NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00"

Transkript

1 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen, Erik Eriksson, Tor-Arne Ljunggren, Martin Økshed. Ann- Mari Klokkerud, Jan-Fredrik Møller, Olav T. Vehus, Jeanne Andersen, Anders Kvarnstrøm, Roy Nybakk, Tommy Kragseth Hansen, Bjørn Vigen, Cecilie Dundas, Tor Søhus Porsanger, Tor Dybvik, Liv Hermann, Gaute Bleie, Trond Martinsen, Christian Harholt, Fred Hansen, Odd Petter Haugseth, Cato Jansen, Ole Frøseth, Jan Birger Vistven, Randi Vistven, John Christian Berg, Snorre Hellem, Inger Marie Vistven, Veronica Vistven Fossum, Odd Ivar Omli, Vidar Hagen Olsen, Stig Lindstrøm, Gunn Irene Lindstrøm, Torstein Vistven, Karin Nordling, Roger Johansen, Dagfinn Knudsen, Aud Hjelde, Vidar Bye, Vidar Espenes, Patrik Wik, Anders Brandtzæg, Kathrine Hognes, Johnny Malmo, Hilde Grevskott, Hans Gulaker, Ketil Schjei, Jorid Malmo, Anders Malmo, Janne K. Hovland, Heidi Billing, Ole Steinar Ingebrigtsen, Svein Erik Forsbakk, Thomas Holde, Lena Larsen, Bjørn Bremseth, Trond Jørgen Myran, Rune Hovind, Leif N. Johansen, Kristin Kvernø, Torbjørn Moe, Sturla Tømmerås, Karstein Hollås, Tor-Arne Hammer, Geir Skjold-Johnsen, Sissel Kjølstad, Morten O. Raade, Fred Juliussen, May Kråkstad. Referat 1. Åpning a) Leder Hans Vestre ønsket velkommen og åpnet møtet. b) Antall stemmer ble telt opp og godkjent med 73 stemmer. c) Leder for Stjørdal MC, Odd-Petter Haugseth, orienterte om klubben og la fram praktiske opplysninger for dagen. 2. Konstituering a) Dagsorden og innkalling ble godkjent uten innvendinger b) Odd-Petter Haugseth ble valgt som møteleder uten motkandidat c) Anders Kvarnstrøm og Tor Søhus Porsanger ble valgt som tellekorps. d) Wenche Jordfald, sekretariatet, og Tommy Kragseth Hansen ble valgt som referenter. 3. Sentralstyrets beretning for driftsåret 2008/2009 Leder Hans Vestre gikk gjennom sentralstyrets beretning. Kapitler som ble gjennomgått: Tillitsvalgte i perioden. Medlemsutvikling. NMCU kretsene. Trafikksikkerhet. Treff og tur. Forsikring. Transportpolitikk. Ombygging og godkjenning av motorsykler. Medlemsservice. Informasjon og kampanjer. Internasjonal virksomhet. Organisasjonsutvikling. Sekretariatet. Mao. hele NMCU's virkeområde. Under punktet Trafikksikkerhet viste vi den nye SeOssvideoen, som skal vises på TV påske og pinse 2010 til stor jubel. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt med 73 stemmer. 4. Revidert regnskap for driftsåret 2008/2009 Da kasserer Erlend Furuseth er på jobb på Kypros la leder fram reviderte regnskapstall fra 2008/2009. Gikk først gjennom utgiftpostene og forklarte bakgrunnen for resultatene. Hovedårsaken til et negativt sluttresultat i følge kasserer Erlend Furuseths kommentarer: På kontingenter havnet vi ca 45 under budsjett. Men ser man på tallet i forhold til totale kontingenter budsjettert er svikten på kun 1,7%. Vi er også ca 45 over fjorårets totale kontingentinntekter. Så konklusjonen er ingen dramatikk i og med at antallet medlemmer har økt. Andre inntektsposter trekker også noe ned: Salg 28, Momskompensasjon 37 og Esso/if godtgjørelse 50 (50 fra if kom i juli) Andre inntektsposter som er bedre enn budsjett: Inntekter Norgestreffet er bedre enn budsjett + 20 (fra Vesterålen MC) Inntekter Full Kontroll bedre enn budsjett + 15 Side 1 av 6 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-post Organisasjonsnr: NMCU Dronningensgt Boks 351 inngang Skoggaten Telefax: Internett: Kontonr. N-1502 MOSS Moss

2 Andre inntekter + 24 (i hovedsak Grasrotandelen) Totalt på inntektssiden er vi dermed ca 101 under budsjett. På kostnadssiden ble det også en budsjettsprekk. Økte lønnskostnader samt økte kostnader til OTP gjør at vi her er over budsjett. Her er vi ca 112 over budsjett. Når det gjelder driftskostnader er de omtrent på budsjett. Noen poster under, andre over. Så igjen har administrasjonen vist evne til god kostnadsstyring. Bra! Sammen med finans, som er ca + 46 bedre enn budsjett, lander vi dermed ca 152 under budsjett for perioden 2008/2009. Dvs. et underskudd på ca 152 fordi vi hadde et 0-budsjett. Dette underskuddet utgjør ca 4,8% av omsetningen vår, men er ikke dramatisk. Vi føler vel at driftskostnadssiden er rimelig under kontroll. Når det gjelder lønnskostnadene har disse økt, i tillegg har man OTP. Dette er kostnader man ikke uten videre får redusert, med mindre man reduserer antall ansatte. En øking av kontingenten f.o.m. året 2010 er derfor nødvendig for å opprettholde en balanse mellom utgifter og inntekter i framtiden. Regnskapet ble gjort opp med et underskudd på kr ,68. Revidert regnskap ble deretter enstemmig godkjent med 73 stemmer. Årsmøtet innrømmet styret enstemmig ansvarsfrihet. 5. Innmeldte saker Sak 1: NMCUs demokratimodell presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Forslagstiller: Sentralstyret Forslag: Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning. Begrunnelse: Sentralstyret fikk i 2008 mandat fra årsmøtet til å gjennomføre en evaluering av nåværende demokratimodell og modell for gjennomføring av årsmøtet. Årsmøtet ba om at evalueringen med konklusjoner og anbefalinger skulle presenteres i MC-bladet, hvilket er gjort, at eventuelle forslag til endring av Vedtektene skulle legges fram for årsmøtet i Arbeidsgruppa konkluderer i prinsippet med at nåværende demokratimodell og årsmøtemodell bør fortsette. Dersom årsmøtet 2009 støtter arbeidsgruppas konklusjoner bør dette stadfestes gjennom at årsmøtet fatter vedtak om konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning. Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt å ta innstillingen til demokratimodellarbeidsgruppa til etterretning.. Sak 2: Vedtektsendring: 7, nytt pkt. 4 Forslagstiller: Sentralstyret Forslag: Ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i komiteer og arbeidsgrupper som uttaler seg på vegne av NMCU, skriftlig eller muntlig, må forholde seg til gjeldende politikk og vedtak fattet av årsmøtet. Begrunnelse: Sentralstyret mener at dette forslaget ikke er en faktisk endring av gjeldende vedtekter, men en presisering. Hensikten er å sikre at det ikke kommuniseres standpunkter eller posisjoner fra organisasjonen som ikke er forankret i demokratiske vedtak. Det er årsmøtet som fastsetter politikken i NMCU og sentralstyret og alle andre må følge vedtakene årsmøtet fatter. I løpet av et år er det i praksis sentralstyret som forvalter politikken etter de føringer årsmøtet har gitt i virksomhetsplan, budsjett, MC-politisk plattform og vedtekter. Sentralstyret ønsker en presisering av at alle som påtar seg oppgaver eller involverer seg i NMCUs arbeid må følge vedtatt politikk når de uttaler seg på vegne av organisasjonen. I dette det ingen ønsker om å begrense intern debatt eller å begrense ytringsfriheten for noen som privatpersoner. Når det gjelder forholdet til offentligheten for dem som er involvert i NMCUs arbeid henvises for øvrig til: Kjøreregler for tillitsvalgte og ansatte. Vedtak: For: 73 Mot: 0 Side 2 av 6

3 Sak 3: Vedtektsendring 6 pkt.4 Forslagstiller: NMCU/Sør-Trøndelag Forslag: Nåværende tekst: Kretsårsmøtet er kretsens høyeste organ. Kretsårsmøtet avholdes etter NMCUs årsmøte, men innen utgangen av januar. Nøyaktig sted og tidspunkt bestemmes av kretsenes styre. Innkalling med dagsorden sendes medlemmene minst fire uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet av kretsårsmøtet, må være kretsstyret i hende senest to uker før kretsårsmøtet. Endres til: Kretsårsmøtet er kretsens høyeste organ. Kretsårsmøtet avholdes etter NMCUs årsmøte, men innen utgangen av januar. Nøyaktig sted og tidspunkt bestemmes av kretsenes styre. Innkalling kunngjøres i MC-Bladet minst fire uker før årsmøtet. Innkalling med dagsorden kunngjøres på kretsens nettsider minst fire uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet av kretsårsmøtet, må være kretsstyret i hende senest to uker før kretsårsmøtet. Begrunnelse: Utsendelse av årsmøteinnkallinger per post utgjør en ikke ubetydelig del av kretsenes budsjett, og det krever også unødig mye jobb i forbindelse med trykking, frankering og adressering. Dette er penger og arbeidskapasitet som gjerne kan brukes på andre og mer nyttige områder. Vedtektene er arbeidsredskapet for styret, det en fordel at de gir en klarere definisjon på hvordan innkallingene skal håndteres. Årsmøteinnkalling til landsårsmøtet blir også distribuert på en tilsvarende måte. MC-Bladet blir sendt alle medlemmer, og kretsene får derfor også et ekstra press på seg for å levere innkalling til bladet innenfor trykkefristen. Dermed sikres det også bedre at årsmøtene blir holdt innenfor vedtektsfestet tidsrom. Vedtak: For: 73 Mot: 0 6. Sentralstyrets forslag til retningslinjer og plan for driftsåret 2009/2010 herunder valg av arrangør for Norgestreffet 2011 Norgestreffet 2010 På årsmøtet 2008 ble det vedtatt at sentralstyret skulle finne en arrangør for Norgestreffet Fredrikstad MC ble spurt og takket ja til å arrangere Norgestreffet Fred Hansen viste planene sine på årsmøtet. Norgestreffet Det var kommet inn 3 søkere om å arrangere Norgestreffet Søker 1: Brevik MC Tid: juni 2011 (datoen er valgt fordi Dyrskuplassen alltid er opptatt i pinsen) Sted: Dyrskueplassen i Seljord, Telemark Fasiliteter: Dyrskuplassen er et stort område som egner seg ypperlig til å arrangere Norgestreff. Teltplass til mennesker. God plass til familiecamping. I nærheten av treffplassen finnes 800 senger på hotell/folkehøgskule og 300 på hytter. Plassen har flere bygninger, for eksempel Husdyrhallen med plass til 3000 på to plan. Toaletter og dusjanlegg over hele området. Eget administrasjonsbygg. Stor scene. Barnepark med lekeplass for barn. Seljord ligger sentralt i Sør-Norge og vil være lett å komme til. Foreløpig program: Vanlig Norgestreffprogram Informasjon om klubben: Brevik MC-klubb ble stiftet 1. Januar 1993 og teller for tiden over 200 medlemmer. Klubben er åpen for folk i alle aldere - og på tvers av MC-type og merke. Vi holder til i koselige lokaler ved Sjøloftet i Brevik Teknisk arrangør: Brevik MC Søker 2: Lofoten MC Tid: juli 2011 Sted: Løkta friluftsområde, Gravdal i Vestvågøy Side 3 av 6

4 Fasiliteter: Løkta friluftsområde er et 50 mål stort område. 35 mål vil brukes som teltområde, mens 10 mål til fellesaktiviteter. Lofoten MC har egen toalettbrakke, kjøkkenbrakke og stort partytelt. Ved behov vil de leie utstyr fra Hålogaland festivalservice AS som eies og drives av Harstad MC-klubb. Dusjmuligheter i idrettshall i nærheten. Foreløpig program: Døgnåpen kiosk med kioskvarer og noen varmretter. Egen grill på området. Levende musikk fredag og lørdag. Treffleker. Aktiviteter for barn/ungdom. Stort treffbål lørdag kveld. Informasjon om klubben: Lofoten MC-klubb har arrangert treff siden slutten av 80-tallet. Alle på Løkta friluftsområde. Klubben har i dag 33 medlemmer og holder til på Gravdal i Vestvågøy. Klubben eier og driver et gammelt ungdomshus hvor den ene delen er restaurert til klubbhus og resten er lokaliteter som leies ut. Huset inneholder også egen garasje/verksted til klubbens medlemmer. Dugnadsånden og arbeidsiveren er stor blant klubbens medlemmer i tillegg til det sosiale aspektet. Teknisk arrangør: Lofoten MC-klubb Søker 3: Steinkjer MC-Klubb/Koffer Itj Mc mett (i) Norge Tid: Pinsen, juni 2011 Sted: Landsskytterstevnearenaen i Steinkjer Fasiliteter: Sentrumsnært område med gode fasiliteter. Detaljer ble lagt fram Foreløpig program: Vanlig Norgestreffprogram Informasjon om klubbene: Steinkjer MC-Klubb ble stiftet i 1981 og er åpen for alle uansett merke og alder. Har i dag medlemmer. Klubblokalene er et nedlagt småbruk ved Stigem. Arrangerer årlig treff. Arrangerte Norgestreffet i Koffer Itj Mc mett (i) Norge ble startet i 2006 av gamle medlemmer av Inderøy MC Klubb. Klubben har 34 medlemmer og er spredd fra Stoksund i nordvest til Røros i sørøst. Teknisk arrangør: Steinkjer MC og Koffer Itj MC. Klubbene har en likeverdig avtale om ansvar for treffet. Kontakt: John Christian Berg, Steinkjer MC og Snorre Hellem, Koffer Itj MC Stemmer 2 omganger: (Sekretariatet avsto fra å stemme) Omgang 1: Brevik MC: 0 stemmer Lofoten MC-Klubb: 16 stemmer Steinkjer MC-Klubb/Koffer Itj Mc mett (i) Norge: 50 stemmer Omgang 2: Lofoten MC-Klubb: 14 stemmer Steinkjer MC-Klubb/Koffer Itj Mc mett (i) Norge: 53 stemmer Arrangør for Norgestreffet 2011 er Steinkjer MC-Klubb/Koffer Itj Mc mett (i) Norge 6. Virksomhetsplan for driftsåret 2009/2010: 1. Medlemsutvikling: 2. Kretsene: 3. Trafikksikkerhet: 4. Forsikring: 5. Treff og tur: 6. Transportpolitikk: Side 4 av 6

5 7. Ombygging og godkjenning: 8. Medlemsservice: 9. Informasjon og kampanjer: 10. Internasjonalt arbeid: 11. Organisasjonsutvikling: 12. Sekretariatet: 7. Revisjon av MC-politisk plattform Forslagstiller: Sentralstyret Forslag: Det foreslås følgende endringer i MC-politisk plattform: Kapittel Andre organisasjoner: Tillegg: NMCU skal opprettholde et tett faglig og MC-politisk samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner i NMR (Nordisk Motorsykkel Råd) Kommentar: Er det lurt med NMR? Svar: Når FEMA virker svak kan NMR vekkes til live. Kapittel Kjøretøyavgifter: Tillegg: NMCU krever at det innføres CO2 komponent i beregningen av registreringsavgiften for motorsykkel, slik som for personbil. Kapittel Statistikk og forskning: Fjernes: Virksomme tiltak mot MC ulykker må baseres på grundige analyser av ulykkesbildet og NMCU ber om at forskning utføres i tråd med den metologien som er anbefalt av OECD og brukt i den store europeiske undersøkelsen, MAIDS (Motorcycle Accident In Depth Study) Tillegg: Det er bevist at menneskelige faktorer er direkte årsak i mer enn 80% av alle MCulykker og NMCU ber derfor om at det igangsettes forskning for å kartlegge nøyaktig hva disse menneskelige faktorene består i. Kapittel Trafikksikkerhet: Tillegg: Tiltak mot MC-ulykker må være faktabaserte og utvikles og gjennomføres i samarbeid med motorsyklistenes egne organisasjoner. Sentralstyrets begrunnelse: Både samfunnet og motorsykkelmiljøet er i stadig utvikling og derfor endres også NMCUs rammevilkår. Sentralstyret mener derfor at det er behov for å oppdatere MC-politisk plattform på noen punkter. Vedtak: For: 73 stemmer Mot: 0 stemmer 8. Sentralstyrets forslag til budsjett for driftsåret 2009/2010/herunder fastsettelse av kontingent for neste driftsår Sentralstyret la fram et forslag om å endre medlemskontingenten for 2010 slik at: 1. Kontingent for enkeltmedlemmer: kr.300,- 2. Kontingent for klubbmedlemmer: kr.250,- 3. Kontingent for ungdom mellom år: kr.100,- 4. Familiemedlemskap er gratis Begrunnelse: På tross av en positiv medlemsutviklingen viser regnskapet en negativ utvikling i forrige driftsperiode. Årsaken til regnskapsunderskuddet i 2008/2009 er ikke store, dyre enkeltprosjekter, men generelt høyere driftskostnader. Det er ikke realistisk å tenke seg andre inntektskilder enn kontinget uten fullstendig å endre NMCUs ideologiske grunnlag. Sentralstyret ser derfor ingen annen løsning enn å foreslå en kontingentøking. Siste gang NMCUs årsmøte økte kontingenten var i 2004, og da kun med beskjedne 10 kroner. Side 5 av 6

6 For: 73 Mot: 0 Avholdende: 0 Kontingenten blir dermed kr 300,- for enkeltmedlemmer, kr. 250,- for klubbmedlemmer. Kr.100,- for ungdom mellom år beholdes. Husstandsmedlemskap skal fortsatt være gratis. Leder Hans Vestre la fram forslag til budsjett med en ramme på 3,4 millioner kroner. Sentralstyrets forslag til budsjett for 2009/2010 ble vedtatt med 73 stemmer for og 0 stemmer mot. 9. Valg Ann-Mari Klokkerud fra Valgkomiteen la fram valgkomiteens forslag til sentralstyre, valgkomité og revisorer. Det kom benkeforslag på en del av vervene og det nye sentralstyret ble dermed: Leder: Bent Ording, Kristiansand 1 år ny (andre verv tidligere) Nestleder: Erik Eriksson, Drammen 2 år ny (andre verv tidligere) Kasserer: Kristian Vehus, Oslo/Arendal 2 år ny Sekretær: Tor Arne Ljunggren, Bodø 2 år ny (andre verv tidligere) Styremedlem: Kari-Anne Søreng, Oslo 2 år gjenvalg Styremedlem: Cecilie Dundas, Bodø 2 år ny Styremedlem: Ketil Schjei, Inderøy 1 år ny Styremedlem: Tor Seim, Drøbak 1 år ny (andre verv tidligere) Varamedlem: Anders Kvarnstrøm, Trysil 1 år ny Varamedlem: Bjørn Vigen, Ski 1 år ny Valgkomiteens forslag til to revisorer ble også enstemmig vedtatt: Kristian Mjelde, Moss 1 år gjenvalg Helge Mikalsen, Fredrikstad 1 år gjenvalg Forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt: Henry Enoksen, Ottestad 1 år gjenvalg Ann-Mari Klokkerud, Kråkstad 1 år gjenvalg Lars Larsen, Tønsberg 1 år ny 10. Avslutning Leder Hans Vestre takket for seg, takket for godt årsmøte og ønsket velkommen til neste årsmøte. Han overlot deretter klubba til nyvalgt leder Bent Ording som takket for tillitten. Det ble deretter delt ut gaver til avtroppende sentralstyremedlemmer: Hans Vestre, Martin Økshed og Ole Robin Paulsen. Premie for lengst kjørte på motorsykkel på årsmøtet ble delt ut: Leif N. Johansen fra Lofoten MC hadde kjørt hele 856 km for å komme til årsmøtet. Stjørdal MC ble overrakt platting som takk for at de åpnet klubbhuset og gjorde en stor innsats for at vi alle skulle ha et trivelig årsmøte. Årsmøtet ble formelt avsluttet kl Tommy Kragseth Hansen, referent Wenche Jordfald, referent Side 6 av 6

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer