Prospekt - hyttetomter for moderne mennesker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt - hyttetomter for moderne mennesker"

Transkript

1 Prospekt - hyttetomter for moderne mennesker Herland Eiendom Stein Herland Telefon Mobil Terra Eiendomsmegling Christian Haatuft Telefon Mobil tlf /

2 Hyttetomter for moderne mennesker Geilo jellandsby på Kikut ligger midt i hjertet av fjellriket. Vi har for salg 51 eksklusive tomter i ett av Norges mest populære områder. Geilo er et godt etablert turiststed, med både heisanlegg, jernbane og flyplass. Geilo sentrum er et populært og levende småsted, hvor både kultur, norske tradisjoner og en internasjonal horisont har satt sitt preg på miljøet. Den nye fjellandsbyen på Kikut skal bygge videre på den infrastrukturen som finnes i dag. Vi ønsker å skape et totalkonsept, med butikker, overnatting, skiutleie og restauranter som et sentralt midtpunkt og med romslige hyttetomter i ytterkant av området. Med fokus på miljø og moderne komfort Geilo jellandsby skal bygges ut med respekt for naturen og miljøet. Infrastrukturen skal utnyttes på en måte som tar hensyn til både bomiljø, energiforbruk og bevaring av den flotte naturen på Kikut. Samtidig har vi høye forventninger til kvalitet og at utformingen skal gi moderne mennesker en komfortabel ferieform med alt du trenger tilgjengelig i nærområdet. Uten å måtte bruke bilen. En ny stolheis og en familievennlig bakke er allerede på plass i den nye jellandsbyen, og på sikt skal denne knyttes opp mot anlegget på Vestlia. Utbyggingen i Geilo jellandsby skal skje med fokus på kvalitet, og infrastrukturen skal være med på å skape et godt og intimt miljø, uten for store inngrep i naturen. tlf /

3 Et sted å bli glad i - på tvers av generasjoner Solrike tomter med herlig utsikt og med et gjestfritt turterreng både sommer og vinter - rett utenfor døren. Vidstrakte vidder med preparerte løyper og merkede stier over romslige vidder. På Kikut er det flere serveringssteder som ønsker velkommen inn på turen. Enten du ønsker å strekke ut i skiløypene, oppdage fjelleventyret på sykkel eller med fjellstøvler. Det er store muligheter for å skape spennende aktiviteter som er tilpasset både barnefamiliens og de mer etablerte gjestenes behov i den nye jellandsbyen. Her vil flere generasjoner kunne finne ting de kan glede seg over. Sammen eller hver for seg. Bli med på eventyret Salget av 51 eksklusive tomter i Geilo jellandsby har startet. De første tomtene som selges ligger i felt 7, 10 og 20. Alle tomtene vil få tilknytning til offentlig vann og avløp og det blir vinterbrøytet vei helt frem til tomtene. Solrikt og romslig, med utsikt til fjellheimen. Komfortabelt og intimt. Tid til å stresse ned i omgivelser som skaper fred for sjelen. Ta kontakt med Stein Herland på tlf: eller Christian Haatuft på tlf: for avtale om visning av området. Vedlegg: Reguleringskart over Geilo jellandsby Tomteoppdelingskart felt 7,10,20 Prisliste felt 7,10,20 Reguleringsplaner for angjeldende felt. Utnyttelsesgrad og mønehøyder for gjeldende felt Planbestemmelser for gjeldende felt. Ytterligere reguleringsplaner for tilstøtende felt fås ved henvendelse til megler. tlf /

4 PLANBESTEMMELSER Jfr. reguleringsbestemmelser til Geilo jellandsby, vedtatt Sist revidert: 4. oktober GENERELT Det regulerte området omfatter 4 felt innen reguleringsplan for Geilo jellandsby. elt 7, 9, 10 og 20. De regulerte områdene er vist med reguleringsgrense på plankartet. Området reguleres til følgende formål: Byggeområde for fritidsbebyggelse Spesialområde friluftsområde Spesialområde grøntdrag Spesialområde for privat veg og parkering 2 ELLESBESTEMMELSER 2.1 Landskap Nye tiltak skal tilpasse seg landskapet og ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. Spesielle landskapselement (kampesteiner, vann m.m.) og terrengformasjoner ivaretas. Eksisterende vegetasjon, der dette er mulig, søkes bevart. Vegetasjonen kan tynnes ut for å sikre sikt og ferdsel. 2.2 Andre anlegg Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige traséer og anlegg for vann, avløp og andre tekniske installasjoner. Anleggene skal ha en god terrengtilpasning og utforming som er tilpasset området for øvrig. Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent teknisk plan. Tilhørende bygninger skal ha en god estetisk utforming. Ledninger for elektrisitet, telefon og lignende skal framføres i jordkabel. Areal som berøres av grøfter for tekniske anlegg eller andre inngrep skal dekkes med matjord/torv og tilsås. Skjæringer/fyllinger skal tilsås eller mures opp med naturstein. 2.3 Inngjerding Det er ikke tillatt å gjerde inn de enkelte fritidseiendommer i området. 2.4 Kulturminner Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminneloven Energi Alle hovedbygg skal ha vann som energibærer. Alle hovedbygg skal tilknyttes felles gassledning Alle hovedbygg skal ha en installasjon som automatisk styrer og regulerer energiforbruket, og som gjør det mulig å styre og overvåke bygget fra felles driftssentral. 2.6 Infrastruktur All infrastruktur frem til og med tilknytningspunkt for de enkelte eiendommene er Geilo jellandsby AS sin eiendom. tlf /

5 3 BYGGEOMRÅDER OR RITIDSBEBYGGELSE 3.1 Generelt På hver tomt kan det bygges ett frittliggende fritidshus (hytte) med tilhørende bygninger og anlegg. Med tilhørende bygninger menes garasje, anneks, stabbur, bod, uthus m.m. Ved utbyggingen skal det tas særlig hensyn til bevaring av skogvegetasjonen som fungerer som levegetasjon bebyggelsen i mellom, og mellom bebyggelsen og veiene. Store steiner, nåletrær og andre spesielle detaljer i terrenget skal der det er mulig bevares. Bebyggelsen på tomtene skal fortrinnsvis splittes i flere bygninger, slik at bebyggelsen i områdene vil fremstå som flere tun med variert størrelse. Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et variert preg innen en helhetlig ramme og med god arkitektur. Bebyggelsen skal fremstå med en variasjon i volum og høyder og ta opp i seg/ nytolke elementer fra tradisjonell lokal byggeskikk. I fasaden på bygningene skal det benyttes naturlige materialer som tre og naturstein. argene skal være mørke tjære- eller jordfarger som ikke skiller seg ut i landskapet. Det skal opplyses om fargevalg ved søknad om byggetillatelse/byggemelding. Hovedhytta og tilhørende bygninger skal gis form og farge som harmonerer. Til taktekking skal det brukes naturtorv. Til mellombygg og mindre tilhørende bygninger eller bygningsdeler tillates også tre- eller skifertak. Eventuelle fortstøtningsmurer skal oppføres i naurstein. Det tillates ikke at det settes opp utvendige antenner. Det tillates ikke at det settes opp flaggstenger. Det kan foretas mindre justeringer av tomtegrensene for å tilpasse tomtene til terrenget. Bebyggelse innen planområdet skal som hovedregel ha saltak mellom grader. 3.2 Område 7 Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Bebyggelsen og tomt skal fremstå som en enkeltstående tradisjonell fritidsbolig (hytte) med tilhørende bygninger og anlegg. Det tillates maksimalt 2 leiligheter pr. hovedbygg/tomt. Leilighetene han seksjoneres ut, men tomt skal ligge igjen i sameie for den enkelte eiendom. tlf /

6 3.3 Angivelse av grad av utnytting/ høyder Areal for parkering under bakkeplan og øvrige arealer under planert eller opprinnelig terreng skal i sin helhet ikke regnes med i utnyttelsesgraden. % BYA og maksimal tillatt møne- og gesimshøyde for tomtene framgår av tabellene. Dersom hovedbygning overskrider arealgrensen som er fastsatt jfr. tabell Største bygningskropp skal den brytes opp i flere bygningskropper ved forskyvning horisontalt eller vertikalt. Maksimal tillatt gesimshøyde angis over gjennomsnittlig (planert) terrengnivå: Gesimshøyden finnes ved å regne ut snittet av høydene på bygningens hjørner over planert terreng, jfr. Miljøvern-departementets veileder 1205 Grad av utnytting fra Hems/ loft kan innredes i alle bygninger. 3.4 Utomhusplan ør ferdigattest kan utstedes må hver tomt være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan. Utomhusplan skal vise opparbeidelse utearealer, inngrep i bjørkeskogen, adkomst, parkering og bebyggelsens plassering. Den skal også inneholde snittegninger av eventuelle skjæringer og fyllinger. Utomhusplan skal leveres for hver tomt eller hytteenhet og ikke for feltet som helhet. Utenomhusplanen skal ligge ved byggesøknaden og vil være en del av denne. 3.5 Bygningsplassering Bebyggelsens plassering er markert med et punkt på plankartet. Punktet tilsvarer et avmerket innmålt punkt i terrenget. Bebyggelsen skal fortrinnsvis plasseres slik at punktet blir liggendes innenfor hyttas yttervegger. Koordinater for plasseringspunktene framgår av tilhørende tabell. Bygningssymbolene på plankartet angir anbefalt hovedmøneretning for hovedbygning på den enkelte tomt. 4 SPESIALOMRÅDER 4.1 Privat vei Veien skal opparbeides som vist på plankart. Vegfyllinger tilsås eller mures opp med naturstein. Det gis plass til snølagring ved siden av vei. Veiene skal vinterbrøytes. 4.2 Parkering Parkering for hyttene skal være på den enkelte tomt. Parkering kan løses på bakkeplan og/eller under planert eller eksisterende terreng. Det stilles følgende minimumskrav til antallet parkeringsplasser: ritidsboliger; 2 parkeringsplasser pr. enhet 4.3 riluftsområde I friluftsområdet skal eksisterende vegetasjon og terreng i størst mulig grad søkes bevart. Skiløype nord for felt 10 kan opparbeides og skal være fremkommelig med liten tråkkemaskin. Området skal være åpent for allmennheten. 4.4 Grøntdrag Grøntdragene skal fungere som et skille mellom ulike områder og mellom bygninger og vei, og som ferdselsåre for skiløpere/ fotgjengere. Områdene kan dels benyttes til snødeponering, der dette ikke er i konflikt med natur- eller friluftsinteresser. Eksisterende vegetasjon skal tas vare på, men kan stedvis tynnes ut for å sikre sikt og ferdsel. Avkjørsel til den enkelte tomt kan skje på tvers av grøntdragene. tlf /

7 983.3 SKILØYPE ELT 5 ELT 8 Tursti ELT 1 N 2 ELT 3 B ELT ELT ELT slått utbyggingsfelt reguleringsplan /6 ELT 7 7 N oreslått utbyggingsfelt i ny reguleringsplan ELT ELT 2 Målestokk 1:2000 Dato:4/10/2002

8 ELT 18 ELT 17 ELT 17 ELT ELT 13 ELT 14 N SKILØYPE ellesareal / / / / / /285 TURSTI ELT 20 Målestokk 1:2000 Dato:3/10/2002

9 Tomteareal Tillat BYA Tillatt Største Maksimal Maksimal Koordinat for innmålt %-BYA bygningskrophøydhøyde gesims- møne- plasseringspunkt Tomte-nr m 2 ca. m 2 elt 7 X Y ,60 % 11,62 % 3, ,60 % 11,62 % 3, ,60 % 11,62 % 3, ,60 % 11,62 % 3, ,64 % 9,50 % 3, ,60 % 11,62 % 5,0 7, ,60 % 11,62 % 5,0 7, ,60 % 11,62 % 5,0 7, ,60 % 11,62 % 5,0 7, Sum ,60 % Reg. best ,00 % elt ,80 % 7,00 % 3, ,80 % 9,66 % 3, ,80 % 9,66 % 3, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, ,80 % 9,66 % 4,0 6, Sum ,80 % Reg. best ,00 % elt ,45 % 12,21 % 4,0 6, ,45 % 12,21 % 4,0 6, ,45 % 12,21 % 4,0 6, ,45 % 12,21 % 4,0 6, ,45 % 12,21 % 4,0 6, ,45 % 12,21 % 4,0 6, ,45 % 12,21 % 4,0 6, Sum ,45 % Reg. best ,00 % elt ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 3,

10 ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 3, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, ,79 % 11,05 % 4,0 6, Sum ,79 % Reg. best % Tillatt BYA i % er juridisk bindende. Tillatt BYA i m2 er oppgitt til orientering og er ikke bindende. Som en hovedregel er største bygningskropp satt til ca 70% at totalt byggeareal på tomta.

11

12 Regulering Geilo fjellandsby 1 HOL KOMMUNE REGULERINGSPLAN GEILO JELLANDSBY Dato: BESTEMMELSER 1. ORMÅL Planen er inndelt i områder med følgende formål: Byggeområder (Pbl 25, 1. ledd nr. 1) ritidsleiligheter Hytter Næring (kontor, forretning, bevertning, overnatting og annen servicevirksomhet) Offentlige trafikkområder (Pbl 25, 1. ledd nr. 3) Kjørevei/kryss Annen veigrunn (skjermingssone) Spesialområde (Pbl 25, 1. ledd nr. 6) Privat veg Privat parkeringplass Grøntdrag Aktivitetsområde/ alpinbakke riluftsområde (på land) riluftsområde (vann) Gangvei (rundt Gjeilotjødne) Bussholdeplass 2. ELLESBESTEMMELSER 2.1 Plankrav etter plan- og bygningsloven ør det kan gis rammetillatelse eller deletillatelse i byggeområdene, må det foreligge vedtatt/godkjent bebyggelsesplan. Bebyggelsesplan for felt 1-9 og skal vise utforming og plassering av bygninger, adkomst, parkeringsareal på bakken, evt. underjordisk parkering, fellesområder, plassering og utforming av grøntområder og oppholdsareal/lekeområder, eksisterende og fremtidig terreng. Der det er hensiktsmessig kan en lage felles bebyggelsesplan for to eller flere felt sammen. Bebyggelsesplan for felt 10 og 20 skal vise veier, grøntdrag og tomteinndeling/-grenser, fastsette møneretning/organisering av bygninger og stille krav til utforming. I bebyggelsesplaner skal utnyttelsesgrad angis i T-BRA 2.2 Skiltplan Det redegjøres for bruken av henvisningsskilt og virksomhetsskilt innen planområdet gjennom en skiltplan. Skiltplanen skal vise plassering og prinsipp for utforming og evt. gruppering av skilt. or bygg som inneholder næringsformål skal prinsipp for skilting av bygningen vises i forbindelse med byggesøknad. Aasremmen as v/link arkitekter as

13 Regulering Geilo fjellandsby G/Bnr eltene 1-18 skal gis egne gårds-/ bruksnummer. 2.4 Landskap Nye tiltak skal tilpasse seg landskapet og ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon; spesielle landskapselement (kampesteiner, vann m.m.) og terrengformasjoner ivaretas eksisterende vegetasjon, der dette er mulig, søkes bevart. Vegetasjonen kan tynnes ut for å sikre sikt og ferdsel. fyllinger skal tilsås eller mures opp med naturstein. landskapssilhuetten (kontur av tretoppene over åskammene, sett fra riksvei 40) skal ivaretas. 2.5 Andre anlegg Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige traséer og anlegg for vann, avløp og andre tekniske installasjoner. Anleggene skal ha en god terrengtilpasning og utforming som er tilpasset området for øvrig. Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent teknisk plan. Tilhørende bygninger skal ha en god estetisk utforming. 2.6 Kulturminner Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen varsles,jmf. Kulturminneloven Energi I forbindelse med bebyggelsesplan/rammesøknad skal det gjøres en vurdering av om det er hensiktsmessig at det benyttes vann som energibærer, og om det skal benyttes fornybare energikilder. 3. GENERELLE BESTEMMELSER OR ELTENE AVSATT OR BYGGEOMRÅDE 3.1 Utforming av bebyggelse Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et variert preg innen en helhetlig ramme og med god arkitektur. Bebyggelsen skal fremstå med en variasjon i volum og høyder og ta opp i seg/ nytolke elementer fra tradisjonell lokal byggeskikk. Bebyggelse innen planområdet skal som hovedregel ha saltak mellom grader. or bygninger med større bredde enn 12 meter, gjelder det at mønehøyden ikke skal ikke overstige bygningenes gesimshøyde med mer enn 5 meter. I fasaden på bygningene skal det, i tillegg til konstruksjonsmaterialet (f.eks. betong, stål), benyttes naturmaterialer som tre og/eller naturstein. I hytteområdene (felt 9,10 og 20) skal det i fasaden på bygningene, benyttes naturlige materialer som tre og naturstein. asader og tak skal holdes i mørke jord- eller steinfarger. Ved søknad om byggetillatelse skal fargevalg opplyses. Taktekking skal holdes i naturmateriale (torv, tre, skifer) eller i matt svart eller gråtoner. I hytteområdene (felt 10 og 20) skal det brukes torv-, tre- eller skifertak. 3.2 Angivelse av grad av utnytting/ høyder Graden av utnytting angis i maksimal prosent bebygd areal (%-BYA). Tillatt maksimal %-BYA angis feltvis. Areal for parkering under bakkeplan og øvrige arealer under planert eller opprinnelig terreng skal i sin helhet ikke regnes med i utnyttelsesgraden. Maksimal tillatt gesimshøyde angis over gjennomsnittlig (planert) terrengnivå: Gesimshøyden finnes ved å regne ut snittet av høydene på bygningens hjørner over planert terreng, jfr. Miljøverndepartementets veileder 1205 Grad av utnytting fra Hems/ loft kan innredes i alle bygninger. Aasremmen as v/link arkitekter as

14 Regulering Geilo fjellandsby Utomhusplan ør ferdigattest kan utstedes, må hvert byggefelt være opparbeidet i h.h.t. godkjent utomhusplan. Utomhusplan skal vise opparbeidelse utearealer, inngrep i bjørkeskogen, adkomst, parkering og bebyggelsens plassering. or feltene 10 og 20 gjelder det at utomhusplan skal leveres for hver tomt eller hytteenhet og ikke for feltet som helhet. 3.4 Parkering. Parkering for felt 5-10, 13, skal dekkes innen det enkelte felt. or felt 1-4, 11, 15 og 16 gjelder det at parkering også dels kan dekkes utenfor feltet, da innenfor nabofelt eller på parkeringsplass A og/eller B. or felt 14 skal parkering dekkes innen nabofelt eller på felt A eller felt B. Parkering kan løses på bakkeplan og/eller under planert eller eksisterende terreng. Det stilles følgende minimumskrav til antallet parkeringsplasser: ritidsboliger; 1,5 parkeringsplass pr. enhet Næringsformål; 1 parkeringsplass pr. 50 m2 bruksareal. Minst 5% av parkeringsplassene skal være egnet for bevegelseshemmede. 3.5 ormål Med næring menes bebyggelse med tilhørende anlegg for kontor, forretning, bevertning, overnatting og annen servicevirksomhet (spesifisert for hvert enkelt felt). Med fritidsbebyggelse menes her hytter, fritidsleiligheter o.l. til privat bruk og/eller til kort- eller langstidsutleie. 3.6 orretning Innenfor planområdet kan det etableres maks m2 forretningsarealer. 4. BESTEMMELSER OR DE ENKELTE ELT AVSATT OR BYGGEOMRÅDE elt 1: Byggeområde for næring (overnattingsbedrift, fritidsleiligheter, forretning, samt andre servicetilbud for fritidsbebyggelsen). Maksimal tillatt %-BYA = 35% Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 9 meter. Deler av bebyggelsen i feltet kan gå opp til 11 meter over gjennomsnittlig terrengnivå. elt 3: Byggeområde for næring (overnattingsbedrift, fritidsleiligheter, forretning samt andre servicetilbud for fritidsbebyggelsen.). Maksimal tillatt %-BYA = 32% Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 7,5 meter. Deler av bebyggelsen i feltet kan gå opp til 9 meter over gjennomsnittlig terrengnivå. elt 2 og 11: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 32% Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 7,5 meter. Deler av bebyggelsen i feltet kan gå opp til 9 meter over gjennomsnittlig terrengnivå. I forbindelse med behandling av bebyggelsesplan for felt 2, må det dokumenteres gjennom modell i egnet målestokk, at feltet er gitt en forsvarlig utnyttelse ut fra områdets topografi og fjernvirkning. Aasremmen as v/link arkitekter as

15 Regulering Geilo fjellandsby 4 elt 4: Byggeområde næring (gårdstun, skysstasjon, servering, badeanlegg samt andre servicetilbud for fritidsbebyggelsen). Maksimal tillatt %-BYA = 25% Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 6,5 meter. elt 5: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 25%. Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 6 meter. Deler av bebyggelsen i feltet kan gå opp til 7,5 meter over gjennomsnittlig terrengnivå. elt 6: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 20% Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 6 meter. elt 7 og 18: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg Maksimal tillatt %-BYA = 15% Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 5 meter. Mot toppen/ i de øvre delene av området reduseres maksimal tillatt gesimshøyde til 3,5 meter. Innenfor felt 7 må det i forbindelse med behandling av bebyggelsesplan for feltet, dokumenteres gjennom modell i egnet målestokk, at feltet er gitt en forsvarlig utnyttelse ut fra områdets topografi og fjernvirkning. elt 8: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 20%. Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 4 meter. elt 9: Byggeområde for hytter med tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal bestå av enkeltstående hytter med evt. garasje/ carport. Maksimal tillatt %-BYA = 15%. Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 4 meter. elt 10 og 20: Byggeområde for hytter med tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal bestå av enkeltstående hytter med evt. garasje/ carport. Maksimal tillatt %-BYA = 12%. Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 4 meter. I forbindelse med behandling av bebyggelsesplan for felt 10 og felt 20, må det dokumenteres gjennom modell i egnet målestokk, at feltene er gitt en forsvarlig utnyttelse ut fra områdenes topografi og fjernvirkning. elt 13: Byggeområde for fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 20% Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 6 meter. Aasremmen as v/link arkitekter as

16 Regulering Geilo fjellandsby 5 elt 14: Byggeområde for næring (gårdstun, skysstasjon, servering, badeanlegg samt andre servicetilbud for fritidsbebyggelsen). Maksimal tillatt %-BYA = 25% Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 7,5 meter. elt 15: Byggeområde for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 25% Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 7,5 meter. elt 16: Byggeområde for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 20% Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 7,5 meter. elt 17: Byggeområde for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Maksimal tillatt %-BYA = 20 % Maksimal tillatt gesimshøyde over gjennomsnittlig terrengnivå er 6 meter. 5. OENTLIG TRAIKKOMRÅDER 5.1 Skjermingssone I skjermingssone skal det ved behov bygges voll, skjerm og/eller beplantes med lokale vegetasjonstyper. Skjermingssonen er ment å fungere som visuell og støymessig skjerm mellom fjellandsbyen og riksveien. Tiltaket skal ha en god estetisk utforming og god terrengtilpasning. Tiltak i skjermingssonen er søknadspliktige. Planfremmer plikter å detaljprosjektere støyvoll mot Rv. 40 slik at den tilfredsstiller kravet fra ylkesmannen i Buskerud om støy, og kravet fra Statens Vegvesen om at støyvoll ikke skal vanskeliggjøre vintervedlikeholdet. Det skal sendes inn søknad om rammetillatelse for tiltaket. Det skal ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i støyutsatte områder før bestemmelsene i dette punkt er oppfylt. P.g.a. at detaljprosjektering av støyvoll ikke er utført, må den endelige avgrensning av skjermingssonen mot friluftsområde anses som ca. avgrensning på plankartet. 5.2 Kryss til riksveien Kryss til Rv 40 må være ferdig opparbeidet senest 2 år etter anleggsstart, og det må ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger før krysset er opparbeidet. Byggeplan for krysset må innsendes til godkjenning. risiktsonen mot Rv-40 skal holdes fri for vegetasjon eller sikthindrende gjenstander som rager mer enn 0,5 m over tilstøtende veiers nivå. 6 SPESIALOMRÅDER 6.1 Privat vei Veien skal opparbeides som vist på plankart Vegfyllinger tilsås eller mures opp med naturstein. Det gis plass til snølagring ved siden av vei. Veien skal kunne brukes som adkomst til alle eiendommer innen planområdet. Aasremmen as v/link arkitekter as

17 Regulering Geilo fjellandsby 6 Hovedadkomstveiens kryssing av elva fra Geilotjødne skal utføres på en slik måte at den ikke er til vandringshinder for vannlevende fauna, at normalvannstanden i Geilotjødne ikke endres og at kryssingen ikke får en oppstuvende virkning i flomsituasjoner. Det skal innarbeides planfri kryssing mellom adkomstvei og skiløype. 6.2 Parkeringsplasser (A, B,) Parkeringsplass A (ved Rv-40) skal være åpen for allmennheten. Deler av parkeringen kan reserveres som gjeste-/ reserveparkering tilknyttet fjellandsbyen. Parkeringsplass B skal fungere som parkering for aktiviteter tilknyttet fjellandsbyen. Parkeringsplass B kan brukes til å dekke parkeringsbehov i forbindelse med bolig- og næringsbebyggelse. På parkeringsplass B skal det avsettes tilstrekkelig plass for bussparkering. Parkeringsplassene skal gis en god utforming, med en klar markering av avgrensningen til naboområdene (f.eks. markering med naturstein og/eller vegetasjon). 6.3 Grøntdrag Grøntdragene skal fungere som et skille mellom ulike områder og mellom bygninger og vei, og som ferdselsåre for skigåere/ fotgjengere. Områdene kan dels benyttes til snødeponering, der dette ikke er i konflikt med natur- eller friluftsinteresser. Eksisterende vegetasjon skal tas vare på, men kan stedvis tynnes ut for å sikre sikt og ferdsel. Avkjørsel til parkering for hvert felt kan skje på tvers av grøntdragene. 6.4 Aktivitetsområde/ alpinbakke Innen området kan plasseres/opparbeides alpinbakke, amfi, vannarrangement (kunstig dam/bekk), ballspillbaner mm. Skiheiser med tilhørende anlegg skal plasseres inn i området. Bygninger og konstruksjoner i tilknytning til områdets funksjon som aktivitetsområde tillates oppført. Området (men ikke aktivitetene) skal i hovedsak være åpent for allmennheten. 6.5 riluftsområde I friluftsområdet skal eksisterende vegetasjon og terreng i størst mulig grad søkes bevart. Unntak gis for avmerket skiløype i nord-sørlig retning der det kan gjøres mindre inngrep i terrenget for å øke fremkommeligheten for løypemaskin. Skiløyper skal være fremkommelig med stor alpin tråkkemaskin. Skiløype nord for felt 10 skal være fremkommelig med liten tråkkemaskin. Området skal være åpent for allmennheten. 6.6 riluftsområde, vann riluftsområde vann omfatter Gjeilotjødne med kantsonene mot land. Det er i området tillatt med konstruksjoner eller bygninger for fremme kontakten med vannet (f.eks. kaier, båthus). Gjeilotjødnes vestre kant-/strandsone kan bearbeides, grunne eller igjengrodde områder av tjernet kan graves opp eller evt. fylles igjen. Kantvegetasjonen rundt tjernet skal ellers bevares. Området skal være åpent for allmennheten. Detaljplaner for evt. utfylling-/oppgraving skal sendes NVE Region sør til vurdering. Tekniske inngrep i vassdraget kan ikke iverksettes før NVE har vurdert tiltaket i forhold til vassdragslovgivningen. 6.7 Gangvei/skiløype rundt Geilotjødne Gangvei rundt Gjeilotjødne skal opparbeides i 3 meter bredde. Der det ikke er til hinder for god terrengtilpasning, kan gangveien legges m. lengre fra Geilotjødne enn det som er vist på plankartet. Gangveien skal kunne brukes til (motorisert) frakt av varer e.l. ut til felt 14. Denne ferdselen skal skje fra vest. Avmerket skiløype i nord-sørlig retning skal ligge i samme trase som gangveien langs østsiden av tjernet og evt. over Gjeilotjødne. Gangveien skal kunne benyttes av alle (inkl. funksjonshemmede). Gangvei/skiløype skal ikke vinterbrøytes. Aasremmen as v/link arkitekter as