Hekkende sjøfugl i Oslo og Akershus 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hekkende sjøfugl i Oslo og Akershus 2003"

Transkript

1 Hekkende sjøfugl i Oslo og Akershus Ornitologiske registreringer på sjøfuglkoloniene i indre Oslofjord Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus

2 Sammendrag Hovedtrekkene i utviklingen av sjøfuglbestandene i Oslo og Akershus er nå negativ. Det er særlig bestanden av hettemåke som er kraftig negativ. Årets tellinger ga en totalbestand på et nivå fra tiden før vi begynte våre tellinger i midten av 197-årene. Også gråmåkebestanden hadde negativ utvikling sammenlignet med tellingene for to år siden. Mens hettemåkens endring nok har en regional årsak så kan gråmåkeendringen skyldes noe lokalt omkring øygruppen Steilene. Makrellterne klarte seg noe bedre enn ved siste registrering, men langtidstrenden er fortsatt negativ sammenlignet med 198-årene. Vi ser også at stokkanda snart er borte som hekkefugl i skjærgården. Hvitkinngås, grågås, ærfugl, og svartbak nådde nye toppnivåer. Tjeld og sildemåke hadde også et rimelig godt år i. Totalbestanden av alle arter sjøfugl (ekskl. en sandlohekking på Fornebu, Bærum (se under artsomtalen)) var i på 686 par. Dette er en nedgang fra 898 par i 21 på 16,% (altså på to år). Nedgangen skyldes altså i hovedsak nedgang i hettemåkebestanden (-26%), men også en kraftig nedgang i gråmåke (-7,4%) i år. Nedgangen for disse arter oppveies altså ikke i at en rekke arter øker, der særlig hvitkinngås (+62%), ærfugl (+79%) og svartbak (+44%) må nevnes. Sildemåke pleier å øke, men var i år stabil (-,4%). Makrellterne pleier å avta, men slo i år til med en liten økning (+7,4%). Reservatbestanden hadde en nedgang på 8,7% siden 21. Nedgangen skyldes i hovedsak en nedgang i hettemåkebestanden (-1,7%), men også et betydelig fall i gråmåkebestanden (-27%). Reservatene holder bare 36% av den samlede hekkebestanden av sjøfugler i fjorden. For hvitkinngås, ærfugl, svartbak og makrellterne var det betydelig økning i reservatbestanden. Innledning Indre Oslofjord er et viktig område for friluftsopplevelser for innbyggere i Stor-Oslo og omegn. Opplevelsesverdiene er, ikke minst, knyttet til rike hekkebestandene av sjøfugl. Samtidig utgjør deler av friluftslivet en trussel mot de samme sjøfuglene. Dette var noe av bakgrunnen for at det ble opprettet 24 sjøfuglreservater i 1978/-79. Tellingene er mangfoldiggjort ved publikasjon i Norsk Ornitologisk Forening - Oslo og Akershusavdelingens lokaltidsskrift Toppdykker n i nr. 4 / ss der det gis en oversikt over de forskjellige artenes historie og forekomst i indre Oslofjord (artikkelen ligger også på foreningens webside: De hekkende sjøfuglene i fjorden er blitt fulgt nøye fra arbeidet med å skaffe data til verneplan for sjøfugler startet opp i 1974 og videre frem til i dag. I det nåværende overvåkingsprogrammet blir de hekkende sjøfuglene talt opp annethvert år, ofte med spesialinventeringer i mellomårene for f.eks. siland, hvitkinngås mm. d.e. arter som ikke så lett fanges opp ved standardtellingene eller arter der man av ulike årsaker ønsker mer sammenhengende data. Tellingene i var fullstendige totaltellinger etter standardprogrammet dvs. både sjøfuglreservatene og ikke-reservatene i hele indre Oslofjord blir inventert. Oppdragsgiver er Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 2

3 Materiale og metoder Tellingene ble gjennomført på samme måte som beskrevet i tidligere rapporter levert Fylkesmannen. I hovedsak er det slik at to personer går i land i hekkekolonien (i mindre kolonier holder det med en person). Disse gjør en direkte reiropptelling der gjennomsnittstallet for antall hekkende par brukes for hettemåke (der reirene ofte ligger svært tett og det ofte er store koloonier), mens vi roper til hverandre hva vi finner av stormåker, ærfugl og annet og bruker det tallet vi kommer frem til i fellesskap. Ærfugl og grå-/kanadagjess kan ofte ha klekt allerede medio mai slik at eksakt hekkeplass er ukjent. Vi prøver å koble opp riktig antall observerte ungekull til korrekt lokalitet ettersom hvor vi ser kullene i forhold til funn av tomme ande-/gåsereir. I tillegg registreres antall individer av gravand og siland da disse ikke lar seg registrere som hekkende. Hovedtellingene ble i utført 16., 18. og 24. mai og omfattet det samme geografiske området som tidligere, dvs hele indre Oslofjord fra Småskjær ved Drøbak i Frogn og nordover. Bunnefjorden ble talt opp den 16. mai, Asker- og Bærumsskjærgården den 18. mai og øyene i Drøbaksund den 24. mai. Ternetellingene ble som vanlig lagt til juni da makrellterna hekker senere enn de fleste måkeartene. Da registrerte vi, som vanlig, bare hekkeplasser i nordre del av Bunnefjorden (altså ikke helt inn til de to skjærene i bunnen av Bunnefjorden) og ellers kommunene Asker, Bærum og Oslo. Disse tellingene ble gjennomført 7. juni. Årets telletidspunkter er svært normale, og våren var også værmessig temmelig normal. Resultater og diskusjon Resultatene er presentert arts- og lokalitetsvis i tabellene 1) Reservater og 2) Ikke-fredete lokaliteter der totaltallene er sammenliknet med totalene fra forrige telling i 21. Resultatene er kommentert og diskutert i ledsagende tekst, først med utgangspunkt i de ulike lokalitetene, dernest med utgangspunkt i de enkelte artene. 1) Reservatoversikt Se tabell. Den totale bestanden i reservatene var 2473 par av 18 arter. Dette er en nedgang i reservatbestanden på 8,7% siden 21. Nedgangen skyldes i hovedsak en nedgang i hettemåkebestanden (-1,7%), men også et betydelig fall i gråmåkebestanden (-27%). Reservatene holder bare 36% av den samlede hekkebestanden av sjøfugler i fjorden. For hvitkinngås, ærfugl, svartbak og makrellterne var det betydelig økning i reservatbestanden. Reservatene huser mer enn halvparten av totalbestanden for ærfugl (52%) og sildemåke (51%), og mer enn en fjerdel av svartbak (46%), hettemåke (4%), gråmåke (37%), og makrellterne (26%), og nesten for tjeld (22%). Alle reservater holdt hekkende sjøfugl, men for Malmøyskjær var det ynkelige tre par (som alle mislyktes) og Kavringen i Oslo og Furuskjær i Bærum var hekkebestandene bare på omkring 1 par. Hertugskjær, Oslo. 3 par totalt, en riktig fin makrellternekoloni (21 par) har etablert seg her de siste årene. 3

4 Malmøyskjær, Oslo. Kun 3 par med sjøfugl. Skjæret har ligget temmelig brakt i mange år nå. På juniregistreringen var det ingenting å se her så antagelig lyktes ingen av de tre parene å få frem unger. Kaninøya, Oslo. Har i mange år nå vært den siste "gjenlevende" av de virkelig store hettemåkekoloniene i Oslofjorden, med normalbestand på omkring 1 par. I 21 var nesten alle hettemåkene borte, og det var lite av annen sjøfugl. I år var hettemåkene fullstendig borte også fra denne lokaliteten. På den positive siden er det at makrellternene synes å ha funnet tilbake til lokaliteten, med 28 par igjen er dette fjordens største hekkeplass for makrellterne. Det var ingen terner her i 21, men det har tidligere vært en av fjordens (en av landets?) aller største hekkeplasser for makrellterne. På skjæret har det også nå etablert seg sildemåke med hele 2 par. Skjæret har også en del fiskemåke, slik som i gamle dager. Lokaliteten er nok noe forstyrret av båtplassene på Malmøysiden. Kavringen, Oslo. Kun 14 par, for det meste gråmåker. Nytt av året er det første hvitkinngåsreiret på Kavringen. Knerten, Nesodden. Betydelig nedgang i antallet stormåker, fra 212 par i 1999 til 155 par i 21 og bare 48 par i. Nedgangen har vært registrert allerede fra til Sildemåkekolonien var i 21 nesten helt borte, i år bare 2 par. Knerten er en viktig hekkeplass for ærfugl med hele 22 par. Det er økt aktivitet omkring friluftslivet generelt på Steilene uten at vi skal påstå at det har vært folk i land. Mink skal ha vært registrert (ødela et grågåsreir! På naboøya Fyrsteilene i 22). Det er nedgang i alle koloniene i Steileneøygruppen. Nordøstre Askeskjær, Frogn. Noe nedgang i antall stormåker, særlig gråmåke. 66 par sildemåke er den største kolonien for arten i telleområdet. Hele 29 ærfuglreir er også ny rekord og best i fjorden. Lagmannsholmen, Bærum. Holmen var dårlig mot slutten av 9-årene, men hettemåkene kom tilbake i 21, i år 67 par hettemåke. Lokaliteten er nok noe forstyrret av sportsfiskere og vannmotorsykkelkjøring. Sandholmen, Bærum. Også Sandholmen var dårlig mot slutten av 9-årene, men hettemåkene re-etablerte seg i 21, i år 311 par hettemåke som er noe ned fra 21 (fjordens tredje største). Det synes som om fuglene på holmen har dårlig hekkesuksess hvilket kan skyldes at det nå er så grunt mellom Langodden (på nordsiden) og holmen at rev, grevling og hund kommer ut på hekkeholmen. Man burde vurdere å få gravet opp en kanal på muddersletta mellom holmen og fastlandet på Langodden for å hindre total gjengroing av sundet. Alv, Bærum. 6 par, i hovedsak stormåker. Normalt, men ned fra fjorårets 7 par. Svartskjæra, Bærum. Ytterligere kraftig nedgang. Kun 2 par, mot 191 i 1999!. Hettemåkene forsvant i 21 og blitt erstattet av en liten koloni med sildemåker (i 21 mest gråmåker). De fleste ligger på Jaktskjæret. Møkkalassene, Bærum. Bedre kvalitativt enn vanlig, men kvantitativ nedgang da hettemåkene forsvant på slutten av 9-tallet. 29 par gråmåke av de totalt 58 parene med sjøfugler. Makrellternene prøver seg igjen, de ligger på sydskjæret, 11 par. Hele 8 reir/kull ærfugl. 4

5 Ytre Vassholmen, Bærum. 188 par sjøfugl er en reduksjon fra 21, men som normalt. Var også i år den største stormåkekolonien blant reservatene, med 134 par gråmåke (ned fra 162 par i 21), 14 par sildemåke (opp fra 1 par) og 7 par svartbak (opp fra 5). Hele 1 ærfuglreir og minst 2 hekkende par med hvitkinngås. Terneskjær, Bærum. 49 sjøfuglpar er ytterligere reduksjon fra sist (57 par både i 1999 og 21). Lokaliteten har i mange år vært en bortimot ren sildemåkekoloni (42 par sildemåkereir (ned fra 51 par)). Mellomskjær, Bærum. Den tidligere hettemåkekolonien ble overtatt av stormåker på slutten av 9-årene. Det er hovedsakelig sildemåker som legger seg til (24 par). Mens ternene var borte i 21 så hekket det i år igjen 12 par makrellterne på den fine skjellsand-/grusstranda i sørøst. Prinseskjær, Bærum. Godt hettemåkeresultat, opp til 374 par (fra 171 par i 21) gir fjordens nest største hettemåkekoloni i år. Dessverre var makrellternene borte herfra, i 21 huset holmen fjordens største ternekoloni (26 par). Furuskjær, Bærum. Dette reservatet har ofte en makrellternekoloni.ternene var borte herfra i 21, men var tilbake for fullt i år med hele 26 par (nest størst i fjorden). Terneholmen, Asker. En underlig koloni med en relativt kortvarig, men stor, hettemåkekoloni fra ca 198 av til midten av 9-årene, en kortvarig re-etablering i Selv om lokaliteten nå bare huser 65 hekkende par sjøfugl (mot omkr. 25! for 15 år siden) er holmen like vel interessant. En mindre stormåkekoloni er i emming, mest gråmåke. Ærfuglen blir vanligere (hele 11 par/kull) og de første hvitkinngjessene, hele 7 par, er etablert. Kun 2 par grågås på denne gamle grågåsplassen i år. Lille Bjørkøyskjær, Asker. Med 25 par gråmåke og 41 par sildemåke var kolonien noe større enn tidligere og vi ser at det i år har blitt en overvekt av sildemåke. Ærfuglen kom for fullt i 21 (6 par), økte på til 9 par i år. Vi noterer oss at det hekker fler og fler, særlig stor- (grå-)måke på naboholmen Store Bjørkøyskjær. Hvalskjær, Asker. 36 par gråmåke og 11 par sildemåke er omtrent identisk med 21, og mye på et så lite skjær. 3 ærfuglreir også her, opp fra 2. Ulvungene, Asker. Her holder hettemåkene ennå stand, 57 par er en økning (fra 446 par i 21 (men dette var nedgang siden 1999)). Den største hettemåkekolonien blant reservatene også i år. Ulykkesskjær, Asker. Heller ikke i denne kolonien var det noen større endringer, hettemåkeklonien på 238 er den fjerde største blant reservatene. 2) Ikke fredete lokaliteter Bestanden i de ikke-fredete lokalitetene gikk ned med 2%. Her skyldes nedgangen helt klart hettemåke og noe fiskemåke og sildemåke. I rapporten nevner vi bare noen av de viktigste ikke-fredete lokalitetene: Flatskjær, Ås. En utrolig interessant lokalitet innerst i Bunnefjorden hva makrellterne angår, hele 22 par. Dessverre unngår denne lokaliteten vår oppmerksomhet under 5

6 ternetellingene da den ligger utenfor det området vi da prioriterer, men like fullt er dette den tredje beste ternekolonien i indre Oslofjord. Tuskjær, Ås. En koloni som i år huset hele 371 par hettemåke og 28 par fiskemåke. Søndre Skjærholmen, Nesodden. I 21 var dette den største sjøfuglkolonien i fjorden, med 19 par totalt. I år var hettemåkene igjen borte (og det har egentlig aldri vært noen stabil forekomst av hettemåke på lokaliteten). Selv om holmen i år bare huset 91 par sjøfugl, hvorav 36 par gråmåke, så er dette en ytterst interessant lokalitet rent kvalitativt. Skjærholmene er mest kjent som hekkeplass for hvitkinngås, i år 21 par på denne søndre holmen. Det synes som om det er hvitkinngås som vinner i konkurransen mot kanada- og grågåsa da bestanden av kanadagås nå bare var 3 par, og ingen grågås ble notert i år. Nordre Skjærholmen, Nesodden. Tidligere har alle de fire gåseartene hekket her, men i år var kanadagåsa borte. Holmen er en viktig lokalitet for hvitkinngås, med 19 par, og den eneste hekkeplassen for snøgås. Snøgåsbestanden har vært dalende på den måten at de tre gjenværende fuglene antagelig har vært sterile hunner. De ruger, men får ikke unger. I år var det en hybridgasse (snøgås x?hvitkinngås) med på laget, men det kom ikke unger ut av hekkingene i år heller. 5 par grågås hekket. Husbergøya, Nesodden. En fin stor- og fiskemåkekoloni i brattkanten i sør. Fortsatt reduksjon i fiskemåke (22 par mot 31 par i 21, som da var en halvering av normalen), men kraftig vekst i gråmåke (12 par mot 65 par i 21), stabilt for sildemåke (36 par mot 42 par i 21). Det legger seg til fler og fler hvitkinngås på den flatere delen i NØ (8 par) og fler og flere gjess hekker inne i mellom buskene i brattene i SØ. Kaffeskjær, Oslo. Hettemåka synes å komme tilbake til lokaliteten etter at det var en del hærværk i kolonien på slutten av 9-årene. Ytterligere nedgang i fiskemåkekolonien etter hærverket i 1999, nå bare 37 par. Men like fullt den tredje største kolonien for fiskemåke i undersøkelsesområdet. Kolonien er svært plaget av båter som fortøyes på nordsiden av holmen. Antagelig er det en del private desimeringstiltak i forbindelse med båtplassene. Bleikøykalven, Oslo (tidligere også oppgitt som Kalvodden, som strengt tatt bare er den aller ytterste halvøya). Også i år den største koloni i fjorden av hvitkinngås (39 par) og gråmåke (251 par), samt i år også for sildemåke (68 par)). Ærfuglen trekker lenger og lenger inn i fjorden som hekkefugl, 9 par ærfugl på Bleikøykalven i år. Jakteskjær, Oslo. En koloni som kommer og går, i år var plutselig hettemåkene tilbake, 359 par samt 2 par hvitkinngås. Nakkodden, Oslo. Det har gjennom de siste årene bygget seg opp en koloni på den smale odden av Nakkholmen som stikker ut nordover, i år hele 24 par hvorav 143 par hettemåke og 51 par fiskemåke. Nest beste fiskemåkelokalitet i indre Oslofjord i. Det ligger nå også litt hettemåke på Nakkholmens sydside, og de er tilbake på Nakkeskjær i bukta på sydsiden. Rogneskjær, Asker. Fjordens beste fiskemåkekoloni i. Rauskjærene, Asker. Har bygget seg opp de siste årene. Konflikt med friluftslivet. Steilene, Nesodden. Som for naturreservatet Knerten, så er det en generell nedgang i bestanden også på Storsteilene og de andre øyene i området inkl. Rekeskjær. Storskjær i Hallangspollen, Frogn. Den beste lokaliteten i området, den første plassen 6

7 knoppsvanen etablerte seg på i indre Oslofjord (i 1993). 12 par hettemåke er som normalt, bare 1 par makrellterne var dårlig. Knoppsvaneparet har forflyttet reirplassen til det nærliggende Terneskjær. Småskjær, Frogn. Normalt en god hekkelokalitet. I år var hettemåka borte (igjen), men 29 par fiskemåke, 2 par gråmåke og 7 par sildemåke er som normalt. 3) Artsoversikt Herunder presenterer vi artene med korte kommentarer for eventuelle endringer fra siste telling i 21, evnt. med andre opplysninger. De viktigste artene er vist med grafer med historisk oversikt for både total- og reservattellingene. På figurene er det vist historisk oversikt f.o.m (+ data fra ) over bestanden i henholdsvis totalt alle lokaliteter (blå datapunkter) og i reservatene (rosa datapunkter) i indre Oslofjord. En linje er trukket mellom datapunktene ved årlige tellinger, ikke linje mellom datapunktene dersom det ikke er årlige data. Bokstavkoden i parentes () etter artsnavnet viser til symbolbruken i tabellene. Knoppsvane (Kns) Fem hekkende par i tilknytning til indre Oslofjord. Hekkeparene er utrolig stedbundne ett par innerst i Bunnefjorden, ett par på Bleikøya/Bleikøykalven, ett par i Hallangspollen (fjordens aller første, fra Forflyttet seg i år fra Storskjær til det nærliggende Terneskjær), og ett par på Søndre Askeskjær i Frogn (ny lokalitet). I tillegg har et par med tre unger hatt tilhold i kilene på Fornebu (nytt par), men vi vet ikke hvor de har hekket (formodentlig i Bærumsskjærgården). Det hekker også ett par i det fjordnære Engervann i Bærum (ikke med i tallene). Nytt er også et par på Hjelpskjær, Røyken i Buskeruds del av Drøbaksund. Grågås (Gg) 72 reir/kull er nok en ny rekord for denne arten. Av disse er bare 12 av parene/kullene i sjøfuglreservatene, som normalt. GRÅGÅS ANT.HEKK.PAR

8 Snøgås (Sg) 3 rugende fugler og minst én hann. Det synes som om de tre gjessene som ruger sammen på Søndre Skjærholmen kan være sterile da de ikke har fått frem unger siden. I år hadde den ene av gjessene knyttet til seg en ivrig, voktende hybridgasse (hybrid snøgås x hvitkinngås?), men selv ikke dette medførte noen vellykket hekking. Ingen unger ble sett. For snøgåsa i Norge, se Bergan (22) Toppdykker'n, nr. 3/22 ss Kanadagås (Kg) 39 par er temmelig normalt for de siste 5-6 årene. Ingen økning skyldes kanskje vellykket forvaltning i form av eggpunktering, skadefelling og noe jakt. KANADAGÅS 7 ANT.HEKK.PAR Hvitkinngås (Hg) Bestanden har økt til hele 115 par, hvorav 21 i reservatene. Fra 21 av er hvitkinngåsa nå den tallrikeste hekkende gåsearten i undersøkelsesområdet. Det har tidligere vært fire klassiske lokaliteter i Bunnefjorden; Søndre og Nordre Skjærholmen, Bleikøykalven og også Husebergøya. Nye lokaliteter i Bunnefjorden er nå Kavringen i havnebassenget, Nakkholmen og Jakteskjær. Fra Vestfjorden: Ytre Vassholmen i Bærum (etablert 1998), Terneholmen, Rauskjær og nå også Djupalen i Asker og Fyrsteilene i Nesodden (her siden 1993). Fra Buskerudsiden ser vi at den hekket første gang i år, 1 par på Sundbyholmen, Røyken. HVITKINNGÅS ANT.HEKK.PAR

9 Gravand 13 observerte individer talt opp. Bestanden har, siden 1989 (da vi begynte å telle opp antall individer under maitellingene) variert mellom ind. På flere lokaliteter i fjorden er det nå til vanlig færre gravender å se enn for 2 år siden selv om dette ikke kommer tydelig frem i våre tall, kanskje tallene våre også inkluderer individer som fortsatt er på vårtrekk (selv om fuglene i våre strøk ligger og ruger). Vi mener også at det er klart færre gravandkull i dag enn tidligere. Kanskje gravanda ikke liker at vannkvaliteten har bedret seg. Det er kanskje på tide med egne registreringer av gravand i mellomperiodene. Stokkand (Sa) Kun 3 reir funnet, bekrefter en negativ langtidstrend. Den faktiske hekkebestanden er ganske sikkert en del høyere da det nok hekker noen inne på de større øyene som vi ikke inventerer, samt omkring kilene på Fornebu. Men før gjessene kom var i alle fall stokkandbestanden betydelig høyere. STOKKAND ANT.HEKK.PAR Ærfugl (Æf) Som sedvanlig en ny sterk økning fra årene før, hele 197 par/kull i år. Det er fortsatt området omkring Askeskjæra, Frogn og Steilene, Nesodden som er hovedområdet for ærfugl i Oslo og Akershus (og Sundbyholmene/Høvikskjær på Røykensiden), men ærfuglen hekker nå helt inne i havnebassenget (Kavringen, Oslo). ÆRFUGL 25 ANT.HEKK.PAR

10 Siland 28 individer talt opp, arten øker for hvert eneste år. Bedret vannkvalitet er en sansynlig forklaring. Tjeld (Tj) 126 par er en svak økning og det nest beste året gjennom tidene. Men vi vurderer bestanden som liggende i en stabil trend for de siste 15 årene. Reservatbestanden er utrolig stabil på 21-3 par, i år 28 par. TJELD ANT.HEKK.PAR Rødstilk (Rs) Som vanlig en art som er vanskelig å anslå. Vi fant 3 sannsynlige territorier, temmelig stabilt (3 territorier de siste tre tellingene) og på de vante plassene, men vi fant flere i perioden Sandlo Sandlo har ikke vært hekkefugl i indre Oslofjord siden før vi begynte regelmessige tellinger (siste kjente hekking fra ). Både i år og i fjor hekket imidlertid et par på ukjent sted på Fornebulandet. Fuglene var muligens ikke tilknyttet strandsonen (selv om de ble observert ved Rolfsbukta 6.6.3), men kanskje like gjerne inne på brakkmark i forbindelse med Fornebuutbygging et sted. Funnet er derfor ikke med i oversikten (ble ikke registrert i forbindelse med tellingene). 1

11 Hettemåke (Hm) Bestanden er nå på en størrelse som fra tiden før vi begynte våre tellinger, 378 par er det laveste vi har registrert noen gang! Bestanden sank med drøyt 26% på to år. Hettemåke utgjør like fullt fortsatt så mye som 56% av totalt antall sjøfuglpar i fjorden (mot normalt omkring 9% i 198- og 9-årene) og 61% av reservatbestanden. Mens det tidligere var en rekke kolonier med over tusen par var årets rekord på bare 54 par (Ulvungene, Asker). Fem andre kolonier hadde mer enn 3 par: Jakteskjær v. Gressholmen/Oslo, Badeskjær v. Fornebu/Bærum, Prinseskjær/Bærum, Sandholmen/Bærum, og Tuskjær/Ås innerst i Bunnefjorden. Fra Buskerudsiden av fjorden er hettemåka bortimot fraværende med unntak av en mindre koloni på Geitungholmen utenfor Slemmestad/Røyken. HETTEMÅKE ANT. HEKK. PAR

12 Fiskemåke (Fm) Noe nedgang, 573 par er det dårligste året siden Nedgangen er ikke værre enn at det ikke er urovekkende, antagelig er bestanden ganske stabil. 68 par i reservatene er temmelig stabilt, men også her er det en meget svak negativ langtidstendens. De tre beste lokalitetene er ikke fredet; Rognholmen, Asker (52 par) og Nakkodden d.e. nordspissen av Nakkholmen, Oslo (51 par), dernest Kaffeskjær, Oslo (37 par). Beste reservatlokalitet er 25 par på Kaninøya, Oslo, men også ikke-reservatene Tuskjær/Ås, Torvøya/Bærum og Småskjær i Drøbaksund/Frogn kommer foran det beste reservattallet. FISKEMÅKE ANT. HEKK. PAR Gråmåke (Gm) Gråmåka har en positiv langtidstrend selv om totalbestanden i år gikk ned (-9%) i forhold til i 21, 141 par er like fullt det nest beste gråmåkeåret i historien. Særlig var reduksjonen i reservatene markert der gråmåka hadde sitt dårligste år siden Tre kolonier med over hundre par: Bleikøykalven, Oslo (251 par), Ytre Vassholmen, Bærum (134 par) og Husebergøya, Nesodden (12 par). Naturreservatet Knerten i Steilene, Nesodden huset merkelig få (kun 45 par). Mye av årsaken til nedgangen for gråmåke ligger nok her da dette har vært den største stormåkekolonien i indre Oslofjord i en årrekke. GRÅMÅKE 14 ANT. HEKK.PAR

13 Sildemåke (Sm) Nøyaktig 5 par er en ubetydelig nedgang fra fjoråret og den første nedgangen vi noen gang har registrert for sildemåke gjennom tretti år. Største koloni lå i år i Bunnefjorden; Bleikøykalven/Oslo 68 par. Dette er annerledes enn tidligere for denne arten som vi tidligere regnet som noe mer marin tilknyttet enn de andre artene og med preferanse for utskjærgården. Dernest: NØ Askeskjær, Frogn med 66 par. Lokaliteten Knerten i Steilene, Nesodden var plutselig borte (kun 2 par sildemåke). SILDEMÅKE ANT. HEKK.PAR Svartbak (Sb) Svartbaken fortsetter økningen, til rekordhøye 46 par totalt. Det er som før sjelden mer enn 1-2 par i hver koloni/lokalitet slik at det er mer en spredning av enkeltpar utover til større holmer og også til små skvalpeskjær enn noen egentlig kolonidannelse. Ytre Vassholmen, Bærum er et unntak til denne regelen med 7 par svartbak. På Buskerudsiden synes svartbaken i noe større grad å samle seg på hekkeholmer i løse kolonier. SVARTBAK ANT. HEKK.PAR

14 Makrellterne (Mt) En ørliten oppgang, fra 285 par i 21 til 36 par i år. Oppgangen er ikke større enn at den ligger godt innenfor måleusikkerhetene for en slik art. Hele 13 lokaliteter med mer enn ti par, som mest på Kaninøya, Oslo (28 par), Furuskjær, Bærum (26 par), Flatskjær, Ås (22 par) og Hertugskjær, Oslo (21 par). Det er verdt å nevne at Flatskjæret ikke ble inventert under ternetellingene i juni da det ligger så alene innerst inne i Bunnefjorden at vi ikke prioriterer tid på dette. Denne lokaliteten har følgelig potensiale til noe betydelig mer enn det vi finner på en tid (måketellinger medio mai) da arten knapt har kommet i gang med hekkingen. Makrellterna hekker senere enn måkene. Våre tall fra de første registreringsårene kan være underestimert da vi ikke talte egne ternetellinger før utpå 8-årene. En tilsynelatende negativ langtids bestandstrend kan like gjerne skyldes at arten hekker senere enn det den gjorde før. Med tanke på klimaendringene høres dette ikke særlig plausibelt ut, men det er jo sansynlig at næringstilgangen overstyrer klimaet hva egglegging angår. Imidlertid, det synes som om ternene har godt med mat i fjorden (men er den tilgjengelig på annet tidsrom en tidligere?). Da ternene bruker hekkeholmene ut juli måned burde en utvidelse av fredningstidspunktet til vurderes. Dette er i tråd med vår henstilling til Fylkesmannen i brev av MAKRELLTERNE ANT.HEKK.PAR

15 OSLO & AKERSHUS - reservater Lokalitet Kommune Dato Sum Kns Kg Hg Gg Sg Sa Æf Tj Rs Hm Fm Gm Sm Sb Mt Hertugskjær Oslo 16.mai/7.juni Malmøyskjær Oslo 16.mai/7.juni Kaninøya Oslo 16.mai/7.juni Kavringen Oslo 16.mai/7.juni Knerten Nesodden 24.mai Nordøstre Askeskjær Frogn 24.mai Lagmannsholmen Bærum 16.mai/7.juni Sandholmen Bærum 18.mai/7.juni Alv Bærum 18.mai/7.juni Svartskjæra Bærum 18.mai/7.juni Møkkalassene Bærum 18.mai/7.juni Ytre Vassholmen Bærum 18.mai/7.juni Terneskjær Bærum 18.mai/7.juni Mellomskjær Bærum 18.mai/7.juni Prinseskjær Bærum 18.mai/7.juni Furuskjær Bærum 18.mai/7.juni Terneholmen Asker 18.mai/7.juni Lille Bjørkøyskjær Asker 18.mai/7.juni Hvalskjær Asker 18.mai/7.juni Ulvungene Asker 18.mai/7.juni Ulykkesskjær Asker 18.mai/7.juni Sum % av fjordbestand 36,3, 17,9 18,3 16,7,, 51,8 22,2, 39,6 11,9 36,8 5,8 45,7 25,8 % av reservatbetand 1,,,3,8,5,, 4,1 1,1, 6,6 2,7 15,5 1,3,8 3,2 Sum Endring ,7, 16,7 11, 9,1, -1, 61,9-3,4-1, -1,7, -26,9 7,2 16,7 25,4

16 OSLO & AKERSHUS - ikke fredete lokaliteter i Ås og Oslo Lokalitet Kommune Dato Sum Kns Kg Hg Gg Sg Sa Æf Tj Rs Hm Fm Gm Sm Sb Mt Tuskjær Ås 16.mai Flatskjær Ås 16.mai Bunnebunn Ås 16.mai 1 1 Bunnefjorden øst Ås 16.mai 1 1 Malmøya Oslo 16.mai/7.juni Langøyene Oslo 16.mai/7.juni Skinnerskjær Oslo 7.jun Galteskjær Oslo 16.mai/7.juni Paddeskjær Oslo 16.mai/7.juni Nyreservat Oslo 16.mai/7.juni Bleikøya Oslo 16.mai/7.juni Bleikøykalven Oslo 16.mai/7.juni Hovedøya Oslo 16.mai/7.juni Galteskjær Oslo 16.mai/7.juni Nordre Lindøyskjær Oslo 16.mai/7.juni Nordre Lindøya Oslo 16.mai/7.juni Lindøya Oslo 16.mai/7.juni Søndre Lindøyskjær Oslo 16.mai/7.juni Ringskjær Oslo 16.mai/7.juni Heggholmen Oslo 16.mai/7.juni 3 3 Jakteskjær Oslo 16.mai/7.juni Gressholmen Oslo 16.mai/7.juni Nakholmen sør Oslo 16.mai/7.juni Nakkeskjær Oslo 16.mai/7.juni Nakholmen Oslo 16.mai/7.juni Nakholmen nord Oslo 16.mai/7.juni Nakodden Oslo 16.mai/7.juni Herbern Oslo 16.mai/7.juni 8 8 Bestumkilen Oslo 16.mai 1 1 Kaffeskjær Oslo 16.mai/7.juni Killingen Oslo 16.mai/7.juni Feieskjær Oslo 16.mai/7.juni

17 OSLO & AKERSHUS - ikke fredete lokaliteter i Nesodden og Frogn Lokalitet Kommune Dato Sum Kns Kg Hg Gg Sg Sa Æf Tj Rs Hm Fm Gm Sm Sb Mt Ildjernet Nesodden 18.mai Ildjernstein Nesodden 18.mai Kanalholme Nesodden 18.mai 1 1 Ildjernodden Nesodden 18.mai Lindholmen Nesodden 18.mai Helvik Nesodden 16.mai 1 1 Søndre Skjærholmen Nesodden 16.mai/7.juni Nordre Skjærholmen Nesodden 16.mai/7.juni Husbergøya Nesodden 16.mai/7.juni Fyrsteilene Nesodden 24.mai Storsteilene Nesodden 24.mai Rekeskjær Nesodden 24.mai Persteilene Nesodden 24.mai Søndre Langåra Frogn 24.mai 5 5 Lågøya Frogn 24.mai Selskjær Frogn 24.mai Nordvestre Askeskjær Frogn 24.mai Midtre Askeskjær Frogn 24.mai Søndre Askeskjær Frogn 24.mai Kaholmskjær Frogn 24.mai Hallangstangen Frogn 24.mai 1 1 Stakaskjær Frogn 24.mai Storskjær Frogn 24.mai Terneskjær Frogn 24.mai Flatskjær Frogn 24.mai 1 1 Hallangstein Frogn 24.mai Småstein Frogn 24.mai 1 1 Småskjær Frogn 24.mai Militærskjær Frogn 24.mai 1 1

18 OSLO & AKERSHUS - ikke fredete lokaliteter i Bærum Lokalitet Kommune Dato Sum Kns Kg Hg Gg Sg Sa Æf Tj Rs Hm Fm Gm Sm Sb Mt Rolfstangskjær Bærum 16.mai/7.juni Amerikaskjær Bærum 16.mai/7.juni Snarøykilen Bærum 16.mai 2 2 Indre Vassholmen Bærum 18.mai/7.juni Geitungen Bærum 18.mai/7.juni Geita Bærum 18.mai/7.juni Kråkeskjær Bærum 18.mai/7.juni 1 1 Rosenholmen Bærum 18.mai/7.juni 1 1 Mellomholmen Bærum 18.mai/7.juni Store Mikkel Bærum 18.mai/7.juni Ihleholmen Bærum 18.mai/7.juni Midtmikkel Bærum 18.mai/7.juni Mikkel Bærum 18.mai/7.juni Gåsøya Bærum 18.mai/7.juni 3 3 Furuholmen Bærum 18.mai/7.juni 1 1 Danmark Bærum 18.mai/7.juni Kalveskjær Bærum 18.mai/7.juni 1 1 Solvikskjær Bærum 18.mai/7.juni 1 1 Saraholmen Bærum 18.mai/7.juni Saraskjær Bærum 7.jun 1 1 Selskjær Bærum 18.mai/7.juni Torvøya Bærum 18.mai/7.juni Bjørkholmen Bærum 18.mai/7.juni Badeskjær Bærum 18.mai/7.juni Koksabukta Bærum 18.mai/7.juni Kråkholmen Bærum 18.mai/7.juni Feilskjær Bærum 18.mai/7.juni Junkern Bærum 18.mai/7.juni Holsa Bærum 18.mai/7.juni 2 1 1

19 OSLO & AKERSHUS - ikke fredete lokaliteter i Asker Lokalitet Kommune Dato Sum Kns Kg Hg Gg Sg Sa Æf Tj Rs Hm Fm Gm Sm Sb Mt Skogerholmen Asker 18.mai/7.juni Djupalstein Asker 18.mai/7.juni Djupalen Asker 18.mai/7.juni Rauskjær Asker 18.mai/7.juni Gåsungene Asker 24.mai 1 1 Søndre Bjørkøyskjær Asker 18.mai/7.juni Rognholmen Asker 18.mai/7.juni Rogneskjær Asker 18.mai/7.juni Furuskjær Asker 18.mai/7.juni Midtskjær Asker 18.mai/7.juni Miniskjær Asker 18.mai/7.juni 1 1 Torbjørnsøya Asker 18.mai/7.juni 1 1 Sværslepene Asker 18.mai/7.juni 2 2 Spannslokket Asker 18.mai/7.juni Skurven Asker 18.mai/7.juni Skurvestein Asker 18.mai/7.juni Middagsbukta Asker 18.mai 9 9 Viernbukta Asker 18.mai 1 1 Vendelsund Asker 18.mai 3 3 Nordre Jernholmen Asker 18.mai Sum ikke fredet Sum ikke fredet % endring ,6 15, 18,5 54,1 7,1-5, 12,1 32,4 5, -33,7-8,3 5,6-7,2 78,6 2,3 Total O&A % av totalbestand 1,,1,6 1,7 1,1,, 2,9 1,9, 55,5 8,4 15,3 7,3,7 4,5 Total O&A % endring ,9 15, 18,2 62, 7,5-5, 5, 79,1 22,3, -26,2-7,4-9,2 -,4 43,8 7,4

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 215 Tjeld. Galant skjærgårdsfugl med

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2015

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2015 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus eld. Galant skjærgårdsfugl med svak bestandsreduksjonstrend gjennom de siste tyve årene. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2013

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2013 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 23 Gråmåke i gressløk (fremmedart). Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en nedgang på 7 % i antall

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 25 Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Sammendrag Sjøfuglbestandene i indre Oslofjorden fra Småskjær i Frogn og nordover ble talt opp i mai-juni 25.

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2017

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2017 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 07 Hettemåke. Foto Unni Bakken. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Sammendrag ets sjøfugltellinger viste en total sjøfuglbestand i Oslo og Akershus

Detaljer

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer.

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer. Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås 2006 - Ornitologiske registreringer. Morten Bergan 2006 Tuskjær - svabergformet med hettemåker i sør og fiskemåker i nord Flatskjær flatt skjær med

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Ærfuglkall som løper i gang før oppflukt. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på %

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2007

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2007 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud Morten Bergan og Geir Sverre Andersen Sammendrag Denne rapporten tar for seg registreringer i indre Oslofjord i Røyken kommune og i Hurum kommune sør til Storskjær

Detaljer

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009 Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 29 Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud Rugende ærfugl på Ramvikholmen 29. Foto: Tonny Andersen Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2013 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2013 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud 213 Drøbaksund og Vestfjorden Svartbak. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på 8 % i antall hekkende par sjøfugl

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2017 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2017 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Flygende hettemåke. Foto Unni Bakken. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Sammendrag Årets sjøfugltellinger i Buskeruds del av indre Oslofjord (innenfor

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2011 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2011 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskud Drøbaksund Vestfjorden Nordre Sundbyholmen. Foto: Morten Bgan. Av Geir S. Andsen Morten Bgan Sammendrag Årets sjøfugltelling viste en oppgang 16 % i antall hekkende par sjøfugl

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009 Skurven med Flåskjær i bakgrunnen. Fotografert fra høyden inne på fastlandet. Foto: Morten Bergan. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Måsen, den glupe

Detaljer

Sommertelling av gjess i Oslo og Akershus Oslo kommune Friluftsetaten

Sommertelling av gjess i Oslo og Akershus Oslo kommune Friluftsetaten Sommertelling av gjess i Oslo og Akershus 2009 Oslo kommune Friluftsetaten Innledning Antall gjess i indre Oslofjord har økt siden 1980-tallet, men bestandsutviklingen er svært ulik for de tre artene som

Detaljer

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder I løpet av disse 30 minuttene skal vi lære mere om; -Hva karakteriserer sjøfuglbestandene i Vest-Agder i forhold til

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport 2012 1 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2007

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2007 Hekkende sjøfugl i indre Oslfjrd, Osl g Akershus 27 Mrten Bergan g Geir S. Andersen Hettemåkas reir ligger tett i tett i naturreservatene i indre Oslfjrd enn så lenge? Sammendrag NOF OAs sjøfugltellinger

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 214. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vest-Agder Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd.

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten. Handlingsplan for gjess i Oslo

Oslo kommune Friluftsetaten. Handlingsplan for gjess i Oslo Oslo kommune Friluftsetaten Handlingsplan for gjess i Oslo 2006-2010 2 Forord Friluftsetaten har utarbeidet en handlingsplan for forvaltning av gjess i Oslo kommune for perioden 2006-2010. Handlingsplanen

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007 Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 007 NOF-Telemark rapport 008 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern Sammendrag

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2002 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie:

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: -Registreringer i forkant av verneplan for sjøfuglreservater. (1973-78) -Oppsyn i enkelte reservater 198-1995 og alle reservater (utenom Søgne) kommune 1996-23. Biologiske

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 3 2003 NOF avd. Aust-Agder Registreringer av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård 2002 Registreringer av sjøfugler

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Vest-Agder. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Lillesand v/carl Erik Kilander (SNO) Gjennomført av: Norsk

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 125 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2011-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-123-6 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2016 Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Av Knut Olsen og Morten Helberg Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Vest-Agder 24.10.2016 Foto: Unge sildemåker ved Rauna 23. august

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008 Hekkende sjøfugl i Rogaland 28 Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Stavanger 5. september 28 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen Pb 59 41 STAVANGER Tittel: Hekkende sjøfugl i Rogaland

Detaljer

Tvedestrand kommune. ved utvidelse av småbåthavn. Notat

Tvedestrand kommune. ved utvidelse av småbåthavn. Notat Stakketoskjær naturreservat Tvedestrand kommune Konsekvenser ved utvidelse av småbåthavn Notat Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 41 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2010-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-039-0 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Jarstein naturreservat

Jarstein naturreservat Jarstein naturreservat Hekkesesongen 2015 Årsrapport nr 3-2015 Mink- og sjøfuglprosjektet Oskar K. Bjørnstad Karmøy Ringmerkingsgruppe Innhold Oppsummering 3 Artsgjennomgang 3 Grågås, Ærfugl, Havhest 3

Detaljer

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2009. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING Dato: 10.1.2017 REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av gås i Vestfoldskjærgården økt kraftig. Dette har ført til betydelige avlingsskader på de omkringliggende

Detaljer

Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Oslo og Akershus

Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Oslo og Akershus Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Oslo og Akershus RAPPORT NR. 8/2011 0 1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen, Postboks 8111, Dep. 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2003 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 Datert januar 2014 Forsidebilde er hvitkinngjess i fjæra i Indre Oslofjord Fotograf: Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn 2 Innhold Innledning... 4 Bakgrunn...

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2009

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2009 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2009 Hettemåka er fortsatt den vanligst hekkende sjøfuglen i indre Oslofjord. Foto: Morten Bergan. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Måsen, den glupe

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2004 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

URBPOP-rapport nr Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014.

URBPOP-rapport nr Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014. URBPOP-rapport nr. 1-2015 Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014. URBPOP-rapport nr 1-2015 Tittel: Ringmerking i kolonier og reservater i 2013 og 2014 Forfattere: Alf Tore Mjøs

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2006. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Lillesand v/carl Erik Kilander (SNO) Gjennomført av:

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2008. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD OVERVÅKNING AV HEKKENDE VANNFUGL I STEINSFJORDEN OG NORDRE DEL AV TYRIFJORDEN I 1999 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune. Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune. Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016 Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016 Georg Bangjord og Sigurd Bangjord, Trondheim 14. desember 2016 INNHOLD 1. OPPDRAG

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2007. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 215 Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Foto: Mellomskarv og sildemåker på Rauna. Knut Olsen Av Knut Olsen og Morten Helberg Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Vest-Agder 9.1.216

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden 8/1995 13-06-95 08:45 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 210

Detaljer

Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007

Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007 Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007 Ingvar Spikkeland, Roald Opsahl & Jan Petter Vaaler Spikkeland, I., Opsahl, R. & Vaaler, J. P. 2008: Fuglefaunaen i Øymarksjøen, Marker 2007. Natur i Østfold 2008, 27(1-2):

Detaljer

Grågås i Arendal og Grimstad

Grågås i Arendal og Grimstad Grågås i Arendal og Grimstad -utbredelse og bestandsutvikling Foto: Rolf Jørn Fjærbu Jan Helge Kjøstvedt & Rolf Jørn Fjærbu NOF avd. Aust-Agder et oppdrag fra Arendal og Grimstad kommuner Fugler i Aust-Agder

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Rogneskjær fuglefredningsområde i Asker kommune, Akershus fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Rogneskjær fuglefredningsområde i Asker kommune, Akershus fylke Supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden DNs tilrådning for Oslo og Akershus fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Rogneskjær fuglefredningsområde i Asker kommune, Akershus fylke

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåking av hekkende vannfugl i Steinsfjorden, nordre del av Tyrifjorden og Væleren i 2006 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i

Detaljer

Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma. Våren Utført på oppdrag fra Jernbaneverket. Feltarbeid ved Roger Nesje

Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma. Våren Utført på oppdrag fra Jernbaneverket. Feltarbeid ved Roger Nesje Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma Våren 2013 Flom i Vorma. Skibladnerbrygga. Vorma ved Eidsvoll, 1. juni 2013 Foto: Roger Nesje Utført på oppdrag fra Jernbaneverket Feltarbeid ved Roger Nesje

Detaljer

INNSEILING OSLO PÅ TIDE Å OPPDATERE SJØKARTENE DINE

INNSEILING OSLO PÅ TIDE Å OPPDATERE SJØKARTENE DINE INNSEILING OSLO PÅ TIDE Å OPPDATERE SJØKARTENE DINE NY MERKING AV SKIPSLEIA I OSLOFJORDEN Farledsprosjektet Innseiling Oslo er et todelt prosjekt. Del en, utdypningsprosjektet ble fullført våren 2016.

Detaljer

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 Flekkerøy bygg AS v/frode Stokkeland Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) NATURFAGLIG BEGRUNNELSE FOR HENSYN TIL HEKKEHOLME FOR MAKRELLTERNE I REVIDERT

Detaljer

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA)

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Rapport: SEAPOP feltarbeid på Rauna 2014. Oppdragsgiver: Gjennomført av: Utarbeidet av: Korrektur: - Rapport dato: 30.09.2014 0 Innhold Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening,

Detaljer

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk:

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk: Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt 030110685 Lokalt viktig C Sand- og grusstrand Grus- og steinstrender med spesiell flora 01-01-2003 (siste) Lokalitetskrivelse innlagt av B0B den 13.10.2003, etter unders0kelse

Detaljer

Saksutskrift. Forvaltningsplan for gjess for Frogn - høring

Saksutskrift. Forvaltningsplan for gjess for Frogn - høring Arkivsak-dok. 16/01493-5 Saksbehandler Eli Moe Saksutskrift Forvaltningsplan for gjess for Frogn - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Viltnemndas arbeidsutvalg 2015-2019 02.03.2017 5/17 2 Hovedutvalget for

Detaljer

Overvåking av hekkende silde- og gråmåker på Lyngøy, Tysnes, Hordaland sommeren 2015

Overvåking av hekkende silde- og gråmåker på Lyngøy, Tysnes, Hordaland sommeren 2015 Overvåking av hekkende silde- og gråmåker på Lyngøy, Tysnes, Hordaland sommeren 2015 Oppdragsgiver: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd. Hordaland

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Rapport 2013-35 Forsidebilde Toppskarv utenfor kolonien i Skarveura i Flakstad kommune. Foto: Bjørn Harald Larsen, 6.6.2013. RAPPORT

Detaljer

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Bauskjevika den 13.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

Oppdragsgiver: Norsk institutt for naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, Lista Lokallag (NOF-LL)

Oppdragsgiver: Norsk institutt for naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, Lista Lokallag (NOF-LL) Rapport: Ærfugl i Farsund kommune 1988-2012: Hekkepopulasjon, kullstørrelse, hekkesuksess og rekruttering. Presentasjon av materialet, med historikk og metoder. Oppdragsgiver: Norsk institutt for naturforskning

Detaljer

UTREDNING. Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune. Magne Husby

UTREDNING. Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune. Magne Husby UTREDNING Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 168 Steinkjer 215 Vannfuglenes bestandsutvikling og

Detaljer

Sjøfugler i Karmøy Hekkesesongen 2005

Sjøfugler i Karmøy Hekkesesongen 2005 Sjøfugler i Karmøy Hekkesesongen 2005 Rapport fra Innhold 3 Innledning 5 Ternekoloniene 1. Krossholmen 2. Syrevågen 6 3. Grødemsvatnet 7 4. Årabrot / Åkrehamn 8 5. Tjøsvollsvatnet 6. Salvøy 9 7. Kavholmen

Detaljer

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson 1 HVORDAN DESIMERE HUBRO PÅ EN MEST MULIG EFFEKTIV MÅTE BEGRENSE NÆRINGSTILGANGEN VED: 1. PLANTE TIL KYSTLYNGHEIA MED

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen RAPPORT NR. 2-2005 SJØFUGLENE I STEINSFJORDEN OG TYRIFJORDEN RESULTATER FRA 10 ÅRS OVERVÅKNING AV HEKKEBESTANDER OG UNGEPRODUKSJON Av Bjørn Harald Larsen, Viggo

Detaljer

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO)

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 08.05.15 Riktig bruk av aktiviteter Første bud for at en observasjon skal bli registrert

Detaljer

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand 2010 Løvsanger. Foto Per Morten Groth Feltarbeid ved Ståle Dahlberg og Per Morten Groth

Detaljer

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no NINA Minirapport

Detaljer

Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007

Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007 Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007 JAN HELGE KJØSTVEDT OG CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 1 2008 NOF avd. Aust-Agder Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders

Detaljer

Uttalelse til ny forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Vest-Agder

Uttalelse til ny forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Vest-Agder Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Vest-Agder Postboks 355 4663 Kristiansand Email: NOF-VA@hotmail.com Fylkesmannen i Vest-Agder Mandal 27.10.2015 Postboks 513 Lundsiden 4605 Kristiansand Email: fmvapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet

19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet Tromsø, 12. april 2005 Notat til Miljøverndepartementet U.off. 5 19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet Vi viser til Faggruppens arbeid med rapporten Arealvurderinger

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

Offshore vind og sjøfugl

Offshore vind og sjøfugl www.nina.no Cooperation and expertise for a sustainable future Offshore vind og sjøfugl Oslo 21.01.2015 Espen Lie Dahl Svein-Håkon Lorentsen Signe Christensen-Dalsgaard Roel May Offshore vind og fugl Bakgrunn

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tjeldstø 2004 Følgende rapport er basert stort sett på mine egne observasjoner (123 observasjons dager) samt opplysninger fra nettsiden fugler i Hordaland, Egil Frantzen s liste over Tjeldstø observasjoner

Detaljer

Kalsheimsholmane. Lokalitet nr.: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C)

Kalsheimsholmane. Lokalitet nr.: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C) Kalsheimsholmane Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 80104 Naturtype: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Kalsheimsholmene

Detaljer

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen 716 Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Småbåthavner i indre oslofjord

Småbåthavner i indre oslofjord Side 1 av 6 Småbåthavner i indre oslofjord surname 1 SÆTRE BÅTFORENING Ingen ledige plasser. NB! Fast plass krever postadresse påsætre. Mulighet for utleieplasser gjennom private. Ca. 350plasser. 10-15

Detaljer

Uttalelse i forbindelse med søknad om endring av tillatelse til akvakultur av makroalger på lokalitet Engeløysundet N i Vågan kommune

Uttalelse i forbindelse med søknad om endring av tillatelse til akvakultur av makroalger på lokalitet Engeløysundet N i Vågan kommune Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2015/8340 Deres ref: Vår dato: 08.02.2017 Deres dato: 23.11.2016

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Desember 2013 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåking av hekkende vannfugl i Steinsfjorden, nordre del av Tyrifjorden, Solbergtjern og Væleren i 2007 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 SVAR PÅ HØRING - PLANLAGT UTVIDELSE VED HYDRO KARMØY Rådmannens forslag til

Detaljer

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 83 Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 15.02.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Tilstanden for den norske lomvibestanden er

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Sjøfuglreservat og ferdselsforbud Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Målsetning: Øke egen trygghet for å forstå og etterleve reglene som gjelder i sjøfuglreservater. Grunnlag

Detaljer

BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2001 STEINAR WIKAN

BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2001 STEINAR WIKAN BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2001 STEINAR WIKAN 2 REGISTRERING AV BISAM 2001 SYSTEMATISKE UNDERSØKELSER I PASVIK NATURRESERVAT OG MELDINGER FRA ANDRE OMRÅDER Bisamrotta eller bisam er

Detaljer

Rapport; Oppdrag fra Trondheim kommune. Evaluering av tiltak for sjøfugl i Ilsvika og på Være, Trondheim kommune

Rapport; Oppdrag fra Trondheim kommune. Evaluering av tiltak for sjøfugl i Ilsvika og på Være, Trondheim kommune Rapport; Oppdrag fra Trondheim kommune Evaluering av tiltak for sjøfugl i Ilsvika og på Være, Trondheim kommune Georg Bangjord, Trondheim 1. desember 2017 INNHOLD 1. OPPDRAG 3 2. SAMMENDRAG. 4 3. HISTORIKK

Detaljer

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Malvik kommune. Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Malvik kommune. Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Malvik kommune Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune Sigurd Bangjord og Georg Bangjord, 9. november 2016 INNHOLD 1. OPPDRAG 4 2. METODE.. 4 3.

Detaljer