Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005"

Transkript

1 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 25 Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Sammendrag Sjøfuglbestandene i indre Oslofjorden fra Småskjær i Frogn og nordover ble talt opp i mai-juni 25. Den totale bestanden av sjøfugler økte, men det var stor variasjon mellom arter. Hvitkinngås, ærfugl og siland viste fortsatt stor prosentvis fremgang, mens makrellternen hadde den laveste hekkebestanden vi har registrert de siste 3 årene. Øvrige arter viste mindre endringer. Hettemåken gikk noe opp etter flere år med nedgang, mens fremgangen ser ut til å ha stanset opp for de tre store måkeartene. Andelen par som hekker i reservater utgjør nå bare 28% av den totale sjøfuglbestanden. Hettemåkas reir ligger tett i tett på kambrosilurberggrunn Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus

2 Innledning Bestandsutviklingen for de hekkende sjøfuglartene i Indre Oslofjord har blitt overvåket siden 1974, da hekkeplassene ble inventert som del av feltarbeidet for verneplan for sjøfugler. Etter registreringer i 1974 og 1976 ble det gjennomført årlige tellinger , deretter tellinger annethvert år. Dette er således den 2. rapporten om de hekkende sjøfuglene i fjorden. Undersøkelsesområde Undersøkelsesområdet besto som tidligere år av alle skjær, holmer og øyer fra Småskjær i Hurum og nordover, samt sjøområdene mellom dem. Lokaliteter i Sonsbukta ble heller ikke i år undersøkt. Feltinnsats Lokaliteter øst for en linje mellom Nesoddtangen og Bygdøy ble talt opp 14. mai, lokaliteter i Lysakerfjorden og i Asker og Bærum kommuner ble talt opp 15. mai og øvrige lokaliteter fra Nesoddtangen sør til Småskjær ble talt opp 16. mai. Det ble videre gjennomført terntellinger i Oslo, Bærum og Asker kommuner 12. juni. Indre del av Bunnefjorden ble undersøkt for makrellterne 25. juni. Fotos: Morten Bergan. Metoder Det ble brukt samme metoder som tidligere år. Under de ordinære tellingene i mai ble store og/eller uoversiktlige lokaliteter talt opp ved at to personer gikk i land og talte alle reir med egg og/eller unger av hver art. I kolonier av stormåke delte tellerne lokaliteten mellom seg. I hettemåkekolonier ble hele området talt av hver teller og et gjennomsnitt brukt. Små kolonier ble talt av én teller, og små og oversiktlige lokaliteter med lite fugl ble talt fra båt. Rugende ærfugl er vanskelig å oppdage fra båt. Den økende ærfuglbestanden krever derfor at de fleste øyer og skjær må telles ved at vi går i land. Ved ternetellingene i juni ble ternekoloniene talt fra båt eller fra et godt utkikkspunkt nær kolonien. Noen forhold ved metodikken kan være verd å merke seg. De to første refererer seg til vurderingen av endring i hettemåkebestanden fra 23 til 25, det tredje til fiskemåke og sildemåke, det siste særlig til svartbak. Vi teller bare de reirene som er aktive med egg og/eller unger på telletidspunktet. Hekkeplasser som har blitt utsatt for omfattende forstyrrelser eller hærverk, og som er blitt fraflyttet tidlig i sesongen, blir følgelig ikke registrert. Dette forholdet vil ikke ha betydning for oppfatning av de langsiktige bestandstrendene, men tilfeldigheter vil kunne ha betydning for sammenlikning mellom spesifikke år. Vi besøker alle historisk kjente hekkeplasser hvert år, men ruta varierer noe avhengig av bl.a. værforhold. I 25 fant vi således en hettemåkekoloni på en ny lokalitet - Sjursøya. Denne lokaliteten ble ikke besøkt i 23. Telledatoene varierer noe mellom år, noe som særlig kan ha betydning for arter som hekker relativt sent, slik som fiskemåke og sildemåke. Årets tellinger ble gjennomført noen få dager tidligere enn i 23 og den tilsynelatende nedgangen for de aktuelle artene kan ha blitt påvirket av dette. I stormåkekolonier blir normalt alle reir talt opp og fordelt på de tre artene etter

3 den relative forekomsten av voksne fugler av disse artene. Det høye antallet hekkende svartbak i 23 kan skyldes at det satt mange voksne, ikke-hekkende svartbaker i koloniene og feilaktig ble registrert som hekkefugler. Forekomst av voksne, ikke-hekkende svartbak i fjorden i mai er kjent fra Fornebo. Hovedtellingene ble i 25 utført 14., 15. og 16. mai og omfattet det samme geografiske området som tidligere, dvs hele indre Oslofjord fra Småskjær ved Drøbak i Frogn og nordover. Bunnefjorden ble talt opp den 14. mai, Asker- og Bærumsskjærgården den 15. mai og øyene i Drøbaksund den 16. mai. Ternetellingene ble som vanlig lagt til juni da makrellternen hekker senere enn de fleste måkeartene. Da talte vi, som vanlig, bare på hekkeplasser i kommunene Asker, Bærum og Oslo, samt Skjærholmene/Husbergøya i Nesodden kommune. Disse tellingene ble gjennomført 12. juni. Tall fra et besøk til de to skjærene innerst i Bunnefjorden 25. juni er inkludert herfra. Resultater og diskusjon Resultatene er presentert lokalitetsvis i tabellene 1) Reservater og 2) Ikke-fredete lokaliteter, der totaltallene er sammenliknet med totalene fra forrige telling i 23. Resultatene er kommentert og diskutert i ledsagende tekst, først med utgangspunkt i de ulike lokalitetene, dernest med utgangspunkt i de enkelte artene. Totalbestanden av alle arter sjøfugl var i 25 på 6853 par, eller omtrent det samme som to år tidligere. Bak dette nær uendrede tallet skjuler det seg ganske stor variasjon mellom arter. Blant vanligere arter var det en fortsatt kraftig bestandsøkning for hvitkinngås, ærfugl og siland, og en markert nedgang for kanadagås og makrellterne. Både hettemåke (+6%) og svartbak (-17%) hadde motsatt bestandsutvikling av det normale for de siste årene. I et lenger perspektiv ser det ut til at det var resultatene i 23 som var uvanlige for disse artene, slik at den generelle tendensen fremdeles synes å være nedgang for hettemåken og oppgang for svartbaken. Både gråmåke og sildemåke hadde en svak bestandsnedgang, og synes nå å ha nådd et bestandstak. Maitellingene ble gjennomført relativt tidlig i år, det kan ha resultert i noe lave tall for hvitkinngås, fiskemåke og sildemåke. 1) Reservater Se tabell. Reirtellingene ga en totalbestand i reservatene på 1917 par av 14 arter. Dette er en nedgang i reservatbestanden på 23% siden 23. Reservatene holder nå bare 28% av den samlede hekkebestanden av sjøfugler i fjorden. Reservatene holder dermed færre par og en mindre andel av den totale sjøfuglbestanden enn noen gang tidligere de siste 3 år. I dynamikken omkring sjøfuglenes valg av hekkeplass, ser det ut til at lokalitetenes fredningsstatus har en underordnet betydning Nedgangen i reservatene skyldes i hovedsak en sterk nedgang i hettemåkebestanden (-35%). For hvitkinngås (+43%) og ærfugl (+37%) var det markert økning i reservatbestanden. Reservatene huser mer enn halvparten av totalbestanden for ærfugl (51%) og nær halvparten for sildemåke (49%) og svartbak (47%). De huser også en vesentlig del av bestandene av gråmåke (36%), makrellterne (31%), tjeld (29%) og hettemåke (24%). For knoppsvane og de tre vanlige gjessene holder reservatene 17-2% av totalbestanden. Hertugskjær, Oslo. 21 par totalt, omtrent uendret fra 23, ternekolonien har minsket fra 21 til 12 par. Malmøyskjær, Oslo. 5 hettemåkepar.

4 Kaninøya, Oslo. Opp fra 81 til 142 par. Hettemåka har igjen inntatt dette skjæret med 75 par, og sildemåkekolonien har øket til 37 par. Som i 21 var det ingen makrellterner her, de hekker nå på andre skjær i Paddehavet. Kavringen, Oslo. Temmelig uendret 15 par. Knerten, Nesodden. Ytterligere nedgang, nå fra 81 til 56 par. Med 27 ærfuglreir er Knerten den tredje største kolonien for denne arten i Oslo & Akershus. 9 par hvitkinngås hekket definitivt, men ytterligere 5 par holdt til her under maitellingen, og kan eventuelt ha hekket de også. Nordøstre Askeskjær, Frogn. 36 ærfuglreir og dermed den største kolonien for denne arten i vår del av fjorden. Størst også for sildemåke: 81 par. noe oppgang til 14 par hekkende sjøfugler. Lagmannsholmen, Bærum. Økning fra 73 til 162 par sjøfugl, vesentlig fordi hettemåkekolonien var tilbake til normalstørrelse med 155 par. Sandholmen, Bærum. Nesten tom. Ett par hver av kanadagås, tjeld og hettemåke. Fjorårets reetablerte hettemåkekoloni forsvant raskt igjen. Alv, Bærum. Opp fra 6 til 77 par, med økning både for gråmåke og sildemåke. Svartskjæra, Bærum. Historisk bunn, kun 1 par sjøfugl totalt. Møkkalassene, Bærum. Oppgang fra 53 til 112 par skyldes at hettemåka var tilbake igjen, kanskje deler av den tidligere kolonien inne på Sandholmen. 11 par makrellterne, nøyaktig like mange som i 23. Ytre Vassholmen, Bærum. 161 par sjøfugl er en ytterligere reduksjon, med nedgang for alle stormåkearter i forhold til 23. Terneskjær, Bærum. Nok et år med nedgang, nå til 34 par, hvorav 31 par med sildemåke. Mellomskjær, Bærum. Oppgang fra 45 til 81 par. Oppgangen skyldes at hettemåke etablerte seg med 29 par og at gråmåka økte fra 4 til 28 par. Prinseskjær, Bærum. Nesten utradert, med nedgang fra 382 til 15 par hettemåka forsvant nesten helt. Ingen makrellterner i år heller. Furuskjær, Bærum. Oppgang til 53 par. Kvalitativt forskjellig fra mange andre lokaliteter. Fjordens største makrellternekoloni på 39 par lå her, dessuten 1 par fiskemåke. Terneholmen, Asker. Alle de vanligste artene økte; hvitkinngås fra 7 til 11 par, ærfugl fra 11 til 15 par og gråmåke fra 32 til 51 par. Lille Bjørkøyskjær, Asker. Liten endring her, bortsett fra at det innbyrdes forholdet mellom gråmåke (fra 15 til 42 par) og sildemåke (fra 41 til 25 par) var endret. Hvalskjær, Asker. sett en nedgang fra 52 til 39 par, mest pga reduksjon i antall hekkende stormåker. Men hvitkinngåsa har etablert seg her (2 par) og ærfuglkolonien

5 økte til 11 par. Ulvungene, Asker. Svak nedgang. Med 5 par er dette nå den største hettemåkekolonien i fjorden. Ulykkesskjær, Asker. 1 knoppsvane lå på reir her, det første hekkende paret i fjorden i Asker kommune. Utover det var det mest dramatiske en nedgang med 1 par for hettemåke. 2) Ikke fredete lokaliteter 4936 hekkende par totalt, en økning på 13% siden 23. Her nevnes bare et mindre utvalg av lokaliteter, særlig slike som holdt vesentlige bestander av en eller flere arter. Søndre Skjærholmen, Nesodden. Oppgang i antall hekkende par, da gråmåkekolonien ble omtrent fordoblet til 97 par, den tredje største kolonien i fjorden. 25 par hvitkinngås gjør dette til den nest viktigste kolonien for denne arten. 12 par ærfugl er den nest største kolonien innenfor Nesoddtangen-Bygdøy. Det lå en snøgås på reir her, voktet av en hybrid?hvitkinngås x?snøgås. I 23 hekket dette paret på Nordre Skjærholmen. Nordre Skjærholmen, Nesodden. Oppgang her også. Tredje største koloni av hvitkinngås i fjorden (22 par), nest største av ærfugl (29 par). 1 snøgåsreir. Husbergøya, Nesodden. Sammen med de to Skjærholmene danner Husbergøya en sjøfuglrik trio av holmer nord i Bunnefjorden. 14 par hvitkinngås, 9 par ærfugl, 27 par fiskemåke, 65 par gråmåke og 31 par sildemåke. Bleikøykalven, Oslo. 384 par sjøfugl av 1 arter. Herav kan nevnes det eneste fjordhekkende paret av knoppsvane i Oslo kommune, fjordens største hvitkinngåskoloni (4 par), 9 par ærfugl, fjordens største gråmåkekoloni (222 par) og fjordens nest største sildemåkekoloni (6 par). Jakteskjær, Oslo. Fjordens fjerde største hettemåkekoloni med 313 par. Nakkodden, Oslo. Kolonien her fortsetter å bygge seg opp. I år hele 35 par totalt, hvorav 28 par hettemåke og fjordens største fiskemåkekoloni på 57 par. Også 6 par hvitkinngås. Kaffeskjær, Oslo. 451 par totalt, opp fra 188 par i 23. Ingen tegn til hærverk denne gang. Nesten 4 par hettemåke (fjordens tredje største koloni) og 44 par fiskemåke (fjordens nest største koloni).

6 3) Arter Bokstavkoden i parentes etter artsnavnet viser til symbolbruken i tabellene. Bare arter funnet på registreringene er tatt med. Både vipe, sandlo og dverglo har nå små hekkebestander på Fornebolandet, men ikke i telleområdet ute på skjærene. Knoppsvane (Ks) Seks hekkende par er ny rekord ett opp fra 25. Paret som ble sett med unger på Fornebo i 23 er trolig samme par som i år hekket på Ulykkesskjær i Asker. Det nye paret hekket aller innerst i Hallangspollen. Knoppsvaneparet på Bleikøykalven hadde et rede foret med plastsøppel. I år hekket de på eidet mellom Bleikøykalven og selve Kalvodden der det også hekker mye sildemåke.

7 Grågås (Gg) Nedgang fra 72 til 64 par, kanskje et resultat av ulike bestandsreduserende tiltak tidligere år. Tidlig klekking gjør at vi mest ser ungekull på sjøen og det er vanskelig å plukke ut spesielt viktige hekkeplasser. 43 kull der antallet unger i kullet telles nøyaktig hadde til sammen 121 unger - eller 2,8 unger/kull. Dette er noe lavere enn normalt og kan skyldes at det eventuelt fremdeles foregår noe punktering av egg, det var flere 1-kull GRÅGÅS ANT.HEKK.PAR

8 Snøgås (Sg) 2 rugende fugler og én hybrid- (eller partielt albino hvitkinngås)hann. Ingen unger ble sett i fjorden denne sommeren heller. De to rene snøgjessene og den mulige hybriden oppholdt seg også i år på myteplass sammen med 7-8 hvitkinngjess innerst i Frognerkilen, Oslo i perioden ultimo juni til ut juli måned. En av de to snøgåshunnene som ruger på Skjærholmene

9 Kanadagås (Kg) 28 par er laveste bestand siden 199. Nedgangen skyldes trolig ulike bestandsregulerende tiltak. 7 kull der antall unger kunne telles nøyaktig hadde til sammen 32 unger - eller 4,6 unger/kull. Dette er uvanlig høyt, men så er da også utvalget lite. 7 6 KANADAGÅS ANT.HEKK.PAR Rugende kanadagås tellebåten midlertidig fortøyd i bakgrunnen. Kaffeskjær.

10 Hvitkinngås (Hg) Vi fant 151 par med reir, en oppgang fra 115 par i 23. Ettersom tellingene foregikk ørlite tidlig og vi fant mange par uten reir, så er det sannsynlig at den virkelige hekkebestanden var noe høyere. Utviklingen går raskt, det hekker nå omkring dobbelt så mange par hvitkinngjess som gåsepar av alle andre arter i fjorden. De viktigste koloniene var Bleikøykalven (4 par), Søndre Skjærholmen (25 par), Nordre Skjærholmen (22 par) og Husbergøya (14 par). ANT.HEKK.PAR HVITKINNGÅS Hvitkinngassen vokter sin gås som kan ligge overraskende godt skjult i blomsterprakten.

11 Stokkand (Sa) 7 reir totalt er det høyeste antallet på lenge. Vi vet ikke om dette er tilfeldig, om det reflekterer en høyere hekkebestand eller om det skyldes at vi nå oppdager flere reir fordi vi prøver å telle ærfuglreirene nøyaktig. Det bryter i alle fall en langvarig og nedadgående trend. 25 STOKKAND 2 ANT.HEKK.PAR 15 1??

12 Ærfugl (Æf) Nærmere 4% økning fra rekorden fra 23, nå 273 reir/kull. Påfallende ved årets telling er det store antall par som nå hekker i Ytre deler av Bunnefjorden, ganske nær Oslo sentrum. De største koloniene var Nordøstre Askeskjær (36), Nordre Skjærholmen (29) og Knerten (27). ÆRFUGL 3 ANT.HEKK.PAR Gravand 18 individer talt opp. En nedgang også dette året, fra 13 i 23, men like fullt innenfor den normale variasjonen fra år til år. Vi mener imidlertid at vi ser betydelig færre gravandkull nå enn tidligere år. Vi kjenner til kun 2-3 kull fra Bunnefjorden (1-2 i Oslo, 1 Sjødalstrand i Oppegård) og kanskje 3-5 fra Bærumsskjærgården der særlig kilene omkring Fornebo er viktige. GRAVAND ANT. IND. OBS. ANT.HEKK.PAR

13 Siland 438 individer talt opp, opp fra 28 i 23. Arten øker fremdeles eksponentielt. Mens økningstakten over en tiårsperiode har ligget på omkring 27-28%/år, var økningen nå 25 % per år. Vi vet ikke hvor godt mål dette er på bestanden, men at arten nå er en meget vanlig hekkefugl er sikkert. Kullundersøkelser har vi derfor sluttet med (siste i 2). 5 SILAND ANT. HEKKEFUNN ANT. IND. OBS ANT.HEKK.PAR

14 Tjeld (Tj) Bestanden sank noe, til 99 par, men dette er likevel klart innenfor svingningene for de siste 15 årene. Reservatbestanden er bemerkelsesverdig stabil. TJELD ANT.HEKK.PAR Tjelden bruker aldri å fore med strå, kun med små skifer- og skjellfragmenter Rødstilk (Rs) Vi anslår 3 par, som normalt, på hhv. Gressholmen, Askeskjæra og omkring Fornebolandet.

15 Hettemåke (Hm) Bestanden gikk kraftig ned fra 21 til 23, men gikk noe opp igjen i 25 til 414 par. Det er ikke sikkert at denne økningen reflekterer en reell bestandsoppgang. Det var en kraftig nedgang fra 21 til 23, og kanskje kan en eller noen få kolonier ha blitt fraflyttet tidlig i 23, slik at vi ikke fikk dem med på tellingene den gang. I år fant vi en koloni på en ny lokalitet på steinfylling ytterst på Sjursøya, denne lokaliteten ble ikke besøkt i 23. På den annen side var det oppgang for hettemåka i Buskeruddelen av fjorden også, slik at en rell oppgang ikke kan utelukkes. I 25 ble hettemåkekolonien på Jakteskjær på Gressholmen renset for reir etter vår registrering. Dette var da en av de største koloniene i fjorden. Ved den største kolonien, Ulvungene i Asker, var det forsøk på hærverk på telledagen. Jenter kastet pinner ut på skjæra for å lokke hunder ut dit. De største koloniene var Ulvungene (5), Langskjær v/torvøya (42), Kaffeskjær (398) og ovenfor omtalte jakteskjær (313). ANT. HEKK. PAR HETTEMÅKE Hettemåka er den vanligste sjøfuglen i indre Oslofjord.

16 Fiskemåke (Fm) Ytterligere nedgang, 535 par er det dårligste året siden Tendensen har vært svakt negativ de siste 1 årene, men årets nedgang kan også skyldes noe tidlige telledatoer. De tre største koloniene er ikke fredet; Nakodden, Oslo (57 par), Kaffeskjær, Oslo (44 par) og Rognholmen, Asker (33 par). FISKEMÅKE ANT. HEKK. PAR Fiskemåka bruker spesielt mye mose i redet.

17 Gråmåke (Gm) Ny nedgang på omkring 1 par til 958 par, og gråmåkebestanden er nå omkring 2 par lavere enn i rekordåret 21. Det ser ut som om bestanden har kulminert, det er nedgang også i Buskeruddelen av fjorden. Vi kjenner imidlertid til at et økende antall gråog sildemåker nå hekker på hustak i byen, men denne flyttingen kan ikke forklare nedgangen. De største koloniene var Bleikøykalven (222 par), Ytre Vassholmen (19) og Søndre Skjærholmen (97) GRÅMÅKE ANT. HEKK.PAR Sildemåke (Sm) Noe tidlige maitellinger i år kan ha gitt et noe lavere antall enn ellers. Ørliten nedgang fra 5 til 494 par. For første gang er det mindre enn dobbelt så mange gråmåker som sildemåker. Også for denne arten gjelder at man for et par år siden registrerte takhekkende sildemåker inne i byen, men det kan ikke dreie seg om mange parene. Men også for denne arten er det også nedgang i Buskerud. De største hekkeplassene var Nordøstre Askeskjær (81 par), Bleikøykalven (6) og Kaninøya (37) SILDEMÅKE ANT. HEKK.PAR

18 Svartbak (Sb) 38 par er en nedgang fra 46 i 23. Det var også nedgang i Buskerud. Det er likevel det nest høyeste antall hekkende par som er registrert, og det er for tidlig å si at bestanden er på vei nedover. Tallene i 23 var svært høye, kanskje satt det uvanlig mange voksne, ikke-hekkende individer på hekkeplassene da. Største hekkeplass i år var Ytre Vassholmen med 4 par, ellers 1-2 par. 5 SVARTBAK ANT. HEKK.PAR Makrellterne (Mt) 27 par er det laveste vi har registrert, og bekrefter den negative trenden for arten. De største koloniene var Furuskjær i Bærum (39 par), Rognholmen i Asker (28) og Galteskjær II i Paddehavet, Oslo (22). Junitellingene ble gjennomført omtrent som tidligere, så det er ikke grunnlag for å forklare årets tall med et uvanlig telletidspunkt. 25 par på Flatskjær i Ås, men denne lokaliteten ble talt opp så sent som 25.juni. ANT.HEKK.PAR MAKRELLTERNE noe usikre estimater

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 215 Tjeld. Galant skjærgårdsfugl med

Detaljer

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009 Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 29 Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud Rugende ærfugl på Ramvikholmen 29. Foto: Tonny Andersen Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Ærfuglkall som løper i gang før oppflukt. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på %

Detaljer

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer.

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer. Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås 2006 - Ornitologiske registreringer. Morten Bergan 2006 Tuskjær - svabergformet med hettemåker i sør og fiskemåker i nord Flatskjær flatt skjær med

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2007

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2007 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud Morten Bergan og Geir Sverre Andersen Sammendrag Denne rapporten tar for seg registreringer i indre Oslofjord i Røyken kommune og i Hurum kommune sør til Storskjær

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Grågås i Arendal og Grimstad

Grågås i Arendal og Grimstad Grågås i Arendal og Grimstad -utbredelse og bestandsutvikling Foto: Rolf Jørn Fjærbu Jan Helge Kjøstvedt & Rolf Jørn Fjærbu NOF avd. Aust-Agder et oppdrag fra Arendal og Grimstad kommuner Fugler i Aust-Agder

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2017 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2017 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Flygende hettemåke. Foto Unni Bakken. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Sammendrag Årets sjøfugltellinger i Buskeruds del av indre Oslofjord (innenfor

Detaljer

Jarstein naturreservat

Jarstein naturreservat Jarstein naturreservat Hekkesesongen 2015 Årsrapport nr 3-2015 Mink- og sjøfuglprosjektet Oskar K. Bjørnstad Karmøy Ringmerkingsgruppe Innhold Oppsummering 3 Artsgjennomgang 3 Grågås, Ærfugl, Havhest 3

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2013

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2013 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 23 Gråmåke i gressløk (fremmedart). Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en nedgang på 7 % i antall

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2015

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2015 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus eld. Galant skjærgårdsfugl med svak bestandsreduksjonstrend gjennom de siste tyve årene. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2013 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2013 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud 213 Drøbaksund og Vestfjorden Svartbak. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på 8 % i antall hekkende par sjøfugl

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2011 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2011 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskud Drøbaksund Vestfjorden Nordre Sundbyholmen. Foto: Morten Bgan. Av Geir S. Andsen Morten Bgan Sammendrag Årets sjøfugltelling viste en oppgang 16 % i antall hekkende par sjøfugl

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Rapport 2013-35 Forsidebilde Toppskarv utenfor kolonien i Skarveura i Flakstad kommune. Foto: Bjørn Harald Larsen, 6.6.2013. RAPPORT

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Dette notatet er en sammenstilling av et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen. Mobbing Spørsmål:

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder I løpet av disse 30 minuttene skal vi lære mere om; -Hva karakteriserer sjøfuglbestandene i Vest-Agder i forhold til

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 Flekkerøy bygg AS v/frode Stokkeland Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) NATURFAGLIG BEGRUNNELSE FOR HENSYN TIL HEKKEHOLME FOR MAKRELLTERNE I REVIDERT

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 15.02.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Tilstanden for den norske lomvibestanden er

Detaljer

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO)

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 08.05.15 Riktig bruk av aktiviteter Første bud for at en observasjon skal bli registrert

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2017

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2017 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 07 Hettemåke. Foto Unni Bakken. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Sammendrag ets sjøfugltellinger viste en total sjøfuglbestand i Oslo og Akershus

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009 Skurven med Flåskjær i bakgrunnen. Fotografert fra høyden inne på fastlandet. Foto: Morten Bergan. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Måsen, den glupe

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING Dato: 10.1.2017 REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av gås i Vestfoldskjærgården økt kraftig. Dette har ført til betydelige avlingsskader på de omkringliggende

Detaljer

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie:

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: -Registreringer i forkant av verneplan for sjøfuglreservater. (1973-78) -Oppsyn i enkelte reservater 198-1995 og alle reservater (utenom Søgne) kommune 1996-23. Biologiske

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 214. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vest-Agder Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 29.11.2013 av Miljødirektoratet ja Tilstanden for den norske lomvibestanden er svært alvorlig. Det kan være et tidsspørsmål

Detaljer

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 3 2003 NOF avd. Aust-Agder Registreringer av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård 2002 Registreringer av sjøfugler

Detaljer

Hva skjer med våre sjøfugler?

Hva skjer med våre sjøfugler? Krykkje. Foto: John Atle Kålås Hva skjer med våre sjøfugler? John Atle Kålås. Oslo 18 november 2015. Antall arter Hva er en sjøfugl? Tilhold på havet stort sett hele livet. Henter all sin føde fra havet.

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

PRESSEMELDING 21.04.2016

PRESSEMELDING 21.04.2016 PRESSEMELDING 21.04.2016 Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015. NY HAVØRNHEKKING PÅ HÅØYA FERDSELSRESTRIKSJONER 2016 Havørna

Detaljer

Gps-sendere på fem voksne gjess på Smøla.

Gps-sendere på fem voksne gjess på Smøla. Gps-sendere på fem voksne gjess på Smøla. I samarbeid med franske forskere ble fem voksne av 34 grågjess som ble halsmerket på Smøla 8. juli også påsatt en gps-sender. Det er et bilde av en av dem på skrivet

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport 2012 1 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Vest-Agder. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Lillesand v/carl Erik Kilander (SNO) Gjennomført av: Norsk

Detaljer

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009 NOTAT Til: Aksjon Jærvassdrag Fra: Harald Lura Dato:.1. SAK: Prøvefiske Frøylandsvatn 9 Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 9 Innledning Siden 5 er det gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1997/98

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1997/98 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus Piggdekkbruk i Oslo/Akershus Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på lette kjøretøy i vintersesongen er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus med Jostein Myre

Detaljer

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 83 Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 125 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2011-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-123-6 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

Sandsvala i Buskerud kartlegging av Årets Fugl 2010

Sandsvala i Buskerud kartlegging av Årets Fugl 2010 Sandsvala i Buskerud kartlegging av Årets Fugl 2010 av Steinar Stueflotten Innledning Sandsvala ble valgt til Årets Fugl i 2010 av Norsk Ornitologisk Forening. Bakgrunnen for dette valget var at vi i Norge

Detaljer

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no NINA Minirapport

Detaljer

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2002/2003

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2002/2003 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2002/2003 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på lette kjøretøy i vintersesongen 2002/2003 er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst med Jostein Myre som prosjektleder.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer

TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer ELG TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer LEIF EIVIND OLLILA, NILS EDVIN ERLANDSEN OG PAUL ERIC ASPHOLM 2005 Rapport: Trekket

Detaljer

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Ingar Jostein Øien & Jan-Erik Frisli NOF rapport 2-2007 Norsk Onitologisk Forening e-post: ingar@birdlife.no Publikasjon:

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Sjøfuglteljingar i Sogn og Fjordane i 2005. Hekkefuglteljingar i sjøfuglreservata

Sjøfuglteljingar i Sogn og Fjordane i 2005. Hekkefuglteljingar i sjøfuglreservata Sjøfuglteljingar i Sogn og Fjordane i 2005 Hekkefuglteljingar i sjøfuglreservata Rapport Rapport nr. nr. 6-2005 11-2005 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen er Regjeringa og staten sin fremste

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2007

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2007 Hekkende sjøfugl i indre Oslfjrd, Osl g Akershus 27 Mrten Bergan g Geir S. Andersen Hettemåkas reir ligger tett i tett i naturreservatene i indre Oslfjrd enn så lenge? Sammendrag NOF OAs sjøfugltellinger

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2001/2002

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2001/2002 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2001/2002 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på lette kjøretøy i vintersesongen 2001/2002 er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus med Jostein Myre som prosjektleder.

Detaljer

Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv

Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv Geir Gaarder, 10.01.2014 Bakgrunn Miljøfaglig Utredning fikk våren 2013 i oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland å gjennomføre kartlegging av sjøfugl og naturtyper

Detaljer

Rapport om fuglelivet i Raet nasjonalpark, Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder

Rapport om fuglelivet i Raet nasjonalpark, Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder Rapport om fuglelivet i Raet nasjonalpark, Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder -en del av det faunistiske kunnskapsgrunnlaget for Raet nasjonalpark utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen

Detaljer

Sjøfuglenes hekkesyklus i Telemark, Aust- Agder og Vest-Agder; momenter relatert til tidsperioden for ilandstigningsforbud i sjøfuglreservatene

Sjøfuglenes hekkesyklus i Telemark, Aust- Agder og Vest-Agder; momenter relatert til tidsperioden for ilandstigningsforbud i sjøfuglreservatene Sjøfuglenes hekkesyklus i Telemark, Aust- Agder og Vest-Agder; momenter relatert til tidsperioden for ilandstigningsforbud i sjøfuglreservatene CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 1 2003

Detaljer

NRS Triploid-Prosjekt 2014-2016

NRS Triploid-Prosjekt 2014-2016 Tilsluttet Fiskehelse Nord NRS Triploid-Prosjekt 2014-2016 Delrapport 4, triploidprosjekt Klubben-Pollen Dette er delrapport 4 fra oppfølgingen av triploid fisk som først ble satt ut på lokaliteten Klubben

Detaljer

Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten

Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten av Spitsbergen* Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten av Spitsbergen

Detaljer

Sjøfugl i Norge 2008 Resultater fra programmet

Sjøfugl i Norge 2008 Resultater fra programmet Sjøfugl i Norge 2008 Resultater fra programmet Hekkesesongen 2008 Allerede tidlig i arbeidet med å telle opp sjøfugl og sjøfuglreir i overvåkingsfeltene på forsommeren 2008, ble det klart at denne hekkesesong

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 Datert januar 2014 Forsidebilde er hvitkinngjess i fjæra i Indre Oslofjord Fotograf: Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn 2 Innhold Innledning... 4 Bakgrunn...

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA)

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Rapport: SEAPOP feltarbeid på Rauna 2014. Oppdragsgiver: Gjennomført av: Utarbeidet av: Korrektur: - Rapport dato: 30.09.2014 0 Innhold Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening,

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007 Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 007 NOF-Telemark rapport 008 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern Sammendrag

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 41 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2010-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-039-0 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet

Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet NOTAT Vurdering av bestandssituasjonen for leppefisk Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet 1 Vurdering av bestandssituasjonen for leppefisk Innledning For

Detaljer

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden 8/1995 13-06-95 08:45 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 210

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

Hvordan går det med hettemåkene i Norge?

Hvordan går det med hettemåkene i Norge? Hvordan går det med hettemåkene i Norge? Hettemåke er Årets Fugl i 2011! Det har blitt stadig færre hettemåker i Norge de siste tiårene. Norsk Ornitologisk Forening ønsker å få klarlagt hvor stor hekkebestanden

Detaljer

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1996/97. Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1996/97

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1996/97. Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1996/97 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1996/97 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1996/97 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus med Eirik Wulvik som prosjektleder.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011 Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011 Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 1/23/2012 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011... 3

Detaljer

Piggfrie dekk i de største byene

Piggfrie dekk i de største byene TØI rapport 493/2 Forfatter: Lasse Fridstøm Oslo 2, 4 sider Sammendrag: Piggfrie dekk i de største byene For å undersøke om økt bruk av piggfrie dekk har negative følger for trafikksikkerheten har en analysert

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Sommertelling av gjess i Oslo og Akershus Oslo kommune Friluftsetaten

Sommertelling av gjess i Oslo og Akershus Oslo kommune Friluftsetaten Sommertelling av gjess i Oslo og Akershus 2009 Oslo kommune Friluftsetaten Innledning Antall gjess i indre Oslofjord har økt siden 1980-tallet, men bestandsutviklingen er svært ulik for de tre artene som

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

Bekjempelse av mink i Agder. Jon Erling Skåtan, SNO

Bekjempelse av mink i Agder. Jon Erling Skåtan, SNO Bekjempelse av mink i Agder. Jon Erling Skåtan, SNO Seminar om skjøtsel og bekjempelse av fremmede arter, 26.-27. januar 2011 Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim Prosjektet Tittel: Minkbekjempelse

Detaljer

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter -

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - Vedlegg 2 - infeksjonsdata vill laksefisk Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - lakselus Sammendrag Våre foreløpige resultater indikerer at infeksjonspresset i tid, rom og

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato:

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: Høringsinstanser iht liste Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: REGULERING AV JAKT PÅ KYSTSEL

Detaljer

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS Bergen 19. januar 2015 Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Ved daglig leder Egil Sunde Lørdag 9. januar kom uværet «Nina» på besøk i kystkultursenteret.

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. mai 2014 26. juni 2014 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet for

Detaljer

Handlingsplan for forvaltning av gjess i Lørenskog 2014-2022

Handlingsplan for forvaltning av gjess i Lørenskog 2014-2022 Handlingsplan for forvaltning av gjess i Lørenskog 2014-2022 Forord Handlingsplan for forvaltning av gjess i Lørenskog 2007-2011 ble vedtatt av vilt- og innlandsfiskenemnda 15. februar 2007 (VI 008/07).

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1998/99

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1998/99 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus Piggdekkbruk i Oslo/Akershus Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på lette kjøretøy i vintersesongen er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus med Jostein Myre

Detaljer

Årsrapport SEDLER OG MYNTER 2012

Årsrapport SEDLER OG MYNTER 2012 Unntatt fra innsyn etter offl 13 Årsrapport SEDLER OG MYNTER 2012 Norges Bank, Markeder og banktjenester/ Kontante betalingsmidler Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Norges Banks rolle i kontantforsyningen...

Detaljer

Nord-Trøndelag Sau og Geit

Nord-Trøndelag Sau og Geit Nord-Trøndelag Sau og Geit Høringsuttalelse om endringer i rovviltforskriften, der vi ser på arealbruk og samlet rovviltbelastning, fordeling av mål om og faktiske bestander, fylkesvis. I tillegg ser vi

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008 Hekkende sjøfugl i Rogaland 28 Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Stavanger 5. september 28 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen Pb 59 41 STAVANGER Tittel: Hekkende sjøfugl i Rogaland

Detaljer