Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20."

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 008/12 Referatsaker 009/12 Årsmøte Grane Frivilligsentral 010/12 Valg av representaner til styret i Grane Frivilligsentral 011/12 Startlån til videretildeling 012/12 Etiske retningslinjer for Grane kommune 013/12 Valg av medlemmer til Forliksrådet i Grane kommune /12 Søknad om serveringsbevilling i forbindelse med oppstart av gårdsrestaurant - Strandli Gård 015/12 Søknad om bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe : Strandli Gård 016/12 Søknad om fornyet bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1 - Coop Grane 017/12 Søknad om fornyet bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1 - Fiplingdal Landhandel 018/12 Søknad om fornyet bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe : Laksforsen Turistcafé 019/12 Søknad om fornyet bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe : Majastua Drift AS Trofors, den 2. mai 2012 Bjørn Ivar Lamo Ordfører Lars E. Kapskarmo Rådmann

2 Side 2 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/150 12/1512 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 008/12 Kommunestyret Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/1243 I Kolbjørn Eriksen Valg av representant - GNU 2 12/1218 S Befolkningsutvikling Graneomstilling av Grendestua til leilighet/hybler

3 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering.

4

5 Side 5 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- FRIVILLIGHETSENT AL 08/110 12/1510 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 009/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Årsmøte Grane Frivilligsentral Sammendrag: Årsmøte i Grane frivilligsentral avholdes i kommunestyremøtet kl.18:00 Vurdering:

6 Rådmannens innstilling:

7 Side 7 av 41

8 Side 8 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /244 12/1259 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 025/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Valg av representaner til styret i Grane Frivilligsentral Sammendrag: Grane frivilligsentral ledes av et styre bestående av leder, nestleder og tre styremedlemmer. 3 fra eier og 2 frivillige. 3 medlemmer og 3 varamedlemmer utnevnes av Grane kommune (eier) og følger kommunens kommunevalgperiode. Årsmøtet velger leder og nestleder. Vurdering: Grane Frivilligsentral ber Formannskapet: - Utnevne 3 nye representanter og vararepresentanter fra eier (Grane kommune) - Foreslå leder og nestleder Forslaget legges fram for årsmøtet 9. mai 2012 (Kommunestyret) Rådmannens innstilling: Formannskapet oppnevner 3 representanter og vararepresentanter til styret i Grane Frivilligsentral for valgperioden , og foreslår leder og nestleder blant disse Formannskapet Behandling: Foreslår Olla Finseth som ny styreleder med Jon Farbu som ny nestleder. Gunvald Olsen og Karin Ingebrigtsen gjenvelges. FS melder inn sak til Årsmøtet i Frivilligsentralen for endring av vedtekter. Rådmann legger fram forslag. Enstemmig vedtatt.

9 Side 9 av 41 FS-025/12 Vedtak: Representanter: Jon Farbu Gunvald Olsen Karin Ingebrigtsen Vararepresentanter: Roger Svartvatn Marit Granmo Linda Gunnarsen Leder: Nestleder: Olla Finseth Jon Farbu FS melder inn sak til Årsmøtet i Frivilligsentralen for endring av vedtekter. Rådmann legger fram forslag.

10 Side 10 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/33 12/1209 Audhild Joakimsen Saksnummer Utvalg Møtedato 027/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Startlån til videretildeling Sammendrag: Etter søknad har Grane kommune mottatt bevilgning på kr ,- fra Husbanken i form av startlån til videretildeling. Lånet gis med flytende rente som serielån med totalt 20 år løpetid hvorav 0 år er avdragsfrie. Kommunen kan be om fastrente. Startlån skal bidra til at svakerestilte grupper skal kunne etablere seg i egen bolig. Det er en økonomisk behovsprøvd låneordning som skal gis til husstander som har problemer med å oppnå fullfinansiering i det private kredittmarked på grunn av lav inntekt og/eller manglende egenkapital. Med bankenes krav om at lånesøkere skal stille minimum 15 % egenkapital forventes etterspørselen etter startlån å øke, og det vil komme inn en ny søkergruppe som tidligere ikke har hatt behov for slike lån. Grane kommune har ca disponibel for videre utlån pr Det foreligger 5 saker til behandling. Erfaringsmessig vil det ikke bli aktuelt med tilsagn i alle disse sakene, men det vurderes likevel å være behov for nytt låneopptak. Startlån kan være et godt virkemiddel for å øke gjennomstrømming i kommunale boliger. Det vurderes også å være et virkemiddel for å få effekt av bolystsatsingen i Grane kommune. Vurdering: Startlån er, nest etter bostøtten, det viktigste boligsosiale virkemiddel for å gi vanskeligstilte mulighet til å etablere seg i egne boliger. Det kan gi bedre gjennomstrømming i kommunale boliger. Egen bolig er dessuten ofte viktig i en rehabiliteringsprosess. Videre kan det være et godt virkemiddel for å få effekt av bolystsatsingen. Rådmannens innstilling: Grane kommune tar opp lån fra Husbanken med kr som skal benyttes til videretildeling av startlån. Lånet nedbetales over 20 år.

11 Side 11 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-027/12 Vedtak: Grane kommune tar opp lån fra Husbanken med kr som skal benyttes til videretildeling av startlån. Lånet nedbetales over 20 år.

12 Side 12 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato ETT- 12/40 12/1220 Anita N. Mellingen Saksnummer Utvalg Møtedato 028/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 2.7 Etiske retningslinjer for Grane kommune Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 U Alle organisasjoner i Grane kommune Forslag til nye etiske retningslinjer for Grane kommune sendes ut på høring. 3 I Fagforbundet Forslag til nye etiske retningslinjer for Grane kommune Andre vedlegg: Legger også ved de gamle etiske retningslinjene og ansettelses- og arbeidsreglementet som viser varslingsrutiner. Sammendrag: Det er utarbeidet forslag til nye etiske retningslinjer for Grane kommune etter ønske og behov for endringer. Det nye forslaget har vært ute til høring hos Fagforbundet, Nito, Delta, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og den Norske Legeforeningen. Vi har fått tilbakemelding fra Fagforbundet som ikke hadde noen innvendinger, men gikk for det forslaget som var lagt fram. De andre forbundene har vi ikke fått noen synspunkter fra. Regner med at de ikke har noen innsigelser til dokumentet eller forslag til evt. endringer. Videre har også ledergruppen hatt dokumentet til høring/gjennomgang, og de hadde heller ikke noen innvendinger til dette forslaget. Vurdering: De gamle etiske retningslinjene for Grane kommune ble utarbeidet i 1993, og har ikke blitt revidert på disse årene. Det er skjedd mye siden den gang, som burde vært med i retningslinjene, eller endret på, og derfor ble arbeidet med dette satt i gang. I dette arbeidet har vi vurdert de gamle retningslinjene og sett at det er mye som må endres. Har sett litt på retningslinjer fra andre kommuner og utarbeidet dette til vårt eget dokument i henhold til det vi mener er viktig for å ivareta våre og kommunens interesser. Vårt verdigrunnlag er at vi skal opptre med respekt, være redelig og vise raushet. Sosiale medier brukes mye i dag, både i kommunene og privat. Mange både ansatte og innbyggere skriver mye på nettet, som andre får tilgang til. Mye blir offentlig og en må tenke på hva en skriver og i hvilken hensikt. Skriver vi som privatpersoner eller som ansatt, dette blir viktig å skille, hvis det skulle bli kommentert noe som får reaksjoner i ettertid. Her er det viktig at alle ansatte er klar over hva som er greit, eller ikke greit, og at alle må stå for det de skriver. Vær varsam i henhold til hva du skriver, og ditt eget ansvar.

13 Side 13 av 41 De nye retningslinjene klarerer litt av dette og oppfordrer til gode holdninger. Rådmannens innstilling: Forslaget til nye etiske retningslinjer godkjennes og gjøres gjeldende etter kommunestyrets godkjenning Formannskapet Behandling: Ny innstilling til vedtak: Forslag til Etiske retningslinjer for Grane kommune vil bli gjennomgått for endelig vedtak i kommunestyret Enstemmig vedtatt. FS-028/12 Vedtak: Forslag til Etiske retningslinjer for Grane kommune vil bli gjennomgått for endelig vedtak i kommunestyret

14 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /244 12/750 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 013/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Valg av medlemmer til Forliksrådet i Grane kommune Sammendrag: behandlet Formannskapet sak vedr. valg av Forliksråd i Grane for perioden , sak 063/ behandlet Formannskapet en fritakssøknad vedr. verv som vara i Forliksrådet, sak 003/12. Domstolloven ble endret med virkning fra slik at Forliksrådet nå skal velges innen 15. oktober året etter kommunestyrevalget, og det skal fungere i fire år fra 1. januar i det påfølgende år. Som en overgangsordning ble det bestemt at funksjonstiden for sittende Forliksråd skal gjelde fra 1. mai 2008 til 1. januar Dette betyr at det gamle Forliksrådet som var i funksjon før nytt valg ble foretatt, skal fortsette å fungere fram til Etter domstollovens 57 skal Forliksrådets medlemmer og varamedlemmer velges av Kommunestyret selv. Det betyr at valg av Forliksråd ikke kan delegeres til Formannskapet. Formannskapet har derfor ikke myndighet til å foreta suppleringsvalg slik som det er gjort i møte , og saken må behandles på nytt og suppleringsvalget må foretas av Kommunestyret. Forliksrådets sammensetning og vilkår: - Forliksrådet skal ha 3 medlemmer og like mange varamedlemmer - Forliksrådet skal bestå av både kvinner og menn - Av medlemmene velges en leder - I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for Forliksrådet - Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven 53 gjelder også for dem: Må være norske statsborgere som er vederheftige og ikke være fradømt stemmerett i off. anliggender - Må være mellom 25 og 70 år. Det vises ellers til skriv av fra Det Kgl. Justis- og Politidepartement.

15 Vurdering: Valget som Formannskapet har gjort er ugyldig, og det gamle Forliksrådet skal fortsette å fungere fram til Disse er: 1. Stein-Erik Eriksen 1. Janne Lise Stormo 2. Ann Hege Bekkevold 2. Kristin Fagerbakk 3. Even Stenvik 3. Bent Even Olderskog Side 15 av 41 Leder: Even Stenvik

16 Rådmannens innstilling: Forliksrådet for perioden : Medlemmer: Varamedlemmer: 1. Stein-Erik Eriksen 1. Bent Even Olderskog 2. Ann Hege Bekkevold 2. Åge Bernt Stabbforsmo 3. Even Stenvik 3. Kristin Fagerbakk Leder: Even Stenvik

17

18 Side 18 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-U63 12/14 12/1382 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 014/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om serveringsbevilling i forbindelse med oppstart av gårdsrestaurant - Strandli Gård Sammendrag: Strandli gård skal starte opp med gårdsrestaurant med overnattingsmuligheter. I den forbindelse søkes det om serveringsbevilling. Styrer: Stedsfortreder: Siri H. Kroken Stabbforsmo Øyvor Forbergskog Strandli gård består av gårdsrestaurant, stue og bar, samt hage i forkant av hovedhuset. Området er inngjerdet. Det blir stort sett servering for bestilte grupper samt pubkvelder med 18årsgrense (evt. 20årsgrense) Åpning er planlagt 11. mai Åpningstider / skjenketider: Mandag - Torsdag: kl Fredag - Lørdag: kl Søndag / Helligdager: kl Dette gjelder skjenking i både alkoholgruppe 1, 2 og 3. Det er informert søker om at det må foreligge godkjenning fra Mattilsynet. Vurdering: Serveringsloven: 3. Bevilling Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i 4 til 6, jf 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen.

19 Side 19 av Krav til vandel Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted. Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn fem år. 8. Krav til søknaden Den som vil etablere et serveringssted skal sende skriftlig søknad til kommunen. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: a) navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning, b) angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives, c) navn og adresse på daglig leder og personer som etter 6 har vesentlig innflytelse på virksomheten, d) dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner i henhold til 5, e) skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Styrer og stedfortreder har bestått etablererprøven (Serveringsloven). Likeså er styrer og stedfortreders tilknytting til serveringsstedet bekreftet. Det er innhentet uttalelse fra politi og helsesjefen, samt skatte- og avgiftsmyndighetene. Disse hadde ikke noe å bemerke til at fornying av serveringsbevilling gis til Strandli gård.

20 Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55 3, gis Strandli gård serveringsbevilling under forutsetning av godkjenning fra Mattilsynet. 2. Som styrer godkjennes Siri H. Kroken Stabbforsmo Som stedsfortreder godkjennes Øyvor Forbergskog 3. Bevillingen gjelder fra

21

22 Side 22 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-U60 12/15 12/1379 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 015/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe : Strandli Gård Sammendrag: Strandli gård søker om skjenkebevilling med Siri H. Kroken Stabbforsmo som styrer og Øyvor Forbergskog som stedfortreder. Strandli gård skal starte opp med gårdsrestaurant med overnattingsmuligheter. Det blir stort sett servering for bestilte grupper samt pubkvelder med 18årsgrense (evt. 20årsgrense) Skjenkingen skal foregå i gårdsrestaurant, stue og bar, samt hage i forkant av hovedhuset. Området er inngjerdet. Åpningstider / skjenketider: Mandag - Torsdag: kl Fredag - Lørdag: kl Søndag / Helligdager: kl Dette gjelder skjenking i både alkoholgruppe 1, 2 og 3. Kommunal bevilling for skjenking av alkohol gis for 4 år av gangen, med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Vurdering: Alkoholloven: 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgsog skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 1-7b. Krav til vandel Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

23 Side 23 av 41 Styrer og stedfortreder her bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Likeså er styrer og stedfortreders tilknytting til utsalgsstedet bekreftet. Det er innhentet uttalelse fra politi og helsesjefen, samt skatte- og avgiftsmyndighetene. Disse hadde ikke noe å bemerke til at fornying av salgsbevilling gis til Strandli gård.

24 Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Strandli gård bevilling til: Skjenking av øl - gruppe 1 Skjenking av vin - gruppe 2 Skjenking av brennevin - gruppe 3 2. Som styrer godkjennes Siri H. Kroken Stabbforsmo Som stedsfortreder godkjennes Øyvor Forbergskog Jfr. Alkoholloven 1-7c. 3. Skjenketid for øl og vin: kl. 09:00 02:00 Skjenketid for brennevin: kl. 13:00 02:00 For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Bevillingen gjelder for perioden

25

26 Side 26 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-U60 12/16 12/1301 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 016/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om fornyet bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1 - Coop Grane Sammendrag: Coop Grane SA søker om fornyet bevilling for salg av øl, med Ann Hege Bekkevold som styrer og Nancy Granmo som stedfortreder. Kommunal bevilling for salg av alkohol gis for 4 år av gangen, med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Utsalgsstedets åpningstider / salgstider: Mandag Fredag: kl Lørdag: kl Vurdering: Alkoholloven: 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgsog skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 1-7b. Krav til vandel Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Styrer og stedfortreder her bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Likeså er styrer og stedfortreders tilknytting til utsalgsstedet bekreftet.

27 Side 27 av 41 Det er innhentet uttalelse fra politi og helsesjefen, samt skatte- og avgiftsmyndighetene. Disse hadde ikke noe å bemerke til at fornying av salgsbevilling gis til Coop Grane.

28 Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Alkohollovens 1-7c, gis Coop Grane SA bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1. (Drikk som inneholder over 2,5 volumprosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) 2. Som styrer godkjennes Ann Hege Bekkevold Som stedsfortreder godkjennes Nancy Granmo Jfr. Alkohollovens 1-7c. 3. Salgstider: Mandag Fredag: kl Lørdag: kl For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Bevillingen gjelder for perioden

29

30 Side 30 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-U60 12/16 12/1302 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 017/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om fornyet bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1 - Fiplingdal Landhandel Sammendrag: Fiplingdal Landhandel SA søker om fornyet bevilling for salg av øl, med Unni Olsen som styrer og Paula Olsen som stedfortreder. Kommunal bevilling for salg av alkohol gis for 4 år av gangen, med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Utsalgsstedets åpningstider / salgstider: Mandag - Torsdag: kl Fredager: kl Lørdager: kl Vurdering: Alkoholloven: 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgsog skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 1-7b. Krav til vandel Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Styrer og stedfortreder her bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Likeså er styrer og stedfortreders tilknytting til utsalgsstedet bekreftet. Det er innhentet uttalelse fra politi og helsesjefen, samt skatte- og avgiftsmyndighetene. Disse hadde ikke noe å bemerke til at fornying av salgsbevilling gis til Fiplingdal Landhandel.

31 Side 31 av 41

32 Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Alkohollovens 1-7c, gis Fiplingdal Landhandel SA bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1. (Drikk som inneholder over 2,5 volumprosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) 2 Som styrer godkjennes Unni Olsen Som stedsfortreder godkjennes Paula Olsen Jfr. Alkohollovens 1-7c. 3. Salgstider: Mandag - Torsdag: kl Fredager: kl Lørdager: kl For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Bevillingen gjelder for perioden

33

34 Side 34 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-U60 12/15 12/1308 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 018/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om fornyet bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe : Laksforsen Turistcafé Sammendrag: Laksforsen Turist Cafè AS søker om fornyet skjenkebevilling med Gudmund Forsmo som styrer og Lotte Christine Nygård-Forsmo som stedfortreder. Kommunal bevilling for skjenking av alkohol gis for 4 år av gangen, med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Skjenkingen skal foregå i hele restaurantlokalet, andre etasje og lukkede terrasser ute. Åpningstider / skjenketider: Mandag - Torsdag: kl Fredag - Lørdag: kl Søndag / Helligdager: kl Dette gjelder skjenking i både alkoholgruppe 1, 2 og 3. Vurdering: Alkoholloven: 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgsog skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 1-7b. Krav til vandel Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Styrer og stedfortreder her bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Likeså er styrer og stedfortreders tilknytting til utsalgsstedet bekreftet.

35 Side 35 av 41 Det er innhentet uttalelse fra politi og helsesjefen, samt skatte- og avgiftsmyndighetene. Disse hadde ikke noe å bemerke til at fornying av skjenkebevilling gis til Laksforsen Turist Café.

36 Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Laksforsen Turist Café AS bevilling til: Skjenking av øl - gruppe 1 Skjenking av vin - gruppe 2 Skjenking av brennevin - gruppe 3 2. Som styrer godkjennes Gudmund Forsmo Som stedsfortreder godkjennes Lotte Christine Nygård-Forsmo Jfr. Alkoholloven 1-7c. 3 Skjenketid for øl og vin: kl. 09:00 02:00 Skjenketid for brennevin: kl. 13:00 02:00 For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Bevillingen gjelder for perioden

37

38 Side 38 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-U60 12/15 12/1363 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 019/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om fornyet bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, gruppe : Majastua Drift AS Sammendrag: Majastua Drift AS søker om fornyet skjenkebevilling for Majavatn Hotell med Arnold Pedersen som styrer og Grete Ludvigsen som stedfortreder. Kommunal bevilling for skjenking av alkohol gis for 4 år av gangen, med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Skjenkingen skal foregå i hele restaurant, bar og peisestue, samt altan som har utgang fra peisestua. Ingen videre utgang fra altan. Åpningstider: Døgnåpent Skjenketider: Det ønskes skjenking innenfor maksimalgrensen, som er som følger: Mandag - Torsdag: kl Fredag - Lørdag: kl Søndag / Helligdager: kl Dette gjelder skjenking i både alkoholgruppe 1, 2 og 3. Fra Vefsn kommune, Brann- og Feiing foreligger tilsynsrapport etter brannforebyggende tilsyn ved Majavatn Hotell den Tilsynsrapporten omhandler avvik som er dekket under tilsynet. Majavatn Eiendom AS (NÅ: Majastua Drift AS) hadde ikke innen fristen gitt tilbakemelding med opplysninger om når og hvordan de påpekte avvik ville bli rettet opp (handlingsplan). Pr. tlf. med avd.leder Bjørnli (Brann- og Feiing) orienteres det om at tilbakemeldinger er gitt fra Majastua Drift AS men tiltakene er fortsatt ikke tilfredsstillende, og han ber Grane kommune vurdere dette i forhold til behandling av skjenkebevilling.

39 Side 39 av 41 Brann- og eksplosjonsvernloven: 37. Pålegg og forbud mot bruk Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven. Det skal settes en frist for når pålegget skal være utført. Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen, kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten eller helt eller delvis forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv. Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten eller forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv. selv om pålegg ikke er gitt. Om nødvendig kan tilsynsmyndigheten kreve bistand fra politiet for å sikre gjennomføring av vedtak etter annet og tredje ledd. Vurdering: Alkoholloven: 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 1-7b. Krav til vandel Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Styrer og stedfortreder her bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Likeså er styrer og stedfortreders tilknytting til utsalgsstedet bekreftet. Majavatn Hotell tilfredsstiller ikke kravene når det gjelder både internkontroll og brannsikkerhet og fornying av bevilling bør avventes innen dette er på plass. Det er innhentet uttalelse fra politi og helsesjefen, samt skatte- og avgiftsmyndighetene. Disse hadde ikke noe å bemerke til at fornying av skjenkebevilling gis til Majastua Drift AS.

40 Rådmannens innstilling: Før fornying av skjenkebevilling kan gis, må avvikene i tilsynsrapport fra Vefsn kommune tilfredsstilles og meldes inn til Brann- og Feiing. Ettersom dagens bevilling utgår må dette foreligge i god tid før denne dato. Når dette foreligger med kopi til Grane kommune, blir følgende vedtak gjeldende: 1 Med hjemmel i Alkoholloven 1-7, gis Majastua Drift AS bevilling til: Skjenking av øl - gruppe 1 Skjenking av vin - gruppe 2 Skjenking av brennevin - gruppe 3 2 Som styrer godkjennes Arnold Pedersen Som stedsfortreder godkjennes Grete Ludvigsen Jfr. Alkoholloven 1-7c. 3 Skjenketid for øl og vin: kl. 06:00 02:00 Skjenketid for Brennevin: kl. 13:00 02:00 For øvrig gjelder bestemmelsene i Alkohollovens Bevillingen gjelder for perioden

41