Halvårsrapport. Januar til juni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport. Januar til juni 2014. www.vannforlivet.no"

Transkript

1 Halvårsrapport Januar til juni 2014

2 Land: Vietnam Vann for Livet oppdatering fra Vietnam august 2014 Bildet viser forurenset vann før prosjektgjennomføringen startet. Vann og sanitæranlegg (WatSan) er en av nøkkelkomponentene i Norges Røde Kors sin støtte til Røde Kors i Vietnam. Ved slutten av juli 2014 har personer fått direkte hjelp fra WatSanprosjektet rettet mot åtte kommuner i de fire provinsene Hung Yen, Thai Binh, Quang Binh og Thanh Hoa. Programmet vektlegger to hovedaktiviteter; fysisk infrastruktur samt kunnskap og kompetansebygging. Infrastruktur Programmet har fått etablert 137 vanntanker, 11 brønner er boret og 77 (av 197) familielatriner er etablert per juni Et høyde-drevet vannsystem for 126 personer i Quang Ninh er under oppføring og skal etter planen være ferdig i løpet av oktober vannfiltreringssystemer for 60 husholdninger og seks skoler i Thai Binh vil også bli ferdigstilt de neste månedene.

3 Ny vanntank. Familietoalett Kunnskap og kompetanse: Nesten personer i de åtte kommunene i de fire provinsene har gjennomgått trening og bevisstgjørende opplæring innen rent vann, samt personlig og miljømessig hygiene. I alle lokalsamfunn der Røde Kors arbeider ble aktive landsbybeboere engasjert som frivillige. De ble gitt teknisk trening av Røde Kors, og deltok i alle prosjektaktiviteter. Disse aktivitetene innebærer å Identifisere hjelpemottakere, tilrettelegge for møter og arrangement samt hjemmebesøk med informasjon om WatSan til de som ikke kunne delta på landsbymøtene. Enkelte frivillige bidro også i konstruksjonen av latriner til fattige familier. Sammen med en forbedret bevissthet og adferd for personlig og miljømessig hygiene, har WatSans oppførte anlegg medført store endringer i levevilkårene til de åtte program-kommuner i fire provinser. Det har også styrket og økt deres beredskap mot katastroferisiko.

4 Land: Burundi Arbeidet fortsetter med samme styrke (som tidligere år) Før Under arbeid Arbeidet med å skaffe landsbyer i distriktene Ruyigi og Cibitoke rent vann og sanitærforhold, fortsetter med samme innsats som tidligere år. Årstidene påvirker arbeidet i betydelig grad, og utvalgte vannkilder må følges godt opp mot slutten av tørketiden for å sikre at helårskapasiteten er intakt. I første halvdel av 2014 har seks vannkilder med kapasitet til 383 husstander blitt klargjort i kommunene Mugwi og Mabayi i Cibitoke-distriktet. Etter Seksten vannkilder ble ferdigstilt i kommunene Butezi, Bweru og Nyabitsinda i Butezi-distriktet. Disse forsyner rent vann til 1215 husholdninger og til skoler med 2635 studenter. På steder med skoler som ikke kan forsynes av vannkildene, har BRCS (Burundi Red Cross Society) bygget systemer som samler og lagrer regnvann for vaskeformål. Tre slike systemer er blitt ferdigstilt ved skoler i hvert av de to distriktene. I husholdninger er sanitærforhold forbedret gjennom smitteforebyggende tiltak samt levering og hjelp med bygging av latriner. I første halvdel av 2014 har 780 husholdningslatriner blitt laget med bistand fra BRCS. Rehabiliteringsarbeidet på rørledningen Gravity i Ruyigi er ferdig planlagt, og en lokal samarbeidspartner er valgt for å gjennomføre prosjektet. Arbeidet starter opp i slutten av august. Vannledningen i Ruyigi er nå i full drift Til tross for at det ikke anvendes Vann for Livet-midler i Ruyigi i 2014, er det verdt å nevne at vannledningen i Ruyigi ble ferdig utvidet i desember 2013, og er nå i full drift. Den ble overlevert til de lokale myndigheter i februar En helhetlig rapport om dette utvidelsesarbeidet er tilgjengelig.

5 Land: Lesotho Evaluering i august Lesotho Røde Kors (LRK) har gjort en betydelig innsats med å forberede en evaluering som skal gjennomføres i august måned. Undersøkelsen skal se på lokalsamfunn som har gjennomført vann- og sanitærprosjekter finansiert av Norges Røde Kors og i regi av LRK i tiden før Ved å gjennomgå prosjekter på denne måten vil en kunne måle grad av suksess både når det gjelder bærekraft og betydning, samt dra ut erfaringer til pågående prosjekter. LRK har i første halvdel av 2014 konsentrert arbeidet med bygging av latriner i skoler og lokalsamfunn, i tillegg til å gjennomføre aktiviteter for økt bevissthet rundt hygiene. Fjorten latriner er oppført og gir nå sanitæranlegg til en førskole i Ha Konote og til OvChusstander i Ha Turupu og Thaba- Bosiu. Det holdningsskapende arbeidet innen hygiene er utført av unge frivillige og som en del av programmet. Dette gjøres gjennom besøk til skoler, helsestasjoner, hjemmebesøk og offentlige møter. Møtene inneholder ofte et kort dramastykke, formidling av informasjon samt praktiske demonstrasjoner som bygging av enheter for håndvask (som vist i bildet nedenfor). Slike håndvaskstasjoner har selvsagt liten nytte med mindre vannforsyningen nær hjemmene til mottakerne er trygge. For å sikre dette i landsbyen Ha Panta, har LRK reparert tre håndpumper i løpet av første halvdel av LRK ønsker også å inkludere spørsmål rundt menstruasjons hygiene i sitt fremtidige arbeid. Dette var et sentralt diskusjonstema under en tredagers workshop for lærere, der menstruasjons hygiene i skolesammenheng ble drøftet. Bygging av håndvaskstasjoner Foto fra workshop for lærere. Land: Kenya Norcross har støttet Watsans virksomhet i Kajiado siden 2006 Norge Røde Kors har støttet vann og sanitærprosjekter i Kajiado siden For å kunne fastslå prosjektenes bærekraft og effekt vil det i siste kvartal av 2014 utføres studier for å avgjøre prosjektets progresjon. I 2013 konkluderte en tilsynsrapport at for å ferdigstille noe av arbeidet, hadde prosjektet behov for en re-budsjettering, samt en MoU-avtale med de lokale myndigheter. Et regjeringsskifte har medført at dette ikke lenger er mulig, og prosjektet krever ytterligere finansiering for å bli realisert. Dette har betydd endringer i prosjektutformingen som nå er ferdigstilt og avtalt med de involverte i lokalsamfunnet. Arbeidet vil bli satt ut på anbud i slutten av August. I løpet av 2014 vil det ferdigstillelses en sju kilometer lang rørlegging fra borehullet ved Ilmolian, Kajiado til markedsbyen Nkoile.

6 Land: Madagaskar WASH-arbeidet i Madagaskar med god framdrift i første halvdel av 2014 WASH-arbeidet (vann og sanitær) i Madagaskar har gjort betydelige framskritt i første halvdelen av En representant fra Norges Røde Kors har jobbet sammen med en programgruppe i tre måneder, der de har arbeidet frem utforming og kostnadskalkyler for en rekke ulike latriner og vannposter. Disse er tilpasset de 35 lokalsamfunn som er omfattet av programmet. Både når det gjelder materialer og arbeidskraft er virksomheten avhengig av bidrag fra lokale aktører. Fra januar til juni er arbeidet med de sanitære forholdene prioritert, med etablering av 103 latriner. Ytterligere 195 latriner er planlagt oppført siste halvdel av året. Fire vannposter er fullført så langt, og 11 nye er planlagt for de kommende seks måneder. 28 lokale murere er allerede opplært i bygging av vannkilder og latriner. Parallelt med dette har lokale frivillige utført hygieneopplæring i lokalsamfunnene; Både innen daglig hverdagshygiene og opplæring for økt bevissthet rundt hygiene-farer under katastrofer som flom, som ofte inntreffer i syklonsesongen. 270 arrangementer for smitteforebygging er gjennomført, der de blant annet har tatt i bruk dukketeater i opplæringen. Land: Mali Klimasmart samfunnsog beredskapsprosjekt løpet av den første delen av 2014 I har midlene fra Vann for Livet finansiert startfasen av det nye klimasmarte samfunns- og beredskapsprosjektet i Segou-regionen i Mali. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom regionledere og frivillige i Mali Røde Kors. Pilotprosjektet bidrar til utviklingen av lokalsamfunnene i fem utvalgte distrikter rundt Segou-regionen, her det jobbes med risikoforebyggende tiltak for katastrofer og metoder for klimatilpasning. Samarbeidet mellom Røde Kors-frivillige, lokal personell og offentlige etater (fra landbruk/skogbruk og klimaforskning) gjør at det blir en integrert prosjekt-tilnærming som styrker og øker kompetansen i lokalsamfunnet. Midlene fra Vann for Livet har gått direkte til de offentlige myndigheters planmessige samarbeid med Mali Røde Kors. Dette har bidratt til en teknisk støtte og opplæring av de frivilliges arbeid med inkludering av klimatilpassede tiltak i samfunnets sårbarhetsvurderinger. I april og mai ble den samfunnsbaserte sårbarhetsanalysen gjennomført, der det ble etterfulgt av opplæring av frivillige i juni og juli. Dette prosjektet fremmer et tettere samarbeid mellom frivillige fra Mali Røde Kors og de lokale jordbruk- og skogbruksaktører. Det er med på å styrke klimatilpasningstiltakene i de enkelte prosjektaktivitetene. Eksempler på tiltak som er iverksatt i de utvalgte områdene er blant annet økologisk oppdrettstiltak som frøforbedring og beskyttelse, vannforsyning gjennom treplantingstiltak og bygging av støttemurer. For å kvalitetssikre ferdigheter og metoder blant Røde Kors-frivillige, hvilket innebærer å kunne samarbeide på lokalplan og å gi klimasmarte alternativ, har de frivillige fått to opplæringsrunder. De frivillige har i løpet av opplæringen deltatt på workshops der de har delt erfaringene og metodene for sikre gode metoder som forbedrer resultater og effekt-økninger. Disse work shopene har blitt dokumentert for å dele til naboregionene, slik at også de kan ta i bruk strategiene og metodene fra prosjektet, samt for på sikt å utvide prosjektet til andre lokalsamfunn i Segou og andre utsatte samfunn i som Mopti og Timbuktu. Ségous guvunør og MRCs president i arbeid under miljøverndagen.

7 Land: Rwanda Nyanza-distriktet Utbygging av rørledningen i Nyamiyaga Innledning Utbyggingen av rørledningen i Nyamiyaga ble gjennomført av Rwanda Røde Kors og finansiert av Norges Røde Kors gjennom Vann for Livet-ordningen. Arbeidet ble ferdigstilt i 2013 til en kostnad av 106,000 dollars, og den gir nå rent vann til over 700 husstander med til sammen 3344 personer (en kostnad på circa 31 dollars per person). I tillegg forsyner systemet vann til en helsestasjon som betjener personer og en skole med 1899 elever. Utbyggingsarbeidet omfattet vern og tilkopling av en ny vannkilde for å sikre at det er nok vann for den økte etterspørselen. For å samsvare etterspørselen ble det oppført en ny 30 kubikkmeter reservoar tank med tappekran-funksjon, fire vanndispensere og fordelingsbokser, samt utlegging av mer enn fem kilometer rørledning. En oversikt over utbyggingen Illustrasjonen til høyre viser det opprinnelige vannsystemet inntegnet sammen med det utvidede systemet, indikert med sikksakk-linje. Vannkilde og nytt vannreservoar er også inntegnet. Ny reservoartank (sirkel) Kilde

8 Fra kilden Til reservoaret Den nye vannkilden og pumpestasjonen Som følge av det økte antallet brukere etter utvidelsen av vannsystemet samt at kilden ved pumpehuset ved flere anledninger gikk tom, ble det nødvendig å supplere med ytterligere kilder for å forsyne systemet. Bildene ovenfor illustrerer det ferdigstilte arbeidet til den nye kilden. Den viser hvordan vannet fra kilden kommer fra det grønne området bak tanken som føres inn i tanken, deretter filtreres vannet. I alt er det omtrent 2,5 liter per sekund som strømmer gjennom systemet. Bildet nedenfor viser det opprinnelige pumpehuset og vannkilden. Dette var den eneste sikre vannkilden for en rekke husholdninger i området, og som mange brukere måtte gå én til to timer for å nå. Siden det nå tilføres vann fra to kilder er vanntilstrømningen til reservoaret ved pumpehuset på liter per time.

9 Pumpehuset til nytt reservoar fem timer annen hver dag pumpes I det vann fra pumpehuset og til de to reservoarene, der vannet distribueres til fellesskapet. Til dette forbruket er det nødvendig med 50 liter diesel, som må kjøpes inn og transporteres fra hovedveien, og som dermed utgjør som systemets hoved kostnad. En avtale med de lokale myndighetene gjør at pumpestasjonen har en sikret prioritet for tilkobling til strøm. Dette vil kutte utgiftene med 30 prosent, en innsparing som vil være til fordel for brukerne. Systemet fungerer slik at vannet pumpes opp fra pumpestasjonene til reservoartankene. Bildet illustrerer hvordan vannet ledes fram til en rørkoblingsenhet, her er det en rød ventil som holdes delvis åpen slik at vannstrømmen fordeles jevnt til begge reservoartankene. Forbedringer er gjort for å få en jevn strømning. Til det nye reservoaret Til det gammle reservoaret Fra pumpestasjonen Retursperreventil Den nye tanken

10 Distribusjon fra vannreservoaret til mottakere Vannet distribueres fra reservoaret gjennom utløpsrøret til vannkranenheten og vannstasjonen, slik bildet illustrerer. Familier som bor rundt vanntanken og som har avgitt eiendom til prosjektet har fått etablert sin egen tappekran med fri vanntilgang. En svært populær innretning som var i full bruk under prosjektbesøket. Før det nye anlegget ble etablert måtte disse menneskene hente vann fra kildene som forsyner vannsystemet. Mens de fleste da ville bruke en time bare på hjemreisen, har de nå tilgang på vann kun 5-10 minutter unna. Dette betyr både innspart tid og energi som kan brukes til mer produktive gjøremål. Fra fordelingsstasjonen fortsetter vannledningen til Mututu med forsyning til den første vannstasjon, samt til et nyoppført helsesenter personer er registrert ved helsesenteret, som har 17 ansatte. Vann er avgjørende i alle senterets aktiviteter, og kunne først åpne etter at vannledningen var satt i funksjon. Helsesenteret har heller ingen alternative vannkilder foruten den sesongavhengige oppsamlingen av regnvann. Utvasking Til kiosken i Kabeza Til kiosks, skole og helsesenteret i Mututu

11 Samtidig som vannet får helsesenteret til å fungere, er det et håp om sammen med de frivilliges hygieneinnsats at vannforsyningen også vil bidra til en nedgang i antall pasienter med vannrelaterte sykdommer som giardia, gastroenteritt, ormer, parasitter og hudlidelser. Den andre vannstasjonen forsyner i tillegg vann til en skole i nærheten. Til tross for høy aktivitet og en velorganisert kø ved stasjonen, er dette gjort med mye enklere innsats enn tradisjonell vannsamling. I frykt for at ren vanntilførsel nær hjemmet var for godt til å være sant, hadde flere kvinner tatt med seg så mange vannkar som mulig til stasjonen. De fylte opp større beholdere som var umulig å bære med seg (se bilde). Ovenfor ses skolens rektor og Rwanda Røde Kors leder som drøfter siste del av skolens vanntilkopling, mens skolens elever følger med. Skolen har 1899 elever. Fra skolen og den andre vannstasjon fortsetter rørledningen til den siste vannstasjonen i Mututu. En kan lett forestille seg kvaliteten på dette vannet som gjerne hadde samme farge som vannkannene. Denne vannstasjonen var den travleste av de tre i Mututu, og lokalbefolkningen var svært fornøyd med tiltakene som ble gjort. Under besøket ble systemet testet for eventuelle lekkasjer eller andre funksjonsfeil. Vannet ble distribuert gratis da testene ble gjennomført. Vannstasjonen i Kabeza Den siste vannstasjonen er plassert på slutten av en 700 meter lang rørledning i landsbyen Kabeza. Vannrøret er utstyrt med en utvaskingsfunksjon som forhindrer eventuelle blokkeringer eller behovet for rengjøring. Under vårt besøk var vannstasjonen stengt, men ble åpnet slik at vi kunne sjekke at arbeidet hadde blitt utført. Barna dukket raskt opp med sine jerrykanner, og etter 15 minutter var det dannet en stor kø.

12 Innsamlet siden ,- Behov ,- Ønsker du mer informasjon eller et møte om Vann for Livet ta gjerne kontakt med oss: Klaus Adde Telefon: Jeanette Steig Lid Telefon: Våre partnere: