5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier."

Transkript

1 Detaljregulering for Bleget-Fagerholt, Kristiansand kommune Planbestemmelser Datert: Sist revidert: / ALTERNATIVT FORSLAG Plan nr Fellesbestemmelser 1.1 Situasjonsplan Ved søknad om tiltak skal det utarbeides situasjonsplan for hvert felt som skal vise: - Bygningers plassering og høyder - Høyder på planert terreng - Utforming av murer/fyllinger - Beplantning - Avkjørsler - Parkering - Varelevering - Renovasjon 1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til grønnstruktur/nabotomt/nabobebyggelse og tilstøtende veg. Murer/terrengssprang over 1,5 meter skal dokumenteres og illustreres spesielt. Forstøtningsmur skal ha maks høyde = 2,0 meter. Natursteinsmur skal ikke ha en brattere helning enn 3: Parkering Det avsettes min. 2 maks. 4 biloppstillingsplasser pr. 100 m 2 bruksareal for bebyggelse avsatt til forretning på egen tomt eller fellesareal for flere tomter. Det avsettes min. 0,5 maks. 1,0 biloppstillingsplasser pr. 100 m 2 bruksareal for bebyggelse avsatt til kontor og tjenesteyting på egen tomt eller fellesareal for flere tomter. Det avsettes min. 0,5 maks. 1,5 biloppstillingsplasser pr. 100 m 2 bruksareal for bebyggelse avsatt til annen næring/industri på egen tomt eller fellesareal for flere tomter. 5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier. 10 % av p-plassene skal avsettes for el-biler og andre ladbare hybridbiler. For parkering på terreng skal det avsettes plass til trerekke rundt parkeringsplass mot veg. Større parkeringsplasser på terreng skal brytes opp med trerekker/grønn hekk. 1.4 Sykkelparkering Det avsettes min. 1,0 sykkeloppstillingsplasser pr. 100 m 2 bruksareal for bebyggelse avsatt til kontorarbeidsplasser på egen tomt eller fellesareal for flere tomter. Det avsettes min. 0,5 sykkeloppstillingsplasser pr. 100 m 2 bruksareal for bebyggelse avsatt til forretning, tjenesteyting eller annen næring/håndverksbedrifter på egen tomt eller fellesareal for flere tomter. 1.5 Universell utforming Utearealer og bygninger for allmenn bruk skal utformes ut fra prinsippet om universell utforming. SIDE 1/5

2 1.6 Støyreduserende tiltak Bygninger som skal ha lokale støytiltak er (ligger utenfor planens avgrensning): - Bolighus for Magnus Barfotsvei 2D/4A, gnr/bnr 37/ Bolighus for Magnus Barfotsvei 4B, gnr/bnr 37/ Bolighus for Magnus Barfotsvei 4C/4D, gnr/bnr 37/100. Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares etter samråd med den enkelte grunneier, og eventuelt gjennom byggesaksbehandling, dersom tiltaket er søknadspliktig. Støyskjerm skal plasseres på privat grunn og i tråd med veinormalens bestemmelser. 1.7 Miljø Med hensyn til miljøkvalitet i området skal hvert felt ha en grønn arealfaktor (GAF) ikke lavere enn 0,3. DELFAKTOR TYPE VEGETASJON/ DEKKE FORKLARING Blågrønne arealer 1,0 Vegetasjon Gress Areal som er i direkte kontakt med jord/undergrunn, og som er dekket med vegetasjon. 0,9 Beplantning på > 800mm dypt jordvolum lokk/tak/terrasser 0,7 Beplantning på 200mm - 800mm dypt jordvolum lokk/tak/terrasser 0,6 Grønne tak < 200mm dypt jordvolum. Vegetasjon på tak med beplantning som tåler tørke. 1,0 Vann (dammer, bekker) Der det er vann mer enn 6 mnd i året. Dekker 0,0 Tett dekke Takflater, asfalt, betong eller andre dekker, som ikke har noen gjennomtrengelighet for overvann, eller vekstmuligheter. 0,2 Hard flate med fuger Belegning med fuger/ Delvis heldekkende flate, gjennomtrengelig for overvann og luft, men ikke for beplanting. 0,4 Åpen til halvåpen hard flate Gressarmert betong eller naturstein, grus, singel eller sand, med høy gjennomtrengelighet for overvann. Vegetasjon (tilleggsfaktor) 0,5 Trær Det regnes 25m² areal pr. tre (eksisterende eller nyplanting) 2 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 2.1 Bebyggelse og anlegg Generelt Avkjørsel Avkjørsler er vist med piler på plankartet. Maks bredde på avkjørsel = 10 meter. Avkjørsler skal ha frisikt og stigning i henhold til Kristiansand kommunes veinormal. Maks. stigning i avkjørsel skal være 2,5 % de første 5 m fra hovedformålet samferdselsanlegg og offentlig infrastruktur. Bebyggelsens plassering Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser, jf. plankart for to ulike vertikalnivå; "Under terreng" og "På terreng". Murer m.m. Forstøtningsmurer lavere enn 0,5 meter kan plasseres i eiendomsgrense mot veg, murer med høyde mellom 0,5 og 1,5 meter skal minimum plasseres i en avstand fra veg som tilsvarer murens halve høyde. Murer høyere enn 1,5 meter skal plasseres minimum 1 meter fra veg. SIDE 2/5

3 Ved beregning av BRA ses det bort fra beregningsreglene i TEK 3-5 vedrørende tenkte etasjeplan, slik at etasjer i deler av bygget kan ha større innvendig takhøyde enn beregningsreglene angir uten at dette inngår i beregningsgrunnlaget for utnyttelse. Samlet gulvareal beregnet etter reglene om bruksareal etter NS3940 skal uansett ikke overstige angitt BRA. Eksisterende næringer kan bestå og utvides innenfor maks. BRA pr. felt. Høyder På plankartet er maksimale byggehøyder angitt med kotehøyde for maksimal høyde, MH. Viste kotehøyder for gulv i 1. etasje, H 1.etg, fremgår av plankartet og kan avvikes +/- 0,3 meter. Tilbaketrukket takoppbygg for tekniske installasjoner og heistårn kan tillates inntil 3,5 meter over tillatt maksimal høyde. Takoppbygg kan maksimalt dekke 50 m 2 av byggets totale takflate og trekkes minimum 2 meter inn fra veggliv. Tekniske installasjoner skal innebygges. Estetiske forhold Alle nye bygg skal ha flate tak, med ikke-reflekterende takbelegg. Innenfor felt A, B og D tillates det også saltak som harmonerer med eksisterende bygg. Byggenes fasader skal ha en farge som ligger innenfor en nøytral fargeskala. Fasade mot veg skal ha vindusfelt. Fasade mot Magnus Barfots vei skal utformes med min. sprang i veggliv på 1 meter på maks 8 meter avstand og variert materialbruk. Øverste etasje trekkes tilbake minimum 4 meter fra veggliv. Fargesetting og materialbruk skal godkjennes i forbindelse med søknad om rammetillatelse. 2.2 Bebyggelse og anlegg Næring (felt B) I området tillates det oppført bygninger med tilhørende anlegg for næring (kode 1300) innenfor angitte byggegrenser. Som en mindre andel tillates det oppført bygninger med tilhørende anlegg for tjenesteyting (kode 1169). Annen privat tjenesteyting (kode 1169) omfatter kun helserettet tjenesteyting som treningssenter, legesenter/lege/tannlege, fysioterapi, kiropraktor, frisør, hudpleie og fotpleie. - Maksimal BRA innenfor felt B = m 2. - Maksimal BRA til tjenesteyting innenfor felt B = m 2. Teknisk areal, lager o.l. under terreng, jf. plankart for vertikalnivå "Under terreng", skal ikke medregnes i beregning av BRA. Parkering regnes ikke med i BRA. Min. 30 % av parkering skal være overbygget. 2.3 Bebyggelse og anlegg Næring (felt D) I området tillates det oppført bygninger med tilhørende anlegg for næring (kode 1300) innenfor angitte byggegrenser. SIDE 3/5

4 - Maksimal BRA innenfor felt D = m Bebyggelse og anlegg Forretning/Tjenesteyting/Næring (felt A og felt C) I området tillates det oppført bygninger med tilhørende anlegg for kombinerte formål forretning (kode 1150) / tjenesteyting (kode 1169) / næring (kode 1300) innenfor angitte byggegrenser. Annen privat tjenesteyting (kode 1169) omfatter kun helserettet tjenesteyting som treningssenter, legesenter/lege/tannlege, fysioterapi, kiropraktor, frisør, hudpleie og fotpleie. Det skal vises minst 2 meter buffersone med beplantning mot offentlig vegareal. - Maksimal BRA innenfor felt A = m 2. - Maksimal BRA til forretningsformål innenfor felt A = m 2. - Maksimal BRA til tjenesteyting innenfor felt A = m 2. - Maksimal BRA innenfor felt C = m 2. - Maksimal BRA til forretningsformål innenfor felt C = m 2. - Maksimal BRA til tjenesteyting innenfor felt C = m 2. Teknisk areal, lager o.l. under terreng, jf. plankart for vertikalnivå "Under terreng", skal ikke medregnes i beregning av BRA. Parkering regnes ikke med i BRA. Min. 30 % av parkering skal være overbygget. 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5 nr. 2) - Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Tekniske planer for vann, overvann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. - Tekniske planer skal også omfatte ras- og fallsikring. - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende kommunale normaler. - Alle arealer avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være offentlige, unntatt privat kjøreveg, SV2. 4 Grønnstruktur (pbl 12-5 nr. 3) Det skal utarbeides utomhusplan for alle arealer regulert til grønnstruktur. Planen skal godkjennes av kommunen, og være utarbeidet i tråd med bestemmelsene til det enkelte delfelt og Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune. Utomhusplanen skal bl.a. vise: - Vegetasjon/enkelttrær, terreng og andre elementer som skal bevares - Terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder. - Utforming og møblering av lekeplasser. - Utforming av turveier. - Ras- og fallsikring. SIDE 4/5

5 Grønnstruktur skal opparbeides/vernes i henhold til godkjent utomhusplan. Det tillates ikke inngrep i strid med utomhusplanen. Eksisterende vegetasjon og markflater på regulerte friområder skal bevares og beskyttes, inntil godkjent utomhusplan foreligger. Regulerte friområder skal ikke benyttes til lager eller rigg, uten at dette er godkjent av kommunen. 4.1 Grønnstruktur (G) Området er felles for felt B og felt C og vegetasjon og terreng skal i størst mulig grad beholdes og/eller videreføres ved inngrep. 4.2 Turvei (o_gt) Området er offentlig og skal opparbeides som turvei, i henhold til "Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune". 4.3 Friområde (o_gf) Områdene er offentlige og skal fremstå med naturlig vegetasjon. Områdene skal fremstå som buffersoner. Vegetasjon og terreng skal i størst mulig grad bevares og det skal unngås store skjæringer i terrenget. Regulerte friområder skal ikke benyttes til lager eller rigg, uten at dette er godkjent av kommunen. 4.4 Vegetasjonsskjerm (o_gv) Området er offentlig og skal fungere som en buffersone med minimum 6 meters bredde mot sør og sørøst, og med mest mulig skjerming mot omgivelsene. I vegetasjonsskjermen skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har skjermende effekt. Verdifulle trær mot Magnus Barfots vei skal beholdes. 5 Hensynssoner (pbl 12-6) 5.1 Sikringssone frisikt Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers nivå. 6 Rekkefølgebestemmelser (pbl 12-7 nr. 10) Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid innenfor felt A felt D og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal det foreligge - godkjente tekniske planer tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. - godkjent utomhusplan. Før det gis igangsettingstillatelse for mer enn m 2 innenfor felt D skal: - planfri gang- og sykkelkrysning over Ålefjærveien være ferdigstilt. Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i felt A felt D skal: - grønnstrukturen, o_gt, o_gf, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur være opparbeidet i samsvar med godkjent teknisk plan og godkjent utomhusplan. - ras- og fallsikringstiltak være gjennomført. - støyreduserende tiltak være ferdigstilt og godkjent av kommunen. - offentlig friområde i nord mot felt B være opparbeidet og beplantet. SIDE 5/5