Lederkurs for ungdom, Elverum, april 2014: Deltagernes opplevelse av kurset og deres oppfatning av Ungdoms-OL RAPPORT. Oslo, 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederkurs for ungdom, Elverum, 25-27.april 2014: Deltagernes opplevelse av kurset og deres oppfatning av Ungdoms-OL RAPPORT. Oslo, 10."

Transkript

1 Lederkurs for ungdom, Elverum, april 2014: Deltagernes opplevelse av kurset og deres oppfatning av Ungdoms-OL RAPPORT Oslo, 10. mai 2014 Dag Vidar Hanstad Norges idrettshøgskole 1

2 Sammendrag En spørreundersøkelse ble gjennomført med deltagerne før og etter kurset. Av 54 deltagere svarte 48 på den elektroniske undersøkelsen i forkant, og samtlige i etterkant. Undersøkelsen viser at ungdommene var svært fornøyd med opplegget. Faglig møtte det deres forventninger, og de syntes også det ga bra utbytte rent sosialt. En innvending var at deltagerne i for stor grad var splittet i to grupper gjennom hele helgen. Mange av ungdommene uttrykte at de deltok for å bli bedre ledere, og at involveringen i ungdoms-ol ble sett som en bonus. Deltagerne har temmelig store forventninger til oppfølging. De venter å komme i kontakt med en mentor, og deltagerne ønsker jevnlig informasjon om ungdoms-ol i tiden frem til lekene. Deltagerne hadde liten kunnskap om Ungdoms-OL før kurset, og den økte naturlig nok i løpet av de tre dagene. Det var deres oppfatning at det er gitt liten/dårlig informasjon om lekene. Den klare majoriteten av deltagere ønsker å bli involvert som frivillig ledere. De er også mest opptatt av roller knyttet til selve gjennomføring av konkurransene. 2

3 Innledning Til Ungdoms-OL i Lillehammer 2016 trengs 2500 frivillige. Mange av disse skal være ungdom. Som et bidrag i «Ungdomsløftet» har Idrettsforbundet i samarbeid med organisasjonskomiteen for lekene (LYOGOC, heretter Lillehammer2016) igangsatt en prosess for å skolere unge frivillige til ulike lederroller under lekene. Den første gruppen på 54 deltok på samling i Elverum april Kurs for to nye grupper er planlagt i løpet av høsten. De tre gruppene, anslagsvis 200 ungdommer, skal følges opp frem til arrangementet (heretter kalt YOG Youth Olympic Games). Det er ikke laget et kursopplegg spesialsydd for unge YOG-ledere. Det første kurset bygget på NIFs utdanning for unge ledere, og deltagerne fikk generell opplæring om viktige temaer innen idretten. I tillegg til Lillehammer2016 og NIFs utviklingsavdeling, har idrettskretsene i Hedmark og Oppland, Idrettens Kompetansesenter Innlandet (IKI), idrettslagene i de to fylkene og fylkeskommunene bidratt på ulike måter. Denne undersøkelsen har tre deler. Del 1 skal gi svar på ett hovedspørsmål: Hva synes de 54 ungdommene om det de var med på i Elverum? Vi vil også få vite hvorfor de meldte seg på, hva de fikk ut av det, og hva som kan gjøre kurset bedre. Del 2 går på forhold knyttet til lekene på Lillehammer i Hva gjorde de tre dagene i Elverum med forståelsen av arrangementet, hva kan de selv tenke seg å jobbe med, og hvilke suksesskriterier peker de på for et vellykket arrangement. Del 3 er et vedlegg der deltagerne selv har gitt kommentarer på oppgitte tema. Her vil man for fremtidige kurs og annen oppfølging av unge ledere kunne få en del innspill. Om undersøkelsen En elektronisk undersøkelse (Questback) ble sendt ut to dager før kurset til de 55 deltagerne som hadde fått plass. En meldte forfall til kurset, mens 48 av de resterende svarte (svarprosent 87). Samme dag som kurset ble avsluttet, ble det igjen sendt ut en survey. Fra kursledelsen ble det gjort oppmerksom på at det var en forventning at undersøkelsen ble besvart. Det ble sendt ut to purringer og vi endte opp med å få svar fra samtlige 54 som deltok. Av spørsmålene var noen likestilte før og etter kurset for å finne eventuelle endringer. Svarene i de åpne spørsmålene er gjengitt i vedlegget. Deltagerne Det var 28 jenter og 26 gutter på kurset. De fordelte seg slik på fødselsår: 1994 (3), 1995 (4), 1996 (18), 1997 (18), 1998 (10) og 1999 (2). 40 av deltagerne meldte at de bor i Hedmark, mens 14 har Oppland som bosted. På spørsmål om de driver idrett eller mosjon (kunne svare på flere alternativer), svarte majoriteten at de driver fysisk aktivitet i et idrettslag. Så mange som 32 av deltagerne driver med konkurranseidrett. 3

4 Egen aktivitet Jeg driver utelukkende mosjon (lav intensitet) Jeg driver med konkurranseidrett Jeg driver styrketrening/fitness Jeg driver idrett i et idrettslag FIGUR 1: Selvrapportering på egen fysisk aktivitet. Svar i antall (mulig med flere kryss) (N=54). Flere idretter var representert på kurset. Deltagerne var fordelte seg slik i ulike hovedgrupper: Type idrett Sommeridrett ikke på det olympiske programmet 11 Sommeridrett på det olympiske programmet 13 Vinteridrett ikke på det olympiske programmet 3 Vinteridrett på det olympiske programmet FIGUR 2: Deltagerne fordelt på type idrett (N=53) Når det gjelder verv som trener og leder, er dette vist i figurene under. Til tross for ung alder, var det relativt mange som hadde trenerverv. Bare 11 (20 prosent) oppga at de hadde et lederverv i idretten. Lederverv i idretten Nei 42 Ja 11 Ja Nei Trenerverv i idretten Nei 35 Ja 19 Ja Nei FIGUR 3 og 4: Involveringen som leder (N=53) og trener (N=54) i idretten blant deltagerne på kurset i Elverum i april Mens fordelingen mellom jenter og gutter var jevn med hensyn til lederverv (5 jenter og 6 gutter), var 14 av 19 deltagere med trenerverv jenter. 4

5 Deltagernes forventninger til kurset Før kurset ble deltagerne spurt om hvorfor de hadde valgt å melde deg på. Her skulle de kort skrive noen setninger om hva du ønsker å få ut av de tre dagene i Elverum. Det klart mest nevnte argumentet var at de ønsket å lære mer om ledelse. Videre var de opptatt av å få mer innsikt om YOG på Lillehammer (se eget spørsmål om innsikt), skaffe seg mer kunnskap om arrangement generelt og skape seg nettverk. Noen begrunnet også sin motivasjon for å delta med at det virket morsomt og spennende. Vedlegg 1 inneholder komplett oversikt med det deltagerne skrev. Inntrykk av kurset Deltagerne svarte på en skala fra 1 til 5 på en del forhold rundt kurset. Først ser vi på noen generelle elementer. Generelle inntrykk 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 3,85 4,70 4,67 4,74 4,61 4,17 FIGUR 5: Her lød teksten: «Vi ønsker din vurdering om ulike tema. Bruk skalaen 1 (svært dårlig) til 5 (svært bra)». Fra venstre mot høyre: 1. Tilsendt informasjon i forkant, 2. Måten du ble tatt i mot fredag, 3. Rammen rundt kurset (sted, mat, rom), 4. Helhetsinntrykket av foreleserne (kursholderne), 5. Helhetsinntrykket av kurset, og 6. De sosiale mellom dere kursdeltagerne. Det scores høyt på måten de ble tatt i mot på, rammen rundt kurset og helhetsinntrykket. Egen observasjon bekrefter at samtlige ble tatt imot på en personlig og profesjonell måte med nyttig informasjon ved ankomst hotellet. Forbedringspotensial er å finne på tilsendt informasjon i forkant av kurset. Undersøkelsen var ikke innrettet slik at vi får vite hva som var negativt med informasjon i forkant av kurset, men her kant det sikkert tas en evaluering. En deltager svarte i kommentarfelt at informasjonen i forkant kom litt for tett inn på kurset. 5

6 I den grad en gjennomsnittskarakter på 4,17 gir grunnlag for å peke på et forbedringspotensial, henvises til innspill fra deltagernes egne kommentarer om forhold knyttet til «det sosiale mellom kursdeltagerne». Selv om de var fornøyde med det sosiale, pekte de blant annet på at de to gruppene ikke var nok sammen. Vedrørende tilfredshet med det sosiale, var det noen forskjeller. Jentene var mer fornøyde enn guttene (4,25 vs 4,12), og de med ledererfaring mer fornøyde enn de uten (4,64 vs 4,05). Inntrykk av det faglige på kurset Her ble kursdeltagerne spurt eksplisitt om hvert enkelt tema de var igjennom. Figur 6 gir en oversikt. Inntrykk av forelesningene 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 4,37 4,69 4,52 4,52 4,43 4,35 4,26 4,58 4,57 Figur 6: Deltagernes inntrykk av det faglige programmet. Her lød teksten: «Vi ønsker din vurdering om ulike tema. Bruk skalaen 1 (svært dårlig) til 5 (svært bra)». Fra venstre: 1.Innledende presentasjon, 2. Team-building, 3. Selvtillit og selvfølelse, 4. Ledelse og lederrollen, 5. Ungdom i sentrum, 6. Idrettens organisering, 7. Idrettens forandringsverktøy, 8. Kommunikasjon, og 9. Retorikk Delen med team-building ga høyest score med gjennomsnitt på 4,69. Det var små variasjoner mellom gruppene (Heidi/Atle 4,71 og Morten/Preben 4,67). Førstnevnte gruppe hadde mest spredning, med et par deltagere som syntes denne delen var dårlig. Til gjengjeld ga hele 82 prosent toppscore (karakter 5). I Morten/Prebens gruppe ga alle karakteren 4 eller 5, og 67 prosent toppscore. Idrettens forandringsverktøy oppnådde dårligst score med 4,26. Her var det en viss forskjell mellom de to gruppene (Heidi/Atle 4,39 og Morten/Preben 4,08). Ser vi på ulike variabler, kan det merkes at: - Tema «Idrettens forandringsverktøy»: Høyere score blant de med ledererfaring (4,45) enn de uten (4,19) - Tema «Ledelse og lederrollen»: 4,73 blant dem med ledererfaring, og 4,45 blant de uten denne erfaringen. 9 av de 11 som oppgave at de hadde lederverv, ga toppscore her. 6

7 - Tema: Kommunikasjon: Bare en av deltagerne ga karakter svakere enn 4 og 5. Jentene enda mer fornøyd (4,71) enn guttene (4,50). Da deltagerne med en setning eller ett stikkord skulle skrive hva de syntes var bra med helgen, gikk følgende igjen: Det sosiale og plassen, kursholderne, variert undervisningsopplegg, og at det hele var motiverende og lærerikt (se vedlegg 2). Selv om de trakk frem det sosiale på pluss-siden, var dette noe en del tok tak i dag da de skulle nevne hva som kan forandres til senere kurs. Her ble det nevnt av mange at det burde være mer sosialt ikke minst på tvers av gruppene. Kurset var organisert slik at deltagerne stort sett oppholdt seg i to grupper. Det kan ha ført til at man ikke ble kjent med deltagerne på gruppen man ikke var plassert i. Programmet var tett. Noen synes det ble vel mye organisert opplegg og kunne ha tenkt seg mer tid der ungdommene fikk bestemme opplegget. Som det har fremgått tidligere, var det mange konkurranseutøvere på kurset, og det ble nevnt at tid for trening var savnet. Av mer kuriøse innspill kan nevnes do-lås på rommet, samt at YOG kan tipses om at annet stoff enn bomull i T-skjortene er ønsket (mer i vedlegg 3). Ønsket oppfølging Det ble på kurset gitt en forventning om at deltagerne ville bli fulgt opp. I undersøkelsen ble de spurt hvilken type oppfølging de ønsker seg. Tre stikkord kan trekkes ut; kontakt med mentorer, flere samlinger, og mer informasjon om YOG. Flere trakk frem at de ønsker å komme i kontakt med mentor og bli fulgt opp av denne. På dette området forventes det nok en rimelig tett oppfølging. En deltager skrev det slik: «En aktiv mentor som regelmessig sender ut mail [om] hva som skjer. Mentor holder sine frivillige aktive via arrangementer som mentor arrangerer og bruker de frivillige over en lengre periode. Regelmessig involvering». Flere kurs ble også nevnt av mange. En skrev om ønske om flere kurs og noen muligheter til å prøve ut det man har lært, mens en annen uttrykte at han/hun «... vil ha flere sammenkomster, både regionalt og samlet, kanskje at man får jevnlig informasjon om ting som skjer og utviklingen skjer med YOG DNA, og oppdateringer om stillinger som kan være aktuelle for oss deltagerne». Det gikk igjen at deltagerne ønsket mye informasjon om status og fremdriften til ungdoms-ol. Se deltagernes egne kommentarer om oppfølging i vedlegg 4 og generelle kommentarer i vedlegg 5. 7

8 Ungdoms-OL I forbindelse med kurset ble det stilt en del spørsmål om Ungdoms-OL. Da deltagerne i Elverum må være å anse som midt i målgruppen for arrangementet, er det av interesse å få innsikt i hva ungdommene vet og Lillehammer2016 og hvilke forventninger de har. Det er også relevant å vite hvordan en kurshelg bidrar til å øke innsikten. Her er å merke at YOG i liten grad var tema på kurset, noe som ble uttrykt som et savn av deltagerne. Ikke overraskende økte deltagernes innsikt om lekene i løpet av helgen. Fra et svært lavt utgangspunkt på 2,53 til gjennomsnittsscore på 3,37 i etterkant. Mens hele 55 uttrykte at de hadde svært- eller ganske lav innsikt før kurset, var tilsvarende gruppe redusert til 11 prosent etter kurset. Andelen av de som mente hadde ganske- eller svært god kunnskap økte fra 19 til 43 prosent. Egen kunnskap om YOG ,8 0 42,6 11,1 25,5 46,3 17 Svært lav Ganke lav Passe Ganske god 37 5,6 2,1 Svært god Før Etter FIGUR 7: Vurdering av egen kunnskap om Ungdoms-OL i Før og etter kurs i Elverum (N=48 og 54). Her noteres noen forskjeller (data etter kurset): Morten/Preben: 3,17, Heidi/Atle: 3,54 Deltagere fra Hedmark: 3,38, fra Oppland: 3,36 Jenter: 3,29, gutter: 3,48 Vi kan fastslå at tre dager med kurs der det ble formidlet at deltagerne var aktuelle for lederoppgaver i 2016, bidro til økt innsikt om lekene og generelt høyere score på påstandene (figur 8 neste side). Men det kan nok betegnes som betenkelig at de gir dårlig score på påstanden «Det er så langt gitt god informasjon om arrangementet». Selv om de selv fikk informasjon i løpet av helgen, er det opplagt deres generelle inntrykk at informasjonen er mangelfull. 8

9 Påstander om Lillehammer ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,32 2,75 3,42 4,09 4,274,34 3,273,25 4,44,58 4,28 4,02 FØR ETTER Figur 8: Påstander om Ungdoms-OL på Lillehammer. Spørsmålstekst: «Ta stilling til disse påstandene om Ungdoms-OL i Lillehammer på en skala fra 1 til 5»: Fra venstre; 1. Det er så langt gitt god informasjon om arrangementet, 2. Ungdom fra Hedmark og Oppland vil få stor innflytelse over planlegging og gjennomføring, 3. Ungdoms-OL vil bety mye for den lokale idretten, 4. Ungdoms-OL vil gi for stort toppidrettsfokus blant lokale idrettslag, 5. Ungdoms-OL vil være god internasjonal markedsføring for Lillehammer, og 6. Ungdoms-OL vil bety at flere unge engasjerer seg på ledernivå i lokalidretten etter lekene. Svarene her bekrefter en undersøkelse på frivillige under World Cup nordiske grener i Lillehammer i desember 2013 der gjennomsnittskarakteren var 2,74 og enda lavere blant de yngste frivillige. Troen på at ungdom fra Hedmark og Oppland vil få stor innflytelse over planlegging og gjennomføring, økte i løpet av helgen (fra 3,42 til 4,09). Hvorfor involvere seg Her kom det frem noen interessante funn når vi sammenligner undersøkelsene før og etter kurset (Figur 9). Merk her at det utelukkende opereres med høye score. Før helgen ga nesten samtlige karakteren 5 da de vurderte påstanden om at YOG vil gi nyttig erfaring. At snittet faller fra 4,92 til 4,75, skal man ikke legge så stor vekt på da det er små tall (N=48 og 54) og karakteren svært høy. Påstanden om bidrag til å gjøre YOG så bra som mulig ble ikke stilt før kurset. At ungdommene ga så høy score i etterkant, er betryggende. 9

10 Grunn til involvering 4,9 5 4,92 4,75 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,58 4,58 4,62 4,48 4,48 4,48 4,75 Før Etter FIGUR 9: Svar på følgende spørsmål: «Hvor mye betyr disse påstandene som grunn til at du ønsker du å bli involvert i Ungdoms-OL?» Fra venstre: 1. Jeg skaffer meg nyttig erfaring, 2. Jeg skaffer meg et nettverk jeg kan ha nytte av senere, 3. Jeg er ute etter opplevelsen, 4. Jeg ønsker å ha Ungdoms-OL på CV, og 5. Jeg ønsker å bidra til at Ungdoms-OL blir så bra som mulig. Hva vil de jobbe med og som? Det er mange funksjoner som skal fylles under lekene. Figur 10 viser hva deltagerne svarte. Aktuelle områder å jobbe med under YOG 70 60,4 60, ,3 4,21,9 2,1 16,7 15,4 6,3 1, ,35,7 2,13,8 FØR ETTER Figur 10: Deltagerne syn på hva de kan tenke seg å jobbe med. Svar før og etter kurs i Elverum (N=48 og 54). 10

11 Den overveldende største interessen er det å jobbe med selve gjennomføring av konkurransene. 60 prosent svarte det både før og etter kurset. Det kan merkes her at interessen for å bli involvert i kultur- og utdanningsprogrammet, men merk at det er små tall (seks personer i siste undersøkelse). Når det gjelder rolle, ser mange av deltagerne for seg en rolle som frivillig med lederansvar under YOG2016. Mens 16 av 48 svarte at de ville være frivillig uten lederansvar før kurset, var antallet sunket til 11 (av 54) i etterkant. Aktuell rolle under YOG Frivillig uten lederansvar Frivillig med lederansvar Vet ikke 5 0 Før Etter Figur 11: Deltagerne spurt om hvilken rolle de ser for seg. Mer at «vet ikke» ikke var alternativ i første undersøkelse. (N=48 og 54) Avslutning Denne rapporten er ment som en ren beskrivelse av undersøkelser foretatt før og etter lederkurs for unge ledere i Elverum, som var det første kurset tilpasset mulige frivillige ledere under Ungdoms-OL på Lillehammer. Undersøkelsen viser at ungdommene var svært fornøyd med opplegget. Faglig møtte det deres forventninger, og de syntes også det ga bra utbytte rent sosialt. En innvending var at deltagerne i for stor grad var splittet i to grupper gjennom hele helgen. Mange av ungdommene uttrykte at de deltok for å bli bedre ledere, og at involveringen i ungdoms- OL ble sett som en bonus. Deltagerne har temmelig store forventninger til oppfølging. De venter å komme i kontakt med en mentor, og deltagerne ønsker jevnlig informasjon om ungdoms-ol i tiden frem til lekene. Deltagerne hadde liten kunnskap om Ungdoms-OL før kurset, og den økte i løpet av de tre dagene. Det var deres oppfatning at det er gitt liten/dårlig informasjon om lekene. Den klare majoriteten av deltagere ønsker å bli involvert som frivillig ledere. De er også mest opptatt av roller knyttet til selve gjennomføring av konkurransene. 11

12 VEDLEGG Deltagerne ble bedt om å komme med kommentarer til oppgitte tema. Presenteres her uredigert. VEDLEGG 1: Spørsmål til deltagerne FØR kurset: Hvorfor har du valgt å melde deg på kurset i Elverum til helgen? Vi ønsker at du skriver noen setninger om hva du ønsker å få ut av kurset. Jeg har meldt meg på lederkurset for ungdom fordi jeg er veldig engasjert i idrett og ønsker å være med å påvirke ungdoms OL i 2016 til å bli tidenes ungdoms OL. I prosessen håper jeg å plukke opp gode leder- og kommunikasjonsegenskaper. Jeg har lyst til å få et innblikk i hvordan et slik arrangement organiserer, så vel som jeg tror verdiene av egne erfaringer som følger med er høy. For å få vite mer om OL 2016 For å vise frem idretten jeg driver med til andre. Høres spennende ut. Forventer å lære noe nytt Jeg valgte å melde meg på dette kurset fordi jeg ønsker et større innblikk i idrets Norge og kunne komme i kontakt med ungdom med samme mål. Jeg ønsker å bli en bedre leder, som kan ta selvstendige og gode valg som går i idrettslagets favør. Jeg ønsker for framtiden å kunne lede mennesker og aktiviteter fram til et vellykket produkt. Det er også en sosial arena, der vi kan knytte kontakter som varer livet ut. Jeg er opptatt av å bidra i samfunnet og følte at YOG var et supert sted å begynne da jeg liker idrett og synes dette er et spennende prosjekt. Jeg håper å lære mer om hva som kreves av en god leder og få tips til hvordan man skal bli det. Jeg har meldt meg på kurset for å lære om idrettsledelse. Ønsker å delta som funksjonær under ungdoms OL. Nyttig å få med seg på CV'en. Jeg ønsker å være en person som kan representere og å bidra under U-OL i Jeg ønsker også å lære, og ta ansvar i en stor organisasjon. Jeg syntes det virket spennende og lærerikt. Jeg er engasjert når det kommer til å jobbe som frivillig og er også motivert til å ta på meg lederstillinger og vil derfor lære mer om dette. Håper jeg kan møte nye mennesker og lære om forskjellige idretter. 12

13 Ønsker å bli involvert i YOG. Ønsker å gi neste generasjon samme mulighet som meg. Vil skape noe fantastisk. Dette kan også fungere som et springbrett videre for min del. Jeg synes at det er veldig spennende å få være med på å organisere et slikt arrangement som Ungdoms-OL. Jeg håper å lære noe nytt, ha en opplevelsesrik helg og bli kjent med andre. Ønsker å få et større innblikk i ungdoms OL. Ønsker å lære hvordan man blir en god leder. Jeg valgte å melde meg på fordi jeg ser på det som en erfaring rikere i forhold til å være en god leder/trener. Litt inspirasjon på hvordan man kan føre idretten videre, samtidig som at man kan bruke det til andre situasjoner også. Da jeg blir eldre kan jeg ta på meg større verv fordi jeg da har gått på et kurs som gir meg erfaringer. det er bare et pluss at vi får være endel av ungdoms-ol på Lillehammer. Jeg meldte meg på kurset for å få erfaring, og det er bra å ha kurset på CV-en. Meldte meg også på fordi det er ikke så ofte et sånt tilbud kommer, og i tillegg så var det et tilbud som var i nærområdet Det jeg ønsker å få ut av kurset er: Erfaring. Trening på å ta ansvar. Trening på å bli ledet. Lære meg å jobbe med andre Jeg har valgt å melde meg på kurset for å få vite mer og lære om det å være en leder. Jeg ønsker at kurset skal gi meg kunnskap om det å være leder. Jeg ønsker også å lære hvordan jeg kan bli en leder og metoder å bruke når man er leder. Jeg har meldt meg på kurset fordi jeg ønsker å lære mer om idrettsledelse, og fordi jeg synes dette kurset ser veldig spennende ut. Og fordi jeg har lyst til å bidra i forbindelse med Ungdoms-OL. Jeg ønsker å bruke dette kurset til å bli en bedre trener og leder. Jeg ønsker også å kunne gi barna gode opplevelser med trening og fysiskaktivitet, og danne et bedre treningsforhold blant barn og unge. Jeg har meldt meg på kurset fordi det virket som et utrolig lærerikt og interessant opplegg. Kurset tar opp flere temaer med nyttig informasjon som kan være bra å ta med seg videre i andre sammenhenger. Dessuten er det en fin mulighet til å møte nye mennesker og samarbeide. Jeg meldte meg på kurset fordi jeg vil gjerne hjelpe til å gjøre Ungdoms-OL sensasjonelt. Jeg håper at vi kan lage tidenes Ungdoms-OL, og vise til resten av folket at vi er også klare for OL i 2022! Jeg meldte meg på fordi jeg synes det hørtes veldig spennende og interessant ut. Og jeg tror at jeg vil lære mye nytt på kurset. Også skaffer man seg mest sannsynlig noen erfaringer man kan ta med seg videre. Fordi jeg har lyst til å være med, å ha "en finger med" i Ungdoms-OL Trenger å utfordre meg selv, oppleve nye ting og ny erfaring. 13

14 Håper jeg kan få inspirasjon, erfaring og kunnskaper ut av kurset. Jeg ønsker å få veiledning og jeg meldte meg jo på siden det hørtes spennende ut. Jeg ønsker å forbedre rollen min som trener i mitt lokale idrettslag. Jeg synes også lederrollen er spennende, og ønsker å lære mer om dette. Jeg syntes opplegget hørtes spennende ut, og jeg ville gjerne treffe andre idrettsinteresserte ungdommer. Det er en morsom opplevelse, jeg får opplevd noe nytt og spennende. Kanskje møte nye folk og lære noe jeg ikke kunne fra før" Jeg ønsker å få utviklet meg når det gjelder å være trener, spesielt for barn. Det vil jeg fordi jeg ønsker å bli en så god trener som mulig, slik at barna utvikler seg og opplever treningen som morsomt og en fin opplevelse. Jeg synes det ser gøy ut. Jeg håper å lære om organisering innen idretten. Kanskje jeg kan bruke dette kurset i annen sammenheng som feks skolen. Jeg ønsker å få ledererfaring og jeg har lyst til å bidra på ungdoms-ol. bli mer gira på å være med å arrangere ungdoms OL. For å være sosial, og for å være med på noe spennende. Jeg ønsker å delta i arrangeringen av OL 2016 og kan se for meg en slags lederrolle med ulikt ansvar for gjennomføringen av arrangementet. Jeg ønsker å skaffe meg en lederstilling innen idretten og tenkte dette dermed vil være et nyttig kurs. Har meldt meg på, på dette kurset, fordi jeg synes det høres spennende ut, og har lyst til å få bedre innsikt i hvordan den er å være leder. Det jeg ønsker å få ut av kurset er at jeg får et innblikk i hvordan det er å være en leder. Det å ha ledererfaring og egenskapen i seg selv er super å ha med seg i livet. Jeg ønsker å utvikle meg som leder. Og når det i tillegg har med vinter-ol for ungdom, så ser jeg på dette kurset som en stor mulighet å få min første ordentlige lederrolle. Men hovedsakelig ønsker jeg å utvikle meg til en leder. Jeg ønsker å videreutvikle meg som en leder, da jeg har valgt "Markedsføring og ledelse" på Lillehammer VGS neste år. Ser på ungdoms OL på hjemmebane som en fin mulighet til å bidra/utvikle meg som person og medmenneske. Lære om det og være en leder. Se om det å jobbe som leder under ungdoms OL er noe for meg. Jeg tror at dette kurset kan være viktig for meg med tanke på mine planer videre i livet. Jeg tror også at jeg kan gjøre en god lederjobb i OL

15 Jeg vil delta fordi det virker spennende og lærerikt. Jeg ønsker å lære mer rundt det og være leder og få gode tips som jeg kan ta med meg videre. Ønsker nye utfordringer, lære nye ting, sosialt samhold. Jeg syntes det hørtes ut som en utrolig opplevelse og jeg får møte mange nye mennesker. Jeg får utfordringer jeg kanskje ikke får noen andre ganger og det kommer godt videre i livet. Jeg vil også få utfordringer og lederroller jeg kanskje ikke har vært bortom før. Jeg har valgt å melde meg på fordi det høres spennende ut å kunne være med å arrangere et sånt arrangement og fordi det er mye erfaring å hente her. For å lære noe nytt og nyttig, samtidig som jeg får bedre innblikk i Ungdomslekene i Jeg gjør det også fordi jeg ønsker og bidra på et slikt kurs. Jeg synes det høres spennende ut. Jeg tror det blir lærerikt og veldig bra for CV i ettertid. Jeg vil lære mer om hvordan være en god leder og med dette kurset få en mulighet til og få hjelpe til videre på arrangementer. Jeg meldte meg på forbi jeg ønsker å utvikle meg innen idrett og det virker spennende. Høres spennende ut, fin erfaring å ta med seg videre, mye læring som er fint siden jeg er interessert i idrett. Det er lærerikt! jeg tror at jeg kommer til å lære ting som jeg kommer til å få nytte av senere. Dessuten virker det interessant. Utvikling. 15

16 VEDLEGG 2: Skriv en setning eller ett stikkord (ikke mer) om hva du synes var bra med kurset Selvtillitsbyggingen Menneskene og kommunikasjon og retorikkbolken Alt, spesielt foredragsholderne Bra, men savnet tid til å trene Lærerikt Bra opplegg som fikk oss i aktivitet og fikk oss til å samarbeide bra med alle. Mye kunnskap gitt på en morsom måte. Alle har bydd på seg selv! Gode kursholdere og hyggelig mennesker En av de mest lærerike helgene jeg har hatt, gjennomført av ekstremt dyktige og dedikerte mennesker. Sosialt Hotellet og kurset Alt helhetlig var veldig bra Varierte læringsmetoder Kursholdere og innhold Lærer på en ny og enklere måte. Lek blandet med læring og utvikling. Øvd presentasjoner og prosjektarbeid, god trening på prosjektledelse. Seriøst og morsomt. Morsomt og sosialt, men likevel lærerikt og interessant. Synes alt var helt optimalt! Åpenheten Bra opplegg m/alt inkludert egentlig. Inspirerende Måten lederne fikk oss trygge på de og hverandre Lærerikt Det var veldig motiverende både som person, idrettsutøver og fremtidig idrettsleder. Opplegget Veldig lærerikt og spennende Ledere og deltagere var kjempe hyggelige og forelesningene var spennende Var veldig lærerikt Rød tråd! Det faglige lærerikt Samhold, læring og variasjon synes jeg var på topp Bra opplegg, fine folk Det sosiale og læringsmetodene. Lærerikt Alle var hyggelige og imøtekommende Kursholdere Variert læreplattform (skolebenken/lek) Det var godt organisert og planlagt Variasjon Aktiviteter i terningen Kurset var tilpasset oss ungdommer svært godt. 16

17 Utrolig lærerikt. Jeg synes at måten vi lærte om de forskjellige aktivitetene på var veldig bra. En meget bra helg Et utrolig bra og morsomt kurs hvor jeg lærte masse innenfor lederrollen, ble kjent med mange. Noe jeg virkelig ikke ville gå glipp av! Bra organisert Fin opplevelse og god erfaring å ta med videre Sosiale 17

18 VEDLEGG 3: Skriv en setning eller ett stikkord (ikke mer) om hva du mener bør forandres til senere kurs. Aner ikke Mer sosialtid på lørdagen Mer felles sosialt Det sosiale Mer sosialt på tvers av grupper Burde ha litt mere sosialt med den andre gruppen. At alle får vært mye med hverandre ikke bare gruppevis Greit med deling, men gjerne mer samhold/sosialt i en stor gruppe. Mer sosialt Mer fritid De sosiale rammene, mer fritid med alle hvor ungdommen selv får bestemme hva de vil. Mer teori Mer fritid Litt mer sosialt med alle sammen samlet Litt kortere dager Strengere rundt leggetider Mer sammen begge gruppene. Tøffere oppgaver. Vanskeligere for de som blir valgt ut som ledere. At gruppene får vært mer sammen. Mer fritid, i form av lengre pauser midt på dagen. Kunne kanskje vært mer tid til sosialt samvær, men det er forståelig at det er vanskelig å få til med så tettpakket program. Mer sosialt på tvers av gruppene Vet ikke. Det er et godt tegn! De begge gruppene burde sosialiseres bedre Mer sosialt med den andre gruppen (som kan være så enkelt som litt mer fritid) Mer sosialt på tvers av gruppene Informasjonen i forkant kom litt for tett inn på kurset. Mer om kommunikasjon Mer sosialt mellom guppene (guppe 1 og 2) Litt lengre pauser eller at det sluttet tidligere (før middag) Få gruppe 1 og 2 til å kunne jobbe sammen også Sosiale aktiviteter organisert eller uorganisert. Det sosiale Mer tid til det sosiale Litt mere blanding av grupper, og do-lås på rommet hadde vært fint. Mer sosialt Bytte grupper oftere, og mer sosilisering på tvers av gruppene. Mer sosialt Litt fler/lenger pauser Send gjerne inn til YOG at vi vil ha T-skjorter av et annet stoff enn bomull (svette, trange) og mer sosialt på tvers av gruppene Å rette det mer imot lederen (mer praktisk arbeid) Kanskje litt mer sosialt. Mer sosialt 18

19 Mere fritid Litt mer sosialt. Mer fysisk aktivitet! Jeg mener at de to gruppene burde være mer sammen. Sammensetting av gruppe 1 og 2 Litt mer fri, og mer sosialt mellom gruppene. kanskje til å med en dag lengre kurs. Lite med den andre gruppa Litt mer variasjon Mer kontakt med den andre gruppa 19

20 VEDLEGG 4: Hvilken type oppfølging ønsker du etter dette kurset? Gruppe på Facebook Snakke med mentor Felles samlinger At jeg får oppfølging nok til at jeg kan fortsette med dette (være frivillig) til jeg blir år Flere kurs og noen muligheter til å prøve ut det vi har lært. Jeg ønsker at mentor tar kontakt med oss og gir oss bra informasjon om det som skjer videre. At de tar å holder kontakten med oss og lager flere samlingshelger som dette så vi kan bli enda bedre kjent med mennesker som kan være med og ledere og selve programmet. At mentoren på hvert sted holder kontakten med alle. Ønsker fortsatt kontakt med ledere og kurselever, slik at ingen kontakt blir brutt. Flere samlinger hvor alle er samlet, slik at vi alle kan holde kontakten. Jeg vil ha flere sammenkomster, både regionalt og samlet, kanskje at man får gjevnlig informasjon om ting som skjer og utviklingen skjer med YOG DNA, og oppdateringer om stillinger som kan være aktuelle for oss deltagerne. Jeg ønsker mye informasjon om framdriften til ungdoms-ol. Jeg ønsker også at vi så fort som mulig kan komme i gang med det frivillige arbeidet. jeg ønsker et opplegg hvor vi får mer info om OL senere, men også så er det viktig at vi i fylkene har en god dialog. Vi snakket litt om at vi ønsker å møtes igjen alle sammen som var på dette kurset. Jevnlig kontakt med mentoren, samt mulighet til å ha flere samlinger At jeg kan ha kontakt med kontaktpersoner om nærmere samlinger, og få vite hva jeg kan gjøre selv for å skaffe mer erfaring. En litt tett oppfølging som gir meg orden, og som gjør det lett for meg og vita hva jeg bør bli bedre på. En aktiv mentor som regelmessig sender ut mail hva som skjer. Mentor holder sine frivillige aktiv via arrangementer som mentor arrangerer og bruker de frivillige over en lengre periode. Regelmessig involvering. Hjelp til å få bidra i arrangementer før ungdoms OL. Det hadde vært fint med flere store samlinger, ikke bare med de fra vår egen region. Jeg ønsker også å få praktiske erfaringer i tillegg til teorien vi lærer/har lært. 20

21 Jeg ønsker å få mer informasjon om selve Ungdoms OL 2016, og gjerne med de samme ungdommene fra kurset i helgen. Jeg ønsker at vi kunne samlet alle fra kurset og hatt et oppfølgingkurs, også med mer fokus på det sosiale på kvelden. Begynne å dra nytte av hva vi er gode på og begynne å tenke på hvilke oppgaver vi kan bidra med under ungdoms OL Oppfølging som kan gi meg god informasjon om hva jeg kan være med på videre, og en forståelse på at jeg har skole frem til i hvert fall sommeren Jeg ønsker oppfølging av det vi har lært på kurset, og vil ha hjelp til å finne arrangementer som kan gi oss erfaring mot YOG DNA. Sånn passe. Ha noen samlinger, mer info om UngdomsOL, mer info om oppgavene, opplæring til de forskjellige oppgavene vi får tildelt i forbindelse med OL. Mer info videre om hva som skjer fremover og om ol i Håper på at det skal fortsette med samlinger som dette. Gjerne med de samme lederne. Jeg kunne tenke meg informasjon om hva som skjer frem over mot OL. Få konkrete oppgaver som skal gjennomføres. Være med å observere/ta del i andre arrangement. Både lokale og ikke fult så lokale. Digitalt Jeg ønsker meg samlinger med de som har vært på kurset og kanskje praksis i arrangementer. Tett Videre opplysninger om Lillehammer Jeg ønsker en oppfølging som kan hjelpe meg til å ta ansvar å få delta i lekene som en frivillig. Møter med informasjon og spesifikke oppgaver Informasjon om nyttige hendelser som kan være relevant lederrollen. Bli informert med oppdateringer om ungdoms-ol i framtiden mot Mer møter etter kurset slik at vi blir mer informert om ungdoms-ol At vi møtes, ikke over mail/facebook o.l En hvor jeg kan prøve ut de forskjellige typene oppgaver en kan få Samlinger/praktisk arbeid Kunne jobbe mot og bidra i den lokale klubben min, og fårberede meg så jeg kanfå lov til og få lederansvar under YOG. Å få vite hvilke konkrete oppgaver det trengs hjelp i. Samlinger 21

22 Oppfølging på de temaene vi lærte om og hvordan vi kan praktisere dem frem mot Tips om hva vi kan gjøre for å øve på å være leder. Jevnlige treff der vi både repeterer noen av modulene fra helgen, i tillegg til at vi får treffe de andre deltakerne og få mer info om ungdoms-ol. Jeg er usikker på hva dere mener, men jeg gleder meg til å møte mentoren min. Gjerne noen flere møter hvor vi kan treffe hverandre (alle fra kurset) ungdoms-ol osv.. Å kunne ta kontakt dersom det er noe jeg lurer på. Fler samlinger 22

23 VEDLEGG 5: Har du avslutningsvis noen kommentarer, så skriv her Meget fornøyd med opplegget :) Generelt bra, men det må bli strengere på sengetider... Utrolig bra program med masse erfaring og opplevelser som jeg kan ta med videre i livet og har møtt bra folk og hyggelige ledere. Et veldig fint kurs som ga mye positivt for deltagerne! Jeg har hatt en super helg! Opplegget var ti ganger bedre enn forventet, og jeg har fått bedre selvtillit. Takk Dette var et veldig lærerikt å bra kurs. Vi lærte ting på nye måter, å kursdeltakerne fikk en spesiell kontakt med hverandre. Dette skal vi gjøre til det beste ungdoms-ol noen gang! Jeg må si at dette kurset har gått over alle forventninger! det har vært gøy og lærerikt, samtidig som at vi har blitt kjent med mange nye mennesker. "Beste kurset noen gang!!! Bedre blir det ikke." Var ikke mye info om arbeidet til YOG. Skulle likt å vite konkrete oppgaver som en frivillig kan løse. Og hvor høyt opp i systemet og hvor stor lederrolle jeg kan få! Jeg synes opplegget var veldig bra, og har hatt en kjempe fin helg! Jeg synes at det var en kjempe koselig helg, med mange positive og nyttige opplevelser. Jeg lærte veldig mye, både om ungdoms OL, hvordan være en god leder og om meg selv. "Jeg er utrolig fornøyd og gira etter kurset i helgen! Det har vært en helt fantastisk opplevelse. Jeg har fått muligheten til å bli kjent med så mange flotte mennesker, og kurset i selg selv har vært utrolig lærerikt. Superflinke ledere som har vært både inkluderende og flinke til å lære bort. Mye fokus på teambuilding, og det var utrolig lurt, for da ble vi veldig fort kjent. Dette er rett og slett det beste arrangementet jeg har vært med på! Alt har vært helt optimalt!" Bra jobba av ledere og de andre personene som har gjort helgen vår så bra Helga var topp. Sitter igjen med bare positive tanker og gode minner! Jeg har hatt ei super helg der jeg har lært mye på en helt annen, og bedre, måte enn det jeg er vandt til. Det har vært sosialt og jeg har fått mange nye venner. Jeg håper det er mulig å få til en samling om ikke så lenge der vi som var med i helga kan møtes igjen. 23

24 Jeg kunne tenke meg litt mer tid med de andre deltagerne på kryss av gruppene. Har hatt det kjempe gøy, viste ikke helt hva jeg gikk til. Men blei så positivt overrasket. Har lært mye og møtt mange og trivelige folk. Veldig bra opplegg, gjennomført og lærerikt. Jeg syntes at gruppe 1 og gruppe 2 burde ha vært mere sammen. Men alt i alt, syntes jeg at dette har vært en lærerik og fin opplevelse. Super helg, mye læring og sosial morro. En negativ ting for meg var at de andre på gruppa mi hadde litt lite fokus og konsentrasjon når vi skulle jobbe alene med gruppeoppgavene, som betydde ekstra jobb på meg. Kurset var meget lærerikt, jeg kunne ønske at et par av oppgavene var litt mer praktiske. Det ble mye teori og til tider langt mellom teori og praksis. Jeg kunne også tenke meg at det var litt mer tid til det sosial, ellers er jeg meget fornøyd med kurset! Takk for en nyttig helg, jeg har lært masse! Skulle ønske at vi kunne ha fått bedre tid til sosialisering på tvers av gruppene, og at vi byttet grupper en gang til for å bli bedre kjent med flere. Et veldig spennende og lærerikt program, som jeg kommer til å ta med videre. Mer info om konkrete oppgaver som må løses. Takk for en super helg, gleder meg til å se igjen dere! Jeg synes at kurset var en veldig positiv erfaring og jeg er veldig fornøyd med måten vi lærte de forskjellige teoriene på. Det var veldig gøy! Som sagt synes jeg det var et kjempe bra kurs. jeg vokste veldig og fikk både bedre selvtillit og ble kjent med mange fantastiske mennesker. dette er noe jeg absolutt ikke villet gå glipp av. Anbefales på det sterkeste. 24

25 VEDLEGG 6: Her kan du nevne tre stikkord som du mener er avgjørende for at Ungdoms-OL blir et arrangement med langvarig positive effekter for idretten i din region og landet (stilt før kurset) God gjennomføring, Hyggelige omgivelser, engasjement. Legge vekt på ungdom -markedsføre godt og allsidig -gjøre det attraktivt å være en del av Idretter som samles Et godt nettverk på tvers av idretter Få frem litt mere "små" idretter Inspirerende Sosialt Komparativt Samhold, aktivitetsglede og gjennomført prosjekt Inkludere unge i planlegging og gjennomføring Kurse ungdom Skape et inntrykk av at det er morsomt å være frivillig Markedsføring - involvere idrettsungdom - media Opplevelse God gjennomførelse Kultur-innslag / kultur-opplevelser Engasjement PR og kommunikasjon bærekraft Mer Profesjonell Toppidrett. Utdanning kombinert med idrett. Sosial møteplass Positiv stemning blant idrettsutøverne, tilskuerne og arrangørene. Godt planlagt. God mediedekning. Engasjement kontakter inspirasjon Dopfritt - seriøsitet - Moro Spektakulært -Gjennomtenkt -Godt gjennomført Gjennomført på en profesjonell måte Gode resultater Bra mediedekning Engasjement -God informasjon rundt/under arrangementet -Logistikk Godt organisert Nytenkende Få fram idrettsgleden Mediedekning, gjennomføring og fornøyde utøvere og publikum Null doping God gjennomføring av arrangementet deltakelse, både på arenaen og utenfor av lokale mennesker/utøvere Folksomt Liv Røre God markedsføring slik at alle deler av regionen blir godt representert. Skape engasjement. God skolering av frivillige slik at disse kan dra med seg erfaringer videre til både seg selv og sin lokale idrettskrets. Stemning, profesjonalitet, idrettsglede Flere ungdommer på indre Østlandet fortsetter med idrett. Mindre frafall. Motivasjon. Rekrutering, interesse og satsing. 25

26 Synlighet, Realistiske ambisjoner, Vanndråpe-effekt. informasjon: Både arrangører, frivillige og deltagere er avhengige av at informasjonen skal være best mulig for å gjennomføre et slikt arrangement. Engasjement: arrangører og frivillige trenger å være engasjert for at det skal bli bra. Planlegging: alt bør være planlagt i god tid og med flere kriseplaner. Hvis dette arrangementet blir vellykket, og folket rundt av frivillige og tilskuere er godt fornøyd med opplevelsen av lekene, da vil jeg si det at både ungdom og eldre vil bidra mer og få stor motivasjon til å drive med idrett. - Oppgradering av idrettsanleggene. - Mange nye ungdomsledere som kan benyttes i lokal idrett og kulturarbeid. - Det er bra PR for Lillehammer som en idrettsby. Engasjere ungdom. frivillig God ledelse Gjennomføre så profesjonelt som mulig Være positive nøye og bra gjennomført, være positivt for regionen, gi mange unge nye og bra opplevelser Alle er positive og hyggelige Vi gjør jobben vi får beskjed om uten surmuling Involvering, informasjon og reklame Godt budsjett og økonomi -Vellykket gjennomføring -Solid markedsføring Idrettsglede, gode holdninger og positivitet -Integrert i den lokale idretten -positive holdninger -gode resultater Inspirasjon, samhold og planlegging Markedsføring, gjennomføringsevnen, idrettsresultater 26

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Lederkurs for ungdom år med mentorordning

Lederkurs for ungdom år med mentorordning Lederkurs for ungdom 15-26 år med mentorordning Kurset er for ungdom mellom 15-26 år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt,

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 BAKGRUNN Ungdomsløftet i praksis En kjent utfordring: Frafallet av ungdom i norsk idrett. Vi hører om det

Detaljer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer 1. Hvilke tiltak har du deltatt på? Kollokviegruppe Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta Jentekveld 2. Hvilket av disse likte du best? Kollokviegrupper Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta 3. Tror du frafallet

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Bakgrunn for prosjektet/målsetting Sammendrag Prosjektets målsetting var å kunne tilby et godt friidrettstilbud til barn i alderen 7-15 år med nedsatt syn og funksjonsevne. Dette for å øke den enkeltes livskvalitet ved å kunne få være fysisk

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 «Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 For å forhindre frafall er kollokviegrupper i matematikk og programmering prosjektets viktigste tiltak. Studieåret

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

- et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland. Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets

- et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland. Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets - et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets Bakgrunn for prosjektet - Det er stort frafall blant ungdom i norsk idrett - Ungdomsidretten i Nordland

Detaljer

Nettverkssamling Høst 2014

Nettverkssamling Høst 2014 Etablere i Hedmark Nettverkssamling Høst 2014 Etablereropplæringen i Hedmark AButvikling as Vingelen Utvikling AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune http://etablere.abutvikling.no Test din idé / 1. kurskveld

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET REHABILITERING: 2008/3/0395

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET REHABILITERING: 2008/3/0395 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET RIDDERRENNETS VENNER REHABILITERING: 2008/3/0395 RAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET Motivere fysisk

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Resultat fra Questback utsendt i forbindelse med samhandlingsmøtet Psykiatri 03.06.15

Resultat fra Questback utsendt i forbindelse med samhandlingsmøtet Psykiatri 03.06.15 Resultat fra Questback utsendt i forbindelse med samhandlingsmøtet Psykiatri 03.06.15 Questback utsendt til 65 deltakere, 42 har besvart. En svarprosent på 64. Arr. komite, kafebordverter og forelesere

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Om konfliktrådenes brukerundersøkelse

Om konfliktrådenes brukerundersøkelse Om konfliktrådenes brukerundersøkelse Brukerundersøkelsen er del av konfliktrådets arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. Brukernes tilbakemelding gir verdifulle innblikk i hvor vi må styrke vårt arbeid.

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 GEOV111 V16 Emneevaluering fra emneansvarlig: GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 Bakgrunn og svarprosent: GEOV111 er et grunnkurs i Jordens fysikk som er obligatorisk

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET Korps: Tjensvoll skolekorps, Stavanger Dato: 19. mars 2012 Kontaktperson i korpset: Aina Merethe Løhre Veileder: Eli Cantillon Tlf kontaktperson 99016720 Antall

Detaljer

Resutater. Lillehammer, juli 2015. Kjersti Isaksen. Markeds- og sponsorkoordinator Birken AS. HalvBirken løp

Resutater. Lillehammer, juli 2015. Kjersti Isaksen. Markeds- og sponsorkoordinator Birken AS. HalvBirken løp 2015 Resutater Denne rapporten er utarbeidet av Birken AS på bakgrunn av en markedsundersøkelse gjennomført i Questback. Undersøkelsen ble sendt pr. e-post til alle deltakere som startet i 2015, mandag

Detaljer

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER?

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? BLI MED PÅ LAGET! HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? De fleste driver idrett primært for lekens og aktivitetens skyld, og for felleskapet man opplever i et idrettslag. Men vi kan vel også være enige om at

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving innovasjon (vår 2013)» Av 59 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 19 svar i perioden 7-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema vi e-post,

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Men først; hvem er jeg Trond Atle Smedsrud Jobbet i NFIF, Bislett Games, Progresult

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Jan Erik Ingebrigtsen & Nils Petter Aspvik Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Ungdoms-OL Lillehammer 2016. www.fremmedspraksenteret.no

Ungdoms-OL Lillehammer 2016. www.fremmedspraksenteret.no Ungdoms-OL Lillehammer 2016 DE OLYMPISKE LEKER LILLEHAMMER OLYMPISKE VERDIER UNGDOMS- OL OLYMPISKE SYMBOLER De første olympiske leker ble holdt i Olympia i antikkens Hellas. Det var en religiøs festival

Detaljer

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets Junior/Senior Datoer for samlingene 23.! - 25.6. Natrudstilen: oppstart og testløp 17. 20.8. Natrudstilen: barmark/testing 21. 24.9. Natrudstilen : barmark/testing 12.-15.10.

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER?

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? BLI MED PÅ LAGET! HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? Vi kan vel være enige om at god helse er noe vi alle ønsker oss? Ikke bare for oss selv, men også for dem vi bryr oss om. I over 150 år har idrettsklubber

Detaljer

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester 28.11.2007 13:54:50 QuestBack eksport - Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Nedenfor følger resultatene fra evalueringen av PBL - veilederne på 8. semester

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen arrangerte seminaret på Solstrand 11. og 12. april 2016. Det var

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Spørreundersøkelse: Deltagelse på løp. Enduro

Spørreundersøkelse: Deltagelse på løp. Enduro Spørreundersøkelse: Deltagelse på løp Enduro Generelt Ca 800 personer har fått link på mail Link har blitt lagt på FB i tillegg 239 personer har svart (6 kvinner) 83% av de som har svart er over 31 år

Detaljer

Lystig dans i mørket

Lystig dans i mørket Prosjektnummer: 2011/3/0185 Rehabilitering SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET: Lystig dans i mørket Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund Østfold 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Innholdsfortegnelse side

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer