Lederkurs for ungdom, Elverum, april 2014: Deltagernes opplevelse av kurset og deres oppfatning av Ungdoms-OL RAPPORT. Oslo, 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederkurs for ungdom, Elverum, 25-27.april 2014: Deltagernes opplevelse av kurset og deres oppfatning av Ungdoms-OL RAPPORT. Oslo, 10."

Transkript

1 Lederkurs for ungdom, Elverum, april 2014: Deltagernes opplevelse av kurset og deres oppfatning av Ungdoms-OL RAPPORT Oslo, 10. mai 2014 Dag Vidar Hanstad Norges idrettshøgskole 1

2 Sammendrag En spørreundersøkelse ble gjennomført med deltagerne før og etter kurset. Av 54 deltagere svarte 48 på den elektroniske undersøkelsen i forkant, og samtlige i etterkant. Undersøkelsen viser at ungdommene var svært fornøyd med opplegget. Faglig møtte det deres forventninger, og de syntes også det ga bra utbytte rent sosialt. En innvending var at deltagerne i for stor grad var splittet i to grupper gjennom hele helgen. Mange av ungdommene uttrykte at de deltok for å bli bedre ledere, og at involveringen i ungdoms-ol ble sett som en bonus. Deltagerne har temmelig store forventninger til oppfølging. De venter å komme i kontakt med en mentor, og deltagerne ønsker jevnlig informasjon om ungdoms-ol i tiden frem til lekene. Deltagerne hadde liten kunnskap om Ungdoms-OL før kurset, og den økte naturlig nok i løpet av de tre dagene. Det var deres oppfatning at det er gitt liten/dårlig informasjon om lekene. Den klare majoriteten av deltagere ønsker å bli involvert som frivillig ledere. De er også mest opptatt av roller knyttet til selve gjennomføring av konkurransene. 2

3 Innledning Til Ungdoms-OL i Lillehammer 2016 trengs 2500 frivillige. Mange av disse skal være ungdom. Som et bidrag i «Ungdomsløftet» har Idrettsforbundet i samarbeid med organisasjonskomiteen for lekene (LYOGOC, heretter Lillehammer2016) igangsatt en prosess for å skolere unge frivillige til ulike lederroller under lekene. Den første gruppen på 54 deltok på samling i Elverum april Kurs for to nye grupper er planlagt i løpet av høsten. De tre gruppene, anslagsvis 200 ungdommer, skal følges opp frem til arrangementet (heretter kalt YOG Youth Olympic Games). Det er ikke laget et kursopplegg spesialsydd for unge YOG-ledere. Det første kurset bygget på NIFs utdanning for unge ledere, og deltagerne fikk generell opplæring om viktige temaer innen idretten. I tillegg til Lillehammer2016 og NIFs utviklingsavdeling, har idrettskretsene i Hedmark og Oppland, Idrettens Kompetansesenter Innlandet (IKI), idrettslagene i de to fylkene og fylkeskommunene bidratt på ulike måter. Denne undersøkelsen har tre deler. Del 1 skal gi svar på ett hovedspørsmål: Hva synes de 54 ungdommene om det de var med på i Elverum? Vi vil også få vite hvorfor de meldte seg på, hva de fikk ut av det, og hva som kan gjøre kurset bedre. Del 2 går på forhold knyttet til lekene på Lillehammer i Hva gjorde de tre dagene i Elverum med forståelsen av arrangementet, hva kan de selv tenke seg å jobbe med, og hvilke suksesskriterier peker de på for et vellykket arrangement. Del 3 er et vedlegg der deltagerne selv har gitt kommentarer på oppgitte tema. Her vil man for fremtidige kurs og annen oppfølging av unge ledere kunne få en del innspill. Om undersøkelsen En elektronisk undersøkelse (Questback) ble sendt ut to dager før kurset til de 55 deltagerne som hadde fått plass. En meldte forfall til kurset, mens 48 av de resterende svarte (svarprosent 87). Samme dag som kurset ble avsluttet, ble det igjen sendt ut en survey. Fra kursledelsen ble det gjort oppmerksom på at det var en forventning at undersøkelsen ble besvart. Det ble sendt ut to purringer og vi endte opp med å få svar fra samtlige 54 som deltok. Av spørsmålene var noen likestilte før og etter kurset for å finne eventuelle endringer. Svarene i de åpne spørsmålene er gjengitt i vedlegget. Deltagerne Det var 28 jenter og 26 gutter på kurset. De fordelte seg slik på fødselsår: 1994 (3), 1995 (4), 1996 (18), 1997 (18), 1998 (10) og 1999 (2). 40 av deltagerne meldte at de bor i Hedmark, mens 14 har Oppland som bosted. På spørsmål om de driver idrett eller mosjon (kunne svare på flere alternativer), svarte majoriteten at de driver fysisk aktivitet i et idrettslag. Så mange som 32 av deltagerne driver med konkurranseidrett. 3

4 Egen aktivitet Jeg driver utelukkende mosjon (lav intensitet) Jeg driver med konkurranseidrett Jeg driver styrketrening/fitness Jeg driver idrett i et idrettslag FIGUR 1: Selvrapportering på egen fysisk aktivitet. Svar i antall (mulig med flere kryss) (N=54). Flere idretter var representert på kurset. Deltagerne var fordelte seg slik i ulike hovedgrupper: Type idrett Sommeridrett ikke på det olympiske programmet 11 Sommeridrett på det olympiske programmet 13 Vinteridrett ikke på det olympiske programmet 3 Vinteridrett på det olympiske programmet FIGUR 2: Deltagerne fordelt på type idrett (N=53) Når det gjelder verv som trener og leder, er dette vist i figurene under. Til tross for ung alder, var det relativt mange som hadde trenerverv. Bare 11 (20 prosent) oppga at de hadde et lederverv i idretten. Lederverv i idretten Nei 42 Ja 11 Ja Nei Trenerverv i idretten Nei 35 Ja 19 Ja Nei FIGUR 3 og 4: Involveringen som leder (N=53) og trener (N=54) i idretten blant deltagerne på kurset i Elverum i april Mens fordelingen mellom jenter og gutter var jevn med hensyn til lederverv (5 jenter og 6 gutter), var 14 av 19 deltagere med trenerverv jenter. 4

5 Deltagernes forventninger til kurset Før kurset ble deltagerne spurt om hvorfor de hadde valgt å melde deg på. Her skulle de kort skrive noen setninger om hva du ønsker å få ut av de tre dagene i Elverum. Det klart mest nevnte argumentet var at de ønsket å lære mer om ledelse. Videre var de opptatt av å få mer innsikt om YOG på Lillehammer (se eget spørsmål om innsikt), skaffe seg mer kunnskap om arrangement generelt og skape seg nettverk. Noen begrunnet også sin motivasjon for å delta med at det virket morsomt og spennende. Vedlegg 1 inneholder komplett oversikt med det deltagerne skrev. Inntrykk av kurset Deltagerne svarte på en skala fra 1 til 5 på en del forhold rundt kurset. Først ser vi på noen generelle elementer. Generelle inntrykk 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 3,85 4,70 4,67 4,74 4,61 4,17 FIGUR 5: Her lød teksten: «Vi ønsker din vurdering om ulike tema. Bruk skalaen 1 (svært dårlig) til 5 (svært bra)». Fra venstre mot høyre: 1. Tilsendt informasjon i forkant, 2. Måten du ble tatt i mot fredag, 3. Rammen rundt kurset (sted, mat, rom), 4. Helhetsinntrykket av foreleserne (kursholderne), 5. Helhetsinntrykket av kurset, og 6. De sosiale mellom dere kursdeltagerne. Det scores høyt på måten de ble tatt i mot på, rammen rundt kurset og helhetsinntrykket. Egen observasjon bekrefter at samtlige ble tatt imot på en personlig og profesjonell måte med nyttig informasjon ved ankomst hotellet. Forbedringspotensial er å finne på tilsendt informasjon i forkant av kurset. Undersøkelsen var ikke innrettet slik at vi får vite hva som var negativt med informasjon i forkant av kurset, men her kant det sikkert tas en evaluering. En deltager svarte i kommentarfelt at informasjonen i forkant kom litt for tett inn på kurset. 5

6 I den grad en gjennomsnittskarakter på 4,17 gir grunnlag for å peke på et forbedringspotensial, henvises til innspill fra deltagernes egne kommentarer om forhold knyttet til «det sosiale mellom kursdeltagerne». Selv om de var fornøyde med det sosiale, pekte de blant annet på at de to gruppene ikke var nok sammen. Vedrørende tilfredshet med det sosiale, var det noen forskjeller. Jentene var mer fornøyde enn guttene (4,25 vs 4,12), og de med ledererfaring mer fornøyde enn de uten (4,64 vs 4,05). Inntrykk av det faglige på kurset Her ble kursdeltagerne spurt eksplisitt om hvert enkelt tema de var igjennom. Figur 6 gir en oversikt. Inntrykk av forelesningene 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 4,37 4,69 4,52 4,52 4,43 4,35 4,26 4,58 4,57 Figur 6: Deltagernes inntrykk av det faglige programmet. Her lød teksten: «Vi ønsker din vurdering om ulike tema. Bruk skalaen 1 (svært dårlig) til 5 (svært bra)». Fra venstre: 1.Innledende presentasjon, 2. Team-building, 3. Selvtillit og selvfølelse, 4. Ledelse og lederrollen, 5. Ungdom i sentrum, 6. Idrettens organisering, 7. Idrettens forandringsverktøy, 8. Kommunikasjon, og 9. Retorikk Delen med team-building ga høyest score med gjennomsnitt på 4,69. Det var små variasjoner mellom gruppene (Heidi/Atle 4,71 og Morten/Preben 4,67). Førstnevnte gruppe hadde mest spredning, med et par deltagere som syntes denne delen var dårlig. Til gjengjeld ga hele 82 prosent toppscore (karakter 5). I Morten/Prebens gruppe ga alle karakteren 4 eller 5, og 67 prosent toppscore. Idrettens forandringsverktøy oppnådde dårligst score med 4,26. Her var det en viss forskjell mellom de to gruppene (Heidi/Atle 4,39 og Morten/Preben 4,08). Ser vi på ulike variabler, kan det merkes at: - Tema «Idrettens forandringsverktøy»: Høyere score blant de med ledererfaring (4,45) enn de uten (4,19) - Tema «Ledelse og lederrollen»: 4,73 blant dem med ledererfaring, og 4,45 blant de uten denne erfaringen. 9 av de 11 som oppgave at de hadde lederverv, ga toppscore her. 6

7 - Tema: Kommunikasjon: Bare en av deltagerne ga karakter svakere enn 4 og 5. Jentene enda mer fornøyd (4,71) enn guttene (4,50). Da deltagerne med en setning eller ett stikkord skulle skrive hva de syntes var bra med helgen, gikk følgende igjen: Det sosiale og plassen, kursholderne, variert undervisningsopplegg, og at det hele var motiverende og lærerikt (se vedlegg 2). Selv om de trakk frem det sosiale på pluss-siden, var dette noe en del tok tak i dag da de skulle nevne hva som kan forandres til senere kurs. Her ble det nevnt av mange at det burde være mer sosialt ikke minst på tvers av gruppene. Kurset var organisert slik at deltagerne stort sett oppholdt seg i to grupper. Det kan ha ført til at man ikke ble kjent med deltagerne på gruppen man ikke var plassert i. Programmet var tett. Noen synes det ble vel mye organisert opplegg og kunne ha tenkt seg mer tid der ungdommene fikk bestemme opplegget. Som det har fremgått tidligere, var det mange konkurranseutøvere på kurset, og det ble nevnt at tid for trening var savnet. Av mer kuriøse innspill kan nevnes do-lås på rommet, samt at YOG kan tipses om at annet stoff enn bomull i T-skjortene er ønsket (mer i vedlegg 3). Ønsket oppfølging Det ble på kurset gitt en forventning om at deltagerne ville bli fulgt opp. I undersøkelsen ble de spurt hvilken type oppfølging de ønsker seg. Tre stikkord kan trekkes ut; kontakt med mentorer, flere samlinger, og mer informasjon om YOG. Flere trakk frem at de ønsker å komme i kontakt med mentor og bli fulgt opp av denne. På dette området forventes det nok en rimelig tett oppfølging. En deltager skrev det slik: «En aktiv mentor som regelmessig sender ut mail [om] hva som skjer. Mentor holder sine frivillige aktive via arrangementer som mentor arrangerer og bruker de frivillige over en lengre periode. Regelmessig involvering». Flere kurs ble også nevnt av mange. En skrev om ønske om flere kurs og noen muligheter til å prøve ut det man har lært, mens en annen uttrykte at han/hun «... vil ha flere sammenkomster, både regionalt og samlet, kanskje at man får jevnlig informasjon om ting som skjer og utviklingen skjer med YOG DNA, og oppdateringer om stillinger som kan være aktuelle for oss deltagerne». Det gikk igjen at deltagerne ønsket mye informasjon om status og fremdriften til ungdoms-ol. Se deltagernes egne kommentarer om oppfølging i vedlegg 4 og generelle kommentarer i vedlegg 5. 7

8 Ungdoms-OL I forbindelse med kurset ble det stilt en del spørsmål om Ungdoms-OL. Da deltagerne i Elverum må være å anse som midt i målgruppen for arrangementet, er det av interesse å få innsikt i hva ungdommene vet og Lillehammer2016 og hvilke forventninger de har. Det er også relevant å vite hvordan en kurshelg bidrar til å øke innsikten. Her er å merke at YOG i liten grad var tema på kurset, noe som ble uttrykt som et savn av deltagerne. Ikke overraskende økte deltagernes innsikt om lekene i løpet av helgen. Fra et svært lavt utgangspunkt på 2,53 til gjennomsnittsscore på 3,37 i etterkant. Mens hele 55 uttrykte at de hadde svært- eller ganske lav innsikt før kurset, var tilsvarende gruppe redusert til 11 prosent etter kurset. Andelen av de som mente hadde ganske- eller svært god kunnskap økte fra 19 til 43 prosent. Egen kunnskap om YOG ,8 0 42,6 11,1 25,5 46,3 17 Svært lav Ganke lav Passe Ganske god 37 5,6 2,1 Svært god Før Etter FIGUR 7: Vurdering av egen kunnskap om Ungdoms-OL i Før og etter kurs i Elverum (N=48 og 54). Her noteres noen forskjeller (data etter kurset): Morten/Preben: 3,17, Heidi/Atle: 3,54 Deltagere fra Hedmark: 3,38, fra Oppland: 3,36 Jenter: 3,29, gutter: 3,48 Vi kan fastslå at tre dager med kurs der det ble formidlet at deltagerne var aktuelle for lederoppgaver i 2016, bidro til økt innsikt om lekene og generelt høyere score på påstandene (figur 8 neste side). Men det kan nok betegnes som betenkelig at de gir dårlig score på påstanden «Det er så langt gitt god informasjon om arrangementet». Selv om de selv fikk informasjon i løpet av helgen, er det opplagt deres generelle inntrykk at informasjonen er mangelfull. 8

9 Påstander om Lillehammer ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,32 2,75 3,42 4,09 4,274,34 3,273,25 4,44,58 4,28 4,02 FØR ETTER Figur 8: Påstander om Ungdoms-OL på Lillehammer. Spørsmålstekst: «Ta stilling til disse påstandene om Ungdoms-OL i Lillehammer på en skala fra 1 til 5»: Fra venstre; 1. Det er så langt gitt god informasjon om arrangementet, 2. Ungdom fra Hedmark og Oppland vil få stor innflytelse over planlegging og gjennomføring, 3. Ungdoms-OL vil bety mye for den lokale idretten, 4. Ungdoms-OL vil gi for stort toppidrettsfokus blant lokale idrettslag, 5. Ungdoms-OL vil være god internasjonal markedsføring for Lillehammer, og 6. Ungdoms-OL vil bety at flere unge engasjerer seg på ledernivå i lokalidretten etter lekene. Svarene her bekrefter en undersøkelse på frivillige under World Cup nordiske grener i Lillehammer i desember 2013 der gjennomsnittskarakteren var 2,74 og enda lavere blant de yngste frivillige. Troen på at ungdom fra Hedmark og Oppland vil få stor innflytelse over planlegging og gjennomføring, økte i løpet av helgen (fra 3,42 til 4,09). Hvorfor involvere seg Her kom det frem noen interessante funn når vi sammenligner undersøkelsene før og etter kurset (Figur 9). Merk her at det utelukkende opereres med høye score. Før helgen ga nesten samtlige karakteren 5 da de vurderte påstanden om at YOG vil gi nyttig erfaring. At snittet faller fra 4,92 til 4,75, skal man ikke legge så stor vekt på da det er små tall (N=48 og 54) og karakteren svært høy. Påstanden om bidrag til å gjøre YOG så bra som mulig ble ikke stilt før kurset. At ungdommene ga så høy score i etterkant, er betryggende. 9

10 Grunn til involvering 4,9 5 4,92 4,75 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,58 4,58 4,62 4,48 4,48 4,48 4,75 Før Etter FIGUR 9: Svar på følgende spørsmål: «Hvor mye betyr disse påstandene som grunn til at du ønsker du å bli involvert i Ungdoms-OL?» Fra venstre: 1. Jeg skaffer meg nyttig erfaring, 2. Jeg skaffer meg et nettverk jeg kan ha nytte av senere, 3. Jeg er ute etter opplevelsen, 4. Jeg ønsker å ha Ungdoms-OL på CV, og 5. Jeg ønsker å bidra til at Ungdoms-OL blir så bra som mulig. Hva vil de jobbe med og som? Det er mange funksjoner som skal fylles under lekene. Figur 10 viser hva deltagerne svarte. Aktuelle områder å jobbe med under YOG 70 60,4 60, ,3 4,21,9 2,1 16,7 15,4 6,3 1, ,35,7 2,13,8 FØR ETTER Figur 10: Deltagerne syn på hva de kan tenke seg å jobbe med. Svar før og etter kurs i Elverum (N=48 og 54). 10

11 Den overveldende største interessen er det å jobbe med selve gjennomføring av konkurransene. 60 prosent svarte det både før og etter kurset. Det kan merkes her at interessen for å bli involvert i kultur- og utdanningsprogrammet, men merk at det er små tall (seks personer i siste undersøkelse). Når det gjelder rolle, ser mange av deltagerne for seg en rolle som frivillig med lederansvar under YOG2016. Mens 16 av 48 svarte at de ville være frivillig uten lederansvar før kurset, var antallet sunket til 11 (av 54) i etterkant. Aktuell rolle under YOG Frivillig uten lederansvar Frivillig med lederansvar Vet ikke 5 0 Før Etter Figur 11: Deltagerne spurt om hvilken rolle de ser for seg. Mer at «vet ikke» ikke var alternativ i første undersøkelse. (N=48 og 54) Avslutning Denne rapporten er ment som en ren beskrivelse av undersøkelser foretatt før og etter lederkurs for unge ledere i Elverum, som var det første kurset tilpasset mulige frivillige ledere under Ungdoms-OL på Lillehammer. Undersøkelsen viser at ungdommene var svært fornøyd med opplegget. Faglig møtte det deres forventninger, og de syntes også det ga bra utbytte rent sosialt. En innvending var at deltagerne i for stor grad var splittet i to grupper gjennom hele helgen. Mange av ungdommene uttrykte at de deltok for å bli bedre ledere, og at involveringen i ungdoms- OL ble sett som en bonus. Deltagerne har temmelig store forventninger til oppfølging. De venter å komme i kontakt med en mentor, og deltagerne ønsker jevnlig informasjon om ungdoms-ol i tiden frem til lekene. Deltagerne hadde liten kunnskap om Ungdoms-OL før kurset, og den økte i løpet av de tre dagene. Det var deres oppfatning at det er gitt liten/dårlig informasjon om lekene. Den klare majoriteten av deltagere ønsker å bli involvert som frivillig ledere. De er også mest opptatt av roller knyttet til selve gjennomføring av konkurransene. 11

12 VEDLEGG Deltagerne ble bedt om å komme med kommentarer til oppgitte tema. Presenteres her uredigert. VEDLEGG 1: Spørsmål til deltagerne FØR kurset: Hvorfor har du valgt å melde deg på kurset i Elverum til helgen? Vi ønsker at du skriver noen setninger om hva du ønsker å få ut av kurset. Jeg har meldt meg på lederkurset for ungdom fordi jeg er veldig engasjert i idrett og ønsker å være med å påvirke ungdoms OL i 2016 til å bli tidenes ungdoms OL. I prosessen håper jeg å plukke opp gode leder- og kommunikasjonsegenskaper. Jeg har lyst til å få et innblikk i hvordan et slik arrangement organiserer, så vel som jeg tror verdiene av egne erfaringer som følger med er høy. For å få vite mer om OL 2016 For å vise frem idretten jeg driver med til andre. Høres spennende ut. Forventer å lære noe nytt Jeg valgte å melde meg på dette kurset fordi jeg ønsker et større innblikk i idrets Norge og kunne komme i kontakt med ungdom med samme mål. Jeg ønsker å bli en bedre leder, som kan ta selvstendige og gode valg som går i idrettslagets favør. Jeg ønsker for framtiden å kunne lede mennesker og aktiviteter fram til et vellykket produkt. Det er også en sosial arena, der vi kan knytte kontakter som varer livet ut. Jeg er opptatt av å bidra i samfunnet og følte at YOG var et supert sted å begynne da jeg liker idrett og synes dette er et spennende prosjekt. Jeg håper å lære mer om hva som kreves av en god leder og få tips til hvordan man skal bli det. Jeg har meldt meg på kurset for å lære om idrettsledelse. Ønsker å delta som funksjonær under ungdoms OL. Nyttig å få med seg på CV'en. Jeg ønsker å være en person som kan representere og å bidra under U-OL i Jeg ønsker også å lære, og ta ansvar i en stor organisasjon. Jeg syntes det virket spennende og lærerikt. Jeg er engasjert når det kommer til å jobbe som frivillig og er også motivert til å ta på meg lederstillinger og vil derfor lære mer om dette. Håper jeg kan møte nye mennesker og lære om forskjellige idretter. 12

13 Ønsker å bli involvert i YOG. Ønsker å gi neste generasjon samme mulighet som meg. Vil skape noe fantastisk. Dette kan også fungere som et springbrett videre for min del. Jeg synes at det er veldig spennende å få være med på å organisere et slikt arrangement som Ungdoms-OL. Jeg håper å lære noe nytt, ha en opplevelsesrik helg og bli kjent med andre. Ønsker å få et større innblikk i ungdoms OL. Ønsker å lære hvordan man blir en god leder. Jeg valgte å melde meg på fordi jeg ser på det som en erfaring rikere i forhold til å være en god leder/trener. Litt inspirasjon på hvordan man kan føre idretten videre, samtidig som at man kan bruke det til andre situasjoner også. Da jeg blir eldre kan jeg ta på meg større verv fordi jeg da har gått på et kurs som gir meg erfaringer. det er bare et pluss at vi får være endel av ungdoms-ol på Lillehammer. Jeg meldte meg på kurset for å få erfaring, og det er bra å ha kurset på CV-en. Meldte meg også på fordi det er ikke så ofte et sånt tilbud kommer, og i tillegg så var det et tilbud som var i nærområdet Det jeg ønsker å få ut av kurset er: Erfaring. Trening på å ta ansvar. Trening på å bli ledet. Lære meg å jobbe med andre Jeg har valgt å melde meg på kurset for å få vite mer og lære om det å være en leder. Jeg ønsker at kurset skal gi meg kunnskap om det å være leder. Jeg ønsker også å lære hvordan jeg kan bli en leder og metoder å bruke når man er leder. Jeg har meldt meg på kurset fordi jeg ønsker å lære mer om idrettsledelse, og fordi jeg synes dette kurset ser veldig spennende ut. Og fordi jeg har lyst til å bidra i forbindelse med Ungdoms-OL. Jeg ønsker å bruke dette kurset til å bli en bedre trener og leder. Jeg ønsker også å kunne gi barna gode opplevelser med trening og fysiskaktivitet, og danne et bedre treningsforhold blant barn og unge. Jeg har meldt meg på kurset fordi det virket som et utrolig lærerikt og interessant opplegg. Kurset tar opp flere temaer med nyttig informasjon som kan være bra å ta med seg videre i andre sammenhenger. Dessuten er det en fin mulighet til å møte nye mennesker og samarbeide. Jeg meldte meg på kurset fordi jeg vil gjerne hjelpe til å gjøre Ungdoms-OL sensasjonelt. Jeg håper at vi kan lage tidenes Ungdoms-OL, og vise til resten av folket at vi er også klare for OL i 2022! Jeg meldte meg på fordi jeg synes det hørtes veldig spennende og interessant ut. Og jeg tror at jeg vil lære mye nytt på kurset. Også skaffer man seg mest sannsynlig noen erfaringer man kan ta med seg videre. Fordi jeg har lyst til å være med, å ha "en finger med" i Ungdoms-OL Trenger å utfordre meg selv, oppleve nye ting og ny erfaring. 13

14 Håper jeg kan få inspirasjon, erfaring og kunnskaper ut av kurset. Jeg ønsker å få veiledning og jeg meldte meg jo på siden det hørtes spennende ut. Jeg ønsker å forbedre rollen min som trener i mitt lokale idrettslag. Jeg synes også lederrollen er spennende, og ønsker å lære mer om dette. Jeg syntes opplegget hørtes spennende ut, og jeg ville gjerne treffe andre idrettsinteresserte ungdommer. Det er en morsom opplevelse, jeg får opplevd noe nytt og spennende. Kanskje møte nye folk og lære noe jeg ikke kunne fra før" Jeg ønsker å få utviklet meg når det gjelder å være trener, spesielt for barn. Det vil jeg fordi jeg ønsker å bli en så god trener som mulig, slik at barna utvikler seg og opplever treningen som morsomt og en fin opplevelse. Jeg synes det ser gøy ut. Jeg håper å lære om organisering innen idretten. Kanskje jeg kan bruke dette kurset i annen sammenheng som feks skolen. Jeg ønsker å få ledererfaring og jeg har lyst til å bidra på ungdoms-ol. bli mer gira på å være med å arrangere ungdoms OL. For å være sosial, og for å være med på noe spennende. Jeg ønsker å delta i arrangeringen av OL 2016 og kan se for meg en slags lederrolle med ulikt ansvar for gjennomføringen av arrangementet. Jeg ønsker å skaffe meg en lederstilling innen idretten og tenkte dette dermed vil være et nyttig kurs. Har meldt meg på, på dette kurset, fordi jeg synes det høres spennende ut, og har lyst til å få bedre innsikt i hvordan den er å være leder. Det jeg ønsker å få ut av kurset er at jeg får et innblikk i hvordan det er å være en leder. Det å ha ledererfaring og egenskapen i seg selv er super å ha med seg i livet. Jeg ønsker å utvikle meg som leder. Og når det i tillegg har med vinter-ol for ungdom, så ser jeg på dette kurset som en stor mulighet å få min første ordentlige lederrolle. Men hovedsakelig ønsker jeg å utvikle meg til en leder. Jeg ønsker å videreutvikle meg som en leder, da jeg har valgt "Markedsføring og ledelse" på Lillehammer VGS neste år. Ser på ungdoms OL på hjemmebane som en fin mulighet til å bidra/utvikle meg som person og medmenneske. Lære om det og være en leder. Se om det å jobbe som leder under ungdoms OL er noe for meg. Jeg tror at dette kurset kan være viktig for meg med tanke på mine planer videre i livet. Jeg tror også at jeg kan gjøre en god lederjobb i OL

15 Jeg vil delta fordi det virker spennende og lærerikt. Jeg ønsker å lære mer rundt det og være leder og få gode tips som jeg kan ta med meg videre. Ønsker nye utfordringer, lære nye ting, sosialt samhold. Jeg syntes det hørtes ut som en utrolig opplevelse og jeg får møte mange nye mennesker. Jeg får utfordringer jeg kanskje ikke får noen andre ganger og det kommer godt videre i livet. Jeg vil også få utfordringer og lederroller jeg kanskje ikke har vært bortom før. Jeg har valgt å melde meg på fordi det høres spennende ut å kunne være med å arrangere et sånt arrangement og fordi det er mye erfaring å hente her. For å lære noe nytt og nyttig, samtidig som jeg får bedre innblikk i Ungdomslekene i Jeg gjør det også fordi jeg ønsker og bidra på et slikt kurs. Jeg synes det høres spennende ut. Jeg tror det blir lærerikt og veldig bra for CV i ettertid. Jeg vil lære mer om hvordan være en god leder og med dette kurset få en mulighet til og få hjelpe til videre på arrangementer. Jeg meldte meg på forbi jeg ønsker å utvikle meg innen idrett og det virker spennende. Høres spennende ut, fin erfaring å ta med seg videre, mye læring som er fint siden jeg er interessert i idrett. Det er lærerikt! jeg tror at jeg kommer til å lære ting som jeg kommer til å få nytte av senere. Dessuten virker det interessant. Utvikling. 15

16 VEDLEGG 2: Skriv en setning eller ett stikkord (ikke mer) om hva du synes var bra med kurset Selvtillitsbyggingen Menneskene og kommunikasjon og retorikkbolken Alt, spesielt foredragsholderne Bra, men savnet tid til å trene Lærerikt Bra opplegg som fikk oss i aktivitet og fikk oss til å samarbeide bra med alle. Mye kunnskap gitt på en morsom måte. Alle har bydd på seg selv! Gode kursholdere og hyggelig mennesker En av de mest lærerike helgene jeg har hatt, gjennomført av ekstremt dyktige og dedikerte mennesker. Sosialt Hotellet og kurset Alt helhetlig var veldig bra Varierte læringsmetoder Kursholdere og innhold Lærer på en ny og enklere måte. Lek blandet med læring og utvikling. Øvd presentasjoner og prosjektarbeid, god trening på prosjektledelse. Seriøst og morsomt. Morsomt og sosialt, men likevel lærerikt og interessant. Synes alt var helt optimalt! Åpenheten Bra opplegg m/alt inkludert egentlig. Inspirerende Måten lederne fikk oss trygge på de og hverandre Lærerikt Det var veldig motiverende både som person, idrettsutøver og fremtidig idrettsleder. Opplegget Veldig lærerikt og spennende Ledere og deltagere var kjempe hyggelige og forelesningene var spennende Var veldig lærerikt Rød tråd! Det faglige lærerikt Samhold, læring og variasjon synes jeg var på topp Bra opplegg, fine folk Det sosiale og læringsmetodene. Lærerikt Alle var hyggelige og imøtekommende Kursholdere Variert læreplattform (skolebenken/lek) Det var godt organisert og planlagt Variasjon Aktiviteter i terningen Kurset var tilpasset oss ungdommer svært godt. 16

17 Utrolig lærerikt. Jeg synes at måten vi lærte om de forskjellige aktivitetene på var veldig bra. En meget bra helg Et utrolig bra og morsomt kurs hvor jeg lærte masse innenfor lederrollen, ble kjent med mange. Noe jeg virkelig ikke ville gå glipp av! Bra organisert Fin opplevelse og god erfaring å ta med videre Sosiale 17

18 VEDLEGG 3: Skriv en setning eller ett stikkord (ikke mer) om hva du mener bør forandres til senere kurs. Aner ikke Mer sosialtid på lørdagen Mer felles sosialt Det sosiale Mer sosialt på tvers av grupper Burde ha litt mere sosialt med den andre gruppen. At alle får vært mye med hverandre ikke bare gruppevis Greit med deling, men gjerne mer samhold/sosialt i en stor gruppe. Mer sosialt Mer fritid De sosiale rammene, mer fritid med alle hvor ungdommen selv får bestemme hva de vil. Mer teori Mer fritid Litt mer sosialt med alle sammen samlet Litt kortere dager Strengere rundt leggetider Mer sammen begge gruppene. Tøffere oppgaver. Vanskeligere for de som blir valgt ut som ledere. At gruppene får vært mer sammen. Mer fritid, i form av lengre pauser midt på dagen. Kunne kanskje vært mer tid til sosialt samvær, men det er forståelig at det er vanskelig å få til med så tettpakket program. Mer sosialt på tvers av gruppene Vet ikke. Det er et godt tegn! De begge gruppene burde sosialiseres bedre Mer sosialt med den andre gruppen (som kan være så enkelt som litt mer fritid) Mer sosialt på tvers av gruppene Informasjonen i forkant kom litt for tett inn på kurset. Mer om kommunikasjon Mer sosialt mellom guppene (guppe 1 og 2) Litt lengre pauser eller at det sluttet tidligere (før middag) Få gruppe 1 og 2 til å kunne jobbe sammen også Sosiale aktiviteter organisert eller uorganisert. Det sosiale Mer tid til det sosiale Litt mere blanding av grupper, og do-lås på rommet hadde vært fint. Mer sosialt Bytte grupper oftere, og mer sosilisering på tvers av gruppene. Mer sosialt Litt fler/lenger pauser Send gjerne inn til YOG at vi vil ha T-skjorter av et annet stoff enn bomull (svette, trange) og mer sosialt på tvers av gruppene Å rette det mer imot lederen (mer praktisk arbeid) Kanskje litt mer sosialt. Mer sosialt 18

19 Mere fritid Litt mer sosialt. Mer fysisk aktivitet! Jeg mener at de to gruppene burde være mer sammen. Sammensetting av gruppe 1 og 2 Litt mer fri, og mer sosialt mellom gruppene. kanskje til å med en dag lengre kurs. Lite med den andre gruppa Litt mer variasjon Mer kontakt med den andre gruppa 19

20 VEDLEGG 4: Hvilken type oppfølging ønsker du etter dette kurset? Gruppe på Facebook Snakke med mentor Felles samlinger At jeg får oppfølging nok til at jeg kan fortsette med dette (være frivillig) til jeg blir år Flere kurs og noen muligheter til å prøve ut det vi har lært. Jeg ønsker at mentor tar kontakt med oss og gir oss bra informasjon om det som skjer videre. At de tar å holder kontakten med oss og lager flere samlingshelger som dette så vi kan bli enda bedre kjent med mennesker som kan være med og ledere og selve programmet. At mentoren på hvert sted holder kontakten med alle. Ønsker fortsatt kontakt med ledere og kurselever, slik at ingen kontakt blir brutt. Flere samlinger hvor alle er samlet, slik at vi alle kan holde kontakten. Jeg vil ha flere sammenkomster, både regionalt og samlet, kanskje at man får gjevnlig informasjon om ting som skjer og utviklingen skjer med YOG DNA, og oppdateringer om stillinger som kan være aktuelle for oss deltagerne. Jeg ønsker mye informasjon om framdriften til ungdoms-ol. Jeg ønsker også at vi så fort som mulig kan komme i gang med det frivillige arbeidet. jeg ønsker et opplegg hvor vi får mer info om OL senere, men også så er det viktig at vi i fylkene har en god dialog. Vi snakket litt om at vi ønsker å møtes igjen alle sammen som var på dette kurset. Jevnlig kontakt med mentoren, samt mulighet til å ha flere samlinger At jeg kan ha kontakt med kontaktpersoner om nærmere samlinger, og få vite hva jeg kan gjøre selv for å skaffe mer erfaring. En litt tett oppfølging som gir meg orden, og som gjør det lett for meg og vita hva jeg bør bli bedre på. En aktiv mentor som regelmessig sender ut mail hva som skjer. Mentor holder sine frivillige aktiv via arrangementer som mentor arrangerer og bruker de frivillige over en lengre periode. Regelmessig involvering. Hjelp til å få bidra i arrangementer før ungdoms OL. Det hadde vært fint med flere store samlinger, ikke bare med de fra vår egen region. Jeg ønsker også å få praktiske erfaringer i tillegg til teorien vi lærer/har lært. 20

21 Jeg ønsker å få mer informasjon om selve Ungdoms OL 2016, og gjerne med de samme ungdommene fra kurset i helgen. Jeg ønsker at vi kunne samlet alle fra kurset og hatt et oppfølgingkurs, også med mer fokus på det sosiale på kvelden. Begynne å dra nytte av hva vi er gode på og begynne å tenke på hvilke oppgaver vi kan bidra med under ungdoms OL Oppfølging som kan gi meg god informasjon om hva jeg kan være med på videre, og en forståelse på at jeg har skole frem til i hvert fall sommeren Jeg ønsker oppfølging av det vi har lært på kurset, og vil ha hjelp til å finne arrangementer som kan gi oss erfaring mot YOG DNA. Sånn passe. Ha noen samlinger, mer info om UngdomsOL, mer info om oppgavene, opplæring til de forskjellige oppgavene vi får tildelt i forbindelse med OL. Mer info videre om hva som skjer fremover og om ol i Håper på at det skal fortsette med samlinger som dette. Gjerne med de samme lederne. Jeg kunne tenke meg informasjon om hva som skjer frem over mot OL. Få konkrete oppgaver som skal gjennomføres. Være med å observere/ta del i andre arrangement. Både lokale og ikke fult så lokale. Digitalt Jeg ønsker meg samlinger med de som har vært på kurset og kanskje praksis i arrangementer. Tett Videre opplysninger om Lillehammer Jeg ønsker en oppfølging som kan hjelpe meg til å ta ansvar å få delta i lekene som en frivillig. Møter med informasjon og spesifikke oppgaver Informasjon om nyttige hendelser som kan være relevant lederrollen. Bli informert med oppdateringer om ungdoms-ol i framtiden mot Mer møter etter kurset slik at vi blir mer informert om ungdoms-ol At vi møtes, ikke over mail/facebook o.l En hvor jeg kan prøve ut de forskjellige typene oppgaver en kan få Samlinger/praktisk arbeid Kunne jobbe mot og bidra i den lokale klubben min, og fårberede meg så jeg kanfå lov til og få lederansvar under YOG. Å få vite hvilke konkrete oppgaver det trengs hjelp i. Samlinger 21

22 Oppfølging på de temaene vi lærte om og hvordan vi kan praktisere dem frem mot Tips om hva vi kan gjøre for å øve på å være leder. Jevnlige treff der vi både repeterer noen av modulene fra helgen, i tillegg til at vi får treffe de andre deltakerne og få mer info om ungdoms-ol. Jeg er usikker på hva dere mener, men jeg gleder meg til å møte mentoren min. Gjerne noen flere møter hvor vi kan treffe hverandre (alle fra kurset) ungdoms-ol osv.. Å kunne ta kontakt dersom det er noe jeg lurer på. Fler samlinger 22

23 VEDLEGG 5: Har du avslutningsvis noen kommentarer, så skriv her Meget fornøyd med opplegget :) Generelt bra, men det må bli strengere på sengetider... Utrolig bra program med masse erfaring og opplevelser som jeg kan ta med videre i livet og har møtt bra folk og hyggelige ledere. Et veldig fint kurs som ga mye positivt for deltagerne! Jeg har hatt en super helg! Opplegget var ti ganger bedre enn forventet, og jeg har fått bedre selvtillit. Takk Dette var et veldig lærerikt å bra kurs. Vi lærte ting på nye måter, å kursdeltakerne fikk en spesiell kontakt med hverandre. Dette skal vi gjøre til det beste ungdoms-ol noen gang! Jeg må si at dette kurset har gått over alle forventninger! det har vært gøy og lærerikt, samtidig som at vi har blitt kjent med mange nye mennesker. "Beste kurset noen gang!!! Bedre blir det ikke." Var ikke mye info om arbeidet til YOG. Skulle likt å vite konkrete oppgaver som en frivillig kan løse. Og hvor høyt opp i systemet og hvor stor lederrolle jeg kan få! Jeg synes opplegget var veldig bra, og har hatt en kjempe fin helg! Jeg synes at det var en kjempe koselig helg, med mange positive og nyttige opplevelser. Jeg lærte veldig mye, både om ungdoms OL, hvordan være en god leder og om meg selv. "Jeg er utrolig fornøyd og gira etter kurset i helgen! Det har vært en helt fantastisk opplevelse. Jeg har fått muligheten til å bli kjent med så mange flotte mennesker, og kurset i selg selv har vært utrolig lærerikt. Superflinke ledere som har vært både inkluderende og flinke til å lære bort. Mye fokus på teambuilding, og det var utrolig lurt, for da ble vi veldig fort kjent. Dette er rett og slett det beste arrangementet jeg har vært med på! Alt har vært helt optimalt!" Bra jobba av ledere og de andre personene som har gjort helgen vår så bra Helga var topp. Sitter igjen med bare positive tanker og gode minner! Jeg har hatt ei super helg der jeg har lært mye på en helt annen, og bedre, måte enn det jeg er vandt til. Det har vært sosialt og jeg har fått mange nye venner. Jeg håper det er mulig å få til en samling om ikke så lenge der vi som var med i helga kan møtes igjen. 23

24 Jeg kunne tenke meg litt mer tid med de andre deltagerne på kryss av gruppene. Har hatt det kjempe gøy, viste ikke helt hva jeg gikk til. Men blei så positivt overrasket. Har lært mye og møtt mange og trivelige folk. Veldig bra opplegg, gjennomført og lærerikt. Jeg syntes at gruppe 1 og gruppe 2 burde ha vært mere sammen. Men alt i alt, syntes jeg at dette har vært en lærerik og fin opplevelse. Super helg, mye læring og sosial morro. En negativ ting for meg var at de andre på gruppa mi hadde litt lite fokus og konsentrasjon når vi skulle jobbe alene med gruppeoppgavene, som betydde ekstra jobb på meg. Kurset var meget lærerikt, jeg kunne ønske at et par av oppgavene var litt mer praktiske. Det ble mye teori og til tider langt mellom teori og praksis. Jeg kunne også tenke meg at det var litt mer tid til det sosial, ellers er jeg meget fornøyd med kurset! Takk for en nyttig helg, jeg har lært masse! Skulle ønske at vi kunne ha fått bedre tid til sosialisering på tvers av gruppene, og at vi byttet grupper en gang til for å bli bedre kjent med flere. Et veldig spennende og lærerikt program, som jeg kommer til å ta med videre. Mer info om konkrete oppgaver som må løses. Takk for en super helg, gleder meg til å se igjen dere! Jeg synes at kurset var en veldig positiv erfaring og jeg er veldig fornøyd med måten vi lærte de forskjellige teoriene på. Det var veldig gøy! Som sagt synes jeg det var et kjempe bra kurs. jeg vokste veldig og fikk både bedre selvtillit og ble kjent med mange fantastiske mennesker. dette er noe jeg absolutt ikke villet gå glipp av. Anbefales på det sterkeste. 24

25 VEDLEGG 6: Her kan du nevne tre stikkord som du mener er avgjørende for at Ungdoms-OL blir et arrangement med langvarig positive effekter for idretten i din region og landet (stilt før kurset) God gjennomføring, Hyggelige omgivelser, engasjement. Legge vekt på ungdom -markedsføre godt og allsidig -gjøre det attraktivt å være en del av Idretter som samles Et godt nettverk på tvers av idretter Få frem litt mere "små" idretter Inspirerende Sosialt Komparativt Samhold, aktivitetsglede og gjennomført prosjekt Inkludere unge i planlegging og gjennomføring Kurse ungdom Skape et inntrykk av at det er morsomt å være frivillig Markedsføring - involvere idrettsungdom - media Opplevelse God gjennomførelse Kultur-innslag / kultur-opplevelser Engasjement PR og kommunikasjon bærekraft Mer Profesjonell Toppidrett. Utdanning kombinert med idrett. Sosial møteplass Positiv stemning blant idrettsutøverne, tilskuerne og arrangørene. Godt planlagt. God mediedekning. Engasjement kontakter inspirasjon Dopfritt - seriøsitet - Moro Spektakulært -Gjennomtenkt -Godt gjennomført Gjennomført på en profesjonell måte Gode resultater Bra mediedekning Engasjement -God informasjon rundt/under arrangementet -Logistikk Godt organisert Nytenkende Få fram idrettsgleden Mediedekning, gjennomføring og fornøyde utøvere og publikum Null doping God gjennomføring av arrangementet deltakelse, både på arenaen og utenfor av lokale mennesker/utøvere Folksomt Liv Røre God markedsføring slik at alle deler av regionen blir godt representert. Skape engasjement. God skolering av frivillige slik at disse kan dra med seg erfaringer videre til både seg selv og sin lokale idrettskrets. Stemning, profesjonalitet, idrettsglede Flere ungdommer på indre Østlandet fortsetter med idrett. Mindre frafall. Motivasjon. Rekrutering, interesse og satsing. 25

26 Synlighet, Realistiske ambisjoner, Vanndråpe-effekt. informasjon: Både arrangører, frivillige og deltagere er avhengige av at informasjonen skal være best mulig for å gjennomføre et slikt arrangement. Engasjement: arrangører og frivillige trenger å være engasjert for at det skal bli bra. Planlegging: alt bør være planlagt i god tid og med flere kriseplaner. Hvis dette arrangementet blir vellykket, og folket rundt av frivillige og tilskuere er godt fornøyd med opplevelsen av lekene, da vil jeg si det at både ungdom og eldre vil bidra mer og få stor motivasjon til å drive med idrett. - Oppgradering av idrettsanleggene. - Mange nye ungdomsledere som kan benyttes i lokal idrett og kulturarbeid. - Det er bra PR for Lillehammer som en idrettsby. Engasjere ungdom. frivillig God ledelse Gjennomføre så profesjonelt som mulig Være positive nøye og bra gjennomført, være positivt for regionen, gi mange unge nye og bra opplevelser Alle er positive og hyggelige Vi gjør jobben vi får beskjed om uten surmuling Involvering, informasjon og reklame Godt budsjett og økonomi -Vellykket gjennomføring -Solid markedsføring Idrettsglede, gode holdninger og positivitet -Integrert i den lokale idretten -positive holdninger -gode resultater Inspirasjon, samhold og planlegging Markedsføring, gjennomføringsevnen, idrettsresultater 26

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management. Hvordan arbeider Møre og Romsdal idrettskrets for å engasjere ungdommen i idrettsorganisasjoner?

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management. Hvordan arbeider Møre og Romsdal idrettskrets for å engasjere ungdommen i idrettsorganisasjoner? Bacheloroppgave IDR600 Sport Management Hvordan arbeider Møre og Romsdal idrettskrets for å engasjere ungdommen i idrettsorganisasjoner? Madeleine Ellingsen-Larsen Totalt antall sider inkludert forsiden:

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

Skoleutviklingsrapport 2014

Skoleutviklingsrapport 2014 Skoleutviklingsrapport 2014 Tema: Ungdom, Kultur og Tro Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier? 0 Innhold Forord... 2 Mål og verdier... 3 Formål... 3 Verdigrunnlag... 3 Oppfølging av tidligere

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Evaluering av Kognitive Program ved Stavne Arbeid og Kompetanse

Evaluering av Kognitive Program ved Stavne Arbeid og Kompetanse Kurt Elvegård Evaluering av Kognitive Program ved Stavne Arbeid og Kompetanse Indre stolthet Indre stolthet Indre stolthet Situasjon Situasjon Situasjon Leveregler Leveregler Leveregler Nedsatt selvbilde

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kickstart for en bedre livsstil Evaluering av tiltaket Igalo som forebyggende helseprogram for ansatte i Kristiansand kommune

Kickstart for en bedre livsstil Evaluering av tiltaket Igalo som forebyggende helseprogram for ansatte i Kristiansand kommune Prosjektrapport nr. 1/2013 Kickstart for en bedre livsstil Evaluering av tiltaket Igalo som forebyggende helseprogram for ansatte i Kristiansand kommune Randi Wærdahl Ann Christin E. Nilsen Christine Svarstad

Detaljer

Min livsstil ung helse

Min livsstil ung helse ØF-notat 01/2015 Min livsstil ung helse Evaluering av et e-helseverktøy for elever i videregående skole av Tonje Lauritzen Vigdis Mathisen Olsvik ØF-notat 01/2015 Min livsstil ung helse Evaluering av

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no RAPPORTSERIEN 2015 RAPPORTSERIEN 2015/02 Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune www.hials.no Kari Blindheim, høgskolelektor Høgskolen i Ålesund Rigmor Einang Alnes,

Detaljer