Veiledning til rapportering til NPR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til rapportering til NPR"

Transkript

1 Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen. Selve rapporten består av to Excel-filer (en med data(cd1) og en med id+personnummer(cd2)). Rapporten brennes på 2 separate CD-er og sendes til NPR. I denne veiledningen ser vi først på hvilke felter som skal fylles ut, og hvilke krav NPR har til rapporteringen. Veiledningen baserer seg på NPR s Record. I siste del følger en beskrivelse av hvordan man kjører ut en slik rapport. Veiledning til utfylling I Administrator angir man om rapporteringen skal basere seg på rombooking eller bekreftet ankomst/avreise. Denne innstillingen må settes før rapporteringen kjøres. NPR-rapport i Extensor 05 er hovedsakelig Serier, men også: Aktuelle felter for utfylling av Ansattes personalia Personalia/Generelt Personalia/Rom I serier angir man om behandlingsserien skal rapporteres eller ikke. Som standard er boksen avkrysset: I Serier er alle felt som rapporteres markert med dette tegnet: forsvinner tegnet. Etter at feltet er fylt ut,

2 Serier har følgende felter: Oppdatert Versjon: Side 2

3 Forklaring til felter basert på record fra NPR pr. 1. januar Felt nr. Feltnavn Forklaringstekst fra NPR Felt i Extensor 05 Felt 1 Organisasjons nummer Opptrenings-/ rehabiliteringsinstitusjonens 9- sifret organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret Hentes fra Avdeling i Ansattes Personalia. Felt 2 RESHID RESHID er en identifikasjon av enheten. HOD har besluttet at all innrapportering fra spesialisthelsetjenesten skal inneholde RESHID fra Opplysning om RESHID ble tilsendt institusjoner i januar Felt 3 Pasientnummer Tilfeldig nummer generert av institusjonen. Samme pasient skal ha samme pasientnummer for alle opphold og konsultasjoner på institusjonen i kalenderåret. Pasientens ID- nummer. Genereres automatisk ved lagring av pasient. Følger pasienten gjennom hele programmet, Personalia, Journal, Regnskap. Felt 4 Bostedskommune Gyldig kommunenummer for personer bosatt i Norge Personalia/Generelt i feltene markert med blått: Nytt svaralternativ: Brukes for utlendinger uten norsk kommunenummer Felt 5 Kjønn 1) Mann 2) Kvinne Felt 6 Fødselsår Fødselsår (4 siffer) Oppdatert Versjon: Side 3

4 Felt 7 Individuell Plan Har pasienten fått utarbeidet/igangsatt en Individuell Plan? Gjelder Individuell Plan som beskrevet i Forskrift om individuell plan. Dette er altså ikke den behandlingsplan / rehabiliteringsplan som institusjonen oppretter for pasienten. 1) Pasienten har Individuell Plan ved ankomst 2) Institusjonen har bidratt til å utarbeide Individuell Plan eller har igangsatt planprosess* i løpet av oppholdet 3) Pasienten er informert om rettigheter i forhold til Individuell plan, men takket nei 4) Pasienten oppfyller ikke kravene til å ha rett til individuell plan i henhold til forskrift Felt 8 Rett til helsehjelp Har pasienten fått tildelt Rett til nødvendig helsehjelp i henhold til Lov om pasientrettigheter? 1 ) Rett til nødvendig/prioritert helsehjelp med tidsfrist 2) Rett til helsehjelp men ikke prioritert 3) Ikke behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Oppdatert Versjon: Side 4

5 Felt 9 Oppholdstype 1) Innlagt (med overnatting) 2) Dagopphold (opphold ut over 5 timer, uten overnatting) 3) Poliklinisk konsultasjon (opphold kortere enn 5 timer) Felt 10 Refusjonsidentifikasjon Angir type refusjon 1) Frikort 2) Full refusjon, krigspensjon 3) Full refusjon, yrkesskade 4) Forsikringsselskap 5) Full refusjon, annen 6) Vanlig refusjon 7) Vanlig refusjon + forsikring 8) Vanlig refusjon + sosialkontor 9) Vanlig refusjon + annen 10) Selvbetalende Oppdatert Versjon: Side 5

6 Felt 11 Henvist fra Hvor er pasienten henvist fra? Henvisende instans letes opp i Kontakt- registeret: 1) Sykehus (avdeling) 2) Poliklinikk 3) Primærlege /kommunelege 4) Praktiserende dr. spesialist 5) Trygdekontor 6) A-etat 7) Bedriftshelsetjeneste 8) Annet 9) Uten henvisning Merk: I punkt 4 kan det ikke står Praktiserende legespesialist da ordet lege vil gjøre at det i NPR rapporten vil stå 3 istedenfor 4. Når kontakt er valgt, er feltene 11 og 13 utfylt med valgte kontaktinfo. Kategorier i nedtrekksmenyen i Henvist fra samsvarer med kategorier i kontaktregisteret. Felt 12 Ankomst fra Gjelder pasienter henvist spesifikt gjennom avtalen om raskere behandling av sykmeldte. For finansiering av oppholdene er avgjørende at disse pasientene merkes spesielt. 1) Annen institusjon 2) Vanlig bosted 8) Sykelønnsprosjekt (NAV) 9) Sykelønnsprosjekt (RHF) Oppdatert Versjon: Side 6

7 Felt 13 Hvilken institusjon henvist fra Skal være utfylt med gyldig 9- sifret organisasjonsnummer hvis Henvist fra (felt 11) har verdien 1 eller verdien 2 Se felt 11. Felt 14 Utskrevet til Er pasienten utskrevet til annen institusjon eller til bosted 1) Annen institusjon 2) Vanlig bosted 3) Som død Ved 1) Annen institusjon, gjelder samme framgangsmåte som i punkt 11. Felt 15 Mottakende instans Skal være utfylt med gyldig 9- sifret organisasjonsnummer hvis Utskrevet til (felt 13) har verdien 1 Organisasjonsnummeret hentes fra kontaktregisteret. Felt 16 Henvisning mottatt dato Datofelt som viser når telefonisk henvisning (fra sykehus) ble registrert i pasientadministrativt system, eller den dato skriftlig henvisning ble mottatt Datofelt basert på ååååmmdd For å slette, trykk det røde krysset. Felt 17 Henvisning vurdert av Er henvisningen vurdert av lege eller flerfaglig inntaksteam? 1) Vurdert av lege 2) Vurdert av flerfaglig team, inkludert lege 3) Lege ikke deltatt i vurderingen Oppdatert Versjon: Side 7

8 Felt 18 Innskrivingsdato Datofelt som viser når pasienten ble innskrevet i institusjonen. Inn- og utskrivingsdato hentes enten fra: 1. Rombooking Datofelt basert på ååååmmdd 2. Serier Innstillingen gjøres i Administrator. Felt 19 Inn-diagnose/ Hoveddiagnose ICD-10 Hoveddiagnose. Diagnose satt av henvisende instans. Feltet er en direkte overføring av opplysninger fra søknaden fra henvisende instans. Dersom ICD-10-kode ikke er oppgitt i henvisningen, skal feltet være tomt. Institusjonen skal ikke lage egne koder her, det kommer i egne felt for Utdiagnoser (feltene 26 og 27) Personalia/Serier i feltet Henvisning/Primær: Se til at diagnosekodeverket ICD-10 er valgt: Kun 1 en - diagnose i feltet. Felt 20 Inn-diagnose/ Hoveddiagnose ICPC Hoveddiagnose. Diagnose satt av henvisende instans. Dette feltet brukes kun hvis henvisningen ikke inneholder hoveddiagnose i ICD-10 format. Som felt 20, velg diagnosekodeveket ICPC. Feltet blir en direkte overføring av opplysninger fra søknaden fra henvisende instans. Dersom ICPC ikke er oppgitt, skal feltet være tomt. Kun 1 en - diagnose i feltet. Oppdatert Versjon: Side 8

9 Felt 21 NCSP-kode Operasjonstype. Kode satt av henvisende sykehus. Personalia/ Serieinfo: Kode innhentes fra operasjonsbeskrivelsen for det aktuelle inngrep som pasienten har gjennomgått. Om nødvendig må dokumentasjon innhentes fra sykehuset Felt 22 Operasjonsdato Datofelt som viser når pasienten ble operert (for lidelse som fører til oppholdet i opptreningsinstitusjonen). Se bilde felt 21. Datofelt basert på ååååmmdd Felt 23 Pasienten utskrevet dato Datofelt som viser når pasienten ble utskrevet av institusjonen Se beskrivelsen i felt 18 Datofelt basert på ååååmmdd Oppdatert Versjon: Side 9

10 Felt 24 og 25 Avbrutt opphold i opptreningsinstitusjon Hvis oppholdet i opptreningsinstitusjonen blir avbrutt ved at pasienten reinnlegges i sykehus og deretter kommer tilbake til opptreningsinstitusjonen, skal dette registreres som Avbrutt opphold. Personalia/ Serier: Registreringen skal gjøres i to separate felt, som viser Dato-ut (fra opptreningsinst.) og Datoinn (tilbake til opptreningsinst.) Felt 24 Avbrudd - Dato ut Datofelt som viser når pasienten ble overført fra opptreningsinst. for reinnleggelse i sykehus Datofelt basert på ååååmmdd Felt 25 Avbrudd - Dato inn Datofelt som viser når pasienten kom tilbake til opptreningsinstitusjonen Datofelt basert på ååååmmdd Felt 26 Ut-diagnose ICD-10 Diagnosekode satt av opptreningsinstitusjonen. Personalia/Serier i feltet Vår/Primær: Kode etter retningslinjer for koding i norsk ICD-10. Formålet med ICD-10 koden er å beskrive den tilstanden hos pasienten som førte til oppholdet på opptreningsinstitusjonen. Koden settes evt. som resultat av nødvendig utredning under oppholdet. Se til at diagnosekodeverket ICD-10 er valgt: Bruk stor forbokstav, ingen mellomrom eller tegn. Eksempelvis M160 Kun 1 en - diagnose i feltet. Oppdatert Versjon: Side 10

11 Felt 27 Bidiagnose 1 BIDIAGNOSE1 Diagnosekode satt av rehabiliteringsinstitusjonen. Diagnosen sees i sammenheng med hoveddiagnosen i Felt 26. Bidiagnosen beskriver forhold som i tillegg til hoveddiagnosen er relevante for pasientens tilstand. Personalia/Serier i feltet Vår/Sekundær. Ellers som i felt 26. Det er anledning å angi inntil syv bidiagnoser. Enkelte institusjoner har pasienter med doble diagnoser. Dette feltet kan benyttes til å registrere den diagnosen som ikke oppfattes som hoveddiagnose. Kun 1 en - diagnose i feltet. Bruk stor forbokstav, ingen mellomrom eller tegn. Eksempelvis M160 Felt 28 Bidiagnose 2 BIDIAGNOSE2 Felt 29 Bidiagnose 3 BIDIAGNOSE Felt 30 Bidiagnose 4 BIDIAGNOSE Felt 31 Bidiagnose 5 BIDIAGNOSE Felt 32 Bidiagnose 6 BIDIAGNOSE Felt 33 Bidiagnose 7 BIDIAGNOSE Se rettledning gitt i felt 27 Se rettledning gitt i felt 27 Se rettledning gitt i felt 27 Se rettledning gitt i felt 27 Se rettledning gitt i felt 27 Se rettledning gitt i felt 27 Oppdatert Versjon: Side 11

12 Felt 34 Ut-diagnose Rehabilitering sdiagnose Diagnosekode satt av opptreningsinstitusjonen: Primært skal kode Z5080 eller Z5089 anvendes hvis kravene for bruk av disse er oppfylt. Her gjelder bl.a. følgende regler: Personalia/ Serier: Z5080 Kompleks rehabilitering: Krav om 6 helsefaggrupper involvert i behandlingen. Krav om bruk av individuell behandlingsplan, krav om samarbeid med andre etater. Flere andre krav, bl.a. skal rehabiliteringsarbeidet ledes av lege som har spesialutdannelse i fysikalsk medisin og rehabilitering. Z5089 Vanlig rehabilitering: Krav om 4 spesialiserte helsefaggrupper involvert i behandlingen. Krav om bruk av individuell behandlingsplan, krav om samarbeid med andre etater. For opphold som ikke oppfyller kravene til Z5080/Z5089, anvendes kodene Z500 Z507. Hvis ingen av disse passer, anvendes Z508 Se informasjonshefte Innsatsstyrt finansiering 2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet for detaljer. Z500 Rehabilitering etter hjertesykdom Z501 Annen fysikalsk behandling Z502 Rehabilitering av alkoholiker Z503 Rehabilitering av legemiddelmisbruker Oppdatert Versjon: Side 12

13 Z504 Psykoterapi, ikke klassifisert annet sted Z505 Taleterapi Z506 Ortoptisk trening (synsfunksjon) Z507 Arbeidsterapi og yrkesrettet rehabilitering, ikke klassifisert annet sted Z508 Behandling som omfatter bruk av annet spesifisert rehabiliteringstiltak Z5080 Kompleks rehabilitering Z5089 Vanlig rehabilitering Z509 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak Felt 35 Individuelt baserte delytelser Ensarta betegnelser på tilbud som de private aktørene tilbyr innen rehabilitering. Skal korrespondere med hovedårsak for henvisning Fylles ut dersom man har valgt Individuelt rettet i Verdien hentes fra feltet Tilbud gitt/for. Felt 36 Gruppebasert e delytelser Fylles ut dersom man har valgt Grupperettet i Verdien hentes fra feltet Tilbud gitt/for som i felt 35. Felt 37 Antall profesjonsgrupper Antall helseprofesjonsgrupper involvert i individuell behandling av denne pasienten i løpet av oppholdet. Henter antall ulike faggrupper angitt i feltet Henvist til i Personalia/Serier. Gjelder helsepersonell med minimum 3-årig høgskoleutdanning. Oppdatert Versjon: Side 13

14 Felt 38 Tverrfaglige møter Antall tverrfaglige møter med pasienten i løpet av oppholdet. Henter antall møter fra planlegger der funksjonen andre ansatte er benyttet. Gjelder møter som involverer minst 4 ulike grupper helsepersonell med minimum 3-årig høgskoleutdanning Kriteriet er at det må være behandlere fra minst fire ulike faggrupper som deltar. Hvis ikke blir ikke møtet telt i NPRrapporten. Det er opp til institusjonen selv å påse at deltakerne tilhører faggrupper med minimum 3-årig høgskoleutdanning. Oppdatert Versjon: Side 14

15 Kjøre ut rapport NPR-rapportering er tilgjengelig i Extensor Rapportering, og befinner seg under Spesielle rapporter. Klikk på den, og velg Åpne rapport. Nede til høyre på skjermen vil det da dukker opp et statusvindu, som vil stå der til programmet har hentet inn alle aktuelle data. Når innhenting av data er ferdig, vises kontroll-vinduet: Krysser man av for dette alternativet kommer også dag/ambulerende pasienter med på NPR-rapporten. Det vil vises en linje per planlegger oppføring for den enkelte dagpasient. Det vil si at om en dagpasient har 20 behandlinger i løpet av perioden man definerer i NPR-rapporten, så vil det vises 20 linjer med den samme informasjonen i kontrollvinduet. Krysser man av for dette alternativet vises den kun 1 linje per rombooking. Dvs. at om en pasient bytter rom i løpet av oppholdet, så vises det allikevel kun en linje for den aktuelle serien, og ikke en linje for hver av de 2 rombookingene. Oppdatert Versjon: Side 15

16 Legg også spesielt merke til følgende: Noen kolonner har lys, blå skrift. Data i disse kolonnene kan ikke redigeres direkte i oversikten. Kolonner med hvit skrift kan data redigeres i. For å muliggjøre redigeringen, må man sette hake på hengelåsen i øvre, høyre hjørne av vinduet. Normalt vises perioden i fjor fra januar til mars, mens fra mars og ut vises i år. Perioden kan angis i dato-boksene. Endrer man perioden, må rapporten oppfriskes. I feltet merket med en grønn sirkel nederst i vinduet fylles det inn virksomhetens kontaktperson. Sortering av informasjon Dersom man ønsker å sortere informasjonen etter en spesiell kolonne, klikker man på kolonneoverskriften til ønsket kolonne. Informasjonen vises vekselsvis stigende og synkende - alt etter hvor mange ganger man klikker på samme kolonne. Filtrering av informasjon Det er mulig å gjøre synlig bare et utvalg av oppføringene, slik at man bl.a. kan gjøre masseoppdatering på disse. For å filtrere informasjonen - klikk med høyre museknapp på ønsket kolonne (informasjon man ønsker å filtrere). Det dukker opp et lite vindu oppe til venstre i oversikten. I dette vises en liste med alle ulike verdier i oversikten. De oppføringene som er haket av, er de som vises. Ønsker du å skjule oppføringer av en gitt verdi, tar du bort haken for denne. Du kan også skjule og vise alle på en gang med knappene Alle og Ingen. Når du har valgt informasjonen du ønsker å vise/skjule, klikker du på Bruk filter. Filtervinduet forsvinner når du klikker på Avbryt. Dersom du ønsker å endre filteret, eller fjerne det, høyreklikker du igjen på en av kolonneoverskriftene. Redigering av informasjon Se først til at du har satt hake på hengelåsen (øvre, høyre hjørne). Dette er lagt inn for å sikre at redigering skal være mest mulig viljestyrt. Husk at du bare kan gjøre endringer i de hvite kolonnene (de med hvit tekst i kolonneoverskriften). For å velge hvilke rader du ønsker å redigere, kan du sortere, og filtrere deg fram til ønsket informasjon, og deretter markere de cellene du ønsker å gjøre endringer i. Når alle aktuelle celler er valgt, skriver du rett og slett inn informasjonen. Redigeringen starter ved første tastetrykk. Når du har skrevet inn den informasjonen du ønsker, trykker du <Enter>, og samtlige celler du markerte vil da fylles med den informasjonen du skrev inn. Disse endringene lagres umiddelbart - uten at du blir advart eller stilt spørsmål, så det gjelder å skrive riktig. Dersom du synes det er bedre å redigere informasjonen i Personalia, kan du dobbeltklikke på en oppføring. Vedkommende pasient vil da velges i hovedvinduet av Extensor 05. Dermed får du også tilgang til å redigere informasjonen i de blå kolonnene. Oppdatert Versjon: Side 16

17 Generere Excel-filene Når du er ferdig med dine redigeringer, og alt er klart til innsending, kan du opprette Excel-filene ved å klikke på knappen Lag Excel-filer. Programmet vil da automatisk starte Excel i bakgrunnen, og fylle den ut med den informasjonen som skal sendes inn. Det vil dukke opp en statusmelding i nedre, høyre hjørne av skjermen. Når den er ferdig, dukker det opp to stk arbeidsbøker i to stk Excelvinduer. Den ene inneholder ID-meldingen, mens den andre inneholder aktivitetsdata. Skriv inn navn på institusjon, lagre og brenn filene på hver sin cd. Selv om innsendingen er avhengig av Excel, er det ikke sikkert du har Excel på den maskinen du er på nå. Hvis så er tilfelle kan du ikke klikke på Lag Excel-filer, men du må velge Lag semikolonseparerte tekstfiler. Disse kan du lagre og ta med det til en maskin med Excel - åpne i denne, lagre og brenne. Elektronisk innsending av NPR For å kunne sende inn filene til NPR elektronisk så må Dips Communicator være installert, og det må også være Norsk Helsenett etablert. Etter at dette er på plass så må en legge til NPR som partner i Dips Communicator. Når alt er konfigurert i Dips Communicator, så utføres NPR rapporten som vanlig i Extensor. Den eneste forskjellen er at filene skal ikke lagres på cd, men i ei ferdig definert mappe. Denne mappen må settes opp på forhånd i Dips Communicator. Husk at begge filene skal lagres i samme mappe, både xml og Excel filen. Dermed vil filen bli sendt automatisk ved neste sending, som er ca hver halvtime. Oppdatert Versjon: Side 17

18 Dips communicator vil sende disse filene i to forskjellige forsendelser, så det er ikke nødvendig med noen manuell håndtering av filene etter at de er lagret i korrekt NPR mappe. Med andre ord veldig enkelt, lagre filene i NPR mappen, så vil Extensor og Dips Communicator ordne resten. Oppdatert Versjon: Side 18

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen. Selve rapporten består av to Excel-filer (en med data og en med

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 23.12.2015 av Richard Meløysund] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 7.5.2012 av Daniel Gjestvang] NPR- rapportering for rehabiliteringsinstitusjonene foregår i dag på et eget meldingsformat. Denne kjenner vi som flatfil i Excel

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27 6.Juli 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 HELFO... 6 Innkallingsmodulen... 6 Journal... 6 NPR... 7 NPR Behandlerkravmelding... 8 Personalia... 9 Planlegger... 11

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 03.02.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 19.02.2016 av Richard Meløysund] I NPR- meldingen skal man rapportere «aktiviteter» i tillegg til «opphold/serier». Det innebærer for eksempel at man på hver

Detaljer

Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon

Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon 1.25 01.01.2017 Innhold Nødvendige oppsett... 4 Oppsett... 5 Oppsett Administrator:... 5 Oppsett av samhandler Arbeids og Velferdsetaten...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 20.07.17, RSM HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer til å sende inn HELFO-oppgjøret.

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling (0515)

Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling (0515) Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. februar 2008 Foreløpig veileder Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. Innledning...2 2. Grupperettet pasientopplæring...2 2.1 Type

Detaljer

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608)

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 03.04.2014 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Denne rutinen beskiver

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til SYSVAK - Filimport [Oppdatert 16.04.2015 av Daniel Gjestvang] I forbindelse med innføring av meldeplikt for alle vaksiner fra 01. Januar 2011, er det behov for å kunne importere vaksinasjonsdata fra vaksinasjonssteder

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon august 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon august 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27.5 18.august 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 EDI (Elektronisk meldingshåndtering)... 6 HELFO... 7 Innkallingsmodulen... 7 Journal... 7 NPR... 8 NPR Behandlerkravmelding...

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Gi time til poliklinikk (0502)

Gi time til poliklinikk (0502) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 12.09.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Tildele pasienter

Detaljer

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Fagsjef Stab Helse Christian Fossum Sykehuset Innlandet HF Lovisenberg, 8. april 2015 Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Aller først må vi berømme den innsats

Detaljer

Talegjenkjenning. 2 Ansvar/målgruppe Utfører registrering: Den som til enhver tid bruker talegjenkjenning i DIPS.

Talegjenkjenning. 2 Ansvar/målgruppe Utfører registrering: Den som til enhver tid bruker talegjenkjenning i DIPS. Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 30.11.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Retningslinje Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Kallevik, Øygunn Leite 1 Hensikt/omfang

Detaljer

Åpne henvisninger uten planlagt kontakt

Åpne henvisninger uten planlagt kontakt Kategori: [ ] Gyldig fra: 05.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Kallevik, Øygunn Leite Bakgrunn Det er nødvendig med en regelmessig

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.25 6.februar 2017 Innhold NPR Behandlerkravmelding... 3 Planlegger... 3 Bedriftsjournal... 4 HELFO-Oppgjør... 8 NPR... 9 Journal... 9 Personalia... 10 Ansattes personalia...

Detaljer

Journal. Versjon 8.0

Journal. Versjon 8.0 Journal Versjon 8.0 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oversiktsbilde journalliste... 4 2.1 Filtrering på bruker.... 4 2.2 Filtrering på journaltype... 4 2.3 Filtrering på tjeneste... 5 2.4 Fanen Avgrensning...

Detaljer

Alle pasienter som gjennomgår det eller de inngrep som overvåkes ved sykehuset, skal inkluderes.

Alle pasienter som gjennomgår det eller de inngrep som overvåkes ved sykehuset, skal inkluderes. NOIS Rapportering [Oppdatert 28.02.2013 av Daniel Gjestvang] Formålet med NOIS er å forebygge infeksjoner gjennom en fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER WinMed Allmenn NPR versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Hensikt...3 Endringer...3

Detaljer

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ [Oppdatert 08.03.2017 av Daniel Gjestvang] Fra september 2016 krever HSØ en egen rapportering fra sine private samarbeidspartnere innen spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14.

Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14. Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14. Generelt... 2 Søk (ny)... 2 Søkeresultater... 3 Fravær og permisjoner... 4 Lagre søk... 4 Personalia... 5 Merknad i Personalia (ny)... 5 Team (ny)... 5 Foreslå

Detaljer

Registrere diagnoser og prosedyrer på innlagte pasienter (0516)

Registrere diagnoser og prosedyrer på innlagte pasienter (0516) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 19.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Korrekt registrering

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Utskriving fra sengepost (Psykiatri)(1304)

Utskriving fra sengepost (Psykiatri)(1304) Kategori: [ ] Gyldig fra: 29.06.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Pasienten skrives ut når sykehusoppholdet

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Hva jeg skal si noe om Organisasjon før og nå RESH eller FRESH Organisasjon før Organisasjon nå Matrise Adm. enhet Fag 1 Fag 2 Fag 3 Fag 4 Fag 5 Støtte

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygun Kallevik Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21 1.januar 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Grupper... 5 HELFO... 5 Integrasjoner... 5 Journal... 8 NPR... 9 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.21.2, og beskriver

Detaljer

Formål Sikre at medisinsk koding oppfyller gjeldende krav og danner godt grunnlag for analyse av virksomheten.

Formål Sikre at medisinsk koding oppfyller gjeldende krav og danner godt grunnlag for analyse av virksomheten. Dokument ID: 8260 Versjon: 5 Status: Godkjent Dokumenteier: Frank Becker Retningslinje Diagnosekoding ved Sunnaas sykehus HF 16: Pasientbehandling / Pasientadministrative rutiner Godkjent av: Frank Becker

Detaljer

Kilder: Innlagt døgn "annen" rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn "enkel (vanlig)" rehabilitering Z 50.89 DRG 462B.

Kilder: Innlagt døgn annen rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn enkel (vanlig) rehabilitering Z 50.89 DRG 462B. Rehabilitering v/ omsorg eller innleggelse. Gruppebasert Poliklinisk. Individuell og gruppebasert "kompleks" "enkel (vanlig)" "annen" Dag Opplæringsprogram med informasjon om sykdommen, behandlingsformer,

Detaljer

Import av virksomhetssertifikater for signering av refusjonskrav til Helfo (NPR Behandlerkravmelding)

Import av virksomhetssertifikater for signering av refusjonskrav til Helfo (NPR Behandlerkravmelding) Import av virksomhetssertifikater for signering av refusjonskrav til Helfo (NPR Behandlerkravmelding) Før du begynner: finn frem virksomhetssertifikatene (soft-sertifikater, dvs. sertifikat utgitt som

Detaljer

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Gruppeaktiviteter En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Oppdatert 02.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33 00 E-post: firmapost@extensor.no WEB: www.extensor.no Side 1 av 11 Gruppeaktiviteter

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 15.07.16, RSM HELFO-modulen erstatter den gamle NAV-modulen fra og med versjon 1.15 av Extensor. HELFOmodulen kan brukes av leger, fysioterapeuter,

Detaljer

Prosjektmodulen. [Oppdatert av Daniel Gjestvang]

Prosjektmodulen. [Oppdatert av Daniel Gjestvang] Prosjektmodulen [Oppdatert 23.01.2017 av Daniel Gjestvang] Prosjektmodulen er en helt ny modul som offisielt ble introdusert i versjon 1.24 av Extensor. Denne modulen krever en aktivering i lisensen. Dersom

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.18 Bodø, 19. september 2012 Innhold Planlegger... 2 Journal... 3 NPR-rapportering... 4 Regnskap/HELFO-oppgjør... 5 Outlook-synkronisering... 5 Bedriftsjournal... 5

Detaljer

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ [Oppdatert 17.08.2016 av Daniel Gjestvang] Fra september 2016 krever HSØ en egen rapportering fra sine private samarbeidspartnere innen spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.26 3.mai 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 Helfo... 3 Journal... 4 NPR... 5 Personalia... 5 Planlegger... 6 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.26.3, og beskriver

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.

Versjonsbrev - versjon 1.15. Versjonsbrev - versjon 1.15. Generelt... 3 Viktig... 3 Partner i Helsenettet... 3 Kryptering av database... 3 Arkivering hos Riksarkivet... 3 Søk på pasient... 4 Nytt søkevindu... 4 Online Booking(Nyhet)...

Detaljer

Sengepostliste egenskaper (0415)

Sengepostliste egenskaper (0415) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Sengepostlisten i

Detaljer

Tilgangsstyring (grønnlys) (1101)

Tilgangsstyring (grønnlys) (1101) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 25.04.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Denne rutinen skal

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

Opprette og sende ut epikrise,sluttrapport - BUP

Opprette og sende ut epikrise,sluttrapport - BUP Kategori: [ ] Gyldig fra: 18.03.2013 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Leite Kallevik Bakgrunn Forskrift om pasientjournal 9:

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Kodeveileder. Vi sa det var umulig, men han ville ikke høre!

Kodeveileder. Vi sa det var umulig, men han ville ikke høre! Kodeveileder Vi sa det var umulig, men han ville ikke høre! Hvordan kan kontorfaglig helsepersonell bidra? Kunnskaper Medisinsk terminologi Økonomi Regelverk og retningslinjer i ISF systemet Hjelpemidler

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Opus Systemer AS 2015

Opus Systemer AS 2015 2015 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Prislister 1.1 1.2 1.3... 4 Ny prisliste... 6 Lag ny prislinje... 7 Endre/Slette prislinje 3 Stikkordsregister 0 Prislister 3 1 Prislister For å koble

Detaljer

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU Helsenorge.no Oppgaver med forklaring Steg 1: Logg inn på Helsenorge.no med BankID Resepter Oppgave 1: Hvor mange aktive resepter har du? - Trykk på firkanten med Resepter på forsiden - Bla nedover på

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer