Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo."

Transkript

1 Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo. 1) Kommunale planer: Forholdet mellom tiltakene i prosjektet og kommunale planer er avklart med de respektive kommunene. Det har ikke vært stilt krav til utarbeidelse av reguleringsplaner. Nedenfor følger en oversikt over status i forhold til de kommunale planene i de ulike kommunene. Oslo kommune: Forslag til ny kommuneplan er under utarbeidelse, her er farleden og tiltakesområdene innarbeidet i arealdelen. Avgrensningen av farledsarealet på forlaget til arealplankart er levert til kommunen av Kystverket og er i samsvar med de tiltakene som skal gjennomføres. I forslag til kommunedelplan foreslås en bestemmelse innenfor de statlige farledsarealene hvor det kan gjennomføres tiltak som sikrer trygg og effektiv ferdsel på sjøen. Herunder utdyping og masseforflytning i tråd med gjeldende regelverk. Minste trasébredde er 150 meter og behov for utdyping har krav til minste dybde på henholdsvis 12 meter og 14 meter for Dynaløpet og Østre løp. I forslag til kommunedelplan er det utarbeidet følgende forslag til bestemmelser knyttet til farledsaralene Farled (jf. pbl nr.3): 1. Innenfor farledsarealene, vist på plankart 1-2, kan tiltak som sikrer trygg og effektiv ferdsel for gods og passasjerskip gjennomføres. Herunder inngår utdyping og massehåndtering, der dette ikke er i strid med nasjonalt eller regionalt viktige naturforekomster eller kulturminner. Rene masser kan deponeres på sjøbunnen innenfor disse områdene. Dersom det finnes forurensede masser, må disse håndteres etter gjeldende regelverk. 2. Innenfor farledsarealene kan tiltak iverksettes uten regulering for å oppnå følgende minimumsdybder: Farledstraseen merket Dynaløpet på plankart 1-2, skal ha en minimum seilingsdybde på 12 meter og traseen Østre løp skal ha en minimum seilingsdybde på 14 meter. Minste bredde på traseene er 150 meter og er angitt på plankartet. 3. Innenfor tiltaksområdet Blindskjærbåen mellom Bleikøya og Sjursøya, merket FU på plankart 1-2, skal tiltak konsekvensutredes før det gis tillatelse etter pbl.

2 Kartutsnitt av forslag til kommuneplan for Oslo. Gjeldende kommunedelplan i Oslo - Fjordbruksplanen Kommunedelplan for fjorden og fjorområdet, vedtatt i bystyret Godkjent av Miljøverndepartementet Farledene er her markert i kartet med piler. Det er avklart med kommunen at denne planen er godkjent grunnlag for å gjennomføre tiltakene. Bærum kommune: Farleden er ikke omtalt i gjeldene arealdelen til kommuneplanen, og er ikke merket av i kommuneplankartet. Kommuneplanen er p.t under revisjon. Kystverkt har spilt inn i høringsperioden at

3 farledsareal må merkes av i plankartet. Kystverket har fått tilbakemelding på at utdypingstiltaket ikke krever reguleringsplan, og men kan tillates på bakgrunn av gjeldene kommuneplan Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel Bærum kommune. Nesodden kommune: Gjeldene kommuneplan: Farledene er merket av i kommuneplankartet. Ingen bestemmelser til farled. Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Kystverkets tiltak er spilt inn og det er bedt om at disse tas med i revisjon av kommuneplanen. Det er avtalt med kommunen at det ikke krav om reguleringsplan, men at det skal søkes om tillatelse til tiltak og at det vedlagt denne søknaden skal redegjøres for eventuelle konsekvenser for naturmiljø.

4 Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel Nesodden kommune. Frogn kommune: Kommuneplan: Farleden er merket av i arealplankartet, men det er ingen bestemmelser i kommuneplanens arealdel knyttet til farled. Farledsområdet er regulert i egen reguleringsplan. Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel Frogn kommune.

5 Reguleringsplan, Farled Drøbaksund, planid , vedtatt : Reguleringsplan for farled (skipsled) fra Drøbak til og med Aspond. Denne åpner for utdyping av grunner ned til -14 meter. Grunnene som skal utdypes øst av Aspond omfattes av denne reguleringsplanen. Resterende grunner som skal utdypes i Frogn kommune ligger i tilknytning til planen og det er avklart med Frogn kommune at det kan søkes dispensasjon fra plankravet for å gjennomføre disse tiltakene. Bestemmelser til reguleringsplan: 4.1: I områdene for mudring og sprengning øst for Aspond og ved Langebåt skal massene fjernes ned til minimum 14 m dyp. 4.4: Det skal legges vekt på at anleggsarbeidet utføres på en slik måte at det ikke medfører unødig skader på naturmiljøet eller ulemper for ferdselen i området. Tiltakene skal gjennomføres i en periode av året som medfører minst mulig skader på naturmiljø, fiskeriinteresser og friluftsinteresser, og i samsvar med gjeldene forskrifter fra slike aktiviteter. Plankart reguleringsplan Farled Drøbaksund 2) Miljø: Hekkende sjøfugl Ved deponiområdet: - fiskemåke (Larus canus) - svartbak (Larus marinus) Ved grunnene: - fiskemåke (Larus canus): Nakkholmen nord, Store Hebern, ca. 400 m unna grunnene 18 og 19, og Bleikøya, ca. 300 m unna grunne hettemåke (Sterna hirundo): Store Hebern, ca. 400 m unna grunnene 18 og 19.

6 - svartbak (Larus marinus): Kavringen, ca m unna grunne 20 og ellers: hekkeområder for hettemåke, svartbak, fiskemåke, sivhøne i større avstand til utdypingområdene og områder for næringssøk for lappspove og lomvi (også ved deponiområdet). Gyteområder - sild (Clupea harengus): o sør for Håøya, > 1 km til nærmeste grunne, nr. 1. o Storegrunnen, grunne nr. 6 ligger nordøst i dette området. o Nesoddtangen, grunne nr. 15 ligger nord i dette området. Ellers ca. 800 m unna grunnene 12, 13.1, 13 og 14. Gyteperiode: februar-april. Flatøsters (Ostrea edulis) Lever i beskyttede viker og poller, festet til underlaget(stein eller muslingskjell) hvor temperaturen blir over grader (nødvendig for å bli kjønnsmoden). Registrert som EN (sterkt truet) i Rødlista Arten er truet som følge av tap av leveområder, høsting og utkonkurrering av stillehavsøsters (Crassostrea gigas). Tette østersbanker finnes et fåtalls steder og kun i Sørlandsleia i Arendal kommune. Det er innført fiskeforbud på disse lokalitetene. I mindre tette bestander finnes den også på langs hele Skagerakkysten, på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland 1. Figur 1 Registrerte østersforekomster i indre Oslofjord. Naturtypen østersforekomster er registrert ved grunnene lengst øst, inne ved Sjursøya. Alle forekomstene har verdikode C. Ingen forekomster blir direkte berørt av tiltaket. Nærmeste forekomst er Bleikøykalven II, rett nord for Sjursøya, og ligger om lag 300 m fra nærmeste grunne (nr. 22). 1 DN-utredning Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med forslag til handlingsplan

7 Figur 2 Østersforekomsten ved Bleikøya. Muslinger er generelt lite sensitive for midlertidig høye partikkelkonsentrasjoner, og lever gjerne i områder utsatt for turbide forhold. Østerslarver foretrekker hardbunn når de bunnslår og er derfor sensitive mot sedimentasjon. Varige høye partikkelkonsentrasjoner kan hos eldre individer føre til redusert respirasjon og næringsopptak. Høy sedimentering (> 5 cm) kan tildekke og kvele voksne individer. 2 Muslinger har ingen indre luftlommer som kan påvirkes av trykkbølger fra sprenging. Utdypingstiltaket - Tiltaket består av m3 som skal fjernes fordelt utover 24 grunner. Tiltaket er beregnet å ta 12 måneder, det betyr at det blir 2-3 grunner som skal fjernes hver måned når man medberegner at det vil ta noe tid med opprigging og nedrigging av utstyr. Kystverket er avhengig av å ha kontinuerlig drift av anlegget for å holde kostnadene på et akseptablet nivå. Kystverket kan ta de mest sårbare områdene utenfor det generelle mudreforbudet neste sommer (2016). - Hardbunn, lite løsmasser - Lite spredning Deponi - Deponeringen i Spro havn vil foregår jevnt fra 15.september 2015 til 15.september Fremdriftsplan - En nøyaktig fremdriftsplan er avhengig av tillatelsen fra Fylkesmannen og kapasiteten til valgt entreprenør. Kystverket legger opp til oppstart av anlegget fra 15.september 2015 med varighet på ett år. Kystverket er avhengig av å få dispensasjon fra mudre- og dumpingsforbudet for sommeren Avbøtende tiltak - Arbeider ved Bleikøya og Bygdøy nærmest sensitive naturverdier. Arbeidene tilpasses eller unngås i hekketiden (ca mai-juli) og gytetiden til flatøstersen (varme perioder på sommerhalvåret). - Sprenging og opptak av fjell medfører lite spredning av partikler liten risiko for langvarig høy partikkelkonsentrasjon, turbiditet og økt sedimentasjon. 2 Wilber, D. og Clarke, D. Dredging activities and the potential impacts of sediments resuspension and sedimentation on oyster reefs.

8 - Artene er også generelt tilpasningsdyktige og tolerante for midlertidige høye partikkelkonsentrasjoner. - Sprenging og opptak av masser mens strømmen går bort fra de sensitive verdiene (østers)

1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014

1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014 1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014 1.1 Losene ved Fredrikstad losstasjon, Det må utdypes dypere på de grunnene som ligger ytterst i farleden, dvs Duken, Kjørnergrunnen og Nordre Kvernskjær. Hovedleden

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Lisbeth Schnug Deres ref.: Vår dato: 26.08.2015 Tlf.: 38176213 Vår ref.:

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO WKN rapport 2014:5 10. JANUAR 2015 R apport 2 014 : 5 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN

BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN KAP 1360 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Årsplan i henhold til

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Utkast høringsdokument forslag om opprettelse av Skarnsundet marine verneområde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Utkast høringsdokument forslag om opprettelse av Skarnsundet marine verneområde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Utkast høringsdokument forslag om opprettelse av Skarnsundet marine verneområde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Bakgrunn Forslag om marint vern av Skarnsundet er et ledd i arbeidet med å verne et representativt

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ TEMA NATURMILJØ 2 (37) E39 VESTNES - MOLDE TEMA NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6120070 Oppdragsnavn:

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1465 NAK-MA-MPS 21.05.2012 Arkivkode: 631.61 Høring av søknad om tillatelse til drift

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum kommune og Frogn kommune Region øst Oslo April 2014 Side 2 av 157 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. Åsgard transport. alternativ trasè Kalstø-Kårstø. November 1997. Saga Petroleum a.s.

KONSEKVENSUTREDNING. Åsgard transport. alternativ trasè Kalstø-Kårstø. November 1997. Saga Petroleum a.s. KONSEKVENSUTREDNING Åsgard transport alternativ trasè Kalstø-Kårstø November 1997 Saga Petroleum a.s. Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn for utbyggingsplanene... 4 1.2 Eierforhold

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Mars 1998 Europipe II

Mars 1998 Europipe II TILLEGGSKONSEKVENSUTREDNING Mars 1998 Europipe II - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn HK GT 980103 Tilleggskonsekvensutredning EUROPIPE II - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Mars 1998 INNHOLD

Detaljer