Periodisk informasjon / orientering fra Rådmann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periodisk informasjon / orientering fra Rådmann"

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel Periodisk informasjon / orientering fra Rådmann 055/12 Referatsaker 056/12 Delegasjonssaker 057/12 Søknad om arrangementsstøtte - Fiplingdalsmartnan 058/12 Takheis i Grane kommunale barnehage 059/12 Kjøp av kommunalt areal gnr 69 bnr 29, Leiren i Fiplingdal til Fiplingdal Landhandel. 060/12 Søknad om kjøp av kommunalt areal - gnr. 50/228, til gnr 50/94 061/12 Søknad om kjøp av eiendom - Skolevegen 3, Karius og Baktus Kulturbarnehage. Trofors, den 22. august 2012 Bjørn Ivar Lamo Ordfører Lars E. Kapskarmo Rådmann

2 Side 2 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/283 12/2901 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 055/12 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/2268 U Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell 2 12/2685 U Nordland Fylkeskommune 3 12/2792 I Sentrum Næringshage Ordfører Bjørn Ivar Lamo inviterer deg til Grane kommune Nasjonalparksenter i Grane kommune, for Børgefjell og Lomsdal / Visten Nasjonalpark og Vefsna vassdraget Utviklingsavtale mellom Grane kommune og Sentrum Næringshage - signert

3 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering.

4

5 Side 5 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/282 12/2900 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 056/12 Formannskapet Delegasjonssaker Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Delegasjonssaker DFS. 020/12: Kommunal bevilgning til politiske parti i Grane 2012 Vedtak: Kr ,- : 17 representanter = Kr ,- pr. repr. Grane Arbeiderparti: 9 repr. x 2.941,- = Kr ,- Senterpartiet: 6 repr. x 2.941,- = Kr ,- Grane Fremskrittsparti: 2 repr. x 2.941,- = Kr ,- DFS. 021/12: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Roy Forsmo gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Elveveien 19 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune.

6 Side 6 av 27 DFS. 022/12: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Svenningdal Bygdelag gis skjenkebevilling for salg av: - Alkoholgruppe 1 øl - Alkoholgruppe 2 vin Sted: Skogstuo i Svenningdal Dato: 28. juli 2012 Tidsrom: 20:00 01:00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Pål-Ove Wika, 8680 Trofors. Jim Roger Mikalsen, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. DFS. 023/12: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Fiplingdal IL gis skjenkebevilling for salg av: - Alkoholgruppe 1 øl Sted: Telt ved Børgefjellskolen Dato: august 2012 Pubkveld september 2012 Martnasfest Tidsrom: kl Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Unni Olsen, 8680 Trofors. Linn-Hege Nilssen, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement.

7 Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning.

8 Side 8 av 27

9 Side 9 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /93 12/2716 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 057/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om arrangementsstøtte - Fiplingdalsmartnan Sammendrag: I brev av søker komiteen bak Fiplingdalsmartnan om arrangementsstøtte på kr ,- Martnan skal arrangeres for 11. gang, og går av stabelen første helg i september. Komiteen forventer en markedsføringsutgift på kr ,- i forkant av arrangementet. Vurdering: Det er i årets budsjett bevilget kr ,- til kulturmidler. I henhold til politisk vedtak er kr ,- avsatt til tildelige søknader gjennom året, og skal benyttes til arrangementsstøtte, større innkjøp, oppstarttilskudd og reisetilskudd. Søknader over kr ,- skal behandles av Formannskapet. Formannskapets praksis har ved tidligere anledninger vært å bevilge kr ,- i støtte til større arrangement. Dette gjelder blant annet tidligere Fiplingdalsmartnaer, KM på ski, Team Ellen og senest Ungdomskilden, våren Administrasjonen anbefaler at denne praksisen videreføres ut i fra likhetsprinsippet. Administrasjonen ønsker å opplyse om at Fiplingdalsmartnan får låne kommunalt messetelt vederlagsfritt og at mannskap fra Teknisk- og næringsavdelingen sørger for opp- og nedrigging av dette. Rådmannens innstilling: Søknad fra Fiplingdalsmartnan om arrangementsstøtte innvilges med kr ,-. Beløpet dekkes av konto

10 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 10/270 12/2774 Halvar Botnen Saksnummer Utvalg Møtedato 058/12 Formannskapet Trykte vedlegg: Tilbud på takheis fra Etac AS Arbeidsplassvurdering fra bedriftssykepleier. Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Takheis i Grane kommunale barnehage. Sammendrag: Et av barna i barnehagen er multifunksjonshemmet og trenger omfattende hjelp. Barnet kan ikke gå selv, og det blir dermed mye løfting for de som arbeider med barnet. Dette har ført til at assistenten som har hovedansvar for barnet har fått smerter i rygg, nakke og armer og har måttet ha fysikalsk behandling i flere omganger. Vedkommende har også vært delvis sykemeldt for dette. Vurdering: Kommunen som arbeidsgiver bør tilrettelegge arbeidsplassene best mulig for at belastningsskader unngås. I dette tilfellet kan problemet løses vet at det monteres en takheis slik at barnet kan flyttes uten at det er nødvendig å løfte barnet. Teknisk etat har allerede gjort det forarbeidet som skal til for at heisen kan monteres. Imidlertid er det ikke avsatt midler innenfor årets budsjett til innkjøp av heisen, og det er nødvendig at den kommer på plass snarest mulig. Det søkes derfor om kr ,- fra formannskapets disposisjonskonto slik at heisen kan kjøpes og monteres snarest mulig.

11 Rådmannens innstilling: Formannskapet bevilger kr ,- til innkjøp og montering av takheis i Grane kommunale barnehage. Dette finansieres ved at formannskapest konto belastes for kr og pengene tilføres konto

12

13 Side 13 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE-, GBNR-69/48 12/139 12/2674 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 059/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt 1.4. Kjøp av kommunalt areal gnr 69 bnr 29, Leiren i Fiplingdal til Fiplingdal Landhandel. Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Fiplingdal Landhandel Rekvisisjon av oppmålingsforretning 2 U Fiplingdal Landhandel Vedr kjøp av areal fra Grane kommune til Fiplingdal landhandel. 4 X xx Kart (vedlegg) Bakgrunn: Fiplingdal Landhandel søker om kjøp av et areal på 170 kvadratmeter i Leiren av Grane kommune.. Arealet ligger i tilknytning til Landhandelens eiendom. Vurdering: Av vedlagt kartskisser, fremgår det at arealfordelingen i Leiren ble vurdert med flere løsninger i Ingen av løsningene ble vedtatt, de var derimot brukt for å vise mulighetene da kommunen vurderte å kjøpe eiendommen 69/48 (tidligere bureisningstomt eiet av Landbruksdepartementet) og deretter når Statens Vegvesen ønsket mer areal til sin vei. Grane kommune er ikke kjent med at det omsøkte restareal øst for landhandelen, var tenkte benyttet til kommunale bygg. Vi er heller ikke kjent med at det ligger ledninger eller kabler i grunn, men kan ikke utelukke dette. I overordna plan er området avsatt til LNFR område hvor spredt utbygging er tillatt, i kommende kommuneplan er området avsatt til utbyggingsområde hvor det skal lages områdeplan. Den behandlet formannskapet salg av kommunal eiendom, Skolejord gnr 71/5) i Fiplingdal. Det ble i den saken reist 4 spørsmål: - om det er aktuelt å selge eiendommen - om søker skal få tilbud om å kjøpe og til hvilken pris - om evt andre skal få mulighet til å kjøpe

14 Side 14 av 27 - om eiendommen skal selges uten at andre interesser skal få mulighet til å fremme sin interesse for kjøp. Grane kommune ser ingen hindringer for å overføre / selge det omsøkte arealet på 170 m 2 til Fiplingdal Landhandel. Dette er en smal parsell, delt av adkomstveien til Skole/barnehage. Ved en stor utbygging i Leiren, kan dette området være verdifullt for evt ledningstrase/kommunalteknikk. Men av erfaring legges dette i veigrunn. Når det gjelder prisspørsmålet, så har vi lite å sammenlikne med. Skolejord-eiendommen ble solgt for kr 400 pr dekar med påstående skog. Kommunale boligtomter i Fiplingdal er priset til kr 0,75 pr m 2. Grane Treindustri as fikk fastsatt en pris på kr 11 kr på m 2 og Svenningdal Trevarefabrikk kjøpte i 2007 tomt for kr 18 pr m 2 Rådmannen ber formannskapet fastsette prisen. Når det gjelder de 2 siste spørsmålene, så vil det i dette tilfelle være unaturlig at andre interessenter får kjøpe et areal som ligger inne i landhandelens sin eiendom.

15 Rådmannens innstilling: Fiplingdal Landhandel får kjøpe ca 170 m av Grane kommunes areal på gnr 69 bnr 48 for kr pr m 2. Arealet tilbys ikke til andre enn Fiplingdal Landhandel, da arealet ligger omkranset av landhandelens eiendom.

16

17 Side 17 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE-, GBNR-50/228 12/120 12/2675 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 060/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret , pkt Søknad om kjøp av kommunalt areal - gnr. 50/228, til gnr 50/94. Trykket vedlegg: kart 1 avmerket omsøkt arealkjøp og kart 2 avmerket mulig arealbytte. Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Gjermund Johansen Kjøp av areal - gnr. 50/228 2 U Gjermund Johansen Vedr kjøp av areal fra gnr 50/228 til Jernbaneveien 10, gnr 50/94 Bakgrunn: Gjermund Johansen, eier av gnr 50 bnr 94, har søkte i april 2012 om å kjøpe areal på ca 1,5 daa fra Grane kommune, gnr 50 bnr 228. Arealet ligger mellom jernbanen/gjerde mot skinnegangen og Johansens tomt innerst i Jernbanevegen (nr 10). Vurdering: Planstatus Naturmangfold Kartmessige forhold Tidligere vedtak Folkehelse Oppvekst/kultur Overordna plan: Kommunedelplan Trofors (1998); Omsøkt areal er avsatt til boligformål Naturbasen viser ingen aktuelle registreringer innenfor det som er avsatt til boligformål I kartbasen er grensene ikke riktige og grunneier er feil. Men på håndtegnet kart, vedlagt søknaden er påtegningene riktige. Det er innført bygge- og deleforbud på Trofors i påvente av reguleringsplan for E6 og dens tilførselsveier. Ingen konflikt Det er minst 4 forhold som må vurderes ved denne søknaden: 1. Hvor store skal tomtene på Trofors være; er 1 mål funksjonell tomteareal å betrakte som tilstrekkelig, og tilleggsareal unødvendig?

18 2. Skal bygge og deleforbudet ikke lenger gjelde for denne delen av Trofors, fordi vi anser det uaktuelt at dette området berøres av ny E6 og ny veistruktur generelt. 3. Skal vi opprettholde kommunal eiendom og passasje mellom Jernbanevegen og Vestersivegen? 4. Dersom det er aksept for økt funksjonelt areal og vi ikke har behov for kommunalt eierskap, skal vi da selge omsøkt areal eller ha et arealbytte? 1, tomtestørrelse Søkers eiendom er 2,1 mål, det søkes primært om ett tilleggsareal på 1,5 daa. Søkers eiendom er delvis flatt område og delvis (1,5 mål) nokså bratt skråning ned mot kommunal vei/vestersivn, samt ligger som en del av snuplassen i Jernbanevegen. I tomtepapirene fra 2003 står at kommunen ervervet 546 m 2 regnes som utmark og 1722 m 2 som tomte/trafikkareal, fra Karl Nilsen/Borgny Halle, og videresolgte boligtomt til Gjermund Johansen, samt beholdt areal til vei/snuplass selv. Boligtomtene som ligger på flatt terreng i nærliggende område, er på ca 1 daa (ett mål) Søker meddeler muntlig at hensikten med tilleggsarealet er å få bedre helhet i tomta, og i fremtiden ha mulighet til å sette opp garasje. 2 og 3, bygge og deleforbud og kommunal passasje mellom 2 kommunale veier; Jernbanevn og Vestersivn. Det er innført bygge- og deleforbud på Trofors, for å unngå at viktige areal for tilførselsveier i forbindelse med ny E6, omdisponeres og bebygges. Det er lansert en ide om å legge om adkomsten fra Trofors til Vestersivegen i området ved Jernbanevegen. Den omsøkte kommunale eiendommen, mellom jernbanens eiendom og søkers eiendom, har en bredde på 5,6 meters og vil ikke være tilstrekkelig brei for et veianlegg. Men sammen med noe av jernbanens areal, er det potensielt en mulig å anlegge vei her. 5,6 metes bredde er dog tilstrekkelig for å anlegge snarvei/sti mellom Trofors/Jernbanestasjonen og elva. Administrasjonen har ikke vurdert hvorvidt en slik sti er ønskelig eller påtenkt i nær framtid. Pr i dag er dette ikke definert som turområde. 4, arealbytte Søker at det kan vurderes et arealbytte mellom han og kommunen. Det tenkes da at søker får kommunalt areal oppe på det flate partiet innerst i Jernbanevegen og at kommunen overtar tilsvarende areal i skråningen ned mot kommunal vei. Dette kan være fornuftig og gi mulighet for å vedlikeholde og evt utvide den kommunale veien mot Stavasskrysset og Svenningdal. Bredden på dagens areal for kommunal vei er i underkant av 9 meter. Noe som betyr ca 2 meter på hver side av selve kjøreveien. Rådmannens konklusjon I stedet for salg av tilleggsareal, anbefales et bytte av areal. Begrunnelsen er at det ikke skal oppfattes som ønskelig med tomter på 3-4 mål i tettbebyggelsen på Trofors. Dersom formannskapet velger salg av areal, må pris fastsettes. Side 18 av 27

19 Side 19 av 27 Bygge- og deleforbud gjelder inntil vegvesenets reguleringsplan er vedtatt. Pr i dag er det ingen signal fra Statens Vegvesen om at denne delen av Trofors berøres av deres veiplanlegging. Det er derfor kurant å saksbehandle denne saken på nåværende tidspunkt. Formannskapet bes selv ta stilling til hvorvidt dette arealet har verdi for fremtidig infrastruktur på Trofors.

20 Rådmannens innstilling: Søknad om kjøp av kommunal grunn som tillegg til tomt, gnr 50 bnr 228, Jernbanevegen 10 imøtekommes ved å foreta arealbytte mellom Grane kommune og Gjermund Johansen. Grane kommune avstår areal i nordre del av sin eiendom, og overtar areal mot den kommunale veien, Vestersiveien, jfr kartskisse nr 2.

21

22 Side 22 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/211 12/2887 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 061/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Søknad om kjøp av eiendom - Skolevegen 3, Karius og Baktus Kulturbarnehage. Trykte vedlegg: Søknad om kjøp av eiendom - Skolevegen 3 Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Karius og Baktus kulturbarnehage Søknad om kjøp av eiendom - Skolevegen 3 Bakgrunn: Åse Granmo, eier og styrer av Karius og Baktus kulturbarnehage, søker om å få kjøpe bygget/eiendommen Skoleveien 3 hvor barnehagen i dag leier lokaler av Grane kommune. Hun skriver bl.a. Vurdering: Tomteforhold Barnehagen leier i kommunens lokaler som står på eiendom gårds- og bruksnummer 49/71. Dette er en eiendom på ca 37 mål og omfatter deler av Vegset og skråningene både øst og vest for dagens E6. Det er ikke reguleringsplan i området. Vedlikehold og budsjett Budsjett for dette bygget er med en inntjening på ca kr Bygget ble omgjort fra tannklinikk til barnehage. Fra å være tannklinikk med et lite antall ansatte og få besøkende/pasienter tilstede samtidig, til en barnehage med større slitasje og krav til både inneluft, uteareal og rominndeling, oppvarming og renhold.

23 Side 23 av 27 Ventilasjonsanlegget er ikke tilpasset bruken. Leietaker sier følgende: Beliggenhet og E6-planlegging Store deler av Trofors og Vegset på påvirkes av nye veianlegg. Hvorvidt omsøkt bygg og tomt påvirkes direkte eller indirekte er ikke avklart før reguleringsplanen for nye E6 og dens tilførselsveier, er vedtatt. Pr i dag vet vi ikke nøyaktig hva som blir konsekvensene i dette området; følgende er hentet fra vegvesenets risikovurdering: For ungdomsskoleelever som skal i en annen retning, er det en omvei å bruke gangfeltet. Det er meget sannsynlig at en god del av disse ungdommer kommer til å bruke den eksisterende stien som brukes i dag (svart pil på vedlegg 2). Da vil de krysse vegen i en sving hvor det antakelig blir 50 km/t. dette er ingen god løsning. Det er i dag en del utflytende parkeringsarealer i Trofors sentrum og en god del kryss og avkjørsler, som øker risikoen for kryssulykker og påkjørsel av myke trafikanter. Det er planlagt en egen gang/sykkelbru ved siden av eksisterende bru, dette er en god løsning da den eksisterende bru ikke gir god trygghetsfølelse og sikkerhet for myke trafikanter. Ang. det omlagte krysset ved Stormoen bør det utredes om det er mulig å gjenbruke eksisterende gang/sykkelbru. Hvis det ikke er mulig å sikre ungdomsskoleelever kommer til å krysse vegen i en sving bør farten settes ned til 30 km/t gjennom hele svingen og et godt stykke før denne. Alternativt kan snarveien sperres av med gjerde eller annet som «tvinger» ungdomsskoleelever til å bruke gangfeltet på motsatt side av vegen. Et annet alternativ er å få kommunen/fylkeskommunen om å endre ruten og stopplassen for skolebussen.

24 Side 24 av 27 Salg av kommunal eiendom Vurdering av salg av kommunale eiendommer, utløses ofte av en søknad, slik det foreligger i denne saken. Hvorvidt det er søker da automatisk skal få kjøpe, er en annen vurdering. For Grane kommune vil det i mange tilfeller være ønskelig med størst mulig salgssum, og dette oppnås som oftest ved å legge ut eiendom for fritt salg. Takst og verdifastsetting Dersom formannskapet er positive til salg av denne kommunale eiendommen, vi administrasjonen snarest bestille takst og få en prisantydning for salget. Rådmannens vurdering Med bakgrunn i ovenforstående og de usikkerhetsfaktorer vi opplever med veiføringer i området, anbefales det ikke å selge eiendommen/bygget hvor kulturbarnehagen leier. De budsjettmessige konsekvensene som kan bety økte utgifter til ventilasjon, må innarbeides i budsjettet for 2013 og gjennomføres snarest etter nyttår.

25 Rådmannens innstilling: Alternativ 1 Søknad om kjøp av Skolevegen 3, utsettes i påvente av Reguleringsplan for ny E6 Brattås-Lien. Dette fordi området pr i dag ikke fremstår som entydig avklart hva gjelder arealbruk for gangvei mellom Stormoen og Vegset. Alternativ 2 Grane kommune er positiv til å selge Skolevegen 3, og forbereder salg ved å få takst på bygget. Når takstrapporten foreligger, vurderes salg og pris og søker Karius og Baktus Kulturbarnehage, tilbys deretter tomt fraskilt fra gnr 49/71, samt påstående bygg som tidligere var tannklinikk.

26 Side 1 av27

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.01.2013 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.01.2013 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 25.08.2010 Møtetid: 09:00-12.00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.08.10 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: kommunestyresalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 16.06.2015. Møteleder. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtested: kommunestyresalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 16.06.2015. Møteleder. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 09.06.15 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 27 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 22.01.2014 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 22.01.2014 09:00 Formannskapssalen Møteleder  Møteinnkalling Grane kommune Side 1 av 19 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 22.01.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. januar 2014 Fraværende

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 16 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 23.11.2011 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18. november 2011

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.06.2013. Ordfører Bjørn Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.06.2013. Ordfører Bjørn Lamo Grane kommune Side 1 av 20 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 20. juni 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 29.05.2013 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 29.05.2013 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 24 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 29.05.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. mai 2013 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 20.05.2014 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 20.05.2014 18:00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Grane kommune Side 1 av 26 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 20.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. mai 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 13 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. november 2011

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 31. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-15:00. Møtedato: 28.10.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 31. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-15:00. Møtedato: 28.10. Grane kommune Side 1 av 31 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 28.10.2014 Møtetid: 09:00-15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 21. oktober

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 21. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:30. Møtedato: 25.09.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 21. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:30. Møtedato: 25.09. Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 25.09.2013 Møtetid: 09:00 14:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18. september

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer