EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006"

Transkript

1 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL % omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell kontantstrøm (NOK mill) 2. kv kv Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 9,1 % 10,8 % 9,1 % 10,0 % 10,4 % Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Operasjonell kontantstrøm Operasjonelle investeringer Fortjeneste per aksje (NOK) 0,72 0,64 1,46 1,17 2,73 Antall ansatte EDB Business Partner hadde i 2. kvartal 2006 driftsinntekter på NOK mill mot NOK mill i samme kvartal Driftsinntektene viste en vekst på 22 prosent i forhold til tilsvarende periode i I slutten av forrige kvartal gjennomførte EDB oppkjøpet av Guide Konsult og selskapet er konsolidert med virkning fra 1. april Guide har i kvartalet samtidig overtatt alle aksjene i DropIT AB, som er inkludert i konsernregnskapet fra 1. mai Driftsinntektene i IT Drift økte med 1 prosent til NOK 974 mill sammenlignet med 2. kvartal 2005, mens forretningsområdet Løsninger hadde en omsetning på NOK 322 mill som er en vekst på 5 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Applikasjonstjenester hadde en omsetning på NOK 249 mill i 2. kvartal Proforma omsetning for forretningsområdet var NOK 214 mill i 2. kvartal 2005, hvilket innebærer en samlet vekst på 16 prosent for virksomhetene som nå inngår i Applikasjonstjenester. Konsernets driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 138 mill i kvartalet mot NOK 134 mill i 2. kvartal Konsernets EBITA margin ble 9,1 prosent mot 10,8 prosent i samme periode i fjor. Endringen skyldes i hovedsak bortfall av vedlikeholdsinntekter som følge av ferdigstillelsen av to store konverteringsprosjekter innenfor forretningsområdet Løsninger. EBITA marginen for forretningsområdet Løsninger ble som følge av dette 15,5 prosent i 2. kvartal 2006 mot 20,8 prosent i tilsvarende periode i EBITA marginen for forretningsområdet IT Drift ble 8,3 prosent mot 8,9 prosent i 2. kvartal For å sikre en fortsatt stabil, høy margin innenfor IT Drift vil det i 3. kvartal iverksettes initiativer som skal styrke EDBs langsiktige lønnsomhet. Forretningsområdet Applikasjonstjenester viste en EBITA margin på 9,5 prosent, som er en forbedring sammenlignet med proforma EBITA margin på 8,6 prosent for 2. kvartal 2005 for virksomhetene som nå inngår i Applikasjonstjenester. Amortisering av immaterielle eiendeler utgjorde i 2. kvartal 2006 NOK 27 mill mot NOK 24 mill i 2. kvartal Amortisering knyttet til egenutviklet programvare utgjorde NOK 3 mill mens amortisering relatert til merverdier på kundekontrakter og software i forbindelse med overtatt virksomhet utgjorde NOK 24 mill hvorav NOK 12 mill var relatert til virksomheter konsolidert fra Driftsresultat (EBIT) for 2. kvartal 2006 ble NOK 111 mill, mot NOK 98 mill for 2. kvartal 2005, hvilket tilsvarer en økning på 13 prosent. Netto finanskostnader utgjorde NOK 17 mill i 2. kvartal 2006 mot NOK 11 mill i tilsvarende kvartal i fjor. Netto rentekostnader utgjorde NOK 14 mill, en økning fra NOK 7 mill i samme periode 2005.

2 - 2 - Konsernet fikk et resultat etter skatt på NOK 66 mill i 2. kvartal 2006, mot NOK 56 mill i samme periode Fortjeneste pr. aksje ble NOK 0,72 mot NOK 0,64 i 2. kvartal 2005, som er en økning på 13 prosent. Antall ansatte er økt fra per 31. mars 2006 til per 30. juni 2006 kun som følge av oppkjøpt virksomhet. Kontantstrøm og likviditet Konsernets operasjonelle kontantstrøm var i 2. kvartal 2006 NOK 140 mill mot NOK 5 mill i samme kvartal i fjor. Av forbedringen skyldes kontantstrøm fra oppkjøpte virksomheter i forretningsområdet Applikasjonstjenester NOK 34 mill. I tillegg har fokus på reduksjon av konsernets arbeidskapitalbehov gitt resultater i perioden. Kontantstrøm pr aksje var NOK 1,55 i 2. kvartal 2006 mot NOK 0,05 i 2. kvartal Netto rentebærende gjeld var NOK mill pr 30. juni 2006, en økning på NOK 690 mill fra utgangen av forrige kvartal. Økningen er relatert til oppgjør for kjøpet av Guide Konsult og DropIT, som med unntak for resultatbasert tilleggsoppgjør med eventuell utbetaling i 2007, er fullt ut gjennomført i perioden. Det er i tillegg foretatt utbetaling av utbytte på NOK 89 mill i 2. kvartal Netto rentebærende gjeld i forhold til beregnet EBITDA var 2,2 pr. 30. juni 2006, hvilket innebærer at konsernet fortsatt har en tilfredsstillende finansiell kapasitet. Likviditetsreserven er NOK 709 mill pr 30. juni 2006, hvorav ubenyttede trekkrettigheter utgjør NOK 585 mill. Konsernet har i perioden lagt ut et 4 årig obligasjonslån med en ramme på NOK mill hvorav NOK 600 mill er trukket. Obligasjonslånet børsnoteres på Oslo Børs i juli. I tillegg har konsernet lånt til sammen NOK 100 mill i Sertifikatmarkedet. Investeringer Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler utgjorde i 2. kvartal 2006 NOK 77 mill mot NOK 86 mill i tilsvarende kvartal i Av investeringene er NOK 17 mill knyttet til investeringer i forbindelse med den planlagte samlokalisering av stormaskinsdrift til Oslo, mens øvrige investeringer i hovedsak er relatert til kundekontrakter. I tillegg er det i forbindelse med utvikling og oppgradering av programvare innenfor Løsninger i 2. kvartal aktivert NOK 12 mill som immaterielle eiendeler. Ordrereserve Konsernets ordrereserve utgjorde per 30. juni 2006 NOK mill, som er en netto reduksjon på NOK 209 mill i forhold til 31. mars prosent av ordrereserven vil inntektsføres i løpet av resten av 2006, 2007 og NOK mill er relatert til IT Drift, NOK mill til Løsninger og NOK 134 mill til Applikasjonstjenester.

3 - 3 - Konsernets forretningsområder IT Drift Virksomheten består av nettverkstjenester, drift av infrastruktur og applikasjoner, sikkerhetstjenester, brukerstøtte og forretningsstøttende elektroniske tjenester som fakturahåndtering, betalingstjenester og meldingsformidling samt print virksomhet. Aktiviteten er rettet mot alle bransjer og er lokalisert i Norge og Sverige. (NOK mill) 2. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 8,3 % 8,9 % 8,2 % 8,8 % 9,1 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Driftsinntekter i IT Drift utgjorde NOK 974 mill i 2. kvartal 2006, sammenlignet med NOK 962 mill i tilsvarende kvartal Forretningsområdet hadde en vekst i driftsinntektene på ca 1 prosent i forhold til 2. kvartal 2005 som skyldes oppkjøpet av Datarutin. Varekostnader og lønn- og personalkostnader økte som følge av overtatt virksomhet, mens avskrivninger er redusert som følge av lavere nyinvesteringer hittil i år. Driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 81 mill i 2. kvartal 2006 mot NOK 85 mill i 2. kvartal EBITA marginen for kvartalet ble 8,3 prosent mot 8,9 prosent i 2. kvartal i Reduksjonen skyldes i hovedsak tidligere kommuniserte prisreduksjoner knyttet til enkelte store kundekontrakter. IT Drift i Sverige viste i 2. kvartal 2006 en EBITA margin på 6 prosent og nærmer seg målet om å være på nivå med øvrig del av forretningsområdet i løpet av Reduksjonen i operasjonelle investeringer var som forventet, og skyldes lavere kunderelaterte investeringer sammenlignet med tilsvarende periode i Det ble aktivert NOK 17 mill i kvartalet som følge av forberedelse til samlokalisering av konsernets stormaskinmiljø til Oslo.

4 - 4 - Løsninger Virksomheten omfatter salg av programvare og konsulenttjenester til bank- og finanssektoren og offentlig sektor. EDB tilbyr et fullverdig spekter av produkter og tjenester til nordiske og internasjonale banker, og virksomheten er lokalisert i Norge og Sverige. (NOK mill) 2. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 15,5 % 20,8 % 15,2 % 18,3 % 18,9 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Forretningsområdet Løsninger hadde i 2. kvartal 2006 driftsinntekter på NOK 322 mill, mot NOK 306 mill i samme periode året før, som tilsvarer en vekst på 5 prosent. Omsetningsveksten relaterer seg til oppkjøpet av TAG Systems i Bransjen Bank og Finans hadde en organisk vekst på 3 prosent i kvartalet på tross av bortfall av vedlikeholdsinntekter som et resultat av ferdigstillelse av to store konverteringsprosjekter. Varekostnader økte fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006 som følge av oppkjøp av TAG Systems og noe høyere salg av tredjeparts programvare. Andre driftskostnader økte som følge av oppkjøpt virksomhet samt innleie av konsulenter i forbindelse med høyt aktivitetsnivå. Forretningsområdet leverte et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 50 mill i 2. kvartal 2006 mot NOK 64 mill i samme periode TAG Systems har også i 2. kvartal fortsatt å utvikle seg positivt, og har hatt en omsetningsvekst hittil i år på over 20 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

5 Applikasjonstjenester De oppkjøpte virksomhetene Avenir, DropIT, Guide Konsult, Software Technology Integration (STI) og Spring Consulting er organisert i forretningsområdet Applikasjonstjenester. Virksomhetene har betydelig kompetanse på SAP-, Microsoft-, IBM- og Oracle teknologi, samt prosjektledelse, systemutvikling og integrasjon i tillegg til tilpasning og implementering av standardsystemer. (NOK mill) 2. kv kv. 2005* * 2005* Driftsinntekter Varekostnader Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 9,5 % 8,6 % 10,9 % 5,5 % 6,8 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte * Proforma tall. Guide Konsult og DropITs resultat for 1. kvartal 2006 og 2005 er ikke inkludert i resultatoppstilling pr og Forretningsområdet Applikasjonstjenester hadde i 2. kvartal 2006 driftsinntekter på NOK 249 mill, mot en proforma omsetning for 2. kvartal 2005 på NOK 214 mill, hvilket innebærer en vekst på 16 prosent for virksomhetene som nå inngår i Applikasjonstjenester på tross av færre fakturerbare dager i 2. kvartal 2006 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Varekostnader består i hovedsak av konsulenttjenester fra underleverandører, mens øvrige driftskostnader er relatert til egne ansatte. Vekst i lønn- og personalkostnader skyldes økt antall konsulenter som følge av høyere aktivitetsnivå. Forretningsområdet leverte et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 24 mill i 2. kvartal 2006 som tilsvarer en EBITA margin på 9,5 prosent. Dette er en forbedring fra en proforma EBITA margin på 8,6 prosent for 2. kvartal 2005 og skyldes økt aktivitet i alle selskaper. Gjennomsnittlig beskjeftigelsesgrad for Avenir, Spring Consulting og Guide har vært 82,8 prosent i perioden for 787 fakturerbare konsulenter. Av totalt 979 ansatte arbeider 657 i Sverige og 13 i Danmark pr 30. juni Guide Konsult med datterselskaper, konsolidert inn med virkning fra 1. april 2006, er en ledende tilbyder av IT rådgivning og applikasjonstjenester i Sverige. Konsernet er en betydelig leverandør til en rekke store nordiske virksomheter. Gjennom Guide Konsult AB kjøpte EDB det svenske ITrådgivningsselskapet DropIT AB som har spisskompetanse innen innholdstjenester på Internett. Enheten er inkludert i regnskapstallene fra 1. mai Proforma tallene er basert på faktiske regnskaper fra de enkelte selskapene, bortsett fra for Avenir, hvor fellestjenester som husleie, stabskostnader etc. belastet fra konsernet er redusert til et nivå som tilsvarer belastning i 2006 fra EDB konsernet.

6 - 6 - Morselskap/Annet Driftsresultat før amortisering av goodwill (EBITA) for Morselskap/Annet utgjør NOK -16 mill mot NOK -15 mill i 2. kvartal Andre forhold EDB har i perioden solgt alle aksjer i e-handelsselskapet Paynet AS til DnB NOR-eide Netaxept. Selskapet hadde i 2005 en samlet omsetning på NOK 4 mill. I forbindelse med Generalforsamling 10. mai 2006 ble et nytt opsjonsprogram for nøkkelpersonell vedtatt. Styret i EDB ble gitt fullmakt til å tildele inntil 2,7 millioner opsjoner med 3 års opptjeningstid. Den 1. juni ble 1,55 millioner opsjoner tildelt til gjennomsnittlig aksjekurs på NOK 52. Utøvelse av opsjoner gjennom dette programmet vil skje ved bruk av egne aksjer. EDB kjøpte derfor til sammen egne aksjer den 9. juni 2006 til aksjekurs NOK 53,15. Mulig innløsning av første tredjedel av disse opsjonene vil være i etterkant av offentliggjøring av 2. kvartalstall for Fra det tidligere opsjonsprogrammet ble det i løpet av 2. kvartal 2006 utøvd opsjoner. Av disse utøvde Konsernsjefen opsjoner, og styret i EDB valgte å oppfylle selskapets forpliktelser ved å utbetale differansen mellom sluttkurs den 5. mai 2006 og utøvelseskursen. De resterende utøvde opsjonene ble innløst ved emisjon av aksjer samt bruk av egne aksjer. Antall utestående opsjoner per 30. juni er Påløpt andel av verdi av utdelte opsjoner inkludert kostnadsført arbeidsgiveravgift er belastet resultatet for 2. kvartal 2006 med NOK 1,0 mill, mot NOK 2,7 mill i tilsvarende kvartal i Kostnaden er fordelt på morselskapet samt de enkelte forretningsområder. EDB Business Partner innførte IFRS i regnskapet per 1. januar Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med delårsrapporteringsstandarden.

7 - 7 - Utsiktene fremover Markedet for IT-tjenester i Norden fortsetter å utvikle seg positivt, spesielt innen applikasjonstjenester. Etterspørselen etter bransjeløsninger viser også en positiv tilvekst mens outsourcing har en flat utvikling. Forretningsområdet IT Drift i EDB viser en tilsvarende utvikling som totalmarkedet for outsourcing, og selskapet legger derfor stor vekt på kostnadsreduserende tiltak for å sikre en langsiktig lønnsomhet på nivå med de siste årene. EDB annonserte derfor i april 2006 et program som tar sikte på å redusere konsernets faste kostnader med NOK 300 millioner i løpet av en treårsperiode. Programmet omfatter husleie, innkjøp og andre driftskostnader. I tillegg til dette vil selskapet i 3. kvartal 2006 iverksette et program for reduksjon av personellrelaterte kostnader i IT Drift Norge og tilhørende støttefunksjoner som vil ha effekt fra fjerde kvartal Målsettingen er en årlig kostnadsforbedring i størrelsesorden NOK 100 millioner og forventes å medføre en bemanningsreduksjon på 150 til 200 medarbeidere. EDB vil redegjøre nærmere for det personellrelaterte programmet når dette er ferdig utarbeidet og nødvendige beslutninger er fattet. Tiltakene som ble annonsert i Sverige i fjerde kvartal i fjor gir de resultatene som var forventet, og EBITA-marginen i denne delen av IT Drift viser en positiv utvikling. EDB ser flere muligheter som kan bidra positivt til omsetningsutviklingen mot slutten av året og inn i Innenfor forretningsområdet Løsninger venter EDB en fortsatt positiv markedsutvikling og selskapets produkter og tjenester er godt posisjonert for å ta del i den forventede veksten. EDB har de siste tre årene satset målrettet på salg av selskapets bank og finans løsninger til nordiske og andre internasjonale banker. Denne satsingen bidrar til at forretningsområdet opprettholder en god organisk vekst. Forretningsområdet Applikasjonstjenester viser en meget god vekst, og lønnsomheten utvikler seg i tråd med selskapets planer. Beskjeftigelsesgraden har økt fra 1. kvartal til 2. kvartal, og forventes å holde seg på samme høye nivå i andre halvår. Ferieavvikling gjør at tredje kvartal får et lavere aktivitetsnivå, men dette kompenseres med et høyt aktivitetsnivå i fjerde kvartal. EDB jobber målrettet med kryssalgsmuligheter på tvers av forretningsområdene, og ser at de nye enhetene bidrar til å styrke konsernets samlede konkurranseposisjon. Dette gir et godt grunnlag for å videreføre selskapets ambisjoner om å nå en omsetning på NOK 8 milliarder innen utgangen av 2008 og med god lønnsomhet. Oslo, 17. juli 2006 Styret i EDB Business Partner ASA

8 - 8 - EDB Business Partner Rapport per forretningsområde (NOK mill) Driftsinntekter: 2.kv 06 2.kv kv 06 4.kv 05 3.kv 05 2.kv 05 1.kv 05 4.kv 04 3.kv 04 2.kv 04 IT Drift Løsninger Applikasjonstjenester Elimineringer EDB Konsern Driftsresultat før amortisering (EBITA): 2.kv 06 2.kv kv 06 4.kv 05 3.kv 05 2.kv 05 1.kv 05 4.kv 04 3.kv 04 2.kv 04 IT Drift Løsninger Applikasjonstjenester Staber / Ikke allok EDB Konsern Driftsmargin: 2.kv 06 2.kv kv 06 4.kv 05 3.kv 05 2.kv 05 1.kv 05 4.kv 04 3.kv 04 2.kv 04 IT Drift 8,3 % 8,9 % 9,1 % 8,2 % 9,4 % 9,4 % 8,9 % 8,7 % 9,9 % 10,1 % 8,9 % Løsninger 15,5 % 20,8 % 18,9 % 14,9 % 20,0 % 18,9 % 20,8 % 15,2 % 15,9 % 16,4 % 15,9 % Applikasjonstjenester 9,5 % 13,8 % EDB Konsern 9,1 % 10,8 % 10,4 % 9,2 % 10,9 % 10,6 % 10,8 % 9,2 % 10,1 % 10,3 % 9,2 %

9 - 9 - EDB Business Partner Resultatregnskap (NOK mill) 2.kv 06 2.kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Ordinære avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) Engangsposter Amortisering av immaterielle eiendeler Driftsresultat (EBIT) Netto finanskostnader Resultat før skatt (EBT) Skatter Resultat etter skatt Resultat etter skatt Telekom virksomhet Balanse (NOK mill) Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Likvider Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Lån på spesielle vilkår Annen rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter, feriepenger Rentefri gjeld Rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 EDB Business Partner Kontantstrømoppstilling (NOK mill) 2. kv 06 2.kv EBITDA Inn-/utbetaling av finans/skatt m.m Endring kundefordringer/forskudd Endring leverandørgjeld/forskudd Endring andre tidsavgrensninger Nto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Operasjonelle investeringer Investering i egenutviklet programvare Salg av driftsmidler Investering i virksomhet Salg av virksomhet Nto kontantstrøm fra investeringer Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Utbetaling av utbytte Innbetaling av egenkapital Nto kontantstrøm fra finansiering Nto endring i betalingsmidler Betalingsmidler IB Valutaendringer på betalingsmidler Betalingsmidler UB Nøkkeltall 2. kv 06 2.kv Nøkkeltall per aksje (NOK): Resultat videreført virksomhet 0,72 0,64 1,46 1,17 2,73 Utvannet resultat videreført virksomhet 0,72 0,60 1,44 1,13 2,66 EBITDA 2,37 2,38 4,54 4,37 8,96 Operasjonell kontantstrøm 1,55 0,05 2,16 0,70 6,41 Andre nøkkeltall: EBITDA-margin 14,1 % 17,2 % 14,4 % 16,3 % 16,7 % EBITA-margin 9,1 % 10,8 % 9,1 % 10,0 % 10,0 % Avkastning på investert kapital (ROIC) 14,8 % 19,1 % 19,0 % 22,9 % 19,6 % Egenkapital i % av totalkapital 31 % 38 % 44 % Gearing 1,07 0,55 0,26 Netto rentebærende gjeld (NOK mill) Gj.sn. antall aksjer Gj.sn. antall aksjer inkl. utvanningseffekt

11 EDB Business Partner Egenkapitalavstemming (NOK mill) Egenkapital Resultat etter skatt, inkl Telekom Utbytte Implement. effekt IAS Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi 6 Opsjonsprogram ansatte Kjøp/salg egne aksjer -44 Kapitalforhøyelse 23 2 Omregningsdifferanser Egenkapital UB

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 Omsetning på NOK 1.465 mill, tilsvarende en vekst på 7 % Forbedret EBITA-margin til 9,3 % sammenlignet med 8,9 % i 2006 Organisk vekst i Løsninger

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 Høydepunkter 2. kvartal 2008 Omsetningen øker 25 prosent til NOK 2.034 millioner EBITA var NOK 191 millioner (155) Fortjeneste per

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 Oppsummering EDB Business Partners resultat målt på den underliggende drift, ligger på linje med første kvartal i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger,

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 1. kvartal i fjor Betydelig lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor Meget bra lønnsomhetsutvikling innenfor

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 1 ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 Oppsummering Bedre underliggende EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase legger grunnlaget for marginvekst Operasjonell kontantstrøm på 234 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 2. kvartal i fjor Lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor God lønnsomhetsutvikling innenfor Driftsområdet

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter økt med 6% til NOK 1.685 mill Forbedret EBITA margin til 10,2% Sterk operasjonell kontantstrøm; NOK 523 mill (+38%) Signert nye

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 1 Oppsummering Resultatmargin 7,1% for konsernet ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 Kraftig bedring i EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase har lagt grunnlag for marginvekst Ingen

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q2 2001 Driftsinntekter EBITDA EBITA NOK 1 205 mill. (+ 14 % mot proforma) 182 (+ 37 MNOK) 135 (+ 53 MNOK) Resultat før skatt -10 (-

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer