Halvårsrapport. Juli - Desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport. Juli - Desember 2014. www.vannforlivet.no"

Transkript

1 Halvårsrapport Juli - Desember

2 Burundi Den største nyheten fra Burundi er fullføringen av vannanlegget Inangereke Gravity Flow System i kommunen Gisuru i Ruyigi-distriktet. Arbeidet omfattet rehabilitering av et anlegg som ikke hadde fungert siden 2009, og som ble avlagt en visitt under bedriftsbesøket (Elkjøp og Bonaqua) i august Anlegget vil skaffe vann til mer enn 400 husstander i tillegg til skoler og lokale helsestasjoner. For at slike prosjekter skal være bærekraftige, er gjennomføringen ofte både komplisert og tidkrevende. Det kreves blant annet inngående kunnskap om de involverte lokalsamfunn samt om styringssystem som er påkrevd for å sikre bærekraft i prosjektet. Lokale Røde Kors-frivillige har spilt en sentral rolle både i organiseringen og gjennomføringen på stedet. aktiviteter i hjemmet og på markene. Tidlig i 2015 blir det gjennomført opplæring og utrusting av the Fontainiers og Vannkomitéen som skal ha tilsyn med vedlikehold og forvaltning av anlegget. Myndighetenes godkjennelse av arbeidet er ventet i februar 2015, med sikte på levering av anlegget i mars. I tillegg til den høydedrevne vannforsyningen har arbeidet omfattet identifisering av vannkilder som skal beskyttes kommende år, samt distribusjon av moderne latriner i lokalsamfunnene. På nyåret skal tilbudet av latriner utvides til et fullskala tilbud til alle lokalhusholdninger, istedenfor at det etableres lokale, offentlige latrine-enheter. Burundi Røde Kors vil også undersøke bruk av komposteringsteknologi på husholdningsnivå. Vann er nå tilgjengelig langs hele anlegget. For mange betyr dette ikke bare at vannet de bruker er mye tryggere, men også at timene som før gikk med til å hente vann nå er frigjort til mer produktive 2

3 Kenya I Kajiado har det vært jobbet med ferdigstillelsen av rørledningen fra borehullet Ilmolelian til Nkoile. Det er også blitt oppført og rehabilitert reservoarer og stasjoner for vanndistribusjon både til mennesker og husdyr. Både bygging av en vannstasjon, to sanitærenheter, tankanlegg og drikkestasjon for husdyr har blitt gjennomført, samt rehabilitering av en vannstasjon i Nkoile. Rehabiliteringen av den 70 kubikkmeter store vanntanken var noe mer komplisert enn først antatt, og arbeidet skal være ferdigstilt i midten av januar Med ferdigstillelsen av arbeidet i Ilmolelian og Nkoile vil engasjementet Norges Røde Kors har hatt i distriktet siden 2006 nærme seg en avslutning. For å skaffe en helhetlig oversikt over dette arbeidet ble det i slutten av 2014 bestemt å gjennomføre en evalueringsstudie. Undersøkelsen skal både se på effekter, betydning og resultater av arbeidene, og skal sammenfatte nyttig lærdom for fremtidige programmer som blir utført av Kenya Røde Kors. En egen, detaljert evalueringsrapport om dette vil bli utarbeidet. 3

4 Lesotho Lesotho Røde Kors har fortsatt sitt arbeid med fokus på programmer for hygieneforbedring samt for økt bevissthet rundt sanitære forhold. Frivillige har gjennomgått treningsworkshops, hvorpå de har gjennomført bevisstgjørende tiltak i sine egne landsbyer. Tiltakene omfatter bygging, drift og vedlikehold av latriner, kunnskap om håndhygiene, forståelse for smittefare fra munn og avføring samt bygging av håndvask-enheter (tippy taps). En tippy tap er en enkel spring der en kan vaske hendene uten å være i kontakt med vannkran eller røranlegg. En enkel fotpedal sørger for at rent vann strømmer ut av en hengende vannbeholder, som bildet av studentene nedenunder viser tydelig. 179 husstander og flere skoler har fått hjelp til å bygge slike enheter siden arbeidet startet. Ved ti skoler er det også gjort betydelige forbedringer ved at de har fått montert 2500 liters vanntanker og innsamlingssystemer for regnvann, der nedbøren som faller på skoletakene samles og benyttes til håndvask. Den samme teknologien har også blitt tatt i bruk av ti husholdninger for foreldreløse barn. Boringen av et vannhull ved barneskolen i Labaka har sikret både skolens 250 elever og lokalsamfunnet tilgang på vann. Skoler har også hatt stor nytte etter å ha fått rehabilitert sine latrinebygg - totalt 42 toaletter ved tre skoler har blitt rehabilitert. Når det gjelder sanitærforhold i de enkelte husholdninger, vil trettifire latriner som avbildet ovenfor bli rehabilitert i løpet av januar måned. Dette gir åpenbart helsemessige fordeler, men representerer også - som en kvinne uttrykte det under Røde Kors-besøk nylig et element av sikkerhet, spesielt for kvinner. Evalueringsstudien omtalt i forrige halvårsrapport ble fullført i august. Den var svært positiv ved at den synliggjorde at alle arbeider som er gjennomført siden 2008 fortsatt er i god og fungerende stand. Studien lanserte flere ideer til hvordan Lesotho Røde Kors kan arbeide annerledes i fremtiden. 4

5 Madagaskar Programmet i Toliara, Madagaskar har fortsatt den gode progresjonen fra første halvårsperiode, med ferdigstillelse av 247 latriner i andre halvår Dette er blitt realisert gjennom etableringen av et stort og fagdyktig murer-team. I løpet av andre halvår 2014 har ytterligere 16 murere fått opplæring slik at de nå utgjør 78 til sammen. Murerne jobber sammen i par, og Røde Kors-satsingen i Toliara kan dermed samtidig håndtere bygging av opp mot 39 latriner. Madagaskar Røde Kors treningsprogram er ikke bare avgrenset til bygging, men omfatter også drift og vedlikehold. 23 vannkomitéer har fått opplæring i å føre tilsyn med styringen av samfunnets vannforsyning, slik at vannlagre brukes riktig og ikke utsettes for fare. Komitéene skal også sørge for innsamling av midler i lokalsamfunnet, slik at en kan betale for arbeidskraft og reservedeler dersom vannanleggene svikter. 38 kvinner og menn har så langt blitt opplært og utstyrt med riktig verktøy til vannpumpene som er i bruk. for hånd og utgraving for hånd med betongringer. Begge metodene krever dyktighet og innebærer hardt arbeide. Ved den siste metoden graves et hull i bakken der den første betongringen plasseres. Gravingen fortsetter under betongringen slik at den synker ned, hvorpå en ny ring legges oppå. I Toliara-området er det behov for mellom betongringer ned i bakken før brønnene er ferdigstilte. Når en har gravd seg ned til grunnvannet pumpes dette vekk mens gravingen pågår, som vist på bildet nedenfor. Når gravingen er ferdigstilt blir brønnen lukket på toppen, det bygges en plattform rundt brønnen og en pumpe monteres, som vist i det andre bildet nedenfor. 11 håndgravde brønner og sju hånd-borede brønner er ferdigstilt i andre halvdel av Madagaskar Røde Kors benytter to forskjellige metoder i byggingen av nye vannpunkter: Boring 5

6 Evalueringsstudier Tre evalueringsstudier har blitt gjennomført i 2014 der en har sett nærmere på arbeider finansiert av Vann for Livet midler gjennom en rekke år. Under slike studier vender en tilbake for å se på prosjektene noen år etter deres ferdigstillelse, blant annet for å observere deres bærekraft og at alt fortsatt fungerer etter hensikt. Slike undersøkelser er gjennomført både i Lesotho og Rwanda, og er i Kenya være utført i januar Resultatene av disse rapportene er gjennomgående positive og skal samtidig gi nyttige erfaringer for kommende prosjekter. En samling av rapportenes hovedpunkter vil bli presentert når alle prosjektundersøkelser er sluttførte. 6

7 Mali Det lokalbaserte utviklingsprosjektet i Mali startet opp i Med finansiering fra Vann for Livet fikk Mali Røde Kors teknisk støtte til å utarbeide en klima-, risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen ble gjennomført i fem utsatte landsbyer i Bla-distriktet i Malis Segou-region. Som en del av dette lærte Mali Røde Kors opp et team med seks trenere. Disse lærte igjen opp over 50 kvinnelige og mannlige frivillige rekruttert fra de fem satsingslandsbyene Nampelabougou, Tala, Wakoro, Sorofing og Dougoulo i hvordan identifisere risiko og sårbarhet i egne lokalsamfunn. De frivillige ble opplært i bruk av Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsens analyseverktøy for å identifisere og skape bevissthet rundt lokale virkninger og risikoer av klimaendringer. I hver landsby innledet teamet av frivillige dialog med kvinner, menn og ungdom, for i fellesskap å kartlegge hvert enkelt lokalsamfunns risiko- og sårbarhetsnivå. Dette ble gjort ved at landsbyverdier og værmønstre ble kartlagt og plottet inn i en sesongkalender. Denne kunnskapen ble igjen sammenholdt med informasjon fra fokusgruppenes arbeid. Alle fem landsbyer pekte på matsikkerhet knyttet til vann og sanitærforhold som sin hovedutfordring. Risiko- og sårbarhetsanalysen skapte bevissthet om at dette var forårsaket av forverrede værmønstre av gjentatte og økende nivåer av flom og tørke, noe som igjen fører til avskoging og jordforringelse. Dette har gjort tilførselen av mat gjennomgående mer usikker. De fem lokalsamfunnene har alle identifisert malaria og diaré som de mest sentrale helseutfordringer. Dette er igjen forårsaket av utilstrekkelige vann- og sanitærordninger; blant annet fordervede vanndammer, manglende bevissthet rundt sanitære forhold og tilgang til rent vann. Røde Kors-gruppe av frivillig fra landsbyen Sorofing klare til samtaler i sine landsbyer etter vel gjennomført VCA-kurs (i Risiko- og sårbarhetsanalyse). Kart fra landsbyen Sorofing med inntegnede figurer som angir risiko-, sårbarhets- og ressurspunkter, bl.a. vannpumper og -strøm, grønnsakhage, dyrket mark, vanndammer, skole og private husstander. 7

8 Flom i den lille elven i nærheten av landsbyen Tala. En felles vannkilde i landsbyen Nampelabougous (1693 innbyggere). Basert på analysen har hver landsbygruppe pekt ut konkrete handlingsplaner med følgende fokusområder: Å reparere og/eller sette opp bedre brønner/ vanntårn Konstruere sikringsdiker mot flom Sikre bedre vanningsanlegg for kjøkkenhagedrift Samle/gjøre bedre bruk av spillvann til gjødsling Gjennomføre skogplantingstiltak. Mens enkelte av tiltakene er igangsatt, vil de fleste av dem starte i Landsbyene er støttet av Mali Røde Kors i samarbeid med de respektive kommunale, tekniske etater innen vann- og sanitæranlegg samt landbruk. I enkelte samfunn starter de inntektsgenerende tiltakene opp med fokus på forbedret drift av kjøkkenhager igjennom landsbyens demonstrasjonsgårder. Nyutdannede frivillige bygger en beskyttet brønn med spillvannføring i landsbyen Sorofing. 8

9 Vietnam Vann- og sanitærforhold utgjør en sentral del av prosjektet som er finansiert av Røde Kors i Norge i perioden I andre halvdel av 2014 har mer enn mennesker i åtte lokalsamfunn fått hjelp gjennom programmet for bedre vann- og sanitærforhold. I programmet inngår både etablering av infrastruktur samt utdanningstiltak innen hygiene. husstander i fokusområdene. Aktuell hygiene-informasjon ble også kringkastet via lokale radiostasjoner. Effektene av vann og sanitær-satsingene er tydelige i lokalsamfunnene. I provinsen Thanh Hoa har lokale helseklinikker eksempelvis rapportert om færre vannbaserte sykdommer sammenlignet med året før Infrastruktur-delen omfatter blant annet levering av 218 familielatriner, 130 vanntanker, vannrensingssystemer til 92 husstander, 11 borete brønner, levering av én høydedrevet vannforsyning som betjener to landsbyer og to vannsystemer som betjener seks skoler, dessuten kompostanlegg til ti husstander for håndtering av organisk avfall. For å forbedre lokalfolkets personlige hygiene og generelt fremme bedre miljøhygiene, er skreddersydde treningsopplegg gitt til lokalmyndigheter, Røde Kors-frivillige og til skoler. De opplærte frivillige har utført hjemmebesøk og delt ut brosjyrer/flyers med aktuell hygiene-informasjon til alle 9

10 Nepal: Jordskred og oversvømmelser Store nedbørsmengder i første halvdel av august måned forårsaket massive oversvømmelser og en rekke jordskred i 24 distrikter i ulike deler av Nepal. Ifølge distriktenes egne rapporter har mennesker blitt rammet mennesker er blitt drevet på flukt, 229 mennesker er omkommet og mer enn 100 er savnet. Flom og jordras har gjort skade på infrastruktur som veier, broer, dreneringsanlegg, lokale marked, transportmidler samt buskap, avlinger og tilgangen til daglige forbruksvarer. Nødhjelpsartikler Antall familier Materielle nødhjelpspakker 5410 Presenninger 1172 Tepper 926 Nødtelt 1328 Håndsåpe 6548 ORS 8476 ver 170 frivillige og 40 ansatte fra Røde Kors ble mobilisert for å bistå i evakueringsarbeidet og med distribusjon av nødhjelp i de berørte distrikter. Det ble også sendt ut nødhjelpsforsyninger til de berørte områdene fra Røde Kors regionslagre i Nepal. I tett samarbeid med lokale nødhjelpsgrupper har Nepal Røde Kors nådd frem til over mennesker med nødhjelpsartikler, som beskrevet i tabellen nedenfor. Frivillige fra Røde Kors i Nepal kartlegger behov i et rasområde i Jure, Sindhupalchok. Foto: Nepal Røde Kors 10

11 Kenya: Øker tilgangen til rent drikkevann Det nordøstlige Kenya er preget av store, tørre områder hvor tilgang til rent drikkevann er en utfordring. I tørkeperioder blir situasjonen enda verre når de sikre vannkildene tørker inn og forsvinner. Dårlige lagringsmuligheter og mangelfull hygiene øker den allerede utsatte befolkningen for vannbårne sykdommer. Tradisjonelt er disse områdene befolket av etniske grupper som livnærer seg av husdyrhold. Så når regnet uteblir og dyrene blir syke, og i verste fall dør, har de ikke lengre noe å leve av. Fattigdommen blir enda mer utbredt. Disse områdene opplever klimaendringene på kroppen med hyppigere tørkeperioder og de tradisjonelle overlevingsmekanismene blir vanskelige å opprettholde. De rekker ikke å hente seg inn igjen før en ny periode med tørke slår de tilbake. Konflikter mellom ulike klaner på grunn av dårlig tilgang til beitemark, vann og andre ressurser er derfor ikke uvanlig. Dessuten har konflikt og usikkerhet de siste årene også gjort befolkningen i disse områdene enda mer utsatt. Med støtte fra Vann for Livet har vi opprettet et prosjekt i Garissa i nordøst Kenya. Prosjektet implementeres av vår søsterforening, Kenya Røde Kors, som er Kenyas største humanitære aktør. Gjennom sitt nettverk av profesjonelle og frivillige fordelt på 62 distriktskontorer, er de tilstede over hele landet og kjenner de lokale forholdene og utfordringene. Prosjektet i Garissa skal bidra til økt robusthet gjennom at mennesker får bedre tilgang til rent drikkevann. Sikker tilgang til rent vann vil igjen bidra til bedre helse for befolkningen og bidra til sikker vanntilførsel for husdyrene og beskytter deres livsgrunnlag. Slik vil befolkningen bli mindre utsatt for de konsekvensene som tørken påfører dem, inkludert økt risiko for fattigdom. I store deler av Kenya er det en betydelig forekomst av grunnvann, men det ligger ofte dypt opptil 300 meter under bakkenivå. Her er det gjerne behov for å bore dype brønner og ta i bruk elektriske pumper for å få vannet opp. Gjennom å bruke solcelle energi oppnår man større bærekraft i prosjektet, samtidig som man reduserer negative effekter på miljøet. Prosjektet i Garissa har som mål å: Øke matsikkerhet og befolkningens livsgrunnlag gjennom å beskytte husdyr Øke tilgangen til rent drikkevann, irrigasjon og bedre befolkningens hygienepraksis Øke tilgangen til Kenyas helsepakke Bedre lokalsamfunns Early Warning Early Action mekanismer for flom og tørke 11

12 Vann for Livet Filippinene Gjenoppbygging etter tyfon-katastrofer Filippinene er et av de mest katastrofe-utsatte landene i verden og blir årlig truffet av mer enn 20 tyfoner. Etter tyfonen Haiyan i november 2013, hvor ødeleggelsene var enorme, har Norges Røde Kors hatt ulike gjenoppbyggingsprosjekter i et av de aller fattigste områdene i landet. Da tyfonen Haiyan i november 2013 rammet store deler av landet, var dette den sterkeste tyfonen som noensinne har truffet land, og ødeleggelsene var massive. Stormen tok minst 6200 menneskeliv, og rammet mellom millioner. Over fire millioner mennesker ble husløse og det er antatt at vel seks millioner mistet jobben sin. Selv om landet regnes som et mellominntektsland øker forskjellene, og over 40 prosent av befolkningen lever for under to dollar om dagen. Norges Røde Kors var raskt til stede med nødhjelp og spiller nå en viktig rolle i gjenoppbyggingsarbeidet. Helse- og næringsprosjekt i Lawaan og Balangiga Øya Samar er et av de aller fattigste områdene i Filippinene. Det var her tyfonen traff først, og øya ble dermed svært hardt rammet. I nært samarbeid med filippinsk Røde Kors og Den internasjonale Røde Kors-komiteen bygger nå Norges Røde Kors store deler av lokalsamfunnet opp igjen på øya. Mer enn 70 prosent av husene i området ble enten helt eller delvis ødelagt av tyfonen, sanitærforholdene ble prekære og folk mistet inntektsgrunnlaget sitt. Siden april 2014 har Norges Røde Kors bygget hus og latriner for de mest utsatte i de to kommunene Lawaan og Balangiga. I løpet av 2015 skal mer enn 3800 husholdninger (det regnes cirka fem familiemedlemmer i en filippinsk husholdning) ha fått nye latriner, og mer enn 800 familier vil få nye hus. I løpet av bidrar Norges Røde Kors også 12

13 med næringsbringende aktiviteter for lokalbefolkningen som har mistet sitt livsgrunnlag. Fordi Samar er så fattig har også lokalbefolkningen svært vanskelige helseforhold. Gjennom opplæring av frivillige vil lokalbefolkningen få økt kunnskap om helse og hygiene, dessuten psykososial støtte og førstehjelp. Norges Røde Kors vil også bygge opp igjen seks utvalgte helsesentre i nærområdet. Over personer vil få hygieneopplæring og vil få økt helsekunnskap gjennom helseprosjektene. risikoen for smittsomme vann- og hygienerelaterte sykdommer. Dette gjøres ved å sørge for riktige og mest hensiktsmessige sanitære løsninger, tilgang til rent drikkevann og sikker hygiene for lokalbefolkningen. Filippinsk Røde Kors er en svært synlig og viktig humanitær aktør i Filippinene. De har et nettverk av frivillige som dekker hele landet, og som reagerer raskt når det kommer natur- og menneskeskapte katastrofer. Redusert sårbarhet og økt motstandskraft Hovedformålet til dette store gjenoppbyggingsprosjektet er å redusere sårbarheten og øke motstandskraften til de to lokalsamfunnene. For vannog sanitærprosjektet er målsettingen å redusere 13

14

Halvårsrapport. September 2015. www.vannforlivet.no

Halvårsrapport. September 2015. www.vannforlivet.no Halvårsrapport September 2015 www.vannforlivet.no 1 Burundi En beskyttet vannkilde i Ruyigi-distriktet er nylig blitt ferdigstilt. il tross for at den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Burundi

Detaljer

Halvårsrapport.

Halvårsrapport. Halvårsrapport 2016 www.vannforlivet.no 1 Madagaskar Nepal Kvinner gis opplæring i hygiene. I Madagaskar bor mer enn 90 % av landets 22 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen. Bare 14 prosent av

Detaljer

Halvårsrapport. Januar til juni 2014. www.vannforlivet.no

Halvårsrapport. Januar til juni 2014. www.vannforlivet.no Halvårsrapport Januar til juni 2014 www.vannforlivet.no Land: Vietnam Vann for Livet oppdatering fra Vietnam august 2014 Bildet viser forurenset vann før prosjektgjennomføringen startet. Vann og sanitæranlegg

Detaljer

Halvårsrapport.

Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015 www.vannforlivet.no 1 Madagaskar Kenya 195 latriner ble ferdigstilt i løpet av andre halvdel av 2015. Madagaskar Røde Kors har jobbet mot en større sanitær dekning i landet, samtidig

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vannforlivet.no

Årsrapport 2013. www.vannforlivet.no Årsrapport 2013 www.vannforlivet.no Det er nok vann på jorda til alle, men det er veldig ujevnt fordelt. Noen steder er tilgangen til vannkildene vanskeligere enn andre. Kanskje er området geografisk utilgjengelig,

Detaljer

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Innledning Tilgang til rent vann, hygieniske sanitær-fasiliteter og riktig håndtering av vann er essensielt

Detaljer

Vann for livet. Halvårsrapport 2013. www.vannforlivet.no

Vann for livet. Halvårsrapport 2013. www.vannforlivet.no Vann for livet Halvårsrapport 2013 www.vannforlivet.no Land: Kenya Områder: Kajiado, Ilmolelian og Olkatkatemai Nye vannrør legges ut I Kenya kommer de eksisterende Vann for livet-prosjektene enda flere

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Raufoss Rotaryklubb planlegger Global Grant prosjekt i Kenya

Raufoss Rotaryklubb planlegger Global Grant prosjekt i Kenya Raufoss Rotaryklubb planlegger Global Grant prosjekt i Kenya Bakgrunn for prosjekt i Kenya Rotarymedlem på reise i Kenya høsten 2010 etablerte kontakt med en nordmann, Tor Steinar Rafoss. Jobber med utvikling

Detaljer

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen.

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen. Spørsmål og svar: Vanntanken Skatval Utvelgelse av brønnene? - Får de lokale selv delta i beslutningen, slik at man vet at det er den riktige brønnen som bygges? CARE har arbeidet i Mali siden 1975, og

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes beste gjennom også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes beste gjennom også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes

Detaljer

Nyhetsbrev våren 2015

Nyhetsbrev våren 2015 Helt nord i Etiopia ligger Tigray-regionen hvor Samre er ett av 35 distrikter. I 31 av Tigrays distriktenr er det kartlagt at man ikke klarer å produsere nok mat til innbyggerne. I Tigray bor det cirka

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

Manus til tavla. Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp

Manus til tavla. Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp Manus til tavla Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp Manus til Klima og nødhjelpsrommet Klima og nødhjelpsrommet passer best for 6. og 7. trinn, og trolig ikke for yngre elever enn 5.trinn. Vurder

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes best ved også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes på Fasteaksjonens

Detaljer

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.)

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) (I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) Forord! I denne oppgaven kunne du lese om vannbehovet i verden. Du får vite om de som dør pga. vannmangel, og om sykdommer som oppstår fordi vannet er

Detaljer

Klimatilpasning Norge

Klimatilpasning Norge Klimatilpasning Norge - En samordnet satsning for å møte klimautfordringene Marianne Karlsen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Klimaendringer Klimaet har alltid endret seg - er det så

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda.

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda. Ordliste Art Annet ord for type dyr, insekt, fugl eller plante. Artsmangfold Artsmangfold betyr at det finnes mange forskjellige arter. En øy med to fuglearter og en pattedyrart har større artsmangfold

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

På flukt fra klimaendringer

På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer I 2010 ble hele 42,3 millioner mennesker drevet på flukt av plutselige naturkatastrofer. 90 % er klimarelaterte. Foto: En død ku ved et utørket vannhull

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 2: Virkninger, tilpasning og sårbarhet

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 2: Virkninger, tilpasning og sårbarhet Foto: Bent Tranberg, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 2: Virkninger, tilpasning og sårbarhet Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra den andre delrapporten i FNs klimapanels

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER April 2016 «I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!» Filipperne

Detaljer

Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød

Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød Vann verdens største utfordring? Jostein Svegården og Nils-Otto Kitterød Innledning! I hele verden møter mennesker utfordringer som har å gjøre med vann.! Vann berører de fleste sider av samfunnet: Politikk,

Detaljer

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 %

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 % Reale nøtter Oppgave 1: Levealder Forventet levealder er et mål som ofte brukes for å si noe om hvor godt man har det i et land. I rike land lever man lenger enn i fattige land. Grunnene er kosthold, risikoen

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Stopp. vannlekkasjene

Stopp. vannlekkasjene Stopp vannlekkasjene DRIKKEVANN - EN FELLES RESSURS I Bergen forsvinner i dag ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Selv om det totale vannforbruket er lavere i dag enn for 15 år siden,

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre Kommunalteknikk 2008 30.oktober 2008 I veien for hverandre Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen, rastad @ online.no, 32 83 92 90 1?? CR 2 En komplisert infrastruktur Krysset Karl

Detaljer

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Vår dato: 06.04.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/6588- Jan Kåre Fredheim 10997/2016 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Overordnet risiko-

Detaljer

Årets tema Vann til byer

Årets tema Vann til byer Årets tema Vann til byer FN har innstiftet 22. mars som Verdens vanndag. Dagen skal markere vårt behov for rent drikkevann, og hvordan vi forvalter våre ressurser. Vann til byer - hvordan løse den urbane

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Øyvind Elseth (42) NEDO "ambassadør " i Norge. Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS

Øyvind Elseth (42) NEDO ambassadør  i Norge. Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS RENT DRIKKEVANN VÅRT FELLES ANSVAR Øyvind Elseth (42) NEDO "ambassadør " i Norge Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS Livet uten vann Konsekvensene Fakta om Kambodsja NEDO Enkle løsninger Vann prosjektet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT

VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT God håndhygiene er det viktigste tiltaket ved bekjempelse av smitte i hverdagen. Barnehagebarn leker tett og er utsatt for mer infeksjoner enn barn som ikke går i barnehage.

Detaljer

Avfall etter brann og flom (Fylkesmannen sin rolle) Gøsta Hagenlund byggavfallskonferansen 2015

Avfall etter brann og flom (Fylkesmannen sin rolle) Gøsta Hagenlund byggavfallskonferansen 2015 Avfall etter brann og flom (Fylkesmannen sin rolle) Gøsta Hagenlund byggavfallskonferansen 2015 Nyttårsorkanen 1992 (og 1994) Dagmar i des. 2011 Olrun 1999, Kristin 2005, Per 2007, Sondre 2008, Ulrik 2008,

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb TITLE THE ROTARY FOUNDATION DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb DOING GOOD IN THE WORLD THE ROTARY FOUNDATION Som organisasjon drar Rotary nytte av et globalt nettverk av rotarianere som investerer

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Klimaendringer tar knekken på tropisk is: 30 millioner mennesker trues av bresmelting i Andesfjellene

Klimaendringer tar knekken på tropisk is: 30 millioner mennesker trues av bresmelting i Andesfjellene Faktanotat fra WWF-Norge, februar 2009 Klimaendringer tar knekken på tropisk is: 30 millioner mennesker trues av bresmelting i Andesfjellene 1 Mange har fått med seg at smeltende isbreer kan være tegn

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) AKTIVITET OG HVILE: 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives

Detaljer

Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene.

Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene. Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene. Nasjonalt fuktseminar 2012 Oslo Teknologi for et bedre samfunn 1 Agenda Effektene av klimaendringer i kaldt klima Hva skjer

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

MOBILITET OG BEVEGELSE

MOBILITET OG BEVEGELSE MOBILITET OG BEVEGELSE DAGENS REGIONALE KOLLEKTIVtilbud Oslo 21 min Oslo S. Asker Aker Brygge 9 min 44 min 46 min 31 min 30 min Blakstad 36 min Heggedal stasjon 25 min 7 min Slemmestad 700 meter MORGENDAGENS

Detaljer

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves)

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Beskrivelse av Gold Standard prosjekt: Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Introduksjon Prosjektet i Mali innebærer at befolkningen tilbys lokalt produserte mer effektive og

Detaljer

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd.

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. CRO MBALE RAPPORT 2012 Gatebarna i Uganda står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. PROSJEKTNAVN: Child Restoration Outreach Mbale LAND: Uganda SAMARBEIDSPARTNER:

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Vann i lokalt og globalt perspektiv.

Vann i lokalt og globalt perspektiv. Vann i lokalt og globalt perspektiv. Hvordan er vannforbruket og ressursene våre lokalt, i forhold til resten av verden, da spesielt i u-land? Vi er en skoleklasse på 17 elever fra Bolsøya skole. Bolsøya

Detaljer

Klimautfordringer. Gry Backe Fagkoordinator for klimatilpasning i Framtidens byer DSB

Klimautfordringer. Gry Backe Fagkoordinator for klimatilpasning i Framtidens byer DSB Klimautfordringer Gry Backe Fagkoordinator for klimatilpasning i Framtidens byer DSB Seminar: Vått og vilt? Klimatilpasning Strømsø som eksempel, 28. mars 2011 Noen klimaendringer og effekter : Temperaturen

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Grunnvann Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Vi har prosjekt om grunnvann. Vi vil skrive om grunnvann fordi det høres interessant tu, og vi ville finne ut hvordan grunnvannssituasjonen

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors.

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Denne presentasjonen gir en innføring i TV-aksjonen 2016 som går til Røde Kors og deres arbeid med å gi livsviktig hjelp til sivile ofre for

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Klimaendring, jordbruk og ernæring. Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB

Klimaendring, jordbruk og ernæring. Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB Klimaendring, jordbruk og ernæring Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB 2012 Utbredelse underernæring Av de 925 millioner underernærte mennesker i verden lever 98% i lavinntektsland Barn

Detaljer

Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN!

Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN! Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN! Deg som jobber i vannbransjen og vil gjøre en innsats i forbindelse med TV-aksjonen 2014 Vann forandrer alt TV-aksjonen NRK, Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann VANN TIL

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune Beredskapsetaten Beredskap i Oslo kommune Agenda Beredskapsetatens rolle i Oslo kommune Utviklingstrekk og føringer for det kommunale beredskapsarbeidet Oslo kommunes beredskapssystem NKS bidrag og rolle

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen Aksel Nærstad Klimaproblemene kan ikke isoleres Klimaproblemene er alvorlige veldig alvorlige MEN, de

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Klimatilpasning og fuktsikring

Klimatilpasning og fuktsikring Klimatilpasning og fuktsikring NKF-seminar Sandnes 29. mars 2007 Siv.ark. MNAL/PhD-student Cecilie Flyen Øyen 1 Klimatilpasning Hva er klima? Klimatilpasning - Klima 2000 Er klimatilpasning et kommunalt

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

DITT PROSJEKT. дin hjertesak

DITT PROSJEKT. дin hjertesak DITT PROSJEKT дin hjertesak Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Rapport fra Mattilsynet. Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder

Rapport fra Mattilsynet. Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder Rapport fra Mattilsynet Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder Sandnes, november 2007 1 Innledning Kvalitetskravene til vannverk er gitt i

Detaljer

Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage

Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage For å få dette til er vi fortsatt helt avhengig av et tett samarbeide med dere foreldre. Gammel myte sier at barn blir sterkere av å ha infeksjoner,

Detaljer

Samfunnssikkerhet endrede krav til bransjen?

Samfunnssikkerhet endrede krav til bransjen? Samfunnssikkerhet endrede krav til bransjen? Hvilke praktiske konsekvenser vil eventuelle endrede myndighetskrav som følge av Sårbarhetsutvalgets rapport og St.meld. nr. 22 kunne ha for nettselskapene?

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr IEC 60479 serien IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr Del 1: Generelle forhold Del 2: Spesielle forhold Kapittel 4: Virkninger av vekselstrøm

Detaljer

Slåttemark. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Slåttemark. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Slåttemark Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/slattemark/ Side 1 / 6 Slåttemark Publisert 20.11.2015 av Miljødirektoratet Slåttemarkene er ugjødsla enger

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer