Hekkende sjøfugl i Buskerud 2017 Drøbaksund og Vestfjorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hekkende sjøfugl i Buskerud 2017 Drøbaksund og Vestfjorden"

Transkript

1 Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Flygende hettemåke. Foto Unni Bakken. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen

2 Sammendrag Årets sjøfugltellinger i Buskeruds del av indre Oslofjord (innenfor Storsand) viste en total sjøfuglbestand på hekkende par. Dette er en nedgang på % i antall hekkende par sjøfugl i rapportområdet, fra par ved forrige telling i. Forrige telling hadde imidlertid en kraftig, kortvarig, økning av hettemåke, som dro opp tallet slik at var et spesielt godt år. Det var 9 hekkepar i. Tellingene omfatter alle arter hekkende andefugler, vadefugler og måkefugler på holmer og skjær fra Geitungholmen ved Slemmestad i Røyken kommune, til Storskjær utenfor Storsand i Hurum kommune. Bestandsendringene varierer mellom artene. Selv om totaltallet gikk ned, til dels kraftig, så var det flere arter som hadde økende bestand. Arter som viste bestandsvekst fra undersøkelsene i til de i er hvitkinngås (fra 5 til 7 hekkepar), grågås (fra bare par til par), fiskemåke (fra par til 66 par), sildemåke (fra 7 par til par), svartbak (fra par til 9 par) og makrellterne (fra til par). Arter som viste bestandsnedgang fra til er ærfugl (fra 6 par/ kull til 75 par/kull) og hettemåke (fra hele 5 par til bare par). Øvrige arter er knoppsvane, kanadagås, tjeld og gråmåke hadde uendret eller omtrent uendret bestandstall. Omkring % av bestanden hekket på fredete lokaliteter, en nedgang fra. Bakgrunn Indre Oslofjord har et rikt fugleliv, men er også friluftsområde for befolkningen i Stor-Oslo med omegn. Det innebærer at sjøfuglenes hekkeplasser, oppvekstområde og næringsområder i sommerhalvåret er sterkt preget av ulike fritidsaktiviteter med mye menneskelig aktivitet, både i strandsonen og til sjøs. Det er konkurranse om bruken av skjær, holmer og strender. Utover på 97-tallet ble konflikten mellom sjøfugler og friluftsliv viet mye oppmerksomhet. Fire lokaliteter i rapportområdet ble fredet i 97 og ytterligere fire i. Det er altså, fra, fredete lokaliteter i Buskerud-delen av indre Oslofjord fra Drøbaksund til Vestfjorden Røyken og Hurum kommuner. For å følge utviklingen av sjøfuglbestandene gjennomfører Fylkesmannen i Buskerud jevnlig tellinger av hekkebestandene av de ulike sjøfuglartene. Oppdraget utføres av Norsk Ornitologisk Forening. Denne rapporten viser resultatet av tellingene i Buskeruds del av Drøbaksund og Vestfjorden i. Det telles annethvert år, og telles også på øyene i Breiangen, Hurum og videre sør (talt opp. juni). Vi gjør her kun noen kommentarer vedrørende Breiangen, men dette området inngår ikke i denne rapporten. Sammenligninger med Oslo og Akershus del av indre Oslofjord er også tatt med, med noe utfyllende informasjon herfra. Metode og feltarbeid Tellingene er som vanlig gjennomført som reirtellinger, i år. mai. På de fleste lokalitetene har vi gått i land, på enkelte mindre og oversiktlige lokaliteter ble rugende fugler talt fra båt. Da mange makrellterner ennå ikke har startet hekkingen i midten av mai, har man i Oslo og Akershus en egen ternetelling omkring. juni. Så er ikke tilfellet i Buskerud. Ternetallene er derfor ganske sikkert lavere enn den virkelige bestanden. Tellerapportene for,,, og ligger til nedlasting på: Side

3 Resultater Årets tellinger ga par sjøfugl totalt, eksklusive gravand og siland, som vi bare teller voksne individer av (ikke reir). Dette er en nedgang fra hekkende par i, dvs. en reduksjon på %. Mye av nedgangen skyldes en stor hettemåkekoloni (5 par) som i hadde tilhold på Hjelpskjær, Røyken. Denne kolonien var stort sett, borte igjen i år. Se Artsgjennomgang under for en detaljert gjennomgang av de enkelte artene. Fullstendige resultater, med antall par av hver art per lokalitet, er vist i tabell. Vi har også kommentert bestandsendringer for hver enkelt fredet lokalitet. Forklaring på kolonneoverskriftene i tabell og de mindre tabellene for de fredete lokalitetene er som følger: Ss=storskarv, Ks=knoppsvane, Kg=kanadagås, Hg=hvitkinngås, Gg=grågås, Sa=stokkand, Æf=ærfugl, Tj=tjeld, Rs=rødstilk, Hm=hettemåke, Fm=fiskemåke, Gm=gråmåke, Sm=sildemåke, Sb=svartbak, Mt=makrellterne Fiskemåke på knollekalk. Foto Morten Bergan. Side

4 ) Fredete lokaliteter Fredete lokaliteter Storskjær; STORSKJÆR Hurum I HURUM NATURRESERVAT naturreservat opprettet OPPRETTET I i 97 Fredete lokaliteter År Sum Ks Hg Gg Sa Æf Tj Fm Gm Sm Sb Fredete lokaliteter STORSKJÆR I HURUM NATURRESERVAT OPPRETTET I År Sum Ks Hg Gg Sa Æf 5 Tj Fm Gm Sm 6 Sb Merkelig likt som forrige telling. Nedgangen i gråmåke har stoppet opp, men fortsatt lavere enn tidligere Merkelig likt som forrige telling. Nedgangen i gråmåke har stoppet opp, men fortsatt lavere enn tidligere samtidig med fortsatt oppgang for sildemåken. Dårligere for ærfugl, men slett ikke dårlig. For begge stormåkearter er Storskjær den viktigste hekkeplassen i rapportområdet. Merkelig likt som Hvitkinngås forrige telling. har Nedgangen kommet i for gråmåke å bli? har stoppet opp, men fortsatt lavere enn tidligere samtidig med fortsatt oppgang for sildemåken. Dårligere for ærfugl, men slett ikke dårlig. For begge Hjelpskjæra; HJELPSKJÆRA stormåkearter er I Røyken RØYKEN Storskjær NATURRESERVAT den naturreservat viktigste hekkeplassen OPPRETTET opprettet I i i rapportområdet. Hvitkinngås har kommet for å bli? År Sum Ks Kg Hg Æf Tj Hm Fm Sm Mt 6 År Sum 9 Ks Kg Hg Æf Tj Hm Fm Sm Mt HJELPSKJÆRA I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I Hettemåkekolonien som dukket opp igjen - er, stort sett, borte igjen kun 9 par. Hjelpskjæra er Hettemåkekolonien som dukket opp igjen er stort sett borte igjen kun 9 ny hekkeplass for hvitkinngås, og den rugende gåsa var det eneste hekkeparet som lå på det østre skjæret. par. Fordelingen Hettemåkekolonien Hjelpskjæra er av hekkende som ny hekkeplass dukket sjøfugler opp for mellom igjen hvitkinngås, - Østre og Vestre er, og stort den rugende Hjelpskjær sett, borte gåsa er vist igjen var det eneste i tabell kun. 9 par. Hjelpskjæra er hekkeparet ny hekkeplass som for lå hvitkinngås, på det østre og skjæret. den rugende Fordelingen gåsa var av det hekkende eneste hekkeparet sjøfugler som mellom lå på Østre det østre og skjæret. Vestre Fordelingen SUNDBYHOLMENE Hjelpskjær av hekkende er I RØYKEN vist sjøfugler i tabell NATURRESERVAT. mellom Østre OPPRETTET og Vestre I 97 Hjelpskjær er vist i tabell. År Sum Sk Ks Kg Hg Gg Sa Æf Tj Fm Gm Sm Sb År Sum 7 Sk Ks Kg Hg Gg Sa Æf 5 Tj Fm Gm 6 Sm Sb Sundbyholmene; SUNDBYHOLMENE I Røyken RØYKEN NATURRESERVAT naturreservat OPPRETTET opprettet I 97 i Den markerte nedgangen for sildemåke i, var bare (?) et tilfeldig bestandsdropp, sildemåkene er tilbake igjen nå. Indre Oslofjords største ærfuglkoloni på tross av en nedgang i bestanden. Hvitkinngås kommer markerte nå for nedgangen fullt i Røykenskjærgården, for sildemåke i, med var par bare her (?) er et det tilfeldig rekord. bestandsdropp, Åtte av disse lå sildemåkene på den søndre er Den markerte nedgangen for sildemåke i, var bare (?) et tilfeldig bestandsdropp, tilbake holmen. igjen En del nå. ikke-hekkende Indre Oslofjords hvitkinngjess, største ærfuglkoloni trolig unge på par tross som av oppholder en nedgang seg i bestanden. i en koloni Hvitkinngås og sildemåkene er tilbake nå. Det er indre Oslofjords største ærfuglkoloni på tross av for å se seg ut en kommer plass for neste nå for sesong, fullt i Røykenskjærgården, var også å se i kolonien. med Stabilt par her for gråmåke. er det rekord. Fortsatt Åtte ingen av disse flere lå storskarv på den søndre å melde, en nedgang i bestanden. Hvitkinngås kommer nå for fullt i Røykenskjærgården, med holmen. selv om vi En måtte del ikke-hekkende opp i et kråkereir hvitkinngjess, for å sjekke trolig om unge det faktisk par som var oppholder skarv eller seg kråke. i en Det koloni holder for seg å en seg del, ut en ikke-hekkende, plass par for neste her er sesong, det rekord. skarver var i området. også Åtte å av se i disse kolonien. lå på Stabilt den søndre for gråmåke. holmen. Fortsatt En del ingen ikke-hekkende flere storskarv å melde, hvitkinngjess, selv om måtte trolig opp i unge et kråkereir par som for oppholder å sjekke om seg det i en faktisk koloni var for skarv å se eller seg kråke. ut en Det plass holder for neste seg en del, sesong, Fordelingen ikke-hekkende, var også mellom skarver å se Søndre, i i kolonien. området. Midtre Stabilt og Nordre for gråmåke. Sundbyholmen Fortsatt er vist ingen i tabell flere. storskarv Kun ett hekkepar, å melde, et par selv sildemåke om vi lå måtte på den opp lille, i et midtre, kråkereir vegetasjonsløse for å sjekke holmen. om det faktisk var skarv eller kråke. Det holder Fordelingen seg en mellom del ikke-hekkende Søndre, Midtre skarver og Nordre i området. Sundbyholmen er vist i tabell. Kun ett hekkepar, et par sildemåke DEMMEKILSKJÆRA lå på den lille, I RØYKEN midtre, NATURRESERVAT vegetasjonsløse OPPRETTET holmen. I Fordelingen År mellom Sum Søndre, Kg Midtre Æf Tj og Nordre Hm Sundbyholmen Fm Gm Mt er vist i tabell. Kun ett DEMMEKILSKJÆRA I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I hekkepar, et par sildemåke lå på den lille, midtre vegetasjonsløse 6 holmen. År Sum 7 Kg Æf Tj Hm Fm Gm Mt Tomt. 7 Tomt. Side

5 Demmekilskjæra; DEMMEKILSKJÆRA Røyken naturreservat opprettet i År Sum Kg Æf Tj Hm Fm Gm Mt Tomt. Tomt. Høvikskjæra; HØVIKSKJÆRA I Røyken RØYKEN NATURRESERVAT naturreservat OPPRETTET opprettet I i År Sum Ks Hg Æf Tj Rs Gm Sm Sb År Sum Ks Hg Æf 6 Tj Rs Gm 6 Sm Sb År Sum Ks Hg Æf Tj Rs Gm Sm Sb HØVIKSKJÆRA I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I HØVIKSKJÆRA I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I Liten nedgang, men svartbak hadde et greit år. Høvikskjæra er indre Oslofjords største svartbakkoloni. Liten nedgang, men svartbak hadde et greit år. Høvikskjæra har indre Oslofjords største svartbakkoloni. DYNA Liten nedgang, I RØYKEN men NATURRESERVAT svartbak hadde OPPRETTET et greit år. I Høvikskjæra er indre Oslofjords største svartbakkoloni. Liten nedgang, men svartbak hadde et greit år. Høvikskjæra er indre Oslofjords største svartbakkoloni. År Sum Kg Sa Æf Tj Gm Sm Sb Mt Dyna; DYNA I Røyken RØYKEN NATURRESERVAT naturreservat OPPRETTET opprettet I i DYNA I RØYKEN NATURRESERVAT OPPRETTET I 9 5 År Sum 5 Kg Sa Æf Tj Gm 7 Sm Sb Mt År Sum Kg Sa Æf Tj Gm Sm Sb Mt Generelt en nedgang for de fleste artene siden /. Det er påfallende lite ærfugl. Fordelingen på hhv. Dyna Flåskjær og Skurven er vist i tabell. en nedgang for de fleste artene siden /. Det er påfallende lite ærfugl. Fordelingen på hhv. Dyna Generelt en nedgang for for de de fleste artene siden siden /. Det Det er er påfallende lite lite ærfugl. ærfugl. Fordelingen på hhv. Dyna Flåskjær GEITUNGHOLMEN og Skurven I er RØYKEN vist tabell NATURRESERVAT. Fordelingen Flåskjær og Skurven på hhv. er Dyna, vist i tabell Flåskjær. og Skurven OPPRETTET er vist I i tabell. GEITUNGHOLMEN År Sum I RØYKEN Hg NATURRESERVAT Gg Sa Æf OPPRETTET Tj Hm I Fm Gm Sm Sb Mt Gjeitungsholmen; GEITUNGHOLMEN I RØYKEN Røyken NATURRESERVAT naturreservat OPPRETTET opprettet I i År Sum 7 Hg Gg Sa Æf Tj Hm Fm Gm Sm Sb Mt 5 År Sum Hg Gg Sa Æf Tj Hm Fm Gm Sm Sb Mt Tilbake igjen etter det dårlige. Ternene ligger i brattkanten mot vest. Tilbake igjen etter det dårlige. Ternene ligger brattkanten mot vest. Makrellternene Tilbake igjen etter er det tilbake dårlige igjen. etter Ternene det dårlige ligger. i brattkanten Lå i brattkanten mot vest. mot vest. Side 5

6 ) Artsgjennomgang Figurene under er tegnet på grunnlag av tellinger i perioden 9. For noen arter finnes data fra registreringer på midten av 97-tallet. Fra 9 til og med 99 ble området talt årlig. Deretter var det et opphold til 995, hvoretter området er talt opp annethvert år. Dette er viktig å ha i minne når man studerer figurene. Der det er årlige registreringsdata har grafene heltrukken linje, for øvrig punktvise. Markering av antall i figurene før 9 refererer til mer tilfeldig informasjon. Markering av antall i liketalls årstall etter 99 refererer til spesialtellinger. Storskarv (Ss) Phalacrocorax carbo Ingen hekkende par i år heller, etter at arten ble funnet hekkende for første gang i denne delen av fjorden i (Sundbyholmene). Det er imidlertid en hekkeplass i Buskerud Saltskjær i Drammensfjorden. Ikke bare var det rekord her (på Saltskjær), men Vealøs, Hurum ble registrert som ny hekkelokalitet. En del ikke-hekkende skarver er å se i området. Arten hekker heller ikke i Oslo og Akershus. Knoppsvane (Ks) Cygnus olor Figur. Antall hekkende par knoppsvane 9. Arten etablerte seg i Buskerud-skjærgården først i 997. Kun par registrert, ned fra 5 hekkende par i. Ett par på Storskjær og ett par på Torvøya. En del svaner å se i Sætrepollen, men vi så intet reir her denne gang. Side 6

7 Kanadagås (Kg) Branta canadensis Figur. Antall hekkende par kanadagås 9. Første hekkefunn langs Buskerud-skjærgården var i 9. To hekkende par, som sist, på hhv. Hjelpskjæra og i Sandspollen. Dette er som normalt for rapportområdet, men det var noe flere omkring sekelskiftet. Arten er nesten borte fra Oslo og Akershus. Hvitkinngås (Hg) Branta leucopsis Figur. Antall hekkende par hvitkinngås 9. Innenfor denne perioden ble arten først påtruffet som hekkende i. Hele 7 hekkende par er ytterligere oppgang fra, og ny rekord igjen. Det var par på Sundbyholmene og 9 par på Geitungholmen. Arten hadde et godt år også i Oslo og Akershus. Side 7

8 Grågås (Gg) Anser anser Figur. Antall hekkende par grågås 9. Grågåsa etablerte seg i Buskerud-skjærgården først i 95. Hele hekkende par og/eller ungekull er rekord, og det setter det lave resultatet ( par) fra i et underlig lys. Det er ingen opplagte forklaringer. Seks av parene hadde tatt med ungene inn i Sætrepollen. Vi ser at det er vanlig at nyklekte grågåskull straks etter klekking i utskjærgården samles i beskyttete bukter og poller. Bestanden lenger inn i fjorden har holdt seg stabil de siste årene. Gravand Tadorna tadorna individer talt observert, som normalt. Vi vet ikke om de hekker. Stokkand (Sa) Anas platyrhynchos Vi fant ingen hekkende stokkand i år. Figur 5. Antall hekkende par stokkand 97. Side

9 Ærfugl (Æf) Somateria mollissima Figur 5. Antall hekkende par ærfugl 97. Arten etablerte seg med sikkerhet som hekkefugl i Buskeruds del av indre Oslofjord først i ærfuglreir/-kull er en kraftig reduksjon fra 6 reir i. De største koloniene var reir på Sundbyholmene (hvorav hele 5 av dem på søndre holme), reir på Storskjær og reir på Høvikskjæra. Sundbyholmene blir, like vel, indre Oslofjords største ærfuglkoloni også i år (men nå med margin på kun to par til Husbergøy i Bunnefjorden). Mellomårsvariasjoner i antall hekkende par kan skyldes lokale forflytninger mellom ulike deler av Oslofjorden. Ærfuglbestanden gikk, imidlertid, i år ned også i Oslo og Akershus. Hvorvidt dette heller har med blåskjellbestanden (hovednæringen), konflikt med f.eks hvitkinngås om hekkeplasser eller en fallende måkebestand vites ikke. Ærfugl med nyklekte dununger. Foto Unni Bakken. Side 9

10 Siland Mergus serrator Vi talte opp individer (ikke reirtaksering av denne arten!) på vann og strand, omtrent som gjennomsnittet de siste årene. Siland på hekkeplass. Litt på vakt i det vi ankommer for måketelling. Foto Morten Bergan. Rødstilk (Rs) Tringa totanus Heller ikke i år ble arten registrert på noen lokaliteter, og den må regnes som utgått i denne delen av Buskerud-skjærgården. Den er nå ikke registrert siden. Sætrepollen og gressengene på Torvøya var faste plasser frem t.o.m. 99. Flere faktorer virker trolig inn, som f.eks. dårligere næringstilgang på mudderflatene pga. rensing av avløpsvann, færre sikre hekkeplasser pga. hettemåkens tilbakegang og øket predasjon på reir og unger som følge av økning av bestandene av de store måkeartene. I tillegg så er det nok flere folk kystlangs i skjærgården. Side

11 Tjeld (Tj) Haematopus ostralegus Figur 6. Antall hekkende par tjeld 976. hekkende par er riktig nok en ørliten oppgang fra de parene i, men et temmelig normalt bestandstall sett over et tidsrom fra 99. Hettemåke (Hm) Larus ridibundus Figur 7. Antall hekkende par hettemåke 976. Med kun hekkende par ble dette nok et dårlig år for hettemåke, etter det gode resultatet på 5 par i (Hjelpskjæra hadde indre Oslofjords største koloni dette året). Hettemåkene hekket i år på tre lokaliteter, der den nye moloen/bølgebryteren i Nærsnesbukta hadde en nyetablert koloni på 5 par. Arten går også tilbake i områdene lenger inn i fjorden, og Oslo og Akershus hadde det dårligste bestandstallet siden 95-tallet. Kun én hekkeplass i Breiangen (Mølen, Hurum par). Side

12 Fiskemåke (Fm) Larus canus Figur 5. Antall hekkende par fiskemåke hekkende par gjør dette året til det sterkeste året for arten siden, opp fra bare par i. De største koloniene var 7 par som hadde gått til hekking på Ramtonholmen, mest i sør, øst og vest. Hekking på Ramtonholmen, med unntak av slengere, er et relativt nytt fenomen, men hadde 7 par også sist. 6 par på Geitungholmen er mer normalt, opp fra par sist. At det ligger par fiskemåke på det lille skjæret i Sandspollen, som vi bokfører som Sandspollskjær, er vel mer uvanlig. Buskerud hadde for øvrig en stor fiskemåkekoloni på Mølen, Hurum i Breiangen med hele 6 par. Side

13 Gråmåke (Gm) Larus argentatus Figur 9. Antall hekkende par gråmåke par gråmåke er en liten oppgang fra de par sist. Men dette var jo artens svakeste år siden 9, så årets resultat er også dårlig. Arten går også tilbake lenger inn i fjorden. Storskjær i Hurum holdt par, som også i år ble indre Oslofjords nest største gråmåkekoloni. Deretter fulgte 59 par på Sundbyholmene. Bare 5 par på Høvikskjær er dårlig for arten her, og lokaliteten måtte se seg slått av Geitungholmen med sine par. Nyklekte gråmåkeunger, og en uklekt lillebror. Foto Morten Bergan. Side

14 Sildemåke (Sm) Larus fuscus Figur 6. Antall hekkende par sildemåke 97. Første kjente hekkefunn i Buskerud-skjærgården er fra 977. par er en kraftig oppgang fra 7 par sist, og nesten rekordresultat (5 par i rekordåret ). Arten gikk også frem lenger inn i fjorden. De største koloniene var Storskjær, også i år, med par og Sundbyholmene med 76 par. Av de 76 parene på Sundbyholmene lå hele 55 av parene på Nordre Sundbyholme. Kun hekkepar på Høvikskjær. Storskjær ble derved indre Oslofjords tredje største sildemåkekoloni. Buskerud har imidlertid en enda større koloni på Mølen, Hurum i Breiangen (9 par). Sildemåke. Foto Morten Bergan. Side

15 Svartbak (Sb) Larus marinus Figur 7. Antall hekkende par svartbak 97. Første kjente svartbakhekking ble gjort i 9. 9 par var en oppgang fra forrige telling ( par), og likt som rekordnivået på 9 par i. Vi må kunne si bestanden har vært stabil siden sekelskiftet. Høvikskjæra ble indre Oslofjords største svartbaklokalitet i år med 7 par, par på Sundbyholmene, par på Storskjær. Svartbak. Foto Morten Bergan. Side 5

16 Makrellterne (Mt) Sterna hirundo Figur. Antall hekkende par makrellterne 976. par ble registrert, og dette er et godt resultat på en art som har noe seinere egglegging enn de øvrige artene. Bestanden er nok derfor litt større enn det vi registrerer. Vi må tilbake til for å finne større hekketall på makrellterne, men derfra og bakover i tid var det gjerne atskillig flere. Langtidstrenden vil vi derfor fortsatt si er negativ. av parene lå på det lille Sandspollskjær i Sandspollen, en lokalitet som seiler opp som en meget god ternelokalitet nest høyest antall par i hele Andre indre Oslofjord arter: (Nakkeskjær, Oslo størst med 9 par). Buskerud har imidlertid en lokalitet i Breiangen, Mølen, Hurum, som i år hadde en koloni med hele reir på nordspissen av øya kanskje landet største makrellternekoloni? Makrellterner på hekkeplass. Foto Unni Bakken. Side 6

17 ) Tabeller BUSKERUD : Drøbaksund og Vestfjorden Lokalitet Kommune Dato Sum Ks Kg Hg Gg Sa Æf Tj Rs Hm Fm Gm Sm Sb Mt Geitungholmen Røyken. mai Skurven Røyken. mai Dyna Røyken. mai Flåskjær Røyken. mai Holmengrunnen (molo) Røyken. mai 5 Nærsnesskjær Røyken. mai 5 Morbergholmen Røyken. mai Nærsnestangen Røyken. mai Ramtonholmen Røyken. mai 7 6 Høvikskjæra Røyken. mai Søndre Sundbyholmen Røyken. mai 5 6 Midtre Sundbyholmen Røyken. mai Nordre Sundbyholmen Røyken. mai 55 «Killingholmskjær» Røyken. mai «Kraftskjær» Røyken. mai Torvøya Røyken. mai Vestre Hjelpskjær Røyken. mai Østre Hjelpskjær Røyken. mai Hjelp Røyken. mai Sætrepollen Hurum. mai 6 6 Kavringen Hurum. mai Furuholmen Hurum. mai «Rognholmstein» Hurum. mai Rognholmen Hurum. mai Sandspollen Hurum. mai Sandspollskjær Hurum. mai 9 Storskjær Hurum. mai SUM Buskerud. mai SUM Buskerud 6. mai % endring -> -, -6,,, 66,7, -5,,, -9, 9, 7, 6,7,,9 Tabell. Hekkelokaliteter med antall hekkende par sjøfugler - Buskeruds del av indre Oslofjord Side 7

18 Rugende ærfuglhunn i vakker flora. Foto Unni Bakken. Denne rapporten ligger til nedlasting her: Rådata for sjøfugltellingene ligger her: Oslo og Akerhus Buskerud (egen rapport) Postboks Sentrum OSLO Telefon 775

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Ærfuglkall som løper i gang før oppflukt. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på %

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2013 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2013 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud 213 Drøbaksund og Vestfjorden Svartbak. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på 8 % i antall hekkende par sjøfugl

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2011 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2011 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskud Drøbaksund Vestfjorden Nordre Sundbyholmen. Foto: Morten Bgan. Av Geir S. Andsen Morten Bgan Sammendrag Årets sjøfugltelling viste en oppgang 16 % i antall hekkende par sjøfugl

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2007

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2007 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud Morten Bergan og Geir Sverre Andersen Sammendrag Denne rapporten tar for seg registreringer i indre Oslofjord i Røyken kommune og i Hurum kommune sør til Storskjær

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2009 Skurven med Flåskjær i bakgrunnen. Fotografert fra høyden inne på fastlandet. Foto: Morten Bergan. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Måsen, den glupe

Detaljer

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 215 Tjeld. Galant skjærgårdsfugl med

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 25 Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Sammendrag Sjøfuglbestandene i indre Oslofjorden fra Småskjær i Frogn og nordover ble talt opp i mai-juni 25.

Detaljer

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009 Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 29 Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud Rugende ærfugl på Ramvikholmen 29. Foto: Tonny Andersen Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2013

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2013 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 23 Gråmåke i gressløk (fremmedart). Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en nedgang på 7 % i antall

Detaljer

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer.

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer. Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås 2006 - Ornitologiske registreringer. Morten Bergan 2006 Tuskjær - svabergformet med hettemåker i sør og fiskemåker i nord Flatskjær flatt skjær med

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2015

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2015 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus eld. Galant skjærgårdsfugl med svak bestandsreduksjonstrend gjennom de siste tyve årene. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2017

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2017 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 07 Hettemåke. Foto Unni Bakken. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Sammendrag ets sjøfugltellinger viste en total sjøfuglbestand i Oslo og Akershus

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport 2012 1 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern

Detaljer

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2016 Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Av Knut Olsen og Morten Helberg Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Vest-Agder 24.10.2016 Foto: Unge sildemåker ved Rauna 23. august

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 214. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vest-Agder Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd.

Detaljer

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder I løpet av disse 30 minuttene skal vi lære mere om; -Hva karakteriserer sjøfuglbestandene i Vest-Agder i forhold til

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007 Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 007 NOF-Telemark rapport 008 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern Sammendrag

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie:

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: -Registreringer i forkant av verneplan for sjøfuglreservater. (1973-78) -Oppsyn i enkelte reservater 198-1995 og alle reservater (utenom Søgne) kommune 1996-23. Biologiske

Detaljer

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 215 Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Foto: Mellomskarv og sildemåker på Rauna. Knut Olsen Av Knut Olsen og Morten Helberg Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Vest-Agder 9.1.216

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 3 2003 NOF avd. Aust-Agder Registreringer av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård 2002 Registreringer av sjøfugler

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 125 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2011-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-123-6 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma. Våren Utført på oppdrag fra Jernbaneverket. Feltarbeid ved Roger Nesje

Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma. Våren Utført på oppdrag fra Jernbaneverket. Feltarbeid ved Roger Nesje Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma Våren 2013 Flom i Vorma. Skibladnerbrygga. Vorma ved Eidsvoll, 1. juni 2013 Foto: Roger Nesje Utført på oppdrag fra Jernbaneverket Feltarbeid ved Roger Nesje

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008 Hekkende sjøfugl i Rogaland 28 Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Stavanger 5. september 28 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen Pb 59 41 STAVANGER Tittel: Hekkende sjøfugl i Rogaland

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Vest-Agder. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Lillesand v/carl Erik Kilander (SNO) Gjennomført av: Norsk

Detaljer

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING Dato: 10.1.2017 REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av gås i Vestfoldskjærgården økt kraftig. Dette har ført til betydelige avlingsskader på de omkringliggende

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2007

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2007 Hekkende sjøfugl i indre Oslfjrd, Osl g Akershus 27 Mrten Bergan g Geir S. Andersen Hettemåkas reir ligger tett i tett i naturreservatene i indre Oslfjrd enn så lenge? Sammendrag NOF OAs sjøfugltellinger

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Oslo og Akershus

Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Oslo og Akershus Forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Oslo og Akershus RAPPORT NR. 8/2011 0 1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen, Postboks 8111, Dep. 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune. Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune. Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016 Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016 Georg Bangjord og Sigurd Bangjord, Trondheim 14. desember 2016 INNHOLD 1. OPPDRAG

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Sjøfuglenes hekkesyklus i Telemark, Aust- Agder og Vest-Agder; momenter relatert til tidsperioden for ilandstigningsforbud i sjøfuglreservatene

Sjøfuglenes hekkesyklus i Telemark, Aust- Agder og Vest-Agder; momenter relatert til tidsperioden for ilandstigningsforbud i sjøfuglreservatene Sjøfuglenes hekkesyklus i Telemark, Aust- Agder og Vest-Agder; momenter relatert til tidsperioden for ilandstigningsforbud i sjøfuglreservatene CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 1 2003

Detaljer

Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007

Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007 Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007 JAN HELGE KJØSTVEDT OG CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 1 2008 NOF avd. Aust-Agder Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 41 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2010-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-039-0 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

Rapport om fuglelivet i Raet nasjonalpark, Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder

Rapport om fuglelivet i Raet nasjonalpark, Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder Rapport om fuglelivet i Raet nasjonalpark, Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder -en del av det faunistiske kunnskapsgrunnlaget for Raet nasjonalpark utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen

Detaljer

Hettemåka i Buskerud Årets Fugl 2011

Hettemåka i Buskerud Årets Fugl 2011 Hettemåka i Buskerud Årets Fugl 2011 av Steinar Stueflotten, LRSK Buskerud Bakgrunn Norsk Ornitologisk Forening valgte rødlistearten hettemåke til Årets Fugl for 2011. Bakgrunnen for dette valget var en

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2002 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

Jarstein naturreservat

Jarstein naturreservat Jarstein naturreservat Hekkesesongen 2015 Årsrapport nr 3-2015 Mink- og sjøfuglprosjektet Oskar K. Bjørnstad Karmøy Ringmerkingsgruppe Innhold Oppsummering 3 Artsgjennomgang 3 Grågås, Ærfugl, Havhest 3

Detaljer

Sjøfugl i Vest-Agder

Sjøfugl i Vest-Agder Sjøfugl i Vest-Agder Bestandssituasjon, økologi og overvåking. Morten Helberg, Helbergs Naturundersøkelser 2012 1 Forord Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 5 1. NATURBESKRIVELSE, LEVEOMRÅDER

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2007. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007

Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007 Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007 Ingvar Spikkeland, Roald Opsahl & Jan Petter Vaaler Spikkeland, I., Opsahl, R. & Vaaler, J. P. 2008: Fuglefaunaen i Øymarksjøen, Marker 2007. Natur i Østfold 2008, 27(1-2):

Detaljer

Hva skjer med våre sjøfugler?

Hva skjer med våre sjøfugler? Krykkje. Foto: John Atle Kålås Hva skjer med våre sjøfugler? John Atle Kålås. Oslo 18 november 2015. Antall arter Hva er en sjøfugl? Tilhold på havet stort sett hele livet. Henter all sin føde fra havet.

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Oslo og Akershus 2003

Hekkende sjøfugl i Oslo og Akershus 2003 Hekkende sjøfugl i Oslo og Akershus Ornitologiske registreringer på sjøfuglkoloniene i indre Oslofjord Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus Sammendrag

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

Overvåking av hekkende silde- og gråmåker på Lyngøy, Tysnes, Hordaland sommeren 2015

Overvåking av hekkende silde- og gråmåker på Lyngøy, Tysnes, Hordaland sommeren 2015 Overvåking av hekkende silde- og gråmåker på Lyngøy, Tysnes, Hordaland sommeren 2015 Oppdragsgiver: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd. Hordaland

Detaljer

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA)

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Rapport: SEAPOP feltarbeid på Rauna 2014. Oppdragsgiver: Gjennomført av: Utarbeidet av: Korrektur: - Rapport dato: 30.09.2014 0 Innhold Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening,

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Desember 2013 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

URBPOP-rapport nr Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014.

URBPOP-rapport nr Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014. URBPOP-rapport nr. 1-2015 Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014. URBPOP-rapport nr 1-2015 Tittel: Ringmerking i kolonier og reservater i 2013 og 2014 Forfattere: Alf Tore Mjøs

Detaljer

Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden.

Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden. Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden. for Kystverket Nordland / Senter for utbygging av Biotope AS - arkitektur & natur August 2016 / www.biotope.no Båtsfjord er et viktig

Detaljer

Oppdragsgiver: Norsk institutt for naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, Lista Lokallag (NOF-LL)

Oppdragsgiver: Norsk institutt for naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, Lista Lokallag (NOF-LL) Rapport: Ærfugl i Farsund kommune 1988-2012: Hekkepopulasjon, kullstørrelse, hekkesuksess og rekruttering. Presentasjon av materialet, med historikk og metoder. Oppdragsgiver: Norsk institutt for naturforskning

Detaljer

UTREDNING. Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell igjenfylling av bukta på vestsida av Langøra Sør, Stjørdal kommune.

UTREDNING. Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell igjenfylling av bukta på vestsida av Langøra Sør, Stjørdal kommune. UTREDNING Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell igjenfylling av bukta på vestsida av Langøra Sør, Stjørdal kommune Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 157 Steinkjer 2014 Konsekvenser

Detaljer

Rapport; Oppdrag fra Trondheim kommune. Evaluering av tiltak for sjøfugl i Ilsvika og på Være, Trondheim kommune

Rapport; Oppdrag fra Trondheim kommune. Evaluering av tiltak for sjøfugl i Ilsvika og på Være, Trondheim kommune Rapport; Oppdrag fra Trondheim kommune Evaluering av tiltak for sjøfugl i Ilsvika og på Være, Trondheim kommune Georg Bangjord, Trondheim 1. desember 2017 INNHOLD 1. OPPDRAG 3 2. SAMMENDRAG. 4 3. HISTORIKK

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2003 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2006. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Lillesand v/carl Erik Kilander (SNO) Gjennomført av:

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2008. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Tvedestrand kommune. ved utvidelse av småbåthavn. Notat

Tvedestrand kommune. ved utvidelse av småbåthavn. Notat Stakketoskjær naturreservat Tvedestrand kommune Konsekvenser ved utvidelse av småbåthavn Notat Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring FORSLAG TIL Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 31. mars 2022 Høring 2016-352 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim 31. AUGUST 2016 RONNY WOLLERT

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2009. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand 2010 Løvsanger. Foto Per Morten Groth Feltarbeid ved Ståle Dahlberg og Per Morten Groth

Detaljer

Sjefuglundersøkelse. Med hovedvekt hekkendeærfugi NORSK INSTITUTTFOR NATURFORSKNING. Karl-BirgerStrann

Sjefuglundersøkelse. Med hovedvekt hekkendeærfugi NORSK INSTITUTTFOR NATURFORSKNING. Karl-BirgerStrann Sjefuglundersøkelse Porsanger 1988-90 Med hovedvekt på hekkendeærfugi Karl-BirgerStrann NORSK INSTITUTTFOR NATURFORSKNING Sjeffuglundersøkelser i Porsanger 1988-90 Med hovedvekt på hekkende ærfugi Karl-Birger

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2004 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud Torgrim Breiehagen & Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud Torgrim Breiehagen & Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2016 Torgrim Breiehagen & Per Furuseth Februar 2017 Sammendrag horndykker 2016 Denne rapporten fokuserer på hekkeperioden av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud

Detaljer

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 Flekkerøy bygg AS v/frode Stokkeland Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) NATURFAGLIG BEGRUNNELSE FOR HENSYN TIL HEKKEHOLME FOR MAKRELLTERNE I REVIDERT

Detaljer

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen 716 Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

Tilstanden for norske sjøfugler

Tilstanden for norske sjøfugler Tilstanden for norske sjøfugler Rob Barrett, Tromsø museum - universitetsmuseet med god hjelp fra Tycho Anker-Nilssen, NINA Svein-Håkon Lorentsen, NINA Sild Oppvekstområde Næringssøk Drift av larver Gytetrekk

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD OVERVÅKNING AV HEKKENDE VANNFUGL I STEINSFJORDEN OG NORDRE DEL AV TYRIFJORDEN I 1999 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Rapport 2013-35 Forsidebilde Toppskarv utenfor kolonien i Skarveura i Flakstad kommune. Foto: Bjørn Harald Larsen, 6.6.2013. RAPPORT

Detaljer

Kalsheimsholmane. Lokalitet nr.: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C)

Kalsheimsholmane. Lokalitet nr.: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C) Kalsheimsholmane Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 80104 Naturtype: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Kalsheimsholmene

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Rapport: SEAPOP på Rauna 2016

Rapport: SEAPOP på Rauna 2016 Rapport: SEAPOP feltarbeid på Rauna 2016. Oppdragsgiver: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Utarbeidet av: Knut S. Olsen Korrektur:

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen RAPPORT NR. 2-2005 SJØFUGLENE I STEINSFJORDEN OG TYRIFJORDEN RESULTATER FRA 10 ÅRS OVERVÅKNING AV HEKKEBESTANDER OG UNGEPRODUKSJON Av Bjørn Harald Larsen, Viggo

Detaljer

Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan Sluttrapport. Nils Røv

Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan Sluttrapport. Nils Røv Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan Sluttrapport Nils Røv 202 NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

Offshore vind og sjøfugl

Offshore vind og sjøfugl www.nina.no Cooperation and expertise for a sustainable future Offshore vind og sjøfugl Oslo 21.01.2015 Espen Lie Dahl Svein-Håkon Lorentsen Signe Christensen-Dalsgaard Roel May Offshore vind og fugl Bakgrunn

Detaljer

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson 1 HVORDAN DESIMERE HUBRO PÅ EN MEST MULIG EFFEKTIV MÅTE BEGRENSE NÆRINGSTILGANGEN VED: 1. PLANTE TIL KYSTLYNGHEIA MED

Detaljer

Verdifulle fugle- og naturområder og lokalisering av båthavner

Verdifulle fugle- og naturområder og lokalisering av båthavner Verdifulle fugle- og naturområder og lokalisering av båthavner Nesoddlandet, Indre Oslofjord med Bunnefjorden Av Jan Erik Røer, rådgiver, Norsk Ornitologisk Forening, Juli 2017 Kysten av Nesoddlandet er

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 29.11.2013 av Miljødirektoratet ja Tilstanden for den norske lomvibestanden er svært alvorlig. Det kan være et tidsspørsmål

Detaljer

Rapport: SEAPOP på Rauna Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Knut S.

Rapport: SEAPOP på Rauna Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Knut S. Rapport: SEAPOP feltarbeid på Rauna 2015. Oppdragsgiver: Gjennomført av: Utarbeidet av: Korrektur: - Rapport dato: 14.10.2015 0 Innhold Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 Datert januar 2014 Forsidebilde er hvitkinngjess i fjæra i Indre Oslofjord Fotograf: Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn 2 Innhold Innledning... 4 Bakgrunn...

Detaljer

UTREDNING. Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune. Magne Husby

UTREDNING. Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune. Magne Husby UTREDNING Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 168 Steinkjer 215 Vannfuglenes bestandsutvikling og

Detaljer

NYTT DOBBELTSPOR SKØYEN ASKER PARSELL LYSAKER - SANDVIKA FØR- OG ETTERUNDERSØKELSER FUGLELIVET I ENGERVANNET RAPPORT

NYTT DOBBELTSPOR SKØYEN ASKER PARSELL LYSAKER - SANDVIKA FØR- OG ETTERUNDERSØKELSER FUGLELIVET I ENGERVANNET RAPPORT NYTT DOBBELTSPOR SKØYEN ASKER PARSELL LYSAKER - SANDVIKA FØR- OG ETTERUNDERSØKELSER FUGLELIVET I ENGERVANNET RAPPORT 02 Rapport ferdigstilt 20.06.2015 RS ER ER Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr.

Detaljer

Grågås i Arendal og Grimstad

Grågås i Arendal og Grimstad Grågås i Arendal og Grimstad -utbredelse og bestandsutvikling Foto: Rolf Jørn Fjærbu Jan Helge Kjøstvedt & Rolf Jørn Fjærbu NOF avd. Aust-Agder et oppdrag fra Arendal og Grimstad kommuner Fugler i Aust-Agder

Detaljer

UTREDNING. Konsekvenser for fugl ved bygging av småbåthavn på Tørøya i Leangsfjorden, Levanger kommune. Magne Husby

UTREDNING. Konsekvenser for fugl ved bygging av småbåthavn på Tørøya i Leangsfjorden, Levanger kommune. Magne Husby UTREDNING Konsekvenser for fugl ved bygging av småbåthavn på Tørøya i Leangsfjorden, Levanger kommune Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 175 Steinkjer 2015 Konsekvenser for fugl ved bygging

Detaljer

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO)

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 08.05.15 Riktig bruk av aktiviteter Første bud for at en observasjon skal bli registrert

Detaljer

NOTAT. 1. Borg 2 - Konsekvensutredning verdisetting. I Konsekvensviften skal naturtypene verdisettes, til «liten, middels, stor» jf.

NOTAT. 1. Borg 2 - Konsekvensutredning verdisetting. I Konsekvensviften skal naturtypene verdisettes, til «liten, middels, stor» jf. NOTT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. 00 Dato 2014/01/14 Til Fra Kopi Rambøll Dato 2014/01/14 Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen N-0213 Oslo T +47 2251 8000 www.ramboll.no 1. org 2 - Konsekvensutredning

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 15.02.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Tilstanden for den norske lomvibestanden er

Detaljer

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no NINA Minirapport

Detaljer

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Deres ref: 2008/11139 ART-VI-ID Dato: 23.02.2009 Svar på høring på forslag til forskrift om felling av viltarter som gjør

Detaljer

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk:

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk: Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt 030110685 Lokalt viktig C Sand- og grusstrand Grus- og steinstrender med spesiell flora 01-01-2003 (siste) Lokalitetskrivelse innlagt av B0B den 13.10.2003, etter unders0kelse

Detaljer

Sjøfugler i Karmøy Hekkesesongen 2005

Sjøfugler i Karmøy Hekkesesongen 2005 Sjøfugler i Karmøy Hekkesesongen 2005 Rapport fra Innhold 3 Innledning 5 Ternekoloniene 1. Krossholmen 2. Syrevågen 6 3. Grødemsvatnet 7 4. Årabrot / Åkrehamn 8 5. Tjøsvollsvatnet 6. Salvøy 9 7. Kavholmen

Detaljer