Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall"

Transkript

1 Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr. 3, 9, 31 og 81 jf. delegeringsvedta av 8.juli 1983 nr Salig vireområde Forsriften gjelder forurensningslovens anvendelse på stråling fra radioative stoffer som er eller an være til sade eller ulempe for miljøet. Forsriften gjelder også radioativt avfall jf Definisjoner I denne forsriften menes med a) radioativt stoff: stoff som sender ut alfa-, beta- eller gammastråling, b) radioativ forurensning: stråling fra radioative stoffer som er eller an være til sade eller ulempe for miljøet. Dette omfatter også stråling fra naturlig foreommende radioative stoffer når menneselig fører til øt stråleesponering av menneser eller miljø, c) radioativt avfall: løsøregjenstander eller stoffer som regnes som avfall etter forurensingsloven 27 første ledd, og inneholder eller er forurenset med radioative stoffer med spesifi som er større eller li verdiene angitt i vedlegg I bostav a, d) deponeringsplitig radioativt avfall: radioativt avfall med større eller li verdier for total og spesifi enn angitt i vedlegg I bostav b. Statens strålevern bestemmer i tvilstilfeller hva som anses som radioativt avfall, herunder deponeringsplitig radioativt avfall. 3. Forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Forurensningsloven gjelder for radioativ forurensning og radioativt avfall med unnta av 21 til 26, 30, 32a, 34 til 37 og 43 til 47. Forsrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforsriften) apittel 16 og apittel 17 og forsrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforsriften) 36-1 til 36-7, til og apittel 41 gjelder for radioativ forurensning og radioativt avfall. 4. Tillatelse til radioativ forurensning Statens strålevern an gi tillatelse etter forurensningsloven 11 til virsomhet som medfører eller an medføre radioativ forurensning, og fastsette nærmere vilår etter forurensningsloven 16 for å motvire at radioativ forurensning fører til sader eller ulemper. Virsomhet som medfører eller an medføre tilførsel av radioative stoffer med total eller spesifi som er større eller li verdiene angitt i vedlegg II, sal i relasjon til forurensningsloven 8 siste ledd alltid anses å medføre nevneverdige sader eller ulemper og an ie finne sted uten tillatelse etter forurensningsloven Håndtering av radioativt avfall Radioativt avfall sal håndteres i samsvar med forsrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforsriften) apittel 16. 1

2 6. Unnta Departementet, eller den departementet bemyndiger, an i særsilte tilfeller gjøre unnta fra bestemmelsene i denne forsriften. 7. Irafttredelse Forsriften trer i raft 1. januar Overgangsbestemmelser for rav om tillatelse Virsomhet som rever tillatelse etter forurensningsloven 11 jf. 4 i denne forsriften, sal søe Statens strålevern om tillatelse så snart som mulig og senest innen 1. januar Vedta og godjenninger gitt i medhold av forsrift 21. november 2003 nr om strålevern og bru av stråling 5 bostavene o, p eller q og apittel V gjelder til de er erstattet av tillatelse etter forurensningsloven, men er ie i noe tilfelle gyldige etter 1. januar Virsomhet som rever tillatelse etter forurensningsloven 11 jf. 4 i denne forsriften og som er igangsatt før forsriften trer i raft, men som ie har hatt godjenning etter forsrift 21. november 2003 nr om strålevern og bru av stråling 5 bostavene o, p eller q og apittel V, an fortsette til de får tillatelse, men ie i noe tilfelle etter 1. januar Statens strålevern an gi pålegg om at virsomhet som nevnt i første ledd lievel må søe om tillatelse innen en ortere frist og bestemme at virsomheten er ulovlig etter en fastsatt dato, dersom pålegget ie etterommes. 9. Samtidige endringer i andre forsrifter 1. I forsrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforsriften) gjøres følgende endringer: 1-1 tredje ledd sal lyde: Bestemmelsene i dette apitelet omfatter ie EE- avfall i form av apslede radioative ilder som returneres i henhold til forsrift dd.mm.åååå nr. om strålevern og bru av stråling (strålevernforsriften) 13 første ledd. 9-2 ny bostav e sal lyde: e) deponering av radioativt avfall 9-3 bostav d sal lyde: radioativt avfall: radioativt avfall i henhold til 2 bostav c i forsrift dd.mm.åååå nr. om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall, 9-4 bostav c sal lyde: avfall som under forholdene i et deponi må anses som esplosivt, etsende, osiderende, meget brannfarlig eller brannfarlig jf. vedlegg 3 til apittel 11 om farlig avfall, Nytt apittel 16 sal lyde: Kapittel 16: Radioativt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 20, 29 og Formål Bestemmelsene i dette apitlet har til formål å sire at radioativt avfall tas hånd om på en sli måte at det ie saper forurensning eller sade på menneser eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensitsmessig og forsvarlig system for håndtering av radioativt avfall. 2

3 16-2. Vireområde Bestemmelsene i dette apitlet gjelder oppbevaring, levering og håndtering av radioativt avfall Definisjoner I dette apitlet menes med a) avfall: asserte løsøregjenstander eller stoffer som definert i forurensningsloven 27. b) radioativt avfall: avfall i henhold til 2 bostav c i forsrift dd.mm.åååå nr. om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall. c) deponeringsplitig radioativt avfall: radioativt avfall i henhold til 2 bostav d i forsrift dd.mm.åååå nr. om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall. d) håndtering: en fellesbetegnelse for motta, mellomlagring, behandling og annen disponering av radioativt avfall, f) motta: et tilbud, stasjonært eller mobilt, hvor avfallsbesitter eller innsamler an levere radioativt avfall, g) behandling: fysise/jemise/biologise prosesser som er nødvendige eller hensitsmessige for disponering av avfallet, h) disponering: endelig anbringelse av radioativt avfall f.es. i form av forbrenning, gjenvinning eller ontrollert deponering Forsvarlig oppbevaring mv. av radioativt avfall Radioativt avfall sal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer radioativt avfall, sal treffe nødvendige tilta for å unngå fare for forurensning eller sade på menneser eller dyr. Radioativt avfall sal ie blandes sammen med annet avfall og ulie typer radioativt avfall sal ie sammenblandes dersom dette an medføre fare for forurensning eller sape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Det ie er tillatt å fortynne radioativt avfall med den hensit å omme under grensene for radioativt avfall i vedlegg I til forsrift dd.mm.åååå nr. om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Tillatelse til håndtering av radioativt avfall Den som håndterer deponeringsplitig radioativt avfall sal ha tillatelse fra Statens strålevern. Den som har tillatelse til å håndtere farlig avfall etter 11-6 i denne forsriften an håndtere radioativt avfall som ie er deponeringsplitig. Den som ie har tillatelse til å håndtere farlig avfall etter 11-6 i denne forsriften, men som lievel håndterer radioativt avfall som ie er deponeringsplitig, sal ha tillatelse fra Statens strålevern Unnta fra ravet om tillatelse Krav om tillatelse etter 16-5 gjelder ie for a)virsomhet som har tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11 til håndtering av deponeringsplitig radioativt avfall fra egen virsomhet, b) forhandler som tar imot radioativt avfall fra tilsvarende produter som forhandleren omsetter, jf denne forsrifts apittel 1 og forsrift dd.mm.åååå nr om strålevern og bru av stråling (strålevernforsriften) 13 første ledd Leveringsplit 3

4 Virsomhet hvor det oppstår deponeringsplitig radioativt avfall, sal levere dette til den som etter 16-5 og 16-6 an håndtere deponeringsplitig radioativt avfall. Radioativt avfall som ie er deponeringsplitig sal leveres a) til den som har godjenning eller tillatelse fra Statens strålevern til å håndtere avfallet, b) til den som etter 16-5 annet ledd an håndtere avfallet eller c) i henhold til returordninger for apslede radioative stråleilder jf strålevernforsriften 13 første ledd. Det radioative avfallet sal leveres minst 1 gang pr. år. Ved nedleggelse av virsomhet eller driftsstans utover 3 måneder inntrer leveringspliten umiddelbart. Leveringspliten gjelder ie virsomhet som med tillatelse etter forurensningsloven 11 behandler eller disponerer eget radioativt avfall. Unntaet fra leveringspliten gjelder bare det tillatelsen etter forurensningsloven 11 omfatter Meldeplit ved onurs Når det åpnes onurs i virsomhet hvor det oppbevares radioativt avfall, pliter bostyrer stras å gi melding til Statens strålevern om typer og mengder radioativt avfall som blir etterlatt Virsomhetenes delarasjonsplit om avfallets innhold Virsomhet som leverer radioativt avfall sal gi tilstreelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egensaper, sli at den videre håndteringen av avfallet an sje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres, sal virsomheten fylle ut et delarasjonssjema som er godjent av Statens strålevern. Emballasjen sal meres tydelig med delarasjonssjemaets løpenummer. Meringen må tåle fysise og limatise påvirninger Pliter for den som håndterer radioativt avfall Den som håndterer radioativt avfall, er ansvarlig for å påse at avfallet som mottas fra virsomheter, er delarert og sal sørge for at delarasjonssjema følger alle leveranser ved viderelevering. Den som først mottar delareringsplitig radioativt avfall, sal senest innen den 15. i etterfølgende måned oversende gjenpart av utfylt delarasjonssjema til Statens strålevern eller den Statens strålevern utpeer. Den som har tillatelse til å håndtere radioativt avfall som ie er deponeringsplitig etter 16-5 annet ledd i denne forsriften sal årlig rapportere om avfallet til Statens strålevern. Statens strålevern an fastsette nærmere retningslinjer for rapporteringen. Statens strålevern eller den Miljøverndepartementet bemyndiger an fastsette gebyr for delarasjon av radioativt avfall Esport av radioativt avfall Esport av radioativt avfall rever tillatelse fra Statens strålevern. Det an fastsettes vilår for sli tillatelse. Tillatelse til esport av radioativt avfall an bare gis dersom a) det vurderes som nødvendig for å sire en miljømessig forsvarlig behandling av det radioative avfallet ut fra en samlet vurdering av tilgjengelige behandlingsløsninger i Norge, avfallets besaffenhet og miljørisio ved ulie alternativer b) myndighetene i import-, og eventuelt transittland, har gitt tillatelse til motta av avfallet og eventuelt til transitt c) det an doumenteres at avfallet vil bli tatt miljømessig forsvarlig hånd om på bestemmelsesstedet 4

5 d) esportøren påtar seg fullt ansvar fram til avfallet er overtatt av den som sal ta hånd om det på bestemmelsesstedet. Tillatelse an ie gis til esport av radioativt avfall til a) områder sør for 60 grader sørlig bredde b) stat som har forbud mot import av radioativt avfall i sin lovgivning c) stat som ie er part i IAEA Fellesonvensjon om sierhet ved håndtering av brut jernebrensel og sierhet ved håndtering av radioativt avfall. Esportøren sal gi Statens strålevern melding når sluttbehandling er gjennomført på bestemmelsesstedet. Viser det seg at avfallet lievel ie blir miljømessig forsvarlig håndtert på bestemmelsesstedet, sal esportøren ta avfallet tilbae. Kasserte apslede radioative ilder som returneres i henhold til forsrift dd.mm.åååå nr om strålevern og bru av stråling (strålevernforsriften) 13 første ledd trenger ie tillatelse etter første ledd. Kravene i fjerde og femte ledd gjelder lievel. Esport av offshoreinstallasjoner som inneholder både radioativt avfall og farlig avfall rever un tillatelse fra Klima- og forurensningsdiretoratet etter apittel 13 om grenseryssende transport av avfall og rådsforordning 1310/2006. Klima- og forurensningsdiretoratet sal innhente en uttalelse fra Statens strålevern om esporten av det radioative avfallet før tillatelse til esport an gis Import av radioativt avfall Import av radioativt avfall rever tillatelse fra Statens strålevern. Det an fastsettes vilår for sli tillatelse. Tillatelse til import av radioativt avfall an bare gis dersom det foreligger tungtveiende grunner og det esisterer miljømessig forsvarlige løsninger for å håndtere og behandle avfallet i Norge hos virsomhet som har ledig apasitet og nødvendige tillatelser etter nors regelver. Import av offshoreinstallasjoner som inneholder både radioativt avfall og farlig avfall rever un tillatelse fra Klima- og forurensningsdiretoratet etter apittel 13 om grenseryssende transport av avfall og rådsforordning 1310/2006. Klima- og forurensningsdiretoratet sal innhente en uttalelse fra Statens strålevern om importen av det radioative avfallet før tillatelse til import an gis Tilsyn/ontroll Statens strålevern eller den Miljøverndepartementet bemyndiger fører tilsyn med radioativt avfall etter bestemmelsene i dette apitlet Unnta I særlige tilfeller an Statens strålevern eller den Miljøverndepartementet bemyndiger gjøre unnta fra dette apitlet sal lyde: Reglene om opplysningsplit i forurensningsloven 49 og produtontrolloven 5 gjelder tilsvarende for så vidt det er nødvendig for å ontrollere og sire overholdelse av bestemmelser i denne forsriften. Klima- og forurensningsdiretoratet, Statens strålevern, Fylesmannen og ommunen an gi pålegg om å gi opplysninger innenfor sine myndighetsområder etter forsriften sal lyde: Klima- og forurensningsdiretoratet, Statens strålevern eller den Miljøverndepartementet bemyndiger fører tilsyn med at bestemmelser i denne forsriften og vedta truffet i medhold av forsriften overholdes innenfor sine myndighetsområder sal lyde: 5

6 Klima- og forurensningsdiretoratet, Statens strålevern eller den Miljøverndepartementet bemyndiger an gjøre unnta fra denne forsriften innenfor sine myndighetsområder nytt fjerde ledd sal lyde: Vedta truffet av Statens strålevern i medhold av bestemmelsene i denne forsriften an pålages til Miljøverndepartementet sal nytt 5 ledd lyde: nåværende fjerde ledd blir femte ledd 17-6 sal lyde: For å sire at bestemmelsene i denne forsriften eller vedta i medhold av denne forsriften blir gjennomført, an Klima- og forurensningsdiretoratet, Statens strålevern, Fylesmannen og ommunen treffe vedta om tvangsmult i medhold av forurensningsloven 73 eller produtontrolloven 13 innefor sine myndighetsområder etter forsriften nytt siste puntum sal lyde: Statens strålevern er tildelt myndighet for det som angår radioativ forurensning og radioativt avfall jf. 4 og 5 i forsrift dd.mm.åååå nr. om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall. 2) I forsrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforsriften) gjøres følgende endringer: 41-2 sal lyde: Reglene om opplysningsplit i forurensningsloven 49 og produtontrolloven 5 gjelder tilsvarende for så vidt det er nødvendig for å ontrollere og sire overholdelse av bestemmelsene i denne forsriften. Klima- og forurensningsdiretoratet, Statens strålevern, Fylesmannen og ommunen an gi pålegg om opplysningsplit innenfor sine myndighetsområder etter forsriften sal lyde: Klima- og forurensningsdiretoratet, Statens strålevern, eller den Miljøverndepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forsriften og vedta truffet i medhold av forsriften overholdes innenfor sine respetive myndighetsområder. Sjøfartsdiretoratet fører tilsyn med bestemmelsene i apitlene 20 og sal lyde: Klima- og forurensningsdiretoratet, Statens strålevern eller den Miljøverndepartementet bemyndiger, an gjøre unnta fra denne forsriften innenfor sine respetive myndighetsområder nytt fjerde ledd: Vedta truffet av Statens strålevern i medhold av bestemmelsene i denne forsriften og innenfor Statens stråleverns myndighetsområde an pålages til Miljøverndepartementet sal lyde: Nåværende fjerde til sjette ledd blir femte til syvende ledd 41-6 sal lyde: For å sire at bestemmelsene i denne forsriften eller vedta i medhold av forsriften blir gjennomført, an Klima- og forurensningsdiretoratet, Statens strålevern, Fylesmannen og ommunen treffe vedta om tvangsmult i medhold av forurensningsloven 73 eller produtontrolloven 13 innenfor sine myndighetsområder etter forsriften nytt siste puntum sal lyde: Statens strålevern er tildelt myndighet for det som angår radioativ forurensning og radioativt avfall jf. 4 og 5 i forsrift dd.mm.åååå nr. om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall. 6

7 Vedlegg I Radioativt avfall jf. 2 Vedlegg 1 bostav a fastsetter nedre grenser for hva som er radioativt avfall. Vedlegg 1 bostav b fastsetter hva som er deponeringsplitig radioativt avfall. a) for radioativt avfall Verdiene i tabellen nedenfor viser spesifi (Bq/g) for radioativt avfall. Avfall med spesifi større eller li verdiene i tabellen sal regnes som radioativt avfall. Dersom avfallet inneholder ulie radionulider, er avfallet å betrate som radioativt dersom summen av forholdet mellom spesifi for hver radionulide og den tilsvarende verdien i tabellen, er større eller li 1: C C e, 1 der C = spesifi for radionulide C e, = grenseverdi for spesifi til radionulide fra tabell Radionuli de (Bq/g) H Be C O F Na Na Si P P S Cl Cl Ar Ar K K K Ca Ca Sc Radionuli de (Bq/g) Sc Sc V Cr Mn Mn Mn-52m 10 1 Mn Mn Mn Fe Fe Fe Co Co Co Co Co-58m 10 4 Co Co-60m 10 3 Co Radionuli de (Bq/g) Co-62m 10 1 Ni Ni Ni Cu Zn Zn Zn-69m 10 1 Ga Ge As As As As Se Br Kr Kr Kr Kr Kr

8 Radionuli de (Bq/g) Kr-83m 10 5 Kr Kr-85m 10 3 Kr Kr Rb Sr Sr-85m 10 2 Sr-87m 10 2 Sr Sr-90 a 10 0 Sr Sr Y Y Y-91m 10 2 Y Y Zr-93 a 10 1 Zr Zr Nb-93m 10 2 Nb Nb Nb Nb Mo Mo Mo Mo Tc Tc-96m 10 3 Tc Tc-97m 10 2 Tc Tc-99m 10 2 Ru Ru Ru Ru-106 a 10-1 Radionuli de (Bq/g) Rh-103m 10 4 Rh Pd Pd Ag Ag-110m 10-1 Ag Cd Cd Cd-115m 10 2 In In-113m 10 2 In-114m 10 1 In-115m 10 2 Sn Sn Sb Sb Sb Te-123m 10 0 Te-125m 10 3 Te Te-127m 10 1 Te Te-129m 10 1 Te Te-131m 10 1 Te Te Te-133m 10 1 Te I I I I I I I I I Radionuli de (Bq/g) I Xe-131m 10 4 Xe Xe Cs Cs Cs Cs-134 a 10-1 Cs-134m 10 3 Cs Cs Cs-137 a 10 0 Cs Ba Ba-140 a 10 0 La Ce Ce Ce Ce-144 a 10 1 Pr Pr Nd Nd Pm Pm Sm Sm Eu Eu-152m 10 2 Eu Eu Gd Gd Tb Dy Dy Ho Er Er

9 Radionuli de (Bq/g) Tm Tm Yb Lu Hf Ta W W W Re Re Os Os Os-191m 10 3 Os Ir Ir Ir Pt Pt-193m 10 3 Pt Pt-197m 10 2 Au Au Hg Hg-197m 10 2 Hg Tl Tl Tl Tl Pb Bi Bi Po Po Po Pb-210a 10 0 At Radionuli de (Bq/g) Pb-212 a 10 0 Bi Bi-212 a 10 0 Po Rn-220 a 10 0 Rn-222 a 10 0 Ra-223 a 10 0 Ra-224 a 10 0 Ra Ra-226 a 10 0 Th-226 a 10 3 Ra Ra-228 a 10 0 Ac Th Th-228 a 10 0 Th-229 a 10-1 Pa Th Th Th-nat (inl. Th- 232) a 10 0 Pa Th-234 a 10 1 Pa U-230 a 10 1 U U-235 a 10 0 U-238 a 10 0 U-nat a 10 0 U U-232 a 10-1 U U U U U U-240 a 10 0 Radionuli de (Bq/g) Np-237 a 10 0 Np Np Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Am Am Am-242m a 10-1 Am-243 a 10-1 Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm B Cf Cf Cf Cf Cf Cf Cf Cf Es Es Es-254m 10 1 Fm Fm

10 a Radionulider i lievet med datterproduter som nevnt i tabell etter vedlegg II. Ativitetsgrensene i tabellen refererer seg til modernuliden alene, men strålebidraget fra datterprodutene er tatt hensyn til i fastsettelsen av sgrensen for modernuliden. b) og spesifi for deponeringsplitig radioativt avfall Verdiene i tabellen viser spesifi (Bq/g), og den totale, for hva som anses som deponeringsplitig avfall, jf. 2 bostav d. Deponeringspliten fordrer at både total og spesifi er større eller li verdiene. Det er virsomhetens forventede, totale avfall i løpet av et år som sal legges til grunn ved virsomhetens vurdering av deponeringspliten. Dersom avfallet inneholder flere radionulider, er avfallet deponeringsplitig dersom summen av forholdet mellom spesifi for hver radionulide og den tilsvarende verdien i tabellen, og summen av forholdet mellom for hver radionulide og den tilsvarende verdien i tabellen er større eller li 1: C A der C = spesifi for radionulide C e, 1 og 1 A C e, = grenseverdi for spesifi til radionulide A = for radionulide A e, = grenseverdi for til radionulide e, Radionulide (Bq/g) H Be C O F Na Na Si P Radionulide (Bq/g) P S Cl Cl Ar Ar K K K

11 Radionulide (Bq/g) Ca Ca Sc Sc Sc V Cr Mn Mn Mn-52m Mn Mn Mn Fe Fe Fe Co Co Co Co Co-58m Co Co-60m Co Co-62m Ni Ni Ni Cu Zn Zn Zn-69m Ga Radionulide (Bq/g) Ge As As As As Se Br Kr Kr Kr Kr Kr Kr-83m Kr Kr-85m Kr Kr Rb Sr Sr-85m Sr-87m Sr Sr-90 a Sr Sr Y Y Y-91m Y Y Zr-93 a Zr Zr-97 a

12 Radionulide (Bq/g) Nb-93m Nb Nb Nb Nb Mo Mo Mo Mo Tc Tc-96m Tc Tc-97m Tc Tc-99m Ru Ru Ru Ru-106 a Rh-103m Rh Pd Pd Ag Ag-110m Ag Cd Cd Cd-115m In In-113m In-114m In-115m Radionulide (Bq/g) Sn Sn Sb Sb Sb Te-123m Te-125m Te Te-127m Te Te-129m Te Te-131m Te Te Te-133m Te I I I I I I I I I I Xe-131m Xe Xe Cs Cs Cs

13 Radionulide (Bq/g) Cs-134m Cs-134 a Cs Cs Cs-137 a Cs Ba Ba-140 a La Ce Ce Ce Ce-144 a Pr Pr Nd Nd Pm Pm Sm Sm Eu Eu-152m Eu Eu Gd Gd Tb Dy Dy Ho Er Er Radionulide (Bq/g) Tm Tm Yb Lu Hf Ta W W W Re Re Os Os Os-191m Os Ir Ir Ir Pt Pt-193m Pt Pt-197m Au Au Hg Hg-197m Hg Tl Tl Tl Tl Pb Pb-210 a

14 Radionulide (Bq/g) Pb-212 a Bi Bi Bi Bi-212 a Po Po Po Po At Rn-220 a Rn-222 a Ra-223 a Ra-224 a Ra Ra-226 a Ra Ra-228 a Ac Th-226 a Th Th-228 a Th-229 a Th Th Th-nat (inl. Th-232) a Th-234 a Pa Pa Pa U-230 a U Radionulide (Bq/g) U-232 a U U U-235 a U U U-238 a U-nat a U U U-240 a Np-237 a Np Np Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Am Am Am-242m a Am-243 a Cm Cm Cm Cm

15 Radionulide (Bq/g) Cm Cm Cm B Cf Cf Cf Cf Cf Radionulide (Bq/g) Cf Cf Cf Es Es Es-254m Fm Fm a Radionulider i lievet med datterproduter som nevnt i tabell etter vedlegg II. Ativitetsgrensene i tabellen refererer seg til modernuliden alene, men strålebidraget fra datterprodutene er tatt hensyn til i fastsettelsen av sgrensen for modernuliden. 15

16 Vedlegg II Tilførsel av radioative stoffer som alltid trenger tillatelse, jf. 4 annet ledd Virsomhet som medfører tilførsel av radioative stoffer med en total, eller spesifi (Bq/g) som er større eller li verdiene i dette vedlegget, må alltid ha tillatelse jf. 3 annet ledd. Dersom tilførselen består av flere ulie radionulider, reves tillatelse dersom summen av forholdet mellom spesifi for hver radionulide og den tilsvarende verdien i tabellen, eller summen av forholdet mellom for hver radionulide og den tilsvarende grenseverdien, er større eller li 1: C C e, A 1 eller 1 A e, der C = spesifi for radionulide C e, = grenseverdi for spesifi til radionulide A = for radionulide A e, = grenseverdi for til radionulide Radionulide (Bq/g) H Be C O F Na Na Si P P S Cl Cl Radionulide (Bq/g) Ar Ar K K K Ca Ca Sc Sc Sc V Cr Mn

17 Radionulide (Bq/g) Mn Mn-52m Mn Mn Mn Fe Fe Fe Co Co Co Co Co-58m Co Co-60m Co Co-62m Ni Ni Ni Cu Zn Zn Zn-69m Ga Ge As As As As Se Br Kr Kr Radionulide (Bq/g) Kr Kr Kr Kr-83m Kr Kr-85m Kr Kr Rb Sr Sr-85m Sr-87m Sr Sr-90 a Sr Sr Y Y Y-91m Y Y Zr-93 a Zr Zr-97 a Nb-93m Nb Nb Nb Nb Mo Mo Mo Mo Tc

18 Radionulide (Bq/g) Tc-96m Tc Tc-97m Tc Tc-99m Ru Ru Ru Ru-106 a Rh-103m Rh Pd Pd Ag Ag-110m Ag Cd Cd Cd-115m In In-113m In-114m In-115m Sn Sn Sb Sb Sb Te-123m Te-125m Te Te-127m Te Te-129m Radionulide (Bq/g) Te Te-131m Te Te Te-133m Te I I I I I I I I I I Xe-131m Xe Xe Cs Cs Cs Cs-134m Cs-134 a Cs Cs Cs-137 a Cs Ba Ba-140 a La Ce Ce Ce

19 Radionulide (Bq/g) Ce-144 a Pr Pr Nd Nd Pm Pm Sm Sm Eu Eu-152m Eu Eu Gd Gd Tb Dy Dy Ho Er Er Tm Tm Yb Lu Hf Ta W W W Re Re Os Os Radionulide (Bq/g) Os-191m Os Ir Ir Ir Pt Pt-193m Pt Pt-197m Au Au Hg Hg-197m Hg Tl Tl Tl Tl Pb Pb-210 a Pb-212 a Bi Bi Bi Bi-212 a Po Po Po Po At Rn-220 a Rn-222 a Ra-223 a Ra-224 a

20 Radionulide (Bq/g) Ra Ra-226 a Ra Ra-228 a Ac Th-226 a Th Th-228 a Th-229 a Th Th Th-nat (inl. Th-232) a Th-234 a Pa Pa Pa U-230 a U U-232 a U U U-235 a U U U-238 a U-nat a U U U-240 a Np-237 a Np Np Pu Radionulide (Bq/g) Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Am Am Am-242m a Am-243 a Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm B Cf Cf Cf Cf Cf Cf Cf Cf Es Es Es-254m Fm

21 Radionulide (Bq/g) Fm

22 a Radionulider i lievet med datterproduter som nevnt nedenfor. Ativitetsgrensene i tabellen refererer seg til modernuliden alene, men strålebidraget fra datterprodutene er tatt hensyn til i fastsettelsen av sgrensen for modernuliden. Sr-90 Y-90 Zr-93 Zr-97 Ru-106 Cs-137 Ce-134 Ce-144 Ba-140 Nb-93m Nb-97 Rh-106 Ba-137m La-134 Pr-144 La-140 Bi-212 Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) Pb-210 Bi-210, Po-210 Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) Rn-220 Rn-222 Ra-223 Po-216 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) Ra-226 Ra-228 Th-226 Rn-222, Po-218, Pb 214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 Ac-228 Ra-222, Rn-218, Po-214 Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Bi-210, Pb-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) Th-229 Th-nat Th-234 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) Pa-234m U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) U-235 Th-231 U-238 Th-234, Pa-234m U-nat Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb- 210, Bi-210, Po-210 U-240 Np-240m Np-237 Am-242m Am-243 Pa-233 Am-242 Np

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах ---- -------------- ------------------

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen. Høgskolen i østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Dato: Emnenavn: Fysikk og kjemi Eksamenstid: 6.5.2016 9.00 til 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Erling Strand Ikke-kommuniserende

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr g Væske Gass e 9 0 0 Ca 9 0 3 4 5 6 7 9 30 3 3 4 4 44 45 46 47 4 49 50 5 5 Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn 7 73 0 3 f Ta g Tl 53 I 04 05 06 07 0 09 s Mt 0 3 4 5 6 7 *Melk er bygd opp av disse grunnstoffene

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen.

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Emne: Fysikk og kjemi Dato: 29. april 2015 Eksarnenstid: kl. 9:00 til k1.13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kommuniserende kalkulator.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen Drift- og vedlikehold av biovarmeanlegg Askekvalitet, avfallsklassifisering og muligheter for videre håndtering av aska Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen 1 Brensel

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Tore Sivertsen Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH Grovfôrmøter, Slitu og Hvam 09.12.2013 Nødvendige grunnstoffer (for pattedyr) H He Li Be B C N O F Ne Na Mg

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Jacobsen Dental AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Jacobsen Dental AS til innsamling av farlig avfall for Jacobsen Dental AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS I medhold avfallsforskriftens 1 11-6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall MILJØVERNDEPARTEMENTET P.B. 8013 DEP 0030 OSLO Sendes som e-post til postmottak@md.dep.no Deres ref.: 200803891 Vår ref.: RHAF Bergen 14. august 2009 Høringsvar fra Helse Bergen HF Miljøregelverk for radioaktive

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31.

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31. NFFA Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA Medlemsmøte 31. mars 2016 www.nffa.no Hva skal jeg snakke om? Kort om bevisstgjøring! Hva er

Detaljer

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor.

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK10013 Generell kjemi Sensurfrist: Mandag 21. desember Lærer: Birte J. Sjursnes Grupper: 15Kje+Y+tress og 15Bio+Y Dato: 30.11.2015

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

Tillatelse til tankrensing med skip

Tillatelse til tankrensing med skip FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til tankrensing med skip Soltin AS I medhold av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), fastsatt av Miljøverndepartementet 01.07.04, 11-6,

Detaljer

Høringsuttalelse miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall.

Høringsuttalelse miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall. Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

HYDROGEN FOR UTSLIPPSFRI TRANSPORT

HYDROGEN FOR UTSLIPPSFRI TRANSPORT Dr. Steffen Møller-Holst Vice President Marketing Anders Ødegård Norwegian hydrogen forum Chairman Chairman for Transport, EU-programme FCH JU HYDROGEN FOR UTSLIPPSFRI TRANSPORT Zero emission transportation

Detaljer

Aluminium og spormetaller i Kaldvellfjorden - tilstandsformer og opptak i fisk

Aluminium og spormetaller i Kaldvellfjorden - tilstandsformer og opptak i fisk Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 217 ISSN: 2535-286 MINA fagrapport 47 Aluminium og spormetaller i Kaldvellfjorden - tilstandsformer og opptak

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR WILHELMSEN & SØNNER INDUSTRIRENOVASJON AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR WILHELMSEN & SØNNER INDUSTRIRENOVASJON AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR WILHELMSEN & SØNNER INDUSTRIRENOVASJON AS I medhold av forskrift om farlig avfall av 20. desember 2002, 6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Håndtering og transport av radioaktivt avfall

Håndtering og transport av radioaktivt avfall Håndtering og transport av radioaktivt avfall Marte Varpen Holmstrand Gardermoen, 5.11.2013 Radioaktivt avfall Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall: «2. Definisjoner c) radioaktivt avfall: løsøregjenstander

Detaljer

Overskuddsmasser. - gjenbruk og mellomlagring

Overskuddsmasser. - gjenbruk og mellomlagring Overskuddsmasser - gjenbruk og mellomlagring Forurensede gravemasser Forurensningsforskriften 2-5: «Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg

Detaljer

Hvordan håndteres overskuddsmasser? Gjenvinning eller avfallsanlegg? Regelverk og erfaringer.

Hvordan håndteres overskuddsmasser? Gjenvinning eller avfallsanlegg? Regelverk og erfaringer. Miljøvernavdelingen Hvordan håndteres overskuddsmasser? Gjenvinning eller avfallsanlegg? Regelverk og erfaringer. Hovedstadskonferansen Oslo 31. januar 2018 Anne Stine Garborg Zakariassen fmoaasz@fylkesmannen.no

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Kapittel 11. Farlig avfall Formål

Kapittel 11. Farlig avfall Formål Kapittel 11. Farlig avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 20, 29 og 31. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 32a 32 ff (direktiv 2008/98/EF)

Detaljer

Mineralmangel som mulig årsak til redusert tilvekst på beite og litt om aktuelle tiltak

Mineralmangel som mulig årsak til redusert tilvekst på beite og litt om aktuelle tiltak Mineralmangel som mulig årsak til redusert tilvekst på beite og litt om aktuelle tiltak Tore Sivertsen Norges veterinærhøgskole. Haugesund, 20.03.2013 Essensielle elementer (for pattedyr) H He Li Be B

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer. gitt til. Institutt for energiteknikk. 21. desember 2005

Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer. gitt til. Institutt for energiteknikk. 21. desember 2005 Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt til Institutt for energiteknikk 21. desember 2005 Godkjenningen er gitt med hjemmel i forskrift av 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003 Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering, Statens forurensningstilsyn (etter manus av George Nicholas Nelson, seksjon for farlig avfall, SFT) 2003 1 Lover og forskrifter farlig avfall;

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøtransport a/s Postboks 33 Økern 0508 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10.11.2003 2003/1761 M-FO Lars Roar Hovde 08.03.2004

Detaljer

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority

Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer gitt Universitetet i Oslo 29. november 2005 endret 1. juni 2010 Godkjenningen er gitt med hjemmel i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

Detaljer

Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Verran kommune, Nord-Trøndelag

Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Verran kommune, Nord-Trøndelag Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Verran kommune, Nord-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Verran kommunestyre xx.xx.2013 med hjemmel i lov

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Strålevern Hefte 26 StrålevernHefte 26 revidert 2005 TRANSPORT AV RADIOAKTIVT MATERIALE I UNNTAKSKOLLI Utdrag fra ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. INNHOLD Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 5. Unntak

Detaljer

HYDROGEN - KLIMALØSNINGEN FOR SJØMATNÆRINGEN?

HYDROGEN - KLIMALØSNINGEN FOR SJØMATNÆRINGEN? HYDROGEN - KLIMALØSNINGEN FOR SJØMATNÆRINGEN? Miljømarin, Trondheim 16.11.2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør H 2 -teknologi Norsk Hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport, EU-programme FCH

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator med tomt minne

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator med tomt minne Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: MNF-6001 Dato: 8. desember 2017 Klokkeslett: 15.00-19.00 Sted: Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne Type innføringsark

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security)

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) ANM.: Sikring (security) forstås i dette kapittel som tiltak eller forholdsregler som iverksettes for å unngå tyveri eller misbruk av farlig gods som kan

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven

Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Radioaktivt avfall, forvaltning etter forurensningsloven Ole Harbitz direktør Statens strålevern Tromsø, 20.9.2011 Om Statens strålevern I Landets fagmyndighet innen strålevern, atomsikkerhet og radioaktiv

Detaljer

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong 2 - Mellomlagring av forurensete masser Skien 18.10.2012 Gunnar Djuvik, FMTE FYLKESMANNEN I TELEMARK Miljøvernavdelingen

Detaljer

Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet

Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet Politikeropplæring 24-25.2.2016 Avdelingsdirektør for landbruk og miljø - Gunhild Dalaker Tuseth Disposisjon Forurensningslovens

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Aktuelt fra forurensningsloven Ulovlig avfallsplasser. Ildikó Nordensvan Fylkesmannens miljøvernavdeling

Aktuelt fra forurensningsloven Ulovlig avfallsplasser. Ildikó Nordensvan Fylkesmannens miljøvernavdeling Aktuelt fra forurensningsloven Ulovlig avfallsplasser Ildikó Nordensvan Fylkesmannens miljøvernavdeling Forurensningsloven 28 Forbud mot forsøpling»ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Suldal Renovasjon AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Rapport etter uanmeldt kontroll ved Autometall AS

Rapport etter uanmeldt kontroll ved Autometall AS Rapport etter uanmeldt kontroll 17.6.2014 ved Autometall AS Virksomhet Virksomhetens adresse Autometall AS Tranamarka, 7713 Steinkjer Organisasjonsnummer 971065699 Virksomhetens kontaktperson: Deltager

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/11 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/355. av 11. mars 2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/11 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/355. av 11. mars 2016 29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/11 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/355 2018/EØS/79/03 av 11. mars 2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Andøy kommune, Nordland.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Andøy kommune, Nordland. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Andøy kommune, Nordland. Fastsatt av Andøy kommunestyre 2008 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL 9. September 2014 Margareta Skog 1 Kilden til avfallskrav Forurensningsloven Avfallsforskriften Forurensningsforskriften Internkontrollforskriften

Detaljer

Mineraler og vitaminer til drøvtyggere Hva betyr de og hvordan dekker vi behovet?

Mineraler og vitaminer til drøvtyggere Hva betyr de og hvordan dekker vi behovet? Mineraler og vitaminer til drøvtyggere Hva betyr de og hvordan dekker vi behovet? Tore Sivertsen Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, NMBU Fagmøte, Sortland 12.03.2015 Nødvendige grunnstoffer

Detaljer

Problemstillinger knytte til utfylling av raviner

Problemstillinger knytte til utfylling av raviner Miljøvernavdelingen Problemstillinger knytte til utfylling av raviner Forurensningsloven med forskrifter Fagseminar om raviner, oktober 2015. Anne Stine Garborg Zakariassen fmoaasz@fylkesmannen.no Problemstillinger

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Norsk Gjenvinning AS, avd. Tau Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

Dato for inspeksjonen: 21. april 2010 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/2760

Dato for inspeksjonen: 21. april 2010 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/2760 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Veolia Miljø Industri Øst / Gjøvik Dato for inspeksjonen: 21. april 2010 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/2760 Kontaktpersoner

Detaljer

NGU Rapport 2008.079. Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass

NGU Rapport 2008.079. Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass NGU Rapport 2008.079 Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Hvordan kan vi hindre at overskuddsmasser blir et forurensningsproblem?

Hvordan kan vi hindre at overskuddsmasser blir et forurensningsproblem? Miljøvernavdelingen Hvordan kan vi hindre at overskuddsmasser blir et forurensningsproblem? Dialogmøte om avfall og forurensing, februar 2017. Anne Stine Garborg Zakariassen fmoaasz@fylkesmannen.no Regelverk

Detaljer

Nytt regelverk for radioaktiv forurensning hvordan løse utfordringene?

Nytt regelverk for radioaktiv forurensning hvordan løse utfordringene? Nytt regelverk for radioaktiv forurensning hvordan løse utfordringene? Novembermøte 2011 Ronny Lystad Oslo, 2.11.2011 Oversikt Nytt regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Søknadsprosess

Detaljer

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU ; k Bergvesenet Postboks 0, 700 Trondhem Rapportarkvet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkv nr Rapport lokalserng Graderng BV Trondhem Kommer fra..arkv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Westco Miljø AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Westco Miljø AS FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Øksnes kommune, Nordland.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Øksnes kommune, Nordland. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Øksnes kommune, Nordland. Fastsatt av Øksnes kommunestyre 19.02.09 K-sak 001/ 09 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

R.ANNAMALAI

R.ANNAMALAI PTA - I-V M.Sc (Che).,M.Sc (Psy).,M.Phil.,B.Ed. PGT(CHEMISTRY), GOVT. GIRLS HR. SEC. SCHOOL GINGEE, email: ssssmalai@gmail.com. PTA - - I E n =-313.6/n 2, E n =-34.84 n XeF 4 AgCl AgNO 3 AgF AgBr MnO 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av utsortert trevirke Hogstad komposteringsanlegg I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen Kjemiske bindinger Som holder stoffene sammen Bindingstyper Atomer Bindingene tegnes med Lewis strukturer som symboliserer valenselektronene Ionebinding Kovalent binding Polar kovalent binding Elektronegativitet,

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Gardermoen, 15. oktober 2013 Mattilsynet, Hovedkontoret Torhild T Compaore Seniorrådgiver, Seksjon planter, økologi og GM Oversikt over innhold

Detaljer

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Disponering av betongavfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Kommer: forskrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer