Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinikk direktør Jan Harald Røtterud"

Transkript

1 Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives og skal drives ved ortopedisk avdeling Akershus universitetssykehus er til mest mulig nytte for pasienter som behandles ved ortopedisk avdeling. Et aspekt skal også være forebygging av skader og komplikasjoner til skader og behandling. Forskning skal også være rettet mot at pasienter har en god pasientopplevelse ved sykehuset da muskel-skjelett skader er en stor belastning for den enkelte familie og en hovedårsak til sykemelding i den arbeidsføre delen av befolkningen. I hovedsak er forskning knyttet til vanlige brudd og leddskader som behandles ved avdelingen. Forskningen ved Akershus Universitetssykehus skal være klinisk forskning og forankret i sykehuset og Helse-Sør-Øst sin forskningstrategi. Publikasjonskvaliteten ved ortopedisk avdelingen var trukket frem som et lyspunkt i Norges Forskningsråd sin evaluering av kirurgisk divisjon sin forskning i Status vedrørende organisering og forskning 2014 Ortopedisk klinikk Organisering av forskningsvirksomheten er under forskningsledelsen for kirurgiske fag med Professor Tom Øresland som øverste leder. Under dette nivået er forskningen i kirurgisk klinikk organisert som vist i organisasjonskart. Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Forskningsleder Asbjørn Årøen Ortopedisk forskningsutvalg Ledes av forskningsleder

2 Sammensetningen av forskningutvalget er som følger; representant for avdelingsledelsen (Inge Skråmm), representant for Universitetet i Oslo og forskningsleder (Asbjørn Årøen), representant for assistentlegene (Truls Straume-Næsheim), representant for overlegene (Per Henrik Randsborg), veiledere med kandidat oppmeldt på doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Oslo (Stein Erik Utvåg, Ulf W Sigurdsen, Sigurd Erik Hoelsbrekke). I tillegg skal det inn en sykepleie/merkantil representant i forskningsutvalget i løpet av våren I tillegg møter forskningskoordinator ved ortopedisk klinikk. Møter avholdes første torsdag i måneden, utenom ferieperioder. Vitenskaplig ansatt/uio Klinikken har mangel på lokaler til klinisk forskning og undervisning. men har de siste årene fått øket antall UIO-stillinger UIO-stilling Professor: Denne stillingen innehar Asbjørn Årøen og han er også tildelt funksjon som forskningsleder i ortopedisk klinikk samt veileder for Svend Ulstein, Christian Owesen og Jan Harald Røtterud i deres doktrogradsprosjekt. Videre er han også veileder for master og fysioterapi student Karin Bredland ved OUS og biveileder for cand med Cathrine Engen på forskerlinjen ved Senter for idrettskadeforskning. Førsteamanuensis Denne stillingen innehar Overlege Stein Erik Utvåg. Utvåg er hovedveileder for dr Dolatowski sitt doktorgradsprosjekt på lårhalsbrudd, samt et prosjekt vedrørende behandling av kragebeinsbrudd som er et annet klinisk prosjekt som er overlege Henrik Fulgesang sitt doktorgradsprosjekt. Unviersitetstipendiat med undervisningsplikt 100 % stilling Henrik Fuglesang som forsker på kragebensbrudd Universitetstipendiat med undervisningsplikt 50 % stilling Deles i dag av Ola Lars Hammer, overlege Hammer forsker på distale radiusbrudd med ekstern veileder. Avdelingsansatte forskningsstillinger/kompetanse 2 D-stilling: Disse besettes i dag av Svend Ulstein som forsker på korsbåndskader og bruskskader, og Christian Owesen som forsker på kneskader hos barn og unge, begge under veiledning av Professor Asbjørn Årøen

3 Veileder 6 stk med veilederkompetanse: Avdelingen har i dag ansatt 6 leger med dr.grad og dermed veileder kompetanse. To av disse har kandidater oppmeldt på doktorgradsprogrammet, men aktiv veiledning drives også av de tre andre, samt egen forskning. Det er et mål at alle på avdelingen med veilederkompetanse blir involvert i veiledning av forskningen som er ved ortopedisk klinikk. Forskningsprosjekter Avdelingen har nå i prosjekt i gang eller under planlegging. Dette gir store muligheter men medfører også at avdelingen via forskningsutvalget må spille en mer aktiv rolle for å foredle prosjektene til best mulig kvalitet, øke sjansen for gjennomføring, finansiering og publikasjon. Evaluering av prosjekter i avdelingen For å sikre gjennomføring og kvalitet på prosjekter som blir igangsatt skal alle prosjekter gjennom en intern godkjenning i forskningsutvalget før det forelegges avdelingsledelsen eller blir sendt søknad til strategiske midler på sykehuset. Søknad og evalueringsrapport fra NFR og Helse Sør-Øst skal oversendes til forskningsutvalget for arkivering og gjennomsyn for fortløpende evaluering av utfall og resultat av søknader. Godkjenning av prosjekter Følgende momenter vektlegges spesielt ved godkjenning av prosjekter. Høy kvalitet av prosjektet Hoved veileder ansatt på Akershus Universitetssykehus Finaniseringsplan Kontrakt med MEDINOVA for studier med industrisponsor Det er kun i helt spesielle tilfeller at prosjekt som ikke fyller disse kriteriene vil bli godkjent av forskningsutvalget, og dette vil kanskje være mest aktuelt for rene eksperimentelle studier der avdelingen ikke har egne ressurser. Forskningsseminar Forskningsutvalget har arrangert forskningseminar siden 2011 og vil gjennomføre dette årlig i planperioden Fra og med 2012 har vi hatt med ekstern reviewer for å utvikle det internasjonale samarbeidet vedrørende forskningsprosjekter ved avdelingen. I 2014 er planen å utvikle dette videre til et mer eksternt symposium rettet hovedsakelig mot fastleger og fysioterapeuter i nærområdet, med samtidig internasjonal forelesere

4 Samarbeidspartnerer Avdelingen har i dag internasjonalt samarbeid med forskningsmiljøer med høyt rangerte forskere i USA (Vail Colorado og Alexandria), Sverige (Stockholm), nasjonalt ved OUS (4 prosjekter) og Leddproteseregisteret Bergen(2 prosjekt) og innen Ahus med EPIGEN og HELTEF. Avdelingen har etablert et godt forsknings samarbeid med Sykehuset i Østfold. Publikasjoner Avdelingen har de siste tre årene ikke øket publikasjonsantallet men har variert mellom 11 til 15 publikasjoner. Målet er å publisere mellom artikkler ved utgangen av strategiperioden. Siste to årene har avdelingen hatt flere publikasjoner i det høyeste rangerte tidskriftene i fagfeltet ortopedisk kirurgi og man ønsker strekt å opprettholde dette kvalitetsstempelet på forskningen i ortopedisk klinikk med å fortsette arbeidet med at kun prosjekter med høy kvalitet blir satset på i ortopedisk forskningsgruppe. Finansiering av prosjekter Gjennom et målrettet og godt arbeid gjennom enkelt personer og ved god støtte fra avdelingen har det lykkes avdelingen å få støtte til uavhengig forskning på kliniske problemstillinger. Oppnåelse av mål og prioriteringer i den kommende 5 års perioden nødvendiggjør imidlertid at dette bedres. Dette oppnås ved at søknader gjennomgår en intern evaluering før de sendes Helse-Sør-Øst og Norges Forskningsråd. Målet er å øke antall søknader og uttelling i form av støtte, spesielt i forhold til ekstern støtte. Målbeskrivelse for Fullføre doktorgradsprosjekt oppmeldt ved Universitet i Oslo 2011 i løpet av utgangen av 2015, dvs. at avdelingen skal få fullført 5 doktorgradsprosjekt i løpet av denne 4 års perioden. Til nå har forskergruppen klart og følge denne planen med en disputas i året. Oppstart av 2 post-doc-prosjekt i løpet av denne perioden. (To postdoc prosjekt er i startfasen). Det er et mål at 3 nye prosjekt skal få finansiering via Helse-Sør-Øst eller NFR, dette vil medføre en dobling av dagens situasjon. Til nå er det oppnådd finansiering av et prosjekt i tillegg til de som var finansiert ved begynnelsen av strategiperioden. Øke antall D-stillinger til å tilsvare de ulike seksjonene ved avdelingen, d.v.s i alt 4 D-stillinger, i den aktuelle 5 års perioden har målet vært å øke fra 1 til 2 stillinger. Dette ble oppnådd i 2014.

5 Det er et mål at vi skal ha 4 seniorforskere ved avdelingen og at disse skal være ansatt ved UIO i en bistilling eller på eksterne midler og at disse skal drive aktiv veiledning i tillegg til egen forskning. Det er ønskelig på sikt at det etableres forskningsgrupper rundt disse nært knyttet til vår kliniske virksomhet. Det er nå to seniorforskere ved avdeling en. Det er ønskelig at flere kvinner ved avdelingen rekrutteres til forskningsarbeidet. Dette tenkes oppnådd ved igangsettelse av sykepleieprosjekter innen ortopedisk forskningsgruppe. Utvikle videre samarbeidet med HELTEF som har fungert godt i forrige 4 års periode Prioriteringer innenfor nåværende planperioden o Etablering av to nye 2 seniorforskerstillinger finansiert via UIO og sykehusets midler, alternativt med eksterne midler i form av postdocprosjekt. o Øke uttellingen ved utlysning av eksterne midler ved Helse-Sør-Øst/NFR. Målet er at et prosjekt får støtte ved hver tildeling av eksterne midler. I løpet av 2016 er målet at tre nye prosjekter har støtte fra NFR eller Helse Sør-øst alternativt fra EU Grant. o Lokaler til seniorforskere/forskningsenheten skal etableres i nærheten av administrasjonen for sikre integrering av forskning i den daglig virksomheten i avdelingen o Forskningstrukturen i avdelingen skal være klart beskrevet og en forskningskoordinator i deltid tilknyttes forskningsutvalgets arbeid. Dette er langt på vei fullført. o Etablere ortopedisk forskning ved avdelingen på et høyt internasjonalt nivå det vil si en eller flere publikasjoner i tidskrift rangert som topp tre i ortopedi og fortrinnsvis en eller to publikasjoner over dette nivået (impact-factor over 3.9 Osteoarthritis and Cartilage som er ratet høyest i ortopedi i dag). Dette har vi fått til de to siste årene. o Bidra til at sykepleieforskning på avdelingen og rehabilteringsforskning ved samarbeidende fysioterapiavdeling utvikles og kommer i gang. o Bidra til at prosjekt igangsettes ved alle seksjoner ved klinikken o Målsetning i 5 års perioden er at Akershus Universitetssykehus skal kunne bli et foregangssykehus vedrørende egeninitiert klinisk forskning som direkte gir resultater for den enkelte pasient i store pasientgrupper basert på eget pasientmateriale, utvikling av unge og innovative forskningsgrupper ved hjelp av internasjonale samarbeidspartnere.

Forskningsstrategi 2012-2016

Forskningsstrategi 2012-2016 Forskningsstrategi 2012-2016 2 Innhold 1. Innledning 4 2. Visjon 6 3. Strategiske mål 6 Strategiske satsninger 6 Organisering av forskning 6 Faglig produksjon 8 Evaluering av forskning 10 Formidling og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2004

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2004 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2004 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2011

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2011 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2011 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2013 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene

Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene Senter for konkurransepolitikk: Kostnader, finansiering og samspill med fagmiljøene Utredning II fra arbeidsgruppe bestående av Viserektor Mette Bjørndal, NHH Juridisk direktør Håkon Cosma, Konkurransetilsynet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS)

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) Arbeidsgruppens forslag, august 2009 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Strategiens mål... 4 Del 1. Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole Vurdering av søknad om akkreditering som høyskole Juni 2014 Institusjonsakkrediteringer NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Tid: Fredag 12. desember 2008 kl. 13-17 (det serveres lunsj fra kl. 12) Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2002

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2002 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2002 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

Innhold. Innledning...3

Innhold. Innledning...3 Klinikk for diagnostikk og intervensjon Handlingsplan for forskning 2014 2015 Oppfølging av forskningsstrategi 2011 2015 Innhold Innledning...3 a) Faglig produksjon og b) kvalitet...4 c) Evaluering av

Detaljer

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d. Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.-graden Inge Ramberg Clara Åse Arnesen Rapport 13/2014

Detaljer

28.02.2013 Årsrapport 2012 Side 1 av 9

28.02.2013 Årsrapport 2012 Side 1 av 9 28.02.2013 Årsrapport 2012 Side 1 av 9 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - TKØ er et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27 er nå etablert i henhold til vedtak i fylkestingene

Detaljer

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd Norges forskningsråd Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt nummer telefaks: 800 83 001 Internett:

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 Dekanvedtak august 2013 1 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2014 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE 1 INNHOLD 1.0 Forord 2.0 Oppsummering strategisk plan

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram, og akkreditering som vitenskapelig høyskole Februar 2014 Institusjon: Kunst-

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunnsinformasjon... 3 1.1 Etableringen av NKTforFH... 3 1.2 Mandat og formål... 3 1.3 Organisering... 4 1.

Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunnsinformasjon... 3 1.1 Etableringen av NKTforFH... 3 1.2 Mandat og formål... 3 1.3 Organisering... 4 1. Virksomhetsplan 2015 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunnsinformasjon... 3 1.1 Etableringen av NKTforFH... 3 1.2 Mandat og formål... 3 1.3 Organisering... 4 1.4 Behov og utfordringer... 5 2. Virksomhetsplan

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer