Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning"

Transkript

1 Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

2 Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner! s. 8 Undervisningsopplegg 2 Hva skjer egentlig? s. 9 Undervisningsopplegg 3 Si din mening! s. 10 Utdrag av kompetansemål i RLE, samfunnsfag og naturfag s. 11 Bruk Det magiske klasserommet på Utgiver: Redd Barna 2014 Prosjektledere: Ane Evenstad og Guro B. Håndlykken Illustrasjon: Tomas Drefvelin Produksjon: Xvision og Inge Lie Foto: Redd Barna og Inge Lie Grafisk design: Erik Karlsen Takk til Arnhild Midgaard, Lars Kristian Skjetne og alle andre som har bidratt. Støttet av Norad

3 Det magiske klasserommet klima Det magiske klasserommet klima er et digitalt undervisningsmateriell om vår tids største utfordring, klimaendringene. Materiellet er laget for trinn, og oppfyller kompetansemål i RLE, samfunnsfag og naturfag. Alle barn har rett til å spise seg mette, gå på skole og vokse opp i trygghet. Mange barn får ikke oppfylt disse og flere andre rettigheter, på grunn av klimaendringene. Det er barn som har minst ansvar for klimaendringene, men det er de som blir hardest rammet, spesielt barn som bor i fattige land. Klimaproblemene kjenner ingen grenser, og også i Norge ser vi virkningene av den globale oppvarmingen. I dette undervisningsmateriellet møter du barn fra flere land. Barna forteller om hvordan klimaendringene påvirker dem, og hvordan de engasjerer seg for å stoppe og tilpasse seg de negative konsekvensene. Det magiske klasserommets digitale del består av filmer, nettbrett og oppgavespill. Denne lærerveiledningen gir deg en oversikt over hovedområdene i det digitale materiellet, og inneholder konkrete forslag til hvordan du kan bruke Klimarommet i undervisningen. Det magiske klasserommet er gratis å bruke, og du finner det på Lykke til! 3

4 Innholdet i Klimarommet er delt i fire hovedbolker: 1 Årsaker til klimaendringene 2 Barns tanker om klimaendringene 3 Hvordan klimaendringene rammer barn 4 FNs klimaarbeid og barns rettigheter 1 Årsaker til klimaendringene Introduksjonsvideo: Introduksjonsvideoen tar for seg årsakene til klimaendringene, den forklarer drivhuseffekten, og motiverer elevene til å engasjere seg. Alle barn har rett til å si meningene sine og bli lyttet til (artikkel 12). 4

5 2 Barns tanker om klimaendringene Den globale skolegården: I skolegården møter vi barn fra ulike deler av verden. De forteller hvordan de engasjerer seg for å stoppe klimaendringene. Filmer, memory og ulike oppgavespill utfordrer elevene. Det norske klasserommet: I klasserommet lærer elevene om hva de selv kan gjøre for å leve mer miljøvennlig. Nettbrett, filmer og refleksjonsoppgaver aktiviserer elevene. I tillegg kan elevene teste kunnskapen sin i en klimaeksamen. «Klimaeksamen» inneholder ti spørsmål med tre svaralternativer til hvert spørsmål. Alle svar er mulige å finne i Klimarommet. På ligger et diplom som du kan skrive ut til elevene/hele klassen når de har bestått klimaeksamen. Alle barn har rett på en god barndom og en trygg framtid (artikkel 6). 5

6 3 Hvordan klimaendringene rammer barn Hva skjer a?: Barna vi møter på jordene, har opplevd en katastrofe og forteller om hvordan de erfarte den. Filmer, View-Master, nettbrett og ulike oppgaver informerer elevene. Etter storm kommer flom: Barna vi møter etter flommen, er engasjerte i å forebygge og tilpasse seg klimaendringene. Filmer, nettbrett, puslespill og refleksjonsoppgaver aktiviserer elevene. 6 Alle barn har rett til å føle seg trygge (artikkel 6).

7 4 FNs klimaarbeid og barns rettigheter Verden møtes: I gatene utenfor FN-bygningen i New York blir vi kjent med innholdet i FNs siste klimarapport og FNs barnekonvensjon. Elevene engasjeres av refleksjonsoppgaver, test deg selv-oppgaver, nettbrett og muligheten til å si sin mening. I «Si din mening!» kan elevene fortelle hva de mener de som bestemmer, burde gjøre med klimaendringene. Redd Barna tar elevenes innspill med seg i sitt arbeid. I tillegg har elevene mulighet til å fortelle Redd Barna hva de lærte i Det magiske klasserommet. På jordkloden er det i tillegg noen elementer som ikke er en del av de fire hovedbolkene. Dette er På flukt fra klima, Isen smelter, Søppel i havet og Skogen forsvinner: Alle barn har rett til å si meningene sine og bli hørt (artikkel 12). 7

8 Undervisningsopplegg 1: Bli en klimavinner! (90 min) Elevene lærer om: - årsaker til klimaendringene - hvorfor det er viktig å stoppe klimaendringene - ulike klimatiltak som reduserer klimagassutslipp - hvordan barn engasjerer seg for å gjøre noe med klimaendringene La elevene se introduksjonsvideoen (10 min) Elevene jobber på PC (40 50 min) Gå til Den globale skolegården og Det norske klasserommet. Her er det mange filmer og oppgavespill som elevene kan arbeide med. La elevene jobbe på egen hånd/sammen to og to. Avslutt denne bolken med at alle tar «Klimaeksamen», som ligger inne i Det norske klasserommet. Dette er en quiz med ti spørsmål og tre svaralternativer til hvert spørsmål. Temaet er klimaendringer, og alle svar finnes i Klimarommet. «Klimaeksamen» er ikke bestått før alle ti svar er riktige. Ønsker du å gi elevene som består eksamen, et diplom, eller å gi et diplom til hele klassen etter gjennomført økt, kan diplomet skrives ut fra nettstedet vårt Felles oppsummering (25 min) Det kan være greit å åpne for noen spontane tilbakemeldinger, men det bør ikke ta for lang tid. Lag et tankekart på «Bli en klimavinner». La elevene oppsummere/idémyldre med hensyn til alt som barn og voksne kan gjøre i hverdagen for å leve mer miljøvennlig. Filmen «Bli en klimavinner» i Det norske klasserommet har mange gode tips. Utfordre elevene til å velge et miljøtiltak fra tankekartet som de skal begynne med i sin hverdag. Be dem forklare hvorfor det er viktig med dette tiltaket. Følg opp samtalen en uke eller to etterpå for å se hvor mange som fortsatt gjennomfører tiltaket. Ansvarliggjør elevene med hensyn til de valgene vi gjør i hverdagen, og konsekvensene det får for miljøet. 8

9 Undervisningsopplegg 2: Hva skjer egentlig? (90 min) Elevene lærer om: - årsaker til klimaendringene - hvorfor det er viktig å stoppe klimaendringene - virkninger av klimaendringene for barn i Norge og andre land - hva barn kan gjøre for å redusere virkningene av klimaendringene La elevene se introduksjonsvideoen (10 min) Elevene jobber på PC (40 50 min) Gå til Hva skjer a? og Etter storm kommer flom. Her er det mange filmer og oppgavespill som elevene kan arbeide med. La elevene jobbe på egen hånd/sammen to og to. Felles oppsummering (25 min) Det kan være greit å åpne for noen spontane tilbakemeldinger, men det bør ikke ta for lang tid. Ta utgangspunkt i lokale forhold. Har området der elevene bor, blitt rammet av ekstremvær som flom, orkan eller lignende? Hvis elevene har opplevd ekstremvær, diskuter spørsmålene 1 6. Hvis ikke, diskuter spørsmålene 1 2 og 4 6: 1 Hvordan opplevde du situasjonen?/hva tror du at du ville følt om du opplevde en orkan? 2 Hva gjorde dere for å forberede dere?/hvordan kan man forberede seg på en flom? 3 Hva vil du gjøre annerledes neste gang du opplever en lignende situasjon? 4 Hvilke typer ekstremvær kan ramme Norge? 5 Hvorfor er konsekvensene av ekstremvær større i fattige land enn i rike land? 6 Hvordan kan vi redusere virkningene av klimaendringene? 9

10 Undervisningsopplegg 3: Si din mening! (90 min) Elevene lærer om: - årsaker til klimaendringene - virkninger av klimaendringene - hvilken rolle FN har i internasjonalt klimaarbeid - hva FNs barnekonvensjon er La elevene se introduksjonsvideoen (10 min) Elevene jobber på PC (40 50 min) Arbeid med elementene Skogen forsvinner, Isen smelter, På flukt fra klima og Søppel i havet, som ligger på jordkloden. Gå deretter til Verden møtes. La elevene jobbe på egen hånd/sammen to og to. Avslutt denne bolken med at alle gjør «Si din mening!», som ligger i Verden møtes. I «Si din mening!» kan elevene fortelle hva de mener at de som bestemmer, burde gjøre med klimaendringene. Redd Barna tar elevenes innspill med seg i sitt arbeid. I tillegg har elevene mulighet til å fortelle Redd Barna hva de lærte om i Det magiske klasserommet. Felles oppsummering (25 min) Det kan være greit å åpne for noen spontane tilbakemeldinger, men det bør ikke ta for lang tid. Ta utgangspunkt i en eller flere av påstandene i elementet «Er du enig?» i Verden møtes. Vis dem gjerne på prosjektøren mens dere diskuterer påstandene i klassen. Påstander: - Menneskene har ikke skylda for klimaendringene. - Utdanning om klimaendringer er viktig. - De rike landene har størst ansvar for å slippe ut mindre klimagasser. - I FNs barnekonvensjonen står det at de voksne må ta vare på klimaet. - Klimaendringene ødelegger for alle mennesker på jorda. Tips til gjennomføring av diskusjonen: Rydd pultene til side slik at dere får litt gulvplass midt i rommet. La elevene samle seg i midten først. Du leser opp en påstand og forklarer at elevene må ta et standpunkt. De skal være enig eller uenig i påstanden du leser høyt. De viser sitt standpunkt ved å gå til høyre eller venstre side av rommet. Alle må innta et standpunkt. De som ikke er sikker, kan stå i midten. Når alle har tatt standpunkt, begynner diskusjonen mellom elevene (sidene). Det er også lov til å endre standpunkt underveis i diskusjonen ved å flytte seg til den andre siden. 10

11 Et utdrag av kompetansemål som du kan knytte til bruk av Klimarommet: RLE - Etter 4. trinn: Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barnets rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett. - Etter 7. trinn: Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn. - Etter 10. trinn: Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati. Samfunnsfag - Etter 4. trinn, samfunnskunnskap: Drøfte oppfatninger av rettferdighet og likeverd. - Etter 7. trinn, geografi: Beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres. - Etter 10. trinn, geografi: Undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt. Naturfag - Etter 4. trinn: Beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen. - Etter 7. trinn: Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær. - Etter 10. trinn: Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner. 11

12 Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv, uansett hvem de er, og hvor de bor. Vi er medlem av det internasjonale Redd Barna, som arbeider for og med barn i mer enn 120 land. Det gjør oss til verdens største bevegelse for barn. Redd Barna Pb St. Olavsplass 0130 Oslo Telefon: Bankgiro: