Halvårsrapport. Juli - Desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport. Juli - Desember 2014. www.vannforlivet.no"

Transkript

1 Halvårsrapport Juli - Desember

2 Burundi Den største nyheten fra Burundi er fullføringen av vannanlegget Inangereke Gravity Flow System i kommunen Gisuru i Ruyigi-distriktet. Arbeidet omfattet rehabilitering av et anlegg som ikke hadde fungert siden 2009, og som ble avlagt en visitt under bedriftsbesøket (Elkjøp og Bonaqua) i august Anlegget vil skaffe vann til mer enn 400 husstander i tillegg til skoler og lokale helsestasjoner. For at slike prosjekter skal være bærekraftige, er gjennomføringen ofte både komplisert og tidkrevende. Det kreves blant annet inngående kunnskap om de involverte lokalsamfunn samt om styringssystem som er påkrevd for å sikre bærekraft i prosjektet. Lokale Røde Kors-frivillige har spilt en sentral rolle både i organiseringen og gjennomføringen på stedet. aktiviteter i hjemmet og på markene. Tidlig i 2015 blir det gjennomført opplæring og utrusting av the Fontainiers og Vannkomitéen som skal ha tilsyn med vedlikehold og forvaltning av anlegget. Myndighetenes godkjennelse av arbeidet er ventet i februar 2015, med sikte på levering av anlegget i mars. I tillegg til den høydedrevne vannforsyningen har arbeidet omfattet identifisering av vannkilder som skal beskyttes kommende år, samt distribusjon av moderne latriner i lokalsamfunnene. På nyåret skal tilbudet av latriner utvides til et fullskala tilbud til alle lokalhusholdninger, istedenfor at det etableres lokale, offentlige latrine-enheter. Burundi Røde Kors vil også undersøke bruk av komposteringsteknologi på husholdningsnivå. Vann er nå tilgjengelig langs hele anlegget. For mange betyr dette ikke bare at vannet de bruker er mye tryggere, men også at timene som før gikk med til å hente vann nå er frigjort til mer produktive 2

3 Kenya I Kajiado har det vært jobbet med ferdigstillelsen av rørledningen fra borehullet Ilmolelian til Nkoile. Det er også blitt oppført og rehabilitert reservoarer og stasjoner for vanndistribusjon både til mennesker og husdyr. Både bygging av en vannstasjon, to sanitærenheter, tankanlegg og drikkestasjon for husdyr har blitt gjennomført, samt rehabilitering av en vannstasjon i Nkoile. Rehabiliteringen av den 70 kubikkmeter store vanntanken var noe mer komplisert enn først antatt, og arbeidet skal være ferdigstilt i midten av januar Med ferdigstillelsen av arbeidet i Ilmolelian og Nkoile vil engasjementet Norges Røde Kors har hatt i distriktet siden 2006 nærme seg en avslutning. For å skaffe en helhetlig oversikt over dette arbeidet ble det i slutten av 2014 bestemt å gjennomføre en evalueringsstudie. Undersøkelsen skal både se på effekter, betydning og resultater av arbeidene, og skal sammenfatte nyttig lærdom for fremtidige programmer som blir utført av Kenya Røde Kors. En egen, detaljert evalueringsrapport om dette vil bli utarbeidet. 3

4 Lesotho Lesotho Røde Kors har fortsatt sitt arbeid med fokus på programmer for hygieneforbedring samt for økt bevissthet rundt sanitære forhold. Frivillige har gjennomgått treningsworkshops, hvorpå de har gjennomført bevisstgjørende tiltak i sine egne landsbyer. Tiltakene omfatter bygging, drift og vedlikehold av latriner, kunnskap om håndhygiene, forståelse for smittefare fra munn og avføring samt bygging av håndvask-enheter (tippy taps). En tippy tap er en enkel spring der en kan vaske hendene uten å være i kontakt med vannkran eller røranlegg. En enkel fotpedal sørger for at rent vann strømmer ut av en hengende vannbeholder, som bildet av studentene nedenunder viser tydelig. 179 husstander og flere skoler har fått hjelp til å bygge slike enheter siden arbeidet startet. Ved ti skoler er det også gjort betydelige forbedringer ved at de har fått montert 2500 liters vanntanker og innsamlingssystemer for regnvann, der nedbøren som faller på skoletakene samles og benyttes til håndvask. Den samme teknologien har også blitt tatt i bruk av ti husholdninger for foreldreløse barn. Boringen av et vannhull ved barneskolen i Labaka har sikret både skolens 250 elever og lokalsamfunnet tilgang på vann. Skoler har også hatt stor nytte etter å ha fått rehabilitert sine latrinebygg - totalt 42 toaletter ved tre skoler har blitt rehabilitert. Når det gjelder sanitærforhold i de enkelte husholdninger, vil trettifire latriner som avbildet ovenfor bli rehabilitert i løpet av januar måned. Dette gir åpenbart helsemessige fordeler, men representerer også - som en kvinne uttrykte det under Røde Kors-besøk nylig et element av sikkerhet, spesielt for kvinner. Evalueringsstudien omtalt i forrige halvårsrapport ble fullført i august. Den var svært positiv ved at den synliggjorde at alle arbeider som er gjennomført siden 2008 fortsatt er i god og fungerende stand. Studien lanserte flere ideer til hvordan Lesotho Røde Kors kan arbeide annerledes i fremtiden. 4

5 Madagaskar Programmet i Toliara, Madagaskar har fortsatt den gode progresjonen fra første halvårsperiode, med ferdigstillelse av 247 latriner i andre halvår Dette er blitt realisert gjennom etableringen av et stort og fagdyktig murer-team. I løpet av andre halvår 2014 har ytterligere 16 murere fått opplæring slik at de nå utgjør 78 til sammen. Murerne jobber sammen i par, og Røde Kors-satsingen i Toliara kan dermed samtidig håndtere bygging av opp mot 39 latriner. Madagaskar Røde Kors treningsprogram er ikke bare avgrenset til bygging, men omfatter også drift og vedlikehold. 23 vannkomitéer har fått opplæring i å føre tilsyn med styringen av samfunnets vannforsyning, slik at vannlagre brukes riktig og ikke utsettes for fare. Komitéene skal også sørge for innsamling av midler i lokalsamfunnet, slik at en kan betale for arbeidskraft og reservedeler dersom vannanleggene svikter. 38 kvinner og menn har så langt blitt opplært og utstyrt med riktig verktøy til vannpumpene som er i bruk. for hånd og utgraving for hånd med betongringer. Begge metodene krever dyktighet og innebærer hardt arbeide. Ved den siste metoden graves et hull i bakken der den første betongringen plasseres. Gravingen fortsetter under betongringen slik at den synker ned, hvorpå en ny ring legges oppå. I Toliara-området er det behov for mellom betongringer ned i bakken før brønnene er ferdigstilte. Når en har gravd seg ned til grunnvannet pumpes dette vekk mens gravingen pågår, som vist på bildet nedenfor. Når gravingen er ferdigstilt blir brønnen lukket på toppen, det bygges en plattform rundt brønnen og en pumpe monteres, som vist i det andre bildet nedenfor. 11 håndgravde brønner og sju hånd-borede brønner er ferdigstilt i andre halvdel av Madagaskar Røde Kors benytter to forskjellige metoder i byggingen av nye vannpunkter: Boring 5

6 Evalueringsstudier Tre evalueringsstudier har blitt gjennomført i 2014 der en har sett nærmere på arbeider finansiert av Vann for Livet midler gjennom en rekke år. Under slike studier vender en tilbake for å se på prosjektene noen år etter deres ferdigstillelse, blant annet for å observere deres bærekraft og at alt fortsatt fungerer etter hensikt. Slike undersøkelser er gjennomført både i Lesotho og Rwanda, og er i Kenya være utført i januar Resultatene av disse rapportene er gjennomgående positive og skal samtidig gi nyttige erfaringer for kommende prosjekter. En samling av rapportenes hovedpunkter vil bli presentert når alle prosjektundersøkelser er sluttførte. 6

7 Mali Det lokalbaserte utviklingsprosjektet i Mali startet opp i Med finansiering fra Vann for Livet fikk Mali Røde Kors teknisk støtte til å utarbeide en klima-, risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen ble gjennomført i fem utsatte landsbyer i Bla-distriktet i Malis Segou-region. Som en del av dette lærte Mali Røde Kors opp et team med seks trenere. Disse lærte igjen opp over 50 kvinnelige og mannlige frivillige rekruttert fra de fem satsingslandsbyene Nampelabougou, Tala, Wakoro, Sorofing og Dougoulo i hvordan identifisere risiko og sårbarhet i egne lokalsamfunn. De frivillige ble opplært i bruk av Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsens analyseverktøy for å identifisere og skape bevissthet rundt lokale virkninger og risikoer av klimaendringer. I hver landsby innledet teamet av frivillige dialog med kvinner, menn og ungdom, for i fellesskap å kartlegge hvert enkelt lokalsamfunns risiko- og sårbarhetsnivå. Dette ble gjort ved at landsbyverdier og værmønstre ble kartlagt og plottet inn i en sesongkalender. Denne kunnskapen ble igjen sammenholdt med informasjon fra fokusgruppenes arbeid. Alle fem landsbyer pekte på matsikkerhet knyttet til vann og sanitærforhold som sin hovedutfordring. Risiko- og sårbarhetsanalysen skapte bevissthet om at dette var forårsaket av forverrede værmønstre av gjentatte og økende nivåer av flom og tørke, noe som igjen fører til avskoging og jordforringelse. Dette har gjort tilførselen av mat gjennomgående mer usikker. De fem lokalsamfunnene har alle identifisert malaria og diaré som de mest sentrale helseutfordringer. Dette er igjen forårsaket av utilstrekkelige vann- og sanitærordninger; blant annet fordervede vanndammer, manglende bevissthet rundt sanitære forhold og tilgang til rent vann. Røde Kors-gruppe av frivillig fra landsbyen Sorofing klare til samtaler i sine landsbyer etter vel gjennomført VCA-kurs (i Risiko- og sårbarhetsanalyse). Kart fra landsbyen Sorofing med inntegnede figurer som angir risiko-, sårbarhets- og ressurspunkter, bl.a. vannpumper og -strøm, grønnsakhage, dyrket mark, vanndammer, skole og private husstander. 7

8 Flom i den lille elven i nærheten av landsbyen Tala. En felles vannkilde i landsbyen Nampelabougous (1693 innbyggere). Basert på analysen har hver landsbygruppe pekt ut konkrete handlingsplaner med følgende fokusområder: Å reparere og/eller sette opp bedre brønner/ vanntårn Konstruere sikringsdiker mot flom Sikre bedre vanningsanlegg for kjøkkenhagedrift Samle/gjøre bedre bruk av spillvann til gjødsling Gjennomføre skogplantingstiltak. Mens enkelte av tiltakene er igangsatt, vil de fleste av dem starte i Landsbyene er støttet av Mali Røde Kors i samarbeid med de respektive kommunale, tekniske etater innen vann- og sanitæranlegg samt landbruk. I enkelte samfunn starter de inntektsgenerende tiltakene opp med fokus på forbedret drift av kjøkkenhager igjennom landsbyens demonstrasjonsgårder. Nyutdannede frivillige bygger en beskyttet brønn med spillvannføring i landsbyen Sorofing. 8

9 Vietnam Vann- og sanitærforhold utgjør en sentral del av prosjektet som er finansiert av Røde Kors i Norge i perioden I andre halvdel av 2014 har mer enn mennesker i åtte lokalsamfunn fått hjelp gjennom programmet for bedre vann- og sanitærforhold. I programmet inngår både etablering av infrastruktur samt utdanningstiltak innen hygiene. husstander i fokusområdene. Aktuell hygiene-informasjon ble også kringkastet via lokale radiostasjoner. Effektene av vann og sanitær-satsingene er tydelige i lokalsamfunnene. I provinsen Thanh Hoa har lokale helseklinikker eksempelvis rapportert om færre vannbaserte sykdommer sammenlignet med året før Infrastruktur-delen omfatter blant annet levering av 218 familielatriner, 130 vanntanker, vannrensingssystemer til 92 husstander, 11 borete brønner, levering av én høydedrevet vannforsyning som betjener to landsbyer og to vannsystemer som betjener seks skoler, dessuten kompostanlegg til ti husstander for håndtering av organisk avfall. For å forbedre lokalfolkets personlige hygiene og generelt fremme bedre miljøhygiene, er skreddersydde treningsopplegg gitt til lokalmyndigheter, Røde Kors-frivillige og til skoler. De opplærte frivillige har utført hjemmebesøk og delt ut brosjyrer/flyers med aktuell hygiene-informasjon til alle 9

10 Nepal: Jordskred og oversvømmelser Store nedbørsmengder i første halvdel av august måned forårsaket massive oversvømmelser og en rekke jordskred i 24 distrikter i ulike deler av Nepal. Ifølge distriktenes egne rapporter har mennesker blitt rammet mennesker er blitt drevet på flukt, 229 mennesker er omkommet og mer enn 100 er savnet. Flom og jordras har gjort skade på infrastruktur som veier, broer, dreneringsanlegg, lokale marked, transportmidler samt buskap, avlinger og tilgangen til daglige forbruksvarer. Nødhjelpsartikler Antall familier Materielle nødhjelpspakker 5410 Presenninger 1172 Tepper 926 Nødtelt 1328 Håndsåpe 6548 ORS 8476 ver 170 frivillige og 40 ansatte fra Røde Kors ble mobilisert for å bistå i evakueringsarbeidet og med distribusjon av nødhjelp i de berørte distrikter. Det ble også sendt ut nødhjelpsforsyninger til de berørte områdene fra Røde Kors regionslagre i Nepal. I tett samarbeid med lokale nødhjelpsgrupper har Nepal Røde Kors nådd frem til over mennesker med nødhjelpsartikler, som beskrevet i tabellen nedenfor. Frivillige fra Røde Kors i Nepal kartlegger behov i et rasområde i Jure, Sindhupalchok. Foto: Nepal Røde Kors 10

11 Kenya: Øker tilgangen til rent drikkevann Det nordøstlige Kenya er preget av store, tørre områder hvor tilgang til rent drikkevann er en utfordring. I tørkeperioder blir situasjonen enda verre når de sikre vannkildene tørker inn og forsvinner. Dårlige lagringsmuligheter og mangelfull hygiene øker den allerede utsatte befolkningen for vannbårne sykdommer. Tradisjonelt er disse områdene befolket av etniske grupper som livnærer seg av husdyrhold. Så når regnet uteblir og dyrene blir syke, og i verste fall dør, har de ikke lengre noe å leve av. Fattigdommen blir enda mer utbredt. Disse områdene opplever klimaendringene på kroppen med hyppigere tørkeperioder og de tradisjonelle overlevingsmekanismene blir vanskelige å opprettholde. De rekker ikke å hente seg inn igjen før en ny periode med tørke slår de tilbake. Konflikter mellom ulike klaner på grunn av dårlig tilgang til beitemark, vann og andre ressurser er derfor ikke uvanlig. Dessuten har konflikt og usikkerhet de siste årene også gjort befolkningen i disse områdene enda mer utsatt. Med støtte fra Vann for Livet har vi opprettet et prosjekt i Garissa i nordøst Kenya. Prosjektet implementeres av vår søsterforening, Kenya Røde Kors, som er Kenyas største humanitære aktør. Gjennom sitt nettverk av profesjonelle og frivillige fordelt på 62 distriktskontorer, er de tilstede over hele landet og kjenner de lokale forholdene og utfordringene. Prosjektet i Garissa skal bidra til økt robusthet gjennom at mennesker får bedre tilgang til rent drikkevann. Sikker tilgang til rent vann vil igjen bidra til bedre helse for befolkningen og bidra til sikker vanntilførsel for husdyrene og beskytter deres livsgrunnlag. Slik vil befolkningen bli mindre utsatt for de konsekvensene som tørken påfører dem, inkludert økt risiko for fattigdom. I store deler av Kenya er det en betydelig forekomst av grunnvann, men det ligger ofte dypt opptil 300 meter under bakkenivå. Her er det gjerne behov for å bore dype brønner og ta i bruk elektriske pumper for å få vannet opp. Gjennom å bruke solcelle energi oppnår man større bærekraft i prosjektet, samtidig som man reduserer negative effekter på miljøet. Prosjektet i Garissa har som mål å: Øke matsikkerhet og befolkningens livsgrunnlag gjennom å beskytte husdyr Øke tilgangen til rent drikkevann, irrigasjon og bedre befolkningens hygienepraksis Øke tilgangen til Kenyas helsepakke Bedre lokalsamfunns Early Warning Early Action mekanismer for flom og tørke 11

12 Vann for Livet Filippinene Gjenoppbygging etter tyfon-katastrofer Filippinene er et av de mest katastrofe-utsatte landene i verden og blir årlig truffet av mer enn 20 tyfoner. Etter tyfonen Haiyan i november 2013, hvor ødeleggelsene var enorme, har Norges Røde Kors hatt ulike gjenoppbyggingsprosjekter i et av de aller fattigste områdene i landet. Da tyfonen Haiyan i november 2013 rammet store deler av landet, var dette den sterkeste tyfonen som noensinne har truffet land, og ødeleggelsene var massive. Stormen tok minst 6200 menneskeliv, og rammet mellom millioner. Over fire millioner mennesker ble husløse og det er antatt at vel seks millioner mistet jobben sin. Selv om landet regnes som et mellominntektsland øker forskjellene, og over 40 prosent av befolkningen lever for under to dollar om dagen. Norges Røde Kors var raskt til stede med nødhjelp og spiller nå en viktig rolle i gjenoppbyggingsarbeidet. Helse- og næringsprosjekt i Lawaan og Balangiga Øya Samar er et av de aller fattigste områdene i Filippinene. Det var her tyfonen traff først, og øya ble dermed svært hardt rammet. I nært samarbeid med filippinsk Røde Kors og Den internasjonale Røde Kors-komiteen bygger nå Norges Røde Kors store deler av lokalsamfunnet opp igjen på øya. Mer enn 70 prosent av husene i området ble enten helt eller delvis ødelagt av tyfonen, sanitærforholdene ble prekære og folk mistet inntektsgrunnlaget sitt. Siden april 2014 har Norges Røde Kors bygget hus og latriner for de mest utsatte i de to kommunene Lawaan og Balangiga. I løpet av 2015 skal mer enn 3800 husholdninger (det regnes cirka fem familiemedlemmer i en filippinsk husholdning) ha fått nye latriner, og mer enn 800 familier vil få nye hus. I løpet av bidrar Norges Røde Kors også 12

13 med næringsbringende aktiviteter for lokalbefolkningen som har mistet sitt livsgrunnlag. Fordi Samar er så fattig har også lokalbefolkningen svært vanskelige helseforhold. Gjennom opplæring av frivillige vil lokalbefolkningen få økt kunnskap om helse og hygiene, dessuten psykososial støtte og førstehjelp. Norges Røde Kors vil også bygge opp igjen seks utvalgte helsesentre i nærområdet. Over personer vil få hygieneopplæring og vil få økt helsekunnskap gjennom helseprosjektene. risikoen for smittsomme vann- og hygienerelaterte sykdommer. Dette gjøres ved å sørge for riktige og mest hensiktsmessige sanitære løsninger, tilgang til rent drikkevann og sikker hygiene for lokalbefolkningen. Filippinsk Røde Kors er en svært synlig og viktig humanitær aktør i Filippinene. De har et nettverk av frivillige som dekker hele landet, og som reagerer raskt når det kommer natur- og menneskeskapte katastrofer. Redusert sårbarhet og økt motstandskraft Hovedformålet til dette store gjenoppbyggingsprosjektet er å redusere sårbarheten og øke motstandskraften til de to lokalsamfunnene. For vannog sanitærprosjektet er målsettingen å redusere 13

14

Halvårsrapport. September 2015. www.vannforlivet.no

Halvårsrapport. September 2015. www.vannforlivet.no Halvårsrapport September 2015 www.vannforlivet.no 1 Burundi En beskyttet vannkilde i Ruyigi-distriktet er nylig blitt ferdigstilt. il tross for at den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Burundi

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes best ved også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes på Fasteaksjonens

Detaljer

Vann til en million Søknad om tv-aksjonen 2014

Vann til en million Søknad om tv-aksjonen 2014 Vann til en million Søknad om tv-aksjonen 2014 en million fortellinger om vann TV-aksjonen 2014 kan gi mer enn en million mennesker bærekraftig tilgang til rent vann. Men TV-aksjonen skal ikke bare handle

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes beste gjennom også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes

Detaljer

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Innledning Tilgang til rent vann, hygieniske sanitær-fasiliteter og riktig håndtering av vann er essensielt

Detaljer

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen.

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen. Spørsmål og svar: Vanntanken Skatval Utvelgelse av brønnene? - Får de lokale selv delta i beslutningen, slik at man vet at det er den riktige brønnen som bygges? CARE har arbeidet i Mali siden 1975, og

Detaljer

CAV PÅ 1-2-3...S. 6 Å vite... s. 8 Å handle... s. 8 Å opprettholde... s. 8. CAV I PRAKSIS... s. 10 Sårbarhetsanalyse...s. 12 Tilpasningsplanen...s.

CAV PÅ 1-2-3...S. 6 Å vite... s. 8 Å handle... s. 8 Å opprettholde... s. 8. CAV I PRAKSIS... s. 10 Sårbarhetsanalyse...s. 12 Tilpasningsplanen...s. innhold KLIMATILPASSEDE LANDSBYER...S. 4 CAV PÅ 1-2-3...S. 6 Å vite... s. 8 Å handle... s. 8 Å opprettholde... s. 8 CAV I PRAKSIS... s. 10 Sårbarhetsanalyse...s. 12 Tilpasningsplanen...s. 15 CAV I HONDURAS...

Detaljer

Klimaendringenes menneskelige ansikt

Klimaendringenes menneskelige ansikt Historiens viktigste møte: Les CAREs guide til klimatoppmøtet i København Kvinnene reddet oss fra sulten: Kornlager som forsvar mot tørke i Niger Håp for fremtidens miljø: Siri Kalvig nekter å gi opp.

Detaljer

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola S NØDHJELPSGIVER 32014 Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola RØDE KORS NØDHJELPSGIVER 3 2014 EBOLA Smitteverndraktene desinfiseres ofte. Draktene er helt

Detaljer

Den glemte vannkrisa 1

Den glemte vannkrisa 1 Den glemte vannkrisa 1 Denne rapporten er laget av FIVAS og ForUMs gruppe for ferskvann og sanitær. Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS) er en frivillig organisasjon som arbeider for å kartlegge

Detaljer

CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014. Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025!

CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014. Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014 Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! 1 Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! 1 LEDER Kjære Caritas-venn Caritas ønsker gjennom årets høstaksjon One human family,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013-1

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013-1 ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013-1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurdering (SOV) 5 Fem strategiske prioriteringer - del I 5 Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter

Detaljer

Fra frykt til trygghet

Fra frykt til trygghet Fra frykt til trygghet Søknad om TV-aksjonen 2011 Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Dette er en uakseptabel og helt unødvendig

Detaljer

CARITAS InFO 1/ 2015 FASTEAKSJONEN 2015. Skaperverket: Vår gave, vårt ansvar!

CARITAS InFO 1/ 2015 FASTEAKSJONEN 2015. Skaperverket: Vår gave, vårt ansvar! CARITAS InFO 1/ 2015 FASTEAKSJONEN 2015 Skaperverket: Vår gave, vårt ansvar! 1 Skaperverket: Vår gave, vårt ansvar! 1 LEDER Kjære Caritas-venn Vi er nå inne i fastetiden, en botstid hvor målet er å begrense

Detaljer

Klimaendringen er alt i gang

Klimaendringen er alt i gang «Fra asken til ilden» Klimaendringen er alt i gang Klimaendringene er i ferd med å forandre levekårene til millioner av mennesker i utviklingslandene. Det som før bare var en teoretisk mulighet, er i dag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. VEDLEGG Årsregnskap Revisjonsberetning. Foto forside: Stig Brøndbo

INNHOLDSFORTEGNELSE. VEDLEGG Årsregnskap Revisjonsberetning. Foto forside: Stig Brøndbo Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 FORORD... 9 OM FADDERBARNAS FRAMTID... 11 PROGRAMARBEID... 13 OM FADDERE OG FADDERSKAP... 29 INNSAMLINGS- OG INFORMASJONSAKTIVITETER...

Detaljer

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Forord Virker bistanden? Forsvinner pengene i korrupsjon? Hvorfor er det fremdeles fattigdom og krig etter mange års bistand og utviklingspolitikk

Detaljer

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning 26 Eksempler på resultater av norsk bistand Tiltak mot avskoging og skogforringelse utgjør 38 prosent av den norske bistanden til naturressursforvaltning.

Detaljer

Foto: Greg Rødland Buick/kirkens Nødhjelp

Foto: Greg Rødland Buick/kirkens Nødhjelp 2009Årsmelding Foto: Greg Rødland Buick/kirkens Nødhjelp Håp for framtiden? Klimaendringene har gjort leveforholdene vanskeligere for mange mennesker i Dove-distriktet i det nordlige Mali. Men for Salimatou

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer

Innhold. Hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt siden 1946

Innhold. Hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt siden 1946 ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt siden 1946 Vi har hjulpet folk som er på flukt i snart 60 år Oversikt over våre aktiviteter i 2004 Hjelp og beskyttelse til dem verden

Detaljer

Strategi internasjonalt arbeid 2009 2014 Røde Kors i Norge

Strategi internasjonalt arbeid 2009 2014 Røde Kors i Norge Mobilisering for en tryggere framtid globalt og lokalt Strategi internasjonalt arbeid 2009 2014 Vedtatt av Landsstyret 25.09.09 «Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse»

Detaljer

Aktuelt Nepal. Portrett Ingrid Olava. Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vann til Nepal

Aktuelt Nepal. Portrett Ingrid Olava. Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vann til Nepal Aktuelt Nepal Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Portrett Ingrid Olava Vann til Nepal Nr 03 2015 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom

Detaljer

CARITAS info 2/2014 FINANSKRISEN I EUROPA. Feilslått politikk og sosiale utfordringer

CARITAS info 2/2014 FINANSKRISEN I EUROPA. Feilslått politikk og sosiale utfordringer CARITAS info 2/2014 FINANSKRISEN I EUROPA Feilslått politikk og sosiale utfordringer INNHOLD LEDER Side 4-5 finanskrise i Europa KJÆRE CARITAS-VENN Det nærmer seg sommerferie for mange av oss. Samtidig

Detaljer

magasinet Gravd ut av snøkaos fem år etter: Gjenoppbyggingen går som planlagt

magasinet Gravd ut av snøkaos fem år etter: Gjenoppbyggingen går som planlagt NR 4/2009 88. ÅRGANG www.rodekors.no Vi ønsker våre medlemmer en god jul! magasinet JULEKAMPANJEN: Gi noen et håp i julegave INTERVJUET: Ole Robert Reitan om nød i Norge AFRIKAS HORN: Over 20 millioner

Detaljer

Rapport 2009-106. God praksis med startlån

Rapport 2009-106. God praksis med startlån Rapport 2009-106 God praksis med startlån Econ-rapport nr. 2009-106, Prosjekt nr. 5Z090093.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-096-2 LEB/JSO/pil, HBE, 20. november 2009 Offentlig God praksis med startlån

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker TEMA: Oppsporing i Norge magasinet Kampen mot atomvåpen Supermammaen i Trondheim Mer omsorg fra panteflasker 42011 NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat FINN TIPS OM MENINGSFULLE

Detaljer