EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007"

Transkript

1 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 Omsetning på NOK mill, tilsvarende en vekst på 7 % Forbedret EBITA-margin til 9,3 % sammenlignet med 8,9 % i 2006 Organisk vekst i Løsninger og Applikasjonstjenester på hhv. 10 % og 16 % Betydelig opptrapping av nearshore og offshore aktiviteter Overgang til innskuddsbasert pensjon bidrar til økning i egenkapitalen (NOK mill) 3. kv kv Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 9,3 % 8,9 % 9,3 % 9,0 % 9,3 % Driftsresultat før engangsposter (EBIT) Engangsposter Resultat før skatt Operasjonell kontantstrøm før restrukturering Operasjonelle investeringer Fortjeneste per aksje før engangsposter (NOK) 0,67 0,63 2,14 2,09 3,11 Fortjeneste per aksje (NOK) 0,94-0,51 2,41 0,95 2,47 Antall ansatte EDB Business Partner hadde i 3. kvartal 2007 driftsinntekter på NOK mill mot NOK mill i samme kvartal Driftsinntektene økte 7 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2006, hvorav organisk vekst utgjorde 4 prosent. EDBs virksomheter i Sverige genererte 14 prosent organisk vekst. I slutten av 3. kvartal 2007 har EDB overtatt det ukrainske IT-tjenesteselskapet Infopulse, mens CEKAB og Tre60 ble inkludert i 2. kvartal. Omsetningen i Forretningsområdet IT Drift ble NOK 930 mill som tilsvarer en organisk vekst på 1 prosent sammenlignet med 3. kvartal Forretningsområdet Løsninger hadde en omsetning på NOK 329 mill med en organisk vekst på 10 prosent i forhold til tilsvarende kvartal i fjor. Forretningsområdet Applikasjonstjenester hadde en omsetning på NOK 248 mill i kvartalet, som er en økning på 23 prosent fra NOK 202 mill i 3. kvartal Den organiske veksten for forretningsområdet var på 16 prosent i 3. kvartal Konsernets driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 137 mill i 3. kvartal 2007 mot NOK 122 mill i samme kvartal i Konsernets EBITA margin ble 9,3 prosent mot 8,9 prosent i samme periode i fjor. EBITA marginen for forretningsområdet IT Drift ble 8,9 prosent mot 9,2 prosent i 3. kvartal Forretningsområdet Løsninger hadde en EBITA margin på 14,4 prosent i 3. kvartal 2007 sammenlignet med 15,1 prosent i samme kvartal i Forretningsområdet Applikasjonstjenester viste en EBITA margin på 10,4 prosent, sammenlignet med en EBITA margin på 6,1 prosent for 3. kvartal Amortisering av immaterielle eiendeler utgjorde i 3. kvartal 2007 NOK 24 mill som er på nivå med 3. kvartal Amortisering knyttet til egenutviklet programvare utgjorde NOK 6 mill mot NOK 2 mill i 3. kvartal Driftsresultat før engangsposter (EBIT) for 3. kvartal 2007 ble NOK 113 mill, mot NOK 98 mill for 3. kvartal 2006 som er en økning på 15 prosent. Engangsposter i 3. kvartal 2007 er relatert til frivillig overgang til innskuddsbasert pensjon i datterselskapet EDB Business Partner Norge AS. Dette medførte en engangsreduksjon i estimert pensjonsforpliktelse med NOK 37 mill.

2 - 2 - Netto finanskostnader utgjorde NOK 30 mill i 3. kvartal 2007 mot NOK 14 mill i tilsvarende kvartal i fjor. Netto rentekostnader utgjorde NOK 29 mill, en økning fra NOK 17 mill i samme periode 2006 og skyldes den generelle økningen i rentenivået for norske og svenske kroner samt fremmedfinansieringen av oppkjøp. I tillegg var det i 3. kvartal 2007 positive valutaeffekter på NOK 1 mill og tap relatert til salg av aksjer i tilknyttet selskap, Setec TAG AB, på NOK 2 mill. Konsernet fikk et resultat etter skatt på NOK 85 mill i 3. kvartal 2007 sammenlignet med et underskudd på NOK 46 mill i samme periode i Fortjeneste per aksje for 3. kvartal 2007 ble NOK 0,94 sammenlignet med NOK -0,51 for 3. kvartal Justert for engangsposter i begge kvartalene var fortjeneste per aksje i 3. kvartal 2007 NOK 0,67 mot NOK 0,63 i Antall ansatte viser en økning fra per 30. juni 2007 til per 30. september Økningen i antall ansatte i 3. kvartal 2007 relaterer seg i hovedsak til oppkjøpet av Infopulse i Ukraina med 377 ansatte. Kontantstrøm og likviditet Operasjonell kontantstrøm før utbetalinger relatert til restrukturering var i 3. kvartal 2007 NOK 72 mill mot NOK 124 mill i samme kvartal i fjor. Reduksjonen i forhold til 3. kvartal 2006 skyldes primært enkelte periodemessige forskyvninger mellom kvartalene som har utviklet seg noe forskjellig i 2007 i forhold til Operasjonell kontantstrøm relatert til restrukturering var NOK 15 mill i 3. kvartal 2007, mens det samlet er utbetalt NOK 130 mill av restruktureringsavsetningen på NOK 144 mill foretatt høsten Netto rentebærende gjeld var NOK mill per 30. september 2007, som er en reduksjon på NOK 39 mill fra utgangen av forrige kvartal. Endringen er i hovedsak relatert til valutakursendring på lån i svenske kroner. Likviditetsreserven er NOK 748 mill per 30. september 2007 som er en økning på NOK 29 mill fra utgangen av 2. kvartal Ubenyttede trekkrettigheter utgjør NOK 539 mill. Investeringer Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler utgjorde i 3. kvartal 2007 NOK 67 mill mot NOK 66 mill i tilsvarende kvartal i Investeringene er i hovedsak relatert til kundekontrakter, samt noe vedlikehold av datahaller og forbedringer knyttet til eksisterende drift. I forbindelse med utvikling og oppgradering av programvare i bransjene Offentlig og Bank & Finans innenfor forretningsområdet Løsninger er det i 3. kvartal 2007 aktivert NOK 36 mill som immaterielle eiendeler, hvorav NOK 23 mill er relatert til prosjektet for å etablere EDBs nye løsninger for offentlige virksomheter i lokalforvaltningen og helsesektoren ved bruk av SAP baserte løsninger. Det benyttes i hovedsak eksterne konsulenter og egne Spring konsulenter i dette prosjektet. I 3. kvartal 2006 ble det til sammenligning aktivert NOK 37 mill som immaterielle eiendeler. Samlet utgjør aktiverte kostnader i balansen vedrørende egenutviklet programvare NOK 156 mill per 30. september Salg av driftsmidler var NOK 80 mill i 3. kvartal Dette var i hovedsak relatert til anlegg som ble solgt tilbake til Apoteket AB i forbindelse med avslutning av kontrakten. Investering i virksomhet på NOK 25 mill i 3. kvartal 2007 relaterer seg til oppgjør for Infopulse med NOK 13 mill og resultatbasert vederlag til tidligere eiere av DropIT og Tre60 med NOK 11 mill. Ordrereserve Konsernets ordrereserve utgjorde per 30. september 2007 NOK mill, som er en netto reduksjon på NOK 708 mill fra 30. juni IT Drift viser en nedgang i ordrereserven med NOK 745 mill til NOK mill. Ordrereserven til forretningsområdet Løsninger økte med NOK 64 mill til NOK mill og ordrereserven i Applikasjonstjenester ble redusert med NOK 28 mill til NOK 218 mill.

3 - 3 - Konsernets forretningsområder IT Drift Virksomheten består av nettverkstjenester, drift av infrastruktur og applikasjoner, sikkerhetstjenester, brukerstøtte og forretningsstøttende elektroniske tjenester som fakturahåndtering, betalingstjenester og meldingsformidling samt print virksomhet. Aktiviteten er rettet mot alle bransjer og er lokalisert i Norge og Sverige. (NOK mill) 3. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 8,9 % 9,2 % 8,4 % 8,6 % 8,7 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Driftsinntekter i IT Drift utgjorde NOK 930 mill i 3. kvartal 2007, sammenlignet med NOK 925 mill for tilsvarende kvartal i Forretningsområdet hadde en vekst i driftsinntektene på 1 prosent i forhold til 3. kvartal 2006, som også tilsvarer den organiske veksten. Omsetningen i 3. kvartal er noe preget av lavere inntekter fra kontrakten med Apoteket i Sverige, som avsluttes i sin helhet fra årsskiftet. Det forventes at bortfallet av denne kontrakten skal kompenseres med nye kontrakter i løpet av 2007/2008. Sum driftskostnader økte med 1 prosent i 3. kvartal 2007 sammenlignet med samme periode i fjor. Lønn- og personalkostnader økte prosentvis noe mer enn de samlede driftskostnadene i 3. kvartal Dette skyldes i hovedsak vår intensiverte satsing på nearshoring hvor et stort antall ukrainere har gjennomgått "on the job training" i Norge og Sverige. Avskrivninger ble redusert med NOK 8 mill fra 3. kvartal 2006 til samme kvartal i 2007 grunnet lavere avskrivninger etter salg av driftsmidler i Sverige, samt at lavere investeringstakt begynner å få effekt. Driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 83 mill i 3. kvartal 2007 mot NOK 85 mill i 3. kvartal EBITA marginen for kvartalet ble 8,9 prosent mot 9,2 prosent i 3. kvartal For å kunne sikre vår langsiktige konkurransedyktighet har EDB igangsatt prosjekter for å styrke leveransekvaliteten og produktiviteten i kjerneprosessene. Et viktig element i dette arbeidet er etableringen av et IT driftssenter i Ukraina. I 3. kvartal har 70 nye ukrainske medarbeidere gått igjennom et opplæringsprogram i Skandinavia. Dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke i 4. kvartal.

4 - 4 - Løsninger Løsninger tilbyr et fullverdig spekter av programvare og konsulenttjenester til bank- og finanssektoren i Norden. Innen offentlig sektor i Norge tilbyr forretningsområdet løsninger til norske kommuner, helseregioner og flere sentrale statlige foretak. I Sverige leverer forretningsområdet løsninger for dokumenthåndtering til offentlige virksomheter. (NOK mill) 3. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 14,4 % 15,1 % 14,7 % 15,2 % 14,8 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Forretningsområdet Løsninger hadde i 3. kvartal 2007 driftsinntekter på NOK 329 mill, mot NOK 271 mill i samme periode året før. Det tilsvarer en vekst på 21 prosent i kvartalet. Justert for omsetning fra CEKAB viser forretningsområdet en organisk vekst på 10 prosent, som er betydelig over markedsveksten. Sum driftskostnader ble NOK 282 millioner i 3. kvartal 2007 sammenlignet med NOK 230 millioner i samme periode i fjor. Det tilsvarer en vekst på i underkant av 23 prosent. Forretningsområdet leverte et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 47 mill i 3. kvartal 2007 mot NOK 41 mill i samme periode EBITA marginen for kvartalet ble 14,4 prosent mot 15,1 prosent i 3. kvartal Antall ansatte økte i 3. kvartal 2007 med 22 personer i forhold til 30. juni 2007, i hovedsak relatert til kontraktsinngangen innenfor området Betaling, Kort og Sikkerhet i Bank & Finans. I forbindelse med utvikling og oppgradering av programvare i bransjene Offentlig og Bank & Finans er det i 3. kvartal 2007 aktivert NOK 36 mill som immaterielle eiendeler. Av dette er NOK 23 mill relatert til prosjektet for å etablere EDBs nye løsninger for offentlige virksomheter ved bruk av SAP baserte løsninger. Det benyttes i hovedsak eksterne konsulenter og konsulenter fra datterselskapet Spring Consulting i dette prosjektet. I 3. kvartal 2006 ble det til sammenligning aktivert NOK 37 mill som immaterielle eiendeler.

5 Applikasjonstjenester EDB etablerte forretningsområdet Applikasjonstjenester i 1. kvartal 2006 i forbindelse med oppkjøpene av virksomhetene Avenir, DropIT, Guide Konsult, Software Technology Integration (STI) og Spring Consulting. Virksomhetene har betydelig kompetanse på SAP, Microsoft, Oracle og IBM teknologi samt prosjektledelse, systemutvikling og integrasjon i tillegg til tilpasning og implementering av standardsystemer. (NOK mill) 3. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 10,4 % 6,1 % 11,2 % 9,2 % 10,5 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Forretningsområdet Applikasjonstjenester hadde i 3. kvartal 2007 driftsinntekter på NOK 248 mill, mot NOK 202 mill i 3. kvartal Omsetningsveksten i kvartalet var 23 prosent og inkluderer oppkjøpet av Infopulse fra 1. september 2007 og Tre60 med virkning fra 2. april Justert for dette oppnådde Applikasjonstjenester en organisk vekst på 16 prosent som skyldes økt antall ansatte, bedret beskjeftigelsesgrad samt generell økning i markedspriser. Varekostnader består i hovedsak av konsulenttjenester fra underleverandører, mens øvrige driftskostnader er relatert til egne ansatte. Økningen i varekostnader i 3. kvartal 2007 i forhold til samme kvartal i 2006 må sees i forhold til reduksjonen i andre driftskostnader i samme periode da det er foretatt en endret klassifisering mellom disse linjene fra 2006 til Lønn- og personalkostnader økte med 20 prosent fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 som følge av netto tilvekst av ansatte og en generell lønnsøkning. Forretningsområdet leverte et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 26 mill i 3. kvartal 2007 som tilsvarer en EBITA margin på 10,4 prosent. Dette er en økning fra EBITA på NOK 12 mill for 3. kvartal Gjennomsnittlig beskjeftigelsesgrad for Applikasjonstjenester i Norden har vært 80,9 prosent i 3. kvartal 2007 for 854 fakturerbare konsulenter mot 78,4 prosent i tilsvarende periode i Antall ansatte økte med 382 fra 30. juni 2007 hvorav 377 ansatte som følge av kjøpet av Infopulse i Ukraina. Av totalt ansatte arbeider 696 i Sverige, 377 i Ukraina og 20 i Danmark per 30. september Overtakelse av det ukrainske IT-selskapet Infopulse Ukraine LLC ble formelt godkjent av ukrainske konkurransemyndigheter i løpet av 3. kvartal. Selskapet er inkludert i forretningsområdet Applikasjonstjenester med virkning fra 1. september Utviklingen i selskapet har vært i linje med forventningene. Etter kvartalets utløp har endelig overtakelse av det danske SAP IT-rådgivningsselskapet TeamR3 blitt gjennomført. Selskapet vil bli fusjonert med Spring Consulting og inkludert i Applikasjonstjenester fra 1. oktober Godkjenningsprosessen i forbindelse med overtakelse av virksomheten i det ukrainske IT-selskapet Miratech følger opprinnelig plan. Selskapet har en årlig omsetning på om lag NOK 30 mill og forventes å bli konsolidert i forretningsområdet Applikasjonstjenester rundt årsskiftet.

6 - 6 - Støttefunksjoner Driftsresultat før amortisering av goodwill (EBITA) for Støttefunksjoner som ikke er fordelt på forretningsenhetene utgjør NOK -19 mill i 3. kvartal 2007 mot NOK -16 mill i 3. kvartal NOK 2 mill av økningen skyldes eliminering av internfortjeneste mellom Applikasjonstjenester (Spring Consulting) og Løsninger (Offentlig) i forbindelse med prosjektet for å etablere EDBs nye løsninger for offentlige virksomheter i lokalforvaltningen og helse sektoren ved bruk av SAP baserte løsninger. Andre forhold I forbindelse med Generalforsamling 10. mai 2006 ble et nytt opsjonsprogram for nøkkelpersonell vedtatt. Som følge av Regjeringens eierskapsmelding har Generalforsamlingen 9. mai 2007 besluttet at nye opsjonstildelinger ikke skal foretas, men at inngåtte opsjonsavtaler kan fullføres. Første mulige innløsning av første tredjedel av opsjonsprogrammet var i etterkant av offentliggjøring av 2. kvartalstall for Det er samlet utestående opsjoner knyttet til dette programmet. Det er utestående opsjoner fra tidligere opsjonsprogram. Det ble ikke utøvet noen opsjoner i løpet av 3. kvartal Antall utestående opsjoner per 30. september 2007 er Påløpt andel av verdi av utdelte opsjoner inkludert kostnadsført arbeidsgiveravgift er belastet resultatet for 3. kvartal 2007 med NOK 1,5 mill. Kostnaden er fordelt på morselskapet samt de enkelte forretningsområder. EDB Business Partner innførte IFRS i regnskapet per 1. januar Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som ved avleggelse av årsregnskapet. Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapportering.

7 - 7 - Utsiktene fremover IT-tjenestemarkedet i Norden økte i følge IDC med 5 prosent i første halvår Dette er på linje med EDBs vekst så langt i år. Analyseselskapet estimerer at denne veksttakten vil opprettholdes også i tiden fremover. EDB har siden 2003 fulgt en tretrinns plan for ekspansjon. Første trinn har vært å bygge kritisk masse innen IT Drift, hvor vi nå er nummer 2 i det nordiske outsourcingsmarkedet. Trinn to har vært å utvikle konkurransedyktige tilbud innen industrispesifikke løsninger, spesielt bank/finans og offentlig sektor. Innen disse områdene opplever EDB god vekst, og selskapet er markedsleder i Norden innenfor bank/finans. Dette er også et prioritert område for videre ekspansjon. Tredje trinn i ekspansjonen har vært etablering av forretningsområdet Applikasjonstjenester. EDB er nå en av de største aktørene i dette markedet med mer enn 1400 konsulenter. I tiden fremover er det en prioritert oppgave å styrke EDBs konkurranseposisjon gjennom økt bruk av offshore- og nearshore ressurser i alle tre forretningsområder. Etableringen i Ukraina tidligere i 2007 sikrer selskapet god tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg til etableringen i Ukraina planlegger EDB en etablering i Asia med sikte på å ytterligere styrke selskapets tilgang til kvalifiserte medarbeidere. Forretningsområdet IT Drift, som opererer innenfor outsourcingsmarkedet, har i tråd med markedsutviklingen vist en moderat vekst de tre første kvartalene av Det er imidlertid flere nye mellomstore og store anbudsforespørsler i markedet. Forretningsområdet har i løpet av tredje kvartal etablert et utviklingssenter i Ukraina og dette vil bidra til å styrke selskapets leveranser på en kostnadseffektiv måte. Forretningsområdet Løsninger, spesielt innen bank og finans, opplever god markedsvekst og økt internasjonal etterspørsel. EDB trapper opp bruken av offshore- og nearshore ressurser for å sikre leveransene og å opprettholde vekstambisjonene. Forretningsområdet Applikasjonstjenester opplever fortsatt god organisk vekst noe som skyldes høyere beskjeftigelsesgrad og en viss økning i markedsprisen på konsulenttjenester. Konsulentmarkedet viser fortsatt vekst i overkant av gjennomsnittet for IT-tjenester, og Forretningsområdet Applikasjonstjenester er godt posisjonert for å ta ytterligere markedsandeler. Forretningsområdet jobber kontinuerlig med rekruttering både i Norden og gjennom våre offshore- og nearshorekanaler. Oslo, 17. oktober 2007 Styret i EDB Business Partner ASA

8 - 8 - EDB Business Partner Rapport per forretningsområde (NOK mill) Driftsinntekter: 3.kv 07 3.kv kv 07 1.kv 07 4.kv 06 3.kv 06 2.kv 06 1.kv 06 4.kv 05 3.kv 05 IT Drift Løsninger Applikasjonstjenester * Elimineringer EDB Konsern Driftsresultat før amortisering (EBITA): 3.kv 07 3.kv kv 07 1.kv 07 4.kv 06 3.kv 06 2.kv 06 1.kv 06 4.kv 05 3.kv 05 IT Drift Løsninger Applikasjonstjenester * Støttefunksjoner EDB Konsern Driftsmargin: 3.kv 07 3.kv kv 07 1.kv 07 4.kv 06 3.kv 06 2.kv 06 1.kv 06 4.kv 05 3.kv 05 IT Drift 8,9 % 9,2 % 8,7 % 8,4 % 8,0 % 9,2 % 9,2 % 8,3 % 8,2 % 9,4 % 9,4 % Løsninger 14,4 % 15,1 % 14,8 % 15,6 % 13,8 % 14,0 % 15,1 % 15,5 % 14,9 % 20,0 % 18,9 % Applikasjonstjenester * 10,4 % 6,1 % 10,5 % 10,8 % 12,3 % 13,0 % 6,1 % 9,5 % 13,8 % EDB Konsern 9,3 % 8,9 % 9,3 % 9,6 % 9,0 % 10,0 % 8,9 % 9,1 % 9,2 % 10,9 % 10,5 % * Pro forma 1. kvartal 2006 var omsetning på NOK 248 mill, EBITA på NOK 35 mill, og EBITA margin på 14,2% Ordrereserve per forretningsområde (NOK mill) Ordrereserve Ordrereserve fordelt per år Senere IT Drift Løsninger Applikasjonstjenester Total ordrereserve % av total 11 % 33 % 24 % 16 % 16 %

9 - 9 - EDB Business Partner Resultatregnskap (NOK mill) 3. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Ordinære avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) Engangsposter Amortisering av immaterielle eiendeler Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Skatter Resultat etter skatt Balanse (NOK mill) Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Likvider Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen rentefri gjeld 25-2 Annen rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter, feriepenger Rentefri gjeld Rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 EDB Business Partner Kontantstrømoppstilling (NOK mill) 3. kv kv EBITDA Inn-/utbetaling av finans/skatt m.m Endring kundefordringer/forskudd Endring leverandørgjeld/forskudd Endring andre tidsavgrensninger Nto kontantstrøm før restrukturering Endring restrukturering Nto operasjonell kontantstrøm Operasjonelle investeringer Investering i egenutviklet programvare Salg av driftsmidler Investering i virksomhet Salg av virksomhet Nto kontantstrøm fra investeringer Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Utbetaling av utbytte Innbetaling av egenkapital Nto kontantstrøm fra finansiering Nto endring i betalingsmidler Betalingsmidler IB Valutaendringer på betalingsmidler Betalingsmidler UB Nøkkeltall 3. kv kv Nøkkeltall per aksje (NOK): Resultat per aksje 0,94-0,51 2,41 0,95 2,47 Utvannet resultat per aksje 0,94 0,72 2,41 0,94 2,44 EBITDA per aksje 2,34 2,26 7,32 6,79 9,41 Operasjonell kontantstrøm før restrukturering 0,80 1,38 3,14 3,70 7,83 Andre nøkkeltall: EBITDA-margin 14,4 % 14,8 % 14,2 % 14,5 % 14,6 % EBITA-margin 9,3 % 8,9 % 9,3 % 9,0 % 9,3 % Avkastning på investert kapital (ROIC) 12,1 % 11,9 % 13,2 % 14,3 % 14,6 % Netto arbeidskapital (NOK mill) Arbeidskapital i % av omsetning 5,6 % 4,2 % 2,0 % Egenkapital i % av totalkapital 33 % 31 % 32 % Gearing 1,05 1,12 0,93 Netto rentebærende gjeld (NOK mill) Gj.sn. antall aksjer Gj.sn. antall aksjer inkl. utvanningseffekt

11 EDB Business Partner Egenkapitalavstemming før minoritetsinteresser (NOK mill) Egenkapital Resultat etter skatt Utbytte Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi Opsjonsprogram ansatte Kjøp/salg egne aksjer Emisjon Omregningsdifferanser Egenkapital UB

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 22% omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 Høydepunkter 2. kvartal 2008 Omsetningen øker 25 prosent til NOK 2.034 millioner EBITA var NOK 191 millioner (155) Fortjeneste per

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter økt med 6% til NOK 1.685 mill Forbedret EBITA margin til 10,2% Sterk operasjonell kontantstrøm; NOK 523 mill (+38%) Signert nye

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 1. kvartal i fjor Betydelig lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor Meget bra lønnsomhetsutvikling innenfor

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 1 Oppsummering Resultatmargin 7,1% for konsernet ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 Kraftig bedring i EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase har lagt grunnlag for marginvekst Ingen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 Oppsummering EDB Business Partners resultat målt på den underliggende drift, ligger på linje med første kvartal i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger,

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 1 ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 Oppsummering Bedre underliggende EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase legger grunnlaget for marginvekst Operasjonell kontantstrøm på 234 MNOK

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 2. kvartal i fjor Lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor God lønnsomhetsutvikling innenfor Driftsområdet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q1/2015 JANUAR MARS 2015 Omsetning MNOK 113,9 (112,4) EBITDA MNOK 7,7 (7,8) EBIT før engangsposter MNOK 2,8 (2,4) Operasjonell kontantstrøm MNOK -8,1 (-10,7) Bankinnskudd MNOK 54,0 (53,1)

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer