Teknologi og betydning for individuelle kontra kollektive løsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologi og betydning for individuelle kontra kollektive løsninger"

Transkript

1 Teknologi og betydning for individuelle kontra kollektive løsninger Bruk av NO-DIG Når passer det og når passer det ikke? 6 kommuners samarbeid mellom store byer i Norden Variasjoner i strategier Frode Hult Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Gardermoen,

2 Bruk av NO-DIG (gravefrie metoder) Når passer det og når passer det ikke?

3 Belegg vannledning

4 Utblokking og inntrekking av ny vannledning

5 Utblokking og inntrekking av ny vannledning

6 Utblokking og inntrekking av ny vannledning

7 Strømpe avløpsledning

8 Omlegging vann- og avløpsledning

9 Når går VAV for en NO-DIG-løsning? VAV ønsker i størst mulig grad å bruke NO-DIG : 69 % NO-DIG på vannledningsnettet 85 % NO-DIG på avløpsnettet

10 % fordeling 6-stad utførelsesmetoder vann Utførelsesmetoder (%) siste 10 årene, vann Belegg Cracking Inntrekking Oppgraving 20 0 København Malmö Göteborg Stockholm Oslo Helsinki

11 % fordeling 6-stad utførelsesmetoder avløp Utførelsesmetoder (%) siste 10 årene, avløp Strømpe (Omega-Liner) Strømpe Cracking Oppgraving 20 0

12 Når passer det ikke med NO-DIG? (dvs oppgraving) Der ledningen har så dårlig materialteknisk tilstand / restlevetid at den må legges om (TV-inspeksjon/rørscanning) Ved oppdimensjonering av ledningsnettet / bygging av fordrøyningsbasseng Nedleggelse av overløp Områder med kapasitetsproblemer / mange kjelleroversvømmelser Der sammenliggende vann- eller avløpsledning i grøfta krever omlegging (èn eller begge) blir begge ledningene lagt om (unntak: belegging av vannledninger)

13 NO-DIG / graving kostnader (pr 2011) Belegg (vann) Strømpe (avløp) Cracking/inntekking (vann) Oppgraving (vann/avløp) kr/m kr/m kr/m kr/m Prisene har økt mye siste tiden, bl.a pga mindre konkurranse, spesielt belegg og oppgraving mindre anlegg. VAV vurderer å samle mindre anlegg i større pakker for å få store aktører med i konkurransen.

14 NO-DIG / graving miljøaspekt 1 / 20 -del av CO 2 -utslipp ved NO-DIG kontra graving (økologisk fotavtrykk miljøbevisst)

15 Utfordringer for VA ifht andre aktører om plassen i grøfta/veien? Et av våre største problemer andre aktører har lagt seg over VA-ledningene ( 70 i PBL: i Oslo skal det ikke bygges over eller nærmere enn 2 meter fra kommunens hovedledninger for vann og avløp)

16 Gravekoordinering samordning (1) Avgjørende med god kommunikasjon om behov og planer med andre aktører i veibanen, bl.a: Veieier Trikk/bane Fjernvarme Fjernkjøling Gass Strømforsyning Telekommunikasjon Bredbånd Avfallssug Etc

17 Gravekoordinering samordning (2) Gravekoordineringsprosjektet i Oslo mål: Å redusere/minimalisere gravingen i Oslo Gravekoordineringsprosjektet i Oslo hoveddel: Felles database for all infrastruktur i Oslo hvor alle deltakernes eksisterende anlegg/infrastruktur, samt fremtidige planer inngår, samt felles koordinering av anlegg og anleggsarbeid. Obligatorisk fra for å få lov til å grave Samferdselsetaten delegert myndighet Fastlegge hovedretningslinjene for gravekoordinering Overordnet ansvar for koordinering og kontroll av grave- og anleggsarbeider Ta initiativ til koordinering av tekniske anlegg. Etablere og lede en tverretatlig styringsgruppe

18 Gravekoordinering samordning (3) Gravekoordineringsprosjektet i Oslo deltakere: 6 store gravere (Telenor, Hafslund kabel, SAM, VAV, EBY, Statens vegvesen) 2 mellomstore gravere (Sporveien, Hafslund fjernvarme) 12 små gravere (FRI, PBE, JBV, Get (+ en rekke kabelselskaper))

19 Hvordan fungerer samordningen med andre aktører i dag? (gravekoordineringsprosjektet) (1) Fungerer ikke optimalt etter 2 år, men går i riktig retning Ikke uvilje mot prosjektet, men ulike budsjetter, innfallsvinkler, interesser, inntjeningsregimer Tidsfaktoren viktig: Eks: Fjernvarme melder inn sent før graving, slik at bl.a VA ikke rekker å prosjektere først, samt ha budsjettmidler klare Eks: Kabel har korte frister, da man konkurrerer med andre selskaper om oppdragene (ikke dele langtidsplaner) Savner et lovverk for samordning, noe prosjektet har etterlyst Fått til en god del innen byutvikling, eks trikkeprosjekt i Drammensveien, samarbeid med park og vei i Midgardsormen (Bjørvika/Fjordbyen)

20 Hvordan fungerer samordningen med andre aktører i dag? (gravekoordineringsprosjektet) (2) Fellesanlegg hører til sjeldenheten vi graver ofte hver for oss! Tidligere tider: politiske myndigheter mulighet til å tvinge infrastruktureier til å samle sine tiltak unngå gjentatte gravinger på kort sikt. Nå styres aktørene mer av bedriftsøkonomiske hensyn, ikke av fellesskapets beste. Ingen kontrollerer at tiltaket i virkeligheten er etablert som anmeldt/prosjektert! Ønske om et kontrollorgan underlagt gravegodkjenneren (SAM, Statens vegvesen) som kontrollerer at tiltaket er etablert i forhold til anmeldte og koordinerte plasser

21 Kostnadsfordeling ved omlegging pga annen infrastruktur (1) Generelt alle byer i 6-stad Utfordring ved at kostnader for andre infrastrukturprojekter legger beslag på VA-midler som kunne gått til oppgradering av ledningsnettet (bærekraftig fornyelse). Spiser av potten til forebyggende vedlikehold. Samtidig avgjørende at VA-enheten legger om ledninger der byen transformeres. Ulik kostnadsfordeling slår ulikt ut i de forskjellige byene. Viktige momenter: - Samordning av planer - Kostnadsfordeling mellom aktører (totalkostnader i et prosjekt, ikke bare tiltakshavers)

22 Kostnadsfordeling ved omlegging pga annen infrastruktur (2) Stockholm Flytting av ledninger og ledningsomlegginger pga byutvikling bekostes 75% av kommunen sentralt og 25% av VA-avgiften. Private betaler 100% av kostnadene. Oslo VAV har ansvaret for å flytte/legge om ledninger pga andres utbygginger. Kostnadene er avhengig av ledningens alder (80- årsregelen). Ved 80 års ledningsalder (eller mer) bekoster VAV 100% av ledningsomleggingen. Ved 40 års ledningsalder bekoster VAV 50% osv. Utfordrende de siste årene da byutviklingsprosjekter har hatt en stor økning og lagt beslag på betydlige VA-midler. Gjør budsjettering for byutvikling uforutsigbar. Ledningene får også en dårligere trasè og de blir lengre.

23 6 kommuners samarbeid mellom store byer i Norden Variasjoner i strategier

24 6-stadssamarbeidet Direktørforum for VA-enhetene (siden 1990-tallet): København Stockholm Oslo Göteborg Malmö Helsinki Undergrupper på: - Kundetjenester - Ledningsnettfornyelse (fra 2009) - Materialteknologi (fra 2010) - ROS (fra 2011)

25 6-stad nøkkeltall rehabilitering København Stockholm Oslo Göteborg Malmö Helsinki Vann Rehab (%) siste 10 år Rehab-behov (%) ,40 0,83 0,70 0,47 0,45 0,49 1,0 Ingen plan 1,0 0,70 0,80 1,2 Avløp Rehab (%) siste 10 år Rehab-behov (%) ,0* 0,56 0,50 0,15 0,33 0,70 0,20 Ingen plan 0,60 0,40 0,50 1,8 * Københavns ledninger er eldre enn de andre byenes; nylig et krafttak på avløpssiden.

26 6-stad - Prioritering av rehabilitering København Stockholm Oslo Göteborg Malmö Helsinki Ledningens tilstand Bedriftsøkonomisk nytte Kundenytte (kjelleroversvømmelser, leveransebrudd, badevannskvalitet, vannkvalitet, lav vannavgift) * * *= store konsekvensledninger har førsteprioritet uansett bedriftsøkonomisk nytte

27 Strategi Oslo vannledningsnettet Hovedsaklig ledningsbruddstatistikk til i dag Driftstekniske forhold (dårlig kapasitet, type brudd, vannkvalitet, klager på brunt vann) Byutvikling Risikoledninger Aktivt lekkasjesøk dag og natt Halvert lekkasjemengde fra 40 % til 20 % siste 15 år Tatt i bruk rørscanning

28 Strategi Oslo vannledningsnettet Rehabiliteringsplan vann Fra delvis re-aktiv til pro-aktiv Oppbygging av en geodatabase for bedre tiltaksutvelgelse Tiltaksomfang, langsiktig bærekraft (hvor stor del av nettet som må rehabiliteres) Tilstandsanalyse (sannsynligheten for brudd) Sårbarhetsanalyse (de hydraulisk sårbare ledningene) Klager på vannkvalitet Modellering av ledningsnettet, hydrauliske data (trykk, vannføring, hastighet, vannets oppholdstid) Utvidet rørscanning ROS-analyser

29 Strategi Oslo avløpsnettet Hovedplan avløp Rehabilitere 10 % av spillvannsførende avløpsledninger, dvs ca 130 km spillvann- og avløp fellesledninger

30 Byvassdragsprosjektene planlegging område for område Mål: Redusere forurensning av vassdrag og fjord Redusere risiko for skader og ulemper Tiltak: Systematisk gjennomgang av hele byen Helhetlig vurdering av avløpssystemet Samordne vedlikehold og fornyelse med andre aktører 30

31 Tilstand på avløpsnettet Rørinspeksjon - Materialteknisk - Driftsteknisk 31

32 Kildesporing Finne lekkasjer på avløpsnettet som forurenser vann, vassdrag og fjord 32

33 Modellering av avløpsnettet Beregne overløpsutslipp og kapasiteten på ledningsnett 33

34 Målinger for kalibrering av modell Nedbør Vannføring Overløp Oppstuving 34

35 Kalibrering mot utførte målinger Blå kurve = målte verdier Svart kurve = beregningsverdier 35

36 Problempunkter driftserfaringer Driftsproblemer Kloakkstopper Kjelleroversvømmelser Etc 36

37 Tiltaksforslag avløpsnettet Undersøkelsene sammenstilles Lekkasjer (funnet ved kildesporing) Ledningenes tilstand (TV-inspeksjon) Kapasitetsproblemer (kjelleroversvømmelser) Overløputslipp (modellberegninger) Stor grad av å være pro-aktiv på utredningssiden 37

38 Strategi Stockholm rehab ledningsnett Utredninger fram til 2007 (pro-aktive) Avdekket rehab-behov på ledningsnettet ved systematisk: Analysere VA-systemets hydrauliske funksjon Driftsforstyrrelser Skadeerstatninger Kundemeldinger TV-inspeksjoner av avløpsnettet Resipientprøver Datasammenstilling 1-års, 3-års, 10-års og 30-årsplanlegging inkl hensyn til samfunnets øvrige utredninger og planer etc

39 Strategi Stockholm rehab ledningsnett Endringer siden 2007 (1) Omorganisering 2007 Satt ut deler av virksomheten Færre personalressurser Mindre mulighet for planlegging/utredning : Brukt tidligere utarbeidede utredninger og flerårsplaner for rehab-behovet Nytt materiale/planer er ikke like godt faglig bearbeidet Overordnet utredning og hard prioritering på kost/nytte

40 Strategi Stockholm rehab ledningsnett Endringer siden 2007 (2) Rehab.volumet på ledningsnett og stasjoner minket med ca 100 mill kr/år siden 2007 Rehab-takten for VA-nettet 0,8 % (125 år) før 2007, 0,4 % etter 2007 (250 år) Fra tidligere å være pro-aktiv til å bli mer re-aktiv

41 Strategi Stockholm rehab ledningsnett Prioriteringer 1- og 3-årlig prioritering fra en prioriteringsliste, sammenstilles med pågående/planlagte infrastrukturprosjekter for videre behandling i Stockholm Vattens investeringsråd. Prioritering innenfor en fastlagt max investeringsramme (VA-avgiften skal ikke økes!). Direktøren godkjenner budsjett, 3-årsprogram og enkelte prosjekter. 1) Akutte hendelser / lovbestemte krav 2) Bedriftsøkonomisk nytte 3) Samfunnsøkonomisk nytte

42 Rehabiliteringspolicy Stockholm Oslo Stockholm Før 2007 hatt en høyere rehab-takt, men trenden er vikende (i dag 0,5 % på vann og 0,3 % på avløp). Skyldes reduserte ressurser og en styring mot mer bedriftsøkonomiske prioriteringer (re-aktiv). Oslo Forsøker å holde rehabiliteringen i dag på nivå som forbygger etterslep på rehabiliteringer i framtiden (pro-aktiv). Hatt nok midler til nå. Problemet er nok folk til å utrede og prosjektere og nok leverandører til å gjennomføre anlegg.

43 Sammenligning 6-stad konklusjoner (1) Alle 6 byer ser et økende behov for ledningsnettrehabilitering fremover (bør opp i 1 % pr år) Ulik grad av forebyggende vedlikehold (pro-aktiv/re-aktiv) Eks TV-inspeksjon på avløpsnettet: København, Oslo og Helsinki TV-inspiserer områdesvis, pro-aktiv / forebyggende inspeksjon. De svenske byene mer re-aktiv TV-inspeksjon, eks driftsforstyrrelser. Viktig å planlegge for klimaendringer. Eks: København nylig rehabilitert hele sitt avløpssystem med NO-DIG. Et økt antall i kraftige regn viser kapasitetsproblemer pga for små ledninger.

44 Sammenligning 6-stad konklusjoner (2) NB! Korrekt ledningsdatabase Kunnskapen om ledningsnettets tilstand og sårbarhet inn i systemer, ikke bare i personalets hoder. Prioritere tiltak så objektivt som mulig, med subjektiv kontroll. Stockholm og København: bedriftsøkonomiske aspekter Andre byer: prioritering utfra ledningstilstand (bærekraft) Å rehabilitere bare det som er akutt og økonomisk lønnsomt nå innebærer en økt risiko og stiller høye krav til drifstorganisasjonen.

45 Er det riktig å være pro-aktiv? Er forebyggende vedlikehold samfunnsøkonomisk riktig?

46 Fordeler med å være pro-aktiv / forebyggende vedlikehold (1) Vite hva man trenger å gjøre, hvor, når og hvordan Kan sette inn tiltak i tide og forebygge akutte skader og ulemper Ved gode planer og varslingssystemer kan man få til samordning med andre aktører i veibanen Man reduserer brannslukking ved akutte hendelser og minimerer overgravinger/kabelbrudd av annen infrastruktur Bedre framkommelighet Færre akutte brudd i vannforsyningen / færre kjelleroversvømmelser

47 Fordeler med å være pro-aktiv / forebyggende vedlikehold (2) Færre ledningsbrudd som gjør skade på annen infrastruktur i veibanen Bærekraftig infrastruktur (VA-nettet) Trolig samfunnsøkonomisk billigst, men bedriftsøkonomisk dyrere på kort sikt Ved sparing/være re-aktiv nå store investeringsbehov frem i tid (ref State of the Nation) NB! VA har et langsiktig perspektiv planlegger for 100 år (ekstra trigget av klimautfordringer) en stor utfordring å se korrekt inn i krystallkula (fra historiske nedbørsdata til prognoser)

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31 TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon Dato: 2012-05-31 Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan - Avløp

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Delprosjekt 3 - Kommunalt Avløp

Delprosjekt 3 - Kommunalt Avløp Hovedplan Vannforsyning, Avløp og Vannmiljø 2015-2025 Delprosjekt 3 - Kommunalt Avløp Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord En god transport og rensing av avløpsvannet fra byens innbyggere og

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

HOVEDPLAN avløp 2011 2020

HOVEDPLAN avløp 2011 2020 HOVEDPLAN avløp 2011 2020 >> VI GJØR NARVIK RENERE SAMMENDRAG Hovedplanen er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Hovedplanen som angi hvordan kommunens og foretakets skal oppfylle

Detaljer

GVD-prosjektet Strategier for ledningsfornyelse

GVD-prosjektet Strategier for ledningsfornyelse Strategier for ledningsfornyelse Bachetomta - Lierstranda, 3400 Lier Tlf: 32 83 87 20 Fax: 32 85 39 33 Lier, januar 2008 2 av 39 Innholdsfortegnelse : 1.0 Arbeidsopplegg 4 1.1 Oppdraget 1.2 Organisering

Detaljer

Vann og avløp og SAMRISK

Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløpstjenestene (VA) er en kritisk infrastruktur som er viktige livslinje for samfunnet. Via vannledningsnettet leveres det viktigste næringsmiddelet mennesker trenger.

Detaljer

MEF-notat nr. 5-2014. Fokus på VA-Norge 7 Bak tallene: Seks kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold

MEF-notat nr. 5-2014. Fokus på VA-Norge 7 Bak tallene: Seks kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold MEF-notat nr. 5-2014 Fokus på VA-Norge 7 Bak tallene: Seks kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold Notatet er utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) september 2014. Kontaktpersoner: Stein

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Vedtatt 03.11.2010 Forord Hovedplan Vann og Avløp legger overordnede føringer for rehabilitering, sanering og nybygging av vann og avløpsnettet, samt begrensninger i utbygging

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

MEF-notat nr. 1 2014. Fokus på VA-Norge 4 Bak tallene: Fem kommuner på Vestlandet

MEF-notat nr. 1 2014. Fokus på VA-Norge 4 Bak tallene: Fem kommuner på Vestlandet MEF-notat nr. 1 2014 Fokus på VA-Norge 4 Bak tallene: Fem kommuner på Vestlandet Grafisk produksjon: Wittusen & Jensen 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Utviklingstrekk i kommunene og på VA-sektoren... 6 3.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Kommunestyrets vedtak av 20.06.2012 Innhold KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 1 FORORD 5 2 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Vedlegg Innholdsfortegnelse - vedlegg 1. Eksempel på regionale samordningsmuligheter...6 1.1 Innledning...6 1.2 Hva som

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Åtte kommuner på Østlandet

Åtte kommuner på Østlandet MEF-notat nr. 4 2013 November 2013 FOKUS PÅ VA-NORGE 3 BAK TALLENE: Åtte kommuner på Østlandet Innhold 1. Bakgrunn... 3 Hvorfor vil MEF fokusere på VA-Norge?...3 45 kommuner fra hele landet åtte fra Østlandet...3

Detaljer

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003 Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd 26. mars 2003 Tittel: Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer:

Detaljer

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 - En strategisk temaplan om helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning Rådmennenes planforslag 22.oktober 2009 1 Innhold Drammensregionen

Detaljer

Rådgivende Ingeniørers Forening State of the Nation

Rådgivende Ingeniørers Forening State of the Nation R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G 1 Innhold Forord 3 Fakta 6 Sammendrag 9 1_Kommunale bygg 14 2_Helsebygg 20 3_Jernbane 26 4_Lufthavner 32 5_Riks- og fylkesveier 38 6_Kommunale

Detaljer

VANN- OG AVLØPSVERKETS ÅRSPLAN 2015

VANN- OG AVLØPSVERKETS ÅRSPLAN 2015 VANN- OG AVLØPSVERKETS ÅRSPLAN 2015 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Prioriterte oppgaver... 3 Målstyring... 4 Investeringer... 5 Budsjett... 5 Kommentarer til budsjettpostene... 5 Bestilling til

Detaljer

Rådgivende Ingeniørers Forening State of the Nation

Rådgivende Ingeniørers Forening State of the Nation Rådgivende Ingeniørers Forening State of the Nation R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G 1 Innhold Forord 3 Fakta 6 Sammendrag 9 1_Kommunale bygg 14 2_Helsebygg 20 3_Jernbane 26 4_Lufthavner

Detaljer

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Høringsdokument Innholdsfortegnelse FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. SAMMENDRAG... 3 1 ORIENTERING OM PLANARBEIDET... 4 2

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2012 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 69 kommuner

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2013 2025 0. SAMMENDRAG Vannet er den viktigste ressursen i Søgne. Sjøen har i alle tider vært brukt til fiske og ferdsel og vært grunnlaget for den første bosetningen.

Detaljer