Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes"

Transkript

1 SANDEF.}ORD Teknisk etat KOMN{UNE Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes Dnerre iin!.: 3i4l 6375 la!l F Holm avd. Vestlbld Borgeskogen STOK]G Dcres brcr a!. \'/år r t: (OIEis led sår) 08,5601-2/GNR 1il/l ?.200E FORELøPIG S\TAR - K. KRISTOFFF,RSEN INVEST AS. STORGATA 7, 173/129 FORESPøRSEL OM RIyTNG Vi bckrcller' å i'u rnottatt Deres brcv daten med lbrespørsel om dving av bebyggelsen i Slorgala 7. I 2005 ble det søkt om living av den samme bygllingcn. Søkndder ble lagt fram for plan- og uthl'ggingsutvalget,lfaste un alg for planszdier i ilotc (srlk 56'/05). Fra saksutredningen sileres følgendc del av rådmannens bemcrkningei Etter rdd annens maning er det bore honedbegel i \targdto 7 som repregenterer noen wrdi ut;fra el betaringss)rltpunll Del er iuilllertid sa endt'et ul./ia sil1 opprinnelige stil, at det ikke er realislisk med en oppgt udering og lilbakelorhg. Husel ligger ncd go en mot goten og ketl derf.r'ncppe belrahcs som et ijtig element i cn nalurlig h'ltrldlr srruktur. Tilblggct inn mot gården og dc dn&e uthu.rene t'an med-litrde I sancres. Iden tilstdtld dissc h),gtlingene er i dag, ktn dc re?rascnlere e potensicll branniure. samt ar de opplct,es sont neguli\,e elcnentcr i ln'arldlel Admilistlasjonen mcntc at ingen av de akucllc bygningene hadde spcsicll vemeverdi. \'erlien!å grunn av alder. beliggenh.t ellef tilsrand. Det blc i selisutredningei opplyst at søknaden ikle \'ar sendt lylkeskommunen til uttalelse. Tiitakshaver haddc hcller ikke varclet berøi!c naboer eller glendoere. Rådrnanncn innstiite på at hovedblgningen og uthus på Storgata 7 i p nsjppct kurme rlves. Forutsetningene vår at berørtc naboer og gjenbocre skulle varsles, at dokumenta-sjon om bygningene ble lagt lran! samt at dct blc utarbeidel en utomhusplan og teknisk pian som kommr,lnen kunne godkjenne. Ved behandlingen i utvalgct ble det som kjent vcdtatt med 6 rnor 5 slemmer at søknaden ikke ble irnøtekommet før det forelå reguleringsplan ellcr bebyggelsesplan. Planarbeidet ble satt i gang. Etter en onfattende prcsess har tiltakshaver kon'mct til at han trekker forslaget orn regulcrina. T.ieirn Senralbordli,ll6000 faie.fat E.r.sl: ld.rrar qlrn.\aidefiord kodnrune i.

2 Til fbrskjell Iia søknaden sofi b1c fre met i 2005, er ikke uthusbygningen som ligger inn mot naboeiendommen Rådhusgata I del av den søknaden som nå iorcligger. Det et signaiisert at omtådet etter riving skal benlttes til pårkering. mer det f-oreligger ikke utomhusplan NalToer cr ikke varslct. 2av2 By gnin gssjcfcns foreløpige vurdering: Administrasjonen ha.r ikke endrct sin oppfatning o1n den bebyggelsen som nå søkes revet, og viser til saksutredningen i sak 56/05. Det kan imidlerlid værc riklig at uthusct mot Rådhusgata 8 består. da fieming av dette vil ha stor virkning for bakenforliggcndc iendom- Før det blir tatt endelig standpul*t til søknadcn må imidlertid bcrøne parter varsles på n]'tt, særlig under henvisnirg ti1 det store engasjementet som planforslaget førte ti1- Fylkeskonmunen og dcn gruppm som tok initiariv til å utarbeide cn altemattv plan varsles av oss ved at de iår kopi av dettebrevet, samt de dokumenter som er del av søl_naden. Blgnings- og arealpjarxjeien ber om at De sørger for at bcrøte naboer og gienboere varsles på vanlig nåte, jfi. pbl. $ 94-3, og at kommunen får dokument:lsjon på at varsel ci sendt og fir kopi ar eventuelle bemerkninger sorn måtte kon'me. Saken vil bli lagt lian for plen- og utb),ggingsutvalget,/faste utvalg fol plansaker når det fbreligger utialelse 1ia iylkeskommr.rnen. Uttalelse Iia andre paner vil dessuten bli vurdert i saken. Det vil \'ære hcnsiktsmessig om det sarntidig foreligger nærmere planer om brukcn av arealet og hvordar de gjenværende bygningcnc vil se ut når trye dcler av dc blir blottlagt led riyingen. Blir det gitt rillatcjse til riving vil igangsctting være betiiget av godkjent utonfiusplan. Med hilsen gavlen arealplansj ef ans Kopi: K. Kristo lfersen lnvest,{s Ola Roald AS Varsling etter pbl $ 9,1: Vestlb ld Fylkeskommunc Folkeaksjonen \,/Cato Arveschaug Foreningen Gamle Sande{ord r'/bjøm Kvareles Sande{ord Byforum v,'sven Erik Lund Sandar Historielag v/gumlaug Riis Aakerholt Ailgrønn v/erling Ol*onhaug mtvedlegg til varslingen: Brcv datert ia F. Hohr Kan Ovelsiktsfoto Sak 56i05

3 Fl{olvl tl ælrtq lxdd( Pro4ekhddiirlrstioi!J sandc{ord kommune Bygnings og arealplanseksjonen Postboks ,17 SåndcIord. F. HOLM a.s Te eton :67a01000 Telelaks : Aadkgiro : S Or! nr : Sa2 2971S2 E'post : no ;.. \r-;., :-:l--,,,.,-., ;;n\,;r:i'l j 3,, l:',*qb/a&a:!. ;,,, r SOL,-.,,...-teK. - Dcrcs ref: Vår rci: Erik Wefring. Sfed, dåto: Stokhc,09,12,08. \TDR. r STORGATA 7 - g.nr h.nr.l29. Forespørsel om riving, Eicr K. KrbtotTerscn invesf ts ødsker å rive bygningene i Storgt' 7 med båkgrunn i folgendc: l.rcguleringsp ånforstorgt'7ogrådhusgt.l0håryærtgjennomenomfåttcndeprosess'somcnnåikle er avjuttet iret lcrsker ogsi cn betyrtctig usikkerhet om når man vil lå avsluttct denne prosessen og rår trian da eventnelt kan bygge noe nytt på eiendommenc. For ier blir dettc cn ranskelig situåsjon og medfører ckstrå økonomiske belåstdinger. 2. Bygningetre har ikke vært i dri{t siden 2006 og er ikke i en tilstand som gjør d skikket {or [tleie åv noe slag. inncrste <lel av bygtri lgsmåssen er angrepel av sopp og cr uegnet til opphold og lågring' Bygningene vår dct siste driftsåref drevet på dispcnsasjon frå branntils--vnet. 3.BygdngenesbeskAffenhct0gbeliggenbetpåvirlelogsålokalit teneistorgt'7ts.herhårmånregistrert cn klar nedgang i butikkcns omsctning ettcl åt mån åvsluttet driftcn i Sto.g1.7, Det ei ingcn åktivifet i Storgt.?, noc som medfrrcr åt folk heller ikke kommcr inn til storgt. 78. De tomme hkålcne og et slitcnt bygtvirker lite åttraktiv på de handlende. Det vil derlor ha stor betydning for videre utlcic og drift av disse lokalcne åt man får rcvet Storgt T 4. Vi h nviser også til inlsigelsc til regulcrirysplancn lra ry'lkct' vedtått' i hovcduhålgct 1l'07'08' der det fremgår åt Storgt, 7 kån rnes. 5.M.nglcndeaktivitctibygningcnegitråtdetkånvirkerttråktivtpåuvcdkommende,medalthvadet nåtte ;edføre. Eier har registrert at uvedkommende har brutt opp ytterdørenc to ganger på kort tid' 6. Eier vil etter riving plånere området og benytte det rnidlcrtidig til parkeringsplåsser' Vedlaete karlskisse viser, med blå skravur, omfa[8et sv det mån vil søke om riving lbr' I """:'t Prosjefiroordrnenns srynng. prosl er lle ders e ' prosieklen ngsled else '.radneh"v' 4s a'drv* os ur'ro1i l', ikåde o0ve,d1åbenns iilh,,,;"i bvggeledese HMs'/diljøslvrrns

4 Vi håp r kommunen med båkgrunn i ovenståen'le forstår eierncs situåsjon behåndlet så {ort som mulig. Vivil når denne er lerdigbchåndlct konme tilb'rkc med en formell søktråd igangsetting. og her om at foresporselen blir 0m r:rmmttillatelse og Mcd vonnlig hilsen F. IJOLM a.s åvd. Yestfold. 'h;l-//'/.;*+ ErikWcfring E.posti Mob. : Kopi: K. Kristo{fersetr invest as Ola Roald AS Arkitektur

5 UtSkrifl Page 1 of 1 httpr/,&art2.nojs.no/sandefiord/content/prjntdyna]-eg.asp?lcft: '

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447 Søgne kommune Arkiv: 37/34 Saksmappe: 2013/3350-2607/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.01.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien

Detaljer

GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE

GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE Arkivsaksnr.: 13/963 Arkiv: BYG 45/150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 130/13 Bygningsrådet 09.04.2013 74/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.18:30 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark Vår dato: 29.04.2014 Vår referanse: 2014/696 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266670 Drammen kommune - gbnr 114/1159

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier

Saksframlegg. Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2007/2626-16235/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 03.06.2014 Saksframlegg Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 23/65 - Klage på søknad om utslippsttillatelse tett tank/jets - fritidsbolig

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven,

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven, Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

SAK 195/09. AVSLÅTT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GARASJE. GNR. 94, BNR. 92.

SAK 195/09. AVSLÅTT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GARASJE. GNR. 94, BNR. 92. Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen Byggesak Rolf Hammerseth Elgtråkket 105 2016 FROGNER Deres ref. : /Rolf Hammerseth Vår ref. : 11392/09 Saksbehandler : Sissel Andersen Arkivkode : 94/92 Arkivsaknr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer