Saksnr.: /9. Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr.: /9. Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato:"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan og geodata Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: Fagnotat Saksnr.: /9 Emnekode: SARK-1129 Saksbeh.: LETV ROS-analyse til kommuneplanens arealdel. Valg av metode og akseptkriterier. Hva saken gjelder. Arealplanlegging skal legge grunnlaget for en arealbruk som fremmer god samfunnsutvikling. Det stilles derfor krav i plan- og bygningsloven til at arealplaner tar hensyn til risiko og sårbarhet som kan true liv, helse miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. Dersom det ikke er utført tilfredsstillende ROS-analyser av arealplaner, vil Fylkesmannen komme med innsigelse til planene. Kommunen kan også bli erstatningsansvarlig for hendelser dersom det ikke er gjort tilstrekkelige undersøkelser og vurderinger på forhånd. Bergen kommune utførte ROS-analyse til kommuneplanens arealdel i Vi vil med dette starte arbeidet med oppdatert ROS-analyse i forkant av neste rullering av kommuneplanen. Fylkesmannen sier i brev datert at metode og akseptkriterier skal vedtas i ansvarlig organ før selve ROS-analysen starter. I denne saken har Etat for plan- og geodata kommet med forslag til metode og akseptkriterier for revisjon av ROS-analysen. Anbefalt forslag fra fagetaten 1. Etat for plan og geodata anbefaler at revisjon av ROS-analysen til kommuneplanens arealdel tar utgangspunkt i den analysen som foreligger. 2. Metoden og akseptkriteriene justeres slik det kommer frem av kapitel 6 i saksutredningen. ETAT FOR PLAN OG GEODATA Mette Svanes etatsleder Lars Einar Tveit prosjektleder

2 INNHOLD 1 Bakgrunn Nasjonal forankring Ny Plan og bygningslov (2009, plandelen) Fylkesmannen i Hordaland Norsk Standard NS 5814: Sakens omfang Metode og akseptkriterier Overordnet ROS-analyse ROS-analyse for kommuneplanens arealdel (KPA) Andre planer og veiledere ROS-analyse til kommuneplanens arealdel for Bergen kommune.(2006) Fylkes-ROS Hordaland Overordnet ROS i Bergen Beredskapsplaner og andre lignende planer i Bergen kommune Generelt om ROS-analyser til reguleringsplaner i Bergen Sammenligning med andre kommuner Veiledere fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Håndbok i arbeid med samfunnssikkerhet, krise- og beredskapsplanlegging Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift 2010) Fremdrift Vurderinger av metode og akseptkriterier Metode Sannsynligheter Konsekvenser Definisjon av alvorlighetsgrad av konsekvensene Alvorlighetsgrad av konsekvenser for "menneskers liv og helse" Alvorlighetsgrad av konsekvenser for "økonomi" Beskrivelse av konsekvenser for "miljø" Beskrivelse av konsekvenser "samfunnsviktige funksjoner" Akseptkriterier Fagetatens anbefaling av metode og akseptkriterier Side 2 av 16

3 SAKSUTREDNING 1 Bakgrunn Nedenfor er det gjort rede for noen eksterne føringer for ROS-analyser av arealplaner: 1.1 Nasjonal forankring Siden bygningsloven av 1965 har Stortinget og ulike regjeringer i stadig økende grad vektlagt hensynet til fare, sikkerhet og sårbarhet i arealplanleggingen. Den nasjonale politikken på området er blant annet nedfelt i st. meld. nr. 29 ( ) som sier: "Planleggingen må ha som mål å utforme trygge og robuste lokalsamfunn. Kommunene må derfor utarbeide oversikt over lokale risiko- og sårbarhetsforhold." I st. meld. nr. 26 ( ) "Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand" heter det: "Arealplanleggingen skal bidra til å redusere klimaendringenes trussel mot liv, helse og materielle verdier, samt samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur" 1.2 Ny Plan og bygningslov (2009, plandelen) Plan- og bygningslovens 3-1 sier at all planlegging etter loven skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m. I 4-3 omtales samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbygging i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap." 1.3 Fylkesmannen i Hordaland Utdrag fra brev av om krav og forventninger til beredskapsmessige omsyn i samfunnsplanlegginga, herunder ROS-analyser: "Eit anna tilhøve kommunane skal vere merksame på, er at dei kan verte erstatningsansvarleg for skadar som oppstår som følgje av manglande, eller mangelfull ROS-analyse. Det same gjeld manglande oppfølging av behov for risikoreduserande tiltak avdekt i ROS-analysen per i dag vil normalt ein grovanalyse (ROS-analyse) tilfredsstille kravet til risikovurderingar i kommunal plansamanheng." Utdrag fra brev om varsel om innsigelse dersom ikke akseptkriterier og metode er fastsatt i rett organ før ROS-analysearbeidet gjennomføres: "Viss ikkje akseptkriteria er fastsett av rett organ i forkant av ROS-analysearbeidet, vil kommunen måtte pårekne at Fylkesmannen fremjer motsegn mot den aktuelle planen." Side 3 av 16

4 Når det gjelder KPA 2010, har vi ikke fått varsel om at det vil bli gitt innsigelse til kommuneplanens arealdel under denne rulleringen. Grunnen er at det i Bergen er gjort mye ROS-arbeid i forbindelse med forrige rullering. 1.4 Norsk Standard NS 5814:2008 I Norsk Standard NS 5814:2008, Krav til risikovurderingar, går det fram at akseptkriteriene skal fastsettes før risikovurderingen begynner. Dette samsvarer med brevet fra fylkesmannen. Det er også bakgrunnen for at vi fremmer dette som en egen sak nå 2 Sakens omfang 2.1 Metode og akseptkriterier Denne saken gjelder metode og akseptkriterier for ROS-analysen i forbindelse med kommuneplanens arealdel. De ulike stegene i en ROS-analyse kan fremstilles slik: 1. Definere rammebetingelsene 2. Etablere risikoakseptkriterier 3. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 4. Analyse av årsaker og sannsynlighet 5. Analyse av konsekvenser 6. Sammenligning av risikoakseptkriterier 7. Vurdere og prioritere risikoreduserende tiltak. Denne saken gjelder punktene 1 og 2. Når metode og akseptkriterier er vedtatt i Bystyret vil Etat for plan og geodata sette i gang revisjon av tidligere ROS-analyse til kommuneplanens arealdel for Bergen kommune (2006). 2.2 Overordnet ROS-analyse Etat for plan- og geodata er kjent med at det også arbeides med overordnet ROS-analyse for hele kommunens virksomhet. Vi ser det som hensiktsmesseig at arbeidet med ROS for kommuneplanens arealdel blir samordnet med overordnet ROS-analyse for hele kommunens virksomhet. 2.3 ROS-analyse for kommuneplanens arealdel (KPA) I selve ROS-analysen for kommunens arealplan er analyseobjektet alle områder hvor det skal foregå utbygging. Det gjelder ikke bare "byggeområder" men omfatter også områder med spredt boligbygging i LNF-områder. I tillegg til en gjennomgang av alle uønskede hendelser i analysen fra 2006, ønsker en i denne revisjonen å supplere med tema fra Fylkes-ROS. Noen tema hører til i ROS-analysen for kommuneplanens arealdel, mens andre tema høre hjemme i overordnet ROS-analyse for hele kommunen. Tema fra Fylkes-ROS som vil bli vurdert i arealplanens ROS-analyse er: Akutt forurensning Svikt i kritisk infrastruktur Klimaendringer og naturulykker. Det har skjedd omfattende kartlegging og undersøkelser siden 2006, og analysen fra 2006 må justeres. Tema om samlokalisering bør inn. Side 4 av 16

5 3 Andre planer og veiledere Som grunnlag for valg av metode og akseptkriterier, er det benyttet rapporter og veiledere som er beskrevet nedenfor. I denne saken vil fagetaten avgrense arbeidet til hva som er brukt og skrevet om metode og akseptkriterier. Hva som skal inn i selve ROS-analysen, vil bli tatt stilling til under utarbeidelsen av dette når metode og akseptkriterier er vedtatt. 3.1 ROS-analyse til kommuneplanens arealdel for Bergen kommune.(2006) I forbindelse med kommuneplanen for , ble det laget ROS-analyse for de områder i kommunen der det skal foregå utbygging, LNF-områder inkludert. Rapporten var lagt ved kommuneplanen og behandlet sammen med denne. De tiltak som var foreslått i analysen, ble innarbeidet i kommuneplanen, hovedsakelig i form av bestemmelser og retningslinjer. Det ble også utført kartlegging av rasfare (2005), ekstremnedbør, ekstremvind, ekstrembølger og flomnivå i Fylkes-ROS Hordaland 2009 Fylkesmannen i Hordaland utarbeidet Fylkes-ROS for Hordaland i 2009 som tok for seg følgende tema: Klimaendringer og naturulykker Epidemier og helseberedskap Fiskesykdommer & oppdrett, dyresykdommer og landbruk Svikt i kritisk infrastruktur Storulykker og masseskader Atomulykker og radioaktiv stråling Akutt forurensning I oppsummeringen i Fylkes-ROS Hordaland 2009 pekes det på følgende tema som i liten grad er behandlet i Fylkes-ROS; Samlokalisering og Kommunal beredskap. Dette er tema som spesielt bør følges opp i kommunale ROS-analyser. En rekke av temaene som behandles i Fylkes-ROS Hordaland 2009 er tema som naturlig vil høre inn under en samfunnsdel av kommuneplanen, selv om en rekke tema også berører arealdelen. 3.3 Overordnet ROS i Bergen Byrådslederen har i sak 1449/10 innstilt til Byrådet at det gjennomføres overordnet ROSanalyse i Bergen: I tråd med beredskapsmeldingen og kommunens organisering vil Seksjon forsamfunnssikkerhet og beredskap arbeide videre med kommunens ROS-arbeid, herunder etablere en fullstendig oversikt over status i arbeidet i kommunens enheter, fremme forslag til politisk behandling av arbeidsmetode og akseptkriterier samt se til at politiske gjennomføringsvedtak blir gjennomført. Etat for plan og Geodata mener det bør legges opp til en felles behandling av metode og akseptkriterier for overordnet ROS-analyse og ROS-analyse for kommuneplanens arealdel. Side 5 av 16

6 3.4 Beredskapsplaner og andre lignende planer i Bergen kommune Følgende ROS-analyser er utført i Bergen kommune Alle resultatenheter innen helse og omsorg (2004/ 2005). Strømforsyning til sykehjem Drikkevann IKT i BK Generelt om ROS-analyser til reguleringsplaner i Bergen Plan og bygningsloven setter krav om at det skal utføres ROS-analyser i forbindelse med alle nye reguleringsplaner. 3.6 Sammenligning med andre kommuner Etat for plan og geodata har undersøkt hva som er brukt av metode og akseptkriterier i to andre kommuner; Trondheim og Fjell. Begrunnelsen for at Trorndheim er valgt, er at dette er ein by som er sammenlignbar i størrelse. Grunnen til at Fjell er valgt, er at det er en kommune i Hordaland som har en, etter fagetatens vurdering, fyldig og god ROS-analyse. Begge disse kommunene har utført ROS-analyse i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Hvilke valg disse kommunene har gjort i forbindelse med metode og akseptkriterier, kommer frem av tabellene under punkt 5 i dette fagnotatet. 3.7 Veiledere fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) DSB har gitt ut følgende veiledere: "Samfunnssikkerhet og arealplanlegging: Kartlegging av risiko og sårbarhet" (2010). Veileder for kommunal risiko og sårbarhetsanalyser (1993). Disse sier tydelig at det er opp til styrende organ i kommunene å fastsette metode og akseptkriterier. Det er likevel vist en del eksempler på slike som kan ha en viss verdi når Bergen kommune skal fastsette sine metoder og akseptkriterier. 3.8 Håndbok i arbeid med samfunnssikkerhet, krise- og beredskapsplanlegging Det er utarbeidet en håndbok om samfunnssikkerhet som også omfatter ROS-analyser (2005). Denne boken gir noen eksempler på klassifiseringer av både sannsynligheter og konsekvenser, men gir ikke tydelige anbefalinger. Det er et poeng at det er kommunestyret som skal fastsette disse definisjonene og de skal være tilpasset den organisasjonen de skal fungere for. Eksemplene gir likevel en pekepinn på et nivå det kan være naturlig å legge seg på for Bergen kommune. I boken er det også anbefalt å bruke forskjellige definisjoner av sannsynligheter og konsekvenser på overordnete planer og ROS-analyser på daglig tjenesteproduksjon. I dette fagnotatet holder vi oss kun til eksempler som passer til arealplaner. Side 6 av 16

7 3.9 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift 2010) I 1-1, Formål, heter det: "Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi". Denne forskriften definerer hva som er akseptabelt sikkerhetsnivå for naturfarer. I de etterfølgende delene av dette notatet, vil det bli henvist til innholdet som er beskrevet i punkt 3.1 og punkt Det kan i visse tilfeller være fornuftig å se hva andre gjør, anbefaler og bruker før man bestemmer seg for metode og akseptkriterier selv. 4 Fremdrift Etat for plan- og geodata ser for seg en prosess for revisjon av ROS-analysen til kommuneplanens arealdel for Bergen kommune som er vist i matrisen under. Oversikten gjelder både prosess for metode/akseptkriterier og revisjonen av tidligere ROS-analyse. 1 2 Aktivitet Starter Ferdig Merknad Metode Okt Juni Akseptkriterier Organisering Gjennomgang av uønskede hendelser i ROS fra Aug 11 Sept 11 Vedtas i Bystyret. Koordineres med overordnet ROS. Gjennomgang av alle hendelser. Justering av sannsynlighet og Konsekvenser. Koordineres med overordnet ROS. Oppfølging i Okt Des Systematisering og analyse. 3 prosjektgruppen Presentasjon. ROS-analyse med prioritert April 4 Vedtas i bystyret. tiltaksliste 12 5 Oppfølging av tiltaksliste Ansvar: Byrådsavdelingen. Utarbeidelse og 6 Ansvar: Etat for plan og geodata vedlikehold av kartbaser 5 Vurderinger av metode og akseptkriterier 5.1 Metode Fagetaten vil foreslå at det i revisjonen i hovedsak blir brukt samme metode som ved ROSanalysen fra ROS-analyser er relativt nytt i Norge, og det er mange muligheter for lokale tilpasninger. Vi kan ikke se noen grunner til å avvike vesentlig fra de metoder som er brukt i Bergen tidligere. Metoden som ble brukt i 2006 er dessuten i samsvar med den metode som er beskrevet i veilederen fra DSB fra Den er også i samsvar med NS 5814:2008. Metoden er også brukt av mange andre kommuner. De to kommunene vi har valgt å sammenligne oss med når det gjelder akseptkriterier, Trondheim og Fjell, avviker noe fra denne metoden. Side 7 av 16

8 Vi vil i denne saken ikke gå inn selve ROS-analysen, men konsentrere oss om hvilken metode som skal brukes og forslag til valg av akseptkriterier. Med akseptkriterier menes her: Inndeling og definisjon av sannsynlighetsklasser Hvilke områder det skal vurderes konsekvenser for. Inndeling og definisjon av konsekvenser Risiko er her definert som produktet mellom sannsynlighet og konsekvens. Å definere akseptkriterier, er å definere hvor stor risiko en kan akseptere før en gjør tiltak. Disse grenseverdiene skal vedtas i denne saken og før man starter med ROS-analysen. 5.2 Sannsynligheter Sannsynlighet er en av to faktorer i produktet "risiko". Det er vanlig å klassifisere sannsynligheten i fem grupper, selv om også andre inndelinger er brukt. I Fylkes-ROS er det for eksempel brukt en tredeling. Oversikten nedenfor viser hva som er anbefalt eller brukt på fem forskjellige analyser/veiledere. Mange hendelser egner seg ikke for en sannsynlighetsgradering på oversiktsnivå. Det vil være tilstrekkelig å avdekke om hendelsene vil kunne inntreffe eller ikke. (eksempel brann, eksplosjoner med mer) Lite sannsynlig Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Sannsynlig/ flere enkelttilfeller Meget sannsynlig/ periodevis lengre varighet Svært sannsynlig/ kontinuerlig Bergen kommune (pkt. 3.1 ) Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende Kjenner ett tilfelle i løpet av en 10 år Skjer årlig Skjer månedlig Skjer ukentlig/ kontinuerlig Trondh. kommune (pkt.3. 6) Mindre enn en gang pr. 50 år En gang mellom 10 og 50 år En gang mellom 1 og 10 år (kun firedelt skala) Mer enn en gang hvert år Fjell kommune (pkt. 3.6) < 1 hending per 1000 år Ei hending per år Ei hending per år Ei hending per 1-10 år Ei hending per år eller oftare FylkesRos (pkt.3. 2) Mindre enn ei hending kvart 50 år Ei hending mellom 5 og 50 år Mer enn ei hending kvart 5 år Håndbok (pkt 3.8) 1 hendelse hvert 100 år 1/100 eller sjeldnere Mellom 1/100 og 1/50 Mellom 1/50 og 1/10 Mellom 1/10 og 1/1 Mer enn 1/1 DSB (pkt3.7) Mindre enn en gang hvert 50 år Mellom en gang hvert 10 og 50 år Mellom en gang hvert 1 og 10 år Mer enn en gang i løpet av ett år Det er kun en firedeling av skalaen. Fagetaten vil her anbefale de verdier og inndelinger i grupper som er gjort i Fjell kommune. Disse verdiene er også i samsvar med byggteknisk forskrift til Plan- og bygningsloven. Samtidig er den enkel og relativt tydelig å bruke. Ved naturfarer, skal byggeteknisk forskrift 2010 (se pkt 3.9) legges til grunn. Fagetaten har også registrert at Fylkesmannen i Hordaland nylig har anbefalt denne inndelingen. Side 8 av 16

9 5.3 Konsekvenser Etter at årsaker og sannsynligheter er vurdert, vurderes hvilke konsekvenser en hendelse kan få. I matrisen nedenfor vises hvilke for områder hendelsene vil få konsekvenser for. Bergen (2006) Menneskers liv og helse Trondheim Fjell FylkesROS Håndbok DSB veileder Mennesker Helse Liv og helse Mennesker (Liv og helse) Liv og helse Økonomiske /materielle verdier Økonomi Økonomi Miljø Materielle verdier Økonomiske tap) Økonomiske/materi elle verdier Miljø (jord, vann, luft) Miljø Miljø Økonomi Miljø Miljø Samfunnsnyttige funksjoner Samfunnsviktige funksjoner Tjenesteyting/ produksjon Samfunnsviktige funksjoner Omdømme/ renommé Fagetaten vil anbefale at ROS-analysen i Bergen fra 2006 utvider konsekvensene til også å omhandle samfunnsviktige funksjoner. "Samfunnsviktige funksjoner" defineres som vei, vann, avløp, kraftforsyning, telesamband med mer. Dette er i tråd med DSB sin veileder og håndboken. Vi mener det er viktig å få dekket denne konsekvensen, da den er reell og dekkes i liten grad av de andre konsekvensområdene. Omdømme anbefales ikke brukt i ROS-analysen til KPA, da Bergen kommune ikke er i en konkurransesituasjon. Det er heller ikke vanlig for kommuner å ha dette med. Fagetaten mener også at det ikke er relevant å vurdere konsekvensene for tjenesteyting/produksjon i ROS-analysen for kommuneplanens arealdel. 5.4 Definisjon av alvorlighetsgrad av konsekvensene Metoden går ut på å beskrive konsekvensene av de utvalgte uønskede hendelsene på de fire områdene som er beskrevet ovenfor. Det mest vanlige, er å gjøre denne i en femdelt skala som vist i matrisen nedenfor: Side 9 av 16

10 5.4.1 Alvorlighetsgrad av konsekvenser for "menneskers liv og helse" Katastrofe Svært alvorlig Alvorlig/ farlig Betydelig/ kritisk Mindre alvorlig/ en viss fare Ubetydelig Ufarlig Bergen Trondheim Fjell FylkesROS Håndbok DSB Kan føre til dødsfall Kan føre til flere alvorlige og kritiske situasjoner Kan føre til alvorlige /bel astende forhold for en gruppe personer Få og små /bel astende forhold for enkeltpersoner Ingen /enk elte tilfelle av misnøye 4 eller flere døde Langt sykehusopphold/i nvaliditet eller 1-3 døde Sykehusopphold Mindre førstehjelpstiltak/ behandling Ingen/små 5 eller flere døde eller >25 alvorlig skadde Inntil 5 døde eller fare for inntil 25 alvorlig skadde Inntil 10 alvorlig skadde eller mange mindre Mindre skader som treng medisinsk behandling Ingen/ små Mer enn 20 døde. Og/eller mer enn 40 alvorlig skadd Opptil 20 døde Opptil 40 alvorlig skadde Alvorlig personskade Dødsfall kan forekomme Mer enn 5 døde /mer enn 10 alvorlig skadde /mer enn 250 evakuert Opptil 5 døde /opptil 10 alvorlig skadde Få, men alvorlige Opptil 10 mindre personskade Få Ingen personskade En eller flere døde Alvorlige skader/ en død Alvorlige Få og små Ingen Fagetaten mener at størrelsen på konsekvensene i Bergen bør endres. I ROS-analysen fra 2006 er en katastrofe for menneskers liv og helse definert son en hendelse som "kan føre til dødsfall". Denne bør endres til: "fem eller flere døde". På samme måten bør de andre gradene av konsekvens endres slik at de blir i samsvar med Fjell kommune og håndboken. Det blir også mer samsvar med hva som er vanlig å bruke i andre kommuner. Side 10 av 16

11 5.4.2 Alvorlighetsgrad av konsekvenser for "økonomi" Katastrofalt Farlig Kritisk En viss fare Ufarlig Bergen Trondheim Fjell Håndbok Fylkes-ROS (Tredelt skala) Meget alvorlige kostnader>500 mill kr Alvorlige kostnader mill kr Betydelige kostnader mill kr Mindre skader mill kr Ubetydelig < kr Kostnader over enhetens bæreevne Alvorlige kostnader ut over enhetens bæreevne Betydelige kostnader >50 mill kr 5-50 mill kr mill Små kostnader Ubetydelige kostnader < Skader over 10 mill kr. Produksjonsstans >1 år Skader opptil 10 mill.kr. Produksjonsstans >3 mnd Skade opptil 1 mill.kr. Produksjonsstans >3 uker Skader under kr. Produksjonsstans <3 uker Skader under kr. Produksjonsstans minst 1 uke Materiell skade mer enn 500 mill kr Mellom 20 og 500 mill.kr Mindre enn 20 mill Fagetaten mener vi ikke trenger endre på den femdelte graderingen av konsekvensene som er gjort i ROS-analysen for Bergen i Den samsvarer brukbart med det som er gjort i andre kommuner og Fylkes-ROS. Veilederne sier ikke noe om størrelsene på disse beløpene. Det er opp til de ansvarlige organ å definere disse beløpsgrensene. Når en sammenligner med andre kommuner, må en ta hensyn til at antall innbyggere i kommunen har noe å si. Det som er en økonomisk katastrofe for en liten kommune, trenger ikke å være det for en stor kommune. Side 11 av 16

12 5.4.3 Beskrivelse av konsekvenser for "miljø" Katastrofe Bergen Stort ukontrollert utslipp Regionalt og lokale konsekvenser med restaureringstid >10 år Trondhei m Varig skade på miljøet Fjell Håndbok Fylkes-ROS (Tredelt skala) Varig skade på ytre miljø Langvarig, i verste fall varig alvorlig skade på miljøet. Omfattende og varige miljøskader DSB Veileder Svært alvorlig og langvarige skader, uopprettelig miljøskade. Meget farlig Stort utslipp med behov for tiltak Lokale konsekvenser med restaureringstid 3-10 år Langvarig omfattende miljøskade Alvorlig skade av mindre omfang på ytre miljø, eller mindre alvorlig skade av stort omfang på ytre miljø Store og alvorlige miljøskader Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restaureringstid >1 år Farlig Betydelig utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 1-3 år Forurenset grunn krever oppgraving Miljøskade som krever tiltak Store skader på ytre miljø men som vil utbedres på sikt Miljøskader av stort omfang og middels alvorlighet. Eller skader av lite omfang og høy alvorlighet. Omfattende og varige skader som krev større tiltak Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid <1 år En viss fare Mindre uønsket utslipp. Registrerbar skade Restaureringstid <1 år Ubetydelige miljøskader Mindre skader på ytre miljø men som naturen sjøl utbedrer på kort tid Mindre skader på miljøet som utbedres etter relativt kort tid Uvesentlige skader på miljø eller skader som krev mindre tiltak Mindre, lokale skader Ufarlig Mindre utslipp, men ikke registrerbar i resipient Ingen skade på miljø Ingen eller ubetydelig skade på ytre miljø Ingen miljøskader eller forurensing av omgivelsene. Ingen skader Fagetaten mener vi kan beholde den graderingen og beskrivelsen som var brukt i Den er på nivå med det andre kommuner bruker, og samsvarer dessuten med veiledere. I tillegg er beskrivelsen mer konkret enn de fleste andre. Man bør imidlertid forsøke å beskrive varigheten av forurensingen, ikke bare restaureringstiden. Vi mener at Bergen kommune sine definisjoner av konsekvensklasser er blant de mest konkrete som er brukt. Side 12 av 16

13 5.4.4 Beskrivelse av konsekvenser "samfunnsviktige funksjoner" Katastrofe Meget farlig DSBs veileder Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift. Hendelsen kan føre til flere døde samt evt. svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. Tap av økonomiske verdier eller produksjonstap vil være omkring. Systemet settes ut av drift over lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. Hendelsen kan føre til alvorlige skadde og dødsfall (en person) samt eventuelle alvorlige skader på miljøet. Tap av økonomiske verdier eller produksjonstap vil være omkring. Håndbok Funksjonen er permanent satt ut av drift Funksjonen settes ut av drift over lengre tid. Skader også på alternative løsninger, eller ingen alternative løsninger. Store driftsmessige forstyrrelser. Farlig Driftsstans i flere døgn. Hendelsen kan føre til personskade og evt. omfattende skader på miljøet. Tap av økonomiske verdier eller produksjonstap vil være på omkring... Funksjonen settes ut av drift i flere døgn. Mindre skader på alternative løsninger. Betydelige driftsmessige forstyrrelser En viss fare Ufarlig Systemet settes midlertidig ut av drift. Kan føre til få og små samt mindre skader på miljøet, dersom det ikke finnes reservesystemer/alternativer. Tap av økonomiske verdier eller produksjonstap vil være omkring. Systemet settes midlertidig ut av drift. Ingen, ingen direkte skader på miljøet, kun mindre forsinkelser. Ikke behov for reservesystemer. Tap av økonomiske verdier eller produksjonstap vil være omkring. Funksjonen settes midlertidig ut av drift. Kun mindre skade. Alternative løsninger fungerer. Funksjonen settes midlertidig ut av drift, ingen direkte skader og kun mindre driftsforstyrrelser. Fagetaten mener konsekvensområdet "samfunnsviktige funksjoner" er en relativt viktig, konkret og tydelig konsekvens som bør være med. Det registreres imidlertid at det ikke er så vanlig å ha denne konsekvensen med i kommunale ROS-analyser. DSB anbefaler å ha denne konsekvensen med, både i veilederen fra 1993 og Fagetaten mener det er problematisk å skille den økonomiske konsekvensen under "samfunnsviktige funksjoner" fra konsekvensegruppen " Økonomiske konsekvenser" slik det er omtalt under kapittel Håndboken omtaler heller ikke begrepet "økonomiske verdier" under gruppen "samfunnsnyttige funksjoner" Akseptkriterier Alle hendelsene plasseres i et diagram der sannsynlighet og konsekvens er definert langs hver sin akse, et såkalt risikodiagram. Både sannsynlighet og konsekvens gis hvert sitt poeng fra 1 til 5. Risikoen regnes ut som produktet av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse: Definisjon: Risiko = (konsekvens) x (sannsynlighet) Eksempel: Dersom en hendelse X har konsekvensen alvorlig (4) og sannsynligheten for at den skjer er svært sannsynlig (5) har denne hendelsen en risiko på 4 x 5 = 20 poeng. Side 13 av 16

14 Konsekvens Sannsynlighet Ubetydelig/ Ufarlig Mindre alvorlig/ En viss fare Betydelig/ Kritisk Alvorlig/ Farlig Svært alvorlig/ Katastrofe Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Risikodiagram som er inndelt i rød, gul og grønn sone. Slik kan en regne ut risikoen for alle hendelsene og plassere disse i et risikodiagram. En kan også inndele matrisen i tre soner: rød, gul og grønn sone. Inndelingen i soner skjer etter følgende regler: Rød sone: Poeng større enn 12 En hendelse i dette området medfører uakseptabel risiko. Kommunen forplikter seg til å gjøre risikoreduserende tiltak av forbyggende eller konsekvensreduserende karakter av alle hendelser i "rød" sone, slik at risikoen kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et sikrere estimat for risikoen. Gul sone: Poeng mellom 8 og 12 For hendelser i dette området forplikter kommunen seg til å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil ofte være naturlig å legge en kost/nytte analyse til grunn for enda flere risikoreduserende tiltak Grønn sone: Poeng mindre enn 8 I utgangspunktet er hendelser i dette området akseptabel risiko, men flere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. Side 14 av 16

15 6 Fagetatens anbefaling av metode og akseptkriterier Etat for plan og geodata anbefaler å revidere ROS-analysen til kommuneplanens arealdel og vil forslå at følgende metode og akseptkriterier legges til grunn for revisjonsarbeidet: Fagetaten anbefaler at kommunen tar utgangspunkt i den metoden og de akseptkriteriene som er brukt i ROS-analysen for KPA-2006 Akseptkriterier må samordnes innen Bergen kommune mellom overordnet ROSanalyse og ROS-analysen til KPA. Det anbefales dessuten at senere ROS-analyser samsvarer med det som blir vedtatt i overordnet-ros og ROS-analyse til KPA. ROS-analysen samordnes med Fylkes-ROS Det anbefales at konsekvenser for "samfunnsviktige funksjoner" vurderes i tillegg til de tema som ble vurdert i Med "samfunnsviktige funksjoner" menes konsekvenser for infrastruktur som vei, vann, avløp, kraftforsyning, telesamband med mer. Følgende tema vil da vurderes: o Menneskers liv og helse o Miljø o Økonomi o Samfunnsnyttige funksjoner Fagetaten foreslår disse sannsynlighetsklassene: Sannsynlighetsklasser Lite sannsynlig Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller Sannsynlig/flere enkelttilfeller Meget sannsynlig/periodevis lengre varighet Svært sannsynlig/kontinuerlig < En hendelse pr 1000 år En hendelse per år En hendelse år En hendelse per 1-10 år En hendelse pr år eller oftere Side 15 av 16

16 Fagetaten foreslår disse definisjonene av alvorlighetsgrad av konsekvenser: Menneskers liv og helse Miljø Økonomi Samfunnsviktige funksjoner (NY) Katastrofalt 5 eller flere døde eller >25 alvorlig skadde Stort ukontrollert utslipp Regionale og lokale konsekvenser med restaureringstid >10 år Meget alvorlige kostnader >500 mill kr Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift. Hendelsen kan føre til flere døde samt evt. svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. Farlig Inntil 5 døde eller fare for inntil 25 alvorlig skadde Stort utslipp med behov for tiltak. Lokale konsekvenser med restaureringstid 3-10 år Alvorlige kostnader mill kr Systemet settes ut av drift over lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. Hendelsen kan føre til alvorlige skadde og dødsfall (en person) samt evt. alvorlige skader på miljøet. Kritisk Inntil 10 alvorlig skadde eller mange mindre Betydelig utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 1-3 år. Forurenset grunn krever oppgraving Betydelige kostnader mill kr Driftsstans i flere døgn. Hendelsen kan føre til personskade og evt. omfattende skader på miljøet. En viss fare Mindre skader som treng medisinsk behandling Mindre uønsket utslipp. Registrerbar skade. Restaureringstid <1 år Mindre skader mill kr Systemet settes midlertidig ut av drift. Kan føre til få og små samt mindre skader på miljøet, dersom det ikke finnes reservesystemer/alternativer. Ufarlig Ingen/ små Mindre utslipp, men ikke registrerbar i resipient Ubetydelig < kr Systemet settes midlertidig ut av drift. Ingen, ingen direkte skader på miljøet, kun mindre forsinkelser. Ikke behov for reservesystemer. Det anbefales at risikoen for hendelser inndeles i følgende soner: Rød sone: Risikopoeng større enn 12 (og mindre enn 25). Kommunen skal gjøre risikoreduserende tiltak av forbyggende eller konsekvensreduserende karakter. Gul sone: Risikopoeng mellom 8 og 12. Tiltak gjennomføres for å redusere risikoen så mye som mulig. Grønn sone: Risikopoeng mindre enn 8. Akseptabel risiko. Side 16 av 16

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2

ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2 Oppdragsgiver Taumarka AS Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2 ROS-ANALYSE - TAUMARKA B2 3 (13) ROS-ANALYSE TAUMARKA B2 Oppdragsnr.: 135004123 Oppdragsnavn:

Detaljer

Vann som risikofaktor. ROS-analyser i reguleringsplaner. Kommuneplankonferansen 2009. 28. oktober 2009. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell

Vann som risikofaktor. ROS-analyser i reguleringsplaner. Kommuneplankonferansen 2009. 28. oktober 2009. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell Vann som risikofaktor ROS-analyser i reguleringsplaner Kommuneplankonferansen 2009 28. oktober 2009 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell Fylkesmannens oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap Samordning:

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Torbjørn Stene Avdeling for plan og natur Innhold: Generelt Flom Skred (kvikkleire) Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

«Føre var» Risiko og beredskap

«Føre var» Risiko og beredskap «Føre var» Risiko og beredskap 25. august 2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie «Føre var» for hva? KRISE Hva er en krise/ uønsket hendelse? En situasjon som kan komme til å true liv, helse, miljø,

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier.

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. Byrådssak 123/13 Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. KMK ESARK-86-201200560-75 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppstart av arbeid

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Revisjon av akseptkriterier for risiko

Revisjon av akseptkriterier for risiko Kvinnherad kommune Revisjon av akseptkriterier for risiko 2012-12-12 J03 2012-12-12 Endelig utgave ToAHe JSA/ KHMe B02 2012-12-07 For gjennomsyn hos oppdragsgiver ToAHe JSA/ KHMe A01 2012-12-05 For fagkontroll

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser Grimstad kommune ROS analyse Planområdet Storvold med omgivelser MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no NO 910 253 158 MVA RAPPORT OPPDRAG Detaljregulering for Storvold

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

FylkesROS Hordaland 2015

FylkesROS Hordaland 2015 FylkesROS Hordaland 2015 ( og litt anna om ROS) Innlegg på "Kommuneplankonferansen 2014" 28. og 29. oktober 2014 ved seksjonsleiar plan og beredskap/fylkesberedskapssjef Arve Meidell Føremålet med FylkesROS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Kjellesvik Prosjektering AS

Kjellesvik Prosjektering AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITINGEN HYTTEFELT GNR. 50, BNR. 2 ROS - ANALYSE Kjellesvik Prosjektering AS Moi, 19.09.2013 0. OPPSUMMERING Risiko- og sårbarhetsanalysen beskriver og beregner risikoen for

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune

Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune RAPPORT Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune OPPDRAGSGIVER Konsmo Fabrikker AS EMNE DATO / REVISJON: 15. mai 2014 / MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no

Detaljer

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 Framlegg til vedtak HS sak xxx/12. Vedtak: 03.10.2012 s. 1/9 NB! Dette dokumentet

Detaljer

Utvidelse av småbåthavn

Utvidelse av småbåthavn Detaljregulering for utvidelse av småbåthavn Åmøy havn, Vestre Åmøy Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Rennesøy Detaljregulering for utvidelse

Detaljer

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor

Detaljer

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo Webjørn Finsland Avdeling for geodata Plan- og temakartenheten Webjorn.finsland@pbe.oslo.kommune.no Vedtatt 23. september 2015 https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/politikk/kommuneplan/

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7 Datert: 31.10.2014 Sist revidert: Utarbeidet av Marita

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Detaljregulering for område B12, Evje, Evje og Hornnes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljregulering for område B12, Evje, Evje og Hornnes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Detaljregulering for område B12, Evje, Evje og Hornnes kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for område B12, Evje. Risiko og sårbarhet Rapport:

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Samfunnsplanlegging for rådmenn Solastrand hotell 14.januar 2016 Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Hva skal jeg snakke om? Kort om DSB Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid: Kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Ny pbl og samfunnssikkerhet

Ny pbl og samfunnssikkerhet Ny pbl og samfunnssikkerhet Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Kommunene i Vestfold, Stavern 20. november 2013 1 ROS - nøkkelen til godt samfunnssikkerhetsarbeid? God risikobevissthet

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune

ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune RAPPORT ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune OPPDRAGSGIVER Søgne kommune v/enhet for eiendom EMNE ROS-analyse DATO / REVISJON: 11.mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 313482-RAP-ROS-001

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne.

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne. NOTAT Oppdrag Levanger ungdomsskole Kunde Levanger kommune Notat nr. 01 Dato 05.02.2014 Til Fra Kopi Link Arkitekter og Levanger kommune Anne Elisabeth Katmo Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hensikten

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse Helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse ROS ROS grunnsteinen i kommunens beredskapsarbeid Sivilbeskyttelsesloven 14 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 634 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad juni 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Sydvaranger Gruve AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for ny hovedatkomst for gruveområdet til Sydvaranger Gruve AS i Bjørnevatn 2011-06-06 J 2011-06-14 Endelig utgave ENEri KHMe SBTim B 2011-06-06

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr.

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr. Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN Stortingsmelding nr. 26: «Arealplanleggingen skal bidra til å redusere klimaendringens

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for avløpsrenseanlegg Flesland BKSAK 201115733 Plan nr. 6213.00.00 2012-04-30 Oppdragsnr.:5004955 E02 2012-04-30 Til offentlig

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Endinger ifm planavgrensning ToAHe KHMe StE 01B Endringer ifm trafo 08.04.2013 ToAHe KHMe StE 00B Første utgave 28.02.2013 ToAHe KHMe StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Sevesokonferansen 2013 Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Vibeke Henden Nilssen, DSB 1 Bakgrunn problemstilling DSB har ansvar gjennom

Detaljer

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 Vedlegg 5 ROS ANALYSE Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 sist revidert: Oppdragsgiver: MEIERIGAARDEN AS INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om

Detaljer

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 1 av 8 ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 2 av 8 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Glava AS. ROS-analyse. Glava, Askim. 2012-09-25 Oppdragsnr.5114257

Glava AS. ROS-analyse. Glava, Askim. 2012-09-25 Oppdragsnr.5114257 Glava AS ROS-analyse Glava, Askim 2012-09-25 Oppdragsnr.5114257 Revisjon: J J Endelig utgave MCBry A For fagkontroll MCBry JSA AHu Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Arealplaner og flom- og skredfare Smøla 28. februar 2013 - Ole M. Espås NVEs regionkontor i Trondheim Fra Dovrefjell til Saltfjellet Møre og Romsdal - kommunene Sunndal,

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen» DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Gustav Sverdrup- Thygeson, Merete Agnes Kuhle- Hansen, Hege Sverdrup- Thygeson og Ulrik Sverdrup- Thygeson Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

Fagforum beredskap 2015

Fagforum beredskap 2015 Fagforum beredskap 2015 Hensikten med fagforum beredskap Videreutvikling av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap Tema som involverer alle/de fleste. Eksempel: Sivilbeskyttelsesloven kommunal beredskapsplikt.

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer