Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring"

Transkript

1 Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

2 Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser, forsikring Utgangspunkt i Fylkesros Press på og konkurranse om arealer Rullering av KPA for Bergen

3 Utfordring: Et stort antall private planer for bygging av nye boliger. (de røde prikkene viser totalt boligenheter).

4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Et verktøy for å se de ulike tema for KPA i sammenheng Hensynet til virksomheter og infrastruktur Hensynet til boliger, barnehager, skoler Nye utbyggingsområder Fortetting i byggesonen

5 Formål ROS-analysen skal bidra til å: Synliggjøre risikoutsatte områder Og finne løsninger gjennom: Båndlegging Bestemmelser og retningslinjer Unngå utbygging i utsatte områder

6 HØRINGSFORSLAG KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2025) Frist 1.februar 2007 Bestemmelser om krav til ros-analyse i byggesaker og reguleringsplaner er lagt inn i KPA

7 Prosessen Kartlegging av mulige hendelser gjennom møter og samtaler med deltakere fra relevante fagetater Gradering av sannsynlighet Analyse av konsekvenser; risiko og sårbarhet Grunnlag for bestemmelser og retningslinjer i KPA Byggesaker og private reguleringsplaner

8 Deltakere i prosessen COWI OPUS Bergen Bergen kommune, Plan- og miljøetaten Bergen kommune, byggesak Bergen kommune, Plan og miljøetaten Bergen kommune, Byggesak og private planer Bergen kommune, VA-etaten Bergen kommune, Geodata Bergen kommune, beredskap Bergen kommune Havnevesenet (B.O.H) Bergen kommune, beredskap Bergen kommune, brannvesenet Bergen kommune, Helsevernetaten Helse Bergen Politiet BKK Nett Fylkesmannen i Hordaland Jernbaneverket BIR Privat AS Forsvarsbygg Forsvarsbygg, Bergen Statens vegvesen Region vest Avinor Grønn etat, Bergen kommune Byantikvaren, Bergen kommune Bergen kirkelige fellesråd

9 Begrep Menneskers liv og helse Økonomiske / materielle verdier Miljø (jord, vann luft mm) Lite sannsynlig / ingen tilfeller. Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder Mindre sannsynlig / kjenner tilfeller. Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10- årsperiode Sannsynlig / flere enkelttilfeller. Skjer årlig / kjenner til flere tilfeller med kortere varighet Meget Sannsynlig / periodevis, lengre varighet. Skjer månedlig / forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder Svært sannsynli kontinuerlig. Skjer ukentlig / forhold som er kontinuerlig tilstede i området 5 Svært alvorlig / Katastrofalt Kan føre til dødsfall Meget alvorlige skader > 500 mill. kr. Stort ukontrollert utslipp. Regionale og lokale konsekvenser med restaureringstid >10 år Alvorlig / Farlig Kan føre til flere alvorlige personskader og kritiske situasjoner Alvorlige skader mill. kr Stort utslipp med behov for tiltak. Lokale konsekvenser med restaureringstid 3-10 år Betydelig / Kritisk Kan føre til få alvorlige personskader / belastende forhold for en gruppe personer Betydelige skader mill. kr. Betydelig utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 1 3 år, forurenset grunn krever oppgraving Mindre alvorlig / En viss fare Få og små personskader / belastende forhold for enkeltpersoner Mindre skader mill. kr. Mindre uønsket utslipp. Registrerbar skade (ph, farge), Restaureringstid < 1 år Ubetydelig / Ufarlig Ingen personskader / enkelte tilfelle av misnøye. Ubetydelig < kr. Mindre utslipp, men ikke registrerbar i resipient

10 ROS-analysen for arealbruk er inndelt i 5 hovedkategorier: 1. Naturrisiko fare knyttet til naturlige prosesser utenfor menneskelig kontroll. 2 Virksomhetsrisiko fare knyttet til en virksomhet / aktivitet. 3. Beredskapstiltak utrykningstid som kan ha konsekvenser for areal bruk. 4. Sårbare objekt objekter som trenger skjerming fra omgivelsene. 5. Infrastruktur fare knyttet til samferdsel og kommunikasjon.

11 Delprosjekt for ras, flom og vind

12 Produkt: Vektorisert kart som viser isolinjer for ekstremvind (vindhastighet) for hele kommunen. Leverandør: DNMI Vind Bruk: Tilgjengeliggjøres i et eget ROS-kart i kommunens GIS-system

13 Vindkart

14 Flom Produkt: Vektorisert kart som viser isolinjer for øverste registrerte flomnivå for en rekke innsjøer / vassdrag fra de to ekstremnedbørsdøgnene høsten Leverandør: Powel AS I samråd med NVE vil det bli vurdert om, og eventuelt hvor, det bør utarbeides mer detaljert flomsonekart. Bruk: Tilgjengeliggjøres i et eget ROS-kart i kommunens GIS-system

15 Ekstrembølger Rapport med kart som viser største signifikante bølgehøyder ( 1000 årsbølge ) (DNMI) Flomnivå Kart som viser isolinjer for øverste registrerte flomnivå for en rekke innsjøer/vassdrag fra de to ekstremnedbørsdøgnene høsten 2005, (Powel AS) Skal vurdere for hvilke vassdrag det skal utarbeides detaljerte flomsonekart (kommunen i samarbeid med NVE)

16 Vannstand : Produkt: Vektorisert kart som viser meterverdier for ekstrembølger for hele kystlinjen i Bergen. Leverandør: DNMI Bruk: Tilgjengeliggjøres i et eget ROS-kart i kommunens GISsystem. Det vil bli knyttet mot terrengmodell for å vise hvor stor del av strandsonen som berøres om maksimal springflo + maksimal bølgehøyde virker samtidig.

17 Nedbør : Produkt: Vektorisert kart som viser isolinjer for ekstremnedbør for hele kommunen. Leverandør: Storm Weather. Bruk: Tilgjengeliggjøres i et eget ROS-kart i kommunens GISsystem

18 Sammenheng mellom store nedbørsmengder på kort tid og utløsning av skred.

19 Ras Rapporten som nå foreligger fra NGU dekker et område fra Nesttun i sør, via Bergen sentrum og Åsane til Klauaneset i Nord, samt deler av Indre Arna, i alt 54 km2. Innenfor området bor det ca mennesker

20 Skredfare Helling over grader Løsmasser (eventuelt tilførte masser) Oppsprukket fjell Endringer i dreneringsmønster i bakken Utgraving til tomter eller vei Hogst

21 Gradientanalysen påviser et stort antall skråninger som er brattere enn 27 grader. Det rapporterte området er delt i 44 underområder som hver har fått et unikt navn. Hvert underområde inneholder en eller flere lokaliteter der bebyggelse eller planlagt bebyggelse ligger nært skråninger over 27 grader. Alle disse lokalitetene er befart i felt. Lokaliteter som viser seg å ha en potensiell skredfare er beskrevet i rapporten.

22 Fase II: Beredskap Peke ut områder som bør sikres. Peke ut områder som bør overvåkes Grunnlagsdata til evakueringsplan. Analyse av historiske skredhendelser og værparametere når kan vi forvente at det vil gå skred? Hvilke hus bør evakueres i en akuttsituasjon?

23 Fase III: hvordan bruke resultatene? Sikring (fraflytting) Overvåking Lage evakueringsplan Arealplanlegging Formidling via Faresoner Snøskred Forsvarets snøskredkart

24 Hva gjør r vi videre? Bestemmelser i KPA Høringsrunde for KPA til Dybdeanalyser av alle tema og hendelser Dybdeanalyse av særlig s utsatte områder Kartfesting av utsatte områder Offentliggjøring av kartene

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR.

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. 897 819422 Bankforbindelse: Ringerike Sparebank Kontonummer : 2280.35.29640

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder Skredfare en utfordring for kommunen Morten Eken, beredskapsleder Modum - Midt i Buskerud Grenser til: Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker Areal: 517 km 2 13.116 innbyggere

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer