CANADAGÅS I LØRENSKOG OG RÆLINGEN KOMMUNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CANADAGÅS I LØRENSKOG OG RÆLINGEN KOMMUNER"

Transkript

1 CANADAGÅS I LØRENSKOG OG RÆLINGEN KOMMUNER Registreringer på utvalgte hekkelokaliteter i 2007 Kjell Isaksen Strix Miljøutredning, rapport 2/2007

2 Strix Miljøutredning Adresse: Tlf.: E post: Vossegata 16 B, NO 0475 Oslo Organisasjonsnr.: Dato: 9. august 2007 Referanse: Isaksen, K Canadagås i Lørenskog og Rælingen kommuner. Registreringer på utvalgte hekkelokaliteter i Strix Miljøutredning, rapport 2/ s. ISBN: Sammendrag Canadagås er opprinnelig en amerikansk art. Den ble innført til Norge gjennom utsettinger i Sør- Norge fra til 1980-tallet. En del steder, blant annet i Lørenskog og Rælingen i Akershus, skaper den problemer i form av tilgrising med ekskrementer på badeplasser og lignende. Ifølge den nasjonale handlingsplanen for forvaltning av gjess er det ikke noen målsetning for forvaltningsmyndighetene å bevare canadagåsa som en del av norsk fauna på lang sikt, og forvaltningen av arten skal ha som hovedmål å redusere konflikter som arten forårsaker uten hensyntagen til å opprettholde bestandene. På oppdrag fra Lørenskog og Rælingen kommuner ble det gjennomført registrering av canadagjess på utvalgte lokaliteter i de to kommunene våren Feltarbeidet ble gjennomført i slutten av april/begynnelsen av mai (rugetid) og i slutten av mai (ungetid). Det ble funnet til sammen fem reir, og det ble i tillegg observert unger fra ei sjette hekking. Lørenskog kommune gjennomførte eggpunktering i fire reir (totalt 22 punkterte egg). Antall hekkende canadagjess har gått tilbake på flere av de undersøkte lokalitetene, særlig på lokaliteter sentralt i Lørenskog (Langvannet og Fjellhamarelva), der det tidligere har hekket mange par. Tilbakegangen synes å ha startet allerede i 2006 og å ha fortsatt i Eggpunktering og andre bestandsreduserende tiltak har hatt relativt lite omfang (punktering bare gjennomført ved Langvannet i 2005), og det er lite trolig at dette har hatt avgjørende betydning for utviklingen. Undersøkelser i kommende år vil kunne vise om reduksjonen bare er et utslag av tilfeldige, årlige variasjoner eller om det er en del av en større, mer langsiktig trend. Forside: Canadagåsfamilie ved badeplass i Mønevann, Lørenskog, 29. mai (Foto: Kjell Isaksen).

3 INNHOLD Innledning... 3 Feltarbeid... 3 Resultater... 4 Mønevann, Putten, Fløyta og Geitsjøen (32VPM1238, Lørenskog)... 5 Losby golfbane/losbyelva (32VPM1141, Lørenskog)... 5 Langvannet (32VPM0945, Lørenskog)... 5 Vesletjern (32VPM099458, Lørenskog)... 6 Fjellhamarelva med Fjellhamardammen (32VPM1146, Lørenskog)... 6 Åmotdammen (32VPM1344, Lørenskog og Rælingen)... 7 Myrdammen (32VPM164379, Rælingen)... 7 Øvrige, ikke prioriterte lokaliteter... 8 Diskusjon... 8 Takk... 9 Referanser

4 INNLEDNING Canadagås Branta canadensis ble innført til Norge gjennom en rekke utsettinger i Sør-Norge fra til 1980-tallet (Heggberget og Reitan 1994). De siste tiårene har holdningen til innførte arter endret seg, og forvaltningen av canadagåsa er i dag basert på helt andre hensyn enn forvaltningen av de naturlig hjemmehørende gåseartene i Norge. Ifølge Handlingsplan for forvaltning av gjess (Direktoratet for naturforvaltning 1996) er det ikke noen målsetning for forvaltningsmyndighetene å bevare canadagåsa som en del av norsk fauna på lang sikt, og forvaltningen av arten skal ha som hovedmål å redusere konflikter som arten forårsaker uten hensyntagen til å opprettholde bestandene. Ifølge Forvaltningsplan for gjess i Oslo og Akershus (Samuelsen m.fl. 2004) er det et overordnet forvaltningsmål at bestanden av canadagås bør reduseres til et minimum. Både i den nasjonale handlingsplanen (Direktoratet for naturforvaltning 1996) og i den regionale forvaltningsplanen (Samuelsen m.fl. 2004) er det lagt opp til at det skal utarbeides lokale/kommunale handlingsplaner for gjess. Kommunene er her gitt stort handlingsrom for selv å bestemme forvaltningen av canadagås, men planene skal godkjennes av Fylkesmannen (Samuelsen m.fl. 2004). En kommunal handlingsplan for gjess i Lørenskog kommune ble ferdigstilt høsten 2006 (Lørenskog kommune 2006). Bakgrunnen er at canadagås utgjør et hygienisk problem en del steder i kommunen, ved at de etterlater seg store mengder ekskrementer på strender og plener der folk oppholder seg. Lørenskog kommunes tiltaksplan for 2007 består av interkommunalt samarbeid, bestandsundersøkelser, bestandsregulerende tiltak (eggpunktering) og informasjon til grunneiere og berørte brukergrupper (Lørenskog kommune 2006). Rælingen kommune har så langt ikke utarbeidet egen handlingsplan for gjess, men problemene med canadagås er tilsvarende som i nabokommunen Lørenskog. På oppdrag fra de to kommunene ble det gjort registreringer av canadagås på utvalgte lokaliteter i april mai Formålet med registreringene var både å få bedre kunnskap om bestandssituasjonen i kommunene og å lokalisere reir der det kunne gjennomføres eggpunktering som et bestandsregulerende tiltak. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra registreringsarbeidet og beskriver omfanget av eggpunkteringen. FELTARBEID Det meste av registreringsarbeidet ble gjennomført i områder der canadagjess i tidligere år har ført til problemer ved badeplasser og andre opparbeidede friluftsområder ved vann (jf. Lørenskog kommune 2006). Felles for disse områdene er at det er gressplen helt ned til vannet, noe som gir gjessene gode beitemuligheter. Fôring fra besøkende bidrar nok også i stor grad til at gjessene trekker til disse områdene. Utvalget av lokaliteter som skulle undersøkes ble gjort i samråd med de to kommunene. De prioriterte lokalitetene var: Mønevann (badeplass, Lørenskog) Losby golfbane/losbyelva (golfbane, Lørenskog) Langvannet (Langgrunna og Vangen badeplasser, Lørenskog) Vesletjern (badeplass, Lørenskog) Fjellhamardammen (badeplass, Lørenskog) Åmotdammen (badeplasser, Lørenskog og Rælingen) Myrdammen (badeplass, Rælingen) 3

5 Feltarbeidet ble gjennomført i to perioder; i slutten av april/begynnelsen av mai (tidlig i rugeperioden) og i slutten av mai (tidlig i ungeperioden). Registreringene i rugeperioden skulle lokalisere reir der det kunne gjennomføres eggpunktering. Punkteringen bør gjøres tidlig i rugeperioden. Våren 2007 var svært tidlig, og de første registreringene i Lørenskog ble gjennomført allerede 23. april (da ett reir ble funnet). De prioriterte lokalitetene ble undersøkt både i ruge- og ungeperioden. Formålet med registreringene i ungeperioden var å få informasjon om ungeproduksjonen (bl.a. for å se hvilken effekt eggpunkteringen hadde hatt). Registreringer på denne tida gir også informasjon om eventuelle hekkinger som ikke ble oppdaget i rugeperioden samt om gåsefamilier som hadde forflyttet seg til de prioriterte lokalitetene fra hekkeplasser i områdene rundt disse. Tellinger i to ulike perioder gir dessuten mer informasjon om antallet av og områdebruken til ikke-hekkende gjess. Registreringene i rugeperioden i Lørenskog ble delvis gjort fra kano (fra Mønevann, Putten, Fløyta og Geitsjøen nedover Losbyelva og Fjellhamarelva samt i Langvannet). Dette ga en god dekning i dette området, og særlig Mønevann-området ville vært tidkrevende å få dekket på en god måte fra land. Lørenskog kommune utførte eggpunktering i utvalgte reir kort tid etter at reirene var lokalisert (i begynnelsen av mai). Punkteringen ble utført av to kommunale naturoppsynsmenn etter dispensasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. RESULTATER Resultatene fra registreringene er sammenfattet i Tabell 1, og oppsummert for hvert undersøkt område i teksten under. Tabell 1. Oppsummering av reirfunn, eventuelt antall punkterte egg og observasjoner av familiegrupper av canadagås i Lørenskog (LK) og Rælingen (RK) kommuner våren Lokalitet Dato Antall egg Punkterte egg Antall unger Kommentar Ospøya (Fløyta), LK Trolig ikke fullagt kull Mønevann, LK Trolig paret fra Ospøya Vesletjern, LK Ingen unger registrert her i slutten av mai Fjellhamardammen, LK Ingen unger registrert her i slutten av mai Fjellhamarelva, LK Ingen unger registrert her i slutten av mai Åmotdammen, LK Ingen unger registrert her i slutten av mai Myrdammen, RK Reir ikke funnet i rugetida. Trolig fra Nordbysjøen 4

6 Mønevann, Putten, Fløyta og Geitsjøen (32VPM1238, Lørenskog) Dette er et sammenhengende vannsystem i et barskogsdominert landskap i den sørøstre delen av kommunen. Det er en badeplass med opparbeidet sandstrand og gressplen i den nordvestre delen av Mønevann. Området ble undersøkt fra kano sør til overgangen til Knurra/Røyrivann. Det er flere egna hekkeholmer/-øyer i Putten, Fløyta og Geitsjøen. Det ble funnet et canadagåsreir på Ospøya, i Fløyta/Geitsjøen (32VPM ) 23. april. Reiret inneholdt fire lite rugede egg, og det er usikkert om kullet var fullagt. Like ved reiret lå to ødelagte egg, som sannsynligvis var predatert av mink. Begge de voksne gjessene var til stede. Det ble ikke gjennomført eggpunktering i dette reiret. Ei enslig canadagås med svak hekkeatferd ble først registrert på egna hekkeholme sørvest i Putten (32VPM ), men forflytta seg senere opp til den nordøstre delen av Putten (et område med flytetorv). Putten er et egnet hekkeområde, men den observerte gåsa var høyst sannsynlig en uparet ikke-hekker. Den 29. mai ble det registrert et gåsepar med fem ca. ei uke gamle unger i Mønevann. Gjessene beita på plenen ved badeplassen nordvest i vannet. Det er sammenhengende vannforbindelse fra det registrerte reiret på Ospøya til badeplassen (gjessene må riktignok passere en demning mellom Fløyta og Mønevann), og det er høyst sannsynlig dette paret som har tatt med seg ungene dit. Ut fra mengden ekskrementer ved badeplassen, kan ikke gjessene ha oppholdt seg der så mange dagene. Losby golfbane/losbyelva (32VPM1141, Lørenskog) Dette er en stor golfbane (18+9 hull) anlagt langs Losbyelva. Det er en rekke kunstige dammer i området, de fleste med forbindelse til Losbyelva. I flere av disse er det egnede hekkeholmer. Området har mye egnet beiteareal for gjessene. Det ble brukt kano for registreringene langs elva i rugeperioden. Den 23. april ble det registrert to par canadagås i området (32VPM og 32VPM ). Fuglene oppholdt seg på eller i nærheten av egnede hekkeholmer, men fuglene viste ikke hekkeatferd og det var ingen tegn til reirbygging på de aktuelle holmene. Det ble ikke registrert unger i området 29. mai. To voksne canadagjess beita da sammen på gresset sør på golfbanen (32VPM ), mens fire individer beita sammen litt lenger nord (32VPM ). En av de ansatte på golfbanen nevnte denne dagen at han tidligere hadde sett et par som hadde «lagt seg på» en av holmene i sør (sannsynligvis den samme holmen der det ble registrert et par i april), samt fire andre gjess. Dette stemmer med det totale antallet gjess jeg registrerte i mai. Uten båt fikk jeg ikke undersøkt de aktuelle holmene grundig for å se etter rester etter reir. Enten har ikke fuglene gått til hekking (dette kan ha skjedd etter registreringene i april), eller så har hekkeforsøket vært mislykket. Langvannet (32VPM0945, Lørenskog) Dette er et relativt stort tjern (ca. 1,3 km x 150 m) omgitt av bebyggelse på Fjellhamar/Kjenn. Det er et belte av skog/vannvegetasjon rundt det meste av vannet. Det er ingen opplagte, gode hekkeplasser (holmer) i vannet, men gjessene vil kunne hekke langs bredden flere steder. I 5

7 2006 skal det ha hekket et titalls par ved Langvannet, noe mindre enn året før (Lørenskog kommune 2006). Det er to badeplasser med sandstrand og gressplen ved vannet; Langgrunna i nordøst og Vangen i sørøst. I rugeperioden ble kano brukt for å padle langs bredden av hele vannet og et stykke opp i Ellingsrudelva. Den 2. mai ble det registrert totalt ni voksne canadagjess i vannet. Ett av individene satt først på østbredden midt i vannet (32VPM ) og viste svak hekkeatferd (svak varsling), men svømte senere ned til sørenden der det slo seg sammen med de øvrige gjessene. Gjessene holdt der til helt i sørøst (ved utløpet til Fjellhamarelva) og ved Vangen badeplass, der de beita på plenen. Det var ikke tegn til aggresjon mellom gjessene, noe det ville vært blant gjess som har gått eller er i ferd med å gå til hekking. Det var dermed ingen hekking ved vannet denne våren. Det ble ikke registrert canadagjess i vannet 29. mai. Brannvesenet hadde redningsøvelse nord i vannet denne dagen, med mye støy/forstyrrelse fra en rask motorbåt. Dette kan ha ført til at voksne ikke-hekkende gjess midlertidig har flyttet til et annet område (se Vesletjern). Vesletjern (32VPM099458, Lørenskog) Vesletjern er et lite tjern ved Fjellhamar omgitt av et belte av skog/kratt samt bebyggelse. Det er en badeplass med gressplen på østsida, men ellers er det svært lite tilgjengelig beiteareal ved tjernet. Ei rugende canadagås ble 2. mai registrert på en holme nordøst i tjernet (32VPM ), mens maken tagg brød ved badeplassen. Fem av de totalt seks eggene ble punktert av kommunen dagen etter. Hele 13 voksne gjess ble registrert på plenen ved badeplassen 29. mai. Ved min ankomst var gjessene helt oppe ved vegen ved bebyggelsen, og sannsynligvis hadde de akkurat blitt matet av en person som sto like ved. Det var relativt mye ekskrementer på plenen, så det er tydelig at det hadde vært flere gjess der over lengre tid. Det ble ikke registrert noen unger, og sannsynligvis har hekkingen blitt mislykket (inkludert egget som ikke ble punktert). Det er bare drøye 200 m til Langvannet, og sannsynligvis forflytter fuglene seg hyppig mellom disse to lokalitetene så lenge de er flygedyktige. Fjellhamarelva med Fjellhamardammen (32VPM1146, Lørenskog) Fjellhamardammen er en utvidelse av løpet til Fjellhamarelva, ikke noen atskilt dam. Det er noe gressarealer ved dammen og ellers i enkelte hager som ligger helt ned til elva. Området ble undersøkt fra kano i rugeperioden, da elva ble padlet fra Langvannet til demningen ved næringsbyggene nord for Fjellhamardammen. På holmen i Fjellhamardammen ble det funnet et reir med hele 10 egg 23. april. Snaue 500 m lengre nord, ved demningen (32VPM ) lå et annet reir med seks egg. Ved det første reiret ble begge de voksne registrert ved reiret. Maken til den rugende fuglen ved demningen var trolig et individ som viste svak og diffus hekkeatferd lengre sør i elva, mot dammen (ca. 32VPM ). I dette området var det også et par uten hekkeatferd 23. april, men det ble ikke registrert gjess der ved en ny padletur 2. mai. 6

8 Alle eggene, med unntak av ett i hvert reir, ble punktert 24. april. Gjessene ruget som normalt 2. mai. Det ble ikke registrert canadagås i Fjellhamardammen eller i nærområdet rundt denne 29. mai. Enten hadde de to hekkingene mislykkes helt, eller gjessene hadde trukket vekk til et annet område med ungene. Åmotdammen (32VPM1344, Lørenskog og Rælingen) Et forholdsvis stort, langstrakt tjern (1,8 km fra nord- til sørenden) omgitt av bardominert skog. Kommunegrensa mellom Lørenskog i vest og Rælingen i øst går midt i tjernet. Det er to badeplasser med noe gressareal i nordøst (Rælingen). Hekking er mulig på to små øyer i den nordvestre delen av tjernet og sannsynligvis også på delvis landfast flytetorv i sørøst. Det ble gått rundt hele tjernet i rugeperioden, nærmest mulig vannet. Ei canadagås ruget på en av øyene i nordvest (32VPM ) 2. mai, og maken holdt seg like i nærheten. Reiret ligger i Lørenskog, og tre av de fire eggene ble punktert av kommunen 3. mai. Det ble ikke registrert noe par med unger i tjernet 29. mai, men fire voksne gjess gresset sammen på flytetorv sørøst i tjernet. De kom raskt svømmende da en kvist ble kastet på vannet, og var tydelig vant til å bli matet. Hekkingen på øya i nordvest har sannsynligvis vært (helt) mislykket. Det var få gåseekskrementer på de forholdsvis små gressarealene ved badeplassene. Myrdammen (32VPM164379, Rælingen) Tjern på ca. 400x600 m i bardominert skog. Det er badeplasser og plener flere steder i den nordlige og vestlige delen. Hekking er mulig på en liten holme og ei større øy nordøst i tjernet. Det ble gått rundt hele tjernet i rugeperioden, nærmest mulig vannet. Fem voksne canadagjess oppholdt seg ved badeplassen nord i tjernet (32VPM ) 3. mai. Gjessene holdt seg samlet, og det var ingen tegn til aggresjon mellom gjessene eller annen hekkeatferd. Øyene ble gransket i kikkert fra ulike vinkler, men det ble ikke lokalisert noe reir. Et canadagåspar med fem små unger ble registrert ulike steder i tjernet 29. mai. Ungene var bare ei snau uke gamle. Det er usikkert hvor reiret til dette paret lå. Den største av øyene i tjernet er trebevokst (hovedsakelig furu) og bratt, og det er mulig at ei rugende gås kan gjemme seg bort slik at reiret ikke blir oppdaget fra land. Dette er imidlertid lite sannsynlig. Det var få gåseekskrementer på plenene ved tjernet, og dette indikerer at gjessene har hekket et annet sted og tatt med seg ungene til Myrdammen når disse har blitt noen dager gamle. Mest sannsynlig har hekkingen funnet sted i Nordbysjøen. Der er det en rekke egnete hekkeøyer, men sannsynligvis lite beiteareal. Det er bare snaut 400 m fra Nordbysjøen og ned til Myrdammen, og gjessene kan der enten gå langs en grusvei eller svømme i en bekk en del av strekningen. I nordøstenden av sjøen, ved enden av vegen, er det et lite areal av gress ved stranda. Her var det svært mye ferske gåseekskrementer 29. mai, og det var ekskrementer både etter voksne og små unger. Også et lite stykke ned langs veien ble det funnet ekskrementer. 7

9 Øvrige, ikke prioriterte lokaliteter Nord-Elvåga (32VPM0640, Lørenskog/Oslo). Den nordlige delen av vannet ble sjekket fra nordenden og fra demningen som deler vannet i to ved Mariholtet 29. mai. Dette gir ikke full oversikt over de sørlige delene av vannet. Det ble ikke registrert canadagås i dette området. Oslo kommune har bare informasjon om spredte registreringer av arten i området, og det har ikke vært problemer med ekskrementer på badeplasser (A. Gimse pers. medd.). Fangdam i Østbybekken (32VPM , Lørenskog). Fangdammen har et lite vannspeil og er omgitt av jorder. Det er en holme i dammen, men det er bare et smalt belte med vann som skiller øya fra land. Det ble ikke registrert canadagås i dammen 2. mai. Gundersenvika (32VPM111464, Lørenskog). Dette er ei vik i Fjellhamarelva ved Fjellhamar. Området er tilrettelagt for besøkende og det er noe gressplen. Det ble ikke registrert canadagås i området 23. april Nordbysjøen (32VPM1636, Rælingen). Den nordlige delen av sjøen ble undersøkt 29. mai. Det ble da ikke registrert canadagjess i området. På et lite felt med gress i nordøstenden, ved enden av vegen, ble det imidlertid funnet mange gåseekskrementer, både etter voksne og små unger. Det er mange egnede hekkeøyer i sjøen. Det har høyst sannsynlig hekket minst ett par canadagås i sjøen i Se omtale av Myrdammen, som ligger like ved. DISKUSJON Det ble bare konstatert seks hekkende canadagåspar i de undersøkte områdene i Lørenskog og Rælingen våren Dette er færre enn forventet. Ifølge Lørenskog kommune (2006) hekket det et titalls par canadagås ved Langvannet i 2006, og dette var noe mindre enn året før (ingen hekkinger i 2007). Ved Vesletjern hekket det 1 2 par både i 2005 og 2006 (ett par i 2007), og ved Fjellhamardammen og langs Fjellhamarelva mellom Langvannet og dammen hekket det tidligere minst fem par (to par i 2007). Ved golfbanen på Losby oppholdt det seg ca. åtte voksne individer (ingen unger) i 2006, og antall gjess og problemet med tilgrising av ekskrementer var dette året betydelig mindre enn tidligere år (Lørenskog kommune 2006). I 2007 ble det registrert seks voksne gjess ved golfbanen i ungetida. Nord i Mønevann var det ca. fire unger i 2006, mot normalt unger tidligere år (Lørenskog kommune 2006). I 2007 oppholdt det seg ett par med fem unger her. Det er altså et generelt inntrykk at det var færre canadagjess på de fleste lokalitetene i Lørenskog i 2006 enn i 2005 (Lørenskog kommune 2006), og registreringene i 2007 viser at denne trenden har fortsatt. I Myrdammen i Rælingen har det de siste årene oftest hekket ett par, i tillegg til at det gjerne har kommet et annet par med unger, sannsynligvis fra Nordbysjøen (Tom G. Bengtson pers. medd.). I 2005 ble det punktert 21 egg ved Langvannet (Lørenskog kommune 2006), mens det i tidligere år eller i 2006 ikke er gjennomført eggpunktering i kommunen (Hans Moen/Kari W. Berg pers. medd.). I Rælingen er det ikke foretatt eggpunktering (Tom G. Bengtson pers. medd.). Ved Losby i Lørenskog har det i tidligere år blitt skutt canadagjess i jakttida for å redusere bestanden, men ikke i De andre problemområdene i kommunen ligger stort sett i tett befolkede områder, der jakt ikke er aktuelt (Lørenskog kommune 2006). Det er usikkert hva som er årsaken til reduksjonen i antall canadagjess i de undersøkte områdene. Eggpunktering og andre bestandsreduserende tiltak har hatt relativt lite omfang, og 8

10 det er lite trolig at dette har hatt avgjørende betydning. Undersøkelser i kommende år vil kunne vise om reduksjonen bare er et utslag av tilfeldige, årlige variasjoner eller om det er en del av en større, mer langsiktig trend. TAKK Tom G. Bengtson (Rælingen kommune), Kari Westgaard Berg og Bjørn Torp (begge Lørenskog kommune) takkes for godt samarbeid og for å ha bidratt med verdifull informasjon i forbindelse med planleggingen av registreringene. Bjørn Torp stilte privat kano til disposisjon for registreringene i to dager. REFERANSER Direktoratet for naturforvaltning Handlingsplan for forvaltning av gjess. DN-rapport s. Heggberget, T.M. og Reitan, O Kanadagås Branta canadensis. S. 66 i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.). Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. Lørenskog kommune Handlingsplan for forvaltning av gjess i Lørenskog Rapport. 12 s. Samuelsen, J.-R., Stokkereit, A. og Isdahl, T Forvaltningsplan for gjess i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus, rapport nr. 1/ s. 9

Handlingsplan for forvaltning av gjess i Lørenskog 2014-2022

Handlingsplan for forvaltning av gjess i Lørenskog 2014-2022 Handlingsplan for forvaltning av gjess i Lørenskog 2014-2022 Forord Handlingsplan for forvaltning av gjess i Lørenskog 2007-2011 ble vedtatt av vilt- og innlandsfiskenemnda 15. februar 2007 (VI 008/07).

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Kanadagjess på flukt over Nordre Øyeren. Foto: Tom G. Bengtson. Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune 2014 2022

Kanadagjess på flukt over Nordre Øyeren. Foto: Tom G. Bengtson. Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune 2014 2022 Kanadagjess på flukt over Nordre Øyeren Foto: Tom G. Bengtson Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune 2014 2022 Vedtatt i viltnemnda 15. april 2014 1 Forord Dette er en revidert utgave

Detaljer

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING Dato: 10.1.2017 REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av gås i Vestfoldskjærgården økt kraftig. Dette har ført til betydelige avlingsskader på de omkringliggende

Detaljer

Saksutskrift. Forvaltningsplan for gjess for Frogn - høring

Saksutskrift. Forvaltningsplan for gjess for Frogn - høring Arkivsak-dok. 16/01493-5 Saksbehandler Eli Moe Saksutskrift Forvaltningsplan for gjess for Frogn - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Viltnemndas arbeidsutvalg 2015-2019 02.03.2017 5/17 2 Hovedutvalget for

Detaljer

Hvordan forebygge beiteskader av gjess i landbruket

Hvordan forebygge beiteskader av gjess i landbruket Hvordan forebygge beiteskader av gjess i landbruket av Arne Follestad, NINA Kristiansund 28. oktober 2016 Brosjyre skrevet for Norges Bondelag i 2001. Beregnet på kommunene, som ville være de første som

Detaljer

Grågås i Arendal og Grimstad

Grågås i Arendal og Grimstad Grågås i Arendal og Grimstad -utbredelse og bestandsutvikling Foto: Rolf Jørn Fjærbu Jan Helge Kjøstvedt & Rolf Jørn Fjærbu NOF avd. Aust-Agder et oppdrag fra Arendal og Grimstad kommuner Fugler i Aust-Agder

Detaljer

Sommertelling av gjess i Oslo og Akershus Oslo kommune Friluftsetaten

Sommertelling av gjess i Oslo og Akershus Oslo kommune Friluftsetaten Sommertelling av gjess i Oslo og Akershus 2009 Oslo kommune Friluftsetaten Innledning Antall gjess i indre Oslofjord har økt siden 1980-tallet, men bestandsutviklingen er svært ulik for de tre artene som

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 125 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2011-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-123-6 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 41 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2010-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-039-0 Overvåking av takhekkende

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 Datert januar 2014 Forsidebilde er hvitkinngjess i fjæra i Indre Oslofjord Fotograf: Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn 2 Innhold Innledning... 4 Bakgrunn...

Detaljer

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009 Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 29 Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud Rugende ærfugl på Ramvikholmen 29. Foto: Tonny Andersen Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Desember 2013 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten. Handlingsplan for gjess i Oslo

Oslo kommune Friluftsetaten. Handlingsplan for gjess i Oslo Oslo kommune Friluftsetaten Handlingsplan for gjess i Oslo 2006-2010 2 Forord Friluftsetaten har utarbeidet en handlingsplan for forvaltning av gjess i Oslo kommune for perioden 2006-2010. Handlingsplanen

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud Torgrim Breiehagen & Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud Torgrim Breiehagen & Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2016 Torgrim Breiehagen & Per Furuseth Februar 2017 Sammendrag horndykker 2016 Denne rapporten fokuserer på hekkeperioden av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud

Detaljer

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE 1 Landskapsanalyse for Reguleringsplanens konsekvenser for landskapsbildet Dette dokumentet er et vedlegg til planbeskrivelse til reguleringsplanforslag

Detaljer

Forvaltningsplan for grågås på Linesøya i Åfjord kommune

Forvaltningsplan for grågås på Linesøya i Åfjord kommune Forvaltningsplan for grågås på Linesøya i Åfjord kommune 2017 2022. Linesøya Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere på Linesøya i Åfjord kommune. Utmarkslaget forvalter ca. 17 km 2, der anslagsvis

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 9-2015 Hekkende grågås på Herøy i Nordland 2015 Paul Shimmings Norsk ornitologisk forening Hekkende grågås på Herøy i Nordland 2015 Paul Shimmings Grågås Trond Haugskott Norsk Ornitologisk Forening

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Rapport 2013-35 Forsidebilde Toppskarv utenfor kolonien i Skarveura i Flakstad kommune. Foto: Bjørn Harald Larsen, 6.6.2013. RAPPORT

Detaljer

Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016

Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016 Notat Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE LFI

Detaljer

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO)

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 08.05.15 Riktig bruk av aktiviteter Første bud for at en observasjon skal bli registrert

Detaljer

BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2001 STEINAR WIKAN

BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2001 STEINAR WIKAN BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2001 STEINAR WIKAN 2 REGISTRERING AV BISAM 2001 SYSTEMATISKE UNDERSØKELSER I PASVIK NATURRESERVAT OG MELDINGER FRA ANDRE OMRÅDER Bisamrotta eller bisam er

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Forvaltning av gås. Finn Erlend Ødegård Seniorrådgiver - Norges Bondelag 17. September 2014

Forvaltning av gås. Finn Erlend Ødegård Seniorrådgiver - Norges Bondelag 17. September 2014 Forvaltning av gås Finn Erlend Ødegård Seniorrådgiver - Norges Bondelag 17. September 2014 Bestandene av trekkende gjess øker Grågås: Høstbestanden har økt fra 100 000 individer på 1990-tallet til 150

Detaljer

Kartlegging av hekkende horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2012

Kartlegging av hekkende horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2012 Kartlegging av hekkende horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2012 (med sammenligning av data fra 2009 2011) Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Desember 2012 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 25 Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Sammendrag Sjøfuglbestandene i indre Oslofjorden fra Småskjær i Frogn og nordover ble talt opp i mai-juni 25.

Detaljer

NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL , Hellestoveten. uac. 0 s 96. k'wefleland 0 - ' - Ci 0 (/.

NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL , Hellestoveten. uac. 0 s 96. k'wefleland 0 - ' - Ci 0 (/. r\jvvll V C_ 20V NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL 2014-- : It/t.>" Innledning Ecofact ble i begynnelsen av april 2011 engasjert av Kvithei Utbyggingsselskap KS for å gjøre undersøkelser

Detaljer

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer.

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer. Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås 2006 - Ornitologiske registreringer. Morten Bergan 2006 Tuskjær - svabergformet med hettemåker i sør og fiskemåker i nord Flatskjær flatt skjær med

Detaljer

Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester. Undersøkelse av 3 dammer Kommunedelplan Jessheim sørøst Ullensaker kommune - Akershus 2013

Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester. Undersøkelse av 3 dammer Kommunedelplan Jessheim sørøst Ullensaker kommune - Akershus 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Undersøkelse av 3 dammer Kommunedelplan Jessheim sørøst Ullensaker kommune - Akershus 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre Solåsen 9 N-1450

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE

FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE Bildet tatt fra: onlinephotographers.org 1 Forord Konflikten mellom ville gjess og landbruksinteressene har tilspisset seg de siste 10 15 årene. Dette skyldes

Detaljer

Den satelittbaserte Gps-en som var montert på surferen, logget en gang hvert 10 sekund.

Den satelittbaserte Gps-en som var montert på surferen, logget en gang hvert 10 sekund. NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Bølgesurfing og fugl - Havika, 7.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød.

Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød. Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød. 5.1.3 Vurdering av konflikt i trasealternativene Trasealternativ Potensial

Detaljer

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Bauskjevika den 13.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

Forekomst av jaktfalk i Oppland fylke

Forekomst av jaktfalk i Oppland fylke Forekomst av jaktfalk i Oppland fylke Foto: Thor Østbye Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland v/jon Opheim Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland gjennomførte i 2007 en større undersøkelse på jaktfalk

Detaljer

Hengegras i Alta-Kautokeinoelva

Hengegras i Alta-Kautokeinoelva Ecofact rapport 447 Hengegras i Alta-Kautokeinoelva Status per 2013 Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-445-9 Hengegras i Alta-Kautokeinoelva Status per 2013 Ecofact rapport:

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hole for 2014-2018 Fakta om n pr 01.01.2014 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Liv Mølster 77 64 22 04 08.04.2014 2014/1715-2 432.2 Deres dato Deres ref. 12.03.2014 Festspillene i Nord-Norge v/ Morten Markussen Postboks 294 9483 HARSTAD

Detaljer

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN FELTBEFARINGER FOR VARANGER KRAFT / NORCONSULT AS NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN Våren 2005 Morten Günther og Paul Eric Aspholm Paul Eric Aspholm under befaring ved Langfjorden 7. april 2005 Del

Detaljer

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no NINA Minirapport

Detaljer

FAKTA FAKTA-ark. Grågåsa i framgang økte beiteskader på dyrket mark. Grågås som beiter på dyrket mark.

FAKTA FAKTA-ark. Grågåsa i framgang økte beiteskader på dyrket mark. Grågås som beiter på dyrket mark. NINA Fakta 30/94 08-02-95 17:03 Side 1 (Svart plate) FAKTA FAKTA-ark Nr. Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning.

Detaljer

NOTAT HUBROLYTTING VED PLANLAGTE GILJA VINDKRAFTVERK VÅREN 2015 BAKGRUNN METODER OG MATERIALE

NOTAT HUBROLYTTING VED PLANLAGTE GILJA VINDKRAFTVERK VÅREN 2015 BAKGRUNN METODER OG MATERIALE NOTAT Vår ref.: Dato: 5. mai 2015 HUBROLYTTING VED PLANLAGTE GILJA VINDKRAFTVERK VÅREN 2015 BAKGRUNN Fred Olsen Renewables fikk den 26.6.2013 tildelt konsesjon på utbygging av Gilja vindkraftverk. Det

Detaljer

KVINANDPROSJEKTET i Lillehammer kommune

KVINANDPROSJEKTET i Lillehammer kommune KVINANDPROSJEKTET i Lillehammer kommune Helge Grønlien & Geir A. Sonerud Innledning På oppfordring fra skolesjefen i Lillehammer kommune tok vi i 2002 initiativet til utforming av et praktisk opplegg rettet

Detaljer

BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2002 STEINAR WIKAN

BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2002 STEINAR WIKAN BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2002 STEINAR WIKAN 2 Rapporten presenterer resultater fra registrering av bisam i 2002. Dette er en oppfølging av systematiske undersøkelser av bisam i Pasvik

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud Torgrim Breiehagen & Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud Torgrim Breiehagen & Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2015 Torgrim Breiehagen & Per Furuseth Februar 2016 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Høg-Jæren Energipark:

Høg-Jæren Energipark: 1 Høg-Jæren Energipark: Fugleregistreringer ved biodammer 2013 og en sammenligning med 2012 Torgrim Breiehagen Dr. Scient. Notat til Jæren Energi AS 30. januar 2014 Side 1 av 12 2 1) Innledning. Restaurering

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn Magne Husby Tom Roger Østerås

Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn Magne Husby Tom Roger Østerås Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn 2017 Magne Husby Tom Roger Østerås Nord universitet FoU-rapport nr. 7 Bodø 2017 Fosen vindkraft 2 Status for hubro i

Detaljer

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk.

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltre 1, bjørk i skråning, i lokalitet 389, Geitespranget. Brukket dødt tre med kjuker. Bilde a viser hulltreet i skogen,

Detaljer

Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter

Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter Eventuell undertittel Honorata Kaja Gajda Fylkesmannens miljøvernavdeling Navn og tittel på foreleser Tid og sted for foredraget Hva er praksisen?

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FORVALTNINGSPLAN FOR GJESS I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FORVALTNINGSPLAN FOR GJESS I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FORVALTNINGSPLAN FOR GJESS I OSLO OG AKERSHUS 2004-2010 Rapport nr. 1-2004 Rapport nr.: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1 / 2004 Dato: Mars 2004 Tittel: Forvaltningsplan

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Plannavn: 20150003 Detaljplan for Haug gård Utført av: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Dato: 08.03.17 1. Hvilke økosystemer, naturtyper

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

Drammen for

Drammen for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n pr 12.12.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Telleforholdene for vannfugl var ikke optimale på tidspunktet forsøket ble gjennomført, men gode nok til at resultatene er pålitelige.

Telleforholdene for vannfugl var ikke optimale på tidspunktet forsøket ble gjennomført, men gode nok til at resultatene er pålitelige. NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Nordhasselvika den 7.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Kartlegging av hubro på Høg-Jæren hekkesesongen 2007 Oppdragsgiver: Lyse Produskjon AS, Shell Wind Energy, Fred Olsen Renewables, Statskog,

Detaljer

TRUSSEL MOT BARLIND SOM FØLGE AV HJORTEBEITE VED DIGERNESET, SKODJE KOMMUNE, MØRE OG ROMSDAL

TRUSSEL MOT BARLIND SOM FØLGE AV HJORTEBEITE VED DIGERNESET, SKODJE KOMMUNE, MØRE OG ROMSDAL 2016 KARTLEGGING AV HØNSEHAUK OG VURDERING AV TRUSSEL MOT BARLIND SOM FØLGE AV HJORTEBEITE VED DIGERNESET, SKODJE KOMMUNE, MØRE OG ROMSDAL TOR-AMUND RØSBERG & TORE CHRISTIAN MICHAELSEN Det ble ikke påvist

Detaljer

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland (Margaritifera margaritifera) Fra nedre deler av Fersetvassdraget. Foto: Anton Rikstad

Detaljer

Forvaltningsplan for grågås 2012-2015

Forvaltningsplan for grågås 2012-2015 Vedlegg 1 Forvaltningsplan for grågås 2012-2015 Foto: Dag Galta Rennesøy kommune Datert 29.02.2012 Forord Europas gåsebestander har økt kraftig i antall de siste tiårene, og i Europa overvintrer rundt

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 83 Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder

Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder Hønsehauk 2011: kun 36 % av kjente lokaliteter gått ut av bruk 2014: hekking kun ved 25% av kjente lok

Detaljer

Utvidet eggsanking og tidlig jaktstart på grågås - Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega

Utvidet eggsanking og tidlig jaktstart på grågås - Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega Dønna kommune 8820 Dønna Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2010/3601 Deres ref: 15/198 Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: 16.02.2015 Arkivkode: 442.21 Utvidet

Detaljer

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune NOTAT Notat nr.: 1 06.11.2012 Dato Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Anton Rikstad Kopi til: Fra: Lars Erik Andersen Sweco Norge AS Bakgrunn: Sommeren 2011 ble det påvist et individ av elvemusling i Breivasselv,

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand 2010 Løvsanger. Foto Per Morten Groth Feltarbeid ved Ståle Dahlberg og Per Morten Groth

Detaljer

påbegynt i 1994. russiske og norske samme måte som

påbegynt i 1994. russiske og norske samme måte som Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 147 Bisambestanden i Pasvi ik naturreservat Resultater fra feltregistrering i 2007 Paul E Aspholm & Steinar Wikan Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd Forord Rapporten presenterer

Detaljer

Prosjekt Vandrefalk Sør-Trøndelag Årsrapport 2005

Prosjekt Vandrefalk Sør-Trøndelag Årsrapport 2005 Prosjekt Vandrefalk Sør-Trøndelag Årsrapport 2005 Lorentz Noteng NOF rapport 3-2006 Norsk Onitologisk Forening e-post: NOF@birdlife.no e-post forfatter: lonot@online.no Tel. forfatter: 911 06808 Publikasjon:

Detaljer

Merknader til rullering av kommuneplanen - varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Merknader til rullering av kommuneplanen - varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim postmottak@ullensaker.kommune.no Anne.Catherine.Ekroll@ullensaker.kommune.no leder@nofoa.no Medlemsrelatert:

Detaljer

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 Innledning Dette er en kortfattet framstilling av den vitenskapelige rapporten Ecofact rapport 153, Hubro

Detaljer

B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking)

B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking) B Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking) Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 09.03.2015 Frister 1. oktober: alle data skal være registrert i Rovbase. 1. desember:

Detaljer

Grågås og kanadagås forskning

Grågås og kanadagås forskning Grågås og kanadagås forskning viser av Arne Follestad, NINA Flå 28. april 2015 Foto: Jan Rabben Kanadagåsa (nesten) ingen forskning Introdusert art, utsatt i Norge fra 1936 og fra 60-tallet Usikker bestand

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Ingar Jostein Øien & Jan-Erik Frisli NOF rapport 2-2007 Norsk Onitologisk Forening e-post: ingar@birdlife.no Publikasjon:

Detaljer

KOMMUNALE MÅLSETNINGER FOR

KOMMUNALE MÅLSETNINGER FOR 2017-2021 LANDBRUKSKONTORET HSA KOMMUNALE MÅLSETNINGER FOR BEVER I ASKIM KOMMUNE (FORSLAG) Høringsdokument Hans Runar Kojedal Forord Det har vært ett ønske fra Miljødirektoratet at forvaltningen av bever

Detaljer

Fjellreven tilbake på Finse

Fjellreven tilbake på Finse Fjellreven tilbake på Finse Ville valper på vidda For første gang på et tiår kan du nå treffe vill fjellrev på Finse. Hvert år framover blir det satt ut 10-20 valper fra avlsprogrammet for fjellrev. Målet

Detaljer

Rapport fra kartlegging og overvåking av elvesandjeger, Cicindela maritima 2010

Rapport fra kartlegging og overvåking av elvesandjeger, Cicindela maritima 2010 Rapport fra kartlegging og overvåking av elvesandjeger, Cicindela maritima 2010 Vassdragene Gaula, Folla og Gudbrandsdalslågen Firma Ulf Hansen Gylland 7236 Hovin Telefon: 72879425 Mobiltlf: 45607989 E-post:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Viltnemnd 10/ Høring på forslag om innføring av beverjakt i Meråker kommune. Vedtak:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Viltnemnd 10/ Høring på forslag om innføring av beverjakt i Meråker kommune. Vedtak: Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-35 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 10/17 06.06.2017 Høring på forslag om innføring av beverjakt i Meråker

Detaljer

Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak.

Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak. Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak. Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-4 Ekstrakt På oppdrag av Notodden kommune har BioFokus foretatt kartlegging

Detaljer

Hvordan forvalte en sterkt økende grågåsbestand?

Hvordan forvalte en sterkt økende grågåsbestand? Hvordan forvalte en sterkt økende grågåsbestand? av Arne Follestad, NINA Viltseminar Sola 8. april 2016 Miljødir.: Bestanden skal primært forvaltes gjennom jakt Noen bestander har blitt så store at de

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre

Detaljer

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet.

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet. Vår ref.:07/03628 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

Handlingsplan for hubro. Årsrapport 2012. Miljøvernavdelinga

Handlingsplan for hubro. Årsrapport 2012. Miljøvernavdelinga Handlingsplan for hubro Årsrapport 2012 Miljøvernavdelinga Rapport 8 /2013 Tittel: Handlingsplan for hubro. Årsrapport 2012 Utgiver: Fylkesmannen i Nordland Antall sider: 11 ISBN: 978-82-92558-57-7 Dato:

Detaljer

Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad 5. juni 2010 og 1. juni 2011

Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad 5. juni 2010 og 1. juni 2011 Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad 5. juni 2010 og 1. juni 2011 Hallvard Holtung Oslo 4. februar 2012 Innledning Under kartleggingen av prikkrutevinge på Rauer 1. juni

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I

RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I Det er meningen å legge til rette for en tur ring i Lørenskog som kan ta utgangspunkt i Lørenskog stasjon og følge Ellingsrudelva mot Fri Elvåga,

Detaljer

Kartlegging av Lestes dryas (sørlig metallvannymfe) i Hallingdal, 2014. Av Sondre Dahle

Kartlegging av Lestes dryas (sørlig metallvannymfe) i Hallingdal, 2014. Av Sondre Dahle SABIMA kartleggingsnotat 16-2014 Kartlegging av Lestes dryas (sørlig metallvannymfe) i Hallingdal, 2014. Av Sondre Dahle Lestes dryas hann fotografert på Kvarteig, Nesbyen Side 1 av 8 Kartleggingsnotat

Detaljer

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kvinnherad kommune 2013-2017 Fakta om kommunen pr 31.12.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer