Stortinget venter resultater etter skarp kritikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortinget venter resultater etter skarp kritikk"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 13/2008 Fredag 4. april 1. Stortinget venter resultater etter skarp kritikk 2. Skal ikke la folk få sove i timen! 3. Senker grensen for krav om gjenkjøp 4. Avdelingsdirektør, vaksinekamp og innkjøperdager 5. OPS kan gje høge transaksjonskostnader 6. Kommune-offensiv for overgang til e-handel 7. Skal sjå om rammeavtalar opnar for småføretak 8. Fire lærdommer for offentlige innkjøpere Stortinget venter resultater etter skarp kritikk Stortinget gjentar i år sin sterke kritikk av departementenes praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser, og når Riksrevisjonen til høsten kommer med sin rapport fra 2007, forventer Stortinget å se resultater. Dette fremgår av innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Riksrevisjonens rapportering fra 2006, som ble debattert i Stortinget i går. Språkbruken er sterk etter parlamentariske mål: Høyst kritikkverdig er blant begrepene Stortinget bruker i sin omtale av praktiseringen av det offentlige innkjøpsregelverket i departementer og underliggende etater. Stortinget behandlet i går innstillingen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006 (Dokument nr. 1 ( ). Når det gjelder reglene for offentlige anskaffelser, gjentok og tidvis forsterket Stortinget sin kritikk i forbindelse med tilsvarende rapport fra Riksrevisjonen fra året før, I innstillingen fra komiteen heter det: - Komiteen anser det som alvorlig at det også i 2006 er påvist brudd på anskaffelsesreglementet i departementet og hos flere av fylkesmannsembetene, og viser til at disse var gjenstand for skarp kritikk fra kontroll- og konstitusjonskomiteen også i Komiteen finner det høyst kritikkverdig når Riksrevisjonen også i år må påpeke at disse forhold ikke er fulgt opp av departementet. Venter resultater Det er registrert i Stortinget at det ansvarlige departement, Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), har uttalt at det vil iverksette ytterligere tiltak for å begrense risikoen for ytterligere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Komiteen forventer å se resultater av disse tiltakene når Riksrevisjonen legger frem Dok.nr.1 ( ), fastslår komiteen i sin innstilling, og fremholder:

2 - Komiteen vil i denne sammenheng vektlegge FADs særlige ansvar for å sørge for etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser overfor underliggende virksomheter, så vel som i departementssektoren som helhet. Komiteen viser til at statsråden selv tidligere har fremhevet det gode arbeidet som gjøres av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), og forventer at en strengere praksis og aktiv sanksjonsbruk fra KOFAs side er en del av arbeidet med å sørge for at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Også andre departementer Mange av de andre departementene slipper heller ikke unna kritikk for sin forvaltning av innkjøpsregelverket. Om Kultur og kirkedepartementets praktisering heter det for eksempel: - Komiteen ser særlig alvorlig på at det nok en gang har blitt avdekket flere brudd på regelverket for offentlig anskaffelser, samt sviktende rutiner for internkontroll rundt anskaffelser i underliggende virksomheter. Komiteen vil i den forbindelse vise til sin enstemmige merknad i Innst.S.nr.155 ( ): «Komiteen finner det sterkt kritikkverdig at man ikke er kommet lenger i arbeidet for å sikre gode rutiner ved anskaffelser mv. i staten.» Komiteen vil påpeke viktigheten av at korrekte anskaffelsesrutiner prioriteres for alle virksomheter innenfor departementets ansvarsområde. Komiteen anser at seminarvirksomhet for de ansatte er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig skritt i riktig retning, og legger til grunn at departementet også på andre måter aktivt vil gjennomføre tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket etterleves. Under Barne- og likestillingsdepartementet minner imidlertid Stortinget om hva man der tidligere har påpekt når det gjelder anskaffelsesregelverket og tiltak i regi av ideelle organisasjoner: - Komiteen vil igjen understreke at det er en unntaksbestemmelse i regelverket som åpner for at det kan føres forhandlinger med organisasjonene i stedet for å følge anbudsprinsippet. Statsråd Grande Røys om innkjøpsreglene - Skal ikke la folk få sove i timen! - Jeg har ikke tenkt å la folk sove i timen når det gjelder å følge opp regelverket om offentlige innkjøp. Jeg ser det som svært alvorlig at det er gjentatte brudd på dette regelverket, sa fornyings- og administrasjonsdepartementet Heidi Grande Røys (bildet) i Stortinget under debatten om innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Riksrevisjonens rapportering fra Stortinget krevet for øvrig at statsråden legger fram en egen sak om håndteringen av dette regelverket for Stortinget, og det lovet hun å gjøre på en egnet måte. Statsråd Grande Røys sa i Stortinget under debatten om Riksrevisjonens rapport at regjeringen ser veldig alvorlig på de regelbruddene som Riksrevisjonen har avdekket på innkjøpsområdet: - Regjeringen er selvsagt glad for at vi har Riksrevisjonen, som både avdekker store og mindre brudd. Men jeg er ikke fornøyd med, og regjeringen er ikke tilfreds med, at det er Side 2

3 brudd å avdekke men at vi blitt kikket i kortene slik at vi er skjerpet til enhver tid, det er bra! En rekke tiltak Hun pekte på at det er innført en rekke tiltak i regi av regjeringen, deriblant et nytt og forenklet regelverk i 2007 året etter det året som revisjonens rapport dreier seg om. - Det er grunn til å tro, fremholdt statsråden, at disse reglene har gjort det lettere å handle rett. Like før de nye reglene kom, utgav vi en omfattende veiledning, slik at de riktige løsningene ble lettere tilgjengelig for den enkelte innkjøperen. Fra 1. januar 2007 ble dessuten trusselen om gebyr for bevisst ulovlige direkteinnkjøp gjort til virkelighet gjennom KOFAs adgang til å ilegge overtredelsesgebyr. Statsråden mente at denne typen ris bak speilet gjør at man får færre regelbrudd i fremtiden. Hun pekte også på at KOFAs saksbehandlingstid nå er nede i tre måneder, der den bør ligge om KOFAs rolle og formål skal oppfattes som reell. DIFI og FAD selv Direktorat for forvaltning og IKT (DIFI) ble etablert ved siste årsskifte, og en av oppgavene der, fremholdt fornyingsministeren, er å arbeide for at offentlige innkjøp skjer på en bedre, enklere og sikrere måte. DIFI kan allerede tilby et verktøy som skal hjelpe til, slik at regelverket blir etterlevd. Når det gjelder merknadene som Riksrevisjonen har rettet mot statsrådens eget departementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), opplyste hun at disse har ført til at innkjøpsfunksjonen i dette departementet er blitt sentralisert: - Det kan jo hende at flere må gjøre det etter en tid der man har delegert ut i veldig stort omfang innkjøpsarbeidet, og man får i mindre grad kanskje en samlet kompetanse på å gjennomføre et komplisert regelverk. Kanskje flere må gå den veien FAD har gjort, nemlig å sentralisere innkjøpsfunksjonene. Hun varslet at hun ikke ville slå seg til ro med hva som var gjort, og poengterte at det allerede i år vil bli satt i verk arbeide for å se hvorledes reglene for håndheving av innkjøpsreglene ytterligere kan forbedres. Det dreier seg ikke minst om et nytt EØSdirektiv, der bl.a. leverandørenes klagemuligheter skal styrkes. Senker grensen for krav om gjenkjøp Ordningen med gjenkjøp ved store materiellanskaffelser til Forsvaret skal styrkes og videreutvikles, fremgår det av det nylig fremlagte forslag til langtidsplan for Forsvaret. Grensen for krav om gjenkjøp er allerede senket til 50 mill. kroner. Forsvaret har dessuten fått revidert sitt anskaffelsesregelverk, der kjøp gjennom konkurranse er det bærende prisnippet. Men, heter det, det gis også muligheter for å fravike konkurranseprinsippet, der dette understøtter Forsvarets behov eller når andre samfunnsmessige forhold tilsier det. Langtidsplanen, St.prp. nr. 48 ( ) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier, har med en omtale av strategier for de næringspolitiske sidene ved Forsvarets anskaffelser. Med utgangspunkt i Forsvarets behov skal anskaffelsene bidra til økt nasjonal verdiskaping og utvikling av et konkurransedyktig næringsliv, heter Side 3

4 det. Anskaffelsene skal dessuten sikre Forsvaret tilgang på kompetanse, materiell og tjenester. Det er viktig å etablere samarbeid med miljøer som innehar den kompetansen som Forsvaret selv ikke finner det hensiktsmessig å ha internt. For øvrig skal det strategiske samarbeidet mellom Forsvaret, forsknings- og utviklingsmiljøene og næringslivet styrkes, skriver regjeringen. Bærende elementer Ut fra dette legges det opp til at Forsvaret og industrien på et tidligst mulig tidspunkt utveksler informasjon om industrielle muligheter ved Forsvarets planlagte anskaffelser. Forsvaret legger de prioriterte teknologiske kompetanseområdene til grunn for samarbeidet med industrien i Norge. valg av samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt, industrielt og på myndighetsnivå skal, når dette understøtter Forsvarets behov, skje i en tidligfase av utvalgte prosjekter. det vil bli krevd gjenkjøp ved kjøp fra utenlandske bedrifter. Gjenkjøpsordningen styrkes og videreutvikles. Med utgangspunkt i strategien skal det utvikles en handlingsplan, fremholde regjeringen i langtidsplanen, der det også er listet opp enkelte bærende elementer i strategien. Blant annet pekes det på at for at aktuelle leverandører i Norge skal kunne tilby riktig materiell, kompetanse eller tjenester til Forsvaret, er det viktig at næringslivet forstår hva Forsvaret trenger. Senket gjenkjøpsgrense Forsvarsdepartementet vil konsentrere bruken av forsknings- og utviklingsmidler til prioriterte teknologiske kompetanseområder, primært internasjonalt materiellsamarbeid, og styrke dem ved bruk av gjenkjøp. I det nye regelverket for gjenkjøp som er iverksatt, er grensen for krav om gjenkjøp senket til 50 mill. kroner. Hovedregelen i Anskaffelsesregelverket for Forsvaret (ARF) er at Forsvarets anskaffelser skal baseres på konkurranse, men det gis også muligheter for å fravike konkurranseprinsippet, der dette understøtter Forsvarets behov eller når andre samfunnsmessige forhold tilsier det. Disse forholdene vil bli ivaretatt ved implementeringen av strategien gjennom utformingen av handlingsplanen. En revidert utgave av ARF er satt ut i livet. Avdelingsdirektør, vaksinekamp og innkjøperdager Dag Strømsnes er ansatt som avdelingsdirektør i avdelingen for offentlige anskaffelser (ANS) i DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Ny vaksine åpner for en spesiell tvekamp mellom leverandører, i juni er det nye innkjøperdager, og gratis anbudsgaranti tilbys dem som konkurrerer om spesielle oppdrag i u-land. Dette er blant ukens aktualiteter på den offentlige innkjøpsarenaen. Ellers: Viktig at det offentlige selv går foran med å stille miljøkrav ved kjøp, mener Miljømålrådet i Sverige. EU ønsker å sjekke status og utvikling når det gjelder e-verktøy i innkjøp, og i Danmark er det planer om en Side 4

5 innovasjonsklubb som skal kjempe mot politikken med de nye, store rammeavtalene. Skal lede anskaffelsesavdelingen i DIFI Dag Strømsnes er ansatt som avdelingsdirektør i avdelingen for offentlige anskaffelser (ANS) i DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Det er ventet at han tiltrer i begynnelsen av august. Strømsnes er 42 år, og cand.polit fra UiB med hovedfag i statsvitenskap. I tillegg er han utdannet som kvalitetsassessor ved European Foundation for Quality Management (EFQM). I sin karriere har han vekselvis hatt stillinger i det offentlige og det private, blant annet har han vært i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Der ledet han prosesser og prosjekter innenfor konkurranseutsetting i offentlig sektor, modernisering og omstilling og implementering av CAF (TQM) - en kvalitetsstyringsmodell utviklet i EU. Fra hospiterte han ved European Institute of Public Administration i Maastricht som prosjektleder for en internasjonal konferanse om kvalitet i offentlig sektor og ledet en internasjonal styringsgruppe for utvikling og promotering av CAF/EFQM. I 2002 gikk han til KPMG som konsulent og ble etter hvert involvert i anskaffelsesområdet og offentlig innkjøp. Fra 2004 ble har han vært i Price Waterhouse Coopers (PWC), der han er direktør og leder av rådgivning knyttet til offentlig sektor og arbeidet med anskaffelsesrelatert rådgivning. Innkjøperdager i Oslo i juni Forum for offentlige anskaffelser og bladet Offentlig Handel trommer igjen sammen til innkjøperdager, denne gangen 2. og 3. juni i Oslo. Blant bidragene er bruk av elektroniske innkjøpsverktøy, der folk fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal presentere sine tilbud. Fra Finland kommer erfaringer med bruk av e-faktura (finnene er blant dem som er lengst fremme på området i Europa!). Kjøp av kraft, vedståelsesfrist, bruk av konkurransepreget dialog, etikk, fri programvare og deltakelse fra egne selskaper i konkurranse er andre temaer på konferansen. Og vi skal få svar på hvorfor leverandører velger ikke å levere til offentlig sektor. Erstatning hvis du ikke vinner Dersom du skal være med i en internasjonal anbudskonkurranse for bistandsfinansierte utviklingsprosjekter i u-land, kan det være lurt å benytte seg av GIEKs gratis tilbud om anbudsgaranti. Ordningen er slik at GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt) utbetaler erstatning hvis bedriften ikke vinner anbudskonkurransen. Bedriften får da tilbake inntil 50 prosent av kostnadene de har hatt i forbindelse med deltakelse i anbudskonkurransen. Ny vaksine kan gi spesiell anbudskamp Dersom en ny vaksine mot livmorhalskreft (HPV-vaksinen) blir innført i det norske vaksinasjonsprogrammet, setter det i gang en anbudskamp mellom leverandørene av denne vaksinen. Kontrakten er verd om lag en halv milliard kroner i pris ut fra apotek, og det er bare to selskap som produserer vaksinen. Imidlertid har Folkehelseinstituttet, ifølge Dagens Medisin, bestemt seg for å velge bare en av de to vaksinene. Alle faktorer skal vektlegges, heter det, men pris vil bare spille en rolle dersom produktene ellers er like. Prisen for full vaksinasjon er i utgangspunkt den samme for begge. Side 5

6 Ikke godt nok miljøarbeid I Sverige har Miljømålsrådet lagt fram en vurdering av regjeringens arbeid med sien 16 oppsatte miljømål. Resultatet er at regjeringens miljøarbeid underkjennes fordi de tiltak som planlegges på området ikke er tilstrekkelige for å nå miljømålene i Miljømålsrådet lister opp hva som må til, og fremholder ikke minst den offentlige sektorens eget ansvar som forbilde ved bl.a. å stille tydelige miljøkrav ved sine anskaffelser. Undersøkelse om status for e-innkjøp EU har satt i gang en internettbasert undersøkelse for å kartlegge status i bruk og utvikling av ulike elektroniske verktøy innenfor offentlige innkjøp. Alle som praktiserer e- innkjøp oppfordres til å delta, og siktemålet er å samle inn informasjon om eksisterende systemer og verktøy som kan hjelpe til i arbeidet med å oppfylle målet om sømløs og standardisert e-innkjøp over hele Europa. Bak undersøkelsen står en rekke av aktørene i og i tilknytning til EU-kommisjonen som arbeider med å fremme i2010 egovernment Action Plan med Direktoratet for det indre markedet i spissen. Innovasjonsklubb mot rammeavtaler Debatten i Danmark om det offentliges bruk av store, sentraliserte rammeavtaler raser som aldri før. Nå planlegges det etablert en innovasjonsklubb som skal sette det offentliges innkjøpspolitikk på dagsordenen. Det er leder av et mindre programvareselskap som er initiativtaker, og hans synspunkt er at den stadig sterkere sentraliseringen av den offentlige sektorens innkjøpspolitikk kan føre til at det offentlige ikke får glede av den innovasjonen som de mindre bedriftene kan tilby. Målet er å åpne politikernes øyne for at storkjøp i lengden ikke lønner seg for det offentlige, ifølge Erhvervsbladet. OPS kan gje høge transaksjonskostnader Lange dialogprosessar i samband med etablering av OPS-prosjekt kan gje svært høge transaksjonskostnader. Dette peikar danske Kommunernes Landsforening (KL) på i ei kartlegging av utmaningar i samband med bruken av OPS (offentleg-privat samarbeid) for å løyse kommunale anleggsoppgåver. Den danske OPS-marknaden er ganske ny. Berre éin kommunal skole er så langt gjord ferdig etter ein OPS-dialog. Men fleire prosjekt er under planlegging. KL er systerforeininga til KS her heime og skriv at dei har merka ein auke i den kommunale interessa for offentleg-private partnarskap (OPP) som eit instrument mellom fleire for å løyse kommunale anleggsoppgåver. OPP ligg nær det vi kallar offentleg-privat samarbeid (OPS). I staden for å lage ei rettleiing i bruk av OPS har KL kartlagt utmaningar som er knytte til OPS. Her har dei samla det dei no veit i kommunane og i KL om emnet. Å gje rettleiing krev meir avklaring av rammevilkåra, skriv KL. Prinsipielt mogeleg Mellom anna har KL samla det som er prinsipielt mogeleg med bruk av OPS, og sett det opp saman med ei liste over dei risikomomenta som gjeld. På mogeleg -sida nemner KL Side 6

7 at ein får eit samla og eintydig ansvar for bygging, vedlikehald og drift hos OPSselskapet, og at det vert mogeleg å få ein betre totaløkonomi på lang sikt. Like eins er det mogeleg å få til ei systematisk handtering mellom kommunen og OPS-selskapet når det gjeld risikoen i eit slikt prosjekt. Samarbeidet kan òg føre med seg at ein saman finn fram til felles og nyskapande løysingar som ein kvar for seg elles ikkje ville funne. Bruk av OPS kan fremje nyskaping og nytenking hos den private leverandøren, og bruk av ekstern finansiering kan leggje press på entreprenør og driftsherre for å få dei til å byggje best mogeleg og såleis redusere risiko. Når det gjeld risiko, peikar KL på dei lange kontraktane, låg fleksibilitet ved justering av økonomi, at marknaden i Danmark ikkje er godt nok utvikla enno, og at det er fleire spørsmål knytte til moms og skatt som kan vere risikoprega. Komplekse kontraktar og høge transaksjonskostnader høyrer òg med på risiko -sida, for å nemne nokre av dei momenta som KL trekkjer fram. Innkjøpsreglane gjeld Som hovudregel gjeld innkjøpsreglane til EU i samband med gjennomføring av eit OPSprosjekt. KL strekar under at utmaninga er å gjennomføre ei tevling der ein kan vere i dialog med interesserte leverandørar og entreprenørar utan samstundes å bryte det grunnleggjande EU-prinsippet om like vilkår. I mange tilfelle kan tevlingsprega dialog vere ei tilbodsform som kan nyttast. Det gjeld særleg der det er vanskelege kontrakttilhøve. Til dømes kan finansieringsopplegget føre til at det heile vert så komplekst at denne tevlingsforma kan takast i bruk. Dei store OPS-prosjekta elles i verda er gjennomførde ved bruk av denne tevlingsforma, og det gjeld òg eit par tilsvarande prosjekt i kommunal regi i Danmark. Føremonene ved bruk av denne forma, heiter det, er at marknaden sjølv kjem med framlegg til løysingar som svarar til dei funksjonskrava som vert stilte. Ulempa med bruk av tevlingsprega dialog er at transaksjonskostnadene vert høge. Dialogprosessen i samband med utanlandske OPS-prosjekt kan halde på i månader, syner røynslene. Eit alternativ til tevlingsprega dialog kan vere ein konsesjonsmodell, skriv KL. Kommune-offensiv for overgang til e-handel Om tre måneder skal alle statlige virksomheter i Sverige kunne håndtere og benytte elektroniske fakturaer. Denne marsjordren fra regjeringen kan føre til at innkjøpshverdagen også i kommune-sverige brått endrer seg. Det tar nå svensk KS, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), konsekvensen av ved å sette i gang et omfattende apparat med støtte og hjelp på bred front for kommunal overgang til e-faktura, e-innkjøp og e-handel. Prosjektledere til leie gratis er ett av tiltakene, en serie kurs og en egen gode eksempler -dag er andre, fremgår det av et rundskriv som SKL har sendt ut. Fra før har den svenske regjeringen besluttet at alle virksomheter som sorterer under regjeringen skal kunne håndtere inn- og utgående e-fakturaer fra og med 1. juli i år. I år kom så regjeringen i tillegg med en e-forvaltningsplan der bruk ev elektroniske innkjøp er en del. Selv om bruken av e-verktøy bare skal gjelde for den statlige sektoren, poengterer regjeringen at det er viktig at det nødvendige utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med SKL. Side 7

8 I et rundskriv fra SKL understrekes det at den statlige pådrivervirksomheten for å få til bruk av e-faktura og e-innkjøp vil føre til en raskere tilslutning fra leverandørene både til e-fakturering og e-handel: - Leverandører som kan kommunisere elektronisk med statlige myndigheter kommer rimeligvis gjerne til å fortsette med det overfor kommuner og landsting (fylkeskommuner), heter det. De store utfordringene I en undersøkelse har SKL fått avdekket hva som er de store utfordringene i forbindelse med innføringen av e-handel: Å få leverandører til å knytte seg til systemet, å få nok ressurser til arbeidet, svikt i selve e-handelsløsningene, vanskeligheter forbundet med de tekniske løsningene i tillegg til at man ønsker seg fullstendige standarder for enkel e- handel. For å bistå kommunene i arbeidet med å ta i bruk e-handel, satser SKL på flere fronter. Organisasjonen har leiet inn erfarne og kunnskapsrike prosjektledere på deltid, som kan benyttes av de kommuner og landsting som ønsker det inntil tre dager uten kostnader. Ifølge rundskrivet har nærmere 30 kommuner og landsting benyttet seg dette støttetilbudet. Kurstilbud er et annet satsingsområde. Her dreier det seg om kurs i praktisk innføring av e-faktura, tilsvarende for e-handel og når det gjelder formatet som skal benyttes, Svefaktura. Den 26. mai skal det arrangeres en gode eksempler -dag i Stockholm, der noen kommuner og landsting skal demonstrere hvorledes de har innført e-handel og e- faktura. Også leverandører skal vise seg fram på denne dagen. Leverandørene Blant annet gjennom kontakt med bransjene arbeider SKL med å få de største leverandørene til kommunesektoren til å knytte seg til bruk av e-handel og e-fakturering. Det gjelder også de leverandørene som allerede praktiserer e-handel og e-fakturering. SKL skal likeledes ta for seg den nye loven om offentlige anskaffelser som Sverige fikk ved sist årsskifte og se om det er behov for endringer i f.eks. standardene som følge av den. Standarden skal i vår også tilpasses dem som ikke kan eller vil bruke e-handel basert på EDI, slik at også de kan motta ordre og rekvisisjoner. En veiledning for bruk av Svefakturaen med ytterligere presiseringer skal komme på bordet. Målet er å innarbeide erfaringer best mulig, slik at all informasjon blir tolket på lik måte. I veiledningen skal det dessuten tas inn råd og tips for bruk av dette fakturaformatet. Skal sjå om rammeavtalar opnar for småføretak Dei statlege samordna rammeavtalane i Sverige skal under lupa. Det er det Konkurrensverket som skal syte for, og føremålet er å sjå om dei er slik at dei opnar for deltaking frå mindre føretak. Ofte er krava i rammeavtalane når det gjeld leveransar så krevjande at dei små i praksis vert utestengde. Det er i strid med føremålet for innkjøpssamordinga i grannelandet vårt, og det er ikkje sikkert at dei store avtalane er tenlege for skattebetalarane, seier Konkurrensverket. Side 8

9 - Når staten samordnar og sentraliserar innkjøpa sine ved bruk av rammeavtaler, vert døra stengd for mange små verksemder. Dei får vanskar med å vere med og tevle når det til dømes vert stilt krav om å kunne levere store volum over heile landet, sa avdelingssjef Peter Lindblom i Konkurrensverket på Örebro-konferansen. Han opplyste at Konkurrensverket kjem til å granske samordna rammeavtalar. Mellom anna kjem dei til å invitere til samtalar med alle dei statlege oppdragsgjevarane som har ansvar for slike avtalar. Føremålet med dialogen er å sjå kva som kan gjerast for å opne i større grad for mindre føretak i tevlingar som gjeld statlege oppdrag. Finne hinder Dei svenske tilsynsstyresmaktene har òg planar om å identifisere hinder som desse verksemdene støyter på i samband med deltaking i offentlege tilbodstevlingar. Og tilsynet vil sjå nærare på kva verknader som følgjer av dei nye reglane for rammeavtalar som Sverige fekk ved årsskiftet. Det er hevda, sa Lindblom i Örebro, at dei nye reglane styrer mot rammeavtalar med berre éin leverandør som har full breidd i utvalet sitt. - Det er ikkje lett for småføretak å binde seg til store leveransar etter ein rammeavtale når dei ikkje veit kva tid ei tinging kjem, og der dei store leveransevoluma kan verke skremmande, heldt Lindblom fram. Små verksemder har for lite risikokapital til å kunne halde seg med store lager, og det kostar òg for mykje å setje si lit til underleverandørar når leveransemengda og leveransetidene er så usikre. Krav i ein rammeavtale om at ein leverandør må kunne levere prosent av eit etterspurd utval av fleire hundre produkt, stengjer i praksis ute mange av dei mindre føretaka. Slik såg avdelingssjef Lindblom i Konkurrensverket det. Skattebetalarane Heller ikkje er det sjølvsagt at dei statlege rammeavtalane er tenlege for skattebetalarane: - Rammeavtalar kan, feil nytta, føre til høgare prisar for offentlege oppdragsgjevarar og einingar. Store rammeavtalar kan gje gode prisar berre når det finst tevling i marknaden som verkar. Dette krev at innkjøpsmarknadene vert noggrant analyserte framfor kvar tevling, sa avdelingssjefen. Det går fram av reglane for den svenske innkjøpssamordninga at det skal vere mogeleg for dei mindre verksemdene å vere med i tevlingane. Også dette kjem Konkurrensverket til å sjå nærare på ettersom dei har eit oppdrag som går ut på å verke for at småleverandørane ikkje vert utestengde. Det er dessutan naudsynt å sjå på reglane for kjøp under treskelverdiane for å opne for best mogeleg tevling i marknaden innanfor offentlege innkjøp, konstaterte avdelingssjef Peter Lindblom. Fire lærdommer for offentlige innkjøpere Fire nyttige lærdommer for dem som steller med offentlige anskaffelser, kan hentes fra deres kollegaer i det private om man skal tro resultatene av en nettopp publisert svensk undersøkelse. Det gjelder bedre kommunikasjon med leverandørene for å treffe blink med produktvalget, og større muligheter for Side 9

10 leverandørene til å foreslå alternative løsninger. Likeledes dreier det seg om bedre forutsigbarhet slik at leverandørene bedre kan forberede seg på hva som kommer og en bedre kontraktoppfølging både for å stimulere leverandøren og for å trekke lærdom. Oppdragsgiver er Konkurrensverket i Sverige, og formålet var å gjøre en kort forskningsstudie med tema hva kan en offentlig bestiller lære av de private. Copenhagen Economics har med det som utgangspunkt tatt for seg forskning og policydokumenter, og gjort ni lengre intervjuer med personer som har erfaring så vel fra offentlig som privat innkjøpsvirksomhet. Fire forbedringsområder Resultatene viser tydelig, ifølge rapporten, at det største læringspotensialet for offentlige innkjøpere ikke er hvorledes man finner den mest egnede størrelsen på en offentlig anskaffelse, men på andre ferdigheter. Copenhagen Economics fremhever fire lærdommer: Kommunikasjonen mellom innkjøpere og leverandører er sjelden tilfredsstillende i det offentlige. Som en konsekvens av dette opplever leverandører ofte at offentlige bestillere etterspør varer eller tjenester som ikke er de beste for å tilfredsstille det behovet som oppgis. Ett eksempel er produkter som ikke avspeiler det aktuelle teknikknivået i markedet. Bedre kommunikasjon gjør det mulig å skape en bedre forståelse hos leverandørene for hvilke produkter som så effektivt som mulig tilfredsstiller behovet. Mulighetene for leverandørene til å foreslå alternative produkter er ofte unødvendig avgrenset i de offentlige konkurransegrunnlagene. Det kan for eksempel dreie seg om altfor stor vekt på hvorledes et bestemt prosjekt skal gjennomføres i forhold til hva man har tenkt å oppnå. Dette begrenser nyskaping, hemmer anstrengelsene etter å finne kostnadseffektive løsninger, kompliserer anskaffelsen og reduserer vilkårene for de mindre bedriftene til å delta. Ifølge rapporten er private foretak generelt bedre i å la leverandørene få tilstrekkelig manøvreringsrom for nyskaping og nye løsninger. Forutsigbarheten knyttet til hva fremtidige anskaffelser kommer til å kreve, vurderes som å være dårlig i det offentlige. I visse bransjer og for visse virksomheter kan foretak ha behov for å investere i forskning og utvikling lenge før den aktuelle konkurransen begynner for å kunne oppfylle kravene i konkurransen. Dersom leverandører er usikre på morgendagens krav innenfor offentlige anskaffelser, kan de vurdere det for å være for risikofylt å investere. Følgelig kan en bedre forutsigbarhet stimulere nyskapende løsninger i rett retning, for eksempel på miljøområdet. Forutsigbarhet gjelder også behov for kunnskap om når en kunngjøring kan forventes å komme. Det vil i så fall gjøre at de aktuelle bedriftene er bedre forberedt. Når det gjelder læring, anses private foretak generelt for å være mye bedre enn offentlige virksomheter i å evaluere kontraktprosesser og trekke lærdom. Det er svært viktig, heter det i rapporten, at man under hele livsløpet nøye vurderer anskaffelsen og kopler den nye lærdommen til kommende konkurranser. Dessuten kan grundig tilsyn under kontrakttiden gi sterke incitamenter til leverandøren om å maksimere prestasjonene i leveransetiden. Side 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no Merkur programmet Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet www.merkur programmet.no Mål Opprettholde levekraftige bygder utvikle nærbutikken som et viktig serviceelement Sikre lokalbefolkning

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen Geiranger 06.11.02 1 BA-avfall: Miljøproblem Dei viktigaste miljøproblema knytt

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

St.meld. nr. 10 ( )

St.meld. nr. 10 ( ) St.meld. nr. 10 (2001-2002) Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet av 8. mars 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 10 2 1 Opprettinga av blei oppretta

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Kontraktsoppfølging av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarar. Revisjonskomiteen 15. november 2010

Kontraktsoppfølging av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarar. Revisjonskomiteen 15. november 2010 Kontraktsoppfølging av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarar Revisjonskomiteen 15. november 2010 Innleiing Bakgrunn og føremål Helse Vest har inngått rammeavtalar med leverandørar av helsepersonell.

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for 1 INNLEIING Time kommune er ein kommune i vekst og talet på innbyggjarar er forventa å auka betydeleg framover. Folkeveksten vil krevja investeringar i barnehagar, skular, sjukeheimar og infrastruktur.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Del II - Revisjonsrapport

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Del II - Revisjonsrapport Kontrollutvalet Arkivnr: 2015/2073-134 Saksbehandlar: Roald Breistein Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest).

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest). Bakgrunn: Riksrevisjonen: staten koordinerer ikke digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunal sektor godt nok nødvendig med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune på IKT-området samordning

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Bekjempa sosial dumping - Regjeringa sine tiltak

Bekjempa sosial dumping - Regjeringa sine tiltak Bekjempa sosial dumping - Regjeringa sine tiltak Statssekretær Norvald Mo Konferanse NTL, Oslo 25. september 2013 Sosial dumping Meld. St. 29 (2010-2011) Etter regjeringa si vurdering er det sosial dumping

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer