Tvedestrand kommune. ved utvidelse av småbåthavn. Notat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tvedestrand kommune. ved utvidelse av småbåthavn. Notat"

Transkript

1 Stakketoskjær naturreservat Tvedestrand kommune Konsekvenser ved utvidelse av småbåthavn Notat Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012

2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll i Stærk & Co. a.s., om å foreta en vurdering av en utvidelse av ei småbåthavn i forhold til et sjøfuglreservat på Skuggevik i Tvedestrand kommune. Konsulent Asbjørn Lie har foretatt en befaring i området sammen med utbygger, Leif Flemming Bakke, og har stått for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Førstekonservator Roar Solheim står faglig ansvarlig zoologi ved Agder naturmuseum. Vi takker med dette for et hyggelig samarbeid, og for oppdraget. Med vennlig hilsen Sigmund Spjelkavik Direktør Asbjørn Lie Konsulent 2

3 Sammendrag og konklusjoner En utvidelse av småbåthavna med flere flytebrygger vil ha liten direkte negativ effekt på hekkende sjøfugl på Stakketoskjæret. Holmen er forholdsvis liten, og neppe attraktiv for besøkende når det er hekking av makrellterne og fiskemåke på holmen. Det vil være vanskelig å bryte ilandstigningsforbudet når området er lett synlig fra det nye boligområdet. Det er avsatt en sone med opprinnelig vegetasjon langs største delen av strandsonen mot holmen, og det vil ikke bli opparbeidet badestrand i bukta innenfor naturreservatet. Det er ikke noen naturlig attraktive svaberg innenfor hekkeholmen, slik at området trolig vil forbli forholdsvis uforstyrret fra landsiden. Området blir derfor relativt godt beskyttet mot direkte forstyrrelser. Erfaringer fra andre båthavner på Sørlandet viser at en avstand på m er akseptabel og gir liten forstyrrelse av hekkende makrellterner og fiskemåker (egne erfaringer). Effekten av det utvidede bryggeanlegget bør dokumenteres ved observasjoner under hekketida av fuglenes reaksjoner på økt aktivitet. I reguleringsbestemmelsene er det gitt hjemmel for flytting av deler av anlegget dersom det utvidede bryggeanlegget viser seg å ha negativ innvirkning på naturreservatet. Bryggeanlegget er plassert slik at registrerte viktige naturtyper i sjø, som ålegrasenger og bløtbunnsområder i fjæresonen (se kart nedenfor), ikke blir berørt. Dersom miljøbelastningen fra land (kloakklekkasjer) og fra båthavna (utslipp av oljeprodukter, bunnstoff osv.) holdes på et akseptabelt nivå, vil den indirekte påvirkningen av naturtypene bli forholdsvis liten. Miljøbelastninger fra bryggeanlegget kan påvirke livet i de grunne områdene, og indirekte fugl knyttet til hekkeholmen. Bryggeanlegget kan påvirke overflatesirkulasjonen, og vannutskiftingen kan bli redusert med påfølgende sedimentasjon osv. Fjorden ved Skuggevik ligger godt beskyttet inne i en dyp fjord slik at utskiftinger av vannmassene er forholdsvis begrenset (Rinde m. fl. 2011). Kart 1 Flytebrygger A: under etablering, B: Alternativ, C: Potensiell badebukt. Dypområdene innenfor Furøya og Sagesund er sterkt forurenset (PAH og TBT og moderat PCB) jf. Kroglund, T. m. fl. (2003). Småbåthavna bør driftes slik at ekstra miljøbelastning holdes på et minimum. 3

4 Indirekte virkninger på hekkende sjøfugl på holmen fra småbåtanlegget vil være vanskelig å dokumentere, fordi mange ulike faktorer kan påvirke antall hekkende par. Forhold på overvintringsplasser, og næringstilgang i havet er andre, viktige faktorer som ikke er knyttet til endringer på hekkeholmen. Det er eksempler på sjøfuglreservat på Agder hvor det ikke lenger finnes hekkende sjøfugl, og hvor årsaken til dette åpenbart ikke er menneskelig forstyrrelse. Denne delen av fjorden er forholdsvis lite påvirket av utbygginger og bryggeanlegg, slik at den totale belastningen på området blir forholdsvis liten. 4

5 1 Innledning Småbåtanlegget og Stakketoskjær naturreservat ligger i tilknytning til et nytt utbyggingsområde for boliger og hytter i Skuggevik like sør for Tvedestrand by, se kart nedenfor. Kart 1 Skuggevik og naturreservatet ligger innerst i Tvedestrandsfjorden.. Kart 2 Reguleringsplanen for Skuggevik boligområde, Stakketoskjær naturreservat og småbåtanlegget sees i sjøen oppe til høyre i kartet. 5

6 Reguleringsbestemmelsene og sjøfuglreservatet I vedtatte reguleringsbestemmelser (revidert ) kan det etableres 20 båtplasser, med utvidelse på 20 plasser for hvert femte år til maks 60 båtplasser. Det må dokumenteres at småbåtanlegget ikke vil være til skade for fuglereservatet på Stakketoskjær. (FS1a). Det er lagd en erstatningsplass for inntil 20 båtplasser. Denne kan bare etableres hvis småbåtanlegget ikke kan realiseres, eller fordi det kan dokumenteres at anlegget er til skade for fuglereservatet. Sjøfuglreservatet og situasjonen for sjøfuglene Stakketoskjær naturreservat ble vernet som et sjøfuglreservat Det er ilandstigningsforbud i hekketida, dvs. fra og med 15. april til og med 15. juli. Dette gjelder også i en sone på 50 m i sjø rundt reservatet. Det er registrert makrellterne, fiskemåke, gråmåke og tjeld som hekkefugler i reservatet. Makrellterne og fiskemåke er med på lista over sjeldne og truete arter i Norge. Makrellterne er klassifisert som sårbar (VU 0 ) i Norge, men arten har vist en positiv tendens i Sverige og Storbritannia. I Aust-Agder har bestanden gått jevnt nedover siden tellingene startet i Det har vært størst nedgang i den ytre skjærgården. I Tvedestrand kommune er den helt borte som hekkefugl i den ytre skjærgården. Bestanden i den indre skjærgården er mer stabil (Kjøstvedt & Steel 2008). Hovedårsaken til tilgangen er reduserte bestander av viktige byttedyr (småfisk). Det antyder at forholdene for viktige fiskearter er bedre inne i fjorden. Menneskelig forstyrrelse har liten påvirkning på tilbakegangen, jf. Artsdatabankens faktaark. Fiskemåke er klassifisert som nær truet (NT) i Norge. Bestanden har hatt en nedgang på 60 % i Norge siden Heller ikke for denne arten regnes menneskelig forstyrrelse som noen viktig årsak til tilbakegangen. Fiskemåka er mer allsidig i matveien enn makrellterna, og kan også nyte godt av avfall som menneskene legger fra seg. Den kan hekke inne i byer og tett inn på mennesket. Predasjon av mink og matmangel framheves som sannsynlige årsaker til tilbakegangen av begge artene av Kjøstvedt & Steel (2008). 2. Materiale og metode Området ble befart i felt 23. januar 2012 sammen med utbygger Leif Flemming Bakke. Dette bidrar til områdebeskrivelsen, og til vurderingen av konsekvenser for sjøfuglreservatet. Status for biologisk mangfold i området er hentet gjennom Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase, og Artsdatabankens artskart. Konsekvenser i forbindelse med småbåtutbyggingen er vurdert med støtte i litteratur. 6

7 3. Resultater 3.1 Status Naturtyper og vegetasjon Biologisk mangfold og verdisetting av områder baserer seg på ei håndbok utgitt av Direktoratet for naturforvaltning (DN håndbok 13), som beskriver og gir kriterier for hva som skal registreres av naturområder, og hvordan disse skal verdisettes. Kart 3 Området markert med rødt er sjøfuglreservatet Stakketoskjæret. De små grønne områdene er naturtypene ålegrassamfunn (i tilknytning til sjøfuglreservatet, og noen mindre områder like utenfor Furøya, disse er verdisatt som viktig), og bløtbunnsområder i fjæresonen (grønne områdene langs land, registrert som viktige). Områdene på Furøya er registrert som viktig kulturlandskap og rik edelløvskog. Artsobservasjoner I Artskart ligger det inne opplysninger om hekking av fiskemåke, makrellterne, tjeld og gråmåke på Stakketoskjæret fra perioden Det ligger et nytt sjøfuglreservat noen hundre meter lenger sør, hvor det hovedsakelig er registrert fiskemåke som hekkefugl fra samme tidsperiode. Det har vært foretatt totaltellinger av sjøfugl i Aust-Agder i 2003 og 2007 i regi av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Aust-Agder (Steel 2003 og Kjøstvedt & Steel 2003). Rapportene angir ikke antall par knyttet til de enkelte koloniene, men angir trender i bestandene av sjøfugl i de forskjellige kommunene i Aust-Agder. 4. Konsekvenser ved en utvidelse av småbåthavn Menneskelig forstyrrelse, predasjon (fra svartbak/gråmåke og mink), og forhold som påvirker de lokale fiskebestandene vil kunne påvirke sjøfuglkolonien. 7

8 Bilde 1 og 2 Området like innenfor sjøfuglreservatet er regulert til boligområde, som er under utbygging. Bilde 3 og 4 Eksisterende flytebrygge. Denne skal utvides med en vinkel mot høyre for å holde avstand til hekkeholmen. Avstanden mellom flytebrygga og holmen er rundt 100m. Det er en sone på 50m rundt sjøfuglreservatet med ferdselsforbud i hekketida. Bilde 5 og 6 Hekkeholmen (til venstre). På bilde til høyre er det ei lita bukt, som kunne vært opparbeidet til badestrand. Opparbeiding av badestrand er lagt til et annet område av hensyn til sjøfuglkolonien. Det er avsatt en sone med opprinnelig vegetasjon langs sjøen langs store deler av kystlinja nær holmen, bl.a. av hensyn til hekkende fugl. 8

9 Bilde 7 Kantsone med skog mot holmen. Alle bildene er tatt 24. januar Forstyrrelse av hekkende sjøfugl kan ha negative virkninger ut over selve forstyrrelsen, bl. a. kan predasjon fra svartbak og gråmåke øke. Men de viktigste faktorene til en vellykket hekking er tilgangen på mat i nærheten av hekkeholmen. Det er registrert en rekke ålegrasenger og bløtbunnsområder som er viktige oppvekstområder for småfisk, og indirekte for fiskespisende fugl. Marine naturtyper er registrert i området, og småbåthavna kommer ikke i direkte konflikt med disse (jf. kart 3). 5 Litteratur Kjøstvedt, J.H. & Steel, Ch Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden Kroglund, T. M. fl Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Aust-Agder. Fase 1 miljøtilstand, kilder og prioriteringer. NIVA-rapport. Rinde, E. m. fl Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner. Kunnskapsstatus. CIENS-rapport: Steel, Ch Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i Fugler i Aust-Agder Supplement nr NOF avd. Aust-Agder. Lenker til databaser Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase: Artsdatabanken, artskart og rødlistebase:

10 Stakketoskjær naturreservat Tvedestrand kommune Småbåthavn effekter på hekkende fugl Feltarbeid 2013 Notat Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013

11 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Leif Flemming Bakke, Capnova AS om å foreta en vurdering av en utvidelse av ei småbåthavn i forhold til hekkende sjøfugl, spesielt makrellterne i Stakketoa sjøfuglreservat på Skuggevik i Tvedestrand kommune. Konsulent Asbjørn Lie har foretatt undersøkelser i felt og skrevet rapporten. Førstekonservator Roar Solheim står faglig ansvarlig ved Agder naturmuseum. Vi takker med dette for et hyggelig samarbeid, og for oppdraget. Med vennlig hilsen Sigmund Spjelkavik Direktør Asbjørn Lie Konsulent 2

12 Sammendrag og konklusjoner Hekkende sjøfugl i Stakketoa naturreservat ble registrert ved tre besøk våren og sommeren Det ble gjort kveldsbesøk 24. mai og besøk formiddag og kveld 24. juni Registreringene ble utført på avstand ved hjelp av kikkert og teleskop. Det ble registrert rund 10 par med fiskemåke, et par med tjeld og et grågåspar (med 2 unger) i reservatet. Det ble registrert et par med makrellterne med adferd som antydet et hekkeforsøk 24. mai, men ingen registreringer ble gjort senere i hekkesesongen Ærfugl kan muligens ha hekket på holmen. Det ble registrert hekkefugl på nærliggende holmer og skjær. Makrellternene gjorde også hekkeforsøk på et langsmalt skjær ved Furøyholmen (1-2 par), og det ble registrert hekking i Langskjæret naturreservat like sør for Stakketoa naturreservat. Det hekker svartbak på et lite skjær mellom Stakketoa og Langholmen naturreservater. Det var liten reaksjon fra forbipasserende båttrafikk, som for det meste holdt seg i god avstand fra naturreservat. Ved besøket 24. mai lettet makrellternene når 3-4 ungdommer kjørte hurtig rundt i området. Men sjøfuglene roet seg raskt ned. Det var liten trafikk fra flytebryggeanlegget i perioden hvor aktiviteten ble registrert. Det ble bare observert én båt som gikk ut fra båthavna. Denne beveget seg nærmere reservatet (naturlig rutevalg) enn den øvrige båttrafikken. Men det så ikke ut til at hekkefuglene (fiskemåkene) reagerte nevneverdig på dette. Konklusjoner Makrellterne og fiskemåke hekker ofte i tilknytning til beskyttede båthavner, og det ser ikke ut til at dette forstyrrer hekkingen nevneverdig. Våre observasjoner av hekkefugl i Stakketoa underbygger dette. Makrellternene kan være veldig tro mot slike beskyttede hekkeplasser, men det er også mange eksempler på at hele kolonien flytter til andre holmer i nærheten. Manglende hekking av makrellterne i Stakketoa naturreservat i 2013 kan ha andre årsaker enn forstyrrelser fra det nærliggende flytebryggeanlegget. I år så det ut til at ternene fikk fram unger i Storskjæret naturreservat like sør for Stakketoa. Predasjon fra mink og svartbak, samt matmangel i havet er i mange tilfeller en større trussel mot makrellternene. Menneskelig forstyrrelse kan øke risikoen for predasjon fra blant annet svartbak. Hekking av grågås gir en viss beskyttelse mot predasjon, men disse får fram ungene svært tidlig og forlater området før måkene og ternene får fram unger. Vår undersøkelse viser at hekkende sjøfugl ikke reagerer nevneverdig på båttrafikk i fjorden eller fra flytebryggeanlegget. For å hindre at båttrafikken fra flytebryggeanlegget beveger seg for nært naturreservatet er det mulig å sette opp bøyer i vernegrensa i sjø på den delen som vender inn mot flytebryggeanlegget (50 meter sone rundt reservatet). Menneskelig forstyrrelse har liten påvirkning på tilbakegangen i bestanden av makrellterne jf. faktaarket fra Artsdatabanken. 3

13 1 Innledning Småbåtanlegget og Stakketoskjær naturreservat ligger i tilknytning til et nytt utbyggingsområde for boliger og hytter i Skuggevik like sør for Tvedestrand by, se kart nedenfor. Kart 1 Skuggevik og naturreservatet ligger innerst i Tvedestrandsfjorden.. Reguleringsbestemmelsene og sjøfuglreservatet I vedtatte reguleringsbestemmelser (revidert ) kan det etableres 20 båtplasser, med utvidelse på 20 plasser for hvert femte år til maks 60 båtplasser. Det må dokumenteres at småbåtanlegget ikke vil være til skade for fuglereservatet på Stakketoskjær. (FS1a). Det er lagd en erstatningsplass for inntil 20 båtplasser. Denne kan bare etableres hvis småbåtanlegget ikke kan realiseres, eller fordi det kan dokumenteres at anlegget er til skade for fuglereservatet. Sjøfuglreservatet og situasjonen for sjøfuglene Stakketoskjær naturreservat ble vernet som et sjøfuglreservat Det er ilandstigningsforbud i hekketida, dvs. fra og med 15. april til og med 15. juli. Dette gjelder også i en sone på 50 m i sjø rundt reservatet. Det er registrert makrellterne, fiskemåke, gråmåke og tjeld som hekkefugler i reservatet. Makrellterne og fiskemåke er med på lista over sjeldne og truete arter i Norge. Makrellterne er klassifisert som sårbar (VU) i Norge, men arten har vist en positiv tendens i Sverige og Storbritannia. I Aust-Agder har bestanden gått jevnt nedover siden tellingene startet i Det har vært størst nedgang i den ytre skjærgården. I Tvedestrand kommune er den helt borte som hekkefugl i den ytre skjærgården. Bestanden i den indre skjærgården er mer stabil (Kjøstvedt & Steel 2008). Hovedårsaken til nedgangen er reduserte bestander av viktige byttedyr (småfisk). Det antyder at forholdene for viktige fiskearter er bedre inne i fjorden. Menneskelig forstyrrelse har liten påvirkning på tilbakegangen, jf. Artsdatabankens faktaark. 4

14 Fiskemåke er klassifisert som nær truet (NT) i Norge. Bestanden har hatt en nedgang på 60 % i Norge siden Heller ikke for denne arten regnes menneskelig forstyrrelse som noen viktig årsak til tilbakegangen. Fiskemåka er mer allsidig i matveien enn makrellterna, og kan også nyte godt av avfall som menneskene legger fra seg. Den kan hekke inne i byer og tett på mennesker. Predasjon av mink og matmangel framheves som sannsynlige årsaker til tilbakegangen av begge artene av Kjøstvedt & Steel (2008). 2. Materiale og metode Området ble undersøkt i felt 24. mai 2013 og 25. juni Hekkeholmen og menneskelig aktivitet på sjøen i tilknytning til det nylig anlagte flytebryggeanlegget ble observert ved hjelp av kikkert (8x42) og teleskop (Swarovski Habicht AT80 m/20-60 okular) på avstand slik at observatørens tilstedeværelse ikke påvirket fuglene på hekkeholmen. Antall hekkende fugl ble vurdert ved hjelp av teleskop på avstand. Reaksjonen til hekkende fugl ble notert ved båtaktivitet i nærområdene til hekkeholmen. Sjøfugl i nærområdene ble registrert. Båtpasseringer ble registrert ved hjelp av foto, tidspunktene er hentet fra bildefilene og angitt i parentes ved hvert bilde. Kart 2 Aktiviteten og hekkefugl i og rundt Stakketoa naturreservat ble observert fra landsiden fra område H, aktiviteten i nærliggende Storskjæret naturreservat (B) ble observert fra område I. Hekkeaktivitet tilknyttet områdene C-G ble observert. 5

15 3. Resultater 3.1 Status Naturtyper og vegetasjon Biologisk mangfold og verdisetting av områder baserer seg på ei håndbok utgitt av Direktoratet for naturforvaltning (DN håndbok 13), som beskriver og gir kriterier for hva som skal registreres av naturområder, og hvordan disse skal verdisettes. Kart 3 Området markert med rødt er sjøfuglreservatet Stakketoskjæret. De små grønne områdene er naturtypene ålegrassamfunn (i tilknytning til sjøfuglreservatet, og noen mindre områder like utenfor Furøya, disse er verdisatt som viktig), og bløtbunnsområder i fjæresonen (de grønne områdene langs land, registrert som viktige). Områdene på Furøya er registrert som viktig kulturlandskap og rik edelløvskog. Artsobservasjoner I Artskart ligger det inne opplysninger om hekking av fiskemåke, makrellterne, tjeld og gråmåke på Stakketoskjæret fra perioden Det ligger et nytt sjøfuglreservat noen hundre meter lenger sør, hvor det hovedsakelig er registrert fiskemåke som hekkefugl fra samme tidsperiode. Det har vært foretatt totaltellinger av sjøfugl i Aust-Agder i 2003 og 2007 i regi av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Aust-Agder (Steel 2003 og Kjøstvedt & Steel 2003). Rapportene angir ikke antall par knyttet til de enkelte koloniene, men angir trender i bestandene av sjøfugl i de forskjellige kommunene i Aust-Agder. 6

16 3.2 Egne undersøkelser Bilde 1 og 2 ( :47, :49) Flytebryggeanlegget med sjøfuglreservatet i bakgrunnen. Så tidlig i sesongen er det relativt få båter ute, og det ble registrert liten aktivitet i fra båthavna 25. juni Første besøk 24. mai :00-19:30. Flott vårdag, nesten vindstille og god temperatur. Det ble registrert 22 fiskemåker som satt i reservatet, 10 av disse syntes å ligge på reir. Det ble observert en parring. Det ble registrert 3 makrellterner (1 par og en enslig fugl). Det ble registrert litt kurtise (hannen matet hunnen med en liten fisk), og det kunne se ut til at ternene markerte en reirplass. Det ble registrert et par med ærfugl, men ikke observert fugl på reir. Et par grågås med to dununger ble observert på holmen, noe som tyder på at de har hatt reir her. På et langstrakt skjær (D i kart 2) like ved Furøyholmen i bakgrunnen ble det registrert knoppsvane på reir, ei makrellterne på reir, 16 fiskemåker hvorav 4 så ut til å ligge på reir. Det ble observert et svartbakpar som sannsynligvis hekket på et lite skjær litt sør for reservatet (C i kart 2). 4 tjeld og et silandpar ble observert i fjorden. 3 ærfugl hanner og en hunn ble sett i området ved Furøyholmen. Nok et grågåspar ble observert beite på Furøyholmen. Det ble observert mink i fjorden i 2012 av Trine Torbjørnsen (pers. medd., hun bor med utsikt ned mot Stakketoa). Kolonihekkende fugler som makrellterne kan flytte kolonien fra ett år til et annet, kanskje som følge av et år med dårlig hekkesuksess. Predasjon fra mink kan kanskje være en viktig årsak til slik koloniflytting. En viss flytting ser ut til å være naturlig blant en del kolonihekkere. 7

17 Bilde 3 og 4 (5556, :03). Tre småbåter kjørte rundt på fjorden. De holdt god avstand til Stakketoa naturreservat. En ærfugl hann trakk inn mot skjæret. Liten reaksjon å spore blant hekkefugl i reservatet. Makrellterne gikk på vingene, men roet seg snart ned igjen. Bilde 5 ( :03) Fiskemåke er den dominerende arten på holmen. Ei makrellterne ses bakerst. To grågjess ses midt på bildet, gjennom teleskopet kunne jeg observere to dununger. Sannsynligvis har de hatt reiret på holmen. Ærfugl hann på sjøen i bakgrunnen. 8

18 Bilde 6 ( :03) Fiskemåker ligger spredt på reir over hele holmen. Ei makrellterne ses øverst til venstre. En tjeld sees i forgrunnen til høyre. Bilde 7 og 8 (5561, :04) Ved Furøyholmen (F i kart 2) litt lengre ut i fjorden ligger det to små skjær med noen hekkende sjøfugl. I bildet til venstre ses en langstrakt holme (D i kart 2) med noen få par hekkende fiskemåke, og noen få terner som sannsynlig forsøkte å etablere seg her. 9

19 Bilde 9 ( mai 2013) Det var bare én båt som dro ut fra flytebryggeanlegget under besøket. Denne holdt kortere avstand til hekkeholmen enn øvrig båttrafikk på fjorden. Det var ingen av sjøfuglene i hekkekolonien som lettet, og ingen synlig reaksjon ble observert blant måkene. 10

20 Andre besøk, 25. juni 2013 formiddag og kveld. Fint sommervær og en fin dag for båttur på fjorden. Observasjonstid: 11:00 12:30 og 16:30 17:30. Bilde 10 ( :15) Det er ro blant fiskemåkene i reservatet. Det ble bare registrert fiskemåke, og et par med tjeld i reservatet. Det ble observert en tjeld på reir i tillegg til en annen voksenfugl, 20 fiskemåker hvorav 12 så ut til å ligge på reir. Ingen makrellterner ble observert i reservatet. Bilde 11 ( :16) Det ligger fiskemåke på reir spredt på hele holmen. 11

21 Bilde 12 ( :15) En tjeld ligger på reir i bratta på innsiden av holmen, spredte reir av fiskemåke. Bilde 13 ( :16) Detalj fra nordre del av holmen. Det ble ikke registrert makrellterne på holmen 25. juni

22 Bilde 14 ( :16) Bildet viser spredte fiskemåkepar og en tjeld på reir på søndre del av holmen. Bilde 15 og 16 ( :23, :30). Båttrafikken holder god avstand til hekkeholmen. Liten eller ingen reaksjon fra fiskemåkene. Bilde 17 og 18 ( :33, :02) Småbåt som passerer uten synlige reaksjoner fra fiskemåkene (venstre). Bildet til høyre viser sjøfuglnaturreservatet, Storeskjæret litt lenger sør. Her var det en liten koloni med terner (minimum 7 fugl ble observert, samt en dununge). 13

23 Bilde 19 og 20 ( :08, :26) Liten holme litt sør for Stakketoa (venstre bilde). Ei snekke passerer Stakketoa, foto fra flytebryggeanlegget. Ingen synlig reaksjon fra hekkende fugl. Bilde 21 og 22 ( :32, :50) Båttrafikk ved skjær ved Furøyholmen (D i kart 2), passerende småbåt, ingen synlig reaksjon blant fiskemåkene. Bilde 23 og 24 ( :06, 9846, 17:06) Passerende småbåt, uten synlig reaksjon fra fiskemåke på Stakketoa. 4 Litteratur Kjøstvedt, J.H. & Steel, Ch Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden Steel, Ch Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i Fugler i Aust-Agder Supplement nr NOF avd. Aust-Agder. 14

24 Lenker til databaser Miljødirektorates Naturbase: Artsdatabanken, artskart og rødlistebase: 15

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015

Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 Flekkerøy bygg AS v/frode Stokkeland Vår ref.: 24/2015/AL/SS Deres ref.: Kristiansand, 30. mars 2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) NATURFAGLIG BEGRUNNELSE FOR HENSYN TIL HEKKEHOLME FOR MAKRELLTERNE I REVIDERT

Detaljer

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009 Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 29 Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud Rugende ærfugl på Ramvikholmen 29. Foto: Tonny Andersen Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø

Detaljer

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2017 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Martin Kjellerup Tougaard i Sweco Norge AS

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder I løpet av disse 30 minuttene skal vi lære mere om; -Hva karakteriserer sjøfuglbestandene i Vest-Agder i forhold til

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 15.02.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Tilstanden for den norske lomvibestanden er

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2004 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak

Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Biologisk mangfold Hunnedalen Konsekvenser ved rassikringstiltak Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oktober 2010 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage har fått i oppdrag å lage en enkel

Detaljer

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie:

NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: NOF avd. Vest-Agder`s sjøfuglhistorie: -Registreringer i forkant av verneplan for sjøfuglreservater. (1973-78) -Oppsyn i enkelte reservater 198-1995 og alle reservater (utenom Søgne) kommune 1996-23. Biologiske

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 125 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2011-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-123-6 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002

Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 Sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i 2002 CHRISTIAN STEEL Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 3 2003 NOF avd. Aust-Agder Registreringer av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård 2002 Registreringer av sjøfugler

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 SVAR PÅ HØRING - PLANLAGT UTVIDELSE VED HYDRO KARMØY Rådmannens forslag til

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Figur 1. Forslaget til planendring med bryggeløsning inntegnet. UTM-koordinater i kart angir ruter på 20x20m.

Figur 1. Forslaget til planendring med bryggeløsning inntegnet. UTM-koordinater i kart angir ruter på 20x20m. Vedlegg 3 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkninger på naturmangfold Her vurderes virkninger av planendringsforslaget i Figur 1 på naturmangfoldet i influensområdet. Figur 1. Forslaget

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 29.11.2013 av Miljødirektoratet ja Tilstanden for den norske lomvibestanden er svært alvorlig. Det kan være et tidsspørsmål

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 214. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vest-Agder Gjennomført av: Norsk Ornitologisk Forening, avd.

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Ærfuglkall som løper i gang før oppflukt. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på %

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2010. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2015 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Åsmund Åmdal, prosjektleder

Detaljer

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Rapport 2013-35 Forsidebilde Toppskarv utenfor kolonien i Skarveura i Flakstad kommune. Foto: Bjørn Harald Larsen, 6.6.2013. RAPPORT

Detaljer

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer.

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer. Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås 2006 - Ornitologiske registreringer. Morten Bergan 2006 Tuskjær - svabergformet med hettemåker i sør og fiskemåker i nord Flatskjær flatt skjær med

Detaljer

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsgiver Buvika brygge AS Rapporttype Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ VURDERING AV NATURMILJØ 2 (12) BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6131091 Oppdragsnavn:

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008

Hekkende sjøfugl i Rogaland 2008 Hekkende sjøfugl i Rogaland 28 Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Stavanger 5. september 28 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen Pb 59 41 STAVANGER Tittel: Hekkende sjøfugl i Rogaland

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 41 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2010-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-039-0 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Grågås i Arendal og Grimstad

Grågås i Arendal og Grimstad Grågås i Arendal og Grimstad -utbredelse og bestandsutvikling Foto: Rolf Jørn Fjærbu Jan Helge Kjøstvedt & Rolf Jørn Fjærbu NOF avd. Aust-Agder et oppdrag fra Arendal og Grimstad kommuner Fugler i Aust-Agder

Detaljer

PRESSEMELDING 21.04.2016

PRESSEMELDING 21.04.2016 PRESSEMELDING 21.04.2016 Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015. NY HAVØRNHEKKING PÅ HÅØYA FERDSELSRESTRIKSJONER 2016 Havørna

Detaljer

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO)

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 08.05.15 Riktig bruk av aktiviteter Første bud for at en observasjon skal bli registrert

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

Jarstein naturreservat

Jarstein naturreservat Jarstein naturreservat Hekkesesongen 2015 Årsrapport nr 3-2015 Mink- og sjøfuglprosjektet Oskar K. Bjørnstad Karmøy Ringmerkingsgruppe Innhold Oppsummering 3 Artsgjennomgang 3 Grågås, Ærfugl, Havhest 3

Detaljer

Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016

Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016 Notat Hekking av havørn i forbindelse med akvakulturanlegg i Juvika i Solund kommune 2016 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE LFI

Detaljer

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Utført av: BIOTOPE arkitektur & natur På oppdrag av FeFo BIOTOPE AS Krokgata 12, 9950 Vardø www.biotope.no

Detaljer

URBPOP-rapport nr Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014.

URBPOP-rapport nr Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014. URBPOP-rapport nr. 1-2015 Ringmerking i kolonier og reservater i Rogaland i 2013 og 2014. URBPOP-rapport nr 1-2015 Tittel: Ringmerking i kolonier og reservater i 2013 og 2014 Forfattere: Alf Tore Mjøs

Detaljer

Offshore vind og sjøfugl

Offshore vind og sjøfugl www.nina.no Cooperation and expertise for a sustainable future Offshore vind og sjøfugl Oslo 21.01.2015 Espen Lie Dahl Svein-Håkon Lorentsen Signe Christensen-Dalsgaard Roel May Offshore vind og fugl Bakgrunn

Detaljer

PLANPROGRAM FOR LANGESAND, GNR 6/BNR 50, 56, 68, 70 TVEDESTRAND KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR LANGESAND, GNR 6/BNR 50, 56, 68, 70 TVEDESTRAND KOMMUNE PLANPROGRAM FOR LANGESAND, GNR 6/BNR 50, 56, 68, 70 TVEDESTRAND KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: JAN RING STÆRK & CO AS November 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 3 2.

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

Kalsheimsholmane. Lokalitet nr.: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C)

Kalsheimsholmane. Lokalitet nr.: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C) Kalsheimsholmane Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 80104 Naturtype: Andre viktige forekomster (fugl) Verdi for biologisk mangfold: Uprioritert (C) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Kalsheimsholmene

Detaljer

Figur 1. Forslaget til planendring med bryggeløsning inntegnet. UTM-koordinater i kart angir ruter på 20x20m.

Figur 1. Forslaget til planendring med bryggeløsning inntegnet. UTM-koordinater i kart angir ruter på 20x20m. Vedlegg 2 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkninger på kulturminner og kulturmiljø Her vurderes virkninger av planendringsforslaget i Figur 1 på kulturminner og kulturmiljø i influensområdet.

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at:

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at: Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro E18 Retvet - Vinterbro Dato: 2.10.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng NOTAT GLENNETJERN INNHOLD Innledning... 1 Metode...

Detaljer

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus

Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer. Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Sjøfugler i Oslofjorden - antall og endringer Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 215 Tjeld. Galant skjærgårdsfugl med

Detaljer

STATENS VEGVESEN ØVRE SUND BRU NOTAT

STATENS VEGVESEN ØVRE SUND BRU NOTAT STATENS VEGVESEN ØVRE SUND BRU NOTAT Vurdering av forurensningssituasjonen i Linnesstranda naturreservat (Lier kommune) etter dieselutslipp i Drammenselva 25.5.2010 Knoppsvane (hann) i Gullaugbukta 30.5.2010

Detaljer

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Bauskjevika den 13.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003

Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003 Oppsynsrapport Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003 Runar Jåbekk NOF avd. Vest-Agder Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene

Detaljer

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd)

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Arealet som er avsatt til småbåthavn i høringsforslaget ligger ved Bogenstranda, i kommunedelen

Detaljer

Sjøfugl. Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Sjøfugl. Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Sjøfugl Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde (Norge

Detaljer

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber kommunene om å informere publikum

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber kommunene om å informere publikum Miljøvernavdelingen Mottakere iht. adresselisten Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/7469 11.04.2016 Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber

Detaljer

Helhetlig Forvaltningsplan Norskehavet

Helhetlig Forvaltningsplan Norskehavet Helhetlig Forvaltningsplan Norskehavet Økosystembasert forvaltning Bakgrunn havmiljøforvaltning Helhetlig forvaltning av norske havområder hva skjer? Helhetlig forvaltningsplan Barentshavet Lofoten: Pågående

Detaljer

«Marinbiologiske aspekter»

«Marinbiologiske aspekter» «Marinbiologiske aspekter» Fagtreff om «Forurensninger fra marinaer og småbåthavner skjerpede krav» Eli Rinde (NIVA) CIENS, forskningsparken, Oslo 27. August 2012 Eli Rinde 27 august 2012 1 Konflikter

Detaljer

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Workshop om vindkraft, kraftledninger og hubro Trondheim 24.02.2009 Kort om hubroen Hubroen vår er verdens største ugle 60-75 cm høy 1,5-2,8 kg

Detaljer

Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark. Resultat av arbeidsmøtet april 2009

Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark. Resultat av arbeidsmøtet april 2009 Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark Resultat av arbeidsmøtet april 2009 Resultat 1) Fastsette naturkvaliteter/ økosystemer som skal bevares 2) Definere bevaringsmål 3) Identifisere

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Naturmangfold - Innseiling Farsund Sammendrag

Naturmangfold - Innseiling Farsund Sammendrag Naturmangfold - Innseiling Farsund Sammendrag Dette dokumentet sammenfatter undersøkelser gjort for å kartlegge naturmangfoldet i tiltaksområdet. Kilder som er benyttet i kartleggingen er Naturbase, Kystinfo,

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon fra forskrift om Viernbukta naturreservat, for utvidelse av brygge 2015

Svar på søknad om dispensasjon fra forskrift om Viernbukta naturreservat, for utvidelse av brygge 2015 Miljøvernavdelingen Vierntangen båtforening Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport Rune Solvang & Harald Skarboe Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2012 NOF-Telemark rapport 2012 1 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern

Detaljer

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Sjøfuglreservat og ferdselsforbud Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Målsetning: Øke egen trygghet for å forstå og etterleve reglene som gjelder i sjøfuglreservater. Grunnlag

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Vest-Agder. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Lillesand v/carl Erik Kilander (SNO) Gjennomført av: Norsk

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Stutehavn Småbåthavn, Hvaler kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Stutehavn Småbåthavn, Hvaler kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Stutehavn Småbåthavn, Hvaler kommune Planbeskrivelsen er utarbeidet: 06.07.2009 Sist revidert: 11.08.2010 1.0. Bakgrunn for planarbeidet. Deler av arealet er i dag benyttet

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

NORDRE KARLSØY UTVIDELSE AV TRE BRYGGEANLEGG NATURTYPEKARTLEGGING OG VURDERING AV KONSEKVENSER FOR NATURMILJØET

NORDRE KARLSØY UTVIDELSE AV TRE BRYGGEANLEGG NATURTYPEKARTLEGGING OG VURDERING AV KONSEKVENSER FOR NATURMILJØET NORDRE KARLSØY UTVIDELSE AV TRE BRYGGEANLEGG NATURTYPEKARTLEGGING OG VURDERING AV KONSEKVENSER FOR NATURMILJØET WKN notat 2008:2 30. DESEMBER 2008 Notat 2008:2 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Stad skipstunnel Vurdering av naturmangfold i sjø i forhold til naturmangfoldloven Notat Reguleringsplan med konsekvensutredning

Stad skipstunnel Vurdering av naturmangfold i sjø i forhold til naturmangfoldloven Notat Reguleringsplan med konsekvensutredning Stad skipstunnel Vurdering av naturmangfold i sjø i forhold til naturmangfoldloven 8-12 Notat Reguleringsplan med konsekvensutredning NOTAT Oppdragsgiver: Dr Techn Olav Olsen As Oppdrag: 604253-06 Kystverket

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført

Detaljer

Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv

Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv Geir Gaarder, 10.01.2014 Bakgrunn Miljøfaglig Utredning fikk våren 2013 i oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland å gjennomføre kartlegging av sjøfugl og naturtyper

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 25 Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Sammendrag Sjøfuglbestandene i indre Oslofjorden fra Småskjær i Frogn og nordover ble talt opp i mai-juni 25.

Detaljer

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog November. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Hvorfor er naturtyper i skog viktig? Skog er den hovednaturtypen

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Liv Mølster 77 64 22 04 08.04.2014 2014/1715-2 432.2 Deres dato Deres ref. 12.03.2014 Festspillene i Nord-Norge v/ Morten Markussen Postboks 294 9483 HARSTAD

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato:

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato: Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold Utgave: 1 Dato: 02.06.17 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvens av utfylling - Natur Utgave/dato: 1/ 1 Filnavn: Konsekvens av utfylling

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Jeløgata 2, gnr./bnr. 2/1250, Moss kommune har ingen registrerte sårbare eller trua arter i Artsdatabankens Artskart innenfor eiendomsgrensen.

Jeløgata 2, gnr./bnr. 2/1250, Moss kommune har ingen registrerte sårbare eller trua arter i Artsdatabankens Artskart innenfor eiendomsgrensen. Vedlegg Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan forekomster av sårbare eller trua arter eller verneverdige naturtyper, naturområder,

Detaljer

Turorientering for padlere 2017

Turorientering for padlere 2017 Turorientering for padlere 2017 Nå utfordres du til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster for sesongen (mai sept). Her må du bruke

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING Dato: 10.1.2017 REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av gås i Vestfoldskjærgården økt kraftig. Dette har ført til betydelige avlingsskader på de omkringliggende

Detaljer

Nøkkelbiotoper i skog Gautestad, Evje og Hornnes kommune Grunneier: Elisabeth Iglebæk Høiby Gnr/bnr: 65/2,3 Dato registrert: 21.

Nøkkelbiotoper i skog Gautestad, Evje og Hornnes kommune Grunneier: Elisabeth Iglebæk Høiby Gnr/bnr: 65/2,3 Dato registrert: 21. Nøkkelbiotoper i skog Gautestad, Evje og Hornnes kommune Grunneier: Elisabeth Iglebæk Høiby Gnr/bnr: 65/2,3 Dato registrert: 21.6 2013 Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS Innledning Skogeiendommen

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet

19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet Tromsø, 12. april 2005 Notat til Miljøverndepartementet U.off. 5 19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet Vi viser til Faggruppens arbeid med rapporten Arealvurderinger

Detaljer

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no NINA Minirapport

Detaljer

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007

Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 2007 Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark 007 NOF-Telemark rapport 008 Rune Solvang & Harald Skarboe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Avdeling Telemark Foreningen for fuglevern Sammendrag

Detaljer