Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden"

Transkript

1 Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Ærfuglkall som løper i gang før oppflukt. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan

2 Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på % i antall hekkende par sjøfugl i rapportområdet. Totalt fant vi 3 hekkende par av de artene tellingene omfatter, mot 9 i. Oppgangen skyldes i hovedsak en kraftig vekst i hettemåkekoloni på Hjelpskjæra. Alle de tre store måkeartene minket i antall, øvrige bestander endret seg lite. Storskarv, som ble funnet hekkende i registreringsområdet for første gang i, ble ikke funnet hekkende i år. Omkring 96 % av bestanden hekket på fredete lokaliteter, en økning fra. Bakgrunn Indre Oslofjord har et rikt fugleliv, men er også friluftsområde for befolkningen i Stor-Oslo med omegn. Det innebærer at sjøfuglenes hekkeplasser, oppvekstområde og næringsområder i sommerhalvåret er sterkt preget av mye menneskelig aktivitet, både i strandsonen og til sjøs. Det er konkurranse om bruken av skjær, holmer og strender. Utover på 97-tallet ble konflikten mellom sjøfugler og friluftsliv viet mye oppmerksomhet. lokaliteter i rapportområdet ble fredet i 978, ytterligere i, slik at det fra var 8 fredete lokaliteter i Buskeruddelen av indre Oslofjord fra Drøbaksund til Vestfjorden. For å følge utviklingen av sjøfuglbestandene, gjennomfører NOF OA (ved Geir S. Andersen og Morten Bergan) på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud jevnlig tellinger av hekkebestandene av de ulike sjøfuglartene. Denne rapporten viser resultatet av tellingene i Drøbaksund og Vestfjorden i, forrige telling i samme område ble gjort i. Metode og feltarbeid Tellingene er som vanlig gjennomført som reirtellinger, i år 6. mai. På de fleste lokalitetene har vi gått i land, på enkelte mindre og oversiktlige lokaliteter ble rugende fugler talt fra båt. Da mange makrellterner ennå ikke har startet hekkingen i midten av mai, har man i Oslo og Akershus en egen «ternetelling» omkring. juni. Så er ikke tilfellet i Buskerud. Ternetallene er derfor ganske sikkert lavere enn den virkelige bestanden. Tellerapportene for 7, og ligger til nedlasting på: Resultater Årets tellinger ga 3 par sjøfugl totalt, eksklusive gravand og siland, som vi bare teller voksne individer av (ikke reir). Dette er en oppgang fra 9 i. 86 par hekket på fredete lokaliteter (opp fra 865 i ). Den totale oppgangen på 6 hekkende par skyldes i hovedsak veksten i hettemåkekolonien på Hjelpskjæra fra 7 til 5 par. Alle de tre store måkeartene viste tilbakegang. Øvrige arter viste i hovedsak ganske stabile bestander, men både for knoppsvane (5 par) og hvitkinngås (5 par) registrerte vi den høyeste hekkebestanden noensinne. Storskarv, som ble funnet hekkende med ett par i rapportområdet i, var i år forsvunnet som hekkefugl. Se Artsgjennomgang under for en detaljert gjennomgang av de enkelte artene. Fullstendige resultater, med antall par av hver art per lokalitet, er vist i tabell. Vi har også kommentert bestandsendringer for hver enkelt fredet lokalitet. Forklaring på kolonneoverskriftene i tabell og de mindre tabellene for de fredete lokalitetene er som følger: Ss=storskarv, Ks=knoppsvane, Kg=kanadagås, Hg=hvitkinngås, Gg=grågås, Sa=stokkand, Æf=ærfugl, Tj=tjeld, Rs=rødstilk, Hm=hettemåke, Fm=fiskemåke, Gm=gråmåke, Sm=sildemåke, Sb=svartbak, Mt=makrellterne Side

3 ) Fredete lokaliteter Storskjær; S Hurum naturreservat opprettet i 978 Fredete lokaliteter År Sum Kns Hg Gg Sa Æf Tj Fm Gm Sm Sb STORSKJÆR I HURUM NATURRESERVAT OPPRETTET I 978 Fredete lokaliteter Fredete lokaliteter År Sum Kns Hg Gg Sa Æf Tj Fm Gm Sm Sb År Sum 5 Kns Hg Gg 3 Sa Æf 55 Tj Fm Gm 5 Sm 8 Sb År Sum Kns Hg Gg Sa Æf Tj Fm Gm Sm Sb STORSKJÆR I HURUM NATURRESERVAT OPPRETTET I 978 STORSKJÆR I HURUM NATURRESERVAT OPPRETTET I 978 En markert nedgang for gråmåken ser ut til å ha gitt rom for en stor oppgang for sildemåken. For begge En markert nedgang for gråmåken ser ut til å ha gitt rom for en stor oppgang for sildemåken. For begge arter er Storskjær den viktigste hekkeplassen i rapportområdet. Hvitkinngås En markert nedgang hekket for på gråmåken lokaliteten ser for ut første til å ha gang. gitt rom for en stor oppgang for sildemåken. For begge arter er Storskjær den viktigste hekkeplassen i rapportområdet. Hvitkinngås hekket på lokaliteten for første Hjelpskjæra; HJELPSKJÆRA gang. En markert nedgang for gråmåken ser ut til å ha gitt rom for en stor oppgang for sildemåken. For begge I Røyken RØYKEN NATURRESERVAT naturreservat OPPRETTET opprettet I i arter En markert er Storskjær nedgang den for viktigste gråmåken hekkeplassen ut til å ha i rapportområdet. gitt rom for en stor Hvitkinngås oppgang hekket for sildemåken. på lokaliteten For begge for første HJELPSKJÆRA gang. arter er Storskjær den viktigste hekkeplassen i rapportområdet. Hvitkinngås hekket på lokaliteten for første År I RØYKEN Sum Kns NATURRESERVAT Kg Æf OPPRETTET Tj Hm I Fm Sm Mt gang År Sum 9 Kns Kg Æf Tj Hm Fm Sm Mt År Sum 6 9 Kns Kg Æf Tj Hm 5 Fm 3 Sm Mt 5 År Sum Kns Kg Æf Tj Hm Fm Sm Mt HJELPSKJÆRA I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I HJELPSKJÆRA I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I Hettemåkekolonien har har vokst vokst betraktelig betraktelig og og er fremdeles er fremdeles den den eneste eneste hekkelokaliteten hekkelokaliteten for arten i rapportområdet. Fordelingen av hekkende sjøfugler mellom Østre og Vestre Hjelpskjær er vist i tabell. for Hettemåkekolonien arten i rapportområdet. har vokst Fordelingen betraktelig og av er hekkende fremdeles sjøfugler den eneste mellom hekkelokaliteten Østre og Vestre for arten i Hjelpskjær SUNDBYHOLMENE rapportområdet. er vist Fordelingen i tabell. I RØYKEN av NATURRESERVAT hekkende sjøfugler OPPRETTET mellom I 978 Østre og Vestre Hjelpskjær er vist i tabell. Hettemåkekolonien har vokst betraktelig og er fremdeles den eneste hekkelokaliteten for arten i Sundbyholmene; SUNDBYHOLMENE rapportområdet. Hettemåkekolonien År Sum Fordelingen har vokst I Røyken RØYKEN Ssk av betraktelig NATURRESERVAT hekkende og Ks naturreservat Kg sjøfugler er fremdeles OPPRETTET Hg opprettet mellom den Gg I 978 i Østre eneste Sa 978 og hekkelokaliteten Æf Vestre Tj Hjelpskjær for Fm Gm er arten vist Sm i tabell i Sb. rapportområdet. Fordelingen av hekkende sjøfugler mellom Østre og Vestre Hjelpskjær er vist i tabell År Sum 37 Ssk Ks Kg Hg Gg Sa Æf 58 Tj Fm Gm 63 Sm Sb År Sum Ssk Ks Kg Hg 6 Gg Sa Æf 58 Tj 3 Fm Gm Sm Sb 8 År Sum Ssk Ks Kg Hg Gg Sa Æf Tj Fm Gm Sm Sb SUNDBYHOLMENE I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I 978 SUNDBYHOLMENE I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I 978 En markert nedgang for sildemåke, men en økning for ærfuglen. Ellers ganske stabilt. Det var mange tomme måkereir, spesielt på Søndre Sundbyholmen. Noe har skjedd her før tellingene våre. Fordelingen En mellom markert Søndre, nedgang Midtre for for og sildemåke, sildemåke, Nordre Sundbyholmen men en økning økning er for vist ærfuglen. for i tabell ærfuglen.. Ellers Ellers ganske ganske stabilt. stabilt. Det var Det mange tomme måkereir, spesielt på Søndre Sundbyholmen. Noe har skjedd her før tellingene våre. Fordelingen var DEMMEKILSKJÆRA mellom En markert mange tomme Søndre, nedgang måkereir, Midtre for I RØYKEN og sildemåke, spesielt Nordre NATURRESERVAT Sundbyholmen på Søndre økning Sundbyholmen. OPPRETTET er for vist ærfuglen. i tabell I. Ellers Noe ganske har skjedd stabilt. her Det før var mange tellingene tomme En markert måkereir, våre. nedgang Fordelingen spesielt for sildemåke, på Søndre mellom men Sundbyholmen. Søndre, en økning Midtre for Noe ærfuglen. og har Nordre skjedd Ellers Sundbyholmen her ganske før tellingene stabilt. er Det våre. vist var i Fordelingen mange tabell DEMMEKILSKJÆRA mellom tomme År. måkereir, Søndre, Midtre spesielt Sum I RØYKEN og på Kg Nordre Søndre NATURRESERVAT Æf Sundbyholmen Sundbyholmen. Tj Hm OPPRETTET er Fm vist Noe i har Gm tabell skjedd I Mt. her før tellingene våre. Fordelingen mellom Søndre, Midtre og Nordre Sundbyholmen er vist i tabell. 6 År Sum 7 Kg Æf Tj Hm Fm Gm Mt 9 56 År Sum 7 Kg Æf Tj Hm Fm Gm Mt År Sum Kg Æf Tj Hm Fm Gm Mt År 7 Sum Ks Hg Æf Tj Rs Gm Sm Sb Demmekilskjæra; DEMMEKILSKJÆRA I Røyken RØYKEN NATURRESERVAT naturreservat OPPRETTET opprettet I i DEMMEKILSKJÆRA I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I Liten endring. HØVIKSKJÆRA Liten endring. I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I HØVIKSKJÆRA endring. I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I Liten endring År Sum Ks Hg Æf 6 Tj Rs Gm 6 Sm Sb År Sum 7 Ks Hg Æf 55 6 Tj Rs Gm 6 Sm 9 Sb 3 8 År Sum Ks Hg Æf Tj Rs Gm Sm Sb HØVIKSKJÆRA I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I Høvikskjæra; HØVIKSKJÆRA I Røyken RØYKEN NATURRESERVAT naturreservat OPPRETTET opprettet I i Svært liten endring for de fleste arter, med unntak av en markert oppgang igjen for ærfugl og en nedgang for svartbaken. Knoppsvane er ny art for lokaliteten. Trolig er det paret som i hekket på Sundbyholmen, Svært liten endring som for har de flyttet fleste på arter, seg. med unntak av en markert oppgang igjen for ærfugl og en nedgang for svartbaken. Knoppsvane er ny art for lokaliteten. Trolig er det paret som i hekket på Sundbyholmen, Svært liten endring som for har de flyttet fleste på arter, seg. med unntak av en markert oppgang igjen for ærfugl og en nedgang for Svært svartbaken. liten endring Knoppsvane for de fleste er ny arter, for med lokaliteten. unntak av Trolig en markert er det oppgang paret som igjen i for hekket ærfugl på og en nedgang Svært liten endring for de fleste arter, med unntak av en markert oppgang igjen for ærfugl Sundbyholmen, for svartbaken. Knoppsvane som har flyttet er ny på art seg. for lokaliteten. Trolig er det paret som i hekket på og nedgang for svartbaken. Knoppsvane er ny art for lokaliteten. Trolig er det paret som i Sundbyholmen, som har flyttet på seg. hekket på Sundbyholmen som har flyttet på seg. Side 3

4 Dyna; DYNA I Røyken RØYKEN NATURRESERVAT naturreservat OPPRETTET opprettet I i År Sum Kg Sa Æf Tj Gm Sm Sb Mt Generelt en nedgang for de fleste artene siden. Fordelingen på hhv. Dyna, Flåskjær og Skurven er vist i Generelt en nedgang for de fleste artene siden. Fordelingen på henholdsvis Dyna, Flåskjær og Skurven er vist i tabell. Gjeitungsholmen; GEITUNGHOLMEN I RØYKEN Røyken NATURRESERVAT naturreservat OPPRETTET opprettet I i År Sum Hg Gg Sa Æf Tj Hm Fm Gm Sm Sb Mt Markert nedgang, som på nærliggende Dyna. Markert nedgang, som på nærliggende Dyna. Side Høvikskjæra. Foto Morten Bergan.

5 ) Artsgjennomgang Figurene under er tegnet på grunnlag av tellinger i perioden 98. Fra 98 til og med 989 ble området talt årlig. Deretter var det et opphold til 995, hvoretter området er talt opp annethvert år. Dette er viktig å ha i minne når man studerer figurene. For enkelte arter er det også talt opp antall hekkende par i noen mellomår. Markering av antall i figurene før 98 refererer til mer tilfeldig informasjon, markering av antall i liketalls årstall etter 99 refererer til spesialtellinger. Storskarv (Ss) Phalacrocorax carbo Ingen hekkende par i år, etter at arten ble funnet hekkende for første gang i denne delen av fjorden i. Nærmeste hekkeplass er i Drammensfjorden. Knoppsvane (Ks) Cygnus olor Figur. Antall hekkende par knoppsvane 98 5 hekkende par, ytterligere opp fra de i. par lå på reir i Sætrepollen, kun et par hundre meter fra hverandre. Normalt forsvarer knoppsvanene territoriet sitt svært aggressivt mot artsfrender. Side 5

6 Kanadagås (Kg) Branta canadensis Figur. Antall hekkende par kanadagås 98 To hekkende par, som sist, nå henholdsvis på Hjelpskjæra og Demmekilskjæra. Dette er omtrent som normalt for rapportområdet. Hvitkinngås (Hg) Branta leucopsis Figur 3. Antall hekkende par hvitkinngås 98 5 hekkende par er ytterligere en liten oppgang fra, og ny rekord igjen.. Det var fire par på både Søndre Sundbyholmen og Høvikskjæra, tre på Geitungholmen og to hver på Nordre Sundbyholmen og Storskjær. Side 6

7 Grågås (Gg) Anser anser Figur. Antall hekkende par grågås 98 3 hekkende par. Etter en stadig økning siden etableringen midt på 98-tallet, med en topp med 9 par i og og 6 par i, så er dette en overraskende utvikling. Det kan tenkes at det kan ha vært en gruppe av klekte kull et sted som gikk under radaren vår. Bestanden lenger inn i fjorden har holdt seg stabil de siste årene. Gravand Tadorna tadorna 5 individer talt, det høyeste tallet siden 5. Stokkand (Sa) Anas platyrhynchos To hekkende rugende hunner på henholdsvis Storskjær og Dyna. Det er gjennomsnittet for de siste årene. Side 7

8 Ærfugl (Æf) Somateria mollissima Figur 5. Antall hekkende par ærfugl reir er en oppgang fra 5 i. De største koloniene var 7 reir på Søndre og 55 reir på Nordre Sundbyholmen, 5 reir på Storskjær og reir på Høvikskjæra. Mellomårsvariasjoner i antall hekkende par kan skyldes lokale forflytninger mellom ulike deler av Oslofjorden. Mens arten øker i indre Oslofjord, så minker den i Ytre Oslofjord og Skagerrak. Siland Mergus serrator Vi talte opp 6 individer på vann og strand, omtrent som gjennomsnittet de siste årene. Rødstilk (Rs) Tringa totanus Heller ikke i år ble arten registrert på noen lokaliteter, og den må regnes som utgått i denne delen av Buskerudskjærgården. Flere faktorer virker trolig inn, som dårligere næringstilgang på mudderflatene på grunn av rensing av avløpsvann, færre sikre hekkeplasser på grunn av hettemåkens tilbakegang og øket predasjon på reir og unger som følge av økning av bestandene av de store måkeartene. Side 8

9 Tjeld (Tj) Haematopus ostralegus Figur 6. Antall hekkende par tjeld 98 hekkende et par er riktig nok en liten nedgang fra de i, men et relativt høyt tall sett over et lengre tidsrom. Hettemåke (Hm) Larus ridibundus Figur 7. Antall hekkende par hettemåke 98 5 par er en kraftig økning og det høyeste antallet siden. Alle parene hekket på Hjelpskjæra. Arten går fremdeles tilbake i områdene lenger inn i fjorden, men også her var det nyetablering rett øst av rapportområdet i Buskerud. For første gang på 5 år var det samlet sett en liten oppgang for indre Oslofjord (inklusive Oslo og Akershus). Kanskje vi har sett bunnen for arten? Side 9

10 Fiskemåke (Fm) Larus canus Figur 8. Antall hekkende par fiskemåke 98 3 hekkende par gjør dette året til det nest svakeste for arten, det svakeste var med 9 par. De største koloniene var par på Geitungholmen og 7 par på Ramtonholmen. Gråmåke (Gm) Larus argentatus Figur 9. Antall hekkende par gråmåke 98 8 par er en sterk nedgang fra 83 par i, og det laveste siden 98. Arten går også tilbake lenger inn i fjorden. Storskjær i Hurum holdt 83 par. Deretter fulgte 33 par på Nordre Sundbyholmen, 3 par på Søndre Sundbyholmen og par på Høvikskjæra. Side

11 Sildemåke (Sm) Larus fuscus Figur. Antall hekkende par sildemåke 98, med et tilfeldig funn også fra 977 Fortsatt en liten nedgang fra 67 par i til 7 par i år. Arten gikk også tilbake lenger inn i fjorden. De største koloniene var Storskjær med 6 par og Nordre Sundbyholmen med 3 par. Svartbak (Sb) Larus marinus Figur. Antall hekkende par svartbak par var en nedgang fra rekordnivået på 39 par i, men omtrent som normalt for de siste 5 årene. Både Høvikskjæra og Søndre Sundbyholmen holdt 8 par, Storskjær 6 par. Side

12 Makrellterne (Mt) Sterna hirundo Figur. Antall hekkende par makrellterne 98 par, på Sandspollskjær og på Østre Hjelpskjær. Fremdeles svært lavt i et langt perspektiv, men feltarbeidet var relativt tidlig i år og det var tross alt en oppgang fra par i. Med hele par på de tre Sundbyholmene er dette indre Oslofjords største svartbakkoloni. Foto Morten Bergan. Side

13 3) Tabeller BUSKERUD : Drøbaksund og Vestfjorden Lokalitet Kommune Dato Sum Ss Ks Kg Hg Gg Sa Æf Tj Rs Hm Fm Gm Sm Sb Mt Storskjær* Hurum 6. mai Sandspollskjær Hurum 6. mai Rognholmen Hurum 6. mai Kavringen Hurum 6. mai 5 Furuholmen Hurum 6. mai Klaueholmene Røyken 6. mai "Kraftskjær" Røyken 6. mai Kapellvika Røyken 6. mai 3 3 Østre Hjelpskjær* Røyken 6. mai 7 Vestre Hjelpskjær* Røyken 6. mai Sætrepollen Røyken 6. mai Søndre Sundbyholmen* Røyken 6. mai Midtre Sundbyholmen* Røyken 6. mai Nordre Sundbyholmen* Røyken 6. mai Høvikskjæra* Røyken 6. mai Demmekilskjæra* Røyken 6. mai 7 Ramtonholmen Røyken 6. mai Dyna* Røyken 6. mai 6 8 Flåskjær* Røyken 6. mai Skurven* Røyken 6. mai 9 Geitungholmen* Røyken 6. mai Sum Sum % endring - +,3 - +5, - +7, -5, - +9,8 -,3 - +8,6-3, -36, -, -3, +, Tabell. Hekkelokaliteter. *=fredet lokalitet. Ss = storskarv, Ks=knoppsvane, Kg=kanadagås, Hg=hvitkinngås, Gg=grågås, Sa=stokkand, Æf=ærfugl, Tj=tjeld, Rs=rødstilk, Hm=hettemåke, Fm=fiskemåke, Gm=gråmåke, Sm=sildemåke, Sb=svartbak, Mt=makrellterne Side 3

14 Tjeld med to unger klarer du å se dem? Foto Morten Bergan. Denne rapporten ligger til nedlasting her: Rådata for sjøfugltellingene ligger her: Buskerud Oslo og Akerhus (egen rapport) Postboks Sentrum OSLO

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2017 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2017 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Flygende hettemåke. Foto Unni Bakken. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Sammendrag Årets sjøfugltellinger i Buskeruds del av indre Oslofjord (innenfor

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2013 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2013 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud 213 Drøbaksund og Vestfjorden Svartbak. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på 8 % i antall hekkende par sjøfugl

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2011 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2011 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskud Drøbaksund Vestfjorden Nordre Sundbyholmen. Foto: Morten Bgan. Av Geir S. Andsen Morten Bgan Sammendrag Årets sjøfugltelling viste en oppgang 16 % i antall hekkende par sjøfugl

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2007

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2007 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud Morten Bergan og Geir Sverre Andersen Sammendrag Denne rapporten tar for seg registreringer i indre Oslofjord i Røyken kommune og i Hurum kommune sør til Storskjær

Detaljer

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 215 Tjeld. Galant skjærgårdsfugl med

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009 Skurven med Flåskjær i bakgrunnen. Fotografert fra høyden inne på fastlandet. Foto: Morten Bergan. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Måsen, den glupe

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2013

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2013 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 23 Gråmåke i gressløk (fremmedart). Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en nedgang på 7 % i antall

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 25 Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Sammendrag Sjøfuglbestandene i indre Oslofjorden fra Småskjær i Frogn og nordover ble talt opp i mai-juni 25.

Detaljer

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009 Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 29 Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud Rugende ærfugl på Ramvikholmen 29. Foto: Tonny Andersen Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2015

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2015 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus eld. Galant skjærgårdsfugl med svak bestandsreduksjonstrend gjennom de siste tyve årene. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag

Detaljer

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer.

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer. Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås 2006 - Ornitologiske registreringer. Morten Bergan 2006 Tuskjær - svabergformet med hettemåker i sør og fiskemåker i nord Flatskjær flatt skjær med

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2017

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2017 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 07 Hettemåke. Foto Unni Bakken. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Sammendrag ets sjøfugltellinger viste en total sjøfuglbestand i Oslo og Akershus

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder I løpet av disse 30 minuttene skal vi lære mere om; -Hva karakteriserer sjøfuglbestandene i Vest-Agder i forhold til

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 214. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vest-Agder Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd.

Detaljer

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2016 Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Av Knut Olsen og Morten Helberg Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Vest-Agder 24.10.2016 Foto: Unge sildemåker ved Rauna 23. august

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport 2012 1 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern

Detaljer

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie:

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: -Registreringer i forkant av verneplan for sjøfuglreservater. (1973-78) -Oppsyn i enkelte reservater 198-1995 og alle reservater (utenom Søgne) kommune 1996-23. Biologiske

Detaljer

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 215 Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Foto: Mellomskarv og sildemåker på Rauna. Knut Olsen Av Knut Olsen og Morten Helberg Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Vest-Agder 9.1.216

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007 Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 007 NOF-Telemark rapport 008 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern Sammendrag

Detaljer

Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma. Våren Utført på oppdrag fra Jernbaneverket. Feltarbeid ved Roger Nesje

Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma. Våren Utført på oppdrag fra Jernbaneverket. Feltarbeid ved Roger Nesje Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma Våren 2013 Flom i Vorma. Skibladnerbrygga. Vorma ved Eidsvoll, 1. juni 2013 Foto: Roger Nesje Utført på oppdrag fra Jernbaneverket Feltarbeid ved Roger Nesje

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2007

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2007 Hekkende sjøfugl i indre Oslfjrd, Osl g Akershus 27 Mrten Bergan g Geir S. Andersen Hettemåkas reir ligger tett i tett i naturreservatene i indre Oslfjrd enn så lenge? Sammendrag NOF OAs sjøfugltellinger

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 3 2003 NOF avd. Aust-Agder Registreringer av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård 2002 Registreringer av sjøfugler

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 41 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2010-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-039-0 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Tilstanden for norske sjøfugler

Tilstanden for norske sjøfugler Tilstanden for norske sjøfugler Rob Barrett, Tromsø museum - universitetsmuseet med god hjelp fra Tycho Anker-Nilssen, NINA Svein-Håkon Lorentsen, NINA Sild Oppvekstområde Næringssøk Drift av larver Gytetrekk

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 125 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2011-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-123-6 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Vest-Agder. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Lillesand v/carl Erik Kilander (SNO) Gjennomført av: Norsk

Detaljer

Sjøfuglenes hekkesyklus i Telemark, Aust- Agder og Vest-Agder; momenter relatert til tidsperioden for ilandstigningsforbud i sjøfuglreservatene

Sjøfuglenes hekkesyklus i Telemark, Aust- Agder og Vest-Agder; momenter relatert til tidsperioden for ilandstigningsforbud i sjøfuglreservatene Sjøfuglenes hekkesyklus i Telemark, Aust- Agder og Vest-Agder; momenter relatert til tidsperioden for ilandstigningsforbud i sjøfuglreservatene CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 1 2003

Detaljer

Sjøfugl i Vest-Agder

Sjøfugl i Vest-Agder Sjøfugl i Vest-Agder Bestandssituasjon, økologi og overvåking. Morten Helberg, Helbergs Naturundersøkelser 2012 1 Forord Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 5 1. NATURBESKRIVELSE, LEVEOMRÅDER

Detaljer

Jarstein naturreservat

Jarstein naturreservat Jarstein naturreservat Hekkesesongen 2015 Årsrapport nr 3-2015 Mink- og sjøfuglprosjektet Oskar K. Bjørnstad Karmøy Ringmerkingsgruppe Innhold Oppsummering 3 Artsgjennomgang 3 Grågås, Ærfugl, Havhest 3

Detaljer

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Oslo og Akershus

Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Oslo og Akershus Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Oslo og Akershus RAPPORT NR. 8/2011 0 1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen, Postboks 8111, Dep. 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008 Hekkende sjøfugl i Rogaland 28 Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Stavanger 5. september 28 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen Pb 59 41 STAVANGER Tittel: Hekkende sjøfugl i Rogaland

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Rapport om fuglelivet i Raet nasjonalpark, Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder

Rapport om fuglelivet i Raet nasjonalpark, Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder Rapport om fuglelivet i Raet nasjonalpark, Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder -en del av det faunistiske kunnskapsgrunnlaget for Raet nasjonalpark utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2002 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

UTREDNING. Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell igjenfylling av bukta på vestsida av Langøra Sør, Stjørdal kommune.

UTREDNING. Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell igjenfylling av bukta på vestsida av Langøra Sør, Stjørdal kommune. UTREDNING Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell igjenfylling av bukta på vestsida av Langøra Sør, Stjørdal kommune Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 157 Steinkjer 2014 Konsekvenser

Detaljer

Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden.

Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden. Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden. for Kystverket Nordland / Senter for utbygging av Biotope AS - arkitektur & natur August 2016 / www.biotope.no Båtsfjord er et viktig

Detaljer

Hettemåka i Buskerud Årets Fugl 2011

Hettemåka i Buskerud Årets Fugl 2011 Hettemåka i Buskerud Årets Fugl 2011 av Steinar Stueflotten, LRSK Buskerud Bakgrunn Norsk Ornitologisk Forening valgte rødlistearten hettemåke til Årets Fugl for 2011. Bakgrunnen for dette valget var en

Detaljer

Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007

Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007 Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007 JAN HELGE KJØSTVEDT OG CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 1 2008 NOF avd. Aust-Agder Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders

Detaljer

Tvedestrand kommune. ved utvidelse av småbåthavn. Notat

Tvedestrand kommune. ved utvidelse av småbåthavn. Notat Stakketoskjær naturreservat Tvedestrand kommune Konsekvenser ved utvidelse av småbåthavn Notat Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA)

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Rapport: SEAPOP feltarbeid på Rauna 2014. Oppdragsgiver: Gjennomført av: Utarbeidet av: Korrektur: - Rapport dato: 30.09.2014 0 Innhold Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening,

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007

Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007 Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007 Ingvar Spikkeland, Roald Opsahl & Jan Petter Vaaler Spikkeland, I., Opsahl, R. & Vaaler, J. P. 2008: Fuglefaunaen i Øymarksjøen, Marker 2007. Natur i Østfold 2008, 27(1-2):

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

Overvåking av hekkende silde- og gråmåker på Lyngøy, Tysnes, Hordaland sommeren 2015

Overvåking av hekkende silde- og gråmåker på Lyngøy, Tysnes, Hordaland sommeren 2015 Overvåking av hekkende silde- og gråmåker på Lyngøy, Tysnes, Hordaland sommeren 2015 Oppdragsgiver: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd. Hordaland

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2006. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Lillesand v/carl Erik Kilander (SNO) Gjennomført av:

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2007. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

NOTAT. 1. Borg 2 - Konsekvensutredning verdisetting. I Konsekvensviften skal naturtypene verdisettes, til «liten, middels, stor» jf.

NOTAT. 1. Borg 2 - Konsekvensutredning verdisetting. I Konsekvensviften skal naturtypene verdisettes, til «liten, middels, stor» jf. NOTT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. 00 Dato 2014/01/14 Til Fra Kopi Rambøll Dato 2014/01/14 Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen N-0213 Oslo T +47 2251 8000 www.ramboll.no 1. org 2 - Konsekvensutredning

Detaljer

Sjefuglundersøkelse. Med hovedvekt hekkendeærfugi NORSK INSTITUTTFOR NATURFORSKNING. Karl-BirgerStrann

Sjefuglundersøkelse. Med hovedvekt hekkendeærfugi NORSK INSTITUTTFOR NATURFORSKNING. Karl-BirgerStrann Sjefuglundersøkelse Porsanger 1988-90 Med hovedvekt på hekkendeærfugi Karl-BirgerStrann NORSK INSTITUTTFOR NATURFORSKNING Sjeffuglundersøkelser i Porsanger 1988-90 Med hovedvekt på hekkende ærfugi Karl-Birger

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 29.11.2013 av Miljødirektoratet ja Tilstanden for den norske lomvibestanden er svært alvorlig. Det kan være et tidsspørsmål

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2004 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

URBPOP-rapport nr Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014.

URBPOP-rapport nr Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014. URBPOP-rapport nr. 1-2015 Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014. URBPOP-rapport nr 1-2015 Tittel: Ringmerking i kolonier og reservater i 2013 og 2014 Forfattere: Alf Tore Mjøs

Detaljer

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING Dato: 10.1.2017 REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av gås i Vestfoldskjærgården økt kraftig. Dette har ført til betydelige avlingsskader på de omkringliggende

Detaljer

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune. Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune. Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016 Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016 Georg Bangjord og Sigurd Bangjord, Trondheim 14. desember 2016 INNHOLD 1. OPPDRAG

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2003 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring FORSLAG TIL Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 31. mars 2022 Høring 2016-352 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim 31. AUGUST 2016 RONNY WOLLERT

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2008. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2009. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson 1 HVORDAN DESIMERE HUBRO PÅ EN MEST MULIG EFFEKTIV MÅTE BEGRENSE NÆRINGSTILGANGEN VED: 1. PLANTE TIL KYSTLYNGHEIA MED

Detaljer

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen 716 Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Rapport 2013-35 Forsidebilde Toppskarv utenfor kolonien i Skarveura i Flakstad kommune. Foto: Bjørn Harald Larsen, 6.6.2013. RAPPORT

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Oslo og Akershus 2003

Hekkende sjøfugl i Oslo og Akershus 2003 Hekkende sjøfugl i Oslo og Akershus Ornitologiske registreringer på sjøfuglkoloniene i indre Oslofjord Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus Sammendrag

Detaljer

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 Flekkerøy bygg AS v/frode Stokkeland Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) NATURFAGLIG BEGRUNNELSE FOR HENSYN TIL HEKKEHOLME FOR MAKRELLTERNE I REVIDERT

Detaljer

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no NINA Minirapport

Detaljer

UTREDNING. Konsekvenser for fugl ved bygging av småbåthavn på Tørøya i Leangsfjorden, Levanger kommune. Magne Husby

UTREDNING. Konsekvenser for fugl ved bygging av småbåthavn på Tørøya i Leangsfjorden, Levanger kommune. Magne Husby UTREDNING Konsekvenser for fugl ved bygging av småbåthavn på Tørøya i Leangsfjorden, Levanger kommune Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 175 Steinkjer 2015 Konsekvenser for fugl ved bygging

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD OVERVÅKNING AV HEKKENDE VANNFUGL I STEINSFJORDEN OG NORDRE DEL AV TYRIFJORDEN I 1999 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo.

Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo. Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo. 1) Kommunale planer: Forholdet mellom tiltakene i prosjektet og kommunale planer er avklart med de respektive kommunene.

Detaljer

Rapport; Oppdrag fra Trondheim kommune. Evaluering av tiltak for sjøfugl i Ilsvika og på Være, Trondheim kommune

Rapport; Oppdrag fra Trondheim kommune. Evaluering av tiltak for sjøfugl i Ilsvika og på Være, Trondheim kommune Rapport; Oppdrag fra Trondheim kommune Evaluering av tiltak for sjøfugl i Ilsvika og på Være, Trondheim kommune Georg Bangjord, Trondheim 1. desember 2017 INNHOLD 1. OPPDRAG 3 2. SAMMENDRAG. 4 3. HISTORIKK

Detaljer

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand 2010 Løvsanger. Foto Per Morten Groth Feltarbeid ved Ståle Dahlberg og Per Morten Groth

Detaljer

Offshore vind og sjøfugl

Offshore vind og sjøfugl www.nina.no Cooperation and expertise for a sustainable future Offshore vind og sjøfugl Oslo 21.01.2015 Espen Lie Dahl Svein-Håkon Lorentsen Signe Christensen-Dalsgaard Roel May Offshore vind og fugl Bakgrunn

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 15.02.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Tilstanden for den norske lomvibestanden er

Detaljer

Hva skjer med våre sjøfugler?

Hva skjer med våre sjøfugler? Krykkje. Foto: John Atle Kålås Hva skjer med våre sjøfugler? John Atle Kålås. Oslo 18 november 2015. Antall arter Hva er en sjøfugl? Tilhold på havet stort sett hele livet. Henter all sin føde fra havet.

Detaljer

Fiskender i Buskerud

Fiskender i Buskerud Fiskender i Buskerud Steinar Stueflotten, Damenga 19, 3032 Drammen, e-post: steinarstue@c2i.net Fiskendene er en liten slekt ender med kun tre norske arter som alle forekommer i Buskerud. Siland og laksand

Detaljer

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 83 Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Jeløgata 2, gnr./bnr. 2/1250, Moss kommune har ingen registrerte sårbare eller trua arter i Artsdatabankens Artskart innenfor eiendomsgrensen.

Jeløgata 2, gnr./bnr. 2/1250, Moss kommune har ingen registrerte sårbare eller trua arter i Artsdatabankens Artskart innenfor eiendomsgrensen. Vedlegg Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan forekomster av sårbare eller trua arter eller verneverdige naturtyper, naturområder,

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen RAPPORT NR. 2-2005 SJØFUGLENE I STEINSFJORDEN OG TYRIFJORDEN RESULTATER FRA 10 ÅRS OVERVÅKNING AV HEKKEBESTANDER OG UNGEPRODUKSJON Av Bjørn Harald Larsen, Viggo

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Desember 2013 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

~-po_nt_ao_æ. Sjøfuglregistreringer på ØsHoldkysten

~-po_nt_ao_æ. Sjøfuglregistreringer på ØsHoldkysten 0 -----------------p_nt_a_æ Sjøfuglregistreringer på ØsHldkysten 197 4-2001 Mll..JØVERNA VDELINGEN Fylkesmannen i Østfld POSTADRESSE: STATENS HUS, POSTBOKS 325, 1502 MOSS TLF: 69 24 71 00 Rapprtens tittel

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan Sluttrapport. Nils Røv

Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan Sluttrapport. Nils Røv Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan Sluttrapport Nils Røv 202 NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden 8/1995 13-06-95 08:45 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 210

Detaljer

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO)

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 08.05.15 Riktig bruk av aktiviteter Første bud for at en observasjon skal bli registrert

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 Datert januar 2014 Forsidebilde er hvitkinngjess i fjæra i Indre Oslofjord Fotograf: Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn 2 Innhold Innledning... 4 Bakgrunn...

Detaljer

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

NYTT DOBBELTSPOR SKØYEN ASKER PARSELL LYSAKER - SANDVIKA FØR- OG ETTERUNDERSØKELSER FUGLELIVET I ENGERVANNET RAPPORT

NYTT DOBBELTSPOR SKØYEN ASKER PARSELL LYSAKER - SANDVIKA FØR- OG ETTERUNDERSØKELSER FUGLELIVET I ENGERVANNET RAPPORT NYTT DOBBELTSPOR SKØYEN ASKER PARSELL LYSAKER - SANDVIKA FØR- OG ETTERUNDERSØKELSER FUGLELIVET I ENGERVANNET RAPPORT 02 Rapport ferdigstilt 20.06.2015 RS ER ER Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr.

Detaljer

HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER SAMT SANKING AV EGG OG DUN I PERIODEN 1. APRIL 2017 TIL 31. MARS 2022

HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER SAMT SANKING AV EGG OG DUN I PERIODEN 1. APRIL 2017 TIL 31. MARS 2022 ArkivsakID.: 16/4039 Arkivkode: HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER SAMT SANKING AV EGG OG DUN I PERIODEN 1. APRIL 2017 TIL 31. MARS 2022 VILTNEMDAS VEDTAK: Larvik kommune har følgende

Detaljer

Verdifulle fugle- og naturområder og lokalisering av båthavner

Verdifulle fugle- og naturområder og lokalisering av båthavner Verdifulle fugle- og naturområder og lokalisering av båthavner Nesoddlandet, Indre Oslofjord med Bunnefjorden Av Jan Erik Røer, rådgiver, Norsk Ornitologisk Forening, Juli 2017 Kysten av Nesoddlandet er

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

Oppdragsgiver: Norsk institutt for naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, Lista Lokallag (NOF-LL)

Oppdragsgiver: Norsk institutt for naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, Lista Lokallag (NOF-LL) Rapport: Ærfugl i Farsund kommune 1988-2012: Hekkepopulasjon, kullstørrelse, hekkesuksess og rekruttering. Presentasjon av materialet, med historikk og metoder. Oppdragsgiver: Norsk institutt for naturforskning

Detaljer

ibk* '"'h . *. ,. A :>r., -..., p._.., - - -,, $, :,, Faunira -.y. l'.. : b, .,, ,.+.-J.,... ..,. -.. *.,..._. *..r^.::(i*. J ,'.. 1..

ibk* ''h . *. ,. A :>r., -..., p._.., - - -,, $, :,, Faunira -.y. l'.. : b, .,, ,.+.-J.,... ..,. -.. *.,..._. *..r^.::(i*. J ,'.. 1.. ..,. -.. *.,..._. *..r^.::(i*. J.... -.......,'.. 1.. - - -,, $, :,, Faunira ibk* '"'h -. -...., p._..,.,, -.y. 'C;,.. -.,, x,.i-...,..,.; -e*.. >., -. y =,.,... 4-? -,,..,. i..-..-... :,,.. -p&:+~;~@*~~db?'

Detaljer