03 Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 TELEKOM BANK/FINANS KONSULENT DRIFT ADMINISTRASJON ELIMINERINGER EBITA ex. AGA opsjoner AGA opsjoner EBITA Driftsmargin Q2'03 Q2' Q1'03 Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 TELEKOM 11,5 % -6,8% 9,8 % 2,6 % 4,5 % 7,7 % 6,0 % 7,6% -6,8 % 10,8 % BANK/FINANS 7,6 % 4,3% 0,5 % -0,7 % -2,8 % -7,5 % -14,0 % 5,1% 4,3 % -5,7 % KONSULENT -15,3 % -6,8% -8,6 % -6,9 % -9,6 % -1,7 % -23,0 % 0,1% -6,8 % -7,1 % DRIFT 8,6 % 5,4 % 7,9 % 4,2 % 6,6 % 7,3 % 8,9 % 9,0% 5,4 % 3,0 % KONSERN 5,5 % 2,0 % 4,8 % 1,4 % 2,7 % 4,0 % 1,3 % 7,1 % 2,0 % 0,8 % Driftsmargin før engangsposter Q2'03 Q2' Q1'03 Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 TELEKOM 11,5% 1,7 % 9,8% 7,3% 8,9 % 7,7 % 13,9% 7,6 % 1,7 % 12,1 % BANK/FINANS 7,6% 7,3% 0,5% 6,3% 4,2 % -7,5 % -1,0% 5,1% 7,3% 5,4% KONSULENT -3,4% -6,8% -2,6% -6,9% -2,5 % -1,7 % 5,1% 0,1% -6,8% -7,1% DRIFT 8,6% 5,4% 7,9% 4,2% 6,6 % 7,3 % 8,9% 9,0% 5,4% 3,0% EBITA % før engangsposter 7,4 % 3,7 % 5,8 % 3,7 % 5,3 % 4,0 % 6,8 % 7,1 % 3,7 % 3,7 %

8 8 EDB Business Partner Resultatregnskap og balanse (NOK mill.) Resultatregnskap Q2'03 Q2' DRIFTSINNTEKTER Varekostnader Arbeidsgiveravgift opsjoner Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader EBITDA Ordinære avskrivninger EBITA Goodwillavskrivninger Goodwillnedskrivninger EBIT Andel resultat TS Gevinst/tap ved salg av aksjer Nedskrivning av aksjer Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Skatter Minoritetsinteresser Resultat etter skatt Balanse Goodwill Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Likvider SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER SUM EGENKAPITAL Rentefri gjeld Lån på spesielle vilkår Annen rentebærende gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD Rentefri gjeld Rentebærende gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 9 EDB Business Partner Kontantstrømanalyse og nøkkeltall (NOK mill.) Kontantstrømanalyse Q2'03 Q2' Fra operasjonelle aktiviteter Operasjonelle investeringer Salg av driftsmidler Investering i virksomhet Salg av virksomhet Kjøp/salg av eiendommer Kontantstrøm fra investeringer Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Kontantstrøm fra finansiering Endring i betalingsmidler Betalingsmidler IB Valutaendringer på betalingsmidler Betalingsmidler UB Nøkkeltall Q2'03 Q2' Nøkkeltall pr. aksje: Resultat -0,21-0,62-0,33-1,39-4,86 Resultat e.skatt, f. goodw.avskr. 0,27-0,15 0,60-0,43 0,95 EBITDA 1,28 0,88 2,33 1,54 3,90 Operasjonell kontantstrøm 0,50 0,54-1,69-2,07 2,27 Bokført egenkapital 18,23 22,09 18,44 Andre nøkkeltall: EBITA-margin 5,5 % 2,0 % 4,8 % 1,4 % 2,7 % Egenkapital i % av totalkapital 45 % 49 % 42 % Gearing 0,45 0,31 0,21 Netto rentebærende gjeld Gj.sn. antall aksjer EDB Business Partner Endringer i konsernets egenkapital Egenkapital ,666 Endringer i egenkapitalen i 2003: Resultat etter skatt -30 Omregningsdifferanser i år 12 Egenkapital ,648

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 1. kvartal i fjor Betydelig lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor Meget bra lønnsomhetsutvikling innenfor

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 1 ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 Oppsummering Bedre underliggende EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase legger grunnlaget for marginvekst Operasjonell kontantstrøm på 234 MNOK

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 1 Oppsummering Resultatmargin 7,1% for konsernet ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 Kraftig bedring i EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase har lagt grunnlag for marginvekst Ingen

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002 1 ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002 Oppsummering Resultatmargin på 5,4% innen Driftsområdet Operasjonell kontantstrøm på 48 MNOK i kvartalet Uendrede markedsforhold siden forrige kvartal Redusert kostnadsbase

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

EDB Business Partner. 1. kvartal 2003

EDB Business Partner. 1. kvartal 2003 EDB Business Partner 1. kvartal 2003 Hovedpunkter Resultatforbedring fra Q1 i fjor Betydelig lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor Meget bra lønnsomhetsutvikling innen Drift Svak lønnsomhet i Bank&Finans.

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001 Omsetning på NOK 1.155 mill. gir vekst på 44% EBITA på NOK 104 mill. er en forbedring på NOK 113 mill. Driftsmargin på 9,0% innebærer kraftig forbedring fra

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002 1 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002 Resultatmarginer innen Driftsområdet i henhold til plan God utvikling innen Telekom internasjonalt Utfordrende markedsforhold innen Konsulent og Telekom hjemmemarked

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q2 2001 Driftsinntekter EBITDA EBITA NOK 1 205 mill. (+ 14 % mot proforma) 182 (+ 37 MNOK) 135 (+ 53 MNOK) Resultat før skatt -10 (-

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 Oppsummering EDB Business Partners resultat målt på den underliggende drift, ligger på linje med første kvartal i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger,

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2001 1 ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2001 Oppsummering Sterk operasjonell kontantstrøm for 2001 (542 MNOK) Resultatutvikling i Q4 i tråd med eller bedre enn planer og forventninger etter Q3 Meget bra lønnsomhet

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2001 1 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2001 Omsetningsvekst på 14% i forhold til proforma sammenlignbare tall Driftsmargin i kvartalet på 11,2% er all time high EBITA 1. halvår på 239 MNOK, forbedring

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2001 1 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2001 Omsetningsvekst på 15% i forhold til proforma sammenlignbare tall Kvartalsregnskapet preges av avsetninger innen Drift og nedskrivninger av goodwill Tilfredsstillende

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 22% omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2000 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2000 Økende lønnsomhet, solid vekst og sterk kontantstrøm EDB Business Partner fortsetter sin fremgang og kan vise til et kvartal med solid resultatfremgang

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera-gruppens fokus på løsninger som gir kundene resultater og effekt på kortere sikt, utført av erfaren spisskompetanse, gjør at konsernet opplever

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 Omsetning på NOK 1.465 mill, tilsvarende en vekst på 7 % Forbedret EBITA-margin til 9,3 % sammenlignet med 8,9 % i 2006 Organisk vekst i Løsninger

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Hovedpunkter i rapporten:

Hovedpunkter i rapporten: Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2005 Hovedpunkter i rapporten: Betydelig forbedret resultat før skatt: o Resultat før skatt i konsernet er 256 MNOK (160 MNOK), en bedring på 96 MNOK i forhold

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer