FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUGLER OG NATUR I BUSKERUD"

Transkript

1 FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2004 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud Rapport nr Årgang 12 Norsk Ornitologisk Forening, avd Buskerud

2 Forord Overvåking av hekkebestand og ungeproduksjon hos vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden ble foretatt i perioden mai - august 2004 i regi av Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag. Feltarbeidet ble utført av forfatterne. Registreringene ble finansiert av Hole og Ringerike kommuner. Hole kommune takkes for å ha stilt båt til disposisjon under feltarbeidet. En takk også til Bjørn Erik Grimnes, Tyristrand, for verdifulle opplysninger og praktisk bistand med oppsyn/informasjon på Furuøyene i Nordfjorden. Til referansebruk av rapporten: Larsen, B. H., Brandt, M., Myrmo, K. & Ree, V Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i Fugler og natur i Buskerud. Rapport nr Årgang 12. Norsk Ornitologisk Forening, avd Buskerud. 20 s. Raufoss, 10. april 2005 Bjørn Harald Larsen prosjektansvarlig Denne tegningen av makrellterne har gjennom mange år blitt benyttet på informasjonsskiltene som Hole og Ringerike kommuner har satt opp i ternekoloniene. I 2004 var det imidlertid ingen makrellternekolonier i verken Steinsfjorden eller Tyrifjorden. Områdets eneste koloni var som i 2003 på Flatøya i Væleren vest for Tyrifjorden. Illustrasjon: Viggo Ree. Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 2

3 Innhold 1. INNLEDNING 4 2. RESULTATER 8 3. DISKUSJON Bestandsutvikling Hekkesuksess KONKLUSJONER 19 LITTERATUR Innledning Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 3

4 Overvåkningen av hekkende vannfugl i Tyrifjorden og Steinsfjorden i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem tar sikte på å gi et bilde av utviklingen i hekkebestandene over tid og variasjoner i ungeproduksjonen fra år til år. Formålet er å gi forvaltningsmyndighetene lokalt og regionalt grunnlagsdata til å forvalte sjøfuglbestandene i området på best måte. Registreringene, som startet sommeren 1992, har fulgt samme metodikk og hatt om lag samme kvalitative nivå i hele perioden. Undersøkelsene har blitt rapportert fortløpende til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud og til Hole kommune og Ringerike kommune (Larsen 1992 a og b, 1993, 1994 og 1995, Larsen & Ree 1996 og 1997, Larsen m.fl. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003). En oppsummering av de første 10 årene med overvåkning ( ) kommer i miljøvernavdelingens rapportserie i løpet av våren 2005 (Larsen m.fl. 2005). Vi gjennomførte også i 2004, i samarbeid med Hole og Ringerike kommuner, et informasjonsopplegg for å styrke sjøfuglenes hekkesuksess i området. Skilt ble satt opp i måkekoloniene. Samtidig ble mediene brukt aktivt for å informere om hvor koloniene befant seg, og hvordan folk kunne unngå å forstyrre fuglene. Ut fra erfaringene som er gjort de siste årene, valgte kommunene å benytte den samme teksten som de foregående årene. Teksten lød slik: I år er det MÅKEKOLONI på denne øya. Vær vennlig å la fuglene hekke i fred! Hekkeperioden varer fra 1. mai til 15. juli. Opphold på øya i mer enn noen få minutter kan føre til at fostre i egg dør eller unger omkommer pga. kulde, regn eller sterk solstråling. Dette innebærer ødelagt hekkesesong for måkene, og dessuten brudd på Viltlovens 3. Slipp av hund representerer bl.a. brudd på viltlovens 52 og 53. Brudd på viltloven vil bli anmeldt. Strafferammen er bøter eller fengsel i ett år - jfr. viltlovens 56. Hekkekoloniene med hettemåke og fiskemåke i Steinsfjorden og Tyrifjorden er blant de viktigste på Østlandet. Vær med å ta vare på dyrelivet i vår natur. Hole kommune Ringerike kommune Siden det i år ikke var noen ternekolonier i Steinsfjorden og Tyrifjorden ble det ikke anledning til å sette opp de tidligere benyttede skiltene for bruk i ternekoloniene, Undersøkelsesområdet vårt omfatter nordre del av Tyrifjorden med Storøya/Purkøya/Geitøya/Utøya, Sælabonn og ytre del av Nordfjorden, samt Steinsfjorden. Båtregistreringer ble utført tre ganger i løpet av hekkesesongen; 25. mai, 15. juni og 6. juli. Supplerende undersøkelser fra land ble gjort fra de første knoppsvanene la seg på egg i slutten av april til ut august. Også i 2004 ble det gjort registreringer fra land i Væleren på Holleia. Siden flere og flere av hekkefuglene fra Steinsfjorden og Tyrifjorden flytter opp hit for å hekke, vil vi inkludere dette området i overvåkningsprosjektet framover. Ukentlige vannfugltellinger i tilknytning til et samarbeidsprosjekt mellom NIVA og Miljøfaglig Utredning AS om samspillet mellom vannfugl, vasspest og alger i Steinsfjorden (heretter omtalt som Steinsfjordsprosjektet) gjorde at enkelte arters hekkebestand og hekkesuksess ble bedre kartlagt i 2004 enn tidligere. Dette gjaldt spesielt stokkand, kvinand og sothøne. Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 4

5 Figur 1a. Oversiktskart over Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem med Furuøyene innfelt. Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 5

6 Figur 1b. Kart over nordøstre del av Tyrifjorden. Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 6

7 Figur 1c. Kart over Steinsfjorden. Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 7

8 I alle tabeller og figurer opereres det med enheten antall hekkende par, som har basis i noe ulik informasjon fra art til art. Når det gjelder knoppsvane, kanadagås, toppand, hettemåke og makrellterne refererer antall hekkende par seg til opptalte reir, mens tallene for sothøne, dverglo, vipe, enkeltbekkasin, strandsnipe og fiskemåke er basert på antall par med hekkeatferd; for sothøne og fiskemåke sin del i kombinasjon med opptelling av antall reir på de lokalitetene som er egnet. Antall hekkende par med siland er anslått ut fra stasjonære par i området på forsommeren, i kombinasjon med reir og observerte kull seinere i hekkesesongen. Hekkebestandene av kvinand og laksand er basert på antall observerte kull i området, mens stokkandtallene er resultat av en kombinasjon av reir i måke- og ternekolonier og observerte kull på vannet. 2. Resultater Undersøkelsene i 2004 ga som resultat hekkende vannfuglpar fordelt på 19 arter (Tabell 1). Dette er en reduksjon på nesten 200 par fra 2003, som også var et nedgangsår for de fleste arter. Hettemåke er den klart mest tallrike arten i undersøkelsesområdet, og det er derfor endringer i hekkebestanden til denne arten som blir utslagsgivende for totalresultatet. Det mest bekymringsfulle under årets sjøfuglregistrering var imidlertid at vi ikke fant ett eneste makrellternereir! I 2003 ble det kun konstatert to hekkinger, mot 17 hekkende par i Også knoppsvanebestanden fortsetter nedgangen, mens toppand og sothøne, dels også toppdykker, er de artenes som viser mest positive utviklingstrekk. De forholdsvis nyetablerte artene sildemåke og gråmåke har fortsatt små og sårbare bestander i Steinsfjorden; gråmåke i betydelig mindre antall enn i For første gang under denne overvåkningen ble det registrert flere hekkende par med sjøfugl/vannfugl i Tyrifjorden enn i Steinsfjorden. Dette skyldes i første rekke at det bare ble registrert en hettemåkekoloni i Steinsfjorden, mot normalt 2 eller 3. For første gang siden 1994 var det ingen hettemåkekoloni på Østbråtaskjæet (Kavringen) som vanligvis er den sikreste lokaliteten sammen med Vestre Småøya i Steinsfjorden. Samlet sett hadde sjøfuglene i Steinsfjorden og Tyrifjorden en dårlig hekkesesong. Spesielt knoppsvane og måkene produserte få unger. Kraftig flom i midten av mai førte til mange oversvømte knoppsvanereir, samtidig som en hettemåkekoloni på par som hadde etablert seg på det flate skjæret Bøtet ble lagt under vann. Trolig skjedde det samme også med mange reir på Furuøyene før vi var ute på vår første båttur den 25. mai. En ny flom i slutten av juni/begynnelsen av juli forårsaket av kraftig nedbør satte mange omlagte kull under vann. Menneskelige forstyrrelser hadde trolig liten betydning for fuglenes hekkesuksess sommeren 2004, da været var forholdsvis dårlig i den mest sårbare perioden (juni og første halvdel av juli). Toppdykker Minst 2 par bygde reir i Steinsvika; ett tredje par lå lenge i området og gjorde muligens hekkeforsøk. Ett av parene i området fikk fram 3 unger. I Vikbukta ble det registrert ett reir, men ingen ungeproduksjon. I tillegg til disse 4 parene ble det registrert ett toppdykkerpar av og til både ved Åsa, i Steinsvika og i Vikbukta; trolig ett og samme par. Knoppsvane Arten fortsetter å gå tilbake, og det er spesielt i Steinsfjorden dette er merkbart. Her hekket det ca 20 par i en periode på slutten av 1990-tallet i 2004 ble det kun funnet 7 reir i fjorden; en nedgang fra 10 reir i I Tyrifjorden er det også en negativ utvikling; 4 reir i 2004 er det dårligste resultatet siden Totalt 11 hekkende par er bunnotering for knoppsvane siden overvåkningen startet opp i Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 8

9 Også ungeproduksjonen var dårlig; Ett av 3 par fikk fram unger i Vikbukta; av 3 klekte unger vokste 2 opp. I tillegg vokste det opp 3 unger i Elvika. I Tyrifjorden ble det ikke registrert vellykket hekking. Dette gir samlet bare 5 produserte unger fra 11 par, dvs 0,45 unger pr. par. Dette er langt under gjennomsnittet for knoppsvanenes ungeproduksjon i overvåkningsområdet de siste årene. Tabell 1 Hekkebestandene av vannfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden i Enhet antall hekkende par; se kap. 1 for metodikk. ART STEINSFJORDEN TYRIFJORDEN SUM TOPPDYKKER KNOPPSVANE KANADAGÅS STOKKAND TOPPAND KVINAND SILAND LAKSAND 1 1 SOTHØNE SIVHØNE TJELD VIPE DVERGLO 1 1 STRANDSNIPE HETTEMÅKE FISKEMÅKE SILDEMÅKE 2 2 GRÅMÅKE 5 5 MAKRELLTERNE SUM Kanadagås Bestanden av kanadagås er fortsatt beskjeden i undersøkelsesområdet, men 3 hekkende par er mer enn det vi vanligvis finner. Den 25. mai lå det en fugl og ruget på ett egg på Tjuvholmen i Steinsfjorden. Tre uker seinere var dette reiret forlatt, og samtidig ble det også funnet ett forlatt reir (med ett egg) på Østre Småøya. Den eneste vellykkede hekkingen fant sted i Tyrifjorden. Ett par med 4 unger lå ved Geitekillingen utenfor Geitøya den 15. juni. Hvor dette paret hekket ble ikke fastslått. Stokkand Det ble registrert få stokkandreir i sjøfuglkoloniene i år, men til gjengjeld ble forholdsvis mange kull observert på vannet i juni og juli de fleste i forbindelse med tellingene tilknyttet Steinsfjordsprosjektet. Samlet ble det registrert hekkinger, og selv om dette er noe mer enn vi vanligvis registrerer, er det neppe snakk om en reell bestandsøkning. Toppand Etter en dårlig sesong i 2003 (9 hekkende par) var bestanden tilbake på 2002-nivå igjen i Trenden er tydelig positiv (se Figur 2), og i år ble også de første hekkingene i Tyrifjorden konstatert (på Rytterakerskjæret og Stamnesskjæret i Sælabonn). Flest hekkinger Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 9

10 ble registrert på Maurøya og på Gåsa (minimum 3 reir begge steder). Terneskjæret (2 reir) og Østre Småøya var nye hekkeplasser for arten. Toppandreir Figur 2 Antall reir av toppand funnet i sjøfuglkoloniene i Steinsfjorden og Tyrifjorden i perioden Kvinand Med registrete ungekull av kvinand var 2004 den klart beste sesongen vi har hatt i overvåkningsperioden, på tross av forholdsvis få kull i Tyrifjorden. Kvinanda var med andre ord uvanlig tallrik i Steinsfjorden, og ungekull på opptil 15 unger ble registrert her. Noe av økningen i Steinsfjorden kan forklares med bedre dekning, men tallet var også høyere enn i 1998 da det ble gjort tilsvarende, ukentlige tellinger i hele Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. En annen årsak kan være at flere setter opp holker som er store nok til å kunne benyttes av kvinanda. Siland I alt 13 par tilstede i etableringsperioden (slutten av mai til midten av juni) er helt i tråd med resultatene de siste 6-7 årene for denne arten. Fordelingen med 4 par i Steinsfjorden og 9 par i Tyrifjorden er imidlertid noe uvanlig det normale er om lag likt mellom de to innsjøene, og det er ikke uvanlig at de fleste parene registreres i Steinsfjorden. Laksand Det eneste hekkefunnet som ble konstatert i 2004 var ett ungekull på 7 pull. ved Geitøya den 6. juli. Sothøne I likhet med i 2003 ble det i 2004 lagt ekstra innsats i å lete opp sothønepar, både i Tyrifjorden og i Steinsfjorden. Dette ga som resultat 18 reir + 3 territorielle par i Steinsfjorden og 1 reir + 15 territorielle par i Tyrifjorden (innsatsen konsentrert om å finne territorielle par). Samlet er 37 par temmelig likt resultatet fra 2003, som var par. Høstbestanden i Steinsfjorden gikk imidlertid betydelig ned fra rekordnivået i 2003 (180 ind. i slutten av november). Maksimum høsten 2004 ble nådd 26. oktober med 127 ind. Dette må den dårlig ungeproduksjonen ta det meste av skylden for. I Steinsvika ble det bare registrert 16 Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 10

11 ungfugler (12 hekkende par) og i Vikbukta/Krokvika 12 ungfugler (4 par), For øvrig i Steinsfjorden ble det kun produsert en unge i Bjørsrudvika (2 par). Hekkesuksessen hos parene i Tyrifjorden syntes å ha vært enda dårligere, bl.a. ble det ikke registrert kull i Sælabonn. Det ble også registrert territorielle par i Juveren og Synneren i år, og tidlig i mai var tallene henholdsvis 12 par og minimum 2 par i disse kroksjøene. I tillegg hekket ett par i fangdammen ved Hårum og fikk fram to unger. I hele Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem er da hekkebestanden av sothøne oppe i 52 par, et betydelig tall også i landssammenheng. Sothøne antall hekkende par Figur 3 Hekkende par med sothøne i Steinsfjorden og Tyrifjorden i perioden Sivhøne Den 25. mai og 27. august ble det sett ei voksen sivhøne i fangdammen ved Hårum nord for Steinsvika, og den 10. august ble det observert en ungfugl i Steinsvika. Hvorvidt arten hekket på fangdammen eller i Steinsvika (eller begge steder) er uvisst. For øvrig ble en voksen fugl sett i takrørskogen ved Åsa den 17. november. I 2003 hekket arten i Juveren, trolig for først gang siden midten av 1980-tallet, og i 2004 ble en ungfugl sett i denne kroksjøen Alt tyder nå på at sivhøna er i ferd med å etablere en bestand igjen i våtmarkssystemet. Også på Hadeland har arten reetablert seg etter å ha vært fraværende som hekkefugl for en periode på år (egne. upubl. data). Tjeld Under båttakseringen i slutten av mai varslet ett par med tjeld svakt på Steintangen i Småøyene, mens ett par tydelig nok hadde egg på Maurøya men reiret ble ikke funnet. Den 6. juli ble det observert en voksen og 2 flyvedyktige ungfugler på Herøytangene; trolig var dette fuglene fra Maurøya. Vipe Hekkebestanden av vipe i tilknytning til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem har trolig gått betydelig tilbake de senere årene. I 1998 ble hele området taksert, noe som resulterte i hekkende par. I år ble hele systemet undersøkt på nytt, og dette ga nå 12 hekkende par som resultat. I 1998 hekket 6-7 par innenfor vårt faste undersøkelsesområde, mens det i år bare ble funnet 2 par i det samme området; ett i Steinsvika og ett i Svendsrudvika. Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 11

12 Dverglo En fugl varslet på Røsholmstranda 7. juni. Dette er utenom vårt faste overvåkningsområde, men vi tar med observasjonen for å vise at arten fortsatt kan hekke i våtmarkssystemet. Averøya og Karlsrudtangen naturreservat er kjente hekkelokaliteter for arten, og vi har ikke sjekket disse lokalitetene systematisk for hekkende dverglo de siste årene men vi har det som mål i sesongen Strandsnipe I 2003 fant vi for første gang strandsnipereir (på Maurøya og Gåsa) under sjøfuglovervåkningen, og i 2004 kunne vi bokføre 2 nye reirfunn; på Stamnesskjæret (tatt av flom tidlig i juli) og Gåsa. For øvrig er 10 par totalt (alle under det faste overvåkningsopplegget) det beste resultatet i løpet av disse tellingene, og sammen med reirfunnene de siste to årene, tyder dette på at bestanden er i økning. Hettemåke Nok et tilbakeslag for hettemåkebestanden i år; den nedadgående trenden fortsetter fra 473 par i 2002, 381 par i 2003 og til 217 par i 2004 (se Figur 4). Nordre Tyrifjorden var lenge det eneste området i Sørøst-Norge med en positiv bestandsutvikling for hettemåka, men nå ser dette definitivt ut til å ha snudd også her. Hettemåke antall reir Figur 4 Antall par med hekkende hettemåker i Steinsfjorden og Tyrifjorden i perioden I 2004 var det kolonier bare på Vestre Småøya (ca 60 par) og på Furuøyene (156 par). Tidlig i mai la det seg opp par på Bøtet, men denne kolonien ble tatt av flom allerede i midten av mai. Trolig flyttet disse fuglene til Vestre Småøya, hvor hekkingen akkurat var i gang under den første båtturen 25. mai. Tabell 2 Hekkeplasser for hettemåke i Steinsfjorden og Tyrifjorden i perioden Tallene angir antall hekkende par. Tallene vil ikke alltid avspeile samlet hekkebestand det enkelte år pga av Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 12

13 omlegginger og flyttinger etter flom og/eller forstyrrelser. * = lokaliteten ikke undersøkt. Lokalitet Furuøyene (indre) * * * * * * Furuøyene (vestre) * * * * * * Furuøyene (østre) * * * * * * Karlsrudtangen Stamnesskjæret Rytterakerskjæret Furuholmskjæret 1 8. Pipøya Steintangen Vestre Småøya Østre Småøya Småøyskjæret Nordre Småøya Tjuvholmen Maurøya Terneskjæret Herøytangene Suserudskjæret (Sjørvollskjæret) 19. Kavringen (Østbråtaskjæret) Bøtet Ungeproduksjonen så også ut til å være dårlig i Det ble mye omlegginger, og så seint som 6. juli var det flere kull under ruging på Furuøyene. Dette var siste båtturen denne sesongen, og produksjonsdataene i Tabell 3 må derfor regnes som absolutte minimumstall. Tabell 3 Ungeproduksjon i de største hettemåkekoloniene i Steinsfjorden (S) og Tyrifjorden (T) i Koloni Antall hekkende par Antall unger (minimumstall) Produserte unger pr. par Furuøyene (T) ,19 Småøyene (S) Totalt ,13 Fiskemåke Nok et godt år for fiskemåke i 2004; 33 hekkende par er godt i overkant av gjennomsnittet for denne arten. Tar vi i betraktning at Furuøyene (3 par) først ble inkludert i overvåkningen i 1998 og Lienskjæret (6 par) først i 2002, er 24 par fortsatt høyere enn de fleste år på tallet. Vi har lite data på ungeoverlevelse, men 12 merkete unger er ingen god sesong. Trolig ble det en del omlegginger på grunn av flommen som kom i to omganger (midten av mai og omkring månedskiftet juni/juli), og dette gir normalt mindre eggkull og dårligere ungeoverlevelse pga svekket kvalitet på eggene. Sildemåke En økning i sildemåkebestanden (slik vi har sett i Mjøsa) lar fortsatt vente på seg i Steinsfjorden. Med 2 hekkende par har antallet vekslet mellom 1 og 2 de siste 6 årene. Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 13

14 Hekkingene fant sted på Vestre Småøya, hvor det ble funnet ett reir med 3 egg 25. mai og 2 unger ble ringmerket 15. juni, og på Tjuvholmen der det var ett egg i reiret 25. mai og fullagt kull med 3 egg 15. juni. Under den siste båttakseringen ble det ikke registrert sildemåker på Tjuvholmen, så trolig var hekkingen mislykket. På denne lokaliteten er det stor sannsynlighet for at forstyrrelser fra folk var årsaken til sviktende hekkesuksess. Gråmåke Det ble en klar tilbakegang i gråmåkebestanden i Steinsfjorden i 2004, etter den omfattende faunakriminaliteten mot kolonien på Østre Småøya i I alt gikk 3 par til hekking på Østre Småøya, mot 10 par i Bare 3 unger ble registrert, men under siste båtturen var det fortsatt 2 uklekte egg i ett av reirene. For øvrig ble det funnet ett reir på Tjuvholmen og ett reir på Bøtet, men våre registreringer tydet på at det ikke ble produsert unger på noen av disse lokalitetene trolig pga menneskelige forstyrrelser (se også sildemåke). Tabell 4 Ungeproduksjon hos gråmåke i Steinsfjorden i Koloni Antall hekkende par Antall lagte egg Antall unger (minimumstall) Produserte unger pr. par Østre Småøya ,0 Tjuvholmen Bøtet Totalt ,6 Makrellterne Bestanden av denne regionalt truete arten har blitt redusert fra et stabilt nivå på par i perioden til par i helt nede i 2 par i 2003 og trolig ingen hekking i 2004 (Figur 5). Visstnok varslet et par svakt på Suserudskjæret 25. mai, og den Makrellterne antall reir Figur 4 Antall reir av makrellterne i Steinsfjorden og Tyrifjorden i perioden august ble en voksen og 2 flyvedyktige unger observert inne ved Åsa men med to grundige båttakseringer mellom disse registreringene uten å se terner anser vi det som lite sannsynlig at disse har hekket i overvåkningsområdet. Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 14

15 I 2003 hadde så å si hele bestanden av makrellterne i våtmarkssystemet flyttet opp til Væleren på Holleia. Også i 2004 hekket hele bestanden i Væleren. Denne gangen ble det registrert minst 12 hekkende par på Flatøya (se Tekstboks 1), og disse så også ut til å produsere ganske bra. Tabell 5 Hekkeplasser for makrellterne i Steinsfjorden og Tyrifjorden i perioden Tallene angir antall hekkende par. Tallene vil ikke alltid avspeile samlet hekkebestand det enkelte år pga av omlegginger og flyttinger pga flom og/eller forstyrrelser. * = lokaliteten ikke undersøkt. Lokalitet Furuøyene (indre) * * * * * * Karlsrudtangen 1 3. Stamnesskjæret Rytterakerskjæret 1 4. Purkøyskjæret Geitøyskjæret 1 6. Haraøyskjæret 2 7. Pipøya Steintangen Vestre Småøya Småøyskjæret Nordre Småøya Tjuvholmen Maurøya Terneskjæret Herøytangene Nordspissen av Herøya Suserudskjæret Østbråtaskjæret (Kavringen) Holmenskjæret Bøtet Avskjæret 2 Ringmerking Merkeresultatet i 2004 er det dårligste vi har hatt i løpet av de 8 årene vi har merket sjøfuglunger i området. Som vanlig ble det merket flest hettemåkeunger, men kun 12 merkete unger sier sitt om den dårlige hekkesesongen til denne arten. For første gang ble det merket like mange fiskemåker som hettemåker i overvåkningsområdet. Nye gjenfunn siden forrige rapport er følgende: Hettemåke: , merket Østbråtaskjæret Funnet drept av bil (fersk) Crosby Marine Lake, Herseyside, Storbritannia , merket Østbråtaskjæret Avlest med kikkert av ringmerker Herne Bay, Kent, Storbritannia , merket Østbråtaskjæret Funnet død Texel, Nederland , merket Furuøyene Avlest med kikkert Edinburgh, Lothian region, Storbritannia Gråmåke: Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 15

16 , merket Småøyene Funnet død Drøbak, Frogn, Akershus Tabell 6 Antall ringmerkete måkeunger i de ulike koloniene i T=Tyrifjorden, S=Steinsfjorden. Koloni Hettemåke Fiskemåke Sildemåke Gråmåke Lienskjæret (T) 2 Furuøyene (T) 17 4 Stamnesskjæret (T) 1 Vestre Småøya (S) 2 Østre Småøya (S) 2 Maurøya (S) 4 Gåsa (S) 1 Sum Tekstboks 1 Hekkelokalitetene for sjøfugl på øyene i Væleren vest for Tyristrand i Ringerike kommune ble undersøkt med teleskop fra land 22. juni og 6. juli Det er fire større øyer i innsjøen og på den nordligste av disse (Geitøya) hekket det 4-5 par fiskemåke og minst ett par gråmåke (en voksen med stor unge 6. juli). I juni ble det også sett sildemåke på øya, men hekking ble ikke bekreftet. På Flatøya ble hekkebestanden vurdert å bestå av ca 20 par hettemåke, ca 5 par fiskemåke, 1-2 par sildemåke, ett par gråmåke og 12 par med makrellterne. Hekkesuksessen for hettemåke virket å være svært lav; kun 2 unger ble sett ved besøket i juli, mens det da ble sett 3-4 fiskemåkeunger i kolonien. Ingen stormåkeunger kunne registreres fra land. Makrellternene hadde trolig et bra produksjonsår; 2 flyvedyktige unger + 8 andre unger ble sett samtidig fra Vælertangen 6. juli. På Lomøya, den største øya mellom Flatøya og Høgøya (ikke navnsatt verken på N50- eller ØK-kart), ble det registrert 11 voksne fiskemåker og ett ungekull, 3 voksne sildemåker (hvorav ett ind. trolig rugende) og 1 strandsnipe 22. juni. Ved besøket i juli ble det ikke registrert sjøfugl her i det hele tatt. For øvrig ble storlom observert på innsjøen den 6. juli, og samme dag fløy 2 traner mot nordvest over sjøen. Samlede hekkebestander av sjøfugl i Væleren på bakgrunn av disse registreringene var i 2004 ca 20 par hettemåke, par fiskemåke, 3-5 par sildemåke, 2-3 par gråmåke og 12 par makrellterne. Denne sesongen besøkte vi også Solbergtjern, som ligger i kulturlandskapet mellom Tyrifjorden og Væleren i Ringerike kommune. Her ble det registrert en vellykket hekking av knoppsvane (2 unger), minimum 3 hekkinger av stokkand, minimum 2 hekkinger av brunnakke og 1-2 av kvinand. Den 22. juni lå det ett kull med 4 brunnakkeunger på vannet, mens det den 6. juli ble registrert ett kull med 5 store unger og ett kull med 4 noe mindre unger. Lavlandshekkinger av brunnakke er uvanlig på Østlandet, og disse observasjonene gjør at Solbergtjern må registreres som et viktig viltområde i kommunes viltkartverk og tas hensyn til i kommunens arealplanlegging. 3. Diskusjon 3.1. Bestandsutvikling Etter relativt stabile bestandsforhold i perioden , økte antall hekkende vannfugler i våtmarkssystemet med 50 % i I perioden 1998 til 2003 har antall hekkende par innenfor det faste overvåkningsområdet vært forholdsvis stabilt med hekkende par årlig (Tabell 7), før bestanden ble vesentlig redusert fra 2003 til Furuøyene sørvest i Nordfjorden ble først med i overvåkning f.o.m. 1998, og Lienskjæret/Hallingberget f.o.m Tallene fra disse områdene er derfor utelatt i tabellen. Tas utviklingen i disse områdene med i vurderingen er det en klar tendens til minkende totalbestand av sjøfugler de siste årene. Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 16

17 Artene i klarest framgang er toppdykker, toppand, sothøne og gråmåke. Felles for alle disse artene er at de er fåtallige og forholdsvis nye som hekkefugler i systemet. De mer etablerte hekkeartene; slik som hettemåke, fiskemåke, makrellterne og knoppsvane har en stabil eller negativ bestandsutvikling i siste del av overvåkningsperioden. Makrellterne er den arten med klarest negativ utvikling, og de siste to årenes resultater er alarmerende; på tross av at en koloni har etablert seg på Væleren. Tabell 7 Bestandsutvikling hos hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i perioden NB! Furuøyene er bare undersøkt i perioden , og Hallingberget og Lienskjæret i perioden I 2004 er bare resultater fra det faste overvåkningsopplegget tatt med (registreringene i forbindelse med Steinsfjordprosjektets er utelatt). Tegnforklaring: * = ikke talt opp, + = positiv bestandsutvikling, (+) = ny hekkefugl i perioden, 0 = uendret bestand, - = negativ bestandsutvikling,? = status usikker. ART Trend Toppdykker (+) Knoppsvane Kanadagås Stokkand * Toppand Kvinand * Siland /+ Laksand * Sothøne * Tjeld Dverglo Strandsnipe * * Hettemåke Fiskemåke Sildemåke (+) Gråmåke Makrellterne SUM Ca Det er også grunn til bekymring for hettemåkene. For andre året på rad sank antall hekkende par dramatisk, ikke minst i Steinsfjorden hvor også den tradisjonelle hekkeplassen på Østbråtaskjæret stod tom i Dermed ser det ut til at bestanden følger trenden ellers i Sørøst-Norge, der det bl.a. har vært en dramatisk nedgang i Oslofjorden (Andersen & Bergan 2001) og langs Østfoldkysten (Martinsen 2002) samt noe mindre dramatisk nedgang også i Buskeruds del av Oslofjorden (Jensen m.fl. 2001) og i Mjøsa (Larsen & Fjeldstad 2004). I Steinsfjorden er det vanskelig å se noen annen forklaring enn forstyrrelser fra folk og faunakriminalitet på tilbakegangen (slik som på Vestre Småøya i 2003). Vi ser nå også en klar negativ utvikling også i hekkebestanden av knoppsvane i Steinsfjorden. Dette gjenspeiler seg også i forekomsten av knoppsvaner i fjorden utover høsten og tidligvinteren. De to siste årene har det ligget i overkant av 50 knoppsvaner på det meste i Steinsfjorden på seinhøsten, mens det vanlige på 1990-tallet var individer på denne tida av året. Maksimumsobservasjonene av knoppsvane på høsten økte jevnt fram til 1997 (nærmere 450 ind.), men har siden gått ned (Larsen 1999, upubl. data). Dette kan ha sammenheng med en markant tilbakegang i vasspestforekomsten i Steinsfjorden, som ble påvist i august 2003 og august 2004 (Dag Berge pers. medd.). Vasspesten har betydelig Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 17

18 mindre utbredelse enn tidligere, og den var også kortere av vekst. Bestandene nådde ikke opp i vasskorpa på denne tida slik de pleier. En annen vasspestspiser; sothøne, har derimot en meget positiv bestandsutvikling. Denne arten kan imidlertid nå ned til de kortere vasspestbestandene i fjorden. Mens knoppsvana bare rekker maksimalt 1 meter ned fra vannoverflata, kan sothøna med letthet dykke ned til 3-5 meter, hvor vasspesten fortsatt står tett. Visstnok ble høstbestanden redusert fra 180 ind. i 2003 til snaut 130 ind. i 2004, men dette skyldes trolig sviktende ungeproduksjon spesielt i Sælabonn Hekkesuksess I 2004 var det flommen, som kom i to perioder, som var den viktigste årsaken til vannfuglenes dårlige ungeproduksjon i overvåkningsområdet. Flommen rammet knoppsvane, sothøne og hettemåke hardest, men også fiskemåkene som hadde valgt flate skjær som hekkeplass (slik som Lienskjæret) ble skadelidende. Ungeproduksjon antall unger pr. par 2,5 2 1,5 1 0, knoppsvane hettemåke makrellterne Figur 3. Ungeproduksjon hos tre sentrale vannfuglarter i Steinsfjorden og Tyrifjorden i perioden Konklusjoner Den negative bestandsutviklingen til makrellterne gir fortsatt grunn til bekymring og er en inspirasjon til å fortsette overvåkningen og den fleksible forvaltningen av sjøfuglenes hekkeplasser. Som Tabell 5 tydelig viser, flytter makrellternene hyppig mellom ulike hekkeplasser i systemet, og med det som utgangspunkt mener vi at vårt opplegg med å sette opp informasjonsplakater i koloniene rett etter etableringen er en god måte å sikre artens ungeproduksjon. Det kan se ut til at flyttingen til Væleren er av mer permanent art, og vi vil derfor inkludere denne innsjøen i vårt overvåkningsområde fra og med Det vil fra vår side være ønskelig å foreta minst to båtturer i området og sette opp informasjonsplakater i de viktigste koloniene for denne truete arten i Buskerud. Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 18

19 Det er også all grunn til å følge med utviklingen i hettemåkebestanden også, i et av artens viktigste hekkeområder i Buskerud og Indre Østlandet. I Finland har hettemåke havnet på rødlista, og også i Norge har bestanden gått betydelig ned siden artens ekspansjon kuliminerte på 1980-tallet. Stormåkene er i en etableringsfase i Steinsfjorden, men hekkeplassene på Småøyene er populære mål for båtfolket. Også i år ble det produsert lite stormåkeunger i fjorden, trolig som et resultat av for mye trafikk på hekkeøyene (Østre Småøya og Tjuvholmen). Det ser da heller ikke ut til at bestandene får noen vekst her, mens de i ferd med å innta Væleren hvor de trolig i større grad får være i fred. Knoppsvanene i Steinsfjorden sliter med å opprettholde bestanden pga dårlig ungeproduksjon, og de siste årene har hekkebestanden gått tilbake. Vårflommen er svanenes største problem i området. Det gjelder også for den økende sothønebestanden i Nordre Tyrifjorden. Andebestandene er stabile eller i svak framgang i overvåkningsområdet, og særlig toppand viser en positiv utvikling. Med unntak av tjeld og strandsnipe er vadefuglene nærmest på vei ut som hekkefugler i dette våtmarkssystemet, som tidligere var viktig bl.a. for dverglo og vipe. Litteratur Andersen., G. S. og Bergan, M Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus Upubl. rapp. 9 s. Jensen, T., Tollefsen, E. T., Andersen, G. og Bergan, M Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud Buskskvetten 17: Larsen, B. H. 1992a. Foreløpig rapport fra feltregistreringer av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden juni/juli Vurdering av viktige hekkeområder og ferdselsrestriksjoner. Notat til Hole kommune, 5 s. Larsen, B. H. 1992b. Hekkebestand og produksjon hos vannfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden i Norsk Ornitologisk forening, Ringerike lokallag. Rapport, 6 s. Larsen, B. H Overvåking av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden Norsk Ornitologisk forening, Ringerike lokallag. Rapport, 7 s. Larsen, B. H Overvåking av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden Norsk Ornitologisk forening, Ringerike lokallag. Rapport, 9 s. Larsen, B. H Overvåking av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden Norsk Ornitologisk forening, avd Buskerud. Rapport, 9 s. Larsen, B. H Vannfuglene bedrer forholdene for brukerne av Steinsfjorden. Vår Fuglefauna 22: Larsen, B. H., Brandt, M., Myrmo, K. og Ree, V Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i Fugler og natur i Buskerud. Rapport nr Årgang 6. Norsk Ornitologisk Forening, avd Buskerud. 14 s + vedlegg. Larsen, B. H., Brandt, M., Myrmo, K. og Ree, V Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i Fugler og natur i Buskerud. Rapport nr Årgang 7. Norsk Ornitologisk Forening, avd Buskerud. 14 s. Larsen, B. H., Brandt, M., Myrmo, K. og Ree, V Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i Fugler og natur i Buskerud. Rapport nr Årgang 8. Norsk Ornitologisk Forening, avd Buskerud. 14 s. Larsen, B. H., Brandt, M., Myrmo, K. og Ree, V Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i Fugler og natur i Buskerud. Rapport nr Årgang 8. Norsk Ornitologisk Forening, avd Buskerud. 14 s. Larsen, B. H., Brandt, M., Myrmo, K. og Ree, V Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i Fugler og natur i Buskerud. Rapport nr Årgang 10. Norsk Ornitologisk Forening, avd Buskerud. 14 s. Larsen, B. H. og Fjeldstad, D. L Sjøfuglovervåkningen i Mjøsa Hujon 30: Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 19

20 Larsen, B. H., Myrmo, K. og Ree, V Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i Fugler og natur i Buskerud. Rapport nr Årgang 5. Norsk Ornitologisk Forening, avd Buskerud. 13 s. Larsen, B. H. og Ree, V Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i Fugler og natur i Buskerud. Rapport nr Årgang 3. Norsk Ornitologisk Forening, avd Buskerud. 8 s. Larsen, B. H. og Ree, V Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i Fugler og natur i Buskerud. Rapport nr Årgang 4. Norsk Ornitologisk Forening, avd Buskerud. 7 s. Larsen B. H., Ree, V., Myrmo, K. og Brandt, M Sjøfuglene i Steinsfjorden og Tyrifjorden resultater fra 10 års overvåkning av hekkebestander og hekkesuksess. Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen. Rapport nr. x Martinsen, O Sjøfuglregistreringer på Østfoldkysten Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd., rapport nr : vedlegg. Fugler og natur i Buskerud : Overvåkning av hekkende sjøfugl i Steinsfjorden og Tyrifjorden 2004 side 20

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2003 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåkning av hekkende vannfugl i Steinsfjorden og nordre del av Tyrifjorden i 2002 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD OVERVÅKNING AV HEKKENDE VANNFUGL I STEINSFJORDEN OG NORDRE DEL AV TYRIFJORDEN I 1999 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i Buskerud

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåking av hekkende vannfugl i Steinsfjorden, nordre del av Tyrifjorden og Væleren i 2006 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler og natur i

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen RAPPORT NR. 2-2005 SJØFUGLENE I STEINSFJORDEN OG TYRIFJORDEN RESULTATER FRA 10 ÅRS OVERVÅKNING AV HEKKEBESTANDER OG UNGEPRODUKSJON Av Bjørn Harald Larsen, Viggo

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåking av hekkende vannfugl i Steinsfjorden, nordre del av Tyrifjorden, Solbergtjern og Væleren i 2007 Av Bjørn Harald Larsen, Morten Brandt, Kendt Myrmo og Viggo Ree Fugler

Detaljer

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009 Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 29 Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud Rugende ærfugl på Ramvikholmen 29. Foto: Tonny Andersen Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø

Detaljer

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer.

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer. Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås 2006 - Ornitologiske registreringer. Morten Bergan 2006 Tuskjær - svabergformet med hettemåker i sør og fiskemåker i nord Flatskjær flatt skjær med

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 25 Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Sammendrag Sjøfuglbestandene i indre Oslofjorden fra Småskjær i Frogn og nordover ble talt opp i mai-juni 25.

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Til medlemmer av det rådgivende utvalget for "Verneplan for Tyrifjorden"

Til medlemmer av det rådgivende utvalget for Verneplan for Tyrifjorden Røyse, 14.9.2007 Til medlemmer av det rådgivende utvalget for "Verneplan for Tyrifjorden" Hei - og takk for i går! Her følger et sammendrag av det som ble registrert av våtmarksfugl under gårsdagens utvalgsbefaring

Detaljer

Utkast til verneplan for. Tyrifjorden våtmarkssystem. Presentasjon for Rådgivende utvalg Torsdag 19. januar Prosjektleder Kjetil Heitmann

Utkast til verneplan for. Tyrifjorden våtmarkssystem. Presentasjon for Rådgivende utvalg Torsdag 19. januar Prosjektleder Kjetil Heitmann Utkast til verneplan for Tyrifjorden våtmarkssystem Presentasjon for Rådgivende utvalg Torsdag 19. januar 2010 Prosjektleder Kjetil Heitmann Status for verneplanarbeidet Har laget utkast til verneplan,

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Overvåking av hekkende vannfugl i Steinsfjorden, Tyrifjorden, Bergsjø, Solbergtjern og Væleren i 2015 Av Bjørn Harald Larsen, Viggo Ree, Kendt Myrmo og Morten Brandt Fugler og

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 214. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vest-Agder Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd.

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 41 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2010-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-039-0 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Ærfuglkall som løper i gang før oppflukt. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på %

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder I løpet av disse 30 minuttene skal vi lære mere om; -Hva karakteriserer sjøfuglbestandene i Vest-Agder i forhold til

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007

Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007 Vannfugl i Øymarksjøen, Marker 2007 Ingvar Spikkeland, Roald Opsahl & Jan Petter Vaaler Spikkeland, I., Opsahl, R. & Vaaler, J. P. 2008: Fuglefaunaen i Øymarksjøen, Marker 2007. Natur i Østfold 2008, 27(1-2):

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 125 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2011-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-123-6 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 215 Tjeld. Galant skjærgårdsfugl med

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud Torgrim Breiehagen & Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud Torgrim Breiehagen & Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2016 Torgrim Breiehagen & Per Furuseth Februar 2017 Sammendrag horndykker 2016 Denne rapporten fokuserer på hekkeperioden av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud

Detaljer

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie:

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: -Registreringer i forkant av verneplan for sjøfuglreservater. (1973-78) -Oppsyn i enkelte reservater 198-1995 og alle reservater (utenom Søgne) kommune 1996-23. Biologiske

Detaljer

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD

FUGLER OG NATUR I BUSKERUD FUGLER OG NATUR I BUSKERUD Fordeling vannfugler Nordre Tyrifjorden august 1997 - august 1998 prosent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 andre områder reservater foreslåtte verneområder 26.8. 23.9. 21.10.

Detaljer

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO)

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 08.05.15 Riktig bruk av aktiviteter Første bud for at en observasjon skal bli registrert

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Desember 2013 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma. Våren Utført på oppdrag fra Jernbaneverket. Feltarbeid ved Roger Nesje

Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma. Våren Utført på oppdrag fra Jernbaneverket. Feltarbeid ved Roger Nesje Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma Våren 2013 Flom i Vorma. Skibladnerbrygga. Vorma ved Eidsvoll, 1. juni 2013 Foto: Roger Nesje Utført på oppdrag fra Jernbaneverket Feltarbeid ved Roger Nesje

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I NEDRE/ØSTRE BUSKERUD JANUAR 2000

VANNFUGLTELLINGER I NEDRE/ØSTRE BUSKERUD JANUAR 2000 VANNFUGLTELLINGER I NEDRE/ØSTRE BUSKERUD 15.-17. JANUAR 2 av Bjørn Harald Larsen, Jon Ludvik Hals og Kendt Myrmo Vintertellingen av vannfugl i januar 2 var den ellevte i rekken med god dekning av de viktigste

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport 2012 1 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern

Detaljer

KVINANDPROSJEKTET i Lillehammer kommune

KVINANDPROSJEKTET i Lillehammer kommune KVINANDPROSJEKTET i Lillehammer kommune Helge Grønlien & Geir A. Sonerud Innledning På oppfordring fra skolesjefen i Lillehammer kommune tok vi i 2002 initiativet til utforming av et praktisk opplegg rettet

Detaljer

Hettemåka i Buskerud Årets Fugl 2011

Hettemåka i Buskerud Årets Fugl 2011 Hettemåka i Buskerud Årets Fugl 2011 av Steinar Stueflotten, LRSK Buskerud Bakgrunn Norsk Ornitologisk Forening valgte rødlistearten hettemåke til Årets Fugl for 2011. Bakgrunnen for dette valget var en

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud januar 2007

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud januar 2007 Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 10.-13. januar 2007 Av Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree Tellingene av overvintrende vannfugl i Drammensvassdraget i januar 2007

Detaljer

Verneplan for Tyrifjorden

Verneplan for Tyrifjorden Verneplan for Tyrifjorden Sammendrag av høringsforslag Vern av viktige våtmarksområder og hekkelokaliteter i og rundt Tyrifjorden Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse:

Detaljer

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Ingar Jostein Øien & Jan-Erik Frisli NOF rapport 2-2007 Norsk Onitologisk Forening e-post: ingar@birdlife.no Publikasjon:

Detaljer

Vannfugltelling i Drammensvassdraget i nedre/østre Buskerud januar 2003

Vannfugltelling i Drammensvassdraget i nedre/østre Buskerud januar 2003 Vannfugltelling i Drammensvassdraget i nedre/østre Buskerud 8.-9. januar 23 Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree Overvåkningen av overvintrende vannfugl i Drammensvassdraget i nedre/østre Buskerud

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Rapport 2013-35 Forsidebilde Toppskarv utenfor kolonien i Skarveura i Flakstad kommune. Foto: Bjørn Harald Larsen, 6.6.2013. RAPPORT

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008 Hekkende sjøfugl i Rogaland 28 Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Stavanger 5. september 28 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen Pb 59 41 STAVANGER Tittel: Hekkende sjøfugl i Rogaland

Detaljer

Høg-Jæren Energipark:

Høg-Jæren Energipark: 1 Høg-Jæren Energipark: Fugleregistreringer ved biodammer 2013 og en sammenligning med 2012 Torgrim Breiehagen Dr. Scient. Notat til Jæren Energi AS 30. januar 2014 Side 1 av 12 2 1) Innledning. Restaurering

Detaljer

Jarstein naturreservat

Jarstein naturreservat Jarstein naturreservat Hekkesesongen 2015 Årsrapport nr 3-2015 Mink- og sjøfuglprosjektet Oskar K. Bjørnstad Karmøy Ringmerkingsgruppe Innhold Oppsummering 3 Artsgjennomgang 3 Grågås, Ærfugl, Havhest 3

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007 Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 007 NOF-Telemark rapport 008 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern Sammendrag

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

Kartlegging av hekkende horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2012

Kartlegging av hekkende horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2012 Kartlegging av hekkende horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2012 (med sammenligning av data fra 2009 2011) Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Desember 2012 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet

Detaljer

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 9. januar 2009

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 9. januar 2009 Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 9. januar 2009 Av Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree Tellingene av overvintrende vannfugl i Drammensvassdraget i januar 2009 ga som

Detaljer

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 15. januar 2010

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 15. januar 2010 Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 15. januar 2010 Av Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree Tellingene av overvintrende vannfugler i Drammensvassdraget i januar 2010 ga

Detaljer

verneområder ved Tyrifjorden

verneområder ved Tyrifjorden Utkast til forvaltningsplan for verneområder ved Tyrifjorden Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen februar 2011 Prosjektleder Kjetil Heitmann 1 Forord Dette utkastet til forvaltningsplan er utarbeidet

Detaljer

Rikser i Buskerud. Steinar Stueflotten, Damenga 19, 3032 Drammen, e-post:

Rikser i Buskerud. Steinar Stueflotten, Damenga 19, 3032 Drammen, e-post: Rikser i Buskerud Steinar Stueflotten, Damenga 19, 33 Drammen, e-post: steinarstue@ci.net Riksefamilien omfatter fem arter i Buskerud, alle relativt fåtallige til sjeldne arter. Sivhøne og sothøne har

Detaljer

BUSKSKVETTEN. 2008 * 24. årgang MANDARINAND. Organ for Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud

BUSKSKVETTEN. 2008 * 24. årgang MANDARINAND. Organ for Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud BUSKSKVETTEN 2008 * 24. årgang MANDARINAND Organ for Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud REDAKSJONELT: REDAKTØR: Jens Erik Nygård Brinken 19 3400 Lier Epost : jenygard@online.no Stoff til Buskskvetten

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2011 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2011 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskud Drøbaksund Vestfjorden Nordre Sundbyholmen. Foto: Morten Bgan. Av Geir S. Andsen Morten Bgan Sammendrag Årets sjøfugltelling viste en oppgang 16 % i antall hekkende par sjøfugl

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Vest-Agder. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Lillesand v/carl Erik Kilander (SNO) Gjennomført av: Norsk

Detaljer

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 83 Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Sandgata 30 B N-7012 Trondheim e-post: nof@birdlife.no internett: www.birdlife.no Telefon: (+ 47) 73 84 16 40 Fax: (+ 47) 73 84 16 41 Bankgiro: 4358.50.12840 Org. nr.:

Detaljer

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Malvik kommune. Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Malvik kommune. Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Malvik kommune Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune Sigurd Bangjord og Georg Bangjord, 9. november 2016 INNHOLD 1. OPPDRAG 4 2. METODE.. 4 3.

Detaljer

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden 8/1995 13-06-95 08:45 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 210

Detaljer

UTREDNING. Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune. Magne Husby

UTREDNING. Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune. Magne Husby UTREDNING Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 168 Steinkjer 215 Vannfuglenes bestandsutvikling og

Detaljer

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Utført av: BIOTOPE arkitektur & natur På oppdrag av FeFo BIOTOPE AS Krokgata 12, 9950 Vardø www.biotope.no

Detaljer

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2005

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2005 Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2005 Ingar Jostein Øien & Jan-Erik Frisli NOF rapport 2-2006 Norsk Onitologisk Forening e-post: ingar@birdlife.no Publikasjon:

Detaljer

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING Dato: 10.1.2017 REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av gås i Vestfoldskjærgården økt kraftig. Dette har ført til betydelige avlingsskader på de omkringliggende

Detaljer

Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud: Oppsummeringer etter overvåkningsperiodene og

Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud: Oppsummeringer etter overvåkningsperiodene og Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud: Oppsummeringer etter overvåkningsperiodene 1990-2000 og 2003-2007 Av Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree En

Detaljer

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2007

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2007 Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2007 Ingar Jostein Øien & Jan-Erik Frisli NOF rapport 1-2008 Norsk Onitologisk Forening e-post: ingar@birdlife.no Norsk Ornitologisk

Detaljer

Grågås i Arendal og Grimstad

Grågås i Arendal og Grimstad Grågås i Arendal og Grimstad -utbredelse og bestandsutvikling Foto: Rolf Jørn Fjærbu Jan Helge Kjøstvedt & Rolf Jørn Fjærbu NOF avd. Aust-Agder et oppdrag fra Arendal og Grimstad kommuner Fugler i Aust-Agder

Detaljer

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 11. januar 2008

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 11. januar 2008 Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 11. januar 2008 Av Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree Tellingene av overvintrende vannfugl i Drammensvassdraget i januar 2008 ga

Detaljer

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA)

Rapport: SEAPOP på Rauna 2014. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Rapport: SEAPOP feltarbeid på Rauna 2014. Oppdragsgiver: Gjennomført av: Utarbeidet av: Korrektur: - Rapport dato: 30.09.2014 0 Innhold Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Norsk Ornitologisk Forening,

Detaljer

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 3 2003 NOF avd. Aust-Agder Registreringer av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård 2002 Registreringer av sjøfugler

Detaljer

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand 2010 Løvsanger. Foto Per Morten Groth Feltarbeid ved Ståle Dahlberg og Per Morten Groth

Detaljer

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no NINA Minirapport

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud Torgrim Breiehagen & Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud Torgrim Breiehagen & Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2015 Torgrim Breiehagen & Per Furuseth Februar 2016 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune. Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune. Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016 Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Trondheim kommune Forekomst av hekkende sjøfugl i Trondheim kommune 2016 Georg Bangjord og Sigurd Bangjord, Trondheim 14. desember 2016 INNHOLD 1. OPPDRAG

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 15.02.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Tilstanden for den norske lomvibestanden er

Detaljer

CANADAGÅS I LØRENSKOG OG RÆLINGEN KOMMUNER

CANADAGÅS I LØRENSKOG OG RÆLINGEN KOMMUNER CANADAGÅS I LØRENSKOG OG RÆLINGEN KOMMUNER Registreringer på utvalgte hekkelokaliteter i 2007 Kjell Isaksen Strix Miljøutredning, rapport 2/2007 Strix Miljøutredning Adresse: Tlf.: 22 87 07 21 E post:

Detaljer

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 Flekkerøy bygg AS v/frode Stokkeland Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) NATURFAGLIG BEGRUNNELSE FOR HENSYN TIL HEKKEHOLME FOR MAKRELLTERNE I REVIDERT

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2017 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2017 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Flygende hettemåke. Foto Unni Bakken. Av Morten Bergan og Geir S. Andersen Sammendrag Årets sjøfugltellinger i Buskeruds del av indre Oslofjord (innenfor

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 SVAR PÅ HØRING - PLANLAGT UTVIDELSE VED HYDRO KARMØY Rådmannens forslag til

Detaljer

B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking)

B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking) B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking) Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 09.03.2015 Frister 1. oktober: alle data skal være registrert i Rovbase. 1. desember:

Detaljer

Hvordan er utviklingen i de norske ternebestandene?

Hvordan er utviklingen i de norske ternebestandene? Hvordan er utviklingen i de norske ternebestandene? De fleste som ferdes langs kysten opplever at ternene kan være svært vanlige enkelte år, og helt fraværende fra store områder året etter. De siste 5-10

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2007. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

URBPOP-rapport nr Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014.

URBPOP-rapport nr Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014. URBPOP-rapport nr. 1-2015 Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014. URBPOP-rapport nr 1-2015 Tittel: Ringmerking i kolonier og reservater i 2013 og 2014 Forfattere: Alf Tore Mjøs

Detaljer

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Workshop om vindkraft, kraftledninger og hubro Trondheim 24.02.2009 Kort om hubroen Hubroen vår er verdens største ugle 60-75 cm høy 1,5-2,8 kg

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglevern

Norsk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglevern - Årets fugl 2008 - Inngikk etter hvert som en del av handlingsplanen for hubro - I forkant av prosjektet ansett som svært viktig for norsk naturforvaltning å gjennomføre nye og grundige registreringer

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2007

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud 2007 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Buskerud Morten Bergan og Geir Sverre Andersen Sammendrag Denne rapporten tar for seg registreringer i indre Oslofjord i Røyken kommune og i Hurum kommune sør til Storskjær

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 29.11.2013 av Miljødirektoratet ja Tilstanden for den norske lomvibestanden er svært alvorlig. Det kan være et tidsspørsmål

Detaljer

A Overvåking av kongeørn i intensivområder

A Overvåking av kongeørn i intensivområder A Overvåking av kongeørn i intensivområder Versjon 25.03.2013 Prioriterte registreringsperioder i intensivområdene Februar-April Status i territorier/reir 20. juni 31. juli Reirkontroll 1. august 15. september

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2015

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2015 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus eld. Galant skjærgårdsfugl med svak bestandsreduksjonstrend gjennom de siste tyve årene. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag

Detaljer

Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016

Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016 Notat Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE LFI

Detaljer

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson 1 HVORDAN DESIMERE HUBRO PÅ EN MEST MULIG EFFEKTIV MÅTE BEGRENSE NÆRINGSTILGANGEN VED: 1. PLANTE TIL KYSTLYNGHEIA MED

Detaljer

Rapport: SEAPOP på Rauna 2016

Rapport: SEAPOP på Rauna 2016 Rapport: SEAPOP feltarbeid på Rauna 2016. Oppdragsgiver: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd. Vest-Agder (NOF-VA) Utarbeidet av: Knut S. Olsen Korrektur:

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

Fiskender i Buskerud

Fiskender i Buskerud Fiskender i Buskerud Steinar Stueflotten, Damenga 19, 3032 Drammen, e-post: steinarstue@c2i.net Fiskendene er en liten slekt ender med kun tre norske arter som alle forekommer i Buskerud. Siland og laksand

Detaljer

SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL

SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL Deres ref.: Vår ref.: Dato: Grete Klavenes 06.03.2011 Til: Grete Klavenes Kopi til: - Fra: SKULPTURMAST PÅ HEIA MULIGE KONSEKVENSER FOR FUGL Statnett vurderer å etablere en såkalt skulpturmast på Heia

Detaljer