Årsrapport Hjelp24 NIMI FOU-avdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Hjelp24 NIMI FOU-avdelingen 2 0 1 0 1"

Transkript

1 Årsrapport Hjelp24 NIMI FOU-avdelingen

2 Årsrapport 2010 Hjelp24 NIMI FOU-avdelingen 2010 har vært et år med store mål og stor fremdrift. Vi har økt antall vitenskapelige publikasjoner med i alt 17 internasjonale artikler. Dessuten har igjen synliggjort oss ved mange nasjonale og internasjonale kongresser og i nasjonale og internasjonale fagmiljø, samt videreutviklet vårt internasjonale forskningssamarbeid med Universitetet i Delaware og Syddansk Universitet. Videre har den første stipendiaten i NAR disputert, og ytterligere to stipendiater i NAR har levert sitt doktorgradsarbeid. FOU-avdelingen ved Hjelp24 NIMI omfatter følgende hovedområder: 1 Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR) forskningssamarbeid mellom Hjelp24 NIMI, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Norges idrettshøgskole. Forskning og faglig kvalitetssikring innenfor områdene muskel-skjelett, og aktiv rehabilitering er tilgjengelig på våre nettsider: aktiv-rehab.no 2 Helse Livsstil forskningssamarbeid med Norges idrettshøgskole. Forskning og faglig kvalitetssikring innenfor sykelig overvekt. Evaluere rehabiliteringsprogram for pasienter med sykelig overvekt Videreutvikle forskningsområder innen overvekt 3 Evalueringsprosjekter- fag- og kvalitetsutvikling. Hvert år gjennomføres faglig kvalitetssikring av pasienttilbudet og pasienttilfredshetsundersøkelser på Hjelp24 NIMI Ringerike og Ullevaal. Disse rapportene er tilgjengelige på våre nettsider: hjelp24.no Omfang av drift Per består FOU-avdelingen ved Hjelp24 NIMI av Forskningsleder (50%), forskningskoordinatorer (150%), forskningsmedarbeider (20%), 7 stipendiater (100%) og 2 seniorforskere (50%). FOU-avdelingens oppgaver: Initiere og drive forskning Initiere og drive faglig kvalitetssikring Gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser Søke forskningsmidler Forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt Veilede forskere Øke medarbeidernes forskningskompetanse (master- og doktorgradsstudenter) Undervisning Leder av FOU-avdelingen deltar i Hjelp24 NIMI sin ledergruppe med blant annet bidrag inn mot faglig strategi og utviklingsoppgaver. FOU-enheten har hatt månedlige administrasjonsmøter. Vi har også deltatt på årlige fagseminarer med samarbeidspartnere, og på ulike internasjonale og nasjonale kongresser og møter. Fra vår hjerterehabilitering etter «Ullevålsmodellen», en forskningsbasert treningsmodell. I 2010 disputerte NAR sin første doktorgradsstipendiat Ingrid Eitzen. To doktorgradstipendiater leverte sitt doktorgradsarbeid, Britt Elin Øiestad og Linda Fernandes, som begge disputerte i januar

3 Internasjonalt anerkjent forskning ved Hjelp24 NIMI Hjelp24 NIMI driver forskning på topp internasjonalt nivå, i samarbeid med Norges idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus. Dette kommer pasientene til gode. Registerdata fra ryggoperasjoner viser blant annet at Hjelp24 er blant de tre beste enhetene i Norge når det gjelder å få sine pasienter friske, forteller professor og forskningsleder May-Arna Risberg. Hjelp24 er den eneste private helseaktør i Norge som bidrar til forskning på høyt internasjonalt nivå. Vi er en kunnskapsbedrift som er med på å utvikle behandlingsformer som er i fronten internasjonalt. Vår tunge forskningskompetanse sikrer også at våre pasienter får en behandling som er kunnskapsbasert og tuftet på ny og dokumentert forskning, sier professor og forskningsleder i Hjelp24 NIMI May-Arna Risberg. I Norge har vi et leddregister som omfatter proteser i kne og hofter, et ryggregister og et register over de som har blitt operert etter skader i fremre Professor og forskningsleder May-Arna Risberg. korsbånd. Data fra disse registrene viser hva som er resultatet av behandlingen man får i Norge. Når vi ser på våre data opp mot dette viser det at vi har samme gode resultat som de tre beste enheter i landet innen ryggoperasjoner, og at våre fremre korsbåndspasienter er signifikant bedre enn det som rapporteres i korsbåndregisteret, sier Risberg. Unikt forskningssamarbeid Risberg har bakgrunn som fysioterapeut og har drevet med forskning siden Hun disputerte i 1999 og ble ansatt i et professorat ved Norges idrettshøyskole i Som en del av den forskningsgruppen hun leder (NAR), har hun en delt stilling som forskningsleder ved Hjelp24, et professorat ved Idrettshøyskolen og en stilling som seniorforsker ved ortopedisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Alle de tre stillingene favner over den forskningsgruppen jeg leder, som heter Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR). Det er naturlig at jeg har en formell plass i de tre institusjonene, sier hun. Forskningsgruppen teller 14 personer, og alle her jobber enten to- eller tredelt på disse stedene. Dette er både forskere, forskningskoordinatorer og klinikere som er frikjøpt fra klinikken i deler av sine stillinger for å bidra inn i prosjektene. En viktig del av jobben forskerne gjør i Hjelp24 NIMI, er å ta del i det kliniske arbeidet og jobbe direkte med pasientene. Risberg forteller at nærmere 500 pasienter har deltatt i forskningsprosjektene, og i tillegg har de flere tusen som er registrert i de nasjonale kvalitetsregistrene, samt i kvalitetssikringsundersøkelser som Hjelp24 gjennomfører årlig. Offentlige data fra ryggregisteret viser at NIMI er blant de tre beste avdelingene i Norge på ryggkirurgi, og at våre korsbåndopererte er signifikant bedre enn gjennomsnittet av det som rapporteres i korsbåndregisteret. 4 5

4 Unikt med privat aktør Risberg synes det er unikt at en privat helseaktør som Hjelp24 NIMI har en så sentral plass i dette forskningssamarbeidet. Hun innrømmer at det var mange fagmiljøer som reagerte da de hørte at en privat bedrift skulle ta en så betydelig posisjon i et forskningssamarbeid med offentlige miljøer, men denne kritikken har forstummet etter hvert som resultatene har kommet. Antall vitenskapelig publiserte artikler sett i sammenheng med antall forskere i organisasjonen viser at Hjelp24 ligger langt fremme også i internasjonal sammenheng. Vi har som eneste helsefaglige forskningsgruppe i Norge, mottatt forskningsmidler fra USA gjennom National Institutes of Health. De kan sammenlignes med Forskningsrådet i Norge, bare mye større. Dette har vi mottatt gjennom vårt samarbeid med Universitetet i Delaware, forteller Risberg og understreker den betydelige internasjonale anseelsen arbeidet har. Vår forskning viser at relativt hard trening ganske raskt etter en korsbåndskadeskad gir best resultatet og reduserer noe av risikoen for senskader. Forskningsgruppen består av medisinsk og helsefaglig personell: leger, fysioterapeuter, sykepleiere og forskere med idrettsfaglig bakgrunn. Av forskningsgruppens budsjett dekker Hjelp24 cirka en tredjedel av kostnadene, men Risberg mener at dette er en god investering. Hjelp24 får høy kompetanse blant sine ansatte på grunn av dette. Da jeg startet her i 2003 var det ingen med master innen helsefagprofesjonene. Nå er det et fåtall som ikke har det. Vi har to personer med professorkompetanse, og fire innenfor forskningsgruppen har disputert. Vi har syv pågående stipendiater. Og denne kompetansen gjør noe med behandlingstiltakene vi tilbyr pasientene. Samtidig forplikter det å være med på offentlig finansierte forskningsprosjekter. Det er også unikt, og et bevis på at privat helsevesen bidrar betydelig til det beste for pasientene, mener Risberg. Nye rehabiliteringsprogrammer Basert på den nye kunnskapen forskerne har hentet frem, er det blitt satt i gang nye rehabiliteringsprogram. Risberg kan vise til en rekke konkrete resultater av forskningen. Våre nye rehabiliteringsprogrammer for pasienter med fremre korsbåndskader brukes nå både nasjonalt og internasjonalt. Et stikkord i dette er at relativt hard trening ganske raskt etter at skaden har oppstått, er det som gir best resultater og ser ut til å redusere noe av risikoen for senskader. Forskningsteamet har også utviklet kunnskap om lårmuskulaturens betydning for funksjon hos pasienter med kneskader. Nå ser de fremover og er i gang med nye prosjekter. Vi har gjort en ti til femten års oppfølging av pasienter med fremre korsbåndskader og sett at hele 74 prosent får kneartrose. Hva kan vi gjøre med disse tallene? Jo, vi ser på hva vi kan gjøre annerledes med tidlig rehabiliteringen for å bryte denne trenden. Det svaret har vi ikke ennå. Six-Minute Walk Test: Måling av ganghastighet for artrosepasienter før og etter rehabilitering. 6 7

5 Men vi har funnet mer ut om hvem som er mest utsatt for utvikling av kneartrose, og et av svarene er at det er viktig å få pasientene raskest mulig tilbake i normalfunksjon. Man bør ikke «vente og se» hvordan det går. Tvert i mot skal man tidlig inn for å teste knefunksjonen, slik at man tidligst mulig kan drive optimal gjenopptrening av normal muskelstyrke og funksjon. Her er det stort potensial i bedring av rehabiliteringsprogrammene. De som gjennomfører dagens rehabilitering har bedre funksjon enn de som gjennomførte rehabilitering for ti år siden. Rehabilitering for pasienter med hofteartrose (det som mange feilaktig kaller hofteslitasje) er et annet eksempel. Vi har også utviklet en artroseskole for hofte- og knepasienter. Denne typen pasientskoler er, i tillegg til spesifikke treningsprogram, det som internasjonalt blir anbefalt for nettopp disse pasientgruppene sier Risberg. Mer enn ledd og muskler Hjelp24 NIMI bidrar også med forskning innenfor overvekt og hjerte- karlidelser. Overvektpasienter med en BMI over 35, kommer inn på et 12 til 14 ukers rehabiliteringsprogram på Hjelp24 NIMI Ringerike. Dette er nå under evaluering av en stipendiat som er tilknyttet Norges idrettshøgskole. I tillegg til forskningen på dette feltet, gjennomfører vi årlige kvalitetsundersøkelser av vårt eget behandlingstilbud. Innen hjerterehabilitering har vi en stipendiat som disputerte i Hun har utviklet det som kalles Ullevålsmodellen, en gruppebasert intervalltrening for hjerterehabilitering. Basert på den kunnskapen driver vi i dag egne rehabiliteringsgrupper på Hjelp24 NIMI, forteller Risberg. Denne kunnskapen har en konkret virkning i forhold til hjerterehabiliteringen som gjøres i primærhelsetjenesten. Forskning viser at de som har trent individuelt på tredemølle har gode resultater der og da i oppfølgingsperioden, men gruppetreningen får folk til å fortsette å trene, og har vist seg å gi meget gode Ny kunnskap om hjerte- langtidsresultater. rehabilitering påvirker hva som gjøres i primærhelse- Hjelp24 NIMI har vært viktig for at vi skulle få tjenesten: Gruppetrening får disse forskningsprosjektene. Her har vi klinikken og folk til å fortsette å trene. pasientene, og dermed nærheten til å implementere kunnskap. Vi treffer gjennomsnittet av befolkningen, og vi har en organisasjon som ser nytten av at vi utvikler ny kunnskap og samarbeider med sentrale forskningsinstitusjoner. Våre eiere ser at kunder som blir friske er mer fornøyd, og det rekrutterer igjen nye kunder. Det er gunstig for alle parter, sier May Arna Risberg. Ingrid Eitzen tok doktorgrad i En viktig del av jobben er å delta i det kliniske arbeidet med pasientene. 8 9

6 NAR sin første doktorgradsstipendiat Ingrid Eitzen med professor og forskningsleder i Hjelp24 NIMI May Arna Risberg

7 Sammendrag av våre fire viktigste forskningsprosjekter i 2010 To vanlige operasjonsmetoder ved korsbåndskade ga lik knefunksjon over tid 1) Holm I, Øiestad BE, Risberg MA, Aune AK. No difference in knee function or prevalence of osteoarthritis after reconstruction of the anterior cruciate ligament with 4-strand hamstring autograft versus patellar-tendon-bone autograft. Am J Sports Med Nov;38(11): Epub 2010 Aug 16. PMID: Denne studien sammenligner to ulike operasjonsmetoder på knefunksjon over tid og artroseforekomst år etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. Studien finner ingen forskjeller mellom patellarsenegraft og hamstringssenegraft på knefunksjon inkludert selvrapportert funksjon, muskelstyrke eller stabilitet i kneleddet år etter operasjon. I begge gruppene utvikler over halvparten av pasientene kneleddsartrose, men det var ingen forskjell i artroseforekomst mellom gruppene. Biomekaniske analyser gjennomføres ved at refleksmarkører festes til spesifikke anatomiske landemerker. Markørene filmes av seks infrarøde kameraer mens pasienten f.eks. hinker. Dette danner grunnlaget for nøyaktige estimater av blant annet leddvinkler. Informasjonen kan f.eks. vise om personer med kneartrose har et annet bevegelsesmønster enn personer uten kneartrose. Pasienter med både menisk- og korsbåndskade utviklet mer artrose enn pasienter med bare korsbåndskade 2) Oiestad BE, Holm I, Aune AK, Gunderson R, Myklebust G, Engebretsen L, Fosdahl MA, Risberg MA. Knee Function and Prevalence of Knee Osteoarthritis After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Prospective Study With 10 to 15 Years of Followup. Am J Sports Med Nov;38(11): Epub 2010 Aug 16. PMID: Denne studien er en års oppfølging av pasienter som har blitt operert for fremre korsbåndsruptur. Studien sammenligner knefunksjon og artroseforekomst mellom pasienter som kun har hatt fremre korsbåndsruptur med pasienter som også har hatt meniskskade i tillegg. Pasienter med meniskskade og korsbåndsskade hadde samme knefunksjon, men utviklet mer artrose enn pasienter med isolert fremre korsbåndsskade. Over 70% av pasientene hadde røntgenologiske tegn på artrose år etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. Til tross for høy artroseforekomst hadde pasientene lite smerter og relativt god funksjon. 13

8 Trening med fysioterapeut ga langt bedre funksjon i dagliglivet for pasienter med hofteleddsartrose 3) Fernandes L., Storheim K., Sandvik L., Nordsletten L., Risberg M.A. Efficacy of patient education and supervised exercise versus patient education alone in patients with hip osteoarthritis. A single blind randomized clinical trial. Osteoarthritis Cartilage Oct;18(10): Det er gjort få studier på effekt av trening hos hofteartrosepasienter, og denne randomiserte kontrollerte studien er en av de første av sitt slag. 109 pasienter med diagnostisert hofteartrose med milde til moderate symptomer ble tilfeldig trukket ut til å delta i enten pasientundervisning alene eller til pasientundervisning sammen med treningsprogram hos fysioterapeut. Pasientundervisingen og treningsprogrammet var spesialdesignet for pasientgruppen. Resultatene viste at det ikke var noen forskjell i smerteintensitet mellom de to gruppene, men gruppen som trente i tillegg til å få pasientundervisning rapporterte om signifikant bedre funksjon i dagliglivet over en oppfølgingsperiode på 16 måneder. Ny kunnskap om tap av muskelstyrke i quadriceps etter fremre korsbåndsskade gir viktige kliniske implikasjoner 4) Eitzen I.; Eitzen, T.J., Holm I., Snyder-Mackler L., Risberg M.A. Anterior cruciate ligament-deficient potential copers and noncopers reveal different isokinetic quadriceps strength profiles in the early stage after injury. Am J Sports Med Mar;38(3): Denne studien er den første som ser på quadriceps muskelstyrke ved spesifikke knefleksjonsvinkler for å evaluere om det mest brukte målet på quadricepsmuskelstyrken (peak torque 60 grader) er det som faktisk sier mest om muskelfunksjonen. 76 pasienter med fremre korsbåndsruptur ble inkludert i denne tverrsnittstudien, hvor quadriceps muskelstyrke ble evaluert ved isokinetiske styrketester i en bevegelsesbane fra 90 knefleksjon til full ekstensjon. Studien er den første til å vise at korsbåndpasienter tidlig etter skade har de mest alvorlige dysfunksjonene i quadriceps ved knefleksjonsvinkler under 40. Dette har viktige kliniske implikasjoner for rehabiliteringen etter denne typen skade. Undersøkelsen er et godt eksempel på hvordan ny forskning i regi av Hjelp24 NIMI er med på å utvikle kunnskapen om rehabilitering på en måte som kommer pasientene direkte til nytte: Praksis endres og resultatene ved fullført opptrening og rehabilitering for den enkelte blir bedre. Test av isokinetisk styrke i lårmuskulaturen (quadriceps og hamstrings) med Biodex, for å sikre at pasienten er ferdig rehabilitert og klar til å gjenoppta idrett. 14

9 Publikasjoner oppsummering Publikasjoner 2010 Antall Internasjonale artikler 17 Nasjonale artikler 3 Internasjonale abstract 11 Internasjonale Posters 8 Nasjonale abstracts 4 Invited speaker internasjonalt 12 Invited speaker nasjonalt 8 Bokkapitler 1 Internasjonale artikler 1. Eitzen I, Eitzen TJ, Holm I, Snyder-Mackler L, Risberg MA. Anterior cruciate ligament-deficient potential copers and noncopers reveal different isokinetic quadriceps strength profiles in the early stage after injury. Am J Sports Med Mar;38(3): Epub 2010 Jan 28. PMID: Eitzen I, Moksnes H, Snyder-Mackler L, Engebretsen L, Risberg MA. Functional tests should be accentuated more in the decision for ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc Nov;18(11): Epub 2010 Apr 22. PMID: Eitzen I, Moksnes H, Snyder-Mackler L, Risberg MA. A Progressive 5-Week Exercise Therapy Program Leads to Significant Improvement in Knee Function Early After Anterior Cruciate Ligament Injury. J Orthop Sports Phys Ther. 2010: 40(11):705. Epub 2010 Aug 6. PMID: Fernandes L., Storheim K., Nordsletten L., Risberg M.A. Development of a therapeutic exercise program for patients with osteoarthritis of the hip. A case report. Phys Ther. 2010:90(4); PMID: Fernandes L., Storheim K., Sandvik L., Nordsletten L., Risberg M.A. Efficacy of patient education and supervised exercise versus patient education alone in patients with hip osteoarthritis. A single blind randomized clinical trial. Osteoarthritis Cartilage Oct;18(10): Epub 2010 Jul 13. PMID: Hjermundrud V, Bjune TK, Risberg MA, Engebretsen L, Arøen A. Full-thickness cartilage lesion do not affect knee function in patients with ACL injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc Mar;18(3): Epub 2009 Sep 4. PMID: Holm I, Øiestad BE, Risberg MA, Aune AK. No difference in knee function or prevalence of osteoarthritis after reconstruction of the anterior cruciate ligament with 4-strand hamstring autograft versus patellartendon-bone autograft. Am J Sports Med Nov;38(11): Epub 2010 Aug 16. PMID: LaPrade R, Johansen S, Agel J, Risberg MA, Moksnes H, Engebretsen. Outcomes of an anatomic posterolateral knee reconstruction. J Bone Joint Surg Am Jan;92(1): PMID: Nilsson BB, Westheim A, Risberg MA, Arnesen H, Seljeflot I. No effect of group-based aerobic interval training on N-terminal pro- B-type natriuretic peptide levels in patients with chronic heart failure. Scand Cardiovasc J Aug;44(4): PMID: Oiestad BE, Holm I, Aune AK, Gunderson R, Myklebust G, Engebretsen L, Fosdahl MA, Risberg MA. Knee Function and Prevalence of Knee Osteoarthritis After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Prospective Study With 10 to 15 Years of Follow-up. Am J Sports Med Nov;38(11): Epub 2010 Aug 16. PMID: Rydevik K, Fernandes L, Nordsletten L, Risberg MA. Functioning and Disability in Patients With Hip Osteoarthritis With Mild to Moderate Pain. J Orthop Sports Phys Ther Oct;40(10): PMID: Soligard T, Grindem H, Bahr R, Andersen TE. Are skilled players at greater risk of injury in female youth football? Br J Sports Med Dec;44(15): Epub 2010 Nov 3. PMID: Stensrud S, Myklebust G, Kristianslund E, Bahr E, Krosshaug T. Correlation between two-dimensional video analysis and subjective assessment in evaluating knee control among elite female team handball players. Br J Sports Med Dec 9 [Epubl ahead of print]. PMID: Wilkens P, Scheel IB, Grundnes O, Hellum C, Storheim K. Effect of glucosamine on pain-related disability in patients with chronic low back pain and degenerative lumbar osteoarthritis: a randomized controlled trial. JAMA Jul 7;304(1): PMID: Øiestad BE, Holm I, Engebretsen L,Risberg MA. The association between radiographic knee osteoarthritis and knee symptoms, function and quality of life years after anterior cruciate ligament reconstruction. Br J Sports Med Jul 20. [Epub ahead of print]. PMID: Øiestad BE, Holm I, Myklebust G, Gunderson R, Risberg MA. Quadriceps muscle weakness after ACL reconstruction: a risk factor f or knee osteoarthritis? Arthritis Arthritis Care Res (Hoboken) Dec;62(12): doi: /acr Epub 2010 Jul 26. PMID: Mæhlum S, Danielsen KK, Heggebø LK, Schiøll J. The Hjelp24 NIMI Ringerike obesity clinic: an inpatient programme to address morbid obesity in adults. Br J Sports Med May 10. [Epub ahead of print]. PMID: Nasjonale artikler 1. Fernandes L. Er det mulig å lindre plagene ved hofteartrose? Revmatikeren 5:10, s Flugsrud GB, Nordsletten L, Reinholt FP, Risberg MA, Rydevik K, Uhlig T. Osteoarthritis. Tidsskr Nor Laegeforen Nov 4;130(21): Review. Norwegian. PMID: Storheim K, Gjersing L, Bølstad K, Risberg MA. Sjokkbølge- og trykkbølgebehandling ved kroniske muskel- og skjelettsmerter. Tidsskr Nor Laegeforen Dec 2;130(23): Review. Norwegian. PMID:

10 Internasjonale abstracts 1. Eitzen I, Moksnes H, Engebretsen L, Snyder-Mackler L, Risberg MA A multi-factorial functional test battery can improve the prognostic accuracy in the decision-making for surgery or non-operative management after ACL-injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S90. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Eitzen I, Eitzen T, Holm I, Snyder-Mackler L, Risberg MA. Peak torque may be of questionable validity as primary outcome measurement for quadriceps strength assessments after ACL- injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Eitzen I, Moksnes H, Snyder-Mackler L, Risberg MA. An aggressive five-week exercise therapy program is sufficient to optimize muscle strength and knee function before ACL reconstruction. Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports. Copenhagen, Denmark, February 4-6, Fernandes L, Storheim K, Nordsletten L, Risberg MA. Effect of patient education and supervised exercise versus patient education alone in patients with hip osteoarthritis. A single blinded randomized clinical trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S86. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Moksnes H, Eitzen I, Risberg MA. Hamstring muscle strength can be regained six months after ACL reconstruction with hamstring tendon graft using a specific rehabilitation program. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S86. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Functional outcome one year after anterior cruciate ligament injury in non-operated children 12 years or younger. Abstractnr C106. Winner of best abstract award, Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports. Copenhagen, Denmark, February 4-6, Risberg MA, Røtterud JH, Engebretsen L, Bølstad K, Høysveen T, Årøen A. A preoperative active rehabilitation program for patients with a focal knee cartilage lesion significantly improved knee function and postponed the need for cartilage repair surgery. Osteoarthritis and Cartilage Volume 18, Supplement 2 September 2010: S27, Abstractnummer 44. The 2010 World Congress on Osteoarthritis. Brussels, Belgium, September 23 26, Øiestad BE, Holm I, Aune AK, Gunderson R, Myklebust G, Engebretsen L, Fosdahl M, Risberg MA. Knee function and prevalence of knee osteoarthritis after anterior cruciate ligament reconstruction. A prospective study with years follow-up. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S71. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Øiestad BE, Holm I, Myklebust G, Gunderson R, Risberg MA. Quadriceps muscle weakness after ACL r econstruction: a risk factor for knee osteoarthritis? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S87. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Årøen A, Mamisch T, Røtterud J, Engebretsen L, Risberg MA. Biochemical MRI evaluation of surrounding articular cartilage in knees with a focal cartilage defect using T2 mapping and d GEMRIC. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S51. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Årøen A, Røtterud J, Høysveen T, Engebretsen L, Risberg MA. Three months preoperative active rehabilitation program in patients with a focal knee cartilage defect postponed or reduced the need for cartilage repair surgery. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, 2010 Nasjonale abstracts 1. Eitzen I, Moksnes H, Risberg MA. Pasienter med ruptur av fremre korsbånd bør trene intensivt før rekonstruksjon. Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening. Abstractnr 138. Oslo, Norge, October 25-29, Grindem H, Logerstedt D, Snyder-Mackler L, Risberg MA. Hinketester som prediktorer for funksjon hos ikke-opererte pasienter med fremre korsbåndsskade. Idrettsmedisinsk Høstkongress. Kristiansand, Norge, November 4-7, Svege IC, Fernandes L, Nordsletten L, Risberg MA. Langtidseffekt av veiledet trening og pasientundervisning for pasienter med hofteartrose. Nominert fordrag til Nycomed Pharma-prisen, Idrettsmedisinsk Høstkongress. Idrettsmedisinsk Høstkongress. Kristiansand, Norge, November 4-7, Årøen A, Mamisch T., Røtterud J., Engebretsen L, Risberg MA. MR dgmeric og T2 av knær med ledd bruskskade. Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening. Abstractnr Oslo, Norge, October 25-29, 2010 Internasjonale posters 1. Fernandes L, Grotle M, Storheim M, Nordsletten L, Risberg MA. Hip flexion, social functioning, and self-efficacy for pain predict physical function at 16 months in patients with hip osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage Volume 18, Supplement 2 September 2010: S The 2010 World Congress on Osteoarthritis. Brussels, Belgium, September 23 26, Mamisch T, Årøen A., Engebretsen L, Risberg MA. MR assessment of focal cartilage defects using a high resolution imaging protocol with planes perpendicular to the defect: preliminary results. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S111. SCP The 14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Prospective functional evaluation of children 12 years or younger after anterior cruciate ligament injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S179. P The 14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June Sagen A, Kåresen R, Hjermstad MJ, Risberg MA. Prevalence of lymphedema and upper-limb impairments after axillary lymph node dissection or sentinel lymph node dissection in breast cancer: A two-year follow-up study. J Clin Oncol 28:15s, 2010 (suppl; abstr 9137) ASCO (American Society Clinical Oncology). Chicago, USA, June 4-8, Stensrud S, Roos EM, Risberg MA. The feasibility of a progressive twelve-week neuromuscular and strength training program in middle aged patients with degenerative meniscus- tears. Osteoarthritis and Cartilage Volume 18, Supplement 2 September 2010: S The 2010 World Congress on Osteoarthrities. Brussels, Belgium, September 23-26,

11 6. Svege IC, Fernandes L, Nordsletten L, Risberg MA. Long term effect of a supervised exercise program and patient education for patients with hip osteoarthritis. A randomized controlled trial. Osteoarthritis and Cartilage Volume 18, Supplement 2 September 2010: S The 2010 World Congress on Osteoarthritis. Brussels, Belgium, September 23-26, Øiestad BE, Holm I, Engebretsen L, Risberg MA. The association between radiographic knee osteoarthritis and knee symptoms, function and quality of life years after anterior cruciate ligament reconstruction. Osteoarthritis and Cartilage Volume 18, Supplement 2 September 2010: S The 2010 World Congress on Osteoarthritis. Brussels, Belgium, September 23-26, Byrkjeland R, Nilsson BB, Westheim AS, Arnesen H, Seljeflot I. Effects of exercise training on inflammatory markers in chronic heart failure. Poster session 1, P05. 8th Annual CHF Symposium. Oslo, Norge, September 30th-October 1st, Invited speaker internasjonalt 1. Eitzen I. Evidence for rehabilitation after ACL injury - what is new? The 14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Eitzen I. Classification of knee function following ACL injury copers or non-copers. 7ème Congres du GIBL. Brüssel, Belgia, November 27th, Moksnes H. ACL rehabilitation in children. 7ème Congres du GIBL, Brüssel, Belgia, November 27th, Moksnes H, Eitzen I. WORKSHOP: Intensive rehabilitation after ACL injury. The 14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, Nilsson BB. Group based exercise after cardiac surgery. Conference in Cardiothoracic Surgery. Oslo, Norway, August 26th, Risberg MA. Is it possible to reduce the progression of symptomatic knee OA? The 14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, Risberg MA. Pre-and post-operative rehabilitation after articular cartilage repair. The 14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, Risberg MA. Evidence based rehabilitation of ACL injured individuals. 27th AGA-Congress 2010 Vienna: Physical therapy program. Vienna, Austria, September 9-10, Risberg MA. How good and where to go? Sports Medicine in Norway. Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports Copenhagen, Denmark, 4-6 February Risberg MA. An overview on current functional evaluations in ACL operated and non-operated patients. 7ème Congres du GIBL. Brüssel, Belgia, November 27th, Risberg MA, Moksnes H. Implementation of guidelines for knee rehabilitation - do we use them? The 14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Stensrud S. Exercise therapy for patients with meniscus injuries prevention for osteoarthritis? The 14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, 2010 Invited speaker - nasjonalt 1. Hakestad, Kari Anne. Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset i Nord Norge. Oslo universitetssykehus, Norway, October 5th, Moksnes H. Funksjonstesting og rehabilitering av pasienter med fremre korsbåndsskade. Telemedisin Oslo Universitetssykehus. Oslo, Norway, Februar 2nd, Risberg MA. Muskel- og skjelettskader - «du skal ikke gå hjem og ta det med ro et par uker». Primær medisinsk Uke, Institutt for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Oslo, Norway, October 25-29, Rydevik K. Tiltak for mennesker som har artrose. UiO Videreutdanning: fysioterapi for eldre. Oslo, Norway, March 18, Stensrud S. NFFs Temadager fysisk aktivitet og bevegelse i fysioterapi. Oslo, June 17-18, Nilsson BB. Høyintensitet trening ved hjertesvikt. Forum for klinisk fysiologi. NIH, Norway, January 8th, Nilsson BB. Hvordan komme i gang med prosjekt. Lovisenberg diakonale sykehus. Holmsbu, Norway, January 27th, Nilsson BB. Hjerterehabilitering- den glemte intervensjon? Morgenmøte for Medisinsk klinikk, Aker sykehus, Norway, September 24, 2010 Bokkapitler 1. Van Assche D, Wondrasch B, Risberg MA. Rehabilitation Following Cartilage Injury and Repair procedures. In: CARTILAGE REPAIR. CURRENT CONCEPTS. Chapter 19. Editors: Mats Brittberg, Andreas Imhoff, Henning Madry, Bert Mandelbaum. A DJO Incorporated initiative International Headquarters London. First edition ISBN number: Forskningspriser og nominasjoner 1. Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Functional outcome one year after anterior cruciate ligament injury in non-operated children 12 years or younger. Abstractnr C106. Winner of best abstract award, delt ut på Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports. Copenhagen, Denmark, February 4-6, Øiestad BE, Holm I, Myklebust G, Gunderson R, Risberg MA. Quadriceps muscle weakness after ACL reconstruction: a risk factor for knee osteoarthritis? Nominert for Best free paper PT programme DJO Research Award. The 14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, Øiestad BE, Holm I, Aune AK, Gunderson R, Myklebust G, Engebretsen L, Fosdahl MA, Risberg MA. Knee function and prevalence of knee osteoarthritis after anterior cruciate ligament reconstruction: A prospective study with 10 to 15 years of follow-up. Am J Sports Med Nov;38(11): Winner of Hjelp24 NIMI-award. Idrettsmedisinsk Høstkongress. Kristiansand, Norway, November 4-7, Svege IC, Fernandes L, Nordsletten L, Risberg MA. Langtidseffekt av veiledet trening og pasientundervisning for pasienter med hofteartrose. Nominated for Nycomed Pharma-award, Idrettsmedisinsk Høstkongress. Idrettsmedisinsk Høstkongress. Kristiansand, Norge, November 4-7,

12 Veiledning May Arna Risberg: Veileder doktorgradsstudenter: Åse Sagen (Dissertation January 22nd 2010) Ingrid Eitzen (Dissertation August 25th 2010) Linda Fernandes (Submitted July 22nd 2010) Britt Elin Øiestad (Submitted July 5th 2010) Håvard Moksnes Ida Svege Kari Anne Hakestad Hege Grindem Bi-veileder doktorgradsstudenter: Silje Stensrud Veileder masterstudenter Johann Knutsen (Finished June 2010) Iren Hansen Marianne Bakke Johnsen Carina Wold Maren Hjelle Guddal Kjersti Storheim: Veileder doktorgradsstudenter: Philip Wilkens Bi-veileder doktorgradsstudenter: Linda Fernandes (Submitted July 22nd 2010) Christian Hellum Birgitta Blakstad Nilsson: Veileder masterstudenter Brit Hov Trude Støver Marit Kristiansen Ingrid Eitzen: Bi-veileder doktorgradsstudenter: Hege Grindem Veileder masterstudenter Maren Hjelle Guddal Marianne Bakke Johnsen Carina Wold Håvard Moksnes: Bi- veileder masterstudenter Marianne Bakke Johnsen Carina Wold Klinisk veileder for 6 masterstudenter, Hjelp24 NIMI Kari Anne Hakestad: Bi- veileder masterstudenter Marte T. Magnusson Andre oppgaver og verv May Arna Risberg Assoc. Editor JOSPT fra jan 2008 Referee ESSKA - tidsskriftet: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy Leder av programkomiteen for fysioterapiprogram ESSKA 2010 Faggruppen For Idrettsfysioterapi (FFI) s forskningsråd: styremedlem fra 1999 European Board of Sport Rehabilitation (EBSR): Styremedlem fra 2008 Kjersti Storheim: Faggruppen For Idrettsfysioterapi (FFI) s forskningsråd: styremedlem fra 1999 Fond til fremme for Norsk Idrettsmedisin og Idrettsfysioterapi: Styremedlem fra 1999, leder fra 2007 Norsk Forening for Ryggforskning: Styremedlem fra 2004 Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter: Suppleant til styret fra 2004, nestleder fra 2007 Referee: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports og Scandinavian Journal of Primary Health Care Referee: Scandinavian Journal of Primary Health Care Birgitta Blakstad Nilsson: NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi: Leder Fond for etter- og videreutdanning for fysioterapeuter: Styremedlem Norsk hjertesviktforum: styremedlem Bistilling (20%) som førsteamanuensis, klinisk fysioterapi Høgskolen i Bergen Britt Elin Øiestad: Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, Fysioterapeututdanningen siden august 2010 Håvard Moksnes: Leder avdeling Helsefag Hjelp24 NIMI til juni 2011 Fysioterapeut U21-landslaget i fotball Karin Rydevik: Styremedlem i Fagforbundet for Idrettsfysioterapi november Kristin Bølstad: Medlem av lokal organisasjonskomite ESSKA 2010 Kari Anne Hakestad: Medlem av lokal organisasjonskomite ESSKA 2010 Medlem i forskningsgruppen SOLO (lavenergibrudd) ved Oslo universitetssykehus Silje Stensrud: Medlem av lokal organisasjonskomite ESSKA 2010 Kurs Stensrud S, Hakestad KA, Øiestad BE, Svege I. Aktiv rehabilitering ved artrose og osteoporose. Kurs i Aktiv rehabilitering: NAR/Hjelp24 NIMI. Oslo, Norge, N19. november, 2010 Moksnes H, Eitzen I. Assessment and treatment of lower extremity sportsinjuries. Oslo, Norge, februar, 2010 Moksnes H, Eitzen I. Seminar om akutte kneskader for Fysio Oslo. Hjelp24 NIMI, Oslo, Norge, 28. oktober, / Vår hjemmeside inneholder informasjon om vår forskningsavdeling, ansatte, pågående prosjekter, årsrapporter, samarbeid og nyheter på norsk og engelsk. Internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid Internasjonalt NAR har aktive samarbeid med: University of Delaware, USA ved professor Lynn Snyder-Mackler (biomekanikk og rehabilitering), der vi mottok forskningsmidler fra National Institutes of Health fra Det har vært utveksling av internasjonale postdoc forskere og stipendiater og halvårlige eller årlige forskningsmøter mellom stipendiater, postdoc og professorer. Sahlgrenska Universitetssykehus, Göteborg, Sverige ved adj.professor Jon Karlsson og ass. professor Roland Thomeé og seniorforsker Maria Klassbo, som har utviklet og evaluert hofteskolen som en del av sin doktorgrad på Karolinska Institutet i Sverige. Denne har vi videreutviklet, evaluert (ikke ferdig) og implementert i klinikken. Syddansk Universitet, Odense, Danmark ved Professor, PT, PhD Ewa Roos (Institut for Idræt og Biomekanikk, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet). Vi har et samarbeidsprosjekt med Syddansk Universitet, og en av våre stipendiater tar sin doktorgrad på dette

13 Forskningsgruppe Helse Øst artrose er et samarbeid mellom Diakonhjemmet og Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Dette har gitt store muligheter til å videreutvikle translasjonsforskningen, og gir et bedre behandlingstilbud gjennom større samhandling mellom sykehusene innen muskel- skjelettlidelser. Universitet i Bern, Avdeling for Klinisk Forskning. Tallal Charles Mamisch, MD. Ortoped og seniorforsker med ekspertise innen MRI av brusk ved bruk av high resolution MRI og dgemric. Nasjonalt FOU-enheten har aktive samarbeid med: Norges idrettshøgskole på Helse og livstil: Kartlegging av akutte og langvarige effekter av livsstilsendring på fysiske og psykiske helsevariabler, helserelatert fysisk form og determinanter for langvarig effekt hos sykelig overvektige. Stipendiat er finansiert av Hjelp24 for å gjennomføre prosjektet, og deltar på doktorgradsprogrammet ved NIH. Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål på hjerterehabilitering. Fysioterapeut og forsker Birgitta Blakstad Nilsson har vært ansvarlig for hjertegrupper siden oppstart ved Hjelp24 NIMI i september Treningsopplegget blir kalt Ullevålsmodellen, som i flere år har vært benyttet i Skandinavia ved rehabilitering av pasienter etter hjerteinfarkt og hjerteoperasjon

14 Pågående prosjekter og status Muskel-skjelett Kne: 1. Prospective cohort study of ACL injured children under the age of 13 years. 50 pasienter inkludert (inklusjon avsluttet) 40 barn har gjennomgått underwent highresolution MRI in Manuscript in preparation. Oppfølging MRI startet november 2010 Systematisk oversiktsartikkel submitted JOSPT oktober Knee osteoarthritis after ACL injury. A ten to fifteen years follow-up after ACL reconstruction PhD avhandling fått godkjent innstilling for disputas 4 artikler publisert 5. The OMEX Study: The effect of arthroscopic partial meniscectomy or exercise therapy as treatment of degenerative meniscus tears in middle-aged patients. A Randomized controlled trial 48 pasienter inkludert 6. Masterprosjekt: Kinematic, kinetic and EMG data to examine knee stabilizing strategies during walking and hopping in copers, non-copers and controls Johann Knutsen fullført mastergrad juni Masterprosjekt: Intra- and interrater testing in hop tests and isokinetic strength tests in healthy individuals Pågående, masterstudent Iren Hansen Hofte 1. Exercise therapy and patient education for individuals with hip osteoarthritis. A randomized controlled trial. Inklusjon avsluttet 3 artikler publisert PhD avhandling fått godkjent innstilling for disputas 2. Exercise therapy and patient education for individuals with hip osteoarthritis. Long-term follow-up of a prospective, randomized controlled intervention study 2 årsoppfølging fullført vår 2010 Validering av spørreskjema for fysisk aktivitet (PASE), datainnsamling fullført høst og 10 års oppfølging godkjent av REK, starter Hofte biomekanikk: Inklusjon avsluttet Analysering/skriving starter januar 2011 Osteoporose 1. Effect of active rehabilitation on risk factors for fall, bone mineral density, and the quality of life in osteoporotic patients. A randomized, controlled intervention study 80 pasienter inkludert (inklusjon avsluttet). Siste oppfølgingen av 27 pasienter i mars 2011 Utvikling av et aktivt rehabiliteringsprogram for osteoporotiske pasienter med tidligere håndleddsbrudd- OsteoAktiv og OsteoInfo program. Artikkel skrives. Fysisk funksjon og livskvalitet hos kvinner med osteopeni og tidligere håndleddsbrudd sammenliknet med en kontrollgruppe uten brudd. En tverrsnittsstudie. Inklusjon avsluttet (n=34) Artikkel skrives. Inter og intra-raterreliabilitet av isokinetisk styrketesting for måling av quadriceps muskelstyrke hos postmenopausale kvinner med lav benmineraltetthet og tidligere håndleddsbrudd. Godkjent av REK, starter i februar Dynamic stability of the ACL-deficient knee. A research collaboration with the University of Delaware, USA 140/150 pasienter inkludert 1 PhD avhandling forsvart, 4 artikler publisert 1 PhD student startet, 2 artikler innsendt 4. The Oslo Care study - the effects of a three months rehabilitation program on articular cartilage femoral defects in the knee Inklusjon avsluttet 49 pasienter testet på baseline, 45 postintervensjon og 28 på 1 årsoppfølging dgemric studie en metodestudie der kliniske og MRI sammenliknes analyser avsluttet 8. Masterprosjekt: Reliabilitet av prestasjonsbaserte tester for barn: isokinetiske muskelstyrketester og hinketester. Pågående, masterstudent Marianne Bakke Johnsen 9. Masterprosjekt: Kartlegging av aktivitet og funksjon i et år hos barn under 13 år med fremre korsbåndsskade Pågående, masterstudent Carina Wold 10. Masterprosjekt: Kartlegging av utvikling i aktivitets- og idrettsdeltakelse de første 15 mnd etter ACL-ruptur Pågående, masterstudent Maren Hjelle Guddal Rygg 1. Surgery with disc prosthesis versus multidisciplinary rehabilitation in patients with chronic low back pain and degenerative disc. A randomized multicenter study. 2 års oppfølging fullført I oktober 2009 (n=173) 3 PhD studenter jobber med sin avhandling. Alle PhD- studenter har 1-2 artikler til revisjon, 2 av dem planlegger å levere avhandling i Effect of glucosamine sulfate in patients with chronic low back pain and degenerative lumbar osteoarthritis: A randomized placebo controlled controlled trial. Inklusjon avsluttet (n=250) 1 års oppfølging fullført i 2009 Hovedresultatene ble publisert i JAMA i juli 2010, 3 manuskripter forberedes. PhD- student Philip Wilkens planlegger å levere avhandling i

15 Helse livsstil Overvekt (Ringerike) - Livsstilsendring for personer med sykelig overvekt 111 pasienter inkludert og behandlet på baseline 97 pasienter på 12 mnd og 87 på 24 mnd oppfølging Status per : En artikkel publisert 1 PhD student finansiert av Hjelp24 Fokus på å følge grupper prospektivt (med samme testbatteri som retrospektiv) Jobber med samtykke og database for retrospektiv studie Masterprosjekt ved Anders Haugen og Steffen Tangen: Friluftsliv som del av behandling for sykelig fedme - opplevelser og meninger fra deltagernes perspektiv. Forsvart våren Hjelp24 NIMI Sykehus Status per : Alle protesepasienter fyller ut skjema på operasjonsdagen og etter 4 uker. De blir også kalt inn til en oppfølging et år etter operasjonen. I 2010 hadde vi 28 operasjoner. Samtlige pasienter ved Hjelp24 NIMI sykehus i mai og oktober ble bedt om å fylle ut skjemaer operasjonsdagen, samt 4 uker etter operasjon. 86 pasienter svarte (73,9%). Hjerterehab (SLS og HF) Status per : 2010 har vi opprettet et nytt tilbud med rehabilitering av hjertepasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten. Hjerterehabilitering er lagt opp etter Ullevålsmodellen og består av gruppetrening, gruppebasert undervisning og individuell veiledning. I 2010 har til sammen 79 personer deltatt i hjerterehabiliteringsgrupper med to forskjellige nivåer ved NIMI Ullevål. Hjelp24 NIMI Ullevål Pasienttilfredshet - ukesundersøkelse Status per : Ukesundersøkelsen ble gjennomført i uke 46, totalt 708 pasienter svarte (ca 58%). Analysering pågår Hjelp24 NIMI Ringerike Ortopedi Kvalitetssikringsprosjekter Muskel-sene 1. Ultrasound-guided sclerosis of neovessels in painful Achilles tendinosis - a prospective study 123 sener/105 pasienter inkludert og behandlet på baseline 94 sener/82 pasienter på 6 mnd, 80 sener/ 69 pasienter på 12 mnd og 68 sener/61 pasienter på 24 mnd oppfølging 2. Ultrasound-guided sclerosis of neovessels in painful chronic patellar tendinopathy - a prospective study Status per : Faglig kvalitetssikringsdatabase: Registrering av funksjonsnivå hos alle ortopedipasienter 1 mnd per år ved innkomst og avreise. 50 inkluderte, 45 besvarte skjemaene Hjelp24 NIMI Ringerike Overvekt Status per : Kvalitetssikring av pasienttilbudet med evaluering av pasienttilfredshet samt faglige parametre. Pasienttilfredsundersøkelsene er gjort på 2 av gruppene i

16 31

17 Redaktør: Christine Thune Intervju: Eddy Grønset Design: Elin Iversen Hjelp24 NIMI 2011

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2008 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2013 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2014 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Liten uttelling for kompetanse. 3.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Sterk kritikk av hoftebehandling. Tilpasset trening gir mer energi

Liten uttelling for kompetanse. 3.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Sterk kritikk av hoftebehandling. Tilpasset trening gir mer energi 3.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Liten uttelling for kompetanse 60-åring trår til for PFG Tilpasset trening gir mer energi Sterk kritikk av hoftebehandling Styring av fysisk aktivitet Redcord Workstation

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2011

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2011 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2011 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 2-2015 30. ÅRGANG

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 2-2015 30. ÅRGANG Organ for Norsk Idrettsmedisinsk forening/dnlf og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 2-2015 30. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Nevromuskulær kontroll etter ACL-rekonstruksjon Trening av forutsetninger

Detaljer

TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING. TEMA Ortopedi. Fagnytt: Smerter etter ankelarthroskopi Skulder- og nakkerekonstruksjon Norge rundt: AHUS

TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING. TEMA Ortopedi. Fagnytt: Smerter etter ankelarthroskopi Skulder- og nakkerekonstruksjon Norge rundt: AHUS TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING TEMA Ortopedi Fagnytt: Smerter etter ankelarthroskopi Skulder- og nakkerekonstruksjon Norge rundt: AHUS www.kirurgen.no NR. 1/2015 Energy Advances Harmonic 7 Enseal

Detaljer

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG Organ for Norsk Idrettsmedisinsk Forening/DNLF og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Risiko for skader i tippeligaen Opptrening etter bakre korsbåndskade

Detaljer

Bruk av MR ved akutte kneskader Effekten av 24 økter intervalltrening en randomisert studie. Hva ser jeg egentlig? Om MR-undersøkelser

Bruk av MR ved akutte kneskader Effekten av 24 økter intervalltrening en randomisert studie. Hva ser jeg egentlig? Om MR-undersøkelser Organ for Norsk Idrettsmedisinsk forening/dnlf og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 2-2014 29. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Bruk av MR ved akutte kneskader Effekten av 24 økter intervalltrening

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere. Idrettsskader diagnostikk og behandling Sammendrag til Høstkongressen

Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere. Idrettsskader diagnostikk og behandling Sammendrag til Høstkongressen Organ for Norsk Idrettsmedisinsk forening/dnlf og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 3-2014 29. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere Bokanmeldelse:

Detaljer

Nye indikasjoner for kirurgisk behandling av AC-luksasjoner og kravebensbrudd? NIMF styret FFI styret

Nye indikasjoner for kirurgisk behandling av AC-luksasjoner og kravebensbrudd? NIMF styret FFI styret Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet NUMMER 2-2012 NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI 27. ÅRGANG Nye indikasjoner for kirurgisk behandling av AC-luksasjoner og kravebensbrudd? NIMF

Detaljer

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Nr. 1, Juni 2008 I dette nummeret: Leder har ordet Innlegg: - Likemannsarbeid i LHL - NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

Detaljer

IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS 2011. Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo 3. 6. November 2011 IDRETTSFYSIOTERAPI

IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS 2011. Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo 3. 6. November 2011 IDRETTSFYSIOTERAPI IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS 2011 Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo 3. 6. November 2011 NORSK NORSK IDRETTS- IDRETTS- MEDISINSK MEDISINSK FORENING FORENING NFFs NFFs FAGGRUPPE FAGGRUPPE FOR FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Detaljer

Innhold. VEDLEGG 26 1) ORGANISASJONSKART 26 2) PUBLIKASJONER 2013 27 Bøker: 27 Artikler: 27 Abstrakt-og-foredrag-ortopeder 27

Innhold. VEDLEGG 26 1) ORGANISASJONSKART 26 2) PUBLIKASJONER 2013 27 Bøker: 27 Artikler: 27 Abstrakt-og-foredrag-ortopeder 27 Innhold GENERELL ORIENTERING 5 Hospitalets hovedoppgaver, visjon og verdigrunnlag 6 Sykehusområder 6 Styret 7 PERSONELL 8 Administrasjon 8 Leger 8 ortopedisk avdeling 8 Leger - revmatologisk avdeling 8

Detaljer

Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)

Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB) Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB) Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Målsetting for Kompetansesenter for lindrende behandling (KSLB) 2 Organisering... 2 Historikk...

Detaljer

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 muskel skjelett Nummer 4/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Nakkesmerter med vekt på nakkesleng og cervicobrachialgi utredning

Detaljer

Oppvarmingsprogram forebygger skader. Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening. Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse

Oppvarmingsprogram forebygger skader. Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening. Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 1-2005 20. ÅRGANG Oppvarmingsprogram forebygger skader Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse

Detaljer

Korsbåndsoperasjoner Utholdenhet innen fotball Ungdoms OL. Bokanmeldelser IOC consensus statement Endringer på dopinglista

Korsbåndsoperasjoner Utholdenhet innen fotball Ungdoms OL. Bokanmeldelser IOC consensus statement Endringer på dopinglista NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 1-2007 22. ÅRGANG Korsbåndsoperasjoner Utholdenhet innen fotball Ungdoms OL Bokanmeldelser IOC consensus statement Endringer

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjoner 2000-2003

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjoner 2000-2003 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjoner 2000-2003 ------------------------------------------------------------------- 2000 ------------------------------------------------------------------- A11:

Detaljer

Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. PRICE Bone-bruise Traksjonsperiostitt. Landslagslege BOSU Kinesiotape

NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. PRICE Bone-bruise Traksjonsperiostitt. Landslagslege BOSU Kinesiotape NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 1-2008 23. ÅRGANG PRICE Bone-bruise Traksjonsperiostitt Landslagslege BOSU Kinesiotape ut på tur!!! I SKOG OG MARK dine trykksaker

Detaljer

Senesykdommer Ungdoms OL Abstracts til høstkongressen. Antidoping Kongress referat Årsberetninger. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Senesykdommer Ungdoms OL Abstracts til høstkongressen. Antidoping Kongress referat Årsberetninger. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 3-007. ÅRGANG Senesykdommer Ungdoms OL Abstracts til høstkongressen Antidoping Kongress referat Årsberetninger ut på tur!!!

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2004

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2004 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2004 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

NORSK. Evaluering av ryggpasienter Hjerterehabilitering Idrett og humor. Antidopingseminar Fondsmidler Høstkongressen

NORSK. Evaluering av ryggpasienter Hjerterehabilitering Idrett og humor. Antidopingseminar Fondsmidler Høstkongressen NORSK NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFS FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 2-2003 18. ÅRGANG Evaluering av ryggpasienter Hjerterehabilitering Idrett og humor Antidopingseminar Fondsmidler Høstkongressen

Detaljer

Hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten - erfaringer fra snart tre års drift på NIMI

Hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten - erfaringer fra snart tre års drift på NIMI Organ for Norsk Idrettsmedisinsk forening/dnlf og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 4-2013 28. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten - erfaringer fra snart tre

Detaljer

HØSTKONGRESS Trysil 9. 11. november 2012

HØSTKONGRESS Trysil 9. 11. november 2012 IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS Trysil 9. 11. november 2012 TRYSIL 2012 FOTO: OLA MATSSON www.skistar.com/trysil NFFs NFFs FAGGRUPPE FAGGRUPPE FOR FOR FAGGRUPPE IDRETTSFYSIOTERAPI FOR Kjære kongressdeltaker.

Detaljer

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Prisforedrag Bankettsalen, søndag 10.30 12.00 FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Senter for idrettsskadeforskning,

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2009

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2009 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjonsliste 2009 29 NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2009 Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Alonso, J.M.;

Detaljer