Referat Innvolveringsmøter om vannforvaltning i Bergensområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Innvolveringsmøter om vannforvaltning i Bergensområdet"

Transkript

1 Referat Innvolveringsmøter om vannforvaltning i Bergensområdet Forskningsprosjektet ARCH Vannområde Vest og 17.juni kl 15:00-17:00 på USF Verftet Innledning/invitasjon Vannområde Vest omfatter 9 kommuner i Hordaland. Det arbeides for tiden med en forvaltningsplan for vannressursene i dette området. For at arbeidet med vannforvaltning skal lykkes, er det behov å inkludere både lokalkunnskap og fagkunnskap. Derfor er det viktig å engasjere interessenter i en aktiv involveringsprosess. Innenfor rammene av arbeidet med forvaltningsplan for Vannområde Vest og forskningsprosjektet ARCH ble interessenter invitert til å delta i tre samtaler ledet av Per Jon Odeén (tidligere journalist i Bergens Tidene). Målsetningen med samtalene var å innhente viktige lokale innspill til forvaltningsplan for vannressursene i Vannområde Vest. Det ble etterlyst gode idéer for å kunne bevare og benytte vannforekomstene våre på en bærekraftig måte i fremtiden. 10.juni - Dagens vann Lyrisk introduksjon Byfjorden i ord og toner v/ visesanger Øyvind Offerdal. Per Jon Odéen ønsket velkommen og introduserte seg selv, Amy Oen (Prosjektleder for ARCH forskningsprosjekt om involvering) og Anne Mette Mydland (Prosjektleder for Vannområde Vest). Deretter hadde vi en introduksjonsrunde blant de fremmøtte (en oversikt over deltakere og de øvrige interessenter som var invitert er vedlagt). Med godt vannmiljø som felles mål v/anne Mette Mydland Se PDF Det ble gitt en kort presentasjon av bakgrunnen for vannforskriftarbeidet og Vannområde Vest samt litt info om hvordan tilstanden for vannet i Vest er i dag. Vannområde Vest er ett av til sammen fem vannområder i Hordaland, og omfatter de 9 kommunene Askøy, Austevoll, Bergen, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Sund og Øygarden. Det jobbes for tiden med å lage en forvaltningsplan med tiltaksprogram for hele vannregionen som skal omfatte alle vannforekomster som er i risiko for ikke å oppnå miljømålet god økologisk tilstand innen utgangen av planperioden (2021). For slike risikoforekomster skal det på lokalt nivå, i hvert Vannområde, foreslås tiltak for å forbedre tilstanden. Tiltakene skal presenteres i en tiltaksanalyse og skal videre innarbeides i en forvaltningsplan. Samlet sett er litt over halvparten av alle vannforekomster i vannområdet i risiko for ikke å oppnå god miljøtilstand innen utgangen av planperioden (2021). Noen av de største utfordringene er

2 knyttet til avrenning fra spredt avløp, byer/tettsteder og landbruk, samt utslipp fra industri og fysiske endringer (fiskevandringshinder/ødeleggelse av gyteområder) i vassdrag. Det er ønskelig med innspill til tiltaksanalysen. Tiltaksprosessen er i en startfase og det er ønskelig med bred involvering. De fleste typer forslag som kan bidra til å bedre vannmiljøet vil inkluderes i tiltaksanalysen. For mer info om vannforskriftarbeidet og Vannområde Vest se: https://www.facebook.com/vassregion.hordaland?fref=ts Hvor tok vassdraget veien? v/ Bjørn Berge Bjørn Berge gav et spennende og illustrativt historisk innblikk i utviklingen som har skjedd med og rundt mange vassdrag, med særlig fokus på Fjøsangerområdet! Bilde 1 - Bjørn får hjelp av Per Jon til å vise bilder Bilde 2 Engasjerende innlegg fra Bjørn Berge

3 Ved hjelp av gamle og nye foto og kart viste han hvordan vann og elver er fylt igjen, lagt i rør og flyttet under bakken. Utviklingen av et urbant område har her, som mange andre steder, gått på bekostning av naturmiljøet. På den positive siden kan Bjørn fortelle at det finnes muligheter for å hente fram igjen deler av vassdraget, og i forbindelse med opprustningen av Mindeområdet (Kanalveien), er det konkrete planer om å bringe vannspeilet opp i dagen igjen. Bjørn oppfordret også alle til å ta seg en tur i Nubbevatnet på Landåsfjellet for å fiske. Her er det fin fisk og gratis fiske for alle! Gruppeaktivitet - Fra Fjell til fjord Gruppen ble presentert med en illustrasjon og to kart. Illustrasjonen viste Byfjorden/Vågen og området rundt, med økosystemtjenester og menneskelige press på disse. Her kunne man observere og legge til faktorer man mente manglet. På det første kartet var det på forhånd plassert inn en del fargekodete lapper (se bilde 4) som markerte ulike påvirkninger og hvor de finnes. Kartet kunne suppleres med nye påvirkninger (lapper) for å markere påvirkninger som ikke var tatt med. På denne måten fikk vi hentet frem lokal kunnskap. Bilde 3 - Diskusjon rundt påvirkningskartet. Det andre kartet var tilsvarende det første, men helt tomt. Her kunne deltakerne selv fylle inn brukerinteresser bading/rekreasjon/turisme, yrkes- og fritidsfiske, vann til industri/jordbruk, og kraftproduksjon på kartet ble det presentert mange brukerinteresser, hovedsakelig rekreasjon og fiske. Ved å koble disse kartene sammen fremkommer det at bruken av vannet ofte kommer i konflikt med ulike påvirkninger. Enkelte områder som i dag benyttes til bading, fiske og annen rekreasjon, er også områder hvor man kan finne forurensning av forskjellig slag eller fysiske påvirkninger på vassdrag. Bilde 4 - Kart med påvirkninger. Grønn: hydromorfologiske endringer Rød: diffus avrenning Gul: utslipp fra punktkilder

4 11.juni Vann rammet i fremtiden Denne dagen handlet om drømmer og visjoner for framtiden. Hva er det mulig å oppnå? Vi ønsket å tenke annerledes og tenker fremover! Kunstnerisk introduksjon i to deler 1. Lysbildefremvisning Vi hadde på forhånd invitertt medlemmer av fotoklubber i Bergen til å sende inn bilder av kyst, vann og vassdrag i Bergensområdet. Rune Eide, Thiruchelvam Thir, Bente Nedrebø og Øystein Skålevik bidrog med mange flotte foto! Vi startet møtet med en lysbildeframvisning av de innsendte bildene. Bildene var også printet ut og hengt opp i møtelokalet. Under pausen fikk deltakerne stemme over hvilket bilde de likte best. Bente Nedrebø fikk desidert flest stemmer for sitt bilde «Beauty and the beasts», som mange mente var spesielt illustrerende for temaene vi jobber med på disse møtene. Bilde 5 - "Beauty and the beasts", fra Nesttunvatnet. Foto: Bente Nedrebø 2. Pictures reframed I tillegg viste vi en videosnutt av "Pictures Reframed" laget av Leif Ove Andsnes og Robin Rhode. Her viser Andsnes og Rhode at selv om det er dristig å utfordre det velkjente, så kan nye innfallsvinkler og nye måter å se ting på, bli til noe vakkert. I "Pictures Reframed" utfordrer de

5 den musikalske kunsten med en ny ramme, som inkluderer både vann og industri, når pianoet drukner i tørrdokken til Laksevåg Verft. Bergen og Omland Havnevesen (BOH) v/ Per-Christian Klem Se PDF Han fortalte om BOH sine planer fremover (ca. 5-års perspektiv). Kaianleggene i Bergen er designet og dimensjonert for helt andre typer fartøy enn dem som bruker kaiene i dag nemlig store cruisebåter. Kaiene er for små og har for skrå vinkel i forhold til dagens skip (som ofte har firkantet bunn). Konkrete planer: Nytt kaiavsnitt på Nøstedokken (steinfylling). Utvide kaibredde og flytte grunnstake (fjerne grunne) for å øke innseilingsbredden. Opprydding av Skoltegrunnskaien bruke forurensede (innkapslede) masser fra Vågen til å utbedre og utvide kaien. Vinn-vinn situasjon: får bedre kaianlegg og blir kvitt forurensede masser! Før man eventuelt kan bruke de forurensede massene til kaianlegg, må man få kontroll på hva som skal fjernes og hva som skal tildekkes. Det er også viktig å få kontroll på aktive kilder fra land (miljøgifter renner enda ut i fjorden). I tillegg har man arkeologiske verdier i Vågen som må tas hensyn til. Dette sammen med miljøhensynet gjør jobben kostbar. Bilde 6 - Diskusjon rundt BOH sine planer for Bergen havn.

6 Gamle Laksevåg Velforening v/ Helge Farestveit Se PDF Foreningen engasjerer seg for å forbedre miljøet på Laksevåg (Laksevåg indre). Foreningen ble etablert i løpet av en uke i 2001 etter innspill fra kommunen i forbindelse med utviklingen av en ny bydelspark. Utgangspunktet for deres virke er: «Hvorfor kan ikke vi bade når Nordnes kan?» 11 år senere er de forurensede sedimentene i Kirkebukten kapslet inn og tilstanden overvåkes. Foreningen ønsker fortsatt badeplass i området. Laksevåg-/Håsteinerparken blir Laksevågs «grønne akse». Elven, som i dag er lagt under bakken, skal åpnes opp slik at den igjen får renne gjennom parken. Det blir renseanlegg for e-coli slik at det blir mulig med badeplass i sjøen nedenfor elven. Håpet er at dette kan bli en foregangsmodell til inspirasjon for resten av Bergen! Bilde 7 Helge Farestveit viste frem bilder over Håsteinerparken sammen med landskapsplan som viser Laksevågselven som skal gjenåpnes ovenfor den gamle bunkersen. Herfra vil den renne gjennom hele parken (se PDF). Gruppeaktivitet Drømmer og visjoner /«World Cafe» Det ble satt opp 3 bord med duk man kan skrive på. På hvert bord ligger et spørsmål som gruppen skal diskutere. Møtearrangørene Amy, Anne Mette og Per Jon «ledet» samtalene rundt hvert sitt bord. Bilde 8 og 9 - Aktivitet rundt gruppebordene

7 Bord 1: Hvilke kompromisser må vi ta for å få til noe som både er godt for vannet og mulig å gjennomføre Tidsplan(er) mot oppsatte mål o Være åpne for å ta tak i delmål underveis. Lage «fleksible» mål, men sluttmålet må alltid være i fokus Problem: Dypvannsdeponi/ må fires ned kontrollert, billigste løsning men hva vet vi om strømendringer o Harstad/Tromsø o Næringsliv veldig viktig (havnedirektør styrte prosjektet i Tromsø) Sektortenkning = problem Samfunn/helhet havnevesenet rehabilitering/deponi/ å kvitte seg eller deponere på stedet Tildekking = godt å prøve ikke Oslofjordmodellen; dumpe lenger ut i fjord Informasjon få med folk, de må skjønne Kompromiss med Grønn etat kommunen ville ha parken! Overvåking av vannet ulik tildekking noe som kanskje kan brukes; Vågen, Kirkebukten godt eksempel Økonomi strakstiltak mange vurderinger andre og billigere tiltak. «Nødsarbeid» - Bruke flere fra fattige land kvalitetssikre Bristolmodellen bruk for eksempel folkefest til å presentere modellen «Sediment og Samfunn» - informasjonsmedarbeid i hele prosessen! o Eks: Os kommune Miljøverndep. Oslevvassdraget Møte med grunneierne 250 illsinte grunneigere var redd for regler som ville styre bruken av vassdraget. Uthuling av forurensningsloven skal ikke akseptere at dette skjer Finne kompromisser! Bord 2: Hva er dine drømmer/visjoner for vannet i fremtiden (tenk lokalt)? Barn/barnebarn skal kunne fiske der vi fisket Ta vare på det gamle og samtidig skape noe nytt Vann er en del av Bergens identitet bruke og se på det som en ressurs i stedet for et problem o Kulturaktiviteter/vannfestivaler o Kunst o Sanseopplevelser se, høre o Involvere barn og unge i utforming av bynært vann skape interesse Opptre slik at folk er stolt av sine omgivelser Ta vare på grønne verdier og områder for læring og opplevelser for barn og voksne Få elver tilbake, frigjøre vannet der vi kan! Ta vare på mangfold av flora og fauna knyttet til vann Opprettholde eller skape nye grønne korridorer fra fjell til fjord skaper også grunn for dyreliv Få badevann i bynære strøk (det meste er drikkevann med badeforbud) o Foreløpig; legge til rette for kollektivtransport ut av byen («grønne holdeplasser» på bybane?) o Foreløpig; Skape gode sykkel og gangpassasjer til grønne/blå områder Få trygge områder uten forurenset vann o Få kontroll på forurensningskildene o Kunne fiske «trygg fisk» fra Vågen

8 Bord 3: Hva tror du vil være det mest usikre for å nå målet om godt vannmiljø (tenk lokalt)? Klima og klimaendring o Frekvens av katastrofer o Havnivåstigning, stormflo(frequency of hazards) Økonomi o Cruise båt havn (Bergen er ikke en fiskehavn) Medias rolle (og sosiale medias rolle) Informasjon (hvem får plass i media) Kunnskap- og kunnskapsmangel Forskning og fremtidig fokus på forskning Global forurensning (hva som falles ned av sur nedbør fra Europa for eksempel) Gamle forurensinger (som kommer frem) Stoffer vi ikke enda kjenne virkningen av (i.e. o DDT i 1960årene, nå har vi nanopartikler og genmodifisert laksaks Grønn etat Bergen Kommune (bremsekloss) Vedtatte planer kan være en bremsekloss (i.e. når ting endrer seg i fremtiden) Klif (som kan ta inn politiske og økonomiske forhold), evne til å finne smutthull i gode regelverket og lover Boligfortetting (for eksempel langs Bybanen) Samfunnsutvikling o Samferdsel og fremtidens transport midler o Infrastruktur o Politisk styring o Korrupsjon o Markedskreftene o Demografi (flere skilsmisser, man lever lenger, flere enmannshushold etc.) Prioritering (i.e. miljø kontra vekst) Verdisetting av naturen (mer problematisk enn andre sektorer) Teknologi o Innovasjon i bygge- og transportbransjen, «miljøvennlig» teknologi o Påvirker samfunnet og måten vi interagerer med vann og natur Personlig engasjement Holdninger og vanner (blir samfunnet mer grønn og "økologisk") Organisasjoner og velforeninger

9 17. juni Vann ruter Målet for det tredje og siste møtet i denne serien var å foreslå idéer for tiltak hvordan kan vi realisere våre visjoner for godt vannmiljø. Tanken er å bruke forslag som kom fram som innspill til Tiltaksanalysen som utarbeides for Vannområde Vest i høst. Kunstnerisk innledning v/ Øystein Skåland Øystein viste fram egenprodusert «soundslide» (bilder satt sammen med musikk til) som illustrerte bruk av natur og friluftsliv på Landåsfjellet! Bilde 10 - Oppsummering av de to foregående møtene Vinner av fotokonkurransen Bente Nedrebø ble invitert til å delta på dagens møte for å motta en liten oppmerksomhet for bildet «Beauty and the Beasts» som ble stemt fram som favorittbildet blant møtedeltakerne den 11.juni. Bilde 11 - Forsamlingen lytter ivrig. Bærekraftig liv på Landås v/ Agnes Tvinnereim Bærekraftig liv på Landås var et initiativ som startet i Utgangspunktet var: Hvordan håndtere globale utfordringer på lokalt nivå? Målet var å skape et fellesskap som folk ønsket å ta del i «gå fra protest til fest» De driver med mange ulike aktiviteter for å gjøre en lokal innsats for å minske det menneskers økologiske fotavtrykk: Inviterer til vedhugst Pusser sykler Driver redesign Dyrker lokal mat, har parsellhager, holder i kurs Den lokale organiseringen og initiativet skaper nye arenaer som har større gjennomslagskraft oppover. Gjennom matkollektiv, bildelering, energisamvirke og flere andre felles initiativ skapes et nytt og viktig bindeledd mellom lokalt nivå og politikere, presse og næringsliv! Se for mer informasjon! Målsetning med innlegget var å gi inspirasjon til interessentene for å tenkte lokalt og mindre teknisk under forslag av tiltak for hvordan kan vi realisere våre visjoner for godt vannmiljø.

10 Gruppeaktivitet Veien dit "group model building" Først ble det gitt en kort oppsummering fra de forrige møtene for de som ikke hadde vært tilstede på disse. Hovedfokus i oppsummeringen var punktene som ble satt opp som drømmer og visjoner. Bilde 12 og 13 - Gruppeaktivitet, her kommer tiltak rullende, se listen under Dagens øvelse gikk ut på å ta utgangspunkt i disse visjonene og komme med forslag til tiltak som kan gjennomføres for å oppnå disse. Deltakerne skrev forslagene sine på gule lapper som ble hengt opp på veggen og siden gruppert etter kategori som deltakerne selv laget. Det kom frem mange ideer og innspill på tiltak, både generelle og konkrete, som er viktige for å oppnå et godt vannmiljø! Fysiske endringer o Vann og kloakk ledninger må skiftes, helsefare o Fysiske hindringer, terreng, vegetasjon o Biologisk mangfold i vann og vassdrag o Viktig sammenhengende blågrønne lunger; Sandalen ved Nesttun godt eksempel MÅ BEVARES o Fjerne fremmende treslag i furuskog o Nye vannspeil (dammer) i eksisterende vassdrag; fiskemuligheter o Ingeniør-kunst Kunnskap og bruk o Den naturlige skolesekken. Gi barn et eierforhold til vann. Bruk naturen som skolestue Naturvernforbundet har opplegg o Øke tilgang til vann og trygghet i/rundt vann o «Alle bekker er farlig i dag» og derfor gjerdes bekker og vann inn og rister monteres foran alle rør etc. da er ingenting gøy o Øke kunnskap om økologisk tilstand film eller bildeprosjekt i skoler o Private må ha "eiendomsforhold" (min bekk) for å ta vare på bekken. o Prøv å restaurere/vise fram rester av gamle kvernhus/sagbruk o Folk som ikke er vant med et godt vannmiljø (innvandrere) må også læres opp i hvordan man skal ta vare på det og bruker det positivt

11 o "Adoptere en elv" Lokalt eierskap o Skape lokalt eierskap; barnehage skole forening/lag naboskap o "lobby" mot mannen i gata o Ta vare på miljøet rundt vannet o Bruk lokalbefolkning til å rydde boss lang vannet o Handling endrer tankegangen. Folk blir engasjert når de opplever er det er nyttig, viktig og rett. o Skoler i nærmiljø langs vann/elv. Bruk elevene i vassdrag. o Bynært vann. Utforming er viktig for folk i nærmiljø for mental helse og fysiske helse. Stier land vannspeil. o Lær av Bærekraftig Liv på Landås. o Få opp engasjement i nabolaget/bygda omkring et vassdrag. o Dugnadsdager for å rydde opp avfall i elvemunninger o Lokalt må jobbe ut i fra det kan oppstå mange gode initiativ Nettverk/plattform o Møtes i midten for å lage plattform o Bygge nettverk både geografisk (nærmiljø) og i forhold til forvaltningen (planleggere) o Forskningssøknad om lokal involvering for å kartlegge vannkvalitet o Bygg nettverk o Formidling de gode prosjektene o Informasjonsflyt mellom etater og interessegrupper Regelverk o Skaffe tillatelse for å få vekk fremmede fiskearter i vann o Verneverdige (gamle) steinmurer, stier(tråkk) noen kan være med på å hundre utvikling o Stoppe miljøutslipp fra bedrifter langs vann/vassdrag o Tenk på hvor lite forurensning kan ødelegge et vassdrag (olje, syre) o Pålegging og bøter for bedrifter langs vassdrag som slipper ut miljøgifter o Eiendomsforhold (privat/offentlig), kulturminneloven, fornminneloven kan stoppe omlegging o Håndtering av overflatevann (økt avrenning) o «Frede» et bestemt område rundt et vassdrag, lage grønne lunger Beslutningsnivå o Vedta sammenhengende blågrønne lunger på plannivå hvor lokalmiljø setter rammen o Grunneiere og politikkere for felles forståelse for områdevern og tilrettelegging omkring vassdrag/grøntområde o Kontakte politikere/ansatte i kommunen vedr et bestemt vassdrag. Skaffe div tillatelser til eventuelle tiltak o Besøke NHH og be dem (forlange) utvikle økonomiske modeller som forteller oss hvordan vi kan iverksette et samfunn basert på «steady state» og ikke på vekst! Gøy! o o Regnfestival eller regnfest midt i okt/nov alle må gå i støvler og regntøy Nye vannmiljø, byrom, livsrom (kano, kajakk, fiske, festival, vannskulpturer)

12 o Barn må komme ut i vann for at det skal være gøy, da lærer de også å være forsiktig der det behøves Grunnlag for endring o Å frigjøre vann ideale initiativ viktig. Nesttunvassdragets Venner for eksempel. Sette i gang prosjekter i elven o Utfordre samfunnsvitere, designere og psykologer til å komme med forskning, eksempler til ENDRING Møteserien ble avsluttet med tapas og hyggelig samtale for de som var møtt opp! Bilde 14 og 15 - Lokaler med historisk sus på USF Verftet Amy Oen Prosjektkoordinator for forskningsprosjektet ARCH Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Norges Geotekniske Institutt (NGI) Grønn etat Bergen kommune Mobil: Tlf.: Epost: Epost:

13 Vedlegg: Møre om vannressurser i Bergensområdet Inviterte* Namn organisasjon Mail 10.juni 11.juni 17.juni Håkon Tombre Tombre fiskeanlegg AS Terje Aarsand Nesttunvassdragets venner Einar Johan Grieg Vårt nesttun Erling Otterlei SKL produksjon Bjarne Ulvestad Fjellvar/Fjell kommune Ragnar Joakim Nese Privatpers. Askøy Arild N. Øvre-Eide Bergen bondelag Terje Haugland Statens naturoppsyn Askøy Ole Bjørn Eikeland Fusa bondelag Therese Kronstad BKK produksjon Jostein K. Lien Hop næringspark Helge Farestveit Gamle Laksevåg Velforeining Erik Falck Bergen sportsfiskere Jan Helge Fossaa Havforskningsinstitutt Haflidi Haflidason UiB, Inst. for geovitenskap Per Vikse Bergen kommune Ane Moe Gjesdal COWI Scott Bremer UiB, Senter for vitenskapsteori Per-Christian Klem Bergen Havnevesen Oddvar Skre Naturvernforbundet Hordaland Merkur båtforening X X X X X X X X X X X X X X X X X

14 Namn organisasjon Mail 10.juni 11.juni 17.juni Svein Hatlem - NHO Hordaland Kurt Oddekalv Norges Miljøvernforbund Rune Nedreaas Bergen Group Laksevåg Warren S. Eversley. Jernbaneverket Bjørn Kristian Berge privat Invitasjon pr. brev X X X Hans Inge Algrøy Fiskeriog havbruksnæringens landsforening Helge Hisdal Samnanger historielag Helle Bruland Fusa kommune Geir Totland Hordaland Bondelag Johanna Myrseth Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland Øystein Skålevik Fortograf/privat Ole R. Sandven Bergen kommune/grøn etat Grethe Aarheim Nesttunvassdragets venner Agnes Tvinnereim Bærekraftig liv på Landås X X X X X X X X X Bente Nedrebø X Anne Mette Mydland X X X Amy Oen X X X Per Jon Odeén X X X *Alle interessenter, altså referansegruppen, til Vannområde Vest, ble på et tidlig tidspunkt informert om møteserien og bedt om å melde ifra dersom dette var av interesse. De som ønsket å holdes videre informert, fikk invitasjon til møtene. X X X

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Audnedal kommune og Vannforskriften

Audnedal kommune og Vannforskriften Audnedal kommune og Vannforskriften Informasjon for Audnedal kommunestyre 11. april 2013 ved Stig Skjævesland, Prosjektleder for Vannområdet Mandal-Audna Tema: Vannforskriften Hvordan kan vi best ta vare

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles Vannforvaltning Innholdsfortegnelse 1) Vannregioner - kart 2) Vannregionmyndigheter - kart 3) Økosystembasert forvaltning Vannforvaltning Publisert 24.06.2009 av Miljødirektoratet ja Godt vannmiljø er

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Sammen for godt vannmiljø

Sammen for godt vannmiljø Sammen for godt vannmiljø -status utfordringer i den nye vannforvaltningen Janne Sollie, DN-direktør Vann en grunnleggende ressurs sikre helhetlig beskyttelse bærekraftig bruk av vannforekomstene Sikkert

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden Anders Iversen Seniorrådgiver / prosjektleder Direktoratet for naturforvaltning Et nytt løft for norsk vannforvaltning Initiert

Detaljer

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Vannforskriften Fokus på kunnskapsbehov i sjøområdene Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Foto 1,2,4 og 5 Kari H. Bachke Andresen Kari H. Bachke Andresen og Hege

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer!

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Foto: Nils J. Tollefsen Foto: Vegard Næss Foto: Oddvar Johnsen Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Nasjonal høringskonferanse, 28. oktober 2014 V/ Vegard

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

Vannforskriften i sedimentarbeidet

Vannforskriften i sedimentarbeidet Vannforskriften i sedimentarbeidet Miljøringen 22.11.12 Hilde B. Keilen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning,. Klif Hva innebærer vannforskriften av forhold som kan ha betydning for sedimentarbeidet?

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen Trondheim, 10.og11.april 2013 Anne Kathrine Arnesen og Hilde B. Keilen Klif Utarbeidelse av forvaltningsplaner

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Åsa Renman, vannkoordinator FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Detaljer

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms:

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Hva Regional vannforvaltningsplan side 10 Omtale av samarbeid mellom vannregion Troms og tilsvarende myndighet i Finland er feil Regionale myndigheter i Norge og Finland utarbeider et felles, overordnet

Detaljer

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland.

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 12/2923-6 HØRING OM "VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" Rådmannens forslag til vedtak: Høringsdokumentet Vesentlige

Detaljer

Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp

Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp Foto: Paal Staven Foto: Lise Sundberg Foto: Anders Iversen Anders Iversen Fagdirektør Miljødirektoratet, leder

Detaljer

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Presentasjon Miljøforum for industrien, 9. september 2014 V/ Vegard Næss, prosjektleder vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannforskriften

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Et løft for vannmiljøet

Et løft for vannmiljøet Et løft for vannmiljøet Satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget versjon 1 30.05.2012 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål fra Vannområde Enningdalselva 1. Oppsummering - hovedutfordringer Sammenlignet

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

Norsk vann i en Europeisk ramme

Norsk vann i en Europeisk ramme Norsk vann i en Europeisk ramme 19. mars 2013 Anders Iversen Nasjonal vannsamordner Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Water is not a commercial product like any other but, rather, a heritage which must

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer Samarbeidsrådet

Detaljer

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO EU s vanndirektiv - implementering i Norge EUs vanndirektiv trådte i kraft i EU

Detaljer

PILOTPROSJEKT NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE

PILOTPROSJEKT NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE PILOTPROSJEKT NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE HVA ER STATUS FOR TILTAKENE? ER TILSTANDEN BLITT BEDRE? Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE TILTAKSANALYSEN FOR NORDÅSVANNET

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune

Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune TEKNISK By- og samfunnsenheten Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune Alena Bohackova Miljørådgiver By- og samfunnsenheten Mye bra ble gjort.. TEKNISK Avdeling 2 Mye bra gjort, men Til tross for utslippsreduksjoner

Detaljer

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Foto: Anders Iversen Hva konkret skal du gjøre for å hindre tap av naturmangfold? Det vi

Detaljer

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Målsetningene; I vanndirektivet; Beskytte og forbedre miljøtilstanden i alt vann,

Detaljer

MILJØFARLIGE SEDIMENTER I BERGEN HAVN UTFORDRINGER I MARINARKEOLOGISKE KJERNEOMRÅDER

MILJØFARLIGE SEDIMENTER I BERGEN HAVN UTFORDRINGER I MARINARKEOLOGISKE KJERNEOMRÅDER MILJØFARLIGE SEDIMENTER I BERGEN HAVN UTFORDRINGER I MARINARKEOLOGISKE KJERNEOMRÅDER KOMMUNEPLANKONFERANSEN 2009 Håkon Kryvi, Fylkesmannen i Hordaland Bakgrunn Bergen havn med områdene utenfor er omfattet

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Foto: Jo H. Halleraker Foto: Vegdirektoratet Foto: Magnus Voje Foto: Direktoratet for naturforvaltning Foto:

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Påvirkninger, tilstandsanalyse og risikovurdering av kystvannsforekomster

Påvirkninger, tilstandsanalyse og risikovurdering av kystvannsforekomster Påvirkninger, tilstandsanalyse og risikovurdering av kystvannsforekomster Ordbruk Karakterisering: Faktainnsamling for beskrivelse av vannforekomstens karakteristikk Klassifisering: Tallfestet beskrivelse

Detaljer

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Forskrift om rammer for vannforvaltningen Forskrift om rammer for vannforvaltningen Hvordan organiserer og koordinerer vi innsatsen? Innlegg på Juletreff, Bergen, 14. desember 2006 Av Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland, basert på foredrag

Detaljer

Miljøforvaltningens sektoransvar

Miljøforvaltningens sektoransvar DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Miljøforvaltningens sektoransvar Klifs og DNs oppfølging av arbeidet med vannforvaltningsplaner Marit Ruge Bjærke (Klif) Øyvind Walsø (DN) Nasjonal vannmiljøkonferanse

Detaljer

Vannområde Indre Oslofjord Vest

Vannområde Indre Oslofjord Vest Organisering - Eierskap: Oslo, Bærum, Asker, Røyken Hurum, Lier, Hole, Ringerike, Nesodden og Frogn kommuner Styringsgruppe: Adm represetnanter fra kommunene. Repr. for fylkeskommunene. Fylkesmennene deltar

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften Status

Arbeidet med vannforskriften Status Arbeidet med vannforskriften Status Rådgiver/Lars Ekker 06.03.2012 1 Innhold Kort om vannforskriften Status og videre fremdrift Gjennomgang av vannområdene i nordre del av Nordland Litt om ansettelse av

Detaljer

Vanndirektivet og kystvannet

Vanndirektivet og kystvannet Vanndirektivet og kystvannet Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Troms Vannregion Troms Antall kystvannsforekomster 196 Areal kystvannsforekomster 12576 km 2 Fiskeridirektoratets sektoransvar/rolle

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet

Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet Jon Lasse Bratli, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementet, Sted, tid og avsender Foto: Bård Løken St. prop.

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet

Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet Politikeropplæring 24-25.2.2016 Avdelingsdirektør for landbruk og miljø - Gunhild Dalaker Tuseth Disposisjon Forurensningslovens

Detaljer

Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo

Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo Levende vassdrag En konkurranse for skoler i og Oslo For skoler i og Oslo Barneskoler Ungdomsskoler 5. 7. klasse 8. 9. klasse Levende Vassdrag er et tiltak for å bedre nivået på matte og naturfag i skolene.

Detaljer

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Teknakonferanse: En blågrønn fremtid Clarion Hotel Gardermoen 15.-16. oktober 2013 Pedro Ardila Samarbeid

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Vannforskriften Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Vannforskriften Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann FNF-samling Anders Iversen 3. september 2010. Foto: Svein Magne Fredriksen Foto: Paal Staven Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv

Detaljer

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Hva har vi som grunnlag for tiltaksanalysen og hva suppleres det med i 2008 Fungerende prosjektleder Knut Bjørnskau Tidligere arbeide Det foreligger

Detaljer

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde 4 Kommuner 2 fylker Lavlandsvassdrag 15 mil langt 6 mil med grunne innsjøer 9 mil elver Gjennomregulert 1850-1870 Turisttrafikk i slusene i dag 5 vannkraftanlegg

Detaljer

Erfaringer fra pilotperioden i vannområde PURA

Erfaringer fra pilotperioden i vannområde PURA Årungenelva. Foto: PURA PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Erfaringer fra pilotperioden i vannområde PURA Vannområde Glomma og Grensevassdragene 23.11.2016 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

På lag med regnet! - Klimaendringer, flomvern og godt vannmiljø - Hvordan ivareta flere ting på engang?

På lag med regnet! - Klimaendringer, flomvern og godt vannmiljø - Hvordan ivareta flere ting på engang? På lag med regnet! - Klimaendringer, flomvern og godt vannmiljø - Hvordan ivareta flere ting på engang? Presentasjon på konferanse om klimatilpasning 22. september 2015 Vegard Næss, prosjektleder i vannregion

Detaljer

Navn på ide Markedsføre arrangementet mot barn Markedsføre arrangementet mot bedrifter lokalt. Ildsjelen bak ideen. Beskrivelse av ideen/konseptet

Navn på ide Markedsføre arrangementet mot barn Markedsføre arrangementet mot bedrifter lokalt. Ildsjelen bak ideen. Beskrivelse av ideen/konseptet Markedsføre arrangementet mot barn Markedsføre arrangementet mot bedrifter lokalt. Bedrifter gis mulighet til å forhåndsbestille bonger for servering for de ansatte sikre bra oppmøte på Eggemoen Skoleklasser

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 203/16 Regional vannforvaltningsplan - Handlingsprogram 2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har

Detaljer

Vannforskriften i en kortversjon

Vannforskriften i en kortversjon Vannforskriften i en kortversjon Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Vann er ikke en hvilken som helst handelsvare,

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Hvorfor er vann viktig for innbyggerne vår?

Hvorfor er vann viktig for innbyggerne vår? Vannet i kommunen Hvorfor vann er viktig for innbyggerne våre. Hva er kommunenes oppgaver. Hva må kommunene gjøre, for å nå felles miljømål i vannforvaltningen. Hvordan kan kommunene bistå andre sektormyndigheter.

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning

Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet Vansjøkonferansen, Moss, 23.09.08 Kjære alle sammen Det er en glede

Detaljer

Referat - møte med vannområde Nidelva

Referat - møte med vannområde Nidelva Referat - møte med vannområde Nidelva Pangarden Hotell den 13. desember 2016. Tilstede: Einar Mikkelsen(Fyresdal kommune), Ove Bach(Grimstad kommune), Karl Christian Langevoll(Grimstad kommune), Ragnhild

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

Forurensingsstatus i Bergen havn

Forurensingsstatus i Bergen havn Forurensingsstatus i Bergen havn Oddmund Soldal, Ane Moe Gjesdal og Edana Fedje 1 Gjennomført arbeid Sedimentkartlegging, tiltaksplan fase I og II (COWI, NGI, NIVA, Univ. i Bergen, Høgskulen i Sogn og

Detaljer

Uttalelse til forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma

Uttalelse til forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma Vår dato: 18.12.2014 Vår referanse: 2014/8573 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Østfold Fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Innvalgstelefon: 32 26 68 07 (sentralpost@ostfoldfk.no)

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

Vannforvaltning - Fra plan til handling

Vannforvaltning - Fra plan til handling Kvænangen Foto: Eivind Johansen Vannforvaltning - Fra plan til handling Helga Gunnarsdóttir, Miljødirektoratet Hva skal jeg berøre Vannforvaltning/forskriften. Rammene for planene og programmene/gjennomføring

Detaljer

Hva vet vi om vannmiljøet så langt? Kristin B. Klaudiussen Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland

Hva vet vi om vannmiljøet så langt? Kristin B. Klaudiussen Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland Hva vet vi om vannmiljøet så langt? Kristin B. Klaudiussen Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland Innhold Karakterisering hva er det? Ansvarsfordeling Hvor langt vi er kommet på ulike tema Hvor man finner resultatene

Detaljer

Tankesmie om forbruk og livsstil

Tankesmie om forbruk og livsstil Tankesmie om forbruk og livsstil Tirsdag 18. november ble det arrangert tankesmie om forbruk og livsstil for 7. trinn ved Lundamo Ungdomsskole i regi av prosjekt Klima, miljø og livsstil. Elevene viste

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Søndre Fosen 19 06 2012 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringene med tanke på å få og opprettholde et godt vannmiljø i Søndre Fosen vannområde

Detaljer