EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002"

Transkript

1 1 ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 Oppsummering Bedre underliggende EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase legger grunnlaget for marginvekst Operasjonell kontantstrøm på 234 MNOK i kvartalet Nedskrivning av goodwill med 352 MNOK Ingen endring i markedsforhold siden forrige kvartal Hovedtall for konsernet (NOK mill.) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Q4'02 Q4' Driftsinntekter EBITA EBITA ex. engangsposter Margin 1,3% 7,1% 2,0% 0,8% 1,3% 13,7% 2,7% 7,1% Margin ex. engangsposter 6,8% 7,1% 3,7% 3,7% 6,8% 8,8% 5,3% 7,8% - engangsposter inkl.i EBITA Antall ansatte Konsernets omsetning i fjerde kvartal ble MNOK, hvilket er en økning på 125 MNOK (12 %) fra foregående kvartal. Samtlige virksomhetsområder viser bedring i omsetningen fra 3. kvartal. Omsetningsøkningen skyldes dels normale sesongsvingninger og dels at driftsområdet har øket sin omsetning som følge av et nytt større outsourcingsoppdrag Konsernets driftsresultat før goodwillavskrivninger (EBITA) ble 15 MNOK i fjerde kvartal, hvilket er en markert nedgang fra foregående kvartal. Korrigert for engangsavsetninger er den underliggende lønnsomheten i kvartalet bedre enn foregående kvartal med et driftsresultat korrigert for engangsavsetninger på 77 MNOK, mot 71 MNOK i 3. kvartal Omsetningen i 4. kvartal 2002 ble MNOK mot MNOK i 4. kvartal Endringen gjenspeiler den reduserte etterspørselen innen Bank&Finans, Telekom og Konsulent siden slutten av Omsetningen i 4. kvartal 2001 inneholdt også salgsgevinster på 104 MNOK. Driftsresultatet (EBITA) er redusert med 193 MNOK fra 4. kvartal Justert for salgsgevinster i 2001 (104 MNOK) og nettoforskjell i engangsposter (-42 MNOK) er reduksjonen på 48 MNOK, hvilket må sees i forhold til en omsetningsnedgang på 289 MNOK (ex. salgsgevinster). Store kostnadsbesparelser demper dermed resultateffekten betraktelig. Driftsområdet viser bedring i resultatet fra 4. kvartal 2001 grunnet kostnadsbesparelser, og Konsulentområdet viser bedring i underliggende margin på tross av betydelig svekket omsetning. Konsernets omsetning i 2002 ble MNOK og driftsresultatet (EBITA) ble 117 MNOK. Omsetningsnedgangen er på 720 MNOK (14%), mens driftsresultatet er svekket med 244 MNOK. Korrigert for engangsposter er driftsresultatet svekket med 155 MNOK. Omsetningsnedgangen gjenspeiler den svake markedsutviklingen i Bemanningsreduksjoner og andre tiltak for å redusere kostnadene har bidratt til at selskapet på tross av et markert svakere marked har opprettholdt en positiv driftsmargin for året under ett. Den underliggende trenden gjennom året har vært en gradvis økende lønnsomhet.

2 2 I løpet av året er bemanningen redusert med 435 personer. Det forventes full resultateffekt av de siste nedbemanningene i løpet av første kvartal Konsernet har ved utgangen av 4. kvartal vurdert samtlige goodwillposter i balansen. Postene er vurdert opp mot neddiskonterte forventede kontantstrømmer. Som en følge av disse vurderingene er goodwill nedskrevet med 352 MNOK. Av dette er 259 MNOK relatert til Bank&Finans og 93 MNOK til Konsulent. Aksjerelaterte finansposter er i 4. kvartal bokført med 13 MNOK (hvorav det vesentligste er nedskrivninger knyttet til aksjene i TIBE) mot 109 MNOK i 4. kvartal Netto finansposter på -5 MNOK inneholder 10 MNOK i netto valutagevinster. Hovedsakelig er dette knyttet til netto gjeld i utenlandsk valuta. For hele 2002 vises en netto valutagevinst på 15 MNOK. Resultat etter skatt viser -312 MNOK i 4. kvartal mot 14 MNOK i 4. kvartal Resultat etter skatt, men før goodwillavskrivninger, pr. aksje viser NOK 0,96 i 4. kvartal og NOK 0,69 i samme kvartal Resultat etter skatt viser -432 MNOK for hele 2002 mot MNOK i Resultat etter skatt, men før goodwillavskrivninger, pr. aksje viser NOK 1,03 i 2002 og NOK 4,46 i Styret i registrerer at selskapet opprettholder sterke markedsposisjoner i et vanskelig marked. Styret er ikke tilfreds med resultatet for 2002, men godt fornøyd med den positive resultatutviklingen som følge av de kostnadsreduserende tiltakene. Kontantstrøm og likviditet Konsernets operasjonelle kontantstrøm i 4. kvartal er 234 MNOK mot 400 MNOK samme kvartal Av differansen er 120 MNOK relatert til kunder som forskuddsbetalte i 2001, og som dermed ikke vises i kontantstrømmen for Dette gir en operasjonell kontantstrøm i 4. kvartal på NOK 2,59 pr. aksje mot NOK 4,45 i 4. kvartal2001. For hele 2002 er operasjonell kontantstrøm pr. aksje NOK 2,19 mot NOK 6,04 i Netto rentebærende gjeld pr er 340 MNOK som er en reduksjon på 185 MNOK fra forrige kvartal, og en reduksjon på 62 MNOK fra forrige årsskifte. Likviditetsreserven, som inkluderer ubenyttede trekkrettigheter på 650 MNOK, er på MNOK. Dette er en bedring på 191 MNOK fra forrige kvartal, og en bedring på 15 MNOK fra forrige årsskifte.

3 3 Konsernets virksomhetsområder Telekom Virksomheten omfatter salg av programvare, løsninger og konsulenttjenester til telekomsektoren med spesiell fokus på produktområdet Mediation. Virksomhetsområdet er lokalisert i Norge, USA, Sveits, Spania og Storbritannia. TELEKOM (NOK mill.) Q4 02 Q3 02 Q2 02 Q1 02 Q4 02 Q Driftsinntekter EBITA EBITA ex. engangsposter Margin 6,0% 7,6% -6,8% 10,8% 6,0% 17,9% 4,5% 15,7% Margin ex. engangsposter 13,9% 7,6% 1,7% 12,1% 13,9% 25,4% 8,9% 17,7% - engangsposter inkl.i EBITA Antall ansatte Kvartalets resultat preges av en klart svakere omsetning i forhold til samme periode i 2001, både i Norge og internasjonalt. Fjerde kvartal i fjor var også preget av ett større lisenssalg med høy margin. Store kostnadsbesparelser bidrar til å opprettholde et tilfredstillende resultat i kvartalet. Aktivitetsnivået både i hjemmemarkedet og internasjonalt er uforandret siden 3. kvartal. Prosessen som nå er gjennomført for å redusere kostnadene legger grunnlaget for tilfredstillende marginer i hjemmemarkedet dersom aktiviteten holder seg på dagens nivå. Den underliggende resultatmarginen i 4. kvartal på 13,9 prosent er en betydelig forbedring fra foregående kvartaler i I 4. kvartal er det avsatt en restruktureringskostnad på 12 MNOK i forbindelse med nedbemanning av årsverk. Nedbemanningen vil få full effekt i form av lavere lønnskostnader i løpet av 1. kvartal 2003.

4 4 Bank/Finans Virksomheten omfatter salg av programvare, løsninger og konsulenttjenester til bank- og finanssektoren. Virksomheten er lokalisert i Norge, Sverige, Nederland og Polen. BANK/FINANS (NOK mill.) Q4 02 Q3 02 Q2 02 Q1 02 Q4 02 Q Driftsinntekter EBITA EBITA ex. engangsposter Margin -14,0% 5,1% 4,3% -5,7% -14,0% 8,3% -2,8% 9,3% Margin ex. engangsposter -1,0% 5,1% 7,3% 5,4% -1,0% 8,3% 4,2% 9,3% - engangsposter inkl.i EBITA Antall ansatte Omsetningsnedgangen fra samme kvartal 2001 er hovedsakelig et resultat av svakere programvaresalg i det norske markedet. Som kommunisert ved fremleggelsen av resultatet for Q3 er det en trend i retning av lengre beslutningsprosesser hos våre kunder enn det vi så på samme tid i Dette gjelder også i det svenske markedet. Markedssituasjonen er relativt uendret siden forrige kvartal, men omsetningen i kvartalet er likevel lavere enn forventet grunnet forskyvninger i enkelte kontrakter, med derpå følgende svekkelse i resultatmarginen i forhold til forrige kvartal. Kostnadsbesparelser gjort gjennom året reduserer resultateffekten av det svakere markedet. Den svenske virksomheten belaster resultatet med 20 MNOK for hele året, hvilket innebærer et resultat som er 13 MNOK svakere enn i I 4. kvartal er det avsatt en restruktureringskostnad på 29 MNOK i forbindelse med nedbemanning av 90 årsverk. Deler av nedbemanningen har hatt effekt allerede fra 15. desember 2002 i form av lavere lønnskostnader. Full effekt vises i løpet av 1. kvartal I forhold til 3. kvartal er omsetningen øket med 34 MNOK mens det underliggende driftsresultatet er redusert med 12 MNOK. 3. kvartal har lavere lønnskostnader enn 4. kvartal på grunn av tilbakeført feriepengeavsetning i henhold til EDB s vanlige prinsipper. Det er bokført pensjonskostnader på 7 MNOK i 4. kvartal som gjelder tidligere kvartaler i I tillegg ble 4. kvartal belastet med høye overtidskostnader spesielt i forbindelse med konvertering av banker. Bygg i Horten er nedskrevet med 3 MNOK i 4. kvartal, og står nå bokført til kr. 0,-.

5 Konsulent 5 Virksomheten omfatter tjenester i forbindelse med prosjektledelse, rådgivning, utvikling av systemer og systemforvaltning. Virksomheten er rettet inn mot alle bransjer og er utelukkende lokalisert i Norge. Det 50%-eiede selskapet Ephorma er inkludert frem til salgstidspunktet den KONSULENT (NOK mill.) Q4 02 Q3 02 Q2 02 Q1 02 Q4 02 Q Driftsinntekter EBITA EBITA ex. engangsposter Margin -23,0% 0,1% -6,8% -7,1% -23,0% 40,5% -9,6% 17,0% Margin ex. engangsposter 5,1% 0,1% -6,8% -7,1% 5,1% 1,9% -2,5% 3,7% - engangsposter inkl.i EBITA Antall ansatte Omsetningen i 4. kvartal ble på 75 MNOK. Den samme virksomheten hadde en sammenlignbar omsetning på 112 MNOK i 4. kvartal Sammenlignbare tall er da justert for solgt virksomhet og tidligere bruttoføring av viderefakturerbare driftstjenester. Omsetningsendringen skyldes generelt fall i etterspørselen etter konsulenttjenester. I resultatet for 4. kvartal 2001 var det inkludert 1 MNOK i resultatandel fra Ephorma, samt en gevinst på 101 MNOK fra salg av det samme selskapet. I et svakere marked med tilhørende fall i omsetningen, har kostnadsreduserende tiltak gitt forretningsområdet en bedret underliggende margin i forhold til samme kvartal i Markedsforholdene oppleves som uforandret fra forrige kvartal. Nedbemanningen som nå er gjennomført har lagt grunnlaget for positive resultater innenfor Konsulentområdet dersom aktiviteten holder seg på dagens nivå. I forbindelse med nedbemanningen er det avsatt en kostnad på 21 MNOK i 4. kvartal, og deler av nedbemanningen har hatt effekt allerede fra 15. desember 2002 i form av lavere lønnskostnader. Full effekt oppnås i løpet av 1. kvartal Den underliggende resultatmarginen i 4. kvartal på 5,1% er en betydelig forbedring fra foregående kvartaler i Enkelte nisjeområder viser fortsatt bra utvikling, som e-business og salg av løsninger for call center og IVR (Interactive Voice Recognition).

6 Drift 6 Virksomheten består av sentral og desentral drift av datasystemer, datakommunikasjon og tjenester knyttet til backup og publishing. Virksomheten er rettet mot alle bransjer, og er lokalisert i Norge og Sverige. DRIFT (NOK mill.) Q4 02 Q3 02 Q2 02 Q1 02 Q4 02 Q Driftsinntekter EBITA EBITA ex. engangsposter Margin 8,9% 9,0% 5,4% 3,0% 8,9% 5,1% 6,6% -1,2% Margin ex. engangsposter 8,9% 9,0% 5,4% 3,0% 8,9% 5,1% 6,6% 4,8% - engangsposter inkl.i EBITA Antall ansatte Driftsområdet har vist omsetningsvekst gjennom hele året. Det er likevel noe nedgang i omsetningen i 4. kvartal i forhold til samme kvartal i Dette skyldes at tallene for 4. kvartal 2001 inkluderte MNOK 38 som var etterfakturering av en kunde, uten at dette ga noen resultateffekt. Omsetningen i siste kvartal 2001 inkluderte dessuten omsetning på tilsammen 40 MNOK relatert til kontrakter som nå er falt bort (ref. tidligere annonseringer). I tillegg påvirket kontraktsfestede prisreduksjoner omsetningen negativt fra 1. januar Desentral drift for DnB er inkludert i omsetningen fra Driftsresultatet for forretningsområdet (EBITA) viser en kraftig forbedring fra samme kvartal i 2001 grunnet store kostnadsbesparelser. Gjennom hele 2002 har det vært en underliggende lønnsomhetsforbedring i dette området grunnet store gevinster fra effektivitetstiltak. Driftsmarginen for hele 2002 er noe bedre enn de planer og forventninger selskapet hadde da restruktureringen ble initiert i 3. kvartal Restruktureringen går i henhold til planen med hensyn til endringer i både organisasjon, bemanning og infrastruktur. De marginforbedrende tiltakene viser ønskede effekter. Utvikling i det svenske markedet har vært positiv, og den svenske virksomheten viser en sunn og god økonomisk utvikling. Andre forhold Kostnader forbundet med drift av morselskapet ASA rapporteres som eget område under betegnelsen administrasjon. Driftskostnadene for hele 2002 utgjør 34 MNOK og er 4 MNOK høyere enn året før. Ved utløpet av 2002 er det ansatte i de 100%-eiede selskapene, en reduksjon på 435 personer fra samme tid i fjor. Konsernet har en opsjonsordning som omfatter alle ansatte. Ved årets utgang var det utestående 9,6 mill. opsjoner. Av disse ble 3,9 mill. opsjoner tildelt i november 1999 (kurs NOK 40,-), 4,5 mill. i juni 2000 (kurs NOK 123,60), 0,4 mill. i desember 2000 (kurs NOK 96,90), 0,6 mill. i august 2001 (kurs NOK 79,80) og 0,2 mill. i februar 2002 (kurs NOK 52,35). Utøvelseskursen øker deretter med 1 % pr. påbegynt måned frem til utøvelse.

7 7 Utsiktene fremover Telekom har hatt en jevn markedsutvikling fra foregående kvartal, både hjemme og internasjonalt. Med dagens ordresituasjon, og basert på de vanskeligheter vi ser blant internasjonale teleoperatører, forventer vi ingen oppgang i det internasjonale salget på kort sikt. I hjemmemarkedet har aktivitetsnivået vært noenlunde flatt i siste halvår 2002, og det forventes heller ikke her vekst på kort sikt. Det er gjennomført store kostnadstilpasninger innen forretningsområdet i 2001 og 2002 for å møte utviklingen i hjemmemarkedet. Under forutsetning om videreføring av dagens aktivitets- og prisnivå, vil de gjennomførte tiltak gi grunnlag for tilfredstillende marginer. I markedet for Bank og finans har det vært en flat utvikling fra foregående kvartal, og bankene er fortsatt tilbakeholdne med IT-investeringer. De kostnadstiltak som ble gjennomført i 2002, er basert på at det ikke forventes markedsvekst på kort sikt. I den nye forretningsplanen fokuseres det på å forbedre lønnsomheten blant annet gjennom endret markedstilnærming. Gjensidige NOR Sparebank kunngjorde i januar 2003 at man vil innlede forhandlinger med en annen leverandør om kjøp av deler av nytt kjernesystem. For EDB representerer dette et inntektsbortfall på 40 MNOK som får effekt om to til tre år. Gjensidige NOR vil fortsatt være en betydelig kunde av EDB på IT-applikasjoner og IT-drift. Konsulentområdet har vist svake marginer tidligere kvartaler, men kostnadstilpasninger har bedret de underliggende marginene betraktelig. Det forventes ingen vesentlig markedsendring på kort sikt, og de gjennomførte tiltakene vil under denne forutsetningen gi positive driftsresultater innenfor dette området. Innen Driftsområdet har konsernet ved tilførsel av nye, store outsourcingskontrakter det siste året, og gjennom utvidelser og forlengelser av eksisterende kundeforhold, sikret kritisk masse for opprettholdelse av stordriftsfordeler på sikt. Dette vil gi tilfredsstillende marginer og evne til å levere konkurransedyktige priser. Den svenske virksomheten utvikler seg positivt, og den videre bearbeidingen av det svenske driftsmarkedet har stor fokus. Driftsområdets EBITA-margin forventes å bli mellom 7 og 9% i 2003 i tråd med hva som tidligere er kommunisert. Oslo, 29. januar 2003 Styret i ASA

8 8 Rapport pr. virksomhetsområde (NOK mill.) Driftsinntekter: Q4 02 Q4 01 Endring Endring TELEKOM BANK/FINANS KONSULENT DRIFT ADMINISTRASJON ELIMINERINGER DRIFTSINNTEKTER Driftsresultat før goodwillavskrivninger: Q4 02 Q4 01 Endring Endring TELEKOM BANK/FINANS KONSULENT DRIFT ADMINISTRASJON ELIMINERINGER EBITA før AGA opsjoner AGA opsjoner EBITA Driftsmargin Q4 02 Q4 01 Endring Endring TELEKOM 6,0 % 17,9% -11,9 % 4,5 % 15,7% -11,3 % BANK/FINANS -14,0 % 8,3% -22,3 % -2,8 % 9,3% -12,2 % KONSULENT -23,0 % 40,5% -63,5 % -9,6 % 17,0% -26,5 % DRIFT 8,9 % 5,1 % 3,7 % 6,6 % -1,2 % 7,9 % EBITA-% 1,3 % 13,7 % -12,3 % 2,7 % 7,1 % -4,4 % Driftsmargin før engangsposter Q4 02 Q4 01 Endring Endring TELEKOM 13,9% 25,4% -11,5% 8,9% 17,7% -8,8% BANK/FINANS -1,0% 8,3% -9,3% 4,2% 9,3% -5,1% KONSULENT 5,1% 1,9% 3,2% -2,5% 3,7% -6,2% DRIFT 8,9% 5,1% 3,7% 6,6% 4,8% 1,8% EBITA % før engangsposter 6,8 % 8,8 % -2,0 % 5,3 % 7,8 % -2,5 %

9 9 Konsernets resultatregnskap (NOK mill.) Q4'02 Q4' DRIFTSINNTEKTER Varekostnader Arbeidsgiveravgift opsjoner Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader EBITDA Ordinære avskrivninger EBITA Goodwillavskrivninger Goodwillnedskrivninger EBIT Andel resultat TS Gevinst ved salg av aksjer Nedskrivning av aksjer Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Skatter Minoritetsinteresser Resultat etter skatt

10 10 Konsernets balanse (NOK mill.) Goodwill Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Likvider SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER SUM EGENKAPITAL Rentefri gjeld Ansvarlig lån Annen rentebærende gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD Rentefri gjeld Rentebærende gjeld - 68 SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Endringer i konsernets egenkapital Egenkapital ,152 Endringer i egenkapitalen i 2002: Resultat etter skatt -432 Omregningsdifferanser i år -41 Egenkapital ,679

11 11 Nøkkeltall Q4'02 Q4' Nøkkeltall pr. aksje, NOK Resultat (e. skatt, f. goodw.avskr.) 0,96 0,69 1,03 4,48 EBITDA 0,90 2,97 3,85 6,24 Operasjonell kontantstrøm 2,59 4,45 2,19 6,04 Bokført egenkapital 18,67 23,98 Gj.sn. antall aksjer Andre nøkkeltall: Egenkapital i % av totalkapital 43 % 46 % Gearing 0,20 0,19 Ubenyttet trekkramme Likviditetsreserve Netto rentebærende gjeld Kontantstrømanalyse (NOK mill.) Q4'02 Q4' Fra operasjonelle aktiviteter Operasjonelle investeringer Investering i virksomhet Salg av virksomhet Kjøp/salg av eiendommer Nto kontantstrøm fra investeringer ,5 Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Tilført ved emisjon Innbetalte lån Kjøp/salg av egne aksjer Nto kontantstrøm fra finansiering ,4 Nto endring i betalingsmidler Betalingsmidler IB Valutaendringer på betalingsmidler Betalingsmidler UB

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 1. kvartal i fjor Betydelig lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor Meget bra lønnsomhetsutvikling innenfor

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 1 Oppsummering Resultatmargin 7,1% for konsernet ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 Kraftig bedring i EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase har lagt grunnlag for marginvekst Ingen

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 2. kvartal i fjor Lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor God lønnsomhetsutvikling innenfor Driftsområdet

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002 1 ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2002 Oppsummering Resultatmargin på 5,4% innen Driftsområdet Operasjonell kontantstrøm på 48 MNOK i kvartalet Uendrede markedsforhold siden forrige kvartal Redusert kostnadsbase

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001 Omsetning på NOK 1.155 mill. gir vekst på 44% EBITA på NOK 104 mill. er en forbedring på NOK 113 mill. Driftsmargin på 9,0% innebærer kraftig forbedring fra

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002 1 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002 Resultatmarginer innen Driftsområdet i henhold til plan God utvikling innen Telekom internasjonalt Utfordrende markedsforhold innen Konsulent og Telekom hjemmemarked

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2001 1 ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2001 Oppsummering Sterk operasjonell kontantstrøm for 2001 (542 MNOK) Resultatutvikling i Q4 i tråd med eller bedre enn planer og forventninger etter Q3 Meget bra lønnsomhet

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

EDB Business Partner. 1. kvartal 2003

EDB Business Partner. 1. kvartal 2003 EDB Business Partner 1. kvartal 2003 Hovedpunkter Resultatforbedring fra Q1 i fjor Betydelig lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor Meget bra lønnsomhetsutvikling innen Drift Svak lønnsomhet i Bank&Finans.

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q2 2001 Driftsinntekter EBITDA EBITA NOK 1 205 mill. (+ 14 % mot proforma) 182 (+ 37 MNOK) 135 (+ 53 MNOK) Resultat før skatt -10 (-

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 Oppsummering EDB Business Partners resultat målt på den underliggende drift, ligger på linje med første kvartal i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger,

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2001 1 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2001 Omsetningsvekst på 14% i forhold til proforma sammenlignbare tall Driftsmargin i kvartalet på 11,2% er all time high EBITA 1. halvår på 239 MNOK, forbedring

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2001 1 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2001 Omsetningsvekst på 15% i forhold til proforma sammenlignbare tall Kvartalsregnskapet preges av avsetninger innen Drift og nedskrivninger av goodwill Tilfredsstillende

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 22% omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera-gruppens fokus på løsninger som gir kundene resultater og effekt på kortere sikt, utført av erfaren spisskompetanse, gjør at konsernet opplever

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2000 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2000 Økende lønnsomhet, solid vekst og sterk kontantstrøm EDB Business Partner fortsetter sin fremgang og kan vise til et kvartal med solid resultatfremgang

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 Omsetning på NOK 1.465 mill, tilsvarende en vekst på 7 % Forbedret EBITA-margin til 9,3 % sammenlignet med 8,9 % i 2006 Organisk vekst i Løsninger

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer