Referat Innvolveringsmøter om vannforvaltning i Bergensområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Innvolveringsmøter om vannforvaltning i Bergensområdet"

Transkript

1 Referat Innvolveringsmøter om vannforvaltning i Bergensområdet Forskningsprosjektet ARCH Vannområde Vest og 17.juni kl 15:00-17:00 på USF Verftet Innledning/invitasjon Vannområde Vest omfatter 9 kommuner i Hordaland. Det arbeides for tiden med en forvaltningsplan for vannressursene i dette området. For at arbeidet med vannforvaltning skal lykkes, er det behov å inkludere både lokalkunnskap og fagkunnskap. Derfor er det viktig å engasjere interessenter i en aktiv involveringsprosess. Innenfor rammene av arbeidet med forvaltningsplan for Vannområde Vest og forskningsprosjektet ARCH ble interessenter invitert til å delta i tre samtaler ledet av Per Jon Odeén (tidligere journalist i Bergens Tidene). Målsetningen med samtalene var å innhente viktige lokale innspill til forvaltningsplan for vannressursene i Vannområde Vest. Det ble etterlyst gode idéer for å kunne bevare og benytte vannforekomstene våre på en bærekraftig måte i fremtiden. 10.juni - Dagens vann Lyrisk introduksjon Byfjorden i ord og toner v/ visesanger Øyvind Offerdal. Per Jon Odéen ønsket velkommen og introduserte seg selv, Amy Oen (Prosjektleder for ARCH forskningsprosjekt om involvering) og Anne Mette Mydland (Prosjektleder for Vannområde Vest). Deretter hadde vi en introduksjonsrunde blant de fremmøtte (en oversikt over deltakere og de øvrige interessenter som var invitert er vedlagt). Med godt vannmiljø som felles mål v/anne Mette Mydland Se PDF Det ble gitt en kort presentasjon av bakgrunnen for vannforskriftarbeidet og Vannområde Vest samt litt info om hvordan tilstanden for vannet i Vest er i dag. Vannområde Vest er ett av til sammen fem vannområder i Hordaland, og omfatter de 9 kommunene Askøy, Austevoll, Bergen, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Sund og Øygarden. Det jobbes for tiden med å lage en forvaltningsplan med tiltaksprogram for hele vannregionen som skal omfatte alle vannforekomster som er i risiko for ikke å oppnå miljømålet god økologisk tilstand innen utgangen av planperioden (2021). For slike risikoforekomster skal det på lokalt nivå, i hvert Vannområde, foreslås tiltak for å forbedre tilstanden. Tiltakene skal presenteres i en tiltaksanalyse og skal videre innarbeides i en forvaltningsplan. Samlet sett er litt over halvparten av alle vannforekomster i vannområdet i risiko for ikke å oppnå god miljøtilstand innen utgangen av planperioden (2021). Noen av de største utfordringene er

2 knyttet til avrenning fra spredt avløp, byer/tettsteder og landbruk, samt utslipp fra industri og fysiske endringer (fiskevandringshinder/ødeleggelse av gyteområder) i vassdrag. Det er ønskelig med innspill til tiltaksanalysen. Tiltaksprosessen er i en startfase og det er ønskelig med bred involvering. De fleste typer forslag som kan bidra til å bedre vannmiljøet vil inkluderes i tiltaksanalysen. For mer info om vannforskriftarbeidet og Vannområde Vest se: https://www.facebook.com/vassregion.hordaland?fref=ts Hvor tok vassdraget veien? v/ Bjørn Berge Bjørn Berge gav et spennende og illustrativt historisk innblikk i utviklingen som har skjedd med og rundt mange vassdrag, med særlig fokus på Fjøsangerområdet! Bilde 1 - Bjørn får hjelp av Per Jon til å vise bilder Bilde 2 Engasjerende innlegg fra Bjørn Berge

3 Ved hjelp av gamle og nye foto og kart viste han hvordan vann og elver er fylt igjen, lagt i rør og flyttet under bakken. Utviklingen av et urbant område har her, som mange andre steder, gått på bekostning av naturmiljøet. På den positive siden kan Bjørn fortelle at det finnes muligheter for å hente fram igjen deler av vassdraget, og i forbindelse med opprustningen av Mindeområdet (Kanalveien), er det konkrete planer om å bringe vannspeilet opp i dagen igjen. Bjørn oppfordret også alle til å ta seg en tur i Nubbevatnet på Landåsfjellet for å fiske. Her er det fin fisk og gratis fiske for alle! Gruppeaktivitet - Fra Fjell til fjord Gruppen ble presentert med en illustrasjon og to kart. Illustrasjonen viste Byfjorden/Vågen og området rundt, med økosystemtjenester og menneskelige press på disse. Her kunne man observere og legge til faktorer man mente manglet. På det første kartet var det på forhånd plassert inn en del fargekodete lapper (se bilde 4) som markerte ulike påvirkninger og hvor de finnes. Kartet kunne suppleres med nye påvirkninger (lapper) for å markere påvirkninger som ikke var tatt med. På denne måten fikk vi hentet frem lokal kunnskap. Bilde 3 - Diskusjon rundt påvirkningskartet. Det andre kartet var tilsvarende det første, men helt tomt. Her kunne deltakerne selv fylle inn brukerinteresser bading/rekreasjon/turisme, yrkes- og fritidsfiske, vann til industri/jordbruk, og kraftproduksjon på kartet ble det presentert mange brukerinteresser, hovedsakelig rekreasjon og fiske. Ved å koble disse kartene sammen fremkommer det at bruken av vannet ofte kommer i konflikt med ulike påvirkninger. Enkelte områder som i dag benyttes til bading, fiske og annen rekreasjon, er også områder hvor man kan finne forurensning av forskjellig slag eller fysiske påvirkninger på vassdrag. Bilde 4 - Kart med påvirkninger. Grønn: hydromorfologiske endringer Rød: diffus avrenning Gul: utslipp fra punktkilder

4 11.juni Vann rammet i fremtiden Denne dagen handlet om drømmer og visjoner for framtiden. Hva er det mulig å oppnå? Vi ønsket å tenke annerledes og tenker fremover! Kunstnerisk introduksjon i to deler 1. Lysbildefremvisning Vi hadde på forhånd invitertt medlemmer av fotoklubber i Bergen til å sende inn bilder av kyst, vann og vassdrag i Bergensområdet. Rune Eide, Thiruchelvam Thir, Bente Nedrebø og Øystein Skålevik bidrog med mange flotte foto! Vi startet møtet med en lysbildeframvisning av de innsendte bildene. Bildene var også printet ut og hengt opp i møtelokalet. Under pausen fikk deltakerne stemme over hvilket bilde de likte best. Bente Nedrebø fikk desidert flest stemmer for sitt bilde «Beauty and the beasts», som mange mente var spesielt illustrerende for temaene vi jobber med på disse møtene. Bilde 5 - "Beauty and the beasts", fra Nesttunvatnet. Foto: Bente Nedrebø 2. Pictures reframed I tillegg viste vi en videosnutt av "Pictures Reframed" laget av Leif Ove Andsnes og Robin Rhode. Her viser Andsnes og Rhode at selv om det er dristig å utfordre det velkjente, så kan nye innfallsvinkler og nye måter å se ting på, bli til noe vakkert. I "Pictures Reframed" utfordrer de

5 den musikalske kunsten med en ny ramme, som inkluderer både vann og industri, når pianoet drukner i tørrdokken til Laksevåg Verft. Bergen og Omland Havnevesen (BOH) v/ Per-Christian Klem Se PDF Han fortalte om BOH sine planer fremover (ca. 5-års perspektiv). Kaianleggene i Bergen er designet og dimensjonert for helt andre typer fartøy enn dem som bruker kaiene i dag nemlig store cruisebåter. Kaiene er for små og har for skrå vinkel i forhold til dagens skip (som ofte har firkantet bunn). Konkrete planer: Nytt kaiavsnitt på Nøstedokken (steinfylling). Utvide kaibredde og flytte grunnstake (fjerne grunne) for å øke innseilingsbredden. Opprydding av Skoltegrunnskaien bruke forurensede (innkapslede) masser fra Vågen til å utbedre og utvide kaien. Vinn-vinn situasjon: får bedre kaianlegg og blir kvitt forurensede masser! Før man eventuelt kan bruke de forurensede massene til kaianlegg, må man få kontroll på hva som skal fjernes og hva som skal tildekkes. Det er også viktig å få kontroll på aktive kilder fra land (miljøgifter renner enda ut i fjorden). I tillegg har man arkeologiske verdier i Vågen som må tas hensyn til. Dette sammen med miljøhensynet gjør jobben kostbar. Bilde 6 - Diskusjon rundt BOH sine planer for Bergen havn.

6 Gamle Laksevåg Velforening v/ Helge Farestveit Se PDF Foreningen engasjerer seg for å forbedre miljøet på Laksevåg (Laksevåg indre). Foreningen ble etablert i løpet av en uke i 2001 etter innspill fra kommunen i forbindelse med utviklingen av en ny bydelspark. Utgangspunktet for deres virke er: «Hvorfor kan ikke vi bade når Nordnes kan?» 11 år senere er de forurensede sedimentene i Kirkebukten kapslet inn og tilstanden overvåkes. Foreningen ønsker fortsatt badeplass i området. Laksevåg-/Håsteinerparken blir Laksevågs «grønne akse». Elven, som i dag er lagt under bakken, skal åpnes opp slik at den igjen får renne gjennom parken. Det blir renseanlegg for e-coli slik at det blir mulig med badeplass i sjøen nedenfor elven. Håpet er at dette kan bli en foregangsmodell til inspirasjon for resten av Bergen! Bilde 7 Helge Farestveit viste frem bilder over Håsteinerparken sammen med landskapsplan som viser Laksevågselven som skal gjenåpnes ovenfor den gamle bunkersen. Herfra vil den renne gjennom hele parken (se PDF). Gruppeaktivitet Drømmer og visjoner /«World Cafe» Det ble satt opp 3 bord med duk man kan skrive på. På hvert bord ligger et spørsmål som gruppen skal diskutere. Møtearrangørene Amy, Anne Mette og Per Jon «ledet» samtalene rundt hvert sitt bord. Bilde 8 og 9 - Aktivitet rundt gruppebordene

7 Bord 1: Hvilke kompromisser må vi ta for å få til noe som både er godt for vannet og mulig å gjennomføre Tidsplan(er) mot oppsatte mål o Være åpne for å ta tak i delmål underveis. Lage «fleksible» mål, men sluttmålet må alltid være i fokus Problem: Dypvannsdeponi/ må fires ned kontrollert, billigste løsning men hva vet vi om strømendringer o Harstad/Tromsø o Næringsliv veldig viktig (havnedirektør styrte prosjektet i Tromsø) Sektortenkning = problem Samfunn/helhet havnevesenet rehabilitering/deponi/ å kvitte seg eller deponere på stedet Tildekking = godt å prøve ikke Oslofjordmodellen; dumpe lenger ut i fjord Informasjon få med folk, de må skjønne Kompromiss med Grønn etat kommunen ville ha parken! Overvåking av vannet ulik tildekking noe som kanskje kan brukes; Vågen, Kirkebukten godt eksempel Økonomi strakstiltak mange vurderinger andre og billigere tiltak. «Nødsarbeid» - Bruke flere fra fattige land kvalitetssikre Bristolmodellen bruk for eksempel folkefest til å presentere modellen «Sediment og Samfunn» - informasjonsmedarbeid i hele prosessen! o Eks: Os kommune Miljøverndep. Oslevvassdraget Møte med grunneierne 250 illsinte grunneigere var redd for regler som ville styre bruken av vassdraget. Uthuling av forurensningsloven skal ikke akseptere at dette skjer Finne kompromisser! Bord 2: Hva er dine drømmer/visjoner for vannet i fremtiden (tenk lokalt)? Barn/barnebarn skal kunne fiske der vi fisket Ta vare på det gamle og samtidig skape noe nytt Vann er en del av Bergens identitet bruke og se på det som en ressurs i stedet for et problem o Kulturaktiviteter/vannfestivaler o Kunst o Sanseopplevelser se, høre o Involvere barn og unge i utforming av bynært vann skape interesse Opptre slik at folk er stolt av sine omgivelser Ta vare på grønne verdier og områder for læring og opplevelser for barn og voksne Få elver tilbake, frigjøre vannet der vi kan! Ta vare på mangfold av flora og fauna knyttet til vann Opprettholde eller skape nye grønne korridorer fra fjell til fjord skaper også grunn for dyreliv Få badevann i bynære strøk (det meste er drikkevann med badeforbud) o Foreløpig; legge til rette for kollektivtransport ut av byen («grønne holdeplasser» på bybane?) o Foreløpig; Skape gode sykkel og gangpassasjer til grønne/blå områder Få trygge områder uten forurenset vann o Få kontroll på forurensningskildene o Kunne fiske «trygg fisk» fra Vågen

8 Bord 3: Hva tror du vil være det mest usikre for å nå målet om godt vannmiljø (tenk lokalt)? Klima og klimaendring o Frekvens av katastrofer o Havnivåstigning, stormflo(frequency of hazards) Økonomi o Cruise båt havn (Bergen er ikke en fiskehavn) Medias rolle (og sosiale medias rolle) Informasjon (hvem får plass i media) Kunnskap- og kunnskapsmangel Forskning og fremtidig fokus på forskning Global forurensning (hva som falles ned av sur nedbør fra Europa for eksempel) Gamle forurensinger (som kommer frem) Stoffer vi ikke enda kjenne virkningen av (i.e. o DDT i 1960årene, nå har vi nanopartikler og genmodifisert laksaks Grønn etat Bergen Kommune (bremsekloss) Vedtatte planer kan være en bremsekloss (i.e. når ting endrer seg i fremtiden) Klif (som kan ta inn politiske og økonomiske forhold), evne til å finne smutthull i gode regelverket og lover Boligfortetting (for eksempel langs Bybanen) Samfunnsutvikling o Samferdsel og fremtidens transport midler o Infrastruktur o Politisk styring o Korrupsjon o Markedskreftene o Demografi (flere skilsmisser, man lever lenger, flere enmannshushold etc.) Prioritering (i.e. miljø kontra vekst) Verdisetting av naturen (mer problematisk enn andre sektorer) Teknologi o Innovasjon i bygge- og transportbransjen, «miljøvennlig» teknologi o Påvirker samfunnet og måten vi interagerer med vann og natur Personlig engasjement Holdninger og vanner (blir samfunnet mer grønn og "økologisk") Organisasjoner og velforeninger

9 17. juni Vann ruter Målet for det tredje og siste møtet i denne serien var å foreslå idéer for tiltak hvordan kan vi realisere våre visjoner for godt vannmiljø. Tanken er å bruke forslag som kom fram som innspill til Tiltaksanalysen som utarbeides for Vannområde Vest i høst. Kunstnerisk innledning v/ Øystein Skåland Øystein viste fram egenprodusert «soundslide» (bilder satt sammen med musikk til) som illustrerte bruk av natur og friluftsliv på Landåsfjellet! Bilde 10 - Oppsummering av de to foregående møtene Vinner av fotokonkurransen Bente Nedrebø ble invitert til å delta på dagens møte for å motta en liten oppmerksomhet for bildet «Beauty and the Beasts» som ble stemt fram som favorittbildet blant møtedeltakerne den 11.juni. Bilde 11 - Forsamlingen lytter ivrig. Bærekraftig liv på Landås v/ Agnes Tvinnereim Bærekraftig liv på Landås var et initiativ som startet i Utgangspunktet var: Hvordan håndtere globale utfordringer på lokalt nivå? Målet var å skape et fellesskap som folk ønsket å ta del i «gå fra protest til fest» De driver med mange ulike aktiviteter for å gjøre en lokal innsats for å minske det menneskers økologiske fotavtrykk: Inviterer til vedhugst Pusser sykler Driver redesign Dyrker lokal mat, har parsellhager, holder i kurs Den lokale organiseringen og initiativet skaper nye arenaer som har større gjennomslagskraft oppover. Gjennom matkollektiv, bildelering, energisamvirke og flere andre felles initiativ skapes et nytt og viktig bindeledd mellom lokalt nivå og politikere, presse og næringsliv! Se for mer informasjon! Målsetning med innlegget var å gi inspirasjon til interessentene for å tenkte lokalt og mindre teknisk under forslag av tiltak for hvordan kan vi realisere våre visjoner for godt vannmiljø.

10 Gruppeaktivitet Veien dit "group model building" Først ble det gitt en kort oppsummering fra de forrige møtene for de som ikke hadde vært tilstede på disse. Hovedfokus i oppsummeringen var punktene som ble satt opp som drømmer og visjoner. Bilde 12 og 13 - Gruppeaktivitet, her kommer tiltak rullende, se listen under Dagens øvelse gikk ut på å ta utgangspunkt i disse visjonene og komme med forslag til tiltak som kan gjennomføres for å oppnå disse. Deltakerne skrev forslagene sine på gule lapper som ble hengt opp på veggen og siden gruppert etter kategori som deltakerne selv laget. Det kom frem mange ideer og innspill på tiltak, både generelle og konkrete, som er viktige for å oppnå et godt vannmiljø! Fysiske endringer o Vann og kloakk ledninger må skiftes, helsefare o Fysiske hindringer, terreng, vegetasjon o Biologisk mangfold i vann og vassdrag o Viktig sammenhengende blågrønne lunger; Sandalen ved Nesttun godt eksempel MÅ BEVARES o Fjerne fremmende treslag i furuskog o Nye vannspeil (dammer) i eksisterende vassdrag; fiskemuligheter o Ingeniør-kunst Kunnskap og bruk o Den naturlige skolesekken. Gi barn et eierforhold til vann. Bruk naturen som skolestue Naturvernforbundet har opplegg o Øke tilgang til vann og trygghet i/rundt vann o «Alle bekker er farlig i dag» og derfor gjerdes bekker og vann inn og rister monteres foran alle rør etc. da er ingenting gøy o Øke kunnskap om økologisk tilstand film eller bildeprosjekt i skoler o Private må ha "eiendomsforhold" (min bekk) for å ta vare på bekken. o Prøv å restaurere/vise fram rester av gamle kvernhus/sagbruk o Folk som ikke er vant med et godt vannmiljø (innvandrere) må også læres opp i hvordan man skal ta vare på det og bruker det positivt

11 o "Adoptere en elv" Lokalt eierskap o Skape lokalt eierskap; barnehage skole forening/lag naboskap o "lobby" mot mannen i gata o Ta vare på miljøet rundt vannet o Bruk lokalbefolkning til å rydde boss lang vannet o Handling endrer tankegangen. Folk blir engasjert når de opplever er det er nyttig, viktig og rett. o Skoler i nærmiljø langs vann/elv. Bruk elevene i vassdrag. o Bynært vann. Utforming er viktig for folk i nærmiljø for mental helse og fysiske helse. Stier land vannspeil. o Lær av Bærekraftig Liv på Landås. o Få opp engasjement i nabolaget/bygda omkring et vassdrag. o Dugnadsdager for å rydde opp avfall i elvemunninger o Lokalt må jobbe ut i fra det kan oppstå mange gode initiativ Nettverk/plattform o Møtes i midten for å lage plattform o Bygge nettverk både geografisk (nærmiljø) og i forhold til forvaltningen (planleggere) o Forskningssøknad om lokal involvering for å kartlegge vannkvalitet o Bygg nettverk o Formidling de gode prosjektene o Informasjonsflyt mellom etater og interessegrupper Regelverk o Skaffe tillatelse for å få vekk fremmede fiskearter i vann o Verneverdige (gamle) steinmurer, stier(tråkk) noen kan være med på å hundre utvikling o Stoppe miljøutslipp fra bedrifter langs vann/vassdrag o Tenk på hvor lite forurensning kan ødelegge et vassdrag (olje, syre) o Pålegging og bøter for bedrifter langs vassdrag som slipper ut miljøgifter o Eiendomsforhold (privat/offentlig), kulturminneloven, fornminneloven kan stoppe omlegging o Håndtering av overflatevann (økt avrenning) o «Frede» et bestemt område rundt et vassdrag, lage grønne lunger Beslutningsnivå o Vedta sammenhengende blågrønne lunger på plannivå hvor lokalmiljø setter rammen o Grunneiere og politikkere for felles forståelse for områdevern og tilrettelegging omkring vassdrag/grøntområde o Kontakte politikere/ansatte i kommunen vedr et bestemt vassdrag. Skaffe div tillatelser til eventuelle tiltak o Besøke NHH og be dem (forlange) utvikle økonomiske modeller som forteller oss hvordan vi kan iverksette et samfunn basert på «steady state» og ikke på vekst! Gøy! o o Regnfestival eller regnfest midt i okt/nov alle må gå i støvler og regntøy Nye vannmiljø, byrom, livsrom (kano, kajakk, fiske, festival, vannskulpturer)

12 o Barn må komme ut i vann for at det skal være gøy, da lærer de også å være forsiktig der det behøves Grunnlag for endring o Å frigjøre vann ideale initiativ viktig. Nesttunvassdragets Venner for eksempel. Sette i gang prosjekter i elven o Utfordre samfunnsvitere, designere og psykologer til å komme med forskning, eksempler til ENDRING Møteserien ble avsluttet med tapas og hyggelig samtale for de som var møtt opp! Bilde 14 og 15 - Lokaler med historisk sus på USF Verftet Amy Oen Prosjektkoordinator for forskningsprosjektet ARCH Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Norges Geotekniske Institutt (NGI) Grønn etat Bergen kommune Mobil: Tlf.: Epost: Epost:

13 Vedlegg: Møre om vannressurser i Bergensområdet Inviterte* Namn organisasjon Mail 10.juni 11.juni 17.juni Håkon Tombre Tombre fiskeanlegg AS Terje Aarsand Nesttunvassdragets venner Einar Johan Grieg Vårt nesttun Erling Otterlei SKL produksjon Bjarne Ulvestad Fjellvar/Fjell kommune Ragnar Joakim Nese Privatpers. Askøy Arild N. Øvre-Eide Bergen bondelag Terje Haugland Statens naturoppsyn Askøy Ole Bjørn Eikeland Fusa bondelag Therese Kronstad BKK produksjon Jostein K. Lien Hop næringspark Helge Farestveit Gamle Laksevåg Velforeining Erik Falck Bergen sportsfiskere Jan Helge Fossaa Havforskningsinstitutt Haflidi Haflidason UiB, Inst. for geovitenskap Per Vikse Bergen kommune Ane Moe Gjesdal COWI Scott Bremer UiB, Senter for vitenskapsteori Per-Christian Klem Bergen Havnevesen Oddvar Skre Naturvernforbundet Hordaland Merkur båtforening X X X X X X X X X X X X X X X X X

14 Namn organisasjon Mail 10.juni 11.juni 17.juni Svein Hatlem - NHO Hordaland Kurt Oddekalv Norges Miljøvernforbund Rune Nedreaas Bergen Group Laksevåg Warren S. Eversley. Jernbaneverket Bjørn Kristian Berge privat Invitasjon pr. brev X X X Hans Inge Algrøy Fiskeriog havbruksnæringens landsforening Helge Hisdal Samnanger historielag Helle Bruland Fusa kommune Geir Totland Hordaland Bondelag Johanna Myrseth Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland Øystein Skålevik Fortograf/privat Ole R. Sandven Bergen kommune/grøn etat Grethe Aarheim Nesttunvassdragets venner Agnes Tvinnereim Bærekraftig liv på Landås X X X X X X X X X Bente Nedrebø X Anne Mette Mydland X X X Amy Oen X X X Per Jon Odeén X X X *Alle interessenter, altså referansegruppen, til Vannområde Vest, ble på et tidlig tidspunkt informert om møteserien og bedt om å melde ifra dersom dette var av interesse. De som ønsket å holdes videre informert, fikk invitasjon til møtene. X X X

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp

Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp Foto: Paal Staven Foto: Lise Sundberg Foto: Anders Iversen Anders Iversen Fagdirektør Miljødirektoratet, leder

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Åsa Renman, vannkoordinator FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Detaljer

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Foto: Anders Iversen Hva konkret skal du gjøre for å hindre tap av naturmangfold? Det vi

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

MILJØFARLIGE SEDIMENTER I BERGEN HAVN UTFORDRINGER I MARINARKEOLOGISKE KJERNEOMRÅDER

MILJØFARLIGE SEDIMENTER I BERGEN HAVN UTFORDRINGER I MARINARKEOLOGISKE KJERNEOMRÅDER MILJØFARLIGE SEDIMENTER I BERGEN HAVN UTFORDRINGER I MARINARKEOLOGISKE KJERNEOMRÅDER KOMMUNEPLANKONFERANSEN 2009 Håkon Kryvi, Fylkesmannen i Hordaland Bakgrunn Bergen havn med områdene utenfor er omfattet

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

Vanndirektivet og kystvannet

Vanndirektivet og kystvannet Vanndirektivet og kystvannet Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Troms Vannregion Troms Antall kystvannsforekomster 196 Areal kystvannsforekomster 12576 km 2 Fiskeridirektoratets sektoransvar/rolle

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget versjon 1 30.05.2012 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål fra Vannområde Enningdalselva 1. Oppsummering - hovedutfordringer Sammenlignet

Detaljer

PILOTPROSJEKT NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE

PILOTPROSJEKT NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE PILOTPROSJEKT NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE HVA ER STATUS FOR TILTAKENE? ER TILSTANDEN BLITT BEDRE? Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat NORDÅSVANNET VANNOMRÅDE TILTAKSANALYSEN FOR NORDÅSVANNET

Detaljer

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Målsetningene; I vanndirektivet; Beskytte og forbedre miljøtilstanden i alt vann,

Detaljer

Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet

Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet Fornyet satsing på vannforvaltning vanndirektivet er hovedredskapet Jon Lasse Bratli, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementet, Sted, tid og avsender Foto: Bård Løken St. prop.

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften Status

Arbeidet med vannforskriften Status Arbeidet med vannforskriften Status Rådgiver/Lars Ekker 06.03.2012 1 Innhold Kort om vannforskriften Status og videre fremdrift Gjennomgang av vannområdene i nordre del av Nordland Litt om ansettelse av

Detaljer

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Forskrift om rammer for vannforvaltningen Forskrift om rammer for vannforvaltningen Hvordan organiserer og koordinerer vi innsatsen? Innlegg på Juletreff, Bergen, 14. desember 2006 Av Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland, basert på foredrag

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

Vannforskriften i en kortversjon

Vannforskriften i en kortversjon Vannforskriften i en kortversjon Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Vann er ikke en hvilken som helst handelsvare,

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Hva har vi som grunnlag for tiltaksanalysen og hva suppleres det med i 2008 Fungerende prosjektleder Knut Bjørnskau Tidligere arbeide Det foreligger

Detaljer

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Disposisjon 1. Kort om arbeidet med vannforskriften 2. Status og videre arbeidet 3. Hvorfor er kommunene

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Oppegårdstjernet, Frogn Foto: Sommerseth Design kl tema innlegg ved rolle/representerer 19.00-19.10

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

Ikke mer rør Elva tilbake til byen Oslo en bærekraftig miljøby

Ikke mer rør Elva tilbake til byen Oslo en bærekraftig miljøby Levende vassdrag Om oss Oslo Elveforum (OE) er en sammenslutning av frivillige arbeidsgrupper som sammen med de kommunale etater, bydeler, velforeninger/borettslag, jeger- og fiskeforeninger m.fl. arbeider

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Hvorfor er vann viktig for innbyggerne vår?

Hvorfor er vann viktig for innbyggerne vår? Vannet i kommunen Hvorfor vann er viktig for innbyggerne våre. Hva er kommunenes oppgaver. Hva må kommunene gjøre, for å nå felles miljømål i vannforvaltningen. Hvordan kan kommunene bistå andre sektormyndigheter.

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Teknakonferanse: En blågrønn fremtid Clarion Hotel Gardermoen 15.-16. oktober 2013 Pedro Ardila Samarbeid

Detaljer

Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo

Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo Levende vassdrag En konkurranse for skoler i og Oslo For skoler i og Oslo Barneskoler Ungdomsskoler 5. 7. klasse 8. 9. klasse Levende Vassdrag er et tiltak for å bedre nivået på matte og naturfag i skolene.

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Hordaland

forum for natur og friluftsliv Hordaland Bergen kommune Postboks 7700 N-5020 BERGEN Bergen, 11.04.14 HØRINGSUTTALE VEDR. INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2014 2023, BERGEN KOMMUNE Vi viser til kunngjøring datert 10.03.2014

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Søndre Fosen 19 06 2012 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringene med tanke på å få og opprettholde et godt vannmiljø i Søndre Fosen vannområde

Detaljer

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen 1 Mange interesser rundt

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer Samarbeidsrådet

Detaljer

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Miljøringen 22. november 2012 Målstyring etter kjemisk og økologisk kvalitet økosystembasert forvaltning

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 3 Dreiebok for elevsamling (ungdomsskoletrinnet) Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 3 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko

Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko Kap 6 og 7 i versjon 1.0 av karakteriseringsveilederen Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Miljøtilstandskurs, 20.10.09 Prosentandel

Detaljer

Hvilke verktøy har vi i jordbruket?

Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Norges Bondelag 13.10.2014 Johan Kollerud, Landbruksdirektoratet Kort om status mht påvirkning fra jordbruk (Vann-Nett mm) Utfordringer mht avrenning landbruk(bl.a.

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Nasjonal godkjenning. Hva nå?

Nasjonal godkjenning. Hva nå? Nasjonal godkjenning Hva nå? Plan og tiltaksprogram Desember 2015 Vedtak i fylkestinget Januar 2016 Felles overordnet kapittel fullført Juli 2016 Nasjonal godkjenning Godkjent plan: - Plandokumentene -

Detaljer

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Rica hotell, Hell 29.oktober 2011 Harald Hove Bergmann Presentasjon av Stjørdalselva vannområde (Stjørdal kommune) Dyrka

Detaljer

Besøk fra Klima- og miljødepartementet 14. oktober 2014

Besøk fra Klima- og miljødepartementet 14. oktober 2014 Besøk fra Klima- og 14. oktober 2014 Møte om vannforvaltningsarbeidet i vannregion Rogaland Møte sin varighet kl. 9.10 10.40 Forflytting kl. 10.40 10.55 Befaring kl. 10.55 11.40 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien LOD-tiltak Oddvar Lindholm NMBU Bruk 3-leddsstrategien i planene Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. Fang opp og infiltrer alle regn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling.

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Hogne Hjelle, Bergen kommune Norsk Vanns årskonferanse 1. 2. september 2015 Kommuneplanens

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

Areal/plan/miljø TTjøme kommune

Areal/plan/miljø TTjøme kommune Areal/plan/miljø TTjøme kommune Saksbehandler:Bjørn Bjerke Larsen Direkte telefon:33 06 78 05 Vår ref.:15/46 Arkiv:FE-130 Deres ref.: Dato: 05.01.2015 Vestfold Fylkeskommune Fylkesadministrasjonen, Regionalavdelingen

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Vann i by. Beate Akselsen og Hege Fleisje Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

Vann i by. Beate Akselsen og Hege Fleisje Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann i by Beate Akselsen og Hege Fleisje Vann- og avløpsetaten Oslo kommune VA-Yngre - Tromsø 16.03.2016 Litt om ossb gjengen er klare for mulighetene! Bakgrunn Byøkologisk program vedtatt i 2011 Skal

Detaljer

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget - Forvaltningsplaner og tiltaksanalyse. Erfaringer fra vannområde PURA. - Implementering av avløpstiltak i Oppegård kommune. Oslo SAS Scandinavia,

Detaljer

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Vannsamling Haugesund 9. juni 2011 Elin Valand, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Fremdriftsplan Gjelder kun Figgjo Konsekvensutredning??

Detaljer

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Kvamskogen Vel Referat fra : Årsmøtet 9/5-2011 Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Tilstede fra styret, sett fra venstre : Øyvind Valland - Magnus Reidar Hjelme Per Frode Bjørkbom

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Utkast til FK frå VRM/VRU: 1. september 2009 Vedtak FK: 13. oktober

Detaljer

Informasjon om det nasjonale arbeidet med forurenset sjøbunn Stavanger havneområde fagmøte/referansegruppemøte i Stavanger 29.5.2015. Hilde B.

Informasjon om det nasjonale arbeidet med forurenset sjøbunn Stavanger havneområde fagmøte/referansegruppemøte i Stavanger 29.5.2015. Hilde B. Informasjon om det nasjonale arbeidet med forurenset sjøbunn Stavanger havneområde fagmøte/referansegruppemøte i Stavanger 29.5.2015 Hilde B. Keilen Innhold Status for arbeidet med forurenset sjøbunn i

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Vannområde Vest Lokal tiltaksanalyse

Vannområde Vest Lokal tiltaksanalyse Vassregion Hordaland Vannområde Vest Lokal tiltaksanalyse 31.01.2014 www.vannportalen.no 1 Forord På bakgrunn av at det europeiske vannrammedirektivet ble tatt inn i norsk lov, har det siden 2010 pågått

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Klima- og miljødepartementet Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Malin Fosse Helsfyr, 14. mars 2016 Gjennomføring av vanndirektivet i Norge EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett ved vannforskriften

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT : VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Møtegruppe: Norconsult og statusmøte i forbindelse med evaluering og revidering av "Tiltaksanalyse for 2009" Til stede: Fra Norconsult:

Detaljer

PROSJEKTPLAN REN OSLOFJORD GJENNOMFØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSEDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT

PROSJEKTPLAN REN OSLOFJORD GJENNOMFØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSEDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT PROSJEKTPLAN REN OSLOFJORD GJENNOMFØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSEDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT Basert på bystyrevedtakene 26.10.2005 sak 413 helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden

Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden Første laks i 2008 Overvintrende svaner Pukkellaks fjernet fra Røssåga ved hjelp av garn. August -07 Innledning

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK juni 2015 PEVI

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK juni 2015 PEVI BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556/55566275 Telefaks 55566330 klima.miljo.byutvikling@bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland v/magne

Detaljer

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION»

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION» Vassregion Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref: Arkivnr. Deres ref: Dato: Åsa Fredly 42876/2014/S00 30.12.2014 «HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE

Detaljer

Ålesund havn Miljøundersøkelser på landområdet

Ålesund havn Miljøundersøkelser på landområdet Ålesund havn Miljøundersøkelser på landområdet Thomas Aurdal og Anne Melbø Fylkesmannen i Møre og Romsdal Temamøte Miljøringen, Stavanger 27.10.2015 Dette skal vi snakke om Litt om Fylkesmannen Bakgrunn

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer