Gravefrie løsninger (NoDig) i stadig utvikling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gravefrie løsninger (NoDig) i stadig utvikling."

Transkript

1 Gravefrie løsninger (NoDig) i stadig utvikling. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Fagdirektør Magnar Sekse, Bergen kommune, VA-etaten Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 1

2 Ledningsnettet i tall Norge, kilde Norsk Vann km kommunale vannledninger Gjennomsnittsalder 33 år Fornyelsesgrad 0,6% >30% lekkasjeandel km kommunale avløpsledninger 55% spillvann, 15% felles, 30% overvann Gjennomsnittsalder 37 år Fornyelsesgrad avløpsnettet 0,44% (156 km) Legging nye ledninger: 407 km 67 kloakkstopper per 1000 km ledning km privat stikkledningsnett (usikkert) 25 m * antall bygg tettbygd strøk * 2 Drammens-regionen: 27,5 m per bygg Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 2

3 Oslo. Hva er akseptabel fornyingstakt? Vannledninger: 1,0 % av ledningslengden årlig Avløpsledninger:1,0 1,2 % av ledningslengden årlig Bergen Vannledninger: 1,0 % av ledningslengden årlig Avløpsledninger: 1,0 % av ledningslengden årlig Trondheim hovedplan avløp Fornying avløpsledninger økende fra 5 til 7 km pr år Vann nåværende mål 6 km pr år tilsvarende litt under 1 % (ny behovsanalyse gjøres 2014). Norsk Vann anbefaling Vann: 1,2 % Avløp:1,0 % Mattilsynet: Protokoll for vann og helse: anbefaler 2,0 % årlig Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 3

4 Prosent av total ledningslengde Ledningsfornying i våre største kommuner , kilde Bedre VA 1,80 Gjennomsnittlig ledningsfornyelse ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 Vann Avløp 0,60 0,40 0,20 0,00 Bergen Bærum Drammen Fredrikstad Kristiansand Oslo Sandnes Stavanger Tromsø Trondheim Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 4

5 Fornying avløpsledninger Bergen NoDig andel gjennomgående over 70 % Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 5

6 Fornyelse avløpsledning med strømpe, foto Odd Borgerstrand Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 6 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen

7 Strømperenovering avløp År lengde (m) Sum Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 7

8 Fornying vannledninger Bergen NoDig andel 15-20% - skal økes! Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 8

9 Rehabilitering vannledning her fra Vågsbunnen Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 9

10 Rehabilitering vannledning - Vågsbunnen Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 10

11 Hva kjennetegner NoDig-løsninger. Bruker det eksisterende rør og utbedrer dette fra innsiden. Strømper eller belegg, mange varianter Nytt rør i rør (mindre dimensjon, eller økning ved rørsprengning cracking) Metode velges ut fra tilstand på eksisterende rør og krav til ny ledning Boreløsninger og installasjon av nye ledninger og/eller kabler i borhull Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 11

12 Ikke-strukturelle metoder Renoveringsproduktet (det nye røret) er helt avhengig av radiell støtte fra det eksisterende røret, for å kunne motstå opptredende krefter i hele levetiden. Semi-strukturelle metoder Renoveringsproduktet er delvis avhengig av radiell støtte fra det eksisterende røret, for å kunne motstå opptredende krefter i hele levetiden. Oversikt over metoder Strukturelle metoder De ulike metodene egner seg i varierende grad avhengig av tilstanden til det gamle røret, styrken til det aktuelle renoveringsproduktet, grunnforhold, krav til resultat/nytt rør etc. Renoveringsproduktet kan alene motstå opptredende krefter i hele levetiden. Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 12

13 VA/Miljø-blad: NoDig-metoder for hovedledninger Rørtrykking Boring i løsmasser Boring i fjell eller kombinasjonsmasser Rørinnføring ( Relining ) Avløp: Kontinuerlige PErør / Kortrør Vann: Kontinuerlige PErør / Duktile støpejernsrør Utblokking Strømperenovering Tettilsluttet rør Belegg NoDig vs. Graving Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 13

14 NoDig guiden fra SSTT Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 14

15 Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 15

16 Retningsstyrt boring i løsmasser: Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 16

17 Metoder fornying, Bergen Graving Utblokking Strømpeforinger Inntrekking av PE ledninger Belegg Tett-tilsluttet rør Strømpeforing vannledninger Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 17

18 Oslo VAV sine metoder for fornying av vannledninger Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 18

19 NoDig versus tradisjonell graving Kostnader Tidsbruk - anleggstid Samfunn og miljøregnskap Tekniske løsninger / levetid Moderne teknologi Utviklingsorientering Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 19

20 Kostnader eksempler fra Bergen Tradisjonell graving - utskifting Bybanen (ca kr/lm og mer) Fellesprosjekter i Bergen sentrum ( kr/lm) Fellesprosjekter veiutbygging (5.000 kr/lm og mer) NoDig Avløp (normalprs kr/lm) Vann ( kr/lm) Normalt % av pris for graveløsning Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 20

21 Tidsbruk/framdrift eks. fra Bergen Tradisjonell graving/utskifting 3-10 lm døgn (ofte mindre ved kompliserte anlegg - bygater) NoDig Avløp (opp til 150 lm pr døgn) Vann (opp til 50 lm/døgn, men varierende) Midlertidig vannforsyning og tilrettelegging tar tid, og er kostnadskrevende har forbedringspotensiale. Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 21

22 Samfunns- og miljøregnskap Samfunnskostnader Stengte veier/gater m/tilhørende ulemper for framkommelighet, næring Miljøregnskap Ressursbruk Støv, støy, utslipp CO 2 regnskap NoDig-metoder kommer vesentlig bedre ut! Sammenligningsprosjekt NoDig og tradisjonell graving fra Porsgrunn - støttes av Norsk Vann, SSTT og Porsgrunn. (AsplanViak/Arve Hansen) PhD Linne Lauessen - SSTT Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 22

23 NoDig versus åpen grøft, ref Arve Hansen Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 23

24 Hvorfor bruke NoDig teknikker? Generelt: Tenk NoDig først hvis det ikke går, bruk tradisjonelle metoder Normalt lavere kostnader og kortere anleggstid Mindre ulemper og forstyrrelser av dagligliv/trafikk Mindre miljøulemper lavere utslipp Eneste realistiske løsning (i gitte tilfeller) Forutsetninger: Det gamle røret kan brukes eller opprømmes Boring God (nok) teknisk løsning finnes Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 24

25 Hva koster ekstra tidsbruk? Hagen utvalget 2012: Arbeidstid kr 400/t Fritid kr 150/t Eksempel: 5000 personer forsinket 20 min pr dag i 6 mnd ekstra byggetid, dvs 25 uker, betyr: 400kr/t x 1/3 time x 5000 x 120 arb. dager = 80 mill kr 150 kr/t x 1/3 time x 5000 x 120 arb. dager = 30 mill kr Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 25

26 Hvorfor ikke bruke NoDig teknikker? Det skal/må graves uansett, dvs fellesprosjekter med annen infrastruktur (fjernvarme, bossug..) Stor anboringstetthet for vannledninger, og anboringene må gjøres noe med. Store svanker / dårlige grunnforhold Ledninger er brutt helt sammen. For store usikkerheter og kostnadskonsekvenser hvis ikke lykkes Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 26

27 Utfordringene framover Økende renoverings-/fornyingsbehov Ledningene blir eldre og dårligere, dvs fornyingsbehovet vil øke Stort og økende fokus på sikkerhet og sårbarhet Lekkasjetap Forurensingsregnskap Klimaendringer Fokus på miljøregnskap CO 2 utslipp/klima Teknologiutvikling forbedring av metoder og effektivisering av gjennomføring Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 27

28 Utvikling vannforbruk Bergen Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 28

29 Utfordringene framover, Utfordringene varierer fra kommune til kommune - men mye er grunnleggende likt. Det er mye å vinne på erfaringsutveksling, læring og utvikling. Finne riktig nivå og riktige prioriteringer Utvikle NoDig teknikkene Utomhus (vann, avløp, overvann) Innomhus Kabler og annen infrastruktur SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology) Samarbeid med Norsk Vann, Svenskt Vatten og Danva Økt fokus og veiledningsmateriell Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 29

30 Norsk Vann prosjekt 2014 To dig or not to dig: That`s the question.. Mål: evaluere erfaringer med gravefrie metoder for fornyelse og utbedring av vann- og avløpsledn utgi en veiledning som kan stimulere til at flere kommuner og VA-selskap får bestillerkompetanse og tar gravefrie løsninger i bruk der de er mest hensiktsmessige. Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 30

31 Oslo kommune VAV Innovasjonsprosjekt Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 31

32 Oslo kommune VAV Innovasjonsprosjekt Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 32

33 Oslo kommune VAV Innovasjonsprosjekt Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 33

34 Den nye NoDig Guiden Et SKANDINAVISK samarbeidsprosjekt! Oppstart januar 2013 ferdigstilt 2014 Ledes av en styringsgruppe som rapporterer til SSTT-styret (leder Espen Killingmo, Sweco + en repr. fra hvert land) Fokus på nøytral beskrivelse av de mest benyttete metoder i Skandinavia, 10 stk. (se eget bilde) Mobilisering; fagpersoner fra tre land er involvert (redaktører og KS-funksjoner). Moderne, tidsriktig web-design god brukervennlighet Nasjonale tillegg utarbeides der det er behov Åpning for annonsører Fritt tilgjengelig på sstt.no! 34

35 NoDig teknologi Innledning Nylegging med gravefri ledningsetablering og styrbare metoder Erstatning ved utskiftning eller fornyelse med gravefrie metoder Boring i fjell Utskiftning Fornyelse Boring i løsmasser Utblokking Strømpe-utforing Gjennompressing og mikrotunnellering EPB-metode Mikrotunnellering Slurrymetode Sliplining Stram foring Åpen front Uten trykkluft Med trykkluft Rørsegmenter Fornyelse av stikkledninger og tilkoblinger Belegg

36 Hva er SSTT? Scandinavian Society for Trenchless Technology Skandinavisk samarbeid - startet i Arbeidsgrupper i Danmark, Norge og Sverige. SSTT samarbeider med tilsvarende foreninger over hele verden, og er organisert i ISTT. 36

37 Fra ISTT s hjemmeside, ISTT.com Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 37

38 Hovedmål SSTT arbeider aktivt for en bærekraftig samfunnsutvikling, der infrastrukturen vedlikeholdes og bygges ut med et minimum av miljøbelastning og sjenanse for omgivelsene. I SSTT drøftes fordeler og ulemper omkring nyanlegg, vedlikehold og fornyelse. Både teknisk og økonomisk. Profilering av metodene ut i fra et bærekraft- og miljøperspektiv. 38

39 SSTT ønsker flere medlemmer! Dagens medlemsmasse er i hovedsak: Ledningseiere, entreprenører og konsulenter SSTT ønsker også medlemmer fra: Kabeletater og andre infrastrukturbyggere som fjernvarme, bossug og veieiere Hvorfor bli medlem? Det vil lønne seg for din kommune og dine kunder/innbyggere Det vil bidra i den faglige utvikling og gi deg tilgang til: Et personlig nettverk og erfaringer fra andre Tilgang til ISTT erfaringsdatabase (internasjonale erfaringer kunnskapsbase) Se nettside: Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 39

40 Hvordan NoDig markedsføres i USA - NASTT s NoDig show What is NASTT No-Dig show? NASTT s No-Dig Show is the largest trenchless technology conference in North America, where professionals attend to learn new techniques that will save money and improve infrastructure! Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 40

41 Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 41

42 Takk for oppmerksomheten! Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms 42

Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC. for gravefri framtid

Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC. for gravefri framtid Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC for gravefri framtid Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC for gravefri framtid September 2015 5 Om oss OM OSS Olimb er en betydelig aktør

Detaljer

GVD-prosjektet Strategier for ledningsfornyelse

GVD-prosjektet Strategier for ledningsfornyelse Strategier for ledningsfornyelse Bachetomta - Lierstranda, 3400 Lier Tlf: 32 83 87 20 Fax: 32 85 39 33 Lier, januar 2008 2 av 39 Innholdsfortegnelse : 1.0 Arbeidsopplegg 4 1.1 Oppdraget 1.2 Organisering

Detaljer

(7) Vann og avløp Infrastrukturen og klimaendringer.

(7) Vann og avløp Infrastrukturen og klimaendringer. (7) Vann og avløp Infrastrukturen og klimaendringer. Tilstand og utvikling Plassering av VA-ledninger i vei. Funksjonskrav Byen i et vannmiljø- og klimaperspektiv. Flomsikring og overvannshåndtering Grensesnittet

Detaljer

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE?

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? REHAB Nr. 1 2014 SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? TØRKETIDEN FORBI I FROGNERPARKEN PÅ JAKT ETTER DE BESTE LØSNINGENE REKRUTTERER I BARNEHAGENE JOBBER FRAM VA-FAGET SSTT FEIRER 25 I KØBENHAVN Av Tor-Erik Olimb

Detaljer

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere 25 år Nr. 1 2012 25 årgang nytt Rekruttskole for rørfornyere Leder Roar Haugland Forretningsutvikler og controller i Olimb Group Vi setter standard Som den ledende rørfornyingsaktøren i Norge registrerer

Detaljer

nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden

nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden Nr. 1 2011 24 årgang nytt I høyden og dybden Leder Tor-Erik Olimb, daglig leder Kristian Olimb AS. Gode løsninger for å fornye Norge Når vi nå har tatt fatt på et nytt år gjør man seg også noen refleksjoner.

Detaljer

Problemer med avløpsrør?

Problemer med avløpsrør? Problemer med avløpsrør? Vi er norges største leverandør av nye rør uten oppgraving Vi kontrollerer tilstand på gamle rør innvendig med kamera Alle rør fra kjøkken, WC og sluk, helt ut til offentlige avløp

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

«Vann på avveie» - Innovative løsninger.

«Vann på avveie» - Innovative løsninger. Stikkledninger: Ansvar og teknisk utforming. «Vann på avveie» - Innovative løsninger. Onsdag 15. mai 2013 arve.hansen@asplanviak.no Private ledninger =. Hovedledninger Innomhus Stikkledninger Bunnledninger

Detaljer

Nr. 2 2012 25 årgang. nytt

Nr. 2 2012 25 årgang. nytt 25 år Nr. 2 2012 25 årgang nytt Setter boligblokker i ny stand Leder Av Peer Christian Nordby Markedssjef Olimb Group AS Gode fagfolk uten godkjenning Det snakkes i mange fora om rekruttering og utdannelse

Detaljer

MEF-notat nr. 1 2014. Fokus på VA-Norge 4 Bak tallene: Fem kommuner på Vestlandet

MEF-notat nr. 1 2014. Fokus på VA-Norge 4 Bak tallene: Fem kommuner på Vestlandet MEF-notat nr. 1 2014 Fokus på VA-Norge 4 Bak tallene: Fem kommuner på Vestlandet Grafisk produksjon: Wittusen & Jensen 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Utviklingstrekk i kommunene og på VA-sektoren... 6 3.

Detaljer

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN REHAB Nr. 3 2012 NoDig FOKUS I TRONDHEIM RØRFORNYER NIDAROSDOMEN PÅ PLASS I ROGALAND STAVANGER GÅR FORAN PROBLEMLØSERE PÅ LØTEN SATSER PÅ HAMMERBORING DW-Lineren lansert UTENRIKS VIL LEGGE USA I RØR Av

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

MEF-notat nr. 5-2014. Fokus på VA-Norge 7 Bak tallene: Seks kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold

MEF-notat nr. 5-2014. Fokus på VA-Norge 7 Bak tallene: Seks kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold MEF-notat nr. 5-2014 Fokus på VA-Norge 7 Bak tallene: Seks kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold Notatet er utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) september 2014. Kontaktpersoner: Stein

Detaljer

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg Nr. 2 2010 23 årgang nytt Midgardsormen rører på seg Leder Av Øystein Olimb Driftssjef anlegg Kunnskap og erfaring Styrt boring muliggjør etablering av rør i områder som tradisjonelt er utenkelig eller

Detaljer

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie 9-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Reservevannforsyning Glitre Asker NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

6/7-2013. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

6/7-2013. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn 6/7-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED BY US. DETTE ER FLYGT EXPERIOR: l

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Nei!!! «Fokus på anboringer» Før 1900 Terje Mellingen Bergen Vann KF Etter 2010 Hvorfor har utviklingen stått

Detaljer

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 - En strategisk temaplan om helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning Rådmennenes planforslag 22.oktober 2009 1 Innhold Drammensregionen

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

50 åring med høye mål

50 åring med høye mål REHAB NYTT 1, FEBRUAR 2007 20. ÅRGANG. 50 åring med høye mål En vis mann har sagt at den beste måten å møte framtida på er å skape den. I 50 år har Kristian Olimb AS alltid funnet nye løsninger på de utfordringer

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer