435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "435R Raumyr skole, Kongsberg kommune"

Transkript

1 ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

2 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert Sammendrag: Det ble identifisert 10 mulige hendelser/prosesser i forkant av analysen. Det er generell lav risiko i området, med unntak av 1 hendelse med middels risiko. Flomfare og trafikkulykker har blitt klassifisert som middels risiko, og rapporten gir anbefalinger til tiltak som kan senke risikoklassifiseringen. Det kan oppstå problemer med flom og overvannshåndtering i området. Området har lav infiltrasjonskapasitet, det eksisterende ledningsnettet har lav kapasitet og det går en naturlig flomvei/bekk fra fjellien gjennom planområdet. Dette øker risikoen for flom. Forholdene for de myke trafikantene er ikke optimale. Det er manglende gang og sykkelveinett i området rundt skolen. Noe som øker risikoen for konflikt mellom gående/syklende og kjørende. Is- og snødekte rømningsveier kan være et risikomoment ved evakuering, og tiltak som varmekabler eller overbygd rømningsvei bør vurderes. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign. Henrik Haver Kontrollert av: Pål Erik Olsen Oppdragsansvarlig: Pål Erik Olsen Sign. Kontor: Tegn_3 AS 2

3 Innledning Denne ROS-analysen er utarbeidet i forbindelse med detaljreguleringsplan for 435R Raumyr skole. Reguleringsplanen hovedgrep er å legge til rette for en utvidelse av dagens barneskole med 2 paralleller til et nytt skolebygg med 3 paralleller. Planen skal også ta høyde for ytterligere utvidelse til 4 paralleller. Som følge av utvidelse av den eksisterende barneskolen vil det være nødvendig å se på infrastrukturen og atkomstløsninger for området I tillegg til selve skolen og skolens uteområder består planområdet av en idrettsplass, noen få boliger og tilstøtende vegarealer. Rapporten tar for seg risiko og sårbarhet innenfor planområdet. De ulike risiko- og sårbarhetsforholdene er identifisert ved hjelp av en sjekkliste. Det er gjort en kartlegging av risikoen, og der det er naturlig er også avbøtende tiltak foreslått i rapporten. Innholdsfortegnelse 1Formålet med ROS-analysen Overordnede krav Identifisering av hendelser...4 2Analysemetode og begrepsavklaring Begrepsavklaring Sannsynlighet Konsekvens Risikomatrise Akseptkriterier...7 3Kartlegging av risiko Klimatiske endringer over tid Radon Risikomatrise Hendelser Vurdering av hendelser...9 4Oppsummering og anbefalinger

4 1 Formålet med ROS-analysen Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig. For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak for. ROS-analysen har i så måte en viktig praktisk verdi i gjennomføringen av planen. 1.1 Overordnede krav Det stilles forventninger til det kommunale arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser fra både statlige og regionalt hold. I Plan- og bygningsloven har risiko- og sårbarhetsanalyser fått et særskilt fokus: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse «Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.» 1.2 Identifisering av hendelser Sjekklisten fra Kongsberg kommune har vært utgangspunktet for å identifisere potensielle risikoog sårbarhetsforhold for planområdet, jf. vedlegg 1. Følgende hendelser / prosesser er vurdert som aktuelle i arbeidet med detaljreguleringsplanen: Naturgitte forhold Flomfare Samferdsel og infrastruktur Trafikkulykker Strømbrudd Brudd på vann og avløp Brudd på telekommunikasjon Liv og helse Rømningsveier Ulykke ved anleggsgjennomføring Farlig gods Brann Støy

5 2 Analysemetode og begrepsavklaring En ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor risiko de representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, hvor store konsekvenser de har, og årsaksforhold, blir tiltak vurdert for å hindre at de skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem. Risiko- og sårbarhetsanalyser er hjemlet i plan- og bygningsloven (2008) 4-3, og analysen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. Analysearbeidet deles inn i seks elementer: 1. Kartlegge uønskede hendelser 2. Redegjøre for årsaker til hendelsene 3. Redegjøre for konsekvenser av hendelsene 4. Klassifisere konsekvensene 5. Vurdere hendelsenes sannsynlighet 6. Komme med forslag til mottiltak 2.1 Begrepsavklaring Metoden for ROS-analysen er basert på følgende definisjon av risiko: Risiko = sannsynlighet x konsekvens Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. 2.2 Sannsynlighet Teknisk forskrift 2010 gir kriterier til sikkerhetsklasser for byggverk i flom- og skredutsatte områder. Sikkerhetsklasse for Flom, største nominelle Skred, største nominelle Konsekvens flom (F) og skred (S) årlige sannsynlighet årlige sannsynlighet F1 / S1 Liten 1/20 1/100 F2 / S2 Middels 1/200 1/1000 F3 / S3 Stor 1/1000 1/5000 Sikkerhetsklasse F2 (flom) omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold, f.eks. boliger, industri, kontor, fritidsboliger, skoler og barnehager.

6 Sikkerhetsklasse S2 omfatter f eks. enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig med inntil to boenheter, små bygg for næringsdrift. Sannsynlighetsklassifisering: Begrep Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Svært sannsynlig Frekvens Mindre enn en hendelse pr år En hendelse pr år En hendelse pr år En hendelse pr år En hendelse pr. år eller oftere 2.3 Konsekvens Begrep Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Liv og helse Ingen Få og små skader som trenger medisinsk behandling Alvorlige. Alvorlige og inntil 1 død. 1 eller flere døde, mange alvorlige Miljø Ingen eller ubetydelig skade Mindre og lokale skader. Omfattende skader på miljø med regionale konsekvenser. Restitusjonstid < 1 år. Alvorlige skader på miljø med regionale konsekvenser. Restitusjonstid > 1 år. Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelige miljøskade. Økonomi Skader for mindre enn kr Skader mellom kr Skader mellom kr Skader mellom kr Skader mellom for mer enn kr Samfunnsviktige funksjoner Systemet settes midlertidig ut av drift. Ingen, ingen direkte skader på miljøet, kun mindre forsinkelser. Ikke behov for reservesystemer. Systemet settes midlertidig ut av drift. Kan føre til små samt mindre skader på miljøet dersom det ikke finnes reservesystemer/alternativer Driftstans i flere døgn. Hendelser kan føre til personskade og evt. Omfattende skader på miljøet. Systemet settes ut av drift over lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. Hendelsen kan føre til alvorlig skade og 1 dødsfall samt evt. Alvorlige skader på miljøet. Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift. Hendelsen kan føre til flere døde samt evt. Svært langvarige skader på miljøet.

7 2.4 Risikomatrise For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise. Tallene i matrisen representerer risikoverdi og man har her valgt å legge til grunn at risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens. Sannsynlighet 5. Svært sannsynlig 4. Meget sannsynlig Konsekvenser 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt Sannsynlig Mindre Sannsynlig 1. Lite sannsynlig Akseptkriterier Risikonivå Akseptkriterier I utgangpunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut i fra økonomiske og praktiske vurderinger. ALARP-sone (As Low As Reasonable Possible), dvs. tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil være naturlig å legge en kost - nytteanalyse til grunn for vurdering av ytterligere risikoreduserende tiltak. Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres. Alternativt skal det utføres mer detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået.

8 3 Kartlegging av risiko Det ble identifisert 10 hendelser / prosesser i forkant av gjennomføringen av risikoanalysen, jf Havnivåstigning har blitt vurdert som langvarig prosess heller enn en hendelse og magnetfelt rundt høyspentlinjen er en konstant tilstedeværelse. Havnivåstigning og magnetfelt rundt høyspentlinje er derfor ikke tatt med i risikomatrisen. 3.1 Klimatiske endringer over tid I veiledningsnotatet til endret forskrift for konsekvensutredninger er risiko for havnivåstigning foreslått som eget utredningstema. Dette temaet er ikke aktuelt for denne planen siden planområdet ligger mellom ca kote 175 og kote Radon Det er registrert at mellom 5 20 % av boligene i området har over 200 Bq/m 3 i følge rapporten «Kartlegging av radon i Kongsberg kommune (2000/2001). Det er derfor en mulighet for at er radonforekomster på planområdet. Det settes krav i reguleringsbestemmelsen, om at før igangsettingstillatelse gis, må det dokumenteres at bebyggelsen sikres mot radon. 3.3 Risikomatrise Hendelser Matrisen viser de 10 hendelsene som er vurdert: SANNSYNLIG HET Konsekvenser 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 5. Svært sannsynlig 4. Meget sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre Sannsynlig 5. Brudd på telekommunikasjon 3. Strømbrudd 4. Brudd på vann og avløp 9. Støy 1. Flomfare 2. Trafikkulykker 6. Rømningsveier 7. Ulykke ved anleggsgjennomføri ng 1. Lite sannsynlig 8. Farlig gods 10. Områdebrann

9 3.4 Vurdering av hendelser Hendelse Årsak Konsekvens Naturgitte forhold 1. Flomfare - For lav kapasitet i eksterne ledninger - Tette rør - Store nedbørsmengder - Lav infiltrasjonskapasitet. - Personskader - Materielle skader Konsekvensklassifisering Sannsynlighet Tiltak Kritisk Meget sannsynlig - Utvidelse av eksisterende fordrøyningsbasseng og etablering av nye. Risikovurdering iht. matrise: 12, middels risiko Grunnforholdene tilsier at området har lav infiltrasjonskapasitet og eksisterende ledningsnett har lav kapasitet. Det går en naturlig bekk/flomvei i nord-østre del av planområdet, som ved store nedbørsmengder og tette rør kan føre til flom. Perioder med store nedbørsmengder er ikke unormalt og det er anset som meget sannsynlig at det vil kunne oppstå flom. Ved ekstreme nedbørsmengder vil dette kunne føre til store materielle skader, samt alvorlige personlige skader. Tiltak må vurderes, herunder etablering fordrøyningsbasseng, samt en utvidelse av eksisterende basseng. Det bør sikres at vann fra flomvei/bekk ledes til eksisterende basseng. Samferdsel og infrastruktur 2. Trafikkulykker - Manglende gang og sykkelvei og/eller fortau. - Manglende fotgjengeroverganger - Høyere hastighet i trafikken en lovlig. - Personskader Kritisk Sannsynlig - Opparbeiding av gang/sykkelvei nett/fortau og fotgjengerovergang (opphøyet) Risikovurdering iht. matrise: 9, middels risiko Kommentar: Det er manglende gang og sykkelveinett på veiene rundt skolen. Planforslaget innebærer opparbeidelse av fortau langs planområdet, hvilket innebærer en vesentlig bedring av trafikksikkerheten. 3. Strømbrudd - teknisk feil - anleggsarbeid - lynnedslag - få og små Ufarlig Meget sannsynlig - Nødstrømkilde kan vurderes - Nødledelys langs gulv Risikovurdering iht. matrise: 4, liten risiko Kommentar: Strømbrudd i korte tidsrom som følge av teknisk feil, lynnedslag og lignende oppstår. Korte perioder med strømbrudd vil ikke gi store konsekvenser for planlagt bebyggelse og anlegg. 4. Brudd på vann og avløp - teknisk feil - anleggsarbeid - ingen skader Ufarlig Sannsynlig - Ingen Risikovurdering iht. matrise: 3, liten risiko Kommentar: Et langvarig brudd på vann- og avløp kan skape praktiske utfordringer for personalet, men brukerne utsettes i svært liten grad for ekstra fare. 5. Brudd på - teknisk feil - ingen Ufarlig Meget sannsynlig - Ingen telekommunikasjon - anleggsarbeid Risikovurdering iht. matrise: 4, liten risiko Kommentar: Mer og mer av telekommunikasjonstjenester er digitale, og sårbarheten for tekniske feil og sabotasje øker. Brudd på telekommunikasjon utgjør i svært liten grad for ekstra fare. Liv og helse 6. Rømningsveier - snø/is - manglende tilgjengelighet - stort behov for assistert rømming - alvorlige Risikovurdering iht. matrise: 6, liten risiko Kommentar: Ved evakuering kan snø- og isdekte rømningsveier være en utfordring. 7. Ulykke ved anleggsgjennomføri ng - uhell ved evt. sprenging - riving - - materielle skader Kritisk Mindre sannsynlig - Brukervennlige rømningsveier - vurdere overbygd rømningsvei vekk fra bygget - gode rømningsrutiner Kritisk Mindre sannsynlig Beredskapsplan. HMS-rutiner under anleggsarbeid.

10 - anleggstrafikk - midlertidige rutevalg - potensielt langvarig driftsstans Skjermet anleggsområde og vei. Risikovurdering iht. matrise: 6, liten risiko Kommentar: At det kan skje en ulykke ved anleggsgjennomføring kan vanskelig forebygges eller kontrolleres gjennom reguleringsprosessen. Dette styres av rutiner på anleggsplassen og gjennom planlegging og kontroll ved gjennomføring av tiltak. 8. Farlig gods - Ulykker med farlig gods langs Drammensveien (Gasslekkasje med eksplosjons- og brannfare) - Materielle skader - Alvorlige Farlig Lite sannsynlig - Brukervennlige rømningsveier - Varslingsrutiner Risikovurdering iht. matrise: 4, liten risiko Kommentar: I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er andelen farlig gods på Drammensveien (ca 500 meter fra planområdet)er ca 6% av den totale transporten. Det er registrert 4 uhell på Drammensveien i perioden 2002 til En ulykke kan ha store konsekvenser, men sannsynligheten for at en ulykke skal skje på den aktuelle strekningen av Drammensveien. Forholdvis stor avstand til veien reduserer også risiko. 9. Støy - Støy fra omkringliggende veier. - Støy fra uteområdet på skolen - Støy fra eksisterende uteområde - Mindre - Redusert trivsel En viss fare Mindre sannsynlig - Støyskjermede tiltak og uteoppholdsområder Risikovurdering iht. matrise: 4, liten risiko Kommentar: Planområdet er til en viss grad utsatt for veistøy, men aktivitet i planområdet genererer også noe støy til omgivelsene. Omfang av støy vil omtrent være uendret ved realisering av planforslaget og det er dermed ikke konkretisert særskilte tiltak. Det er åpnet for nødvendige støyskjermingstiltak i reguleringsbestemmelsene. 10. Områdebrann - Brann med spredning - Materielle skader - Alvorlige Farlig Lite sannsynlig - Brukervennlige rømningsveier - Beredskapsplan Risikovurdering iht. matrise: 4, liten risiko Kommentar: Like vest for idrettsområde ligger det et boligområde bestående av eldre verneverdig trehusbebyggelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har registrert boligområdet som brannfarlig. Ved en større områdebrann kan skolen rammes, men dette er lite sannsynlig. Ny skole vil ha bedre brannsikkerhet enn bebyggelsen som rives og det er stor avstand fra ny til eldre bebyggelse. 4 Oppsummering og anbefalinger Utredningstema Risikovurdering Flomfare 12 Trafikkulykker 9 Rømningsveier 6 Strømbrudd 4 Brudd på telekommunikasjon 4 Ulykke ved anleggsgjennomføring 4 Farlig gods 4 Støy 4 Områdebrann 4 Brudd på vann og avløp 3

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE Dokumentinformasjon: Tiltakshaver: Seløy AS Prosjektnavn: Detaljregulering for fritidsbebyggelse og turistog fritidsformål på Nautøyene

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten

Detaljer

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 R a p p o r t Oppdrag: 124490

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-13 STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (32) STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1120441 Oppdragsnavn: ROS-analyse av Stadionkvartalet

Detaljer

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi Florø 09.03.2015 Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Side 1 av 13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer