NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold"

Transkript

1 NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode Thorslund, Solveig Haugland, Ole Robin Paulsen, May Liss Urang, Anne Mette Karlsen, Harry Karlsen, Tor Søhus Porsanger, Monika Lippert, Arnt Sivertsen, Morten Hansen, Wenche Jordfald, Tor Arne Ljunggren, Liv Hermann, Merethe Paulsen, Torunn Bolstad, Børn M Magnussen, Bjørn Vigen, Ronny Israelsson, Tove Hundseth, Tor G Seim, Berit Seim, Wenche Hornbøl, Silje Lilleberg, Arne Gran, Siv M. Kristoffersen, Jan Erik Hennum, Jan Myhre, Benny Larsen, Bjørn Solbakken, Trine Løe, Kenneth Bentsen, Gro Uldal, Kristian Vehus, Tom Helgesen, Hans Magne Eklund, Bjørn Torbjørnsrud, Hilja Holden, Geir Strand, Rune Bakken, Kurt Linneflaatten, Jan F Nees, Erik Eriksson, Heidi Billing, Ivar Sletaker, Håkon Nilsen, Sten Roger Freitag, Are Kjersem 1. Åpning NMCUs leder Tor Arne Ljunggren ønsket velkommen til Horten og åpnet møtet. Antall stemmer på årsmøtet ble telt opp og godkjent med 50 stemmer. Daglig leder Bjørn Magnussen orienterte møtet om det praktiske ved gjennomføring av møtet og den påfølgende middag. 2. Konstituering Innkalling og dagsorden ble godkjent uten innvendinger. Bjørn Magnussen fra sekretariatet ble valgt til møteleder. Tommy K. Hansen og Gro Uldal ble valgt til tellekorps. Tor G. Seim fra sekretariatet og Tove Hundseth fra sentralstyret ble valgt som referenter. 3. Sentralstyrets beretning for driftsåret 2014/2015 Leder Tor Arne Ljunggren gikk gjennom sentralstyrets beretning for 2014/2015. Det kom fram kommentarer fra årsmøtet på: -medlemsutviklingen: En representant gav innspill på at medlemmer i enkelte landsomfattende klubber (eks. GoldWing klubben) hadde lite kjennskap til NMCU, og ba om at det arbeides aktivt mot disse klubbene. Det ble presisert fra sekretariatet at NMCU allerede jobber aktivt mot landsdekkende klubber for å få flere medlemmer med i NMCU. -trasfikksikkerhet: Driftskontraktene med Statens Vegvesen fornyes med jevne mellomrom, og når nye kontraktører dukker opp er det ikke sikkert de er oppmerksomme på NMCU og vårt samarbeide med Statens Vegvesen og dette er det derfor viktig å følge opp kontinuerlig. Se Oss aksjonen: Har vi mål på hva som er suksess med aksjonene? Sekretariatet presiserte at det er ulykkestallene som er målet på suksess, og det ble påpekt at dette bør være tydeligere med i rapportene om vellykkede SeOss aksjoner. -Treff og Tur: Det ble spurt om tidspunktet for Norgestreffet kunne flyttes. Det ble presisert av leder at dette er formulert i reglementet for Norgestreffet, og at det eventuelt er opp til søkerne å be om alternative arrangementsdatoer. -Transportpolitikk: Spørsmål fra salen om gjennomføring av praktisk prøve for mc og refererte til ugunstig gjennomføring med delte prøver. Leder henviste til forslag om resolusjon som skulle behandles senere under årsmøtet.

2 Medlemssørvis: Det ble påpekt fra salen at NMCU-Appen sletter medlemsnummeret ditt ved oppgradering eller gjeninstallering av Appen. Dette kan for tiden ikke endres, og det ble anbefalt å ringe NMCU kontoret for å få tak i medlemsnummeret sitt hvis man ikke hadde vært smart og lagret det tilgjengelig et annet sted, fks på mobiltelefonen. Vedtak: 50 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. Beretningen for driftsåret 2014/2015 ble vedtatt. 4. Revidert regnskap for driftsåret 2014/2015 Bjørn M. Magnussen presenterte revidert regnskap på vegne av kasserer Bente-Irene Finseth som ikke var tilstede. Bjørn gikk gjennom kostnads- og inntektsutviklingen gjennom året, og kommenterte hovedpostene fra regnskapet. Det er stabile inntekter, vi fikk noe i overkant av forventet i momskompensasjon og nevnte spesielt en gave fra Senior MC Nordvest som hadde lagt ned virksomheten sin og donert kroner til NMCU. Kostnadene har blitt holdt under kontroll og kunne dermed vise til et positivt resultat på kroner. Han framla revisjonsberetningen og ba så årsmøtet om å godkjenne regnskapet og om Sentralstyrets ansvarsfrihet. Vedtak: 50 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. Revidert regnskap og sentralstyrets ansvarsfrihet for driftsåret 2014/2015 ble vedtatt. 5. Innmeldte saker Sak 1: Vedtektsendring 6, pkt. 11 Oppsigelse av Fylkessekretær mm I tillegg tre nødvendige oppdateringer som logisk følger av tidligere vedtatte endringer i vedtektene. Disse endringene var merket med rød tekst i årsmøtepapirene. Forslag: Ny setning sist i første avsnitt: Et kretsstyre som ønsker å avslutte samarbeidet med sin Fylkessekretær må først varsle sentralstyret og så avvente sentralstyrets reaksjon. Begrunnelse: Forslaget kommer etter et samlet innspill fra Fylkessekretærmøtet på Gardermoen i februar i år. Fylkessekretærene mener både NMCU som organisasjon, og de selv som engasjerte tillitsvalgte, har investert så mye i fylkessekretærrollen at det ikke skal være enkelt å avslutte samarbeidet på et ikke-faglig grunnlag. Sentralstyret deler Fylkessekretærenes syn og mener det kan være en enkel kvalitetssikring dersom et kretsstyre som ønsker å avslutte samarbeidet med sin Fylkessekretær sender et varsel, med en begrunnelse, til sentralstyret før man iverksetter avgjørelsen. Det var ingen kommentarer til forslaget. Vedtak: 50 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. Vedtektsendringen ble vedtatt. Sak 2: Presisering i Regelverk for Norgestreff Forslag: Under kapittelet NMCUs Vandrepris gjøres følgende tilføyelse: *Med «klubben» menes lokale klubber eller lokale avdelinger av landsomfattende klubber. Begrunnelse: Intensjonen med NMCUs Vandrepris er å premiere lokale klubber som kjører langt for å komme på Norgestreff. Presiseringen gjøres fordi det blir galt om landsomfattende klubber med hundrevis av medlemmer fra hele landet melder seg inn som en lokalklubb. Etter spørsmål fra salen, presiserte leder hva som mentes med lokale avdelinger av landsomfattende klubber. Vedtak: 50 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. Vedtektsendringen ble vedtatt 2

3 Sak 3:Vedtektsendring 4, Årsmøtet Forslag til ny demokratimodell Forslagstiller: Øivind Berget var ikke tilstede og forslaget ble presentert av møteleder. Forslag: Ny tekst: 1. Årsmøtet er NMCUs høyeste myndighet. 2. På årsmøtet har kretsene rett til å la seg representere således: medlemmer = 1 stemme, medlemmer = 2 stemmer, medlemmer = 3 stemmer, medlemmer = 4 stemmer, flere enn 401 medlemmer = 5 stemmer. En krets kan ha maksimum 5 stemmer. Beregningsgrunnlag for representasjon er alle betalende medlemmer registrert pr Et hvert lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett frammøte. Representanter til årsmøtet skal være tillitsvalgte fra kretsenes årsmøte. Det tillates ikke bruk av fullmakter. Sentralstyrets medlemmer har stemmerett på årsmøtet. 3. Påmelding til årsmøtet må være NMCUs sekretariat i hende senest 2 uker før årsmøtet. 4. a. Ordinært årsmøte avholdes i forbindelse ved Kretskonferanse hvert år. 3 b. Endelig sted og tidspunkt fastsettes av sentralstyret og kunngjøres for medlemmene sammen med innkalling minst 6 uker før årsmøtet. c. Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være sentralstyret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Begrunnelse: Jeg synes ikke at «systemet» fungerer riktig ved eksisterende gjennomføring av årsmøtet. Mange ser seg i vårt langstrakte ikke råd til å reise på årsmøtene. Hvilket utlagt blir at det «høyeste organ» blir veldig tilfeldig med mer eller mindre engasjerte lokale medlemmer i nærheten av «møteplassen». Disse skal da altså legge retningslinjer for videre drift av organisasjonen som dekker hele landet. Mitt forslag blir å legge årsmøtet til Kretskonferansen. Her sitter de mest engasjerte medlemmene i NMCU. Jobber kontinuerlig hele året med utfordringer lokalt og sentralt og er meget godt «inne i situasjonen» i organisasjonen NMCU. Videre «jobber» også her Fylkessekretærer, som har god innsikt i hvilke utfordringer som finnes i denne organisasjonen, Fylkesting og Statens Veivesen. Nødvendige andre endringer i vedtektene som en følge av at dette blir godtatt utarbeides av sittende landstyre som legger frem forslag til endring ved neste årsmøte. Sentralstyrets kommentar: Sentralstyret ønsker å beholde nåværende demokratimodel. Saken var så åpen for kommentarer og diskusjon. -Leder orienterte om at demokratimodellen ble sist behandlet i 2002 og vi gikk da over til dagens modell. NMCU er en grasrotorganisasjon hvor et medlem = en stemme. Dette er en grunnleggende demokratisk organisering. De som møter på årsmøtet bestemmer. Det er ikke opplevd problemer med dette, og flyttingen av årsmøtet rundt i landet dekker det regionale behovet for å være tilstede. -En representant presiserte at han ikke ville at andre skulle stemme for seg. -En annen representant kommenterte at hele organiseringen av NMCU må da endres så alle kretsene må ha avholdt sine årsmøter før årsmøtet og det blir et tidsmessig problem. Er ikke sikkert det lar seg gjennomføre uten enda flere endringer i vedtektene. Imidlertid positivt med en debatt om demokratimodellen. -Det med stemmeretten er det viktigste, og at enkeltmedlemmets innflytelse på å stemme inn sentralstyret betyr mye. -En minnet oss på at årsmøtet flytter rundt så alle får sjansen til å møte opp og avgi stemme med jevne mellomrom. -Det kom et forslag om å ha årsmøtet sammen med kretskonferansen, men da ble det kommentert at det ble en skjevfordeling av representanter til årsmøtet, fordi representanter til 3

4 Kretskonferansen har blitt plukket ut og får betalt reise og opphold, og kretskonferansen har kun 2 representanter fra hver krets. Bedre med nåværende modell. -Videre ble det påpekt at ny teknologi må kunne utnyttes bedre. Bruk av Skype og Internett gir muligheter for at flere kan delta i diskusjon og avstemming. -Flere representanter mente nåværende modell er riktig. -Et medlem sa han forstår bakgrunnen for forslaget, men hadde selv ingen kontakt med kretsen, og har ingen kunnskap om hva de holder på med og ville dermed selv avgi stemme direkte på årsmøtet -Det ble påpekt at det ikke er kretser i alle fylker. Morten Hansen kommenterte at vi har ikke dårlig tid i denne debatten, og vi kan utnytte teknologien som det ble nevnt og kanskje la klubber uttale seg i viktige saker. NMCU er ikke alene om denne modellen, feks SMC har også et medlem en stemme -Det er viktig å kjenne organisasjonen, årsmøtedeltakere kjenner organisasjon bedre enn kretsene gjør. - En ville gjerne kunne stemme selv om han ikke kan reise til årsmøtet, så nye muligheter for å stemme bør vurderes. Leder kommenterte at uravstemning kan være en mulighet for egnede saker -Representant: kanskje det kan være årsmøtet som velger styret, og at saker avstemmes enklere? Etter mange gode kommentarer og innlegg ble forslaget stemt over. Vedtak: 1 stemme for, 49 stemmer mot, 0 avholdne. Vedtektsendringen ikke vedtatt. Sak 4: Resolusjon om Praktisk førerprøve på motorsykkel Forslag: Sentralstyret foreslår at årsmøtet vedtar følgende resolusjon: Årsmøtet i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ser med stigende bekymring på at ventetiden for praktisk førerprøve på motorsykkel blir stadig lengre. I deler av landet er ventetiden nå så lang at kandidater som er ferdige med opplæringen på våren kan stå i fare for å miste en hel sesong fordi man må vente helt til høsten for å få time til oppkjøring. Dette er en uakseptable situasjon. Statens vegvesen mangler tydeligvis sensorkapasitet på MC, så det er åpenbart at etaten må ansette flere sensorer som kan ta oppkjøring på MC. Dessuten har innføring av todelt, praktisk prøve antagelig gjort situasjonen enda verre. NMCU advarte mot at dette, etter vår mening helt unødvendige grepet, ville føre til lengre køer og økte kostnader for kandidatene. Vi mener derfor at vedtaket om å innføre todelt praktisk prøve må reverseres. På vegne av norske motorsyklister krever NMCU at Statens vegvesen tar ansvar og sørger for at det igjen blir rimelig ventetid for å få gjennomført praktisk førerprøve på motorsykkel Det var ingen kommentarer til forslaget. Vedtak: 48 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. 2 stemmer hadde forlatt salen. Vedtektsendringen ble vedtatt 6. Sentralstyrets forslag til retningslinjer og plan for driftsåret 2015/2016 A. Virksomhetsplanen Leder Tor Arne Ljunggren la så fram til behandling og godkjenning Virksomhetsplanen for neste driftsår, punkt for punkt slik at årsmøtet kunne kommentere underveis. Medlemsutvikling - Kommentar fra årsmøtet, vil det bli mulighet for betaling av medlemskap via NMCU-Appen etter hvert? Bjørn svarte at det er arbeid på gang for å forenkle håndteringen av 4

5 eksisterende innbetalinger med automatisk lesing av KID, og at det på sikt kanskje også vil bli mulig å forenkle innbetalinger via andre metoder enn de som brukes i dag. - det ble stilt spørsmål om vervekampanjer med vervepremier nå? Bjørn orienterte om vervingen som pågår, men at ingen har spurt om premien. Bjørn sender ut til de som ønsker vervepremie. -Det ble kommentert at vervepremier gir ikke noe ekstra gevinst, viktigere med tilstedeværelse på de stedene motorsyklister møtes. Vis fram kretser og styret, forklar hva vi holder på med. -Spørsmål fra salen: Har det vært sjekk på hvorfor folk melder seg ut? Bjørn svarte at brorparten av utmeldte hittil i år er pga alder Det ble vist til visittkortet med QR koder som er en viktig liten sak å ha med seg og gi bort når en treffer motorsyklister. -Forslag fra salen, kan det være en tanke om vi i samarbeid med MCF kan få til at alle de som kjøper ny sykkel automatisk blir medlem i NMCU første året? -NAF MC Oslo hadde et møte med unge nye motorsyklister om hvordan rekruttere til klubber. De var ikke kjent med NMCU eller MC klubber. Hva med å kommunisere på flere plattformer enn Facebook og websider som Snapchat, Twitter og Instagram - Det ble nevnt fra Sentralstyret at r rekruttering er på diskusjon i sentralstyret hele tiden. Rekruttering bør foregå fra enkeltmedlemmer og klubber/kretser. - Kommentar: La merke til MC-bladet hos en forhandler og mange leste, en viktig kommunikasjon. -Fra en representant ble det nevnt at når ungdom ikke vet hva NMCU er nytter det jo ikke å finne de på sosiale medier Er det mulig med annonsering på Facebook? hva koster det? -Det ble nevnt at kjøreskolene bør vi gjøre mer med, i tillegg til Full Kontroll boken bør vi være mer aktive. I Aust-Agder er kjøreskolene veldig positive. -Hos en kjørelærer på Romerike har NMCU fått innpass på kursene. Kanskje noe kan lages sentralt som kan brukes som 15 min innslag på kursene? -En representant påpekte at folk er ikke så interessert i organisasjonen, men i sak. Har god erfaring med å engasjere folk med sak. Veldig effektivt til verving. - En kommentar var at Facebook brukes lite av folk under 30, så vi må ut på andre arenaer for å nå ungdommen -Det ble kommentert at NMCU er synlig i bøkene på kjøreskolene, men blir ikke tatt inn. Det å diskutere sak er en viktig innfallsport til verving. Det ble igjen kommentert at ungdom er sentrale å rekruttere. Kunne vi hatt råd til første år gratis medlemskap til ungdom under en viss alder? Så etter 1 år spørsmål om de vil fortsette medlemskapet. Bjørn påpekte at vi har ungdomsmedlemskap på 100 kr. -En hadde god erfaring med å oppsummere formålet til NMCU og så bruke visittkortet og brosjyre med personlig kontakt. -det ble foreslått at hvert nummer av MC-bladet bør ha en side om dette. -En kommentar var at det at de unge ikke finner oss er viktig, men også hva det koster å bli medlem, også å delta på kurs og i klubber er avhengig av kostnader. -Internett medlemssiden vår er seriøs og skal være det, kanskje FB siden kan være litt yngre i språket, i tillegg bruke Twitter? -En representant hadde gjort et stunt mot ungdommer for å få medlemmer i klubben og det gav resultat, og plutselig var det mange unge med. NMCUs appell til ungdommen er lite sexy. Morten Hansen kommenterte at det er en krevende oppgave å gjøre en stortingsmelding sexy, og vi har forsøkt å meddele til folk: Kjør sykkel dere, så ordner vi stortingsmeldingen. Spørsmålet er jo hvor mange medlemmer trenger NMCU? Jo, så mange at vi kan gjøre jobben. Vi mangler kanskje kompetanse på oversetting av stortingsmeldingen til et budskap som kan tas imot og forstås. -En kommenterte at vi kan dra fram ting vi er stolte av, men det som betyr noe er jo de praktiske tingene som fri parkering, bompenger og annet som folk er opptatt av. Fra salen ble det kommentert at her kommer det fram mye bra, det er viktig å tro på det du selger (organisasjonen) Hva skal til for å få medlemstallene opp? Lytte til hva folk vil er viktig. Det ble tillagt fra annet hold at det ikke nødvendigvis skal meddeles med blå kopi av saken 5

6 og selge den, men å finne det som appellerer til potensielle medlemmer og bruke alternative argumenter. -Kommentar: mye bra her, men hvis økonomi er årsak til at mange ikke melder seg inn, må slike praktiske ting som bompenger, parkering må fremkomme som viktige saker NMCU har gjort. - Ungdom er viktig, NMCU Akershus har delt saker på andre sider på Facebook, slik at det kommer ut til flere og i flere sammenhenger. En representant påpekte at også andre enn de unge kan bli medlemmer, og for å få med ungdommen, kanskje vi skal annonsere i Donald? Leder tok så ordet og kommenterte at det var mye godt i kommentarene og innleggene her. Vi ser dette i sammenheng med siste punktet om at sekretariatet skal jobbe med å forbedre de administrative rutinene slik at det blir enklest mulig å melde seg inn i NMCU. Kretsene Ingen kommentarer Trafikksikkerhet Nettsted for MC kompetanse er en digitalisering av full kontroll og er et arbeid som har kommet godt i gang. Annet som er nytt i plattformen for myndighetskontakt er Nasjonal strategi for MC og moped. Kommentar fra årsmøtedeltaker på Forsikring: kurs på bane, og fri fart. Kunne det være aktuelt at de som kjører på kurs med fri fart betaler ekstra forsikringspremie? Også spørsmål om det skilles mellom fri fart deltakere og de andre? Morten kommenterte at: vi bruker Sverige som mønster, de har fri fart på baner under kurs. Argumentet er at det totalt gir en positiv utvikling på forsikringsutbetaling. Treff og tur -kommentar fra salen: I NMCU kalenderen er det altfor få som står i BRO registeret! Transportpolitikk -En representant påpekte at MC parkering i Oslo er mangelvare. Morten svarte på dette at det er et Bystyrevedtak i Oslo om at flere skal etableres, men Bymiljøetaten gjør ikke noe, da biler og sykler krever plass, trikken og fortausrestauranter skal også ha plass og da det er begrenset plass tilgjengelig for alle, holder Bymiljøetaten seg i ro om dette. Medlemssørvis Ingen kommentarer Profilering Kommentar fra salen synes profileringen av NMCU er bra, viser til MC avisa som viser til NMCU -Representant påpekte at vi må huske de unge i profileringen -Forslag fra salen om et lite klistremerke til bruk på sivile klær og i andre «sivile» sammenheng for å få kontakt med potensielle medlemmer Internasjonalt arbeid Ingen kommentarer Sekretariatet Ingen kommentarer Sentralstyrets og sekretariatets retningslinjer og plan for driftsåret 2015/2016 ble enstemmig vedtatt. 6

7 B. Valg av arrangør for Norgestreffet i 2016 og Møteleder orienterte så om at Lakselv MC hadde kort før Årsmøtet trukket sitt kandidatur som mulig arrangør av Norgestreffet for Dermed var det kun et forslag til arrangør for Kenneth Bentzen fra Saltdal MC klubb presenterte klubben og forslaget til arrangement for 2016 på Rognan flyplass i Nordland. De søkte for helgen Det ble en liten diskusjon om tidspunktet da det kom fram et ønske om å arrangere treffet litt senere i juli slik at de som har ferie i andre halvdel av juli også kunne få med seg treffet. Årsmøtet gav Saltdal MC åpning for at de kunne endre tidspunktet om de ville gjøre det. Vedtak: Valgt som arrangør av Norgestreffet 2016 ved akklamasjon. Det var ikke innkommet søkere til Norgestreff arrangør for Revisjon av MC-politisk plattform Behandling av endringsforslag og godkjenning av MC-politisk plattform Vedtektenes 4, pkt. 5 g: Revisjon av MC-politisk plattform Forslag: Ingen endringer i MC-politisk plattform Begrunnelse: MC-politiske plattform ble grundig revidert i 2014, og det er etter sentralstyrets mening i år ikke nødvendig å gjøre endinger i organisasjonens MC-politiske plattform. Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon. 8. Sentralstyrets forslag til budsjett for driftsåret 2015/2016 a) Vedtektenes 4, pkt. 5 g: Fastsettelse av kontingent for neste driftsår Forslag: Kontingenten for 2016 skal endres, slik at: 1. Kontingenten for enkeltmedlemmer er kr. 350,- 2. Kontingenten for klubbmedlemmer er kr. 300,- 3. Kontingenten for ungdom mellom år er kr. 100,- 4. Familiemedlemskap er gratis Begrunnelse: Siste gang NMCUs årsmøte økte kontingenten var i Det har de siste årene vært en generell kostnadsutvikling i samfunnet, og i tillegg har NMCU en negativ medlemsutvikling. Om organisasjonen skal beholde sitt operasjonsnivå ser sentralstyret seg derfor nødt til å foreslå en økning av kontingenten. Leder Tor Arne Ljunggren presenterte forslaget til kontingentsøkning. Dette forslaget danner grunnlaget for det foreslåtte budsjettet. Bjørn Magnussen presenterte neste års budsjett i kasserers fravær. Han gav bakgrunn for inntektskildene Salg, Full Kontroll og Annonseinntektene. For kontingentinntektene er forslaget om økning tatt inn og utgjør ca kroner basert på en stabil medlemsmasse. Kostnadssiden og vareforbruket ble gjennomgått med hovedpunktene. Budsjettet er gjort opp med et forventet resultat på kroner. Et spørsmål fra salen var om det er tatt høyde for prosjekt igangsettelse i 2016? (Eget nettsted for MC-kompetanse). Dette ble avklart En kommentar til inntekter fra Norgestreffet i budsjettet ble presisert av Bjørn om at kostnadene som er budsjettert er kostnadene for sekretariatets tilstedeværelse. En kommentar fra salen om at hun savner forslag om betaling for familiemedlemskap ble besvart med at dette i tilfelle må komme som eget forslag til Årsmøtet. Vedtak: 50 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 avholdne. Budsjettet ble vedtatt 9. Valg May Liss Urang fra valgkomiteen la fram valgkomiteens forslag til sentralstyre og valgkomite for driftsåret 2015/2016 da valgkomiteenes leder ikke var tilstede. Hun redegjorde for 7

8 valgkomiteens arbeid fram til forslaget til nytt styre. De hadde blant annet vært tilsted på Sentralstyremøte og snakket med hvert enkelt styremedlem om jobben i styret. Valg. Det kom ingen benkeforslag til noen av styrevervene. Det nye sentralstyret ble valgt ved akklamasjon og ble dermed: Leder: Tor Arne Bell Ljunggren, Bodø Nestleder: Bjørn Vigen, Tynset Kasserer: Bente-Irene Finseth, Ranheim Sekretær: Liv Herman, Steinkjer Styremedlem: Torunn Bolstad, Oslo Styremedlem: Harry Karlsen, Kristiansand Varamedlem: Ronny Israelsson, Kløfta Varamedlem: Silje Lilleberg, Tromsø Valgkomiteen ble foreslått av Sentralstyret og valgt ved akklamasjon og ble dermed gjenvalgt. Valgkomite: Kari-Anne Søreng, Oslo Merete Paulsen, Steinkjer May Liss Urang, Oslo May Liss takket av styremedlemmene Tove og Erik for det arbeidet som de har gjort i Sentralstyret gjennom flere år. 10.Avslutning Gjenvalgt leder Tor Arne Ljunggren takket for tilliten på egne og sentralstyrets vegne. Tove Hundseth og Erik Eriksson ble overrakt hver sin gave og æresbevisning for sitt arbeid i styret for NMCU. Sist, men ikke minst ble Wenche Jordfald, som har jobbet i NMCU siden 1986, til stående applaus overrakt gave og stor takk for sin innsats og ønsket lykke til som pensjonist. Gro Uldal benyttet anledningen til å takke og overrekke en personlig gave fra seg, eget maleri av en ørn og håpet Wenche fortsatt ville holde sine vinger over oss. Årsmøtet ble så avsluttet. Tor G. Seim Referent, sekretariatet Tove Hundset Referent, årsmøtet 8

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2014 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2013/2014 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00

NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00 NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00 Tilstede: Sentralstyret v/bent Ording, Erik Eriksson, Tor-Arne Ljunggren, Cecilie Dundas, Bjørn Vigen,

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 NMCUs årsmøte 2010 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2009 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2008/2009 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer