1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013"

Transkript

1 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av to møtereferenter. Randi Grov Berger og Petra Rahm. c) Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med referentene. Linda Rogn, Sara Jost. d) Godkjenning av innkalling og dagsorden. med kommentar: saken om vedtektsendringer ble sendt ut for seint, og opplevdes som uklar. Møtet besluttet likevel å godkjenne innkallingen, og saken blir gått gjennom grundig i sak 4d. e) Antall stemmeberettigede til stede. 18 stk. + 5 fullmakter. Samlet 23 stemmer. En person gikk i løpet av møtet og før siste del med valg av verv, så da var det 22 stemmer. 2. Årsmelding og årsrapporter. 1. Årsmelding fra styret i BKFH 2012 med følgende merknad: endre feil årstall i fotnote 1, fra 2011 til Årsrapport fra nominasjonsutvalget i BKFH med følgende merknad: endre feil dato for oversendelse av nomineringer. 3. Årsrapport fra styret i Hordaland kunstsenter 4. Årsrapport fra styret for Vestlandsutstillingen 5. Årsrapport fra RSU Hordaland 6. Årsrapport fra Hordaland Fylkenskommunes stipendkomite 7. Årsrapport fra Bergen kommunes fond for kunstnerisk utsmykking av byen 8. Årsrapport fra styret i Atelierfelleskapet CS55 9. Årsrapport fra representantskapet for Kunstmuseene i Bergen 10. Årsrapport fra Stiftelsen Klosteret Referat fra representantskapsmøte for Hordaland kunstsenter 12. Rapport fra innstillingskomiteen for utstillingsstipend, Hordaland 13. Årsrapport fra VISP med følgende kommentar: BKHF har gitt 5000 kr til utviklingene av selvangivelsesveiledning. Dette bør synliggjøres på hjemmesiden til prosjektet, hvor

2 det står at prosjektet er støttet av Bergen Kommune og NKVN. Styremedlemmer fra VISP bringer kommentaren videre. 14. Årsrapport fra B-Open 15. Regnskap Forklaringer av alle poster fra styreleder Arne Bakke. Kommentarer: Posten andre inntekte mangler post-nummer. Det er også uklart hva dette er. B-open utgift 5000 var glemt i år. Det vil si at underskuddet (som er kalkulert og planlagt) er 5000 høyere en hva som fremgår i regnskapet per idag. Styreleder skal rette på dette. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 16. Saker fra styret/innkommende saker a) Forslag til handlingsplan for styret Handlingsplanen ble godkjent med følgende innspill: Endring av punkt nr. 1 til å bli tydeligere: Ny tekst: 1. Arbeide for en videre utvikling av kunst- og kunstnerpolitikk opp mot Hordaland Fylkeskommune. (endinger markert i rødt). Oppfordring til styret: Synlighet overfor pressen er viktig. Skeivfordelingsproblematikken må også være på agendaen fremover. Informasjon fra styret om hva vi har bidratt til ved de ulike punktene i handlingsplanen. Diskusjon om Bergen Assembly 2013, flere ønsker mer dialog med triennalen om hvordan det lokale kunstscenen er representert eller synliggjort. b) Forslag til budsjett Budsjettet ble godkjent med følgende kommentarer: Styrehonorarene er for lave. Som fagorganisasjon burde vi som underbetalt arbeidsgruppe passe på at de som jobber for oss får betalt for den jobbe. Årsmøtet oppfordrer derfor styret til å høyne styrehonorarene og gir mandat til styret å omdisponere postene i budsjettet. c) Representanter til NBK Landsmøte. Årsmøtet gir BKFH styret fullmakt til å velge 4 delegater til NBK Landsmøtet i d) Forslag til vedtektsendringer BKFH. Vedtektsendringene ble godkjent med følgende kommentarer: (Innføring i prosessen med å komme frem til nye vedtekter fra Arne Bakke. Noen nye endringer er kommet til (og sendt medlemmene) i etterkant. Vi går gjennom de nye vedtektene.) 1. Diskusjon av frasen Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til BKFH. Når er man pensjonist som billedkunstner? Men vi hadde avstemning på Hvem stemmer for at vi skal ta bort setningen slik den står nå? 1 stemme mot. 22 stemmer for å la setningen stå slik den er. Setningen blir dermed stående som den er.

3 2. Kommentar til vedtekt 3d. Hva menes med bruk i setningen; Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BKFH kan forhandle og inngå avtaler om bruk og vederlag: for bruk som finner sted i Hordaland, og for vederlag som ytes på kulturpolitisk grunnlag i Hordaland. Vi diskuterer at setningen er for åpen og oppleves som uklar. Men vi beholder den. 3. Endring av tekst i vedtekt 3e og 3f. Flytte noe informasjon fra 3f opp til 3e og dermed forenkle informasjonen og slippe å gjenta seg. Slik: e) Billedkunstnere bosatt utenfor Hordaland, som tidligere har vert medlem av BKFH eller som har sterk tilknytning til Hordaland, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir møterett og talerett, men ikke stemmerett i BKFHs organer heller ikke medlemskap i NBK. f) Billedkunstnere på masternivå kan søke om kollektivt eller individuelt medlemskap. Studentmedlemskap er et assosiert medlemskap i BKFH, og det gir ingen rettigheter eller plikter i forhold til NBK. Medlemskapet opphører så snart utdannelsen avsluttes. Det samme gjelder ved permisjon. (endring i f er at en setning er tatt bort) 4. Årsmøtet oppfatter vedtekt 6 som utydelig. Spørsmål til hva sammenkaller og innkaller betyr og om det eventuelt betyr det samme. e) HKS vedtektsendring av åremål. Nytt forslag fra HKS er kommet inn som vi tar stilling til: 4+4+muligheten for tilby inntil 2 år ekstra. HKS foreslo i fjor 4+4+3, et forslag vi stemte på ved forrige årsmøtet. Vi stemte den gang for et motforslag på 4+4, fordi vi mente det ble en for lang periode med potensielt 11 år som leder av HKS. Vi ønsket hyppigere utskiftninger av leder for dette stedet. Styreleder Arne Bakke informerer om fjorårets sak. Avstemning: Vi stemmer ved årets årsmøte på det nye forslaget: 2 stemmer for, 20 stemmer mot. HKS vedtektsendring blir ikke godkjent. Avstemning: Vi stemmer ved årets årsmøte på om vi skal gi et motforslag: 22 stemmer (alle) er for at vi kommer med et motforslag til HKS som de kan velge å bruke, enighet om at gjeldende situasjon med 3+3 er kort. Etter diskusjoner er motforslaget fra BKFH det det samme som vi gav i fjor ved årsmøtet. Dette forslaget er 4+4. Altså at Kunstsenterets Leder ansettes i åremålsstilling for 4 år, med rett til forhandling om ytterligere en periode på 4 år. Avstemning: Vi stemmer ved årets årsmøte om dette er fortsatt gjeldende forslag fra BKFH. 1 stemme imot. 21 stemmer for dette motforslaget.

4 BKFH sitt forslag er derfor: Kunstsenterets Leder ansettes i åremålsstilling for 4 år, med rett til forhandling om ytterligere en periode på 4 år. Årsmøtet BKFH gir styret i HKS rett til å ta dette forslaget med videre i Representantskapsmøtet for Hordalandkunstsenter, for behandling i f) Sak innmeldt fra Radøy Kunstsenter Radøy Kunstsenter ønsker en representant fra styret i BKFH. Avstemming: Hvem er imot Radøy Kunstsenter sitt forslag? Ingen stemmer imot. Alle stemmer for. Forslaget blir godkjent av årsmøtet, med virkning fra Valg av verv i BKFH Alle forslag blir stående, bortsett fra et verv og benkeforslag kom, informasjon om dette her: 1. Kunstnerisk Råd Benkeforslag mot Heidi Nicolaisen om å heller foreslå Kirsti van Hoegee. Grunnet i at det er uheldig at kandidaten sitter i innstillingskomiteen for utstillingsstipend samtidig. Avstemning: Hvem stemmer for Heidi : 2 stemmer for Hvem stemmer for Kirsti: 20 stemmer for Totalt 22 stemmer (alle) avgitt. Kirsti van Hoegee blir valgt inn til Kunsterisk Råd. 2.Kunsterisk Råd Benkeforslag mot Christian Bøen mot å heller foreslå Sara Jost. Grunnet i at det var uheldig at kandidaten selv satt i nominasjonskomiteen. Avstemning: Hvem stemmer for Christian: 11 stemmer for Hvem stemmer for Sara 6 stemmer for. Hvem stemmer blankt: 5 Christian Bøen blir valgt inn i Kunstnerisk Råd Petra Rahm møtereferent Randi Grov Berger møtereferent Sarah Jost Linda Rogn

5

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2012

Innkalling til årsmøte i BKFH 2012 Innkalling til årsmøte i BKFH 2012 Tid: Fredag 2. Mars 2012 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON 25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Bodø Kulturhus, Lillesalen; fredag 30.oktober kl. 1530-1715 (25 medlemmer tilstede)

Bodø Kulturhus, Lillesalen; fredag 30.oktober kl. 1530-1715 (25 medlemmer tilstede) Nordland Tannlegeforening GENERALFORSAMLING 2009 Nordland Tannlegeforenings Generalforsamling i Bodø Kulturhus, Lillesalen; fredag 30.oktober kl. 1530-1715 (25 medlemmer tilstede) Dagsorden: 1. Godkjenning

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 1 PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 Sak 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2013, med spesielt velkommen til ordfører i Ullensaker,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 28. mars 2012, kl. 19:00-21:30 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2011 Midtunhaugen Velforening Torsdag 31. januar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 8. januar 2011. Saksliste: 1. Åpning av møtet med valg

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer