Sandefjord Kommune. Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord Kommune. Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26"

Transkript

1 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato:

2 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave/dato: 3 / 26. aug Arkivreferanse: - Oppdrag: Lokalmedisinsk senter - Sandefjord Oppdragsleder: Adal Birgitte Fag: Landskap Tema Skrevet av: Birgitte Adal Kvalitetskontroll: ISE

3 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 70 UTENDØRS, GENEReLT Universell utforming Utførende bearbeidet terreng utendørs konstruksjoner Utendørs konstruksjoner generelt Støttemurer og andre murer Trapper og ramper i terreng veger og plasser Veger og plasser generelt Veger Plasser Skilt park er og hager Parker og hager generelt Gress Beplantning Utstyr... 12

4 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus 3 70 UTENDØRS, GENERELT Tomten for LMS fremstår i dag høyt utnyttet med parkeringsareal, eksisterende og midlertidig bygningsmasse. Trafikkmønster med adkomster og parkering skal i hovedtrekk opprettholdes, men oppgraderes. Adkomst til Helseparken blir som i eksisterende situasjon forbi hovedinngang til LMS. Planlagte funksjoner og ønsket trafikkavvikling og parkeringskapasitet krever store arealer og høy utnyttelse. Rekreasjonsområde legges i søndre del av tomten mellom eksisterende bebyggelse. Hovedelementer i utomhusplanen: Atkomster fra nord sør og sørøst knyttet til ulike funksjoner Parkeringsarealer: Hovedadkomst, legevakt og ansatte. Hovedinngang og økonomigård Rekreasjonsareal hage Beskrivelsen gir føringer for materialer, utstyr, vegetasjon og kvaliteter. Anlegget skal ved ferdigstillelse fremstå med høy estetisk kvalitet og lang levetid. Anleggsarbeid og ferdig resultat skal være i hht til gjeldende lovverk, forskrifter og standarder. Entreprenør er ansvarlig for at alle poster er komplette og all oppbygning, fundamentering og overganger er i hht standarder og stedlige forhold Universell utforming Anlegget er i størst mulig grad prosjektert etter prinsipper for universell utforming. Dette gjelder fallforhold, terskler og beleggoverflater. Dette skal sikres og ivareta i videre prosjektering. Ved endringer og nye elementer skal UU legge stil grunn. Høydeforskjeller ned mot Helseparken er for store til at universell utforming er mulig. Det er svært viktig i dette området med gjennomtenkt opparbeidelse for å sikre at høydeforskjeller blir jevnt fordelt optimalisert i forhold til situasjonen Utførende Utførende for utomhusarbeider skal være anleggsgartnermester. Entreprenør skal sette seg inn i alle elementer i planen, og alle ytre og indre forhold som ligger til grunn for opparbeidelse. Før arbeid settes i gang skal det: Foretas kontroll og utstikking av hele planen: Mål og høyder. Avdekkes behov for endringer skal dette godkjennes av byggherre. Utarbeides nødvendige detaljer som ivaretar riktig dimensjonering, gjennomarbeidet estetisk uttrykk og kvalitet. Tegninger skal godkjennes av byggherre.

5 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus 4 71 BEARBEIDET TERRENG Det skal fjernes tilstrekkelig masse for å oppnå riktig overbygning og dekke i prosjektert høyde.ny overbygning må hensynta eksisterende geotekniske forhold. Det vil være nødvendig med justering av eksisterende flater for å oppnå riktig fall og høyder.

6 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus 5 72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER Utendørs konstruksjoner generelt Beskrivelsen omfatter kun prinsipper og krav til materialer og uttrykk. Nødvendige detaljer for å ivareta beskrivelsen må utarbeides. Disse skal godkjennes av byggherre. Tilstrekkelig grunnarbeider, oppbygging, fundamentering, armering, isolasjon evnt mer skal inkluderes Støttemurer og andre murer Mur i vrakskifer og rekkverk: terrasse og rampe Gjelder murer langs terrasse og rampe på sørsiden av eksisterende bygg. Mur skal utføres som tørrmur vrakskifer, med uttrykk og kvalitet tilsvarende referansebilde. Fugestørrelse skal være inntil 10 % av høyde på aktuell stein. Detaljering skal prosjekteres og godkjennes av byggherre. Rekkverk tilsvarende langs takterrasse skal monteres langs topp mur. Håndløper i to høyder i trapp og rampe Mur i vrakskifer støttemur og rekkverk Gjelder mur på sørside av bygg. Mur tar opp terrengforskjell mellom 1. og underetg. Plassering størrelse og høyde er vist på utomhusplan. Rekkverk tilsvarende langs takterrasse skal monteres langs topp mur.

7 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Trapper og ramper i terreng Trapper terrasser Gjelder trapper på hver side av terrasse, sørsiden av bygg. Trinn skal forblendes med skifer. Kontraststriper: Det skal ikke brukes maling som kontraststripe på tappeneser. Kontraststripe skal være nedfelt i steinen Rampe - terrasse Gjelder dekke i rampe ned fra terrasse. Utføres i plass-støpt betong med lett kostet overflate. Dekke skal ha tilstrekkelig med dilatasjonsfuger som plasseres i samråd med byggherre Takterrasse - plantekasser Gjelder plantekasser på takterrasser. Plantekasser skal bygges som vist på plantegning med høyde cm. Utføres i treverk Kebony, el. lignende godkjent av byggherre. Detaljer skal utarbeides og godkjennes av byggherre.

8 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus 7 76 VEGER OG PLASSER Veger og plasser generelt Alle arealer som benyttes til kjøring skal være dimensjonert i hht til gjeldende krav til belastning. Håndbok når 017 og 018, SVV er gjeldende standard. Det må masseutskiftes tilstrekkelig etter vurdering av stedlige grunnforhold og prosjekterte høyder. Ferdig dekke skal ha jevne flater som sikrer riktig avvanning og det skal ikke være fare for setninger. Alle priser skal være inklusive: - Grunnarbeider, masseutskifting, masser, transport, materialer, dekke osv. - Evnt behov for midlertidig opparbeidelse - Tilpasning mot eksisterende arealer og veier ved prosjektgrense Veger Alle gater asfalteres som vist på utomhusplan og i hht til dimensjonering 10 tonn akseltrykk Plasser Gjelder alle harde flater vist i utomhusplan Asfalterte arealer Gjelder asfalterte gangarealer. Asfalt legges slik at det bli en presis avslutning mot kant, kantstein eller gatestein. Dimensjonerers for 10 tonn akseltrykk Skiferdekke Gjelder inngangspartier og oppholdsarealer som vist i utomhusplan. Det benyttes kalibrerte skiferheller i fallende lengder og varierende bredde min 30 cm. Tykkelse skal være tilstrekkelig for antatt belastning inkl brøyte og vedlikeholdsmaskiner. Entreprenør må beregne overbygning Smågatestein råhogd 10x10x10 Gjelder felter og kanter med smågatestein som vist i utomhusplan. Det benyttes smågatestein i arealer inn mot bygning og som kanting samt på snuplass ved hovedinngangen Smågatestein lagt som kant legges i tre rader og skal settes i betong. Entreprenør må beregne overbygning.

9 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Smågatestein råhogd, flammet topp og bunn 10x10x10 Gjelder gangvei fra parkeringsplass inn til hovedinngang. Det benyttes råhogd smågatestein med flammet topp og bunn. Smågatestein lagt som kant skal settes i betong. Entreprenør må beregne overbygning Betong Gjelder felter ved avfallshåndtering, økonomigård. Entreprenør må beregne overbygning og utførelse. Overflate skal være lett kostet Grus Gjelder felter som vist i utomhusplan. Sammensetning og fraksjon som gjør dekket stabilt samtidig som det har drenerende egenskaper Granittkantstein 150 Der ikke annet er angitt skal det brukes kantstein av granitt str 150x300, gradhugget Granittkantstein - plate Gjelder kantstein langs fortau v/ snuplass. Det skal benyttes platekanstein 300x150 gradhugget Granittkantstein Gjelder kantstein rundt midtøy. Det skal benyttes kantstein 400xx200 gradhugget Tredekke - takterrasser Gjelder dekke på takterrasser som vist i utomhusplan. Det benyttes Kebony eller liknende Entreprenør må detaljere oppbygning. Tregulv skal korrespondere med høyder i døråpning slik at krav til universell utforming ivaretas Varsellinjer og lederlinjer For å oppfylle krav til universell utforming skal det legges oppmerking der dette ikke dekkes av naturlige lederlinjer. Det skal benyttes varselmarkering i rustfritt stål. Behov og plassering og sammenheng med naturlige lederlinjer må detaljeres av LARK og godkjennes av byggherre. - Inngangspartier: Lederlinjer - Trapper: Varselfelt topp og bunn - Kontraststriper: Det skal ikke brukes maling som kontraststripe på trappeneser. Kontraststripe skal være nedfelt i steinen.

10 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Kant av stål Gjelder kant som avgrensning mellom gress og plantefelt. Galvanisert flattstål 8x100 mm, settes i betong, tosidig vis 5 cm. Betong skal ikke være synlig når masser er fyllt på begge sider Skilt Plassering av skilt må gjøre si samråd med byggherre. Dette skal detaljeres i en skiltplan. Skiltene skal ha enhetlig utforming. Følgende skilt er aktuelle: Innkjøring forbudt og enveiskjøring Legevakt Hovedinngang Parkering HC parkering Varelevering

11 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus PARK ER OG HAGER Parker og hager generelt Alle poster for beplanting og gressareal skal være komplett med utgraving, plantejord, jordforbedring, gjødsling, Gress Gjelder plenarealer som vis i utomhusplan. Jordybde 15 cm. Tilsås med plengressblanding Beplantning Detaljert planteplan skal utarbeides og godkjennes av byggherre Eksisterende vegetasjon På tomten i dag finnes en del eksisterende vegetasjon. Trær som skal bevares er markert i plantegning. Dette gjelder enkelttrær ved parkeringsplass- nord og i hagen på sørsiden av eksisterende bygg. Trær som skal bevares skal før anleggsstart merkes og det skal settes opp tilstrekkelig beskyttelse og vern for tre og hele rotsonen. Dette skal dokumenteres og godkjennes av byggherre. Innenfor beskyttelse skal tre og rotsone være uberørt i hele anleggsperioden. Om trær som er planlagt bevart får varige skader, eller utgår uten at dette er en kjent konsekvens av endringer avtalt med byggherre, kreves erstatning av entreprenør: kr ,- pr tre Trær Plantes som vist på utomhusplan. Plantehull min 2m3 per tre. Det gjelder også trær i rabatter. Plantehull skal fylles helt med vekstjord. Størrelse skal være min SO Alle trær skal ha beskyttelse i form av fire stolper med tverrliggere spikret fast og ha oppbinding. Stolper skal ikke skade røtter ved nedsettelse. Trær skal være i hht til NS4402

12 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Busker hekk Plantes som vist på utomhusplan. Plantefelt skal ha ca 50 cm dybde og fylles helt med plantejord. Planteavstand 3 stk pr m. Hekkplantekvalitet, høyde min Sort: Bøk Fagus sylvatica. Buskene skal være i hht til NS Busker Plantes som vist på utomhusplan. Plantefelt skal ha ca 50 cm dybde og fylles helt med plantejord. Busker skal være av kvalitet min 3-4 greiner, kp og i hht til NS4404 Store busker Tilsvarer Syrin, skjærsmin, ell Det legges duk og knust tegl i plantefeltet. Små busker tilsvarer: Spirea, bambus, el-l Det legges duk og bark i plantefeltet Klatreplanter Gjelder arealer langs fot mur. Plantefelt ca 50 cm dybde. Fylles helt med plantejord. Klatrehortensia, eføy og villvin Stauder Gjelder arealer som vist i utomhusplan. Plantefelt skal fylles med vekstjord med dybde ca 40 cm. Staudefeltene skal bestå av planteavstander: 30 % - 5 stk pr m2 40 % - 11 stk pr m2 30 % - 16 stk pr m Blomsterløk Blomsterløk, påskeliljer, krokus og pinseliljer settes i staudefelt Antall: 1000 stk Sedum - tak Gjelder sedumtak som vist på utomhusplan. Det benyttes sedum- matte med fargeblanding grønt, gult, hvitt rosa og rødt. Type matte og sammensetning skal godkjennes av byggherre. Entreprenør er ansvarlig for detaljering av oppbygning.

13 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Sedum - midtøy snuplass Gjelder sedumdekke som vist på utomhusplan. Det benyttes sedum- matte med fargeblanding grønt, gult, hvitt rosa og rødt. Type matte og sammensetning skal godkjennes av byggherre. Entreprenør er ansvarlig for detaljering av oppbygning Vedlikehold i garantitiden Gjelder planlegging, rapportering og utførelse av vedlikehold og skjøtsel i plantefelt og enkeltplanter i 3 år. Busker og trær skal til enhver tid være friske og i god vekst. Ugress skal ikke virke hemmende. Døde og svake planter skal erstattes fortløpende med identisk sort Utstyr Gjelder utstyr levert, fundamentert og montert i hht til leverandørs anvisning Sykkelstativer Type Vroom Vestre C eller tilsvarende. Farge skal godkjennes av byggherre. Antall: 67 stk Avfallsbeholdere Type Urban - Vestre eller tilsvarende Farge skal godkjennes av byggherre. Antall: 5 stk

14 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Benker Type Bloc Vestre eller tilsvarende Bloc Vestre armlener og eller tilsvarende Farge skal godkjennes av byggherre. Antall: 28 stk benker med 2 armlener Bord Type Bloc Vestre eller tilsvarende Antall 2 stk

NORM FOR UTOMHUSANLEGG I SØR-ROGALAND STAVANGER - SANDNES - SOLA - RANDABERG - TIME - KLEPP - EIGERSUND - HÅ

NORM FOR UTOMHUSANLEGG I SØR-ROGALAND STAVANGER - SANDNES - SOLA - RANDABERG - TIME - KLEPP - EIGERSUND - HÅ 29.09.2015 STAVANGER - SANDNES - SOLA - RANDABERG - TIME - KLEPP - EIGERSUND - HÅ Norm for planlegging og etablering av parker, lekeplasser, friområder, torg og plasser samt skole- og barnehageanlegg i

Detaljer

Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde. Kristian Holo 22.06.2014

Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde. Kristian Holo 22.06.2014 TILSTANDSRAPPORT Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde Kristian Holo 22.06.2014 Tilstandsrapporten baseres på befaring foretatt 12.06.2014 og har som målsetting å vurdere kvaliteten på utførte landskapsarbeider.

Detaljer

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder Verftstomta -bæste tomta i by n Birgit Høyland 30.04.2008 Innholdsfortegnelse Innhold side Innledning 3 Eksisterende forhold på tomta 4-5 Reguleringsplan 6 Analyse 7 Landskapsplan. Mål 1:500 10 Plan Verftsplassen.

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4. Bestemmelser for plan 2328P, detaljregulering for Ankerkvartalet og Straensenteret Eiganes og Våland bydel Vedtatt av Stavanger bystyre 08.09.2014 i medhold av plan- og bygningsloven 12-12. Virkning av

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

Støttemurer av betongblokker

Støttemurer av betongblokker Støttemurer av betongblokker EN PRAKTISK HÅNDBOK www.belegningsstein.info Norsk Belegningsstein har utarbeidet en praktisk håndbok som retter seg mot beskrivende ledd og entreprenører. Boken beskriver

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE NORMAL FOR UTOMHUSANLEGG

LILLESAND KOMMUNE NORMAL FOR UTOMHUSANLEGG LILLESAND KOMMUNE NORMAL FOR UTOMHUSANLEGG Normal for utomhusanlegg gir krav til funksjon og fysisk utforming for kommunalt eide utomhusanlegg, og for andre anlegg der det stilles krav om godkjent utomhusplan.

Detaljer

Felles kommunal Teknisk byggenorm

Felles kommunal Teknisk byggenorm Felles kommunal Teknisk byggenorm Sørumsand. Kuskerudvegen under ombygging. Sett fra Rådhuset. AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM NANNESTAD ULLENSAKER NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM FORORD Ny teknisk byggenorm

Detaljer

Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie

Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie Denne skjøtselsplanen definerer skjøtselsmål for grøntanlegget både for sommer- og vintersesongen. Formålet med planen er å definere målene og krav

Detaljer

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal BØ KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR EVJUDALEN Dato: 31.1.11 Kommunestyrets godkjenning: 31.1.11 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger 08.10.2013 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon Dokumenttype og retningslinjer Plan ID: 20060011 Dato Rev. 08.02.11 Områdeplan for Alta sentrum, revisjon og retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse 1 Planens intensjon 3 2 Generelle bestemmelser 4 2.1 Plankrav

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014

Statens vegvesen Region sør 0804 Nedre Telemark sør 2009-2014 Side E1 Struktur på kravspesifikasjonen Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen

Detaljer

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT Forord INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT har hatt ønske om å utarbeide en

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Biterud B3 gnr.1/bnr.460 m.fl., Asker kommune

Forslag til reguleringsplan for Biterud B3 gnr.1/bnr.460 m.fl., Asker kommune GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Page 1 of 1 Forslag til reguleringsplan for Biterud B3 gnr.1/bnr.460 m.fl., Asker kommune Forslagsstiller: Oppdragsgiver: Fakturamottaker: Felix Arkitekter AS Biterud

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR ROMSDALSGATE ØST KVARTAL 20-07-02, OSLO juni 2001

VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR ROMSDALSGATE ØST KVARTAL 20-07-02, OSLO juni 2001 VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR ROMSDALSGATE ØST KVARTAL 20-07-02, OSLO juni 2001 BESKRIVELSE AV PLANEN I utgangspunktet omfattet prosjektet 4 gårdsrom (men bare 3 forskjellige borettslag ) som skulle bli slått

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden 69-175385, 930 96 985 I samarbeid med: Sist revidert:

Detaljer

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1 00. GENERELT... 7 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 7 01.1 Rigg og drift... 7 01.1.1 Rigg på byggeplass 7 01.1.2 Drift av byggeplass 7 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

GRØNTANLEGGSPLAN FRA 2010 - KONGSVINGER

GRØNTANLEGGSPLAN FRA 2010 - KONGSVINGER GRØNTANLEGGSPLAN FRA 2010 - KONGSVINGER Lampe Landskap Tegn Landskap Dato: 10. mai 2010 Revisjon 5. juni 2010 1 FORORD Denne grøntanleggsplanen er utarbeidet av Lampe Landskap v/ landskapsarkitekt Ingrid

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE Vedtatt av bystyret 22.04.2009 Innholdsfortegnelse Kapittel Side 0. Forord 3 1. Geometrisk utforming 4 1.1 Veityper 4 1.2 Standardklasser 4 1.3 Samlevei type S1 og S2

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Utgave 2002 Gatenorm 7 BILAG 1

DRAMMEN KOMMUNE Utgave 2002 Gatenorm 7 BILAG 1 DRAMMEN KOMMUNE Utgave 2002 Gatenorm 7 BILAG 1 Kapittel 7 Bilag Revidert: 2004 DRAMMEN KOMMUNE Utgave 2002 Gatenorm 7 BILAG - Bilag til kapittel 1 Bygningsvedtekter til Plan- og bygningsloven i Drammen

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

2012 01. Våler kirke Følgebrev - overlevering av forprosjekt for nye Våler kirke.

2012 01. Våler kirke Følgebrev - overlevering av forprosjekt for nye Våler kirke. sivilarkitekt espen surnevik as MNAL www.espensurnevik.no espen@espensurnevik.no Tlf: 986 21 856 Org.nr: 998282705 Bankkonto: 3201 55 63701 Til: Våler kirkelige fellesråd Dato: 21/08/2012 Att: - 2012 01.

Detaljer